ДСТУ Б В.2.6-21-2000

ДСТУ Б В.2.6-21-2000 Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд СТОЯКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ ОПОР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ Технічні умови ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Технические условия ГОСТ 19330-99 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Всеросійським науково-дослідним інститутом залізничного транспорту ВНИИЖТ МПС за участю Науково-дослідного інституту транспортного будівництва ЦНИИС Російської Федерації ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації технічного нормування і сертифікації в будівництві МНТКБ 20 травня 1999р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство по координації територіальному управлінню і містобудівної діяльності Республіка Білорусь Міністерство архітектури і будівництва Республіка Казахстан Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики індустрії і торгівлі Киргизька Республіка Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді Республіка Молдова Міністерство навколишнього середовища і благоустрою територій Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Комітет у справах архітектури і будівництва при Уряді Україна Держбуд 3 ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України № 226 від 9.10.2000 р. на заміну ГОСТ 19330-91 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта ВНИИЖТ МПС при участии Научно-исследовательского института транспортного строительства ЦНИИС Российской Федерации ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 20 мая 1999 г За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство по координации территориальном управлению и градостроительной деятельности Республика Беларусь Министерство архитектуры и строительства Республика Казахстан Комитет по делам строительства Министерства энергетики индустрии и торговли Киргизская Республика Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство окружающей среды и благоустройства территорий Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Комитет по делам архитектуры и строительства при Правительстве Украина Госстрой 3 ВЗАМЕН ГОСТ 19330-91 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 Зміст Содержание Вступ 1 Галузь використання .................................. 1 2 Нормативні посилання ............................... 1 3 Основні параметри і розміри .................... 1 4 Технічні вимоги ......................................... 5 5 Правила приймання .................................. 10 6 Методи контролю і випробувань ............ 14 7 Транспортування і зберігання ................. 19 8 Вимоги до експлуатації............................ 20 Додаток А Перелік нормативних документів на які є посилання у цьому стандарті ................................... 21 Додаток Б Приклади маркування стояків .............. 23 Додаток В Навантаження при випробуванні стояків опор контактної мережі ........... 25 Введение 1 Область применения ................................. 1 2 Нормативные ссылки ................................ 1 3 Основные параметры и размеры .............. 1 4 Технические требования ........................... 5 5 Правила приемки ..................................... 10 6 Методы контроля и испытаний .............. 14 7 Транспортирование и хранение ............. 19 8 Требования к эксплуатации .................... 20 Приложение А Перечень нормативных документов на которые имеются ссылки в настоящем стандарте ...........................21 Приложение Б Примеры маркировки стоек ................. 23 Приложение В Нагрузки при испытании стоек опор контактной сети ..................................... 25 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 Вступ При експлуатації стояків за ГОСТ 19330-91 на електрифікованих залізницях виявилась їх недостатня довговічність яка є наслідком електрокорозії бетону через недостатню електричну ізоляцію між деталями для підвішування контактного проводу і арматурою. Цей стандарт розроблений на заміну ГОСТ 19330-91 розповсюджується на стояки конструкція яких передбачає надійну ізоляцію закладних деталей що дозволяє підвищити їх довговічність у порівнянні зі стояками за ГОСТ 19330-91. Окрім цього ця конструкція більш технологічна у виготовленні ніж стояки за ГОСТ 19330-91. Введение При эксплуатации стоек по ГОСТ 19330-91 на электрифицированных железных дорогах выявилась их недостаточная долговечность являющаяся следствием электрокоррозии бетона из-за недостаточной электрической изоляции между деталями для подвески контактного провода и арматурой. Настоящий стандарт разработанный взамен ГОСТ 19330-91 распространяется на стойки конструкции которых предусматривают надежную изоляцию закладных деталей что позволяет повысить их долговечность по сравнению со стойками по ГОСТ 19330-91. Кроме этого эта конструкция более технологична в изготовлении чем стойки по ГОСТ 19330-91. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць Технічні умови Конструкции зданий и сооружений Стойки железобетонные для опор ДСТУ Б В.2.6-21-2000 контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99 Технические условия Structures of buildings and erections Centrifugal reinforced concrete posts for railway overhead line equipment Specifications Чинний від 2001-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт розповсюджується на залізобетонні попередньо-напружені конічні стояки кільцевого перерізу які виготовлені із важкого бетону методом центрифугування і призначені для опор контактної мережі що споруджуються на загальній мережі залізниць та на залізничних під'їздних коліях підприємств у будь-яких кліматичних умовах. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті використані посилання на стандарти перелік яких наведений у додатку А. 3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 3.1 Стояки належить виготовляти за робочою і технологічною документацією яка відповідає вимогам цього стандарту. Допускається за узгодженням між замовником і виготовлювачем виготовляти стояки які відрізняються габаритними розмірами і розмірами окремих деталей стояків від наведених у цьому стандарті при дотриманні інших технічних вимог цього стандарту. 3.2 Стояки поділяють на типи: СС - як такі що установлюють у фундаменти стаканного типу або закопують безпосередньо у грунт нероздільні ; Дата введения 2000-09-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения изготовленные из тяжелого бетона методом центрифугирования и предназначенные для опор контактной сети сооружаемых на общей сети железных дорог и на железнодорожных подъездных путях предприятий в любых климатических условиях. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте использованы ссылки на стандарты перечень которых приведен в приложении А. 3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 3.1 Стойки следует изготавливать по рабочей и технологической документации соответствующей требованиям настоящего стандарта. Допускается по согласованию между заказчиком и изготовителем изготавливать стойки отличающиеся габаритными размерами и размерами отдельных деталей стоек от приведенных в настоящем стандарте при соблюдении остальных технических требований этого стандарта. 3.2 Стойки подразделяют на типы: СС - устанавливаемые в фундаменты стаканного типа или закапываемые непосредственно в грунт нераздельные ; ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.2 ССА - з болтовим кріпленням до фунда-менту роздільні . 3.3 Форма і основні розміри стояків повинні відповідати вказаним на рисунку 1 і в таблиці 1. ССА - с болтовым креплением к фундаменту раздельные 3.3 Форма и основные размеры стоек должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1. Таблиця Основні розміри стояків Розміри в міліметрах 1 - Таблица Основные размеры стоек Размеры в миллиметрах Типорозмір стояка Типоразмер стойки L d1 d2 t lц СС 108.6 10800 290 450 60 5000 СС 108.7 10800 290 450 75 5000 СС 136.6 13600 290 492 60 5800 СС 156.6 15600 290 524 60 7100 СС 156.7 15600 290 524 75 7100 ССА 100.6 10000 290 435 60 4600 ССА 100.7 10000 290 435 75 4600 ССА 120.6 12000 290 465 60 5400 ССА 120.7 12000 290 465 75 5400 Примітка 1. Розмір L може змінюватися у залежності від конструкції заглушок. Примечание 1. Размер L может изменяться в зависимости от конструкции заглушек. Примітка 2. В таблиці: t - товщина стінки стояка; Іц - висота центра ваги стояка. Примечание 2. В таблице: t - толщина стенки стойки; Іц - высота центра тяжести стойки. 3.4 Основні показники стояків зазначені в таблиці 2. 3.4 Основные показатели стоек указаны в таблице 2. Таблиця 2 Таблица Марка стояка Марка стойки Нормативний згинальний момент Нормативный изгибающий момент кН м тс м Клас бетону за міцністю на стиснення Класс бетона по прочности на сжатие Маса стояка Масса стойки т СС 108.6-2 СС 108.6-3 59 6 0 79 8 0 В30 В40 1 58 СС 108.7-4 98 10 0 В40 1 88 СС 136.6-2 СС 136.6-3 59 6 0 79 8 0 ВЗ0 В40 2 13 СС 136.7-4 98 10 0 В40 2 53 СС 156.6-5 СС 156.6-6 СС 156.6-7 49 5 0 66 6 7 88 9 0 ВЗ0 ВЗ0 В40 2 75 СС 156.7-8 111 11 3 В40 3 08 ССА 100.6-3 79 8 0 В40 1 44 ССА 100.7-4 98 10 0 В40 1 71 ССА 120.6-3 79 8 0 В40 1 81 ССА 120.7-4 98 10 0 В40 2 16 Примітка. Нормативний згинальний момент відноситься до перерізу стояка в рівні умовного уступу фундаменту який розташований для стояків завдовжки 13600 мм і 10800 мм на відстані 9 6 м від вершини для стояків завдовжки 15600 мм - на відстані 11 6 м від вершини а для стояків завдовжки 10000 і 12000 мм - у нижньому перерізі стояка. Примечание. Нормативный изгибающий момент относится к сечению стойки в уровне условного обреза фундамента расположенному для стоек длиной 13600 мм и 10800 мм на расстоянии 9 8 м от вершины для стоек длиной 15600 мм - на расстоянии 11 6 м от вершины а для стоек длиной 10000 и 12000 мм - в нижнем сечении стойки. