СОУ-НМПЕ 40.1.12.103:2005

СОУ-НМПЕ 40.1.12.103:2005 Навчання/перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Навчання / перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації Положення Київ 2005 ПЕРЕДМОВА 1 ЗАМОВЛЕНО Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» ОЕП «ГР1ФРЕ» 2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством ДоиОРГРЕС В.В. 3 РОЗРОБНИКИ Новіков А.У. Цимбалюк 4 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики Ю. В. Продай Заступником Міністра палива та енергетики С. М. Тітенко Заступником Міністра палива та енергетики України М. О. Штейнберг Директором Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго Ю. І. Улітіч Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» Г. П. Хайдурова 5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України наказ № 377 від 10 серпня 2005 І. В. Плачков 6 ВВЕДЕНО Вперше 7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2010р. МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 10 серпня 2005 року м. Київ № 377 Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» З метою запровадження єдиної системи навчання і перевірки знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію нормативний документ «Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» далі -Положення який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу додається . 2. Госпрозрахунковому підрозділу Науково-інженерний енергосервісний центр інституту «Укрсільенергопроект» Білоусов В.І. внести Положення до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго. 3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» Хайдурова Г.П. забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Положення енергетичним компаніям підприємствам установам і організаціям відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. 4. Керівникам енергетичних компаній підприємств установ і організацій протягом 3-х місяців з дня набуття чинності данного наказу привести у відповідність із Положенням свої нормативні документи. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра палива та енергетики Продана Ю.В. Міністр І. Плачков Зміст 1 Сфера застосування.................................................................. 2 Нормативні посилання............................................................ 3 Терміни.................................................................................... 4 Скорочення .............................................................................. 5 Загальні положення................................................................. 6 Професійне навчання кадрів на виробництві......................... 7 Навчання працівників перед допуском до самостійної роботи .............................................. 8 Інструктажі.............................................................................. 9 Протиаварійні та протипожежні тренування ......................... 10 Тренажерна підготовка ........................................................... 11 Періодичне навчання працівників в спеціалізованих навчальних закладах ............................. 12 Щорічне навчання працівників на виробництві..................... 13 Цільове тематичне навчання працівників............................ 14 Перевірка знань....................................................................... Додаток 1. Перелік видів обов'язкового навчання працівників періодичність і місце його проведення Додаток 2. Типовий тематичний план і примірна програма навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці......................................... Додаток 3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою ......... Додаток 4. Перелік робіт з підвищеною пожежною небезпекою ........................ Додаток 5. Програма проведення спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму....................... Додаток 6. Посвідчення про проходження спеціального навчання .............................. Додаток 7. Перелік спеціальностей і посад працівників які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці........................................... Додаток 8. Свідоцтво про проходження навчання ............... Додаток 9. Перелік професій та посад працівників які звільняються від проведення повторних інструктажів з охорони праці та технічної експлуатації......... Додаток 10. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників ......... Додаток 11. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Додаток 12. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників .... Додаток 13. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації......................................................... Додаток 14. Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці пожежної безпеки та технічної експлуатації .............. Додаток 15. Посвідчення про перевірку знань ...................... Додаток 16. Перелік скорочень основних назв нормативних документів для записів у протоколах і посвідченнях про перевірку знань працівників ........... Затверджено Наказ Міністерства палива та енергетики України № 377 від 10 серпня 2005 р. НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Положення Чинний з десятого жовтня 2005 р. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1. Нормативний документ «Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» далі - Положення встановлює види і порядок проведення навчання і перевірки знань працівників на підприємствах в установах і організаціях електроенергетичної галузі та атомно-промислового комплексу далі - підприємства електроенергетики що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України. 1.2. На підприємствах електроенергетики на основі цього Положення розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання і перевірку знань працівників. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: - НПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511. - ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. - НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. - НАПБ 02.023-2004 «Спеціальне навчання інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення» затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 22.09.2004 № 578. - НАПБ 05.005-99 ГКД 34.03.304-99 Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України затверджена наказом Міністерства енергетики України від 15.10.99 № 290. - ГКД 34.12.201-97 «Протиаварійні тренування персоналу електричних станцій та мереж Міненерго України. Правила проведення» затверджені Міністерством енергетики України 1997 р. - ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296. - ГКД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за №418/9017. - Правила пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та в організаціях енергогалузі України затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343. - Положення про професійне навчання кадрів на виробництві затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.04. 2001 за № 315/5506. - Перелік робіт де є потреба у професійному доборі затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України із нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений наказом Державного комітету України із нагляду за охороною праці 26.01.05 №15 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 62 затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19-Т погоджений з Міністерством праці та соціальної політики. З ТЕРМІНИ Дублювання - самостійне виконання оперативним оперативно-виробничим працівником дублером професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника. Кваліфікація ступінь і вид професійної підготовленості працівника наявність у нього знань вміння та навичок необхідних для виконання ним певної роботи. Керівники і спеціалісти - керівники підприємств електроенергетики їх структурних підрозділів їхні заступники начальники служб відділів цехів дільниць лабораторій та їхні заступники майстри інженери Інші посадові особи які організовують виробничі процеси. Навчання з питань охорони праці навчання працівників з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт. Обслуговування енергоустановок - комплекс робіт пов'язаних з організацією контролем або виконанням робіт з оперативного технічного обслуговування експлуатації ремонту будівництва налагоджування випробування вимірювання проектування технічного огляду енергоустановок. Первинна професійна підготовка - навчання осіб з метою отримання спеціальної освіти повної вищої базової вищої професійно-технічної що забезпечує рівень кваліфікації необхідний для продуктивної професійної діяльності. Працівники невиробничі - працівники структурних підрозділів до функціональних обов'язків яких належить кадрове бухгалтерське забезпечення планування постачання тощо реалізація супутніх потреб медичне обслуговування харчування комунальні і соціальні потреби тощо супроводження управління секретаріат канцелярія тощо оформлення художні роботи тиражування документації тощо обслуговування приміщень і території загальна і пожежна охорона прибирання приміщень зберігання устаткування матеріалів і сировини . Професійне навчання на виробництві - навчання працівників під час професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації. Роботи з підвищеною небезпекою - роботи в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників або такі де є потреба в професійному доборі чи пов'язані з обслуговуванням управлінням застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій пожеж загрози життю заподіяння шкоди здоров'ю майну довкіллю. Спеціалізовані навчальні заклади СНЗ навчальні заклади підприємств електроенергетики або інших організацій що здійснюють підготовку перепідготовку періодичне навчання або підвищення кваліфікації працівників електроенергетики і які в установленому порядку одержали дозволи та ліцензії на проведення навчання працівників. Спеціальне навчання з питань охорони праці вивчення працівниками які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких де є потреба у професійному доборі вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки - навчання працівників в обсязі пожежно-технічного мінімуму. Спеціальні роботи - окремі види робіт з підвищеною небезпекою які виконують працівники одночасно з виконанням робіт за своєю професією спеціальністю . Стажування набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця. Технічна експлуатація - комплекс робіт пов'язаних з виконанням вимог нормативного документа «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» а також нормативі ю-правових та нормативних актів з питань користування електричною і тепловою енергією улаштування будови експлуатації ремонту обладнання і диспетчерського управління. 4 СКОРОЧЕННЯ ОП - охорона праці; ПБ - пожежна безпека; СНЗ - спеціалізований навчальний заклад; ТЕ - технічна експлуатація. 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1 Навчання працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності з метою розширення та поглиблення їх знань умінь і навичок відповідно до вимог сучасного виробництва в електроенергетиці. Працівники підприємств електроенергетики далі працівники зобов'язані постійно підтримувати належний рівень своєї кваліфікації. Керівники підприємств електроенергетики та їх структурних підрозділів повинні створювати умови для досягнення працівниками найкращих результатів у роботі і навчанні. 5.2 Положення встановлює порядок і види навчання форми перевірки знань з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації. 5.3 Працівники електроенергетики функціональні обов'язки яких безпосередньо пов'язані з обслуговуванням енергоустановок повинні мати спеціальну освіту відповідного профілю повну вищу базову вищу професійно-технічну . Решта працівників повинна мати рівень освіти що відповідає встановленим вимогам до даної посади професії . Незалежно від рівня базової освіти працівники до початку самостійного виконання роботи повинні пройти спе- ціальну підготовку та спеціальне навчання згідно з вимогами цього Положення за винятком осіб які звільняються від такого навчання. 5.4 Працівники до початку самостійної роботи і періодично в процесі трудової діяльності повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Положення. Перелік видів обов'язкового навчання працівників наведено у додатку 1 цього Положення. Не допускаються до роботи працівники у тому числі посадові особи які не пройшли в установлені терміни навчання інструктажі і перевірку знань. 5.5 Керівники підприємств електроенергетики голови правлінь акціонерних товариств які обираються загальними зборами акціонерів з якими Міністр палива та енергетики або голова спостережної ради укладає контракт проходять навчання та перевірку знань у трьохмісячний термін після їх призначення обрання на посаду і в подальшому - один раз на три роки. У випадку коли вищезазначені керівники не пройшли повторну перевірку знань у постійно-діючій комісії Мінпаливенерго України Міністр надсилає відповідне подання наглядовій раді акціонерного товариства. Якщо повторну перевірку знань не пройшов керівник підприємства з яким Міністр палива та енергетики підписав контракт голова постійно-діючої комісії Мінпаливенерго з перевірки знань надає відповідне подання Міністру для вжиття заходів. 5.6 Особи які суміщають професії або виконують спеціальні види робіт проходять навчання інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації як з основних професій так і з професій за сумісництвом та з спеціальних видів робіт. До спеціальних робіт належать: - верхолазні роботи; - роботи під робочою або наведеною напругою; - випробування обладнання підвищеною напругою за винятком робіт з мегомметром ; - роботи з обслуговування ЇІЛ з ізоляційним покриттям; - вогневі та вогненебезпечні роботи; - роботи в приміщеннях категорій А і Б з вибухопожежобезпеки. Перелік спеціальних робіт може бути доповнений роботодавцем з урахуванням специфіки виробництва та місцевих умов. Особи які суміщують професії проходять перепідготовку для виконання робіт за сумісництвом. 5.7 Навчання працівників може проводитись як традиційними методами лекції семінари та консультації тощо так і з використанням сучасних видів навчання - модульного дистанційного тощо а також з використанням технічних засобів навчання: навчально-контрольних систем аудіовізуальних засобів комп'ютерних тренажерів та учбових полігонів тощо. 5.8 На підприємствах електроенергетики розроблюються і затверджуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації з якими мають бути ознайомлені працівники. 5.9 Навчання проводяться за програмами які як правило повинні поєднувати питання охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації з врахуванням тематики наведеної у додатку 2 до цього Положення. Обсяг навчання з питань технічної експлуатації має складати не менше половини обсягу всього навчального процесу. Час який витрачається на проведення навчання І перевірки знань зараховуються як робочий час. 5.10 Навчання працівників в частині організації навчального процесу формування навчальних груп розробка навчально-тематичних планів та програм форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі освіти. 