ДСТУ Б В.2.6-23:2009

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия ГОСТ 23166-99 ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Управлінням стандартизації технічного нормування та сертифікації Держбуду Росії ДП Центр методології нормування та стандартизації в будівництві Держбуду Росії ДНДіПП "Научстандартдом-Гипролеспром" за участю фірми ЗАТ "КВЕ - Оконные технологии" ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування та сертифікації в будівництві МНТКБ 2 грудня 1999 р. За прийняття проголосували: Найменування держави Найменування органу державного управління будівництвом Республіка Вірменія Міністерство містобудування Республіка Казахстан Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики індустрії і торгівлі Киргизька Республіка Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді Республіка Молдова Міністерство розвитку територій будівництва і комунального господарства Російська Федерація Держбуд Республіка Узбекистан Держбуд Україна Держбуд 3 ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України № 192 від 26 вересня 2001р. НА ЗАМІНУ ГОСТ 23166-78 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Управлением стандартизации технического нормирования и сертификации Госстроя России ГП Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве Госстроя России ГНИиПП "Научстандартдом-Гипролеспром" с участием фирмы ЗАО "КВЕ - Оконные технологии" ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации техническому нормированию и сертификации в строительстве МНТКС 2 декабря 1999 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Министерство градостроительства Республика Казахстан Комитет по делам строительства Министерства энергетики индустрии и торговли Киргизская Республика Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Республика Молдова Министерство развития территорий строительства и коммунального хозяйства Российская Федерация Госстрой Республика Казахстан Госстрой Украина Госстрой 3 ВЗАМЕН ГОСТ 23166-78 ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 Зміст Содержание 1 Галузь використання 1 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни і визначення 2 4 Класифікація та умовні позначення 2 5 Технічні вимоги 14 5.1 Загальні вимоги до конструкції 14 5.2 Розміри і граничні відхилення 18 5.3 Характеристики 19 5.4 Вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей 20 5.5 Рівень заводської готовності і комплектність 24 5.6 Маркування 25 6 Правила приймання 25 7 Методи контролю 28 8 Упакування транспортування і зберігання 29 9 Загальні вимоги до монтажу та експлуатації 30 10 Гарантії виготовлювача 32 Додаток А Терміни і визначення 33 Додаток Б Порядок визначення класів повітро- і водопроникності 39 Додаток В Приклад заповнення паспорта віконного блока 41 1 Область применения 1 2 Нормативные ссылки 1 3 Термины и определения 2 4 Классификация и условные обозначения 2 5 Технические требования 14 5.1 Общие требования к конструкции 14 5.2 Размеры и предельные отклонения 18 5.3 Характеристики 19 5.4 Требования к материалам и комплектующим деталям 20 5.5 Уровень заводской готовности и комплектность 24 5.6 Маркировка 25 6 Правила приемки 25 7 Методы контроля 28 8 Упаковка транспортирование и хранение 29 9 Общие требования к монтажу и эксплуатации 30 10 Гарантии изготовителя 32 Приложение А Термины и определения 33 Приложение Б Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости 39 Приложение В Пример заполнения паспорта оконного блока 41 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ Загальні технічні умови Конструкции зданий и сооружений БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия Constructions of buildings and structures WINDOWS General specifications МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 Чинний від 2002-01-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Даний стандарт розповсюджується на віконні і балконні дверні блоки далі – віконні блоки або вироби з деревини пластмас і металевих сплавів для будинків та споруд різного призначення. Стандарт не розповсюджується на світло прозорі фасадні системи зенітні ліхтарі а також на вироби спеціального призначення проти зламні куленепробивні протипожежні та ін. . Стандарт є основоположним для комплексу стандартів на конкретні види і конструкції віконних блоків а також їх комплектуючі деталі. Вимоги даного стандарту є обов’язковими крім застережених у тексті стандарту як рекомендовані або довідкові . Стандарт може бути застосований для сертифікації виробів. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті наведені посилання на такі стандарти: Дата