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.3 3.5 Стояки типу СС для використання на дільницях контактної мережі постійного струму виготовляються з установленим діагностичним провідником - металевим стержнем який призначений для приєднання апаратури діагностики стану підземної частини стояків у процесі їх експлуатації. Діагностичний провідник установлюється в нижній частині стояків у зоні вентиляційних отворів. 3.5 Стойки типа СС для использования на участках контактной сети постоянного тока изготавливаются с установленным диагностическим проводником - металлическим стержнем предназначенным для присоединения аппаратуры диагностики состояния подземной части стоек в процессе их эксплуатации. Диагностический проводник устанавливается в нижней части стоек в зоне вентиляционных отверстий. * В дужках зазначений розмір для стояків завдовжки 10 8 м 1 - верхня заглушка; 2 - отвори для установлення закладних деталей для кріплення консолей і кронштейнів; 3 - отвори для вентиляції; 4 - нижня заглушка; 5 - опорний башмак для кріплення стояка до фундаменту анкерними болтами. * В скобках указан размер для стоек длиной 10 8 м 1 - верхняя заглушка; 2 - отверстия для установки закладных деталей для крепления консолей и кронштейнов; 3 - отверстия для вентиляции; 4 - нижняя заглушка; 5 - опорный башмак для крепления стойки к фундаменту анкерными болтами. Рисунок 1 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.4 3.6 На стояках завдовжки 13 6 і 15 6 м належить установити репер металевий стержень який виступає за зовнішню поверхню стояка що позначає положення умовного уступу фундаменту . Допускається суміщення репера і діагностичного провідника. 3.7 На всі стояки слід наносити риски які визначають положення їх центра ваги. 3.8 Стояки постачають з установленими деталями для кріплення консолей і кронштейнів: - стояки які призначені для експлуатації на ділянках контактної мережі постійного струму - з незнімними ізолюючими втулками а також знімними втулками-прокладками і закладними болтами що установлені в отвори при виготовленні стояків; - стояки які призначені для експлуатації на ділянках контактної мережі перемінного струму - зі знімними втулками-прокладками і закладними болтами. 3.9 Стояки позначають марками відповідно до вимог ГОСТ 23009. Марки стояків складаються із літеро-цифрових груп що розділені дефісами. Перша група містить позначення типу стояка і номінальні габаритні розміри: довжину стояка у дециметрах і через крапку - товщину стінки у сантиметрах значення яких округлюють до цілого числа. У другій групі наводять цифру яка відповідає несучій здатності стояка - нормативному вигинальному моменту за таблицею 2 і через крапку - цифру яка відповідає класу напруження арматури: 1 - високоміцний дріт класу Вр-ІІ; 2 - стержньова арматура класу A-IV; 3 - стержньова арматура класу A-V. У третій групі за необхідності відображають додаткові характеристики які позначають буквами: К - стійкість до впливу сильно-агресивного середовища; М - стійкість до впливу температури зовнішнього повітря нижче мінус 40°С; Е - можливість використання в умовах підвищеної електрокорозійної небезпеки. Приклади умовних позначень марок стояків наведені в додатку Б. Допускається використовувати умовні позначення марки стояків які позначені в робочих кресленнях що входять у склад проектної документації на конкретну споруду. 3.6 На стойках длиной 13 6и 15 6м должен быть установлен репер металлический стержень выступающий за внешнюю поверхность стойки обозначающий положение условного обреза фундамента . Допускается совмещение репера и диагностического проводника. 3.7 На все стойки наносятся риски определяющие положение их центра тяжести. 3.8 Стойки поставляют с установленными деталями для крепления консолей и кронштейнов: - стойки предназначенные для эксплуатации на участках контактной сети постоянного тока - с несъемными изолирующими втулками а также съемными втулками-прокладками и закладными болтами установленными в отверстия при изготовлении стоек; - стойки предназначенные для эксплуатации на участках контактной сети переменного тока - со съемными втулками-прокладками и закладными болтами. 3.9 Стойки обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марки стоек состоят из буквенно-цифровых групп разделенных дефисами. Первая группа содержит обозначение типа стойки и номинальные габаритные размеры: длину стойки в дециметрах и через точку -толщину стенки в сантиметрах значения которых округляют до целого числа. Во второй группе приводят цифру соответствующую несущей способности стойки -нормативному изгибающему моменту по таблице 2 и через точку - цифру соответствующую классу напрягаемой арматуры: 1 - высокопрочная проволока класса Вр-ІІ; 2 - стержневая арматура класса A-IV; 3 - стержневая арматура класса A-V. В третьей группе при необходимости отражают дополнительные характеристики обозначаемые буквами: К - стойкость к воздействию сильноагрессивной среды; М - стойкость к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С; Э - возможность использования в условиях повышенной электрокоррозионной опасности. Примеры условных обозначений марок стоек приведены в приложении Б. Допускается использовать условные обозначения марки стоек указанные в рабочих чертежах входящих в состав проектной документации по конкретному сооружению. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.5 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Характеристики 4.1.1 Стояки мають відповідати вимогам за міцністю жорсткістю і тріщиностійкістю що встановлені в робочій документації. 4.1.2 Стояки належить виготовляти із важкого бетону який відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-43 класів за міцністю на стиснення не нижче зазначених у таблиці 2. 4.1.3 Нормована передавальна міцність бетону повинна прийматися не нижче значень наведених у таблиці 3. 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Характеристики 4.1.1 Стойки должны удовлетворять требованиям по прочности жесткости и трещи-ностойкости установленным в рабочей документации. 4.1.2 Стойки следует изготавливать из тяжелого бетона удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633 классов по прочности на сжатие не ниже указанных в таблице 2. 4.1.3 Нормируемая передаточная прочность бетона должна приниматься не ниже значений указанных в таблице 3. Таблиця 3 Таблица Нормативний згинальний момент Нормативный изгибающий момент Кн м те м Нормована передавальна міцність бетону відповідно до його класу за міцністю на стискання Нормируемая передаточная прочность бетона при его классе по прочности на сжатие МПа кгс/см2 В30 В40 49 5 0 ; 59 6 0 ; 66 6 7 27 5 280 - 79 8 0 ; 88 9 0 - 35 3 360 98 10 0 ; 111 11 3 - 37 7 385 4.1.4 При постачанні стояків у холодний період року нормована відпускна міцність бетону повинна складати не менше 90 % міцності бетону на стиснення яка відповідає його класу. Холодний період року визначається відповідно до ДСТУ Б В.2.6-2. 4.1.5 Фактична міцність бетону в проектному віці передавальна відпускна повинна бути не нижче необхідної що призначається у залежності від нормованої міцності і фактичної однорідності бетону за міцністю відповідно до вимог ГОСТ 18105. 4.1.6 Постачання стояків з відпускною міцністю бетону нижче міцності яка відповідає його класу виконується за умови якщо виготовлювач гарантує досягнення бетоном необхідної міцності у віці 28 діб що визначається за результатами випробувань контрольних зразків які виготовлені з бетонної суміші робочого складу. 4.1.7 Морозостійкість бетону повинна відповідати марці яка встановлена в робочій документації залежно від кліматичних умов району будівництва і позначена у замовленні на виготовлення стояків. 4.1.4 При поставке стоек в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона должна составлять не менее 90 % прочности бетона на сжатие соответствующей его классу. Холодный период года определяется в соответствии с ГОСТ 13015.0. 4.1.5 Фактическая прочность бетона в проектном возрасте передаточная отпускная должна быть не ниже требуемой назначаемой в зависимости от нормируемой прочности и фактической однородности бетона по прочности в соответствии с требованиями ГОСТ 18105. 4.1.6 Поставка стоек с отпускной прочностью бетона ниже прочности соответствующей его классу производится при условии если изготовитель гарантирует достижение бетоном требуемой прочности в возрасте 28 сут определяемой по результатам испытаний контрольных образцов изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 4.1.7 Морозостойкость бетона должна соответствовать марке установленной в рабочей документации в зависимости от климатических условий района строительства и указанной в заказе на изготовление стоек. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.6 Для районів з розрахунковою температурою зовнішнього повітря мінус 40°С і вище марка за морозостійкістю бетону стояків повинна бути не менше F150 а для районів з розрахунковою температурою повітря нижче мінус 40°С - не менше F200. 4.1.8 Бетон стояків повинен бути особливо низької проникності і відповідати марці за водонепроникністю W8. 