5.11 Працівники перед допуском до самостійної роботи і у процесі трудової діяльності проходять такі види навчання: - професійне навчання кадрів на виробництві; - навчання працівників перед допуском до самостійної роботи; - інструктажі; - періодичне навчання в СНЗ; - щорічне навчання на виробництві; - протиаварійні та протипожежні тренування; - тренажерна підготовка. 5.12 Спеціалізовані навчальні заклади підприємств електроенергетики повинні мати необхідну матеріально-технічну базу для проведення навчання а також одержати в установленому порядку необхідні дозволи і ліцензії. 5.13 Кожне підприємство електроенергетики повинно мати тренажерний пункт і технічну бібліотеку технічний кабінет який може бути поєднаний з кабінетом охорони праці. В структурних підрозділах повинні бути куточки охорони праці. 5.14 Для координації роботи з питань навчання персоналу створюється відповідна секція в Науково-технічній раді підприємства електроенергетики. 5.15 Організацію навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації а також професійної підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюють служби управління підготовки персоналу або окремі працівники яким доручена ця робота. Служби охорони праці та пожежної безпеки здійснюють контроль за організацією навчання і перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки. Служби протиаварійної роботи здійснюють контроль за організацією навчання і перевірки знань з питань технічної експлуатації. Інші виробничі служби здійснюють контроль і організацію навчання працівників відповідно до напрямків їх виробничої діяльності. 5.16 Загальний контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює головний інженер технічний керівник підприємства електроенергетики. 5.17 Відповідальність за виконання вимог цього Положення покладається на керівників підприємств електроенергетики. 6 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ КАДРІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 6.1 Професійне навчання кадрів на виробництві здійснюється відповідно до вимог Положення про професійне навчання кадрів на виробництві. Для професійного навчання кадрів на виробництві застосовуються такі його види: - первинна професійна підготовка робітників; - перепідготовка робітників; - підвищення кваліфікації робітників; - підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців. 6.2 Нормативний термін підготовки кадрів за робітничими професіями визначається навчальними планами та навчальними програмами і не повинен перевищувати одного року. Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється шляхом курсового чи індивідуального навчання. Первинна професійна підготовка робітників завершується кваліфікаційною атестацією. Особам які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. 6.3 Перепідготовка завершується кваліфікаційною атестацією та видачею свідоцтва встановленого зразка. Особи з вищою освітою які з певних причин оволодівають робітничими професіями проходять навчання на загальних підставах. 6.4 Підвищення кваліфікації робітників здійснюється за такими формами: - виробничо-технічні курси; - курси цільового призначення; - інші форми підвищення кваліфікації робітників що визначаються підприємствами. Виробничо-технічні курси проводяться для підвищення кваліфікації поглиблення та розширення знань навичок та вмінь робітників за наявною у них професією до рівня Що відповідає вимогам виробництва. Успішне закінчення курсів є необхідною умовою для присвоєння робітникам вищого кваліфікаційного розряду класу категорії та професійного зростання. Таке навчання може бути курсовим або індивідуальним за робочою програмою затвердженою технічним керівником підприємства складеної на підставі типової. Навчання завершується кваліфікаційною атестацією. Курси цільового призначення проводяться для вивчення робітниками нового обладнання виробів товарів матеріалів послуг сучасних технологічних процесів засобів механізації й автоматизації що використовуються на виробництві правил і вимог їх безпечної експлуатації технічної документації ефективних методів організації праці питань економіки нормативно-правових актів тощо. Комплектування навчальних груп робітниками здійснюється відповідно до тематичної направленості курсів. Заняття проводяться в групах чисельністю від 5 до ЗО чоловік або індивідуально. Тривалість навчання на курсах цільового призначення встановлюється в обсязі не менше восьми навчальних годин. Навчання на курсах цільового призначення закінчується підсумковим заняттям. Періодичність навчання робітників на курсах підвищення кваліфікації установлюється як правило не рідше одного разу в п'ять років. 6.5 Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців. Підвищення кваліфікації керівників та фахівців здійснюється з метою удосконалення знань умінь та навичок за наявною спеціальністю оволодіння ними новими функціональними обов'язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин освоєння основ менеджменту маркетингу удосконалення навичок управління сучасним виробництвом раціональної та ефективної організації праці тощо. Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців здійснюється за такими формами: - спеціалізація; - довгострокове підвищення кваліфікації; - короткострокове підвищення кваліфікації; - стажування; - інші форми. Спеціалізація проводиться з метою отримання працівником додаткових спеціальних знань умінь та фахових навичок у межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Спеціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах її тривалість - не менше 500 годин. Довгострокове підвищення кваліфікації передбачає оволодіння працівниками комплексом знань умінь та навичок що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків розширення зони компетенції за наявним чи новим місцем роботи вивчення чинних нормативно-правових актів з питань що стосуються діяльності підприємства або його структурного підрозділу у першу чергу з питань охорони праці сучасних технологій виробництва засобів механізації та автоматизації передових методів організації праці досвіду роботи кращих вітчизняних та зарубіжних підприємств тощо. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється від 72 до 500 годин. Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців установлюється залежно від виробничої потреби але не рідше одного разу в п'ять років. Першочерговому направленню на курси довгострокового підвищення кваліфікації підлягають керівні працівники та фахівці прийняті на роботу або в разі їх переміщення по службі. Короткотермінове підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності зокрема в разі модернізації перепрофілювання чи структурної перебудови підприємства значних змін у чинних нормативно-правових актах що регулює його діяльність тощо. Тривалість короткотермінового навчання установлюється підприємством у залежності від мети та змісту навчальної програми але не більше 72 год. Навчально-програмна документація для короткотермінового підвищення кваліфікації розробляється та затверджується підприємством. У разі організації навчання на договірних умовах програма затверджується підприємством навчальним закладом яке здійснює навчальний процес та погоджується із замовником. Періодичність короткотермінового підвищення кваліфікації установлюється підприємством у залежності від виробничої потреби. Режим форми та методи навчання визначаються підприємством навчальним закладом яке здійснює навчальний процес відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти. За результатами: - спеціалізації як форми підвищення кваліфікації працівникам видається диплом про перепідготовку без присвоєння кваліфікації зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» із зазначенням у додатку до диплома отриманої спеціалізації в межах спеціальності та професії за дипломом; - довгострокового підвищення кваліфікації відповідне свідоцтво зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»; - короткострокового посвідчення або довідка. У разі виробничої потреби підприємства можуть застосовувати інші форми підвищення кваліфікації семінари семінари-практикуми семінари-наради «круглі столи» тощо . 6.6 Для працівників які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою або таких де є потреба у професійному доборі під час професійної підготовки теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Теоретична частина предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою вивчається в обсязі не менше 10 годин а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше восьми годин. 7 НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПЕРЕД ДОПУСКОМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 7.1 Загальні вимоги 7.1.1 Після укладання трудового договору контракту працівники підприємств електроенергетики перед допуском до самостійної роботи проходять підготовку яка проводиться за такими видами: - спеціальне навчання з охорони праці; - спеціальне навчання з пожежної безпеки; - спеціальна підготовка з технічної експлуатації. Категорії працівників які проходять вищезазначені види навчання наведені у підрозділах 1.2-1 А. цього Положення. Решта працівників проходять підготовку у вигляді стажування та інструктажів. 7.1.2 Спеціальна підготовка та спеціальне навчання проводяться за індивідуальними програмами в яких складовими частинами мають бути розділи з навчання з ОП ГІБ ТЕ. У цих програмах слід також передбачати стажування а для спеціальної підготовки з ТЕ - стажування і дублювання. Допускається проведення підготовки за окремими програмами навчання з ОП ПБ ТЕ. 7.2 Спеціальне навчання з охорони праці 7.2.1 Працівники яких приймають на роботи зазначені у Переліках робіт підвищеної небезпеки або таких де є потреба у професійному доборі проходять до початку самостійної роботи спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно конкретних робіт які вони будуть виконувати. Перелік цих робіт наведено у додатку 3 до цього Положення. 7.2.2 Попереднє спеціальне навчання працівників з охорони праці для виконання робіт з підвищеною небезпекою у тому числі і з спеціальних видів робіт може проводиться як безпосередньо на підприємстві електроенергетики так і в СНЗ які отримали в установленому порядку відповідний дозвіл. 7.2.3 У разі якщо працівник одночасно з виконанням своєї основної роботи виконує деякі види спеціальних або інших робіт з підвищеною небезпекою наприклад роботи під наведеною напругою верхолазні тощо то у цьому випадку він повинен пройти одноразове додаткове спеціальне навчання для виконання таких робіт якщо таке навчання не входило в програму навчання по спеціальності. Тривалість такого навчання визначається програмою для кожного вид} робіт. У разі проведення такого навчання в СНЗ воно здійснюється за програмами цих закладів а у разі навчання І умовах виробництва - за програмами затвердженими керівником структурного підрозділу. 7.2.4 Працівники які виконують або організовують роботи під робочою напругою понад 1000 В або під наведеною напругою до початку самостійної роботи повинні пройти окреме одноразове спеціальне навчання у навчально-випробувальному центрі відособленої структурної одиниці «Вінницяелектротехнологія» НЕК «Укренерго» за програмою цього навчального закладу або в іншому СНЗ якому надано право проводити таке навчання. 7.3 Спеціальне навчання з пожежної безпеки 7.3.1 Попереднє спеціальне навчання з пожежної безпеки пожежно-технічний мінімум проходять особи яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою додаток 4 . 7.3.2 Метою проведення навчання з пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих поглиблене вивчення ними правил пожежної безпеки з урахування пожеженебезпечних особливостей конкретного виробництва більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі напрацювання навичок використання наявних засобів пожежегасіння. 7.3.3 Попереднє спеціальне навчання проводиться в СНЗ або в умовах виробництва. 7.3.4 Спеціальне навчання проводиться за програмами які складаються з урахуванням програми проведення занять з пожежно-технічного мінімуму додаток 5 . Програми узгоджуються з місцевими органами державного пожежного нагляду. 7.3.5 Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму від тих хто навчався приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом. Працівники підприємств електроенергетики які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах навчальних закладах складають заліки за місцем навчання. 7.3.6 Особам які успішно склали залік видається посвідчення відповідної форми додаток 6 . 7.3.7 Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам які за попереднім місцем роботи вже проходили його відповідно до спеціальностей або виду роботи на яку їх приймають і мають відповідне посвідчення. При цьому термін останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік. 7.4 Спеціальна підготовка з технічної експлуатації 7.4.1 Спеціальна підготовка спеціальне навчання проводиться одноразово перед допуском працівників до самостійної роботи а також у разі оволодіння новими функціональними обов'язками освоєння нового устаткування апаратури нових методів роботи тощо. Спеціальна підготовка з питань технічної експлуатації проводиться також у разі перерви в роботі понад один рік. 7.4.2 Спеціальну підготовку проходять працівники які забезпечують виробничі процеси перелік яких наведено у додатку 7 до цього Положення. 7.4.3 Працівники які мають повну вищу базову вищу або професійно-технічну освіту можуть проходити спеціальну підготовку безпосередньо на виробництві без додаткового навчання в СНЗ. 7.4.4 Спеціальна підготовка повинна проводиться за індивідуальними програмами з урахуванням освіти кваліфікації і досвіду роботи працівника а також з урахуванням вимог до професій передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Оперативні і оперативно-виробничі працівники під час спеціальної підготовки повинні проходити послідовне тео- ретичне та практичне навчання на посадах та робочих місцях які належать до сфери їх управління відання . Програми спеціальної підготовки керівників і спеціалістів та оперативних працівників робочих професій затверджуються відповідним технічним керівником підприємства. Для решти працівників програми спеціальної підготовки затверджуються керівником відповідного структурного підрозділу служби лабораторії тощо . 7.4.5 Програми спеціальної підготовки повинні передбачати такі розділи: - навчання в СНЗ крім випадків зазначених у пункті 7.4.3; - теоретичне і практичне навчання на робочих місцях; - стажування; - перевірка знань; - дублювання - протиаварійні та протипожежні тренування для оперативних та оперативно-виробничих працівників . 7.4.6 Програму спеціальної підготовки необхідно складати з урахуванням тематики наведеної у додатку 2 до цього Положення. Ця програма має передбачати обсяги навчання в СНЗ і на робочих місцях в годинах. Програма також має передбачати місце проведення кожного етапу підготовки і визначати осіб відповідальних за її виконання. Навчання в СНЗ проводиться за програмами цих закладів. У розділі програми спеціальної підготовки «Навчання в СНЗ» достатньо зазначити тільки назву СНЗ і тривалість проведення цього навчання. Працівникам які під час спеціальної підготовки успішно пройшли навчання та перевірку знань тестування в СНЗ видається свідоцтво встановленого зразка додаток 8 . 