4.1.9 Для армування стояків слід застосовувати сталь арматурну: - як напружену арматуру - високоміцний дріт періодичного профілю класу Вр-ІІ за ГОСТ 7348; допускається як напружену арматуру застосовувати гарячекатану арматурну сталь класу A-IV марки 20ХГ2Ц а при виготовленні стояків призначених для використання тільки на ділянках контактної мережі перемінного струму - класу A-V марки 23Х2Г2Т за ГОСТ 5781; - як поздовжню ненапружену стержньову арматуру - сталь класу А-ІІІ марки 25Г2С або 35ГС по ГОСТ 5781; - як поперечну арматуру - дріт класу Вр-1 за ГОСТ 6727 і стержньову гарячекатану сталь класів А-І марки СтЗсп та А-ІІІ за ГОСТ 5781. Діагностичний провідник і репер повинні виконуватися з арматурної сталі класу А-І. 4.1.10 Форма і розміри арматурних виробів і їх положення в стояках повинні відповідати тим що вказані в робочих кресленнях. Відхилення дійсних розмірів арматурних каркасів від номінальних значень не повинні перевищувати мм: - довжина каркаса ±10; - діаметр ± 5 - крок спіральної арматури ± 5. 4.1.11 Армування стояків слід провадити арматурними каркасами при виготовленні яких необхідно дотримуватися таких вимог: - кожне підсилювальне і монтажне кільце повинне бути прив'язане у трьох місцях до пучків напруженої арматури; - ненапружена арматура повинна бути прив'язана до монтажних і підсилювальних кілець у кожному перетинанні з ними у вершині - до одного з трьох підсилювальних кілець ; Для районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше марка по морозостойкости бетона стоек должна быть не менее F150 а для районов с расчетной температурой воздуха ниже минус 40°С - не менее F200. 4.1.8 Бетон стоек должен быть особо низкой проницаемости и соответствовать марке по водонепроницаемости W8. 4.1.9 Для армирования стоек следует применять арматурную сталь: - в качестве напрягаемой арматуры - высокопрочную проволоку периодического профиля класса Вр-ІІ по ГОСТ 7348; допускается в качестве напрягаемой арматуры применять горячекатаную арматурную сталь класса A-IV марки 20ХГ2Ц а при изготовлении стоек предназначенных для использования только на участках контактной сети переменного тока - класса A-V марки 23Х2Г2Т по ГОСТ 5781; - в качестве продольной ненапрягаемой стержневой арматуры - сталь класса А-ІІІ марки 25Г2С или 35ГС по ГОСТ 5781; - в качестве поперечной арматуры - проволоку класса Вр-1 по ГОСТ 6727 и стержневую горячекатаную сталь классов А-І марки СтЗсп и А-ІІІ по ГОСТ 5781. Диагностический проводник и репер должны выполняться из арматурной стали класса А-І. 4.1.10 Форма и размеры арматурных изделий и их положение в стойках должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. Отклонения действительных размеров арматурных каркасов от номинальных значений не должны превышать мм: - длина каркаса ± 10; - диаметр ± 5; - шаг спиральной арматуры ± 5. 4.1.11 Армирование стоек должно производиться арматурными каркасами при изготовлении которых необходимо соблюдать следующие требования: - каждое усиливающее и монтажное кольцо должно быть привязано в трех точках к пучкам напрягаемой арматуры; - ненапрягаемая арматура должна быть привязана к монтажным и усиливающим кольцам в каждом пересечении с ними в вершине - к одному из трех усиливающих колец ; ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.7 - спіраль повинна бути прив'язана у верхній і нижній частині стояка а також у місцях розташування монтажних кілець у кожному третьому перетинанні з напруженою арматурою; місця прив'язки спіралі повинні відповідати тим що вказані в робочих кресленнях стояків. 4.1.12 Зусилля в напруженій поздовжній арматурі після закінчення натягування повинні відповідати наведеним в робочих кресленнях. Відхилення фактичних значень зусиль всієї напруженої арматури пакета від номінальних які вказані в робочих кресленнях не повинні перевищувати ± 5 %. Обриви напружених дротів або стержнів не допускаються. 4.1.13 Товщина залишкового шару шламу в нижньому торці стояка після центрифугування не повинна перевищувати 50 мм. 4.1.14 В отвори які зазначені у замовленні на виготовлення стояків повинні бути встановлені ізолюючі елементи втулки-прокладки і деталі для кріплення консолей і кронштейнів що передбачені робочими кресленнями. 4.1.15 Ізолюючі елементи в стояках для контактної мережі повинні забезпечувати електричний опір між арматурою стояків і деталями для кріплення консолей і кронштейнів не менше 10000 Ом при сухій поверхні бетону ізолюючих елементів і деталей для кріплення консолей і кронштейнів . 4.1.16 Відхилення дійсних значень геометричних параметрів стояків від номінальних не повинні перевищувати граничних які вказані в таблиці 4. - спираль должна быть привязана в верхней и нижней части стойки а также в местах расположения монтажных колец в каждом третьем пересечении с напрягаемой армату-рой; места привязки спирали должны соот- ветствовать указанным в рабочих чертежах стоек. 4.1.12 Усилия в напрягаемой продольной арматуре по окончании натяжения должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. Отклонения фактических значений усилий всей напрягаемой арматуры пакета от номинальных указанных в рабочих чертежах не должны превышать ± 5 %. Обрывы напрягаемых проволок или стержней не допускаются. 4.1.13 Толщина остаточного слоя шлама в нижнем торце стойки после центрифугирования не должна превышать 50 мм. 4.1.14 В отверстия указанные в заказе на изготовление стоек должны быть установлены предусмотренные в рабочих чертежах изолирующие элементы втулки-прокладки и детали для крепления консолей и кронштейнов. 4.1.15 Изолирующие элементы в стойках для контактной сети должны обеспечивать электрическое сопротивление между арматурой стоек и деталями для крепления консолей и кронштейнов не менее 10000 Ом при сухой поверхности бетона изолирующих элементов и деталей для крепления консолей и кронштейнов . 4.1.16 Отклонения действительных значений геометрических параметров стоек от номинальных не должны превышать предельных указанных в таблице 4. Таблиця 4 Таблица Назва відхилення геометричного параметра Наименование отклонения геометрического параметра Назва геометричного параметра Наименование геометрического параметра Граничне відхилення Предельное отклонение мм Відхилення лінійного розміру Отклонение линейного размера Довжина стояка Длина стойки ±20 Зовнішній діаметр стояка у перерізах які зазначені в робочих кресленнях Наружный диаметр стойки в сечениях указанных в рабочих чертежах ±5 Товщина стінки Толщина стенки +30;-5 Діаметр отвору Диаметр отверстия ±2 Відстань між центрами сусідніх отворів Расстояние между центрами соседних отверстий ±2 Розмір який визначає положення отвору Размер определяющий положение отверстия ±5 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.8 Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы Назва відхилення геометричного параметра Наименование отклонения геометрического параметра Назва геометричного параметра Наименование геометрического параметра Граничне відхилення Предельное отклонение мм Відхилення від прямолінійності профілю поверхні стояка згідно з твірною конуса на всій довжині Отклонение от прямолинейности профиля поверхности стойки по образующей конуса на всей длине - 13 4.1.17 Відхилення дійсної товщини захисного шару бетону від номінальної яка вказана в робочих кресленнях не повинне перевищувати ± 5 мм по всій поверхні стояка. При цьому фактична товщина зовнішнього захисного шару бетону повинна бути не менше 16 мм. Відхилення дійсної товщини внутрішнього захисного шару бетону від номінальної у бік зменшення не повинне перевищувати: місцеве- 10 мм середнє - 5 мм. При цьому фактична товщина внутрішнього захисного шару бетону повинна бути не менше 20 мм. 4.1.18 На зовнішній поверхні стояків за винятком поверхні у місці стику півформ не допускаються: - раковини діаметром більше 6 мм і завглибшки більше 3 мм; - більше однієї раковини на 2 м довжини стояка; - місцеві напливи западини заввишки зав- глибшки більше 3 мм; - відколки бетону завглибшки більше 3 мм і завдовжки більше 50 мм на 1 м довжини стояка. На зовнішній поверхні стояків у місці стику півформ не допускаються: - раковини і щілини; - місцеві напливи западини заввишки зав- глибшки більше 3 мм і завширшки більше 2 мм; - виступи по стику півформ у зоні установ- лення ізолюючих елементів заввишки більше 3 мм. 4.1.19 На зовнішній поверхні стояків не допускаються іржаві жирові плями і патьоки. 4.1.17 Отклонение действительной толщины наружного защитного слоя бетона от номинальной указанной в рабочих чертежах не должно превышать ± 5 мм по всей поверхности стойки. При этом фактическая толщина наружного защитного слоя бетона должна быть не менее 16мм. Отклонение действительной толщины внутреннего защитного слоя бетона от номинальной в сторону уменьшения не должно превышать: местное - 10 мм среднее - 5 мм. При этом фактическая толщина внутреннего защитного слоя бетона должна быть не менее 20мм. 4.1.18 На наружной поверхности стоек за исключением поверхности в месте стыка полуформ не допускаются: - раковины диаметром более 6 мм и глубиной более 3 мм; - более одной раковины на 2 м длины стойки; - местные наплывы впадины высотой глубиной более 3 мм; - сколы бетона глубиной более 3 мм и длиной более 50 мм на 1 м длины стойки. На наружной поверхности стоек в месте стыка полуформ не допускаются: - раковины и щели; - местные наплывы впадины высотой глубиной более 3 мм и шириной более 2 мм; - уступы по стыку полуформ в зоне установки изолирующих элементов высотой более 3 мм. 4.1.19 На наружной поверхности стоек не допускаются ржавые жировые пятна и подтеки. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.9 4.1.20 У бетоні стояків не допускаються тріщини за винятком поверхневих усадочних з шириною розкриття не більше 0 1 мм. Довжина поверхневих усадочних тріщин повинна бути не більше 50 мм а їх число - не більше п'яти на 1 м довжини стояка. 4.1.21 Обвали бетону внутрішньої поверхні стояків не допускаються. 4.1.22 У стояках у місцях які вказані в робочих кресленнях повинні бути встановлені діагностичний провідник і репер. Кінцева частина діагностичного провідника повинна виступати за поверхню опори не більше ніж на 10 мм. Виступні частини діагностичного провідника і репера повинні бути пофарбовані або оцинковані. 4.1.23 Торці неподільних стояків повинні бути закладені бетонними заглушками. Для контролю якості внутрішньої поверхні стояків у нижніх заглушках рекомендується влаштування отворів діаметром до 100 мм. 4.1.24 Нижні торці роздільних стояків що призначені для установлення у фундаменти стаканного типу повинні бути обштукатурені шаром цементного розчину товщина якого повинна перевищувати довжину арматурних стержнів або дротів що виступають не менше ніж на 10 мм. Допускається за умови обрізування арматури врівень з торцевою поверхнею покриття нижніх торців стояків гідроізоляцією без наступного обштукатурювання. Гідроізоляція повинна бути нанесена на попередньо вирівняну цементним розчином торцеву поверхню стояка. 4.1.25 На зовнішню поверхню фундаментної частини стояків типу СС завдовжки 15 6 і 13 6 м протягом 4 м повинне бути нанесене гідроізоляційне покриття. 4.1.26 Металеві башмаки стояків типу ССА повинні бути захищені від корозії. 4.1.27 Стояки які призначені для експлуатації в агресивному середовищі повинні мати антикорозійний захист по всій поверхні впливів. Види гідроізоляційних і антикорозійних покриттів повинні відповідати тим що вказані в робочих кресленнях стояків або у замовленні на їх виготовлення. Вибір покриттів повинен визначатися вимогами чинних нормативних документів у галузі захисту будівельних конструкцій від корозії. 4.1.20 В бетоне стоек не допускаются трещины за исключением поверхностных усадочных с шириной раскрытия не более 0 1 мм. Длина поверхностных усадочных трещин должна быть не более 50 мм а их число - не более пяти на 1 м длины стойки. 4.1.21 Обвалы бетона внутренней поверхности стоек не допускаются. 4.1.22 В стойках в местах указанных в рабочих чертежах должны быть установлены диагностический проводник и репер. Концевая часть диагностического проводника должна выступать за поверхность опоры не более чем на 10 мм. Выступающие части диагностического проводника и репера должны быть окрашены или оцинкованы. 4.1.23 Торцы нераздельных стоек должны быть заделаны бетонными заглушками. Для контроля качества внутренней поверхности стоек в нижних заглушках рекомендуется устройство отверстий диаметром до 100 мм. 4.1.24 Нижние торцы раздельных стоек предназначенных для установки в фундаменты стаканного типа должны быть оштукатурены слоем цементного раствора толщина которого должна превышать длину выступающих арматурных стержней или проволок не менее чем на 10 мм. Допускается при условии обрезки арматуры заподлицо с торцевой поверхностью покрытие нижних торцов стоек гидроизоляцией без последующего оштукатуривания. Гидроизоляция должна быть нанесена на предварительно выровненную цементным раствором торцевую поверхность стойки. 4.1.25 На наружную поверхность фундаментной части стоек типа СС длиной 15 6 и 13 6 м на протяжении 4 м должно быть нанесено гидроизоляционное покрытие. 4.1.26 Металлические башмаки стоек типа ССА должны быть защищены от коррозии. 4.1.27 Стойки предназначенные для эксплуатации в агрессивной среде должны иметь антикоррозийную защиту по всей поверхности воздействий. Виды гидроизоляционных и антикоррозийных покрытий должны соответствовать указанным в рабочих чертежах стоек или в заказе на их изготовление. Выбор покрытий должен определяться требованиями действующих нормативных документов в области защиты строительных конструкций от коррозии. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.10 4.2 Вимоги до матеріалів 4.2.1 Матеріали які застосовуються при виготовленні важкого бетону повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-43. При цьому слід використовувати: - як в'яжуче - портландцемент за ДСТУ Б В.2.7-46 а для стояків які закопуються безпосередньо у грунт за наявності дуже агресивних грунтів - сульфатостійкий цемент за ДСТУ Б В.2.7-85; - як крупний заповнювач - щебень за ДСТУ Б В.2.7-75 з найбільшою круп-ністю зерен не більше 20 мм. 4.2.2 Арматурна сталь повинна задовольняти вимоги стандартів які вказані в робочих кресленнях стояків. 4.2.3 Втулки і болти повинні задовольняти вимоги нормативної документації на яку є посилання в робочих кресленнях стояків. 4.2.4 Башмаки роздільних стояків повинні бути виготовлені з стального прокату за ГОСТ 19903. Прокат для стояків що призначені для районів з розрахунковою температурою зовнішнього повітря мінус 40°С і вище повинен бути виготовлений із сталі марки С245 а для районів з розрахунковою температурою нижче мінус 40°С - із сталі марки С345 за ГОСТ 27772. 4.2.5 Матеріали які застосовуються для влаштування антикорозійних покриттів повинні бути екологічно безпечними і задовольняти вимоги стандартів або технічних умов які вказані в робочих кресленнях або у замовленнях на виготовлення стояків. 4.3 Маркування 4.3.1 Маркування стояків виконується за ДСТУ Б В.2.6-2. 4.3.2 Маркувальні надписи слід наносити на 250 мм вище репера умовного уступу фундаменту. 4.3.3 Риски які визначають положення центра ваги стояків повинні бути нанесені у місцях що вказані в робочих кресленнях. 5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1 Приймання стояків технічним контролем підприємства-виготовлювача здійснюється партіями відповідно до загальних правил ДСТУ Б В.2.6-2 і додаткових вимог цього стандарту. 4.2 Требования к материалам 4.2.1 Материалы применяемые для изготовления тяжелого бетона должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633. При этом следует использовать: - в качестве вяжущего - портландцемент по ГОСТ 10178 а для стоек закапываемых непосредственно в грунт при наличии сильно агрессивных грунтов - сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266; - в качестве крупного заполнителя - щебень по ГОСТ 8267 с наибольшей крупностью зерен не более 20 мм. 4.2.2 Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям стандартов указанных в рабочих чертежах стоек. 4.2.3 Втулки и болты должны удовлетворять требованиям нормативной документации на которую имеются ссылки в рабочих чертежах стоек. 4.2.4 Башмаки раздельных стоек должны быть изготовлены из стального проката по ГОСТ 19903. Прокат для стоек предназначенных для районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше должен быть изготовлен из стали марки С245 а для районов с расчетной температурой ниже минус 40°С - из стали марки С345 по ГОСТ 27772. 4.2.5 Материалы применяемые для устройства антикоррозионных покрытий должны быть экологически безопасными и удовлетворять требованиям стандартов или технических условий указанных в рабочих чертежах или в заказах на изготовление стоек. 4.3 Маркировка 4.3.1 Маркировка стоек выполняется по ГОСТ 13015.2. 4.3.2 Маркировочные надписи следует наносить на 250 мм выше репера условного обреза фундамента. 4.3.3 Риски определяющие положение центра тяжести стоек должны быть нанесены в местах указанных в рабочих чертежах. 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5.1 Приемку стоек техническим контролем предприятия-изготовителя осуществляют партиями в соответствии с общими правилами ГОСТ 13015.1 и дополнительными требованиями настоящего стандарта. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.11 5.2 За результатами вхідного контролю слід перевіряти якість матеріалів які застосовуються для приготування бетону якість арматурної сталі і сталі для закладних деталей якість ізолюючих елементів і закладних деталей для кріплення консолі контактної мережі якість матеріалів для гідроізоляційних і антикорозійних покриттів. 5.3 За результатами операційного контролю повинні перевірятися: відповідність бетону вимогам ДСТУ Б В.2.7-43; види і діаметри арматурної сталі; відповідність розмірів арматурного каркасу проектним; положення арматурного каркасу і закладних деталей діагностичного провідника репера і ізолюючих елементів у формі; кількість і положення місць прив'язки арматури до монтажних кілець; контрольований натяг арматури; відсутність обривів напруженої арматури; відповідність видів матеріалів що використовуються для гідроізоляційних і антикорозійних покриттів тим які передбачені робочими кресленнями або замовленням на виготовлення стояків; геометричні розміри форм. 5.4 Приймання стояків за міцністю жорсткістю і тріщиностійкістю за показниками морозостійкості і водонепроникності бетону а також за відхиленням від прямолінійності профілю поверхні стояків проводять за результатами періодичних випробувань і вимірювань. Випробування стояків за міцністю жорсткістю і тріщиностійкістю проводять навантаженням при постановці на виробництво при внесенні в них конструктивних змін і при зміні технології виготовлення або якості вихідних матеріалів але не рідше одного разу на місяць. Випробування морозостійкості і водонепроникності бетону а також вимірювання відхилень від прямолінійності профілю поверхні стояків проводять при постановці стояків на виробництво при зміні технології виготовлення або якості вихідних матеріалів але не рідше одного разу на 6 міс. 5.5 Для оцінки жорсткості і тріщино-стійкості випробуванням навантаженням за ДСТУ Б В. 2.6-7 піддають два стояки з однієї партії; для оцінки міцності - один стояк який відібраний для випробування на жорсткість і тріщиностійкість. Стояки визнають такими що витримали випробування якщо результати випробувань задовольняють такі вимоги: 5.2 По результатам входного контроля должно проверяться качество материалов применяемых для приготовления бетона качество арматурной стали и стали для закладных деталей качество изолирующих элементов и закладных деталей для крепления консоли контактной сети качество материалов для гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий. 