7.4.7 Тривалість спеціальної підготовки повинна бути не менше: - для оперативних працівників - 300 год; - для оперативно-виробничих працівників 200 год; - для решти працівників - 100 год. 7.5 Стажування 7.5.1 Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу або в термін встановлений програмою спеціальної підготовки проходять стажування на робочому місці під керівництвом досвідчених кваліфікованих фахівців відповідальних за стажування. Тривалість стажування залежить від характеру роботи стажу кваліфікації працівника і визначаються керівником структурного підрозділу. Тривалість стажування має бути від 2 до 15 днів змін . Тривалість стажування оперативних і оперативно-виробничих працівників не може бути меншою шести робочих днів змін . Тривалість стажування залежить від стажу і характеру роботи також від кваліфікації працівника. 7.5.2 Керівництво підприємств електроенергетики має право своїм розпорядженням звільняти від проходження стажування працівника який має стаж роботи за відповідною професією не менше трьох років або переводиться з одного робочого місця на інше де характер його роботи та тип обладнання на якому він працюватиме не змінюються. 7.5.3 Стажування проводиться з метою набуття навичок щодо застосування на робочому місці вимог нормативних документів правил положень інструкцій які стосуються його виробничої діяльності. 7.5.4 Допуск до стажування оформляється розпорядженням технічних керівників підприємства електроенергетики або його структурних підрозділів залежно від місця роботи працівника. У розпорядженні зазначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника відповідального за стажування. 7.5.5 Під час стажування працівник повинен: - вдосконалювати знання правил експлуатації і безпеки виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки технологічних карт тощо; - оволодівати навичками дій на робочому місці в нормальних і аварійних ситуаціях; - вивчати будову принципи роботи особливості конструкцій компоновку і технологічні схеми обладнання та основні заходи спрямовані на безаварійну та економічну експлуатацію обладнання. 7.5.6 Закінчення стажування оформлюється в журналі інструктажів за підписом працівника відповідального за проведення стажування. 7.5.7 Якщо тривалість стажування виявилась недостатньою для набуття необхідних знань і навичок то стажування може бути продовжено згідно з новим розпорядженням на термін що не перевищує двох змін. 7.5.8 Після закінчення стажування і перевірки знань працівник допускається до самостійної роботи а оперативні і оперативно-виробничі працівники - до дублювання. 7.5.9 Стажування працівників які призначаються на керівні посади передбачає засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня. Стажування проводиться на підприємствах в установах організаціях як в Україні так і за її межами за індивідуальним планом який затверджується керівником підприємства чи підрозділу що направляє працівника на стажування. Тривалість стажування становить не більше 10 місяців 1 визначається в залежності від мети та виробничої потреби. Форми підсумкового контролю визначаються навчальними планами та програмами затвердженими та погодженими в установленому порядку. За результатами стажування видається довідка довільної форми за місцем проходження стажування. 7.6 Дублювання 7.6.1 Оперативні та оперативно-виробничі працівники перед допуском до самостійної роботи після навчання та перевірки знань повинні пройти дублювання на своєму робочому місці. Необхідність дублювання на інших робочих місцях визначається з урахуванням вимог до професії Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників і включається до програми його спеціальної підготовки. 7.6.2 Тривалість дублювання на робочому місці встановлюється рішенням комісії з перевірки знань і залежить від кваліфікації працівника та складності обладнання яке він буде обслуговувати але повинна становити не менше шести змін. Забороняється проведення дублювання на робочих місцях з безпосереднім виконанням робіт з підвищеною небезпекою якщо працівник не пройшов відповідний медичний огляд та навчання для виконання таких робіт. 7.6.3 Допуск до дублювання здійснюється після перевірки знань і оформлюється розпорядженням технічного керівника підприємства електроенергетики або структурного підрозділу залежно від місця роботи працівника. В розпорядженні зазначається дата початку і закінчення дублювання і прізвище працівника відповідального за дублювання 7.6.4 Розпорядження про допуск до дублювання доводиться до відома дублерові і працівникові відповідальному за дублювання під особистий розпис. Дане розпорядженні також доводиться до відома оперативних працівників вищого та нижчого рівнів а також суміжних підрозділів що мають оперативні взаємовідносини між собою. 7.6.5 Під час дублювання за всі дії дублера відповідають однаковою мірою як основний працівник на робочому місці так і сам дублер. У період дублювання працівник повинен пройти 1-2 протиаварійні тренування з елементами пожежогасіння. 7.6.6 Якщо під час дублювання працівник не оволодів виробничими навичками в достатній мірі або одержав незадовільну оцінку в протиаварійному та протипожежному тренуванні то тривалість дублювання може бути продовжено на термін що не перевищує двох змін. Продовження дублювання оформляється додатковим розпорядженням керівника підприємства структурного підрозділу . Якщо під час додаткового дублювання працівник не оволодів необхідними виробничими навичками то до самостійної роботи на цій посаді він не допускається. Питання про подальше його працевлаштування вирішується згідно із чинним законодавством. 7.6.7 У разі перерви в роботі оперативних і оперативно-виробничих працівників більше шести місяців вони проходять перевірку знань і дублювання на робочому місці тривалість якого визначається комісією з перевірки знань. При менших термінах перерви у роботі цих працівників необхідність і тривалість дублювання встановлюється керівником структурного підрозділу. У разі перерви у роботі менше 15 календарних днів дублювання проводити необов'язково. 7.7 Допуск до самостійної роботи 7.7.1 Допуск до самостійної роботи оперативних та оперативно-виробничих працівників після дублювання та успішного проходження протиаварійних та протипожежних тренувань оформлюється розпорядженням технічного керівника підприємства структурного підрозділу електроенергетики на підставі письмового звернення безпосереднього керівника. 7.7.2 Інші працівники допускаються до самостійної роботи після успішного проходження стажування та перевірки знань розпорядженням керівника структурного підрозділу. 7.7.3 Запис про проходження стажування та дублювання робиться в журналі інструктажу. 7.7.4 Працівники які не проходять стажування допускаються до самостійної роботи після інструктажу перевірки знань або тільки після проведення інструктажу. 8 ІНСТРУКТАЖІ 8.1 Усі працівники які приймаються на постійну чи тимчасову роботу повинні проходити на підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці пожежної безпеки технічної експлуатації надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків а також вивчення правил поведінки та дій у разі виникнення аварійної ситуації пожеж стихійного лиха. Перелік професій та посад працівників які звільняються від повторних інструктажів з охорони праці та технічної експлуатації наведено у додатку 9 до цього Положення. Працівники робота яких не пов'язана з технічною експлуатацію звільняються від проведення всіх видів інструктажів з технічної експлуатації. Допускається проведення інструктажів з охорони праці разом з відповідними інструктажами з пожежної безпеки та технічної експлуатації та реєстрація їх в одному журналі. 8.2 Види інструктажів. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на такі види: - вступний; - первинний; - повторний; - позаплановий; - цільовий. 8.3 Вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки проводиться: - з усіма працівниками які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти стажу роботи та посади; - з працівниками інших підприємств і організацій які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі у будівельно-монтажних роботах тощо; - з учнями та студентами які прибули на підприємство для проходження виробничої практики або на навчання в СНЗ; - з екскурсантами у разі екскурсій на підприємство. 8.4 Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання за програмою розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства електроенергетики. Орієнтований перелік питань для складання програми вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки наведено у додатку 10 до цього Положення. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу додаток 11 який зберігається в службі охорони праці а також у документах про прийняття на роботу. 8.5 Первинний інструктаж проводиться до початку самостійної роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: - новоприйнятим постійно чи тимчасово на підприємство; - який переводиться із одного структурного підрозділу служби цеху дільниці тощо до іншого; - який буде виконувати нову для нього роботу; - відрядженим працівником іншого підприємства який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві; - з учнями курсантами слухачами та студентами навчальних закладів інструктаж проводиться до початку трудового або професійного навчання. 8.6 Первинний інструктаж проводиться індивідуально відповідно до виконуваних робіт а також з урахуванням вимог орієнтовного переліку питань первинного інструктажу додаток 12 . Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник працівника. Програма первинного інструктажу повинна містити питання технічної експлуатації охорони праці та пожежної безпеки які стосуються даної посади робочого місця . Програма затверджується керівником структурною підрозділу за місцем роботи працівника. 8.7 Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни: - на роботах з підвищеною небезпекою - один раз в три місяці; - на роботах де є потреба у професійному доборі - один раз в три місяці; - для решти робіт - один раз на шість місяців. Усі працівники щорічно проходять повторний інструктаж з пожежної безпеки. 8.8 Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за змістом програми первинного інструктажу таким чином щоб протягом кварталу охопити всі питання первинного інструктажу з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою а протягом року -- усі питання з технічної експлуатації і пожежної безпеки. 8.9 Повторні інструктажі проводяться безпосереднім керівником працівника з метою підвищення рівня знань правил і інструкцій недопущення повторення порушень які були раніше. Програма повторного інструктажу повинна містити питання правил і інструкцій щодо технічної експлуатації охорони праці і пожежної безпеки в обсязі знань обумовлених посадовою інструкцією а також характером роботи що виконується. Програма повторного інструктажу затверджується керівником структурного підрозділу за місцем роботи працівника. 8.10 Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці технічному кабінеті у разі: - введення в дію нових або внесення змін та доповнень До нормативних актів з питань охорони праці технічної експлуатації та пожежної безпеки; - зміни технологічного процесу заміни або модернізації устаткування приладів та інструментів вихідної сировини матеріалів та інших факторів які впливають на умови праці; - порушень працівниками вимог нормативних актів що можуть призвести або призвели до травм аварій відмов пожеж тощо; - незнання працівниками вимог нормативних актів стосовно робіт що виконуються працівником виявлені особами які здійснюють державний нагляд або посадовими особами підприємств електроенергетики які мають право контролювати згідно з посадовими інструкціями; - перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою а для решти робіт - понад 60 днів в інших випадках за рішенням керівника структурного підрозділу. Проведення позапланового інструктажу не змінює термінів проведення періодичних інструктажів. 8.11 Цільовий інструктаж проводиться з працівниками уразі: - проведення робіт на які відповідно до законодавства оформляються наряд-допуск наказ або розпорядження; - виконання разових робіт безпосередньо не пов'язаних із посадовими обов'язками або обов'язками за фахом; - ліквідації аварії стихійного лиха; - проведення різноманітних заходів екскурсій. 8.12 Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з бригадою яка виконує роботи. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт що виконуються. Під час виконання робіт в енергоустановках інструктаж проводить допускач і керівник робіт. Для інших робіт - особа яка дає завдання на виконання роботи. Проведення цільових інструктажів для робіт які виконуються в енергоустановках за нарядами оформляються у відповідній таблиці наряду-допуску для інших випадків в журналах реєстрації інструктажів. 8.13 Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування кожного працівника. Знання перевіряє особа яка проводила інструктаж. Результати проведення цих інструктажів фіксуються у журналі форма якого наведена у додатку 13 до цього Положення. У разі незадовільних результатів перевірки знань після проведення первинного повторного та позапланового інструктажів протягом 10 днів з працівником знову проводиться інструктаж і усне опитування. У випадку незадовільних знань виявлених під час усного опитування працівнику призначається позачергова позапланова перевірка знань. У разі незадовільних результатів перевірки знань під час проведення цільового інструктажу працівник до роботи не допускається. 9 ПРОТИАВАРІЙНІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ТРЕНУВАННЯ 9.1 Протиаварійні тренування проводяться з метою перевірки підготовленості працівника до виконання своїх функціональних обов'язків в аварійних ситуаціях. При цьому перевіряється уміння працівника правильно орієнтуватись в аварійних ситуаціях своєчасно приймати необхідні рішення та виконувати оперативну роботу. 9.2 Протиаварійні тренування проводяться з працівниками електроенергетики які належать до категорій оперативного та оперативно-виробничого персоналу. 9.3 Допускається суміщення проведення протиаварійних та протипожежних тренувань. 9.4 Працівники які за результатами проведення проти-аварійних тренувань одержали незадовільні оцінки протягом місяця проходять додаткове навчання І повторні протиаварійні тренування. У разі незадовільних результатів повторного протиаварійного тренування працівник відсторонюється від виконання оперативної роботи. Питання щодо працевлаштування такого працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 9.5 Порядок проведення протиаварійних і протипожежних тренувань та оцінка їх результатів регулюється наступними нормативними документами: «Протиаварійні тренування персоналу електричних станцій та мереж Міненерго України. Правила проведення» «Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України». 10 ТРЕНАЖЕРНА ПІДГОТОВКА 10.1 Тренажерна підготовка оперативних працівників проводиться з метою підтримання на належному рівні навичок в управлінні енергетичним обладнанням. 10.2 Тренажерна підготовка проводиться в спеціалізованих тренажерних пунктах які як правило повинні створюватись при оперативних службах або в СНЗ. 10.3 Навчання в тренажерних пунктах повинні проходити диспетчери всіх рівнів начальники змін та машиністи енергоблоків не рідше одного разу на три роки. 10.4 Необхідність проведення тренажерної підготовки інших оперативних працівників визначається керівником підприємства структурного підрозділу відповідальним за оперативну роботу. 10.5 Працівники щороку повинні проходити практичне навчання на манекенах з надання першої допомоги потерплим у разі нещасних випадків. 11 ПЕРІОДИЧНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 11.1 Періодичне навчання в СНЗ проходять: - керівники заступники керівників підприємств керівники та фахівці служб охорони праці та пожежної безпеки члени екзаменаційних комісій підприємств особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки посадові особи оперативного і оперативно-виробничого персоналу - один раз на три роки; - працівники робочих професій оперативного та оперативно-виробничого персоналу - один раз на п'ять років. Необхідність та періодичність навчання в СНЗ працівників інших категорій визначається керівником структурних підрозділів. 11.2 Програми проведення навчання в СНЗ повинні включати питання охорони праці технічної експлуатації і пожежної безпеки з урахуванням тематики наведеної у додатку 2 до цього Положення. 11.3 Навчання в СНЗ проводяться у групах які складаються з працівників однієї або суміжних професій. Кількість працівників що навчаються в одній групі повинна складати від 5 до ЗО осіб. Тривалість навчання в СНЗ повинна бути не менше 40 годин. 11.4 Періодичне навчання в СНЗ може вважатись також формою довгострокового підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів за умови що СНЗ має відповідну ліцензію і тривалість такого навчання становить не менше 2 годин. У цьому випадку крім запису у посвідченні видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 11.5 Навчання в СНЗ завершується перевіркою знань у вигляді тестування. Білети для тестування затверджуються керівником підприємства до якого належить СНЗ або органом вищого рівня який проводить перевірку знань працівників електроенергетики. Задовільні результати навчання і тестування в СНЗ фіксуються на окремій сторінці в посвідчені працівника. Протокол тестування видається на руки працівникові який проходив навчання в СНЗ і передається на зберігання службам підготовки управління персоналу або іншим працівникам яким доручена ця робота. 12 ЩОРІЧНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 12.1 Щорічне спеціальне навчання на виробництві проходять працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там де є потреба у професійному доборі додаток 3 а також працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою додаток 4 . Необхідність навчання на підприємстві інших категорій працівників визначає керівник структурного підрозділу. 12.2 Щорічне навчання працівників проводиться безпосередньо на виробництві і з урахуванням вимог Закону України «Про охорону праці» і Закону України «Про пожежну безпеку». 12.3 Щорічне навчання працівників на виробництві проводиться у вигляді теоретичного і практичного навчання тренажерної підготовки. 12.4 Щорічне навчання на виробництві проводиться в технічних кабінетах кабінетах охорони праці на полігонах тренажерах а також на робочих місцях з метою підтримання належного рівня кваліфікації працівників. Тривалість щорічного виробничого навчання повинна бути не меншою ЗО годин. 12.5 Програми щорічного навчання повинні охоплювати коло питань з охорони праці пожежної безпеки і з технічної експлуатації поєднуючи при цьому теоретичні і практичні форми навчання. Програми затверджуються керівництвом структурного підрозділу. 12.6 Щорічне навчання проводиться з групою працівників однієї а також суміжних професій у вигляді лекцій семінарів відпрацювання навичок на тренажерах полігонах робочих місцях тощо. Облік занять ведеться у журналах довільної форми. 12.7 До проведення навчання на підприємстві повинні залучатись висококваліфіковані спеціалісти підприємства а також можуть залучатись спеціалісти інших організацій за договорами. Ліцензія і дозвіл на проведення такого навчання не вимагаються. 13 ЦІЛЬОВЕ ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 13.1 Цільове тематичне навчання проводиться при впровадженні нового обладнання новітніх методів діагностування програмно-технічних комплексів систем автоматизованого керування нормативних документів тощо а також з метою вивчення питань менеджменту фінансово-економічної діяльності ділового мовлення користування комп'ютерною технікою інших питань. 13.2 Тематичне навчання включається в річні плани-графіки навчання. Тривалість навчання визначається програмами їх проведення. Проведення занять реєструється в журналах довільної форми. 13.3 За результатами тематичного навчання проводиться тестування або опитування. 14 ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ 14.1 Перевірка знань працівників електроенергетики проводиться комісією створеною наказом керівника підприємства або органом вищого рівня що здійснює перевірку знань. В структурних підрозділах підприємств електроенергетики створюються комісії з перевірки знань склад яких затверджується наказом керівника підприємства. До складу комісій залучаються спеціалісти з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації підготовки і навчання персоналу представники юридичної виробничих служб та профспілки. Участь представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці обов'язкова під час первинної перевірки знань з питань охорони праці у працівників які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. Комісія вважається правочинною якщо до її складу входять не менше трьох осіб. 14.2 Усі члени комісії в установленому порядку повинні пройти перевірку знань у комісії вищого рівня. 14.3 Посадові особи діяльність яких пов'язана з організацією виробничих процесів здійсненням контролюючих та наглядових функцій з охорони праці перед допуском до самостійної роботи і періодично один раз на три роки проходять перевірку знань з питань що належать до їх компетенції. Працівники у тому числі й посадові особи які виконують роботи підвищеної небезпеки або такі де є потреба} професійному доборі проходять щорічне спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці. 14.4 Формою перевірки знань є іспит який проводиться індивідуально за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування з використанням комп'ютерних програм з наступним усним опитуванням. Перелік питань до білетів узгоджується із службами охорони праці та протиаварійної роботи і затверджується головою комісії з перевірки знань підприємства електроенергетики структурного підрозділу . Результати перевірки знань оформляються протоколом форма якого наведена у додатку 14 до цього Положення а також у посвідченні працівника про перевірку знань додаток 15 . Перелік основних скорочених назв нормативних документів для запису у протоколах і посвідченнях наведено у додатку 16 до цього Положення. 14.5 До перевірки знань не допускаються працівники які не пройшли навчання у терміни встановлені цим Положенням а також медичні наркологічні огляди і для яких обов'язковими є таке навчання та огляди. 14.6 Забороняється допуск до роботи працівників які не пройшли навчання і перевірку знань передбачених цим Положенням а також у разі порушення термінів перевірки знань та проходження періодичного медичного наркологічного огляду. 14.7 У разі незадовільних результатів перевірки знань працівник протягом одного місяця повинен пройти додаткове самостійне навчання та повторну перевірку знань. До повторної перевірки знань працівник повинен бути відсторонений від виконання своїх функціональних обов'язків а посвідчення працівника залишається у комісії з перевірки знань. За умови незадовільних результатів повторної перевірки знань працівник до роботи не допускається. Відсторонення від роботи і питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 14.8 Працівники робота яких пов'язана з забезпеченням виробничих процесів тобто з керуванням контролем обслуговуванням налагодженням випробовуванням ремонтом а також виготовленням будівництвом монтажем устаткування зобов'язані проходити перевірку знань правил норм стандартів інструкцій з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації в обсязі і з періодичністю установленими для кожної категорії працівників. 14.9 Особи до обов'язків яких належить заміщення вищих керівників у разі їх відсутності на роботі відпустка хвороба тощо зобов'язані проходити перевірку знань в обсязі посади яка заміщується. 14.10 Перевірка знань працівників проводиться за напрямками: - охорона праці; - пожежна безпека; - технічна експлуатація; - спеціальні роботи. 14.11 Під час перевірки знань працівників виявляють: - знання нормативно-правових актів а також галузевих і об'єктових правил положень норм і інструкцій з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації попередження та ліквідації аварій; - знання будови і принципів дії технологічного устаткування компоновок енергоустановок засобів керування безпеки та протиаварійного захисту; - знання технологічних схем і виробничих процесів; - знання вимог безпечної експлуатації енергоустановок та інших об'єктів робіт підвищеної небезпеки; - уміння користуватися засобами захисту і пожежегасіння а також надавати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків; - уміння керувати енергоустановками на тренажерах або інших технічних засобах . 14.12 Перевірка знань працівників проводиться індивідуально в обсязі кваліфікаційних вимог до посади чи професії. 14.13 Встановлюються такі види перевірки знань працівників: первинна періодична позапланова і повторна. 14.14 Первинна перевірка знань проводиться з метою виявлення готовності працівника до виконання своїх функціональних обов'язків з питань охорони праці пожежної безпеки та технічної експлуатації. 14.15 Первинна перевірка знань проводиться : - після стажування; - перед допуском працівника до самостійної роботи або дублювання для оперативних та оперативно-виробничих працівників ; - у разі переведення на іншу роботу; - у разі підвищення у посаді або доручення нових обов'язків якщо нова посада або нові обов'язки потребують додаткових знань. 14.16 Керівники і спеціалісти проходять первинну перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки не пізніше ніж через один місяць з дня прийняття їх на посаду а з технічної експлуатації - у терміни встановленні індивідуальними програмами їх підготовки. 14.17 Первинна перевірка знань з питань технічної експлуатації керівників об'єктів електроенергетики та їх заступників з виробничих питань необхідно проводити за участю представників Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж. Про дату перевірки знань регіональна група Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж повинна бути повідомлена підприємством не пізніше ніж за 20 днів до її початку. Про свою участь у роботі комісії регіональна група Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж повинна повідомити підприємство не пізніше ніж за п'ять днів. Під час первинної перевірки знань оперативних працівників обов'язкова участь представників вищої оперативної служби. 14.18 Періодична перевірка знань проводиться: - з питань охорони праці для працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки або такі де є потреба у професійному доборі а також спеціальні роботи - щорічно; - з питань пожежної безпеки для працівників які виконують роботи з підвищеною пожежною небезпекою щорічно; - решта персоналу періодичну перевірку знань з питань охорони праці технічної експлуатації і пожежної безпеки проходить один раз на три роки. 14.19 Позапланова перевірка знань проводиться у разі: - порушення працівником правил норм та інструкцій; - зміни головних технологічних і електричних схем; - поновлення на посаді або допуску до роботи раніше відсторонених працівників у тому числі органами державного нагляду; - обґрунтованої вимоги органів державного нагляду; - незадовільних результатів опитування працівника після проведення інструктажів; - у разі прийняття нових або внесення змін чи доповнень до чинних нормативних документів; - у разі перерви у роботі понад шість місяців. У всіх випадках позапланова перевірка знань не змінює терміну періодичної перевірки знань. 14.20 Повторна перевірка знань проводиться у разі незадовільних результатів первинної періодичної або позапланової перевірки знань. Додаток 1 до п. 5.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань хорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Перелік видів обов'язкового навчання працівників періодичність і місце його проведення № з/п Вид навчання Категорії працівників які проходять навчання Періодичність тривалість Місце проведення 1 Первинна професійна підготовка Працівники яким передбачена така підготовка Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Одноразово в обсязі програм навчальних закладів Навчальні заклади 2 Навчання перед допуском до самостійної роботи у тому числі: 2.1 Спеціальна підготовка з питань ТЕ Працівники які забезпечують виробничі процеси у т.ч.: - оперативні працівники; - оперативновиробничі; - решта працівників Одноразово до початку самостійної роботи: -не менше 300 годин; - не менше 200 годин; -не менше 100 годин На виробництві та СНЗ для осіб без спеціальної освіти 4 2.2 Попереднє спеціальне навчання з питань ОП Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки: - роботи під робочою і наведеною напругою; - верхолазні роботи; - інші роботи Одноразово до початку самостійної роботи: - за програмою СНЗ; - за програмою один рік стажування; - за програмою СНЗ або індивідуально -НВЦ «Вінницяелектротехнологія»; інші СНЗ; - на виробництві - в СНЗ або на виробництві 2.3 Попереднє спеціальне навчання з питань ПБ Працівники які виконують роботи з підвищеною пожежною небезпекою Одноразово в обсязі програми пожежно технічного мінімуму На виробництві або в СНЗ 3 Перепідготовка Робітники яким необхідне оволодіння іншими професіями Одноразово в обсязі навчальної програми але не більше одного року Навчальні заклади 4 Періодичне навчання в СНЗ з питань ОП ПБ і ТЕ Посадові особи відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин механізмів обладнання підвищеної небезпеки Один раз натри роки 40-72 год СНЗ Члени екзаменаційних комісій всіх рівнів та фахівці служб охорони праці та пожежної безпеки Один раз на три роки 40-72 год СНЗ Посадові особи оперативного та оперативно-виробничого персоналу Один разна три роки 40-72 год СНЗ Працівники робітничих професій оперативного та оперативно-виробничого персоналу Один раз на п'ять років не менше 40 год снз 5 Періодичне спеціальне навчання з питань ПБ Посадові особи з пожежної безпеки Один раз на три роки за програмою пожежно-технічного мінімуму На виробництві або в СНЗ 6 Щорічне навчання на виробництві з питань ОП ПБ ТЕ спеціальне навчання Працівники пов'язані :І роботами з підвищеною небезпекою або такими де є потреба в професійному доборі Щорічно за програмою На виробництві Працівники які виконують роботи з підвищеною пожежною небезпекою Щорічно за програмою Пожежно-технічного мінімуму На виробництві 7 Підвищення кваліфікації робітників у тому числі: - виробничо-технічні курси; - курси цільового призначення -робітники яким необхідно присвоїти вищий кваліфікаційний розряд клас категорію -в міру необхідності в обсягах навчальної програми СНЗ - робітники які будуть обслуговувати нове обладнання технологічні процеси ; - інші робітники для підтримання належного рівня кваліфікації - в міру необхідності в обсягах навчальної програми; - один раз на п'ять років 16-40 год СНЗ СНЗ 8 Підвищення кваліфікації керівних Працівників та фахівців у тому числі: - спеціалізація; Працівники яким необхідно отримання додаткових спеціальних знань і навичок у межах раніше набутої спеціальності Одноразово не менше 500 год Навчальні заклади - довгострокове підвищення кваліфікації; Керівні працівники та фахівці Один раз на п'ять років не менше 72 год снз - короткострокове підвищення кваліфікації Працівники яким необхідно вивчення певного напрямку діяльності та змін у нормативно-правових актах або інших НД якщо це передбачено наказами про їх введення В міру необхідності не більше 72 год снз 9 Навчання в тренаж ер них пунктах Диспетчери всіх рівнів начальники змін машиністи енергобло ків Один раз на три роки в обсягах навчальної програми Тренажерний пункт Додаток 2 до п. 5.9 п. 7.4.6 п. 11.2 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРИМІРКА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці» взаємозв'язок з іншими Законами України. Тема 2. Законодавство України про працю. Тема 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема 4. Пожежна безпека. Тема 5. Електробезпека. Тема 6. Безпечна експлуатація тепломеханічного обладнання. Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди. Тема 8. Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. ПРИМІТНА ПРОГРАМА ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці Основні положення Закону України «Про охорону праці». Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці Закони України «Про охорону праці» «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» Кодекс законів про працю України та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти а також Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Аудит охорони праці. Служба охорони праці. Положення про службу основні завдання функціональні обов'язки та права. Екзаменаційна комісія з питань охорони праці підприємства. Навчання з питань охорони праці. Типове положення про навчання яке встановлює порядок і види навчання та інструктажів форми перевірки знань з питань охорони праці працівників і осіб що навчаються. Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела фінансування. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні будівництві виготовленні та реконструкції підприємств об'єктів і засобів виробництва. Основні вимоги положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Інформація та звітність про стан охорони праці. Добровільні об'єднання громадян з охорони праці. Стимулювання охорони праці. Відшкодування підприємствам громадянам і державі збитків завданих порушенням вимог охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Опрацювання прийняття та скасування нормативно-правових актів тимчасове припинення їх чинності. Нормативні акти з охорони праці підприємств основні вимоги до них і порядок їх розроблення. Державне управління охороною праці. Органи державного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці. Повноваження Державного Комітету України з нагляду за охороною праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування об'єднань підприємств в галузі охорони праці. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Державний нагляд за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб які відповідно до законодавства використовують найману працю до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності». Обов'язки Фонду соціального страхування. Страхові тарифи диференційовані в залежності від класу професійного ризику виробництва а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві. ТЕМА 2. Законодавство України про працю Закон України «Про колективні договори і угоди». Регулювання питань охорони праці в колективному договорі. Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження надурочних робіт. Заборона залучення до надурочних робіт. Праця жінок. Роботи на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок які мають дітей. Праця інвалідів. Порядок навчання перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій. Умови використання їх праці у нічний час та на надурочних роботах. Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік з якого допускається прийняття на роботу. Роботи на яких забороняється застосування праці осіб молодших за вісімнадцять років. Медичні огляди. Індивідуальні трудові спори. Органи що розглядають трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства про працю. ТЕМА 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу безумовні та умовні рефлекси їх вплив на безпеку праці . Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці почуття сприймання увага пам'ять уява емоції та їх вплив на безпеку праці. Роль трудового колективу в забезпеченні безпеки праці взаємозв'язок вимог інструкцій з охорони праці з інтересами виробництва та особистими інтересами працівника необережність її причини та боротьба з нею . Психологічні фактори умов праці промислова естетика ритм і темп роботи виробнича гімнастика кімнати психологічного розвантаження та їх вплив на безпеку праці. Зв'язок людина - машина ергономічні вимоги відповідність устаткування та упорядження робочого місця до анатомо-фізіологічних можливостей людини . Алкоголізм і безпека праці. Методи пропаганди та агітації з охорони праці. Охорона праці як об'єкт управління. Управління охороною праці. Аналіз та прогнозування стану охорони праці травматизму професійних та загальних захворювань на виробництві. Планування роботи з охорони праці: перспективне поточне та оперативне. Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції встановлення обов'язків прав і відповідальності виробничо-технічних служб посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій і завдань у системі управління охороною праці а також вимог з охорони праці. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці. Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці виконанням працівниками своїх обов'язків правил норм та інструкцій з охорони праці за станом охорони праці на робочих місцях аудит охорони праці. Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів обладнання будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці. Організація безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці. Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії. ТЕМА 4. Пожежна безпека Основні нормативні документи що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України «Про пожежну безпеку» стандарти будівельні норми та правила правила пожежної безпеки та інше. Обов'язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва. Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії. Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов'язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення встановлені для них. Кримінальна адміністративна матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян посадових та юридичних осіб за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі. Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу сировини готової продукції агрегатів установок тощо. Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання іскри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем іскри котельних та інших установок порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки яких необхідно додержуватись перед початком роботи під час роботи та після її закінчення з метою запобігання пожежам. Утримання території підприємства протипожежні розриви джерела протипожежного водопостачання протипожежний режим на об'єкті. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях при експлуатації електрообладнання опалювальних приладів систем вентиляції при проведенні електрогазозварювальних паяльних та інших вогневих робіт при фарбуванні знежирюванні та митті виробів і обладнання. Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях архівах складських приміщеннях гаражах на складах зберігання хімічних речовин паливно-мастильних матеріалів при роботі з пожежевибухонебезпечними матеріалами в приміщеннях з масовим перебуванням людей клубах поліклініках їдальнях тощо . Основні вимоги до утримання шляхів евакуації автоматичних систем пожежегасіння і автоматичної пожежної сигналізації. Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів пожежегасіння протипожежного обладнання та інвентарю вогнегасники внутрішні пожежні крани бочки з водою ящики з піском стаціонарні установки пожежегасіння . Загальні уявлення про спринклерне і дренчерне обладнання автоматичну пожежну сигналізацію вуглекислотні порошкові газові та інші установки пожежегасіння. Порядок утримання на об'єкті засобів пожежегасіння влітку та взимку. Правила використовування вогнегасник засобів протипожежного інвентарю і обладнання для пожежегасіння. Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу що наявні на об'єкті в цеху місця розташування телефонів пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі. Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта задимлення загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону газорятувальну та інші аварійні служби організація зустрічі пожежних частин команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання комунікацій електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об'єкті засобами пожежегасіння порядок включення стаціонарних установок евакуації людей і матеріальних цінностей. Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів надання допомоги в прокладанні рукавних ліній участь в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі . Розслідування та облік пожеж розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них. ТЕМА 5. Електробезпека Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Електричний струм одиниці вимірювання струму напруги потужності опору частоти. Постійний та змінний струм їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму напруги. Залежність наслідків дії електроструму на людину від тривалості дії умов середовища метеорологічних факторів фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів засоби захисту від них. Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції підстанції розподільчі пристрої перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до 1000В. Розподіл електроустановок за класами напруги: 0 4 кВ; 6-Ю кВ; 35 кВ; 110-800 кВ. Особливості будови та сфера застосування. Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі безпечні відстані до струмопровідних частин діючого обладнання що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки що використовуються в електроустановках. Заземлення та занулення електроустановок їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору від чого вони залежать. Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом зварювальними та понижувальними трансформаторами переносними світильниками тощо. Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у Діючих електроустановках. Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи наряд-допуск до роботи Інструктаж групи електробезпеки. Вимоги до персоналу який виконує роботи в діючих електроустановках. Особа відповідальна за стан електрогосподарства її статус кваліфікація група електробезпеки обов'язки та відповідальність. ТЕМА 6. Безпечна експлуатація тепломеханічного обладнання Паливо яке використовується на ТЕС ТЕЦ і котельнях. Умови зберігання та підготовка до спалювання. Будова і компоновка тепломеханічного обладнання - котельні установки турбоагрегати трубопроводи посудини під тиском допоміжні механізми. Технологічні процеси. Основні фактори небезпеки під час експлуатації тепломеханічного устаткування. Приймання в експлуатацію тепломеханічного обладнання. Технічні обстеження під час експлуатації. Застосування вантажопідіймальних машин і механізмів при обслуговуванні тепломеханічного обладнання. Умови праці. Вимоги до персоналу який виконує роботи з експлуатації та ремонту тепломеханічного обладнання. Організаційні та технічні заходи безпеки під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні. Застосування електрифікованого інструменту та пристосувань. Заходи безпеки під час виконання єлектрогазозварювальних робіт. Надання долікарської допомоги постраждалим під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні. ТЕМА 7. Гігієна праці і виробнича санітарія медичні огляди Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці санітарні норми і правила гігієнічні нормативи стандарти тощо. Принципи закладені в показники оцінки умов праці на виробництві. Критерії оцінки умов праці класи умов і характеру праці на виробництві. Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в Україні у галузі регіоні на підприємстві . Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці. Планування та організація робіт з охорони здоров'я працівників. Засоби індивідуального та колективного захисту працівників. Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів захисту. Вибір засобів колективного та індивідуального захисту. Основні шкідливі виробничі фактори шум вібрація інфразвук ультразвук іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо характерні для даного виробництва джерела їх утворення класифікації гранично допустимі рівні можливий вплив на працівників. Шкідливі речовини джерела їх утворення класифікація приблизний перелік з 2 тисяч найменувань навести Декілька найбільш поширених у виробництві . Організація гігієнічної оцінки нових технологічних виробництв обладнання хімічних речовин що впроваджуються у виробництво. Вибір технологічних процесів: безперервність замкнутість циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням самопливу використання технологічних параметрів тиск вакуум низька температура . Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю управління і протиаварійного захисту тощо. Опалення вентиляція кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції. Проектування монтаж приймання та експлуатація вентиляційного устаткування обслуговування газопиловловлювального обладнання. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками-робітницями та неповнолітніми. Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці на яких забороняється використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо використання праці вагітних. Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи фотометричний газохроматографі-чний полярографічний . Вимоги до методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного контролю на підприємствах. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні нормативні документи. Конкретні приклади недоліків у санітарно-побутовому обслуговуванні. Медичні огляди - попередні та періодичні поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення. Види профзахворювань. Застосування Положення про розслідування та облік нещасних випадків профзахворювань і аварій на підприємстві в установах та організаціях при розслідуванні профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань. Визначення придатності працівника до даної роботи потреба переведення на іншу роботу відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров'я працівників. Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. ТЕМА 8. Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку Стислі основи анатомії та фізіології людини. Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність доцільність дій швидкість рішучість спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок. Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила накладання пов'язок. Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударах. ТЕМАТИЧНИ Й ПЛАН І ПРИМІРНА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Тема 1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань електроенергетики. Тема 2. Теоретичні основи електротехніки. Тема 3. Вимоги до працівників електроенергетики. Тема 4. Протиаварійна робота. Тема 5. Оперативно-диспетчерське управління. Тема 6. Організація експлуатації об'єктів електроенергетики. Тема 7. Електротехнічне обладнання електростанцій і мереж. Тема 8. Правила улаштування електроустановок. Тема 9. Тепломеханічне обладнання електростанцій і теплових мереж. Тема 10. Гідротехнічні споруди. ПРИМІРНА ПРОГРАМА ТЕМА 1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань експлуатації і ремонту енергетичного обладнання Поняття про об'єкти електроенергетики та об'єднану енергетичну систему України. Основні законодавчі акти з питань електроенергетики. Основні положення Закону України «Про електроенергетику». Основні принципи державної політики в галузі електроенергетики. Державний нагляд в електроенергетиці. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці. Економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці. Оптовий ринок електроенергії України. Охорона об’єктів електроенергетики. Особливості умов праці в електроенергетиці. Права споживачів електричної енергії. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику. Право власності в електроенергетиці. Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань технічної експлуатації користування електричною енергією охорони повітряних і кабельних ліній електропередавання здійснення державного нагляду в електроенергетиці оперативних перемикань тощо. Основні вимоги нормативно-правових актів з питань електроенергетики. Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії. Розрахунки за спожиту електричну енергію. Припинення користування електричною енергією. Права та обов'язки електропостачальника. Права та обов'язки споживача електричної енергії. Відповідальність електропостачальників і споживачів електричної енергії. Типовий договір на користування електричною енергією. Технічні умови на підключення електроустановок. Допуск до експлуатації електроустановок. Порядок розгляду конфліктних ситуацій з питань виробництва передачі та постачання електричної енергії. Розслідування аварій технологічних порушень і відмов у роботі об'єктів електроенергетики обстеження та оцінки надійності їх експлуатації. Визначення охоронних зон повітряних і кабельних ліній електропередавання. Порядок організації і умови проведення робіт в охоронних зонах ліній електропередавання. Відповідальність За порушення вимог правил охорони ліній електропередавання. Державні стандарти України з питань електроенергетики будівельні норми і правила що поширюються на об'єкти електроенергетики. Додержання вимог нормативних документів при проектуванні будівництві виготовленні та реконструкції об'єктів електроенергетики. Державна експертиза. Порядок проведення торгів тендерів у будівництві. Авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з боку проектних організацій. Сертифікація машин механізмів устаткування і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів електроенергетики. Дозвіл на початок експлуатації енергоустановок. Інструкції з експлуатації електроустаткування. ТЕМА 2. Теоретичні основи електротехніки. Електричний струм його природа і властивості. Джерела електричного струму поняття генерації. Процеси передавання перетворення і споживання електроенергії Постійний струм і його властивості. Основні закони застосування постійного струму в схемах релейного захисту і автоматики. Змінний струм і його властивості. Поняття електромагнетизму. Перехідні процеси в колах змінного струму. Теоретичні засади: передачі електроенергії змінним струмом. Електромагнітне поле. Електричне поле і його теоретичні основи. Магнітне поле і його теоретичні основи. Електричні машини і апарати їх класифікації теоретичні основи конструювання. ТЕМА 3. Вимоги до працівників електроенергетики Порядок прийняття на роботу працівників для обслуговування енергетичних установок і обладнання. Професійний добір. Основні показники для професійного добору працівників електроенергетики. Спеціальна підготовка і перевірка знань працівників електроенергетики. Професійна готовність. Робота з працівниками електроенергетики у процесі трудової діяльності. Моніторинг професійно важливих якостей. Моніторинг динаміки стану оперативних працівників. Реабілітація рекреація. Шляхи психофізіологічного забезпечення праці в електроенергетичній галузі. Підвищення кваліфікації працівників електроенергетики. Вимоги до проведення навчання в спеціалізованих навчальних закладах навчально-курсових комбінатах і на об'єктах електроенергетики. Навчання і перевірка знань працівників електроенергетики їх обсяги і терміни проведення. Оптимізація умов і режимів праці. Підготовка працівників електроенергетики до роботи в екстремальних умовах системні аварії масове пошкодження енергообладнання в умовах стихійних явищ інші порушення в роботі об'єктів електроенергетики . Соціальне значення енергозабезпечення і можливі наслідки від його порушень. ТЕМА 4. Протиаварійна робота Поняття протиаварійної роботи та її основні завдання. Нормативні документи з питань аварійності на об'єктах електроенергетики. Аварії технологічні порушення у роботі на об'єктах електроенергетики. Розслідування аналіз звітність. Вимоги до технічного стану об'єктів електроенергетики. Відповідальність працівників за технічну експлуатацію об'єктів електроенергетики. Аналіз найбільш характерних порушень у роботі електроенергетичної галузі наслідки основні шляхи запобігання можливим аваріям або іншим порушенням у роботі енергообладнання. Роль оперативних працівників у надійній роботі електроенергетичної галузі. Порядок взаємодії працівників різного рівня управління для успішної ліквідації наслідків аварій та аварійних ситуацій. Важливість правильної оцінки ситуації що виникає за різних умов експлуатації енергетичного устаткування. Приклади невірної оцінки і дій їх наслідки. Протиаварійні тренування працівників електростанцій і мереж. Поняття аварійної ситуації та аварійного режиму. Класифікація тренувань і періодичність їх проведення. Планування проведення протиаварійних тренувань та їх програми. Підготовка протиаварійних тренувань. Тренування за схемою та тренування з реальними діями учасників. Тренування із застосуванням технічних засобів. Індивідуальні тренування. Оцінки тренувань. Облік проведення тренувань. Аналіз проведення протиаварійних тренувань висновки. ТЕМА 5. Оперативно-диспетчерське керування Централізоване диспетчерське оперативно-технологічне керування Об'єднаною енергетичною системою України. Поняття про рівні диспетчерського керування. Взаємовідносини між різними рівнями диспетчерського керування. Оперативне керування в умовах різної форми власності об'єктів елекфоенергетики. Оперативна дисципліна можливі наслідки порушення оперативної дисципліни. Планування та оперативне управління потужностями електростанцій. Планування та контроль за додержанням режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України. Запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків. Безумовне виконання оперативних команд і недопустимість адміністративного втручання в дії оперативних працівників. Основні вимоги правил оперативних перемикань. Порядок здійснення оперативних переговорів і записів. Дії оперативних і оперативно-виробничих працівників під час виконання оперативних перемикань. Програми і бланки оперативних перемикань. Особи що контролюють і особи що виконують оперативні перемикання. Оперативна документація. Вимоги до оперативних працівників і режиму їх роботи. Графіки чергувань оперативних змін. Обов'язкові форми роботи з оперативними працівниками спеціальна підготовка планове навчання підвищення кваліфікації протиаварійні тренування перевірка знань дублювання . Автоматизовані системи диспетчерського керування. Засоби диспетчерського і технологічного керування. ТЕМА 6. Організація експлуатації об'єктів електроенергетики Загальні принципи організації експлуатації об'єктів електроенергетики. Приймання в експлуатацію енергообла-днання. Контроль за ефективністю роботи електростанцій і мереж. Технічний контроль. Технічний і технологічний нагляд за організацією експлуатації об'єктів електроенергетики. Технічне обслуговування ремонт і налагоджувальні роботи. Технічна документація. Автоматизовані системи керування. Метрологічне забезпечення. Територія виробничі приміщення будови. Безпека технологічних процесів. Пожежна безпека. Виконання природоохоронних заходів. Відповідальність за порушення вимог нормативного документу ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296. ТЕМА 7. Електротехнічне обладнання електростанцій і мереж Генератори і синхронні компенсатори. Системи охолодження. Електролізні установки. Силові трансформатори і реактори. Комутаційні апарати та розподільне устаткування. Електродвигуни. Акумуляторні установки. Конденсаторні установки. Повітряні лінії електропередавання. Силові кабельні лінії. Релейний захист та електроавтоматика. Заземлювальні пристрої. Високочастотний зв'язок. Енергетичні масла. Освітлення виробничих територій. Освітлення вулиць. ТЕМА 8. Правила улаштування електроустановок Електропостачання і електричні мережі. Розрахунки електричних мереж згідно з чинними нормативними документами. Вибір електричних апаратів і провідників за умов короткого замикання. Облік електроенергії. Вимірювання електричних величин. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Норми приймально-здавальних випробувань. Електропроводка. Струмопроводи напругою до 35 кВ. Кабельні лінії напругою до 220 кВ. Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ. Повітряні лінії елєктропередавання напругою понад 1 кВ. Захист та автоматика. Телемеханіка. Розподільчі установки і підстанції. Електросилові установки. Електромашинні приміщення. Генератори і синхронні компенсатори. Електродвигуни та їх комутаційні апарати. Електрообладнання кранів. Електрообладнання ліфтів. Конденсаторні установки. Електричне освітлення. Освітлювальна арматура. Внутрішнє освітлення. Зовнішнє освітлення. Електрообладнання житлових і громадських приміщень. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах. Електроустановки в пожеженебезпечних зонах. Електротермічні установки. Електрозварювальні установки. 9. Тепломеханічне обладнання електростанцій і теплових мереж Паливно-транспортне господарство. Види палива газ вугілля мазут та його замінники . Система пилоприготування. Парові та водонагрівальні котельні установки. Паротурбінні установки. Блочні установки теплових електростанцій. Газотурбінні установки. Системи керування технологічними процесами. Водопідготовка і водно-хімічний режим теплових електростанцій і теплових мереж. Хімічний контроль. Норми якості пари і води. Трубопроводи та арматура. Золоуловлювальні установки. Системи золошлаковидалення і зол овід вали. Стаціонарні теплофікаційні установи. Теплові мережі. Контроль за станом металу. Теплова автоматика та вимірювання. ТЕМА 10. Гідротехнічні споруди. Гідротурбінні установки. Гідротехнічні споруди та їх механічне обладнання. Нагляд за станом гідротехнічних споруд. Механічне обладнання гідротехнічних споруд. Водне господарство електростанцій гідрологічне і метрологічне забезпечення. Управління водним режимом. Експлуатація гідроспоруд у зимовий період. Експлуатація водосховищ. Гідротурбінні установки. Технічне водопостачання. Додаток З до п. 7.2.1 п. 12.1 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 1. Електрозварювальні газополум'яні наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями. 2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач. 3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках. 4. Роботи в зонах дії струму високої частоти іонізуючого випромінювання електростатичного та електромагнітного полів а також роботи із застосуванням лазерів дозиметрів. 5. Роботи на повітряних лініях зв'язку які перетинають лінії електропередач контактні проводи. 6. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів. 7. Обслуговування ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки різання напилювання нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування. 8. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти. 9. Виготовлення випробування транспортування зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження. 10. Роботи з надзвичайно займистими легкозаймистими займистими та вибухонебезпечними речовинами. 11. Роботи пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв цехів дільниць об'єктів засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежегасіння. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі. 12. Транспортування балонів контейнерів ємностей із стисненими зрідженими отруйними вибухонебезпечними та інертними газами їх заповнення та ремонт. 13. Обслуговування агрегатів і котлів працюючих на газі і рідкому паливі. 14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства. 15. Виконання газонебезпечних робіт. 16. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій лінійних частин магістральних газопроводів. 17. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії. 18. Роботи пов'язані з будівництвом обслуговуванням і ремонтом газопроводів газорозподільних пунктів які використовують природні нафтові штучні змішані і зріджені вуглеводневі гази. 19. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів газифікації об'єктів а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття. 20. Підключення до діючого газопроводу ново змонтованих газопроводів. 21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів. 22. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин. 23. Промислово-геофізичні дослідження свердловин. 24. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів. 25. Роботи по видобутку та переробці нафти газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості. 26. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин. 27. Роботи пов'язані з обслуговуванням експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах. 28. Роботи пов'язані з підготовкою залізничних цистерн контейнерів балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних токсичних та займистих рідин. 29. Роботи пов'язані з монтажем експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів нафтопродукто-проводів аміакопроводів і технологічних трубопроводів. 30. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів. 31. Роботи по виробництву зберіганню використанню та транспортуванню речовин які відносяться до І та II класу небезпеки. 32. Злив очистка нейтралізація резервуарів тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів кислот лугів та інших шкідливих речовин в тому числі радіоактивних. 33. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах. 34. Монтаж ремонт реконструкція наладка експлуатація введення в експлуатацію та виведення з експлуатації здійснення інспекційного контролю обладнання що містить радіонуклідні джерела. 