5.3 По результатам операционного контроля должны проверяться: соответствие бетона требованиям ГОСТ 26633; виды и диаметры арматурной стали; соответствие размеров арматурного каркаса проектным; положение арматурного каркаса и закладных деталей диагностического проводника репера и изолирующих элементов в форме; количество и положение мест привязки арматуры к монтажным кольцам; контролируемое натяжение арматуры; отсутствие обрывов напрягаемой арматуры; соответствие видов материалов используемых для гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий предусмотренным в рабочих чертежах или в заказе на изготовление стоек; геометрические размеры форм. 5.4 Приемку стоек по прочности жесткости и трещиностойкости по показателям морозостойкости и водонепроницаемости бетона а также по отклонениям от прямолинейности профиля поверхности стоек проводят по результатам периодических испытаний и измерений. Испытания стоек по прочности жесткости и трещиностойкости проводят нагруженном при постановке на производство при внесении в них конструктивных изменений и при изменении технологии изготовления или качества исходных материалов но не реже одного раза в месяц. Испытания морозостойкости и водонепроницаемости бетона а также измерения отклонений от прямолинейности профиля поверхности стоек проводят при постановке стоек на производство при изменении технологии изготовления или качества исходных материалов но не реже одного раза в 6 мес. 5.5 Для оценки жесткости и трещиностойкости испытаниям нагруженном по ГОСТ 8829 подвергают две стойки из одной партии; для оценки прочности - одну стойку из отобранных для испытаний на жесткость и трещинос-тойкость. Стойки признаются выдержавшими испытания если результаты испытаний удовлетворяют следующим требованиям: ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.12 - руйнування стояка сталося при навантаженні яке дорівнює або більше контрольного навантаження за перевіркою міцності; - прогин стояків на рівні контактного проводу 7 3 м від рівня умовного уступу фундаменту при контрольному навантаженні за перевіркою жорсткості не перевищує контрольний прогин більше ніж на 10 %; - навантаження при якому з'явилися перші поперечні тріщини які виявлені за допомогою лупи з чотирьохкратним збільшенням більше або рівне контрольному навантаженню на утворення тріщин. Значення контрольних навантажень наведені в 6.1.3. 5.5.1 При випробуванні на жорсткість у разі якщо прогин при контрольному навантаженні хоч би одного стояка перевищує контрольний більше ніж на 15% стояки визнають такими що не задовольняють вимоги за жорсткістю. Якщо прогин при контрольному навантаженні хоч би одного із стояків перевищує контрольний більше ніж на 10 % але менше ніж на 15 % то проводять додаткове випробування ще двох стояків із цієї партії. Стояки визнають такими що задовольняють вимоги за жорсткістю якщо величина виміряного прогину в цих двох стояках не перевищує величини контрольного прогину більше ніж на 15 %. 5.5.2 При випробуваннях на тріщиностійкість у разі появи хоч би у одного стояка який випробовується тріщин при навантаженні менше контрольного проводять випробування ще двох стояків з цієї партії. Якщо в жодному з них не з'являться тріщини при навантаженні менше контрольного стояки визнають такими що задовольняють вимоги за тріщиностійкістю. 5.5.3 Можливість використання стояків які не задовольняють вимоги цього стандарту за міцністю жорсткістю і тріщиностійкістю визначається за узгодженням між виготовлювачем замовником і проектною організацією. 5.6 Приймання стояків за показниками міцності бетону точністю геометричних параметрів крім відхилень від прямолінійності товщиною захисного шару бетону якістю зовнішньої і внутрішньої поверхні значенням електричного опору проводять за результатами приймально-здавального контролю і випробувань. - разрушение стойки произошло при нагрузке равной или более контрольной нагрузке по проверке прочности; - прогиб стоек на уровне контактного провода 7 3 м от уровня условного обреза фундамента при контрольной нагрузке по проверке жесткости не превышает контрольный прогиб более чем на 10 %; - нагрузка при которой появились первые поперечные трещины обнаруженные при помощи лупы с четырехкратным увеличением более или равна контрольной нагрузке по образованию трещин. Значения контрольных нагрузок приведены в 6.1.3. 5.5.1 При испытании по жесткости в случае если прогиб при контрольной нагрузке хотя бы одной стойки превышает контрольный более чем на 15% стойки признают не удовлетворяющими требованиям по жесткости. Если прогиб при контрольной нагрузке хотя бы одной из стоек превышает контрольный более чем на 10 % но менее чем на 15 % то проводят дополнительное испытание еще двух стоек из данной партии. Стойки признают удовлетворяющими требованиям по жесткости если величина измеренного прогиба в этих двух стойках не превышает величину контрольного прогиба более чем на 15 %. 5.5.2 При испытаниях на трещиностой-кость в случае появления хотя бы в одной из испытанных стоек трещин при нагрузке менее контрольной проводят испытания еще двух стоек из данной партии. Если ни в одной из них не появятся трещины при нагрузке менее контрольной стойки признают удовлетворяющими требованиям по трещиностойкости. 5.5.3 Возможность использования стоек не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта по прочности жесткости и трещиностойкости определяется по согласованию между изготовителем заказчиком и проектной организацией. 5.6 Приемку стоек по показателям прочности бетона точности геометрических параметров кроме отклонений от прямолинейности толщине защитного слоя бетона качеству наружной и внутренней поверхности значению электрического сопротивления проводят по результатам приемо-сдаточного контроля и испытаний. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.13 5.7 Приймальний контроль за показниками міцності бетону проводять за результатами випробувань зразків бетону або неруйнівни-ми методами відповідно до ГОСТ 18105. Перевірку відпускної міцності бетону не-руйнівними методами проводять шляхом вибіркового контролю не менше 10 % стояків від загальної їх кількості у партії але не менше трьох стояків. Кількість ділянок які контролюються повинна бути не менше 30 у партії і не менше трьох на кожному стояку що контролюється. Розташування дільниць які контролюються повинне бути вказане в робочих кресленнях стояків. 5.8 Приймання стояків за показниками точності геометричних параметрів за кількістю шириною розкриття і довжиною усадних тріщин товщиною захисного шару бетону якістю поверхонь товщиною остаточного шару шламу відсутністю обвалів бетону виконують за результатами вибіркового односту-пінчастого контролю стояків з партії. Об'єм вибірок і оцінка результатів контролю - за ДСТУ Б В.2.6-2. 5.8.1 Контроль товщини зовнішнього шару бетону неруйнівними методами виконується на ділянках які контролюються число яких повинне бути не менше 9 на кожному стояку у вибірці. Розташування ділянок які контролюються повинне бути вказане в робочих кресленнях стояків. 5.8.2 Контроль товщини внутрішнього захисного шару бетону шляхом лінійних вимірювань виконується на кожному торці стояків у вибірці шляхом вимірювань у чотирьох точках по кінцях взаємно перпендикулярних діаметрів . За середнє відхилення від номінальної товщини захисного шару бетону на кожному торці стояка приймається середньоарифметичне результатів цих чотирьох вимірювань. 5.9 Приймання стояків за значенням електричного опору між арматурою і закладними деталями наявністю передбачених проектом закладних деталей гідроізоляційних і антикорозійних покриттів відсутністю жирових і іржавих плям на зовнішній поверхні наявністю маркувальних надписів і рисок які показують положення центра ваги стояка проводять шляхом суцільного контролю стояків у партії. 5.7 Приемочный контроль по показателям прочности бетона осуществляют по результатам испытаний образцов бетона или неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 18105. Проверку отпускной прочности бетона неразрушающими методами осуществляют путем выборочного контроля не менее 10 % стоек от общего их числа в партии но не менее трех стоек. Количество контролируемых участков должно быть не менее 30 в партии и не менее трех на каждой контролируемой стойке. Расположение контролируемых участков должно быть указано в рабочих чертежах стоек. 5.8 Приемку стоек по показателям точности геометрических параметров по количеству ширине раскрытия и длине усадочных трещин толщине защитного слоя бетона качеству поверхностей толщине остаточного слоя шлама отсутствию обвалов бетона осуществляют по результатам выборочного одноступенчатого контроля стоек из партии. Объем выборок и оценка результатов контроля - по ГОСТ 13015.1. 5.8.1 Контроль толщины наружного защитного слоя бетона неразрушающими методами осуществляется на контролируемых участках число которых должно быть не менее 9 на каждой стойке в выборке. Расположение контролируемых участков должно быть указано в рабочих чертежах стоек. 5.8.2 Контроль толщины внутреннего защитного слоя бетона путем линейных измерений осуществляется на каждом торце стоек в выборке путем измерений в четырех точках по концам взаимно перпендикулярных диаметров . За среднее отклонение от номинальной толщины защитного слоя бетона на каждом торце стойки принимается среднеарифметическое результатов этих четырех измерений. 5.9 Приемку стоек по значению электрического сопротивления между арматурой и закладными деталями наличию предусмотренных проектом закладных деталей гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий отсутствию жировых и ржавых пятен на внешней поверхности наличию маркировочных надписей и рисок указывающих положение центра тяжести стойки проводят путем сплошного контроля стоек в партии. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.14 5.10 При контролі замовником якості поставлених стояків повинні виконуватися правила приймання які встановлені цим стандартом. На вимогу замовника підприємство-виготовлювач зобов'язане повідомити результати лабораторних випробувань. 5.11 На партію стояків що постачається складають паспорт відповідно до ДСТУ Б В.2.6-2. Додатково у паспорті вказують марки бетону за морозостійкістю і водонепроникністю клас і діаметр дротяної або стержньової арматури види матеріалів для антикорозійних покриттів а також обмеження в галузі застосування стояків. 6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І ВИПРОБУВАНЬ 6.1 Випробування стояків навантаженням для визначення їх міцності жорсткості і тріщиностійкості належить проводити за ДСТУ Б В.2.6-7 з урахуванням вимог цього стандарту. 6.1.1 Випробування стояків на міцність жорсткість і тріщиностійкість проводять при плюсовій температурі повітря і стояка який випробовують. Стояки які зберігалися при мінусовій температурі видержують у теплому приміщенні до набуття ними плюсової температури. При перенесенні стояків зі складу у приміщення різниця між температурою бетону стояків і температурою повітря всередині приміщення не повинна перевищувати 35°С. При цьому в приміщенні повинна бути температура не нижче плюс 15°С. Температуру стояка вимірюють термометром який улаштовують у внутрішню порожнину стояка. Допускається випробовувати стояки в зимову пору на відкритому повітрі при температурі до мінус 10°С; при цьому стояки до випробування повинні бути витримані в теплому приміщенні прогріті і на початку випробування мати температуру не менше плюс 5°С. 6.1.2 Схему випробування і навантаження стояків слід приймати за рисунком 2 і таблицею 5. За узгодженням виготовлювача із замовником і проектною організацією допускається випробування стояків за іншими схемами які забезпечують виконання вимог цього стандарту. 5.10 При контроле заказчиком качества поставленных стоек должны соблюдаться правила приемки установленные настоящим стандартом. По требованию заказчика предприятие-изготовитель обязано сообщить результаты лабораторных испытаний. 5.11 На поставляемую партию стоек составляют паспорт в соответствии с ГОСТ 13015.3 Дополнительно в паспорте указывают марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости класс и диаметр проволочной или стержневой арматуры виды материалов для антикоррозионных покрытий а также ограничения по области применения стоек. 6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ 6.1 Испытания стоек нагружением для определения их прочности жесткости и трещиностойкости следует проводить по ГОСТ 8829 с учетом требований настоящего стандарта. 6.1.1 Испытания стоек на прочность жесткость и трещиностойкость проводят при плюсовой температуре воздуха и испытываемой стойки. Стойки хранившиеся при минусовой температуре выдерживают в теплом помещении до приобретения ими плюсовой температуры. При переносе стоек со склада в помещение разность между температурой бетона стоек и температурой воздуха внутри помещений не должна превышать 35°С. При этом в помещении должна быть температура не ниже плюс 15°С. Температуру стойки измеряют термометром помещенным во внутреннюю полость стойки. Допускается испытывать стойки в зимнее время на открытом воздухе при температуре до минус 10°С; при этом стойки до испытания должны быть выдержаны в теплом помещении прогреты и в начале испытания иметь температуру не менее плюс 5°С. 6.1.2 Схему испытания и загружения стоек следует принимать по рисунку 2 и таблице 5. По согласованию изготовителя с заказчиком и проектной организацией допускается испытание стоек по другим схемам обеспечивающим выполнение требований настоящего стандарта. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.15 а б Р 1 - шарнірно-ковзна опора; 2 - шарнірно-нерухомі опори; 3 - упор у торці; 4 - вимірювальна рейка; 5 -нерухомий репер; 6 - стальні хомути; 7 - пряма консоль; 8 - тяга; 9 - трос; 10 - рівень контактного проводу; 11 - рівень умовного уступу фундаменту; Р- зусилля натягування при випробуванні; А Б і В- місця замірювання переміщень; С - відстань між осями хомутів п'яти і тяги консолі; L - загальна довжина стояка; l1 - відстань між центрами опор; І2 -відстань між центрами упорів у фундаментній частині; І3 - відстань від верхнього торця стояка до рівня контактного проводу; І4 - відстань від рівня умовного уступу фундаменту до нижнього торця стояка. При випробуванні стояків ССА упори 2 приймаються стояки закріплюються анкерними болтами у місцях розташування упора 3. Розмір у дужках відповідає стоякам завдовжки 15600 мм. а розташування опор по довжині стояка вид збоку ; б схема прикладання навантаження вид зверху Рисунок 2 - Схема випробування стояка. 1 - шарнирно-скользящая опора; 2 - шарнирно-не-подвижные опоры; 3 - упор в торце; 4 - измерительная рейка; 5 - неподвижный репер; 6 - стальные хомуты; 7 - прямая консоль; 8 - тяга; 9 - трос; 10 - уровень контактного провода; 11 - уровень условного обреза фундамента; Р - усилие натяжения при испытании; А Б и В- места замера перемещений; С - расстояние между осями хомутов пяты и тяги консоли; L - общая длина стойки; l1 - расстояние между центрами опор; І2 - расстояние между центрами упоров в фундаментной части; І3 -расстояние от верхнего торца стойки до уровня контактного провода; l4 - расстояние от уровня условного обреза фундамента до нижнего торца стойки. При испытании стоек ССА упоры 2 убираются стойки закрепляются анкерными болтами в месте расположения упора 3. Размер в скобках относится к стойкам длиной 15600 мм. а расположение опор по длине стойки вид сбоку ; б схема приложения нагрузки вид сверху Рисунок 2 - Схема испытаний стойки. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 C.16 Таблиця У міліметрах 5 Таблица В миллиметрах L l1 l2 l3 l4 С 15600 11400 2450 4300 4000 1600 13600 9400 2450 2300 4000 1600 10800 8000 1 050 2300 1 200 1600 12000 8000 - 4700 - 4000 10000 8000 - 2700 - 2000 6.1.3 Величини контрольних навантажень зусиль натягування троса при випробуваннях стояків Рк які визначені з урахуванням коефіцієнтів безпеки С відповідно до ДСТУ Б В.2.6-7 наведені в таблиці 6. 6.1.3 Величины контрольных нагрузок усилий натяжения троса при испытаниях стоек РК определенные с учетом коэффициентов безопасности С в соответствии с ГОСТ 8829 указаны в таблице 6. Таблиця 6 Таблица Випробування Испытание Контрольне навантаження Рк зусилля натягування троса кН кгс для випробування стояків які розраховані на нормативний вигинальний момент МН кН · м тс м Контрольная нагрузка Рк усилие натяжения троса кН кгс для испытания стоек рассчитанных на нормативный изгибающий момент МН кН · м тс м Враховане значення коефіцієнта безпеки Учтенное значение коэффициента 49 5 0 59 6 0 ; 66 6 7 79 8 0 ; 88 9 0 98 10 0 ; 111 11 3 безопасности С За перевіркою жорсткості і тріщиностійкості По проверке жесткости и трещиностой кости 9 22 940 12 36 1280 16 48 1680 20 60 2100 1 0 За перевіркою міцності По проверке прочности 14 81 1510 19 71 2010 26 28 2680 32 95 3360 1 6 6.1.4 Навантаження до стояка який випробовують прикладають ступенями що вказані в додатку В. До початку випробувань слід провести обтискання випробувальної системи навантаженням що відповідає не більше 0 1 Мн нормативного згинального моменту . Стояк видержують 10 хв. після прикладання кожного ступеня навантаження до значення яке відповідає 1 0 Мн. Після прикладання контрольного навантаження за перевіркою жорсткості і тріщиностійкості що відповідає 1 0 Мн стояк видержують під цим навантаженням протягом З0 хвилин. При навантаженні що відповідає 1 1 Мн і більше стояк видержують 5 хв після прикладання кожного ступеня навантаження до повного зруйнування стояка. Величину зусилля натягування троса при випробуваннях належить установлювати за динамометром який відповідає вимогам ГОСТ 13837. 6.1.4 Нагрузку к испытываемой стойке прикладывают ступенями указанными в приложении В. До начала испытаний следует произвести обжатие испытательной системы нагрузкой соответствующей не более 0 1 Мн нормативного изгибающего момента . Стойку выдерживают 10 мин после приложения каждой ступени нагрузки до значения соответствующего 1 0 МН. После приложения контрольной нагрузки по проверке жесткости и трещиностойкости соответствующей 1 0 МН стойку выдерживают под этой нагрузкой в течение 30 минут. При нагрузке соответствующей 1 1 МН и более стойку выдерживают 5 мин после приложения каждой ступени нагрузки до полного разрушения стойки. Величину усилия натяжения троса при испытаниях следует устанавливать по динамометру удовлетворяющему требованиям ГОСТ 13837. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.17 6.1.5 Визначення величини прогину стояка у площині прикладання навантаження виконують з точністю до 1 мм для кожного ступеня навантаження в точці А яка вказана на рисунку 2 з урахуванням переміщень у точках Б і В. 6.1.6 При випробуваннях на жорсткість контрольний прогин стояків під дією контрольного навантаження за перевіркою жорсткості приймають таким що дорівнює мм: 100 - для стояків з нормативним вигинальним моментом до 88 кН ? м 9 тс ? м включно; 125 - для стояків з нормативним вигиналь- ним моментом понад 88 кН ? м 9 тс ? м . 6.2 Міцність бетону стояків на стискання належить визначати за ГОСТ 10180 на серії зразків які виготовлені з бетонної суміші робочого складу і зберігалися в умовах установлених ГОСТ 18105. Допускається контроль міцності центрифугованого бетону здійснювати за результатами випробувань віброваних еталонних зразків-кубів після їх термовологісної обробки парою. Результати випробувань враховуються з підвищувальним коефіцієнтом переходу що дорівнює 1 25. При перевірці міцності бетону методами неруйнівного контролю фактичну відпускну міцність бетону на стиснення визначають ультразвуковим методом за ГОСТ 17624 або приладами механічної дії за ГОСТ 22690. Допускається застосування інших стандартизованих методів неруйнівного контролю. На кожній ділянці проводять не менше однієї групи вимірювань. При застосуванні ультразвукового методу повинне здійснюватися поверхневе прозвучу-вання стояків по лінії яка перпендикулярна напряму робочої арматури. 6.3 Морозостійкість бетону стояків належить визначати за ДСТУ Б В.2.7-47 -ДСТУ Б В.2.7-50 на серії зразків які виготовлені з бетонної суміші робочого складу. 6.4 Водонепроникність бетону стояків належить визначати за ГОСТ 12730.5. 6.5 Силу натягу арматури яка контролюється після закінчення натягування вимірюють за ГОСТ 22362. 6.1.5 Определение величины прогиба стойки в плоскости приложения нагрузки выполняют с точностью до 1 мм для каждой ступени нагрузки в точке А указанной на рисунке 2 с учетом перемещений в точках Б и В. 6.1.6 При испытаниях по жесткости контрольный прогиб стоек под действием контрольной нагрузки по проверке жесткости принимают равным мм: 100 - для стоек с нормативным изгибающим моментом до 88 кН ? м 9 тс ? м включительно; 125 - для стоек с нормативным изгибающим моментом свыше 88 кН ? м 9 тс ? м . 6.2 Прочность бетона стоек на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях установленных ГОСТ 18105. Допускается контроль прочности центрифугированного бетона осуществлять по результатам испытаний вибрированных эталонных образцов-кубов после их термовлажностной обработки паром. Результаты испытаний учитываются с повышающим коэффициентом перехода равным 1 25. При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других стандартизованных методов неразрушающего контроля. На каждом участке проводят не менее одной группы измерений. При применении ультразвукового метода должно осуществляться поверхностное прозвучивание стоек по линии перпендикулярной направлению рабочей арматуры. 6.3 Морозостойкость бетона стоек следует определять по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3 на серии образцов изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 6.4 Водонепроницаемость бетона стоек следует определять по ГОСТ 12730.5. 6.5 Силу натяжения арматуры контролируемую по окончании натяжения измеряют по ГОСТ 22362. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.18 6.6 Розміри стояків відхилення від прямолінійності їх поверхні положення і діаметр отворів ширину розкриття поверхневих технологічних тріщин розміри раковин напливів і відколок бетону стояків належить перевіряти методами що установлені ГОСТ 26433.1. 6.7 Товщину зовнішнього захисного шару бетону до арматури належить визначати за ГОСТ 17625 або ДСТУ Б В.2.6-4 внутрішнього захисного шару бетону - шляхом лінійних вимірювань за ГОСТ 26433.1. 6.8 Величини електричного опору стояків при сухій поверхні бетону ізолюючих елементів і деталей кріплення консолей і кронштейнів визначають за схемою що наведена на рисунку 3 мегаомметром який задовольняє вимоги ГОСТ 23706 і розрахований на використання вимірювальної напруги мережі до 500 В. За необхідності вимірювань електричного опору стояків у вологому стані їх проводять за схемою що наведена на рисунку 4 додатково укладаючи на ізолюючу прокладку екран з мідного дроту і з'єднуючи його з клемою "Екран" мегаомметра. 6.6 Размеры стоек отклонение от прямолинейности их поверхности положение и диаметр отверстий ширину раскрытия поверхностных технологических трещин размеры раковин наплывов и сколов бетона стоек следует проверять методами установленными ГОСТ 26433.1. 6.7 Толщину наружного защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 или ГОСТ 22904. внутреннего защитного слоя бетона - путем линейных измерений по ГОСТ 26433.1. 6.8 Величины электрического сопротивления стоек при сухой поверхности бетона изолирующих элементов и деталей для крепления консолей и кронштейнов определяют по схеме приведенной на рисунке 3 мегаомметром удовлетворяющим требованиям ГОСТ 23706 и рассчитанным на использование измерительного напряжения сети до 500 В. При необходимости измерений электрического сопротивления стоек во влажном состоянии их проводят по схеме приведенной на рисунке 4 дополнительно укладывая на изолирующую прокладку экран из медной проволоки и соединяя его с клеммой "Экран" мегаомметра. б 1 - ізолюючі елементи; 2 - випуск діагностичного провідника; 3 - земля; 4 - лінія; 5 - провід. Рисунок 3 - Схема вимірювання електричного опору між деталями для кріплення консолей та кронштейнів і арматурою а повного опору; б опір однієї деталі. 1 - изолирующие элементы; 2 - выпуск диагностичес-кого проводника; 3 - земля; 4 - линия; 5 - провод. Рисунок 3 - Схема измерения электрического сопротивления между деталями для крепления консолей и кронштейнов и арматурой а полного сопротивления; б сопротивления одной детали. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.19 1 - ізолюючий елемент; 2 - сталева шайба; 3 - арматура; 4 - стояк; 5 - клема "Екран"; 6 - земля; 7 - лінія; 8 - екран із мідного дроту діаметром 3 мм Рисунок 4 - Схема вимірювання електричного опору між деталлю для кріплення консолі кронштейна і арматурою з використанням екрана. 6.9 Контроль відповідності вимогам цього стандарту показників стояків які зазначені в 5.9 окрім електричного опору виконується візуально. 7 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 7.1 Транспортувати і зберігати стояки належить відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2 і цього стандарту. 7.2 Стояки належить транспортувати і зберігати у горизонтальному положенні в штабелях розсортованими за марками. 7.3 При укладанні стояків у штабелі належить чергувати ряди в яких стояки вкладені верхніми торцями в один бік з рядами в яких стояки вкладені нижніми торцями в той самий бік. Число рядів стояків у штабелі по висоті повинне бути не більш п'яти. Допускається зберігання і перевезення стояків у шість рядів за умови вкладання нижнього ряду на дерев'яні прокладки з вирубками завглибшки не менше 50 мм і радіусом який дорівнює радіусу опор у місцях їх спирання. 7.4 При зберіганні стояків у штабелях і їх перевезенні між горизонтальними рядами стояків належить укладати прокладки. Прокладки повинні розташовуватися на відстані 1/5 довжини стояка від кожного його кінця. Товщина прокладки повинна бути призначена з таким розрахунком щоб було забезпечене збереження стояків від пошкодження деталями 1 - изолирующий элемент; 2 - стальная шайба; 3 -арматура; 4 - стойка; 5 - клемма "Экран"; 6 - земля; 7 - линия; 8 - экран из медной проволоки диаметром 3 мм Рисунок 4 - Схема измерения электрического сопротивления между деталью для крепления консоли кронштейна и арматурой с использованием экрана. 6.9 Контроль соответствия требованиям настоящего стандарта показателей стоек перечисленных в 5.9 кроме электрического сопротивления осуществляются визуально. 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 7.1 Транспортировать и хранить стойки следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта. 7.2 Стойки следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях рассортированными по маркам. 7.3 При укладке стоек в штабели следует чередовать ряды в которых стойки уложены верхними торцами в одну сторону с рядами в которых стойки уложены нижними торцами в ту же сторону. Число рядов стоек в штабеле по высоте должно быть не более пяти. Допускается хранение и перевозка стоек в шесть рядов при условии укладки нижнего ряда на деревянные прокладки с вырубками глубиной не менее 50 мм и радиусом равным радиусу опор в местах их опирания. 7.4 При хранении стоек в штабелях и их перевозке между горизонтальными рядами стоек следует укладывать прокладки. Прокладки должны располагаться на расстоянии 1/5 длины стойки от каждого ее конца. Толщина прокладки должна быть назначена с таким расчетом чтобы была обеспечена сохранность стоек от повреждения деталями ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.20 для кріплення консолей і кронштейнів а також внаслідок різного прогину стояків під дією власної ваги. На кінцях прокладок повинні бути обмежувальні бруски які перешкоджають скачуванню стояків. 7.5 Навантаження і розвантаження стояків повинне проводитися кранами за допомогою траверс або стропів відповідно до схем підйому що наведені в робочій документації. 7.6 У зимову пору вивезення стояків на склад готової продукції належить виконувати після їх охолодження при цьому перепад температур зовнішнього повітря і бетону стояків повинен бути не більше 35°С. 7.7 Транспортування стояків тракторами і автомобілями дозволяється тільки за наявності прицепів які обладнані спеціальними турнікетами з гніздами для стояків і відповідними засобами кріплення. 7.8 Стояки які знаходилися довгий час як резерв на складах споживачів повинні при використанні за призначенням відповідати вимогам цього стандарту. 8 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 8.1 При експлуатації стояків повинен забезпечуватися необхідний рівень їх несучої здатності що встановлений цим стандартом. 8.2 При експлуатації стояків електричний опір між арматурою і закладними деталями не повинен бути менше 10000 Ом. 8.3 Періодичність і методи контролю які використовуються приймаються відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації. 8.4 При відновленні гідроізоляційних і антикорозійних покриттів повинні використовуватися матеріали які не містять речовин що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища. При нанесенні захисних покриттів приймаються заходи проти розбризкування речовини стікання її зі стояків і попадання у грунт і грунтові води. для крепления консолей и кронштейнов а также в результате разного прогиба стоек под действием собственного веса. На концах прокладок должны иметься ограничительные бруски препятствующие скатыванию стоек. 7.5 Погрузка и разгрузка стоек должна производиться кранами при помощи траверс или стропов в соответствии со схемами подъема приведенными в рабочей документации. 7.6 В зимнее время вывоз стоек на склад готовой продукции следует производить после их остывания при этом перепад температур наружного воздуха и бетона стоек должен быть не более 35°С. 7.7 Транспортирование стоек тракторами и автомобилями разрешается только при наличии прицепов оборудованных специальными турникетами с гнездами для стоек и соответствующими средствами крепления. 7.8 Стойки находившиеся длительное время в качестве резерва на складах потребителей должны при использовании по назначению соответствовать требованиям настоящего стандарта. 8 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 8.1 При эксплуатации стоек должен обеспечиваться необходимый уровень их несущей способности установленный настоящим стандартом. 8.2 При эксплуатации стоек электрическое сопротивление между арматурой и закладными деталями не должно быть менее 10000 Ом. 8.3 Периодичность и используемые методы контроля принимаются в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации. 8.4 При восстановлении гидроизоляционных и антикоррозионных покрытий должны использоваться материалы не содержащие веществ которые могут вызвать загрязнение окружающей среды. При нанесении защитных покрытий должны приниматься меры против разбрызгивания составов отекания их со стоек и попадания в грунт и грунтовые воды. ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.21 Додаток А рекомендований Приложение А рекомендуемое Перелік нормативних документів на які є посилання у цьому стандарті Перечень нормативных документов на которые имеются ссылки в настоящем стандарте ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марки ГОСТ 23706-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам приборам для измерения полного сопротивления и приборам для измерения активной проводимости ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия ДСТУ Б В.2.6-7-95 ГОСТ 8829-94 Вироби бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності жорсткості та тріщиностійкості ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности жесткости и трещиностойкости ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования ДСТУ Б В.2.7-48-96 ГОСТ 10060.1-95 Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании ДСТУ Б В.2.7-50-96 ГОСТ 10060.3-95 Бетони. Ділатометричний метод прискореного визначення морозостійкості ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости ДСТУ Б В.2.7-85-99 ГОСТ 22266-94 Цементи сульфатостійкі. Технічні умови ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия ДСТУ Б В.2.6-4-95 ГОСТ 22904-93 Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природ ні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.22 ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Приемка ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Маркировка ГОСТ 13015.3-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.23 Додаток Б рекомендований Приклади маркування стояків При маркуванні стояків слід застосовувати позначення додаткових характеристик які відображають умови експлуатації стояків: М - для стояків які призначені для районів з розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче мінус 55°С; К - для стояків які призначені для експлуа- тації у випадках впливу сильноагресив- ного газоподібного середовища а також у грунтах і ґрунтових водах з сильноаг- ресивними ступенями впливу на залізо бетонні конструкції з обов'язковим нане сенням захисного покриття на зовнішню поверхню стояків; Е - для стояків які призначені для встановлення на ділянках постійного струму. Приклад умовного позначення марки стояка типу СС завдовжки 10800 мм товщиною стінки 75 мм і несучою спроможністю 98 кН ? м з напруженою арматурою з високоміцного дроту класу Вр-ІІ який призначений для застосування в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче мінус 55°С при неагресивному слабо-се-редньоагресивному ступенях впливу газоподібного середовища на залізобетонні конструкції або при ґрунтових водах з неагресив-ним і слабоагресивним ступенями впливу: Приложение Б рекомендуемое Примеры маркировки стоек При маркировке стоек следует применять обозначения дополнительных характеристик отражающих условия эксплуатации стоек: М - для стоек предназначенных для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 55 С; К - для стоек предназначенных для эксплуатации в случаях воздействия сильноагрессивной газообразной среды а также в грунтах и грунтовых водах с сильноагрессивными степенями воздействия на железобетонные конструкции с обязательным нанесением защитного покрытия на наружную поверхность стоек; Э- для стоек предназначенных для установки на участках постоянного тока. Пример условного обозначения марки стойки типа СС длиной 10800 мм толщиной стенки 75 мм и несущей способностью 98 кН ? м с напрягаемой арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-ІІ предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 55°С при неагрессивной слабо-среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды на железобетонные конструкции или при грунтовых водах с неагрессивной и слабоагрессивной степенями воздействия: СС 108.7 - 4.1 - М те саме при застосуванні напруженої стер-жньової арматури класу A-V: то же при применении напрягаемой стержневой арматуры класса A-V: СС 108.7 - 4.3 - М те саме стояка типу СС завдовжки 13600 мм товщиною стінки 60 мм несучою спроможністю 79 кН ? м з напруженою арматурою з високоміцного дроту класу Вр-ІІ який призначений для застосування в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря мінус 55°С і вище при сильно агресивному ступені впливу газоподібного середовища або грунту і з захисним покриттям на зовнішній поверхні: то же стойки типа СС длиной 13600 мм толщиной стенки 60 мм несущей способностью 79 кН ? м с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-ІІ предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 55°С и выше при сильно агрессивной степени воздействия газообразной среды или грунта и с защитным покрытием на наружной поверхности: СС 136.6 - 3.1 - К ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.24 те саме стояка типу ССА завдовжки 10000 м овщиною стінки 60 мм несучою спроможністю 79 кН ? м з напруженою арматурою з високоміцного дроту класу Вр-ІІ який призначений для застосування в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря до мінус 55°С і вище при неагресивному слабо і середньоагресивному ступенях впливу газоподібного середовища або при грунтах і ґрунтових водах з неагре-сивним і середньоагресивним ступенями впливу: то же стойки типа ССА длиной 10000 мм толщиной стенки 60 мм несущей способностью 79 кН ? м с напрягаемой арматурой из высокопрочной проволоки класса Вр-ІІ предназначенной для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 55°С и выше при неагрессивной слабо и среднеагрессивной степенях воздействия газообразной среды или при грунтах и грунтовых водах с неагрессивной и среднеагрессивной степенями воздействия: ССА 100.6 - 3.1 Такий самий стояк який призначений для установлення на ділянках постійного струму належить маркувати так: CCA100.6-3.1-Е Такую же стойку предназначенную для установки на участках постоянного тока следует маркировать так: ССА 100.6 - 3.1 - Э ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.25 Додаток В обов'язковий Ступені прикладання навантаження при випробуванні стояків опор контактної мережі Приложение В обязательное Ступени приложения нагрузки при испытании стоек опор контактной сети Таблиця В.1 Таблица Ступені навантаження Ступени Вигинальний момент у рівні умовного уступу фундаменту в частках МН Изгибающий момент в Зусилля натягування троса Р кН кгс для стояків з нормативним вигинальним моентом МН кН м тс м Усилие натяжения троса Р1 кН кгс для стоек с нормативным изгибающим моментом МН кН м тс м нагрузки уровне условного обреза фундамента в долях МН 49 5 0 59 6 0 66 6 7 79 8 0 88 9 0 98 10 0 111 11 3 1 0 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 2 0 20 1 84 188 2 47 251 3 31 335 4 11 419 3 0 40 3 69 377 4 94 502 6 62 670 8 21 828 4 0 60 5 53 565 7 42 754 9 93 1005 12 32 1257 5 0 80 7 38 754 9 89 1005 13 24 1341 16 43 1676 6 0 90 8 30 848 11 13 1131 14 90 1508 18 48 1885 7 0 95 8 76 895 11 74 1194 15 00 1592 19 51 1990 8 1 00 9 22 942 12 36 1257 16 55 1676 20 53 2095 9 1 05 9 68 990 12 98 1320 17 38 1760 21 56 2200 10 1 10 10 14 1037 13 60 1382 18 21 1843 22 59 2304 11 1 20 11 06 1131 14 83 1508 19 86 2011 24 64 2514 12 1 30 11 99 1225 16 07 1634 21 52 2179 26 69 2723 13 1 40 12 81 1320 17 31 1760 23 17 1760 28 75 2933 14 1 50 13 83 1414 18 54 1885 24 83 2514 30 80 3143 15 1 60 14 75 1508 19 78 2011 26 49 2682 32 85 3352 ДСТУ Б В.2.6-21-2000 ГОСТ 19330-99 С.26 УДК 624.012.4.075:006.354 ЖЗЗ МКС 93.100 Ключові слова: опори контактної мережі залізниць стояки залізобетонні технічні вимоги приймання методи контролю транспортування і зберігання Ключевые слова: опоры контактной сети железных дорог стойки железобетонные технические требования приемка методы контроля транспортирование и хранение Коректор - Н.Я.Козяр Комп'ютерна верстка - Т.Т.Цапро Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок Укрархбудінформ 01133 Київ -133 бульв. Лесі Українки 26