35. Експлуатація циклотронів бетатронів лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок. 36. Роботи з отруйними шкідливими токсичними та радіоактивними речовинами. 37. Роботи по дезактивації дезинсекції дератизації та дезинфекції приміщень. 38. Роботи з використанням інертних газів. 39. Роботи пов'язані з виробництвом скла та скловиробів. 40. Виготовлення та застосування скловати шлаковати азбесту мастик на бітумній основі перхлорвінілових і бакелітових матеріалів. 41. Нанесення лако-фарбувальних покрить ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб полімерних композицій поліхлорвінілових епоксидних тощо . 42. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами. 43. Виготовлення виробів та деталей із пластмас гуми на пресах вулканізаторах виливних та черв'ячних машинах таблетмашинах каландрах та вальцях. 44. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем. 45. Вулканізаційні роботи. 46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. 47. Роботи пов'язані з виробництвом зберіганням транспортуванням та застосуванням агрохімікатів пестицидів гербіцидів. 48. Гасіння вапна. 49. Обслуговування генераторних ацетиленових установок. 50. Гальванічні роботи чистка вентиляційних каналів та повітропроводів. 51. Роботи по виробництву феросплавів агломерату чавуну сталі прокату труб вогнетривів коксу та хімічних продуктів коксування ртуті нікелю цинку свинцю олова кадмію індію алюмінію силуміну магнію титану кристалічного кремнію сірки сірчаної соляної азотної і ортофосфорної кислот ціаністих солей та розчинів порошків лігатур та інших сполук рідкоземельних металів наплавочних порошків і прутків твердих сплавів і тугоплавкого дроту напівпровідників пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву. 52. Плавильні заливочні роботи і роботи по термообробці лиття. 53. Роботи з окислюючими речовинами. 54. Комплекс робіт щодо виробництва переробки розподілу зберігання і застосування продуктів розділення повітря водню хлору аміаку природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів. 55. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки турбоформовочних станів та пічного зварювання труб. 56. Роботи пов'язані з відпалюванням сталі сплавів і відливок. 57. Гранулювання доменного шлаку. 58. Роботи пов'язані з вибиванням відливок титанової губки із застосуванням відбійних молотків. 59. Робота з піскоструминними апаратами. 60. Нанесення бетону ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення. 61. Управління завантаження та обслуговування дробарних сортувальних фасувально-пакувальних просівальних змішувальних формувальних затиральних фільтрувальних намотувальних варочних плавильних сепараторних очисних обрізних бурових в'язальних полірувальних механізмів. 62. Обслуговування вальцювальних штампувальних вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів. 63. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів економайзерів паропроводів трубопроводів гарячої води пароперегрівників теплообмінників 64. Підземні роботи на шахтах та рудниках. 65. Підземна геологорозвідка. 66. Сейсморозвідка. 67. Геолого-маркшейдерські роботи. 68. Аварійно-рятувальні роботи гасіння пожеж боротьба з повінню. 69. Дегазаційні роботи. 70. Технічне обслуговування експлуатація та ремонт підйомних установок стволів компресорних станцій. 71. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід. 72. Обслуговування лампових лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу. 73. Проведення розкривних робіт виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах. 74. Виколювання звалення розпилювання і обробка блоків природного каменю переміщення і навантаження їх в транспортні засоби. 75. Обкладання та скріплення укосів бортів уступів кар'єрів. 76. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві реконструкції і ремонті метрополітенів підземних споруд спеціального призначення. 77. Роботи на метрополітені в службі руху рухомого складу колії топливних споруд сигналізації та зв'язку. 78. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації. 79. Прокладка обслуговування та ремонт пульпопроводів. 80. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів. 81. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд. 82. Штучне заморожування ґрунтів та водозниження. 83. Монтаж демонтаж експлуатація ремонт і переміщення насосних і землесосних установок драг і земснарядів. 84. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів. 85. Забивання свай. 86. Цементація та хімічне закріплення ґрунтів та фундаментів. 87. Укладка великогабаритних труб у траншеї. 88. Роботи в колодязях шурфах траншеях котлованах бункерах камерах і колекторах. 89. Земляні роботи що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій під водою та на глибині більше 2 метрів. 90. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками спорудами магістралями і водоймищами. 91. Роботи у замкнених просторах ємностях боксах трубопроводах . 92. Водолазні роботи. 93. Роботи по обслуговуванню барокамер. 94. Роботи верхолазні та на висоті. 95. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті. 96. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів. 97. Монтаж та демонтаж будинків споруд а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. 98. Обстеження димарів вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд. 99. Роботи по ремонту фарбуванню очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож. 100. Робота на конструкціях мостових баштових та козлових кранів. 101. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 102. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків. 103. Монтаж експлуатація і демонтаж бурових вишок. 104. Монтаж наладка технічне обслуговування експлуатація ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів ліфтів конвеєрів підвісного канатного гідравлічного транспорту технологічного і верстатного обладнання електроустановок та ліній електропередач. 105. Монтаж демонтаж та обслуговування компресорного холодильного обладнання пресів-розширювачів ковальсько-пресового устаткування. 106. Монтаж демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів. 107. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах їх зняття і установка. 108. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання. 109. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням. 110. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах. 111. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден. 112. Роботи що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту електротранспорту рухомого складу. 113. Обслуговування механічних та автоматичних ліній. 114. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах. 115. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів. 116. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів. 117. Проведення робіт в склосах призначених для різної сільськогосподарської продукції в вагонах зерновозах. 118. Роботи по обслуговуванню і ремонту аспірацій-них та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна. 119. Роботи по розвантаженню складанню і зберіганню зернових та олійних культур висівок макухи і жротів насипом і в затареному вигляді. 120. Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків. 121. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників кнурів і жеребців. 122. Лісосічні роботи трелювання транспортування та сплав лісу. 123. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи які виконуються на територіях забруднених 5-10 кі/км2 цезієм 134 137. 124. Роботи по ліквідації лісових пожеж. 125. Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ доріг бродів. 126. Буксируванні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті. 127. Гідрометричні гідрологічні і гідрохімічні роботи: обстеження водних об'єктів у важко досяжних і необжитих районах. 128. Снігомірні сніголавинні гляціологічні і скельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної скельової та лавинної активності. 129. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції. 130. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту. 131. Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною вибуховою та радіаційною небезпекою. 132. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях на пожежних полігонах на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах. 133. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах. 134. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж перекриттю заслінок на нафтогазопроводах в резервуарних парках автобаз. 135. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден. 136. Монтаж ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації. 137. Скелелазні роботи. На підприємствах на основі Переліку з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібно проводити щороку спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці. ПЕРЕЛІК робіт де є потреба в професійному доборі 1. Усі види підземних робіт. 2. Роботи в кесонах барокамерах замкнутих просторах. 3. Водолазні роботи. 4. Роботи на висоті верхолазні роботи роботи пов'язані з підйомом на висоту. 5. Роботи по обслуговуванню діючих електроустановок напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень налагоджувальних монтажних робіт та висиковольтних випробувань роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В роботи пов'язані з діючим енергетичним обладнанням. 6. Роботи пов'язані з застосуванням вибухових матеріалів роботи у вибухо-вогненебезпечних виробництвах. 7. Роботи виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї. 8. Аварійно-рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж. 9. Роботи пов'язані з управлінням наземним підземним та водним транспортом. 10. Роботи пов'язані з нервово-емоційним напруженням авіадиспетчери диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту оператори енергетичних систем . 11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій лінійних систем магістральних нафто- і газопроводів. Примітка. Перелік робіт є керівним документом для підготовки переліку професій де є потреба у професійному доборі. Додаток 4 до п. 7.3.1 п. 12.1 Положення про навчання і перевірку знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Перелік робіт з підвищеною пожежною небезпекою 1. Електрогазозварювальні роботи. 2. Роботи на устаткуванні обладнанні апаратах де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини горючі гази речовини та матеріали здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою киснем повітря та один з одним. 3. Робота на об'єктах складського господарства де зберігаються пожеженебезпечні матеріали і речовини. 4. Роботи в електроустановках що розташовані у вибухонебезпечних та пожеженебезпечних зонах відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 . 5. Інші роботи перелік яких встановлюється керівником структурного підрозділу погоджений начальником служби пожежної безпеки та затверджений технічним керівником головним інженером підприємства. Додаток 5 до п. 7.3.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий ПРОГРАМА проведення спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму Тема 1. Заходи пожежної безпеки на об'єкті /3 год/ Стисла характеристика виробництва об'єкта та його пожежної небезпеки. Основні положення Закону України «Про пожежну безпеку» Правил пожежної безпеки в Україні Правил пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та в організаціях енергогалузі України інструкцій положень та наказів з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Основні причини пожеж: несправність технічного обладнання іскри електрозварювальних робіт необережне поводження з вогнем порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок та електропобутових приладів порушення правил користування інструментами тощо. Вимоги щодо утримання територій протипожежних розривів джерел протипожежного водопостачання. Дії персоналу в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місце знаходження та порядок виклику найближчої пожежної частини. Порядок організації мета та завдання добровільної пожежної дружини та пожежно-технічної комісії. Тема 2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці /4 год/ Характеристика пожежної небезпеки трансформаторних підстанцій розподільчих пристроїв агрегатів та установок що розміщені у приміщенні споруді. Дії персоналу у випадках порушення режиму роботи установок машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки встановлені для працівників даного приміщення дільниці чи споруди. Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі аварії чи вибуху. Правила вимкнення установок та агрегатів порядок зняття напруги в електроустановках виклик аварійної допомоги тощо. Заходи пожежної безпеки яких необхідно дотримуватись стаючи до роботи у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникнення пожеж. Заходи пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших пожеженебезпечних робіт. Тема 3. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони /1 год/ Встановлений порядок система сповіщення людей про пожежу. Засоби зв'язку сигналізації які є на об'єкті та на робочому місці розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку сповіщувачів пожежної сигналізації пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги систем сповіщення та керування евакуації людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі. Тема 4. Засоби пожежогасіння протипожежне устаткування та інвентар порядок їх використання під час пожежі /2 год/ Призначення та місцезнаходження існуючих на об'єкті засобів пожежегасіння протипожежного устаткування та інвентарю вогнегасники вуглекислотні та порошкові внутрішні пожежні крани діжки з водою ящики з піском кошма тощо . Загальні поняття про охоронну пожежну сигналізацію. Порядок утримання існуючих на об'єктах засобів пожежегасіння у літніх та зимових умовах. Правила використання вогиезахисних засобів протипожежного інвентарю та обладнання. Тема 5. Дії під час пожежі /2 год/ Дії персоналу в разі виявлення на робочому місці або на території об'єкта задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу пожежних та аварійно-рятувальних підрозділів. Організація їх зустрічі. Оперативні плани та картки пожежегасіння. Відключення в разі необхідності устаткування комунікацій електроустановок та вентиляції. Підготовка для гасіння пожежі пожежних підрозділів згідно з інструкцією підприємства електроенергетики та державної пожежної охорони видача письмового допуску на гасіння пожежі. Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів надання допомоги в прокладанні рукавних ліній участь у евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженням керівника гасіння пожежі . Обов'язки членів добровільної пожежної дружини за табелем бойової обслуги. Тема 6. Заходи пожежної безпеки в побуті додаткова /1 год/ Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання опалення електромереж та побутових електроприладів. Пожежна небезпека хімічних речовин предметів побутової хімії аерозольних препаратів. Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень індивідуальних гаражів. Виклик пожежної охорони і дії громадян в разі виникнення пожежі. Додаток 6 до п. 7.3.6 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ пожежно-технічний мінімум Посвідчення про проходження спеціального навчання пожежно-технічний мінімум Видано прізвище та ініціали Фах посада Місце роботи підприємство цех дільниця і т.ін. Місце проведення навчання вказується підприємство організація установа навчальний заклад на базі якого проведено навчання Власник посвідчення пройшов спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум та склав заліки. Підстава: протокол засідання комісії від М.П. « » 200 р. № Голова комісії прізвище підпис „ ” 200 Р. Реєстраційний № ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ* Перевірку знань пройшов прізвище ім'я по батькові коли де Підстава: протокол засідання комісії від М.П. « » 200 р. № Голова комісії прізвище підпис « » 200 р. *Перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму проводиться щорічно. Запис у посвідченні робиться за умови позитивних результатів перевірки Додаток 7 до п. 7.4.2 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий ПЕРЕЛІК спеціальностей і посад працівників які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці 1 Керівники заступники керівників енергетичних компаній підприємств організацій. 2 Керівники і професіонали виробничих служб енергетичних компаній підприємств організацій. 3 Керівники заступники керівників електростанцій котелень електричних і теплових мереж. 4 Керівники професіонали і фахівці: 4.1 Виробничих підрозділів електростанцій котелень електричних і теплових мереж. 4.2 Структурних підрозділів Державної інспекції з енер-гонагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та підрозділів енергозбуту енергопостачальних компаній. 4.3 Ремонтних монтажних налагоджувальних та інших організацій які обслуговують об'єкти електроенергетики. 4.4 Диспетчерських служб. 4.5 Служб релейного захисту і автоматики. 4.6 Електротехнічних служб служб підстанцій ліній електропередавання. 4.7 Служб з обслуговування засобів диспетчерського і технологічного керування. 4.8 Лабораторія з випробувань контролю та аналізу. 5 Керівники та інструктори навчально-курсових комбінатів і навчально-тренувальних центрів. 6 Диспетчери і чергові інженери всіх рівнів. 7 Начальники змін електростанцій та їх цехів дільниць . 8 Майстри виробництва об'єктів електроенергетики та інші посадові освіти які організовують або виконують роботи на діючому обладнанні об'єктів електроенергетики. 9 Старші машиністи машиністи машиністи-обхідники та оператори електростанцій котелень і теплових мереж. 10 Електромонтери та електрослюсарі з оперативного експлуатаційного та ремонтного обслуговування об'єктів електроенергетики. 11 Слюсарі з експлуатації обслуговування і ремонту енергетичного устаткування електростанцій котелень і теплових мереж. 12 Акумуляторники. 13 Котлоочистники. 14 Обмурувальники ізолювальники. 15 Працівники робота яких пов'язана з джерелами іонузуючого випромінювання транспортом вибуховими або отруйними речовинами обслуговуванням установок апаратів або посудин що працюють під тиском 16 Електрогазозварники. 17 Працівники які виконують роботи з підвищеною пожежною небезпекою. 18 Працівники які виконують роботу згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 або діяльність яких стосується робіт що вимагають професійного відбору. 19 Посадові особи згідно з Переліком посад посадових осіб які проходять навчання та перевірку знань з охорони праці згідно додатком 3 до п. 5.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15. Додаток 8 до п. 7.4.6 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий назва спеціалізованого навчального закладу СВІДОЦТВО Видано прізвище ім'я по батькові посада фах назва посади спеціальності про те що він вона з 20 р. до 20 р. під час спеціальної підготовки пройшов ла навчання в обсязі год. Рівень підготовленості прізвище ініціали відповідає кваліфікаційним вимогам Керівник СНЗ підпис печатка прізвище ініціали Додаток 9 до п. 8.1 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Перелік професій та посад працівників які звільняються від проведення повторних інструктажів з охорони праці та технічної експлуатації 1. Керівники технічні керівники головні диспетчери їх заступники помічники підприємств електроенергетики та їх структурних підрозділів. 2. Працівники відділів кадрів юристи працівники з соціальних та трудових питань. 3. Працівники бухгалтерій фінансово-економічних служб канцелярій загальних та адміністративно-господарських відділів. 4. Працівники інших невиробничих служб. 5. Працівники виробничих служб які безпосередньо не пов'язані з обслуговуванням енергоустановок. 6. Працівники навчально-тренувальних центрів комбінатів . 7. Працівники закладів харчування відпочинку. 8. Працівники складів де не зберігаються легкозаймисті та отруйні речовини. 9. Начальники служб охорони об'єктів. 10. Працівники матеріально-технічного забезпечення. 11. Працівники які не пов'язані з роботами з підвищеною небезпекою. Примітка. Вищезазначені працівники не звільняються від інструктажів з охорони праці якщо вони є користувачами ПЕОМ. Додаток 10 до п. 8.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників 1 Загальні відомості про підприємство характерні особливості виробництва об'єкти підвищеної небезпеки. 2 Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів служб допоміжних приміщень безпечний рух на території підприємства. 3 Основні положення Закону України «Про охорону праці» Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» Кодексу законів про працю України та нормативно-правових актів з охорони праці що діють на підприємстві і знання та дотримання яких необхідне в процесі виробничої діяльності працівника вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником. 3.1 Трудовий договір робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодших за 18 років. Колективний договір угода пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці порядок їх надання. 3.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства відповідальність за порушення цих правил. 3.3 Управління охороною праці державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві: - обов'язки роботодавця з охорони праці; обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці; - права працівника з охорони праці при укладанні трудового договору контракту та під час роботи на підприємстві; - відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; - попередні та періодичні медичні та наркологічні огляди; - відшкодування шкоди у разі отримання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; - навчання з питань охорони праці. 4 Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори характерні для цього виробництва особливості їх дії на працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням засоби індивідуального та колективного захисту знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки. 5 Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 6 Обставини та причини окремих характерних випадків та аварій які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки. 7 Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань. 8 Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам вибухам аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці та об'єкти найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Загальнооб'октні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежегасіння. 9 Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії на дільниці у цеху на підприємстві. Додаток 11 до п. 8.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий підприємство ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ШСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ цех дільниця служба лабораторія майстерня тощо Розпочато « » 20 р. Закінчено « » 20 р. № з/п Дата проведення інструктажу Прізвище та ініціали особи яку інструктують Професія посада особи яку інструктують Назва виробничого підрозділу служба дільниця тощо Прізвище ініціали особи яка інструктує Підписи Особи яку інструктують Особи яка інструктує 1 2 3 4 5 6 7 9 Додаток 12 до п. 8.6 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників 1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці виробничій дільниці в цеху. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори що виникають при цьому технологічному процесі особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та особистої гігієни пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні. 2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця. 3. Небезпечні зони машин механізмів приладів. Засоби безпеки обладнання запобіжні гальмові пристрої та огорожа системи блокування та сигналізації знаки безпеки . Вимоги запобігання електротравматизму. 4. Порядок підготовки до праці перевірка справності обладнання пускових приладів інструменту та пристосувань блокування заземлення та інших засобів захисту . 5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації. 6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання. 7. Схема безпечного руху працівників по території цеху дільниці. 8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідіймальні засоби та механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу. 9. Характерні причини аварій вибухів пожеж тощо випадків виробничого травматизму. 10. План ліквідації аварій запасні виходи. 11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння прогиаварійного захисту та сигналізації місця їх розташування. 12. Надання долікарської допомоги потерпілим. 13. Вимоги безпеки при закінченні роботи. 14. Зазначені у пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії вимогами технічної документації та технологічних регламентів. 15. Вимоги ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 стосовно обладнання і робіт що виконуються на ньому. 16. Вимоги виробничих інструкцій та інструкцій заво-дів-виробників з експлуатації обладнання. Додаток 13 до п. 8.13 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Титульний аркуш журналу підприємство структурний підрозділ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ служба лабораторія дільниця майстерня бригада тощо Розпочато « » 20 р. Закінчено « » 20 р. Формат А4 210X279 Сторінки журналу № з/п Дата проведення інструктажу Прізвище та ініціали особи яку інструктують Професія посада особи яку інструктують Вид інструктажу первинний повторний позаплановий цільовий назва та номер інструкції Причина проведення позапланового або цільового інструктажу Прізвище ініціали особи яка інструктує та перевіряє знання Підписи Стажування дублювання на робочому місці Знання перевірив допуск до роботи здійснив підпис дата Особи яку інструктують Особи яка інструктує Кількість змін з до дати Стажування дублювання пройшов підпис працівника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Додаток 14 до п. 14.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий підприємство структурний підрозділ ПРОТОКОЛ № ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ « » 20 р. м. Комісія у складі: голови прізвище ініціали посада і членів комісії прізвище ініціали посада створена на підставі наказу від № перевірила знання з охорони праці пожежної безпеки та технічної експлуатації перелік нормативних документів № з/п Прізвище ім'я та по батькові працівника Посада професія фах місце роботи Дата попередньої перевірки Питання перевірки знань Знає / не знає група з ел. безпеки До яких робіт допускається Дата наступної перевірки Підпис особи яка пройшла перевірку знань 1. ОП ПБ ТЕ Голова комісії підпис Члени комісії підпис підпис підпис підпис Примітка. Якщо в один день перевірку знань проходило декілька осіб то вона оформляється одним протоколом. Додаток 15 до п. 14.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Обкладинка посвідчення Знак безпеки ПОСВІДЧЕННЯ про перевірку знань з питань охорони праці пожежної безпеки та технічної експлуатації Перша сторінка посвідчення Міністерство Організація підприємство Посвідчення № Видане кому прізвище ім'я та по батькові Посада спеціальність Підрозділ Дата видачі Голова комісії посада підпис прізвище ініціали м.п. Друга сторінка посвідчення Результати перевірки знань з охорони праці Дата перевірки Причина перевірки Група з електробезпеки Рішення комісії знає не знає Дата наступної перевірки Підпис голови комісії Третя сторінка посвідчення Результати перевірки знань з пожежної безпеки Дата перевірки Причина перевірки Рішення комісії знає не знає Дата наступної перевірки Підпис ГОЛОВИ КОМІСІЇ Четверта сторінка посвідчення Результати перевірки знань з технічної експлуатації Дата перевірки Причина перевірки Рішення комісії знає не знає Дата наступної перевірки Підпис ГОЛОВИ КОМІСІЇ П'ята сторінка посвідчення Результати перевірки знань правил безпеки при виконанні спеціальних робіт Дата перевірки Вид спеціальних робіт Рішення комісії знає не знає Дата наступної перевірки Підпис голови комісії Шоста сторінка посвідчення Відомості про навчання в спеціалізованих навчальних закладах Назва спеціалізованого навчального закладу СНЗ . адреса Тривалість навчання години Дата закінчення навчання Прізвище ініціали і підпис керівника СНЗ Сьома сторінка посвідчення Результати медичного огляду Дата проведення медогляду Висновок лікаря Підпис особи відповідальної за проведення медогляду Примітка. Кількість аркушів для записів у посвідченні для сторінок 2-7 не обмежується. Додаток 16 до п 14.4 Положення про навчання і перевірку знань працівників електроенергетики з питань охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації обов'язковий Перелік скорочень основних назв нормативних документів для записів у протоколах і посвідченнях про перевірку знань працівників № з/п Назва нормативного документа Скорочення 1 Закони України і нормативно-правові акти затверджені Кабінетом Міністрів України державні стандарти Законодавчі акти 2 Правила безпечної експлуатації електроустановок ПБЕЕ 3 Правила пожежної безпеки ППБ 4 Правила експлуатації електрозахисних засобів ПЕЕЗ 5 Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями Інструмент 6 Правило будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів Крани 7 Правила будови та безпечної експлуатації посудин для роботи під тиском Посудини 8 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС 9 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів Компресори Трубопроводи 10 Правила безпеки систем газопостачання України ПБСТУ 11 Правила улаштування електроустановок ІІУЕ 12 Інструкції з охорони праці пожежної безпеки і технічної експлуатації Інструкції 13 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників Підйомники 14 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила та інші НД з питань користування електричною і тепловою енергією улаштування будови експлуатації ремонту і диспетчерського управління ТЕ 15 Державні будівельні норми і правила ДБН 16 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах Зварювання 17 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. ПБЕТКО СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 Міністерство палива та енергетики України ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мінпаливенерго України від 10.08.2005 №377 АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ нормативного документа НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Положення Директор ДП ДонОРГЕС Керівник підрозділу керівник розробки Виконавці Технічний редактор Нормоконтролер В.1. Ткачов В.В. Новіков В.В. Новіков А.У. Цимбалкж М.А. Заводний Т.В. Руда УДК 331.45+614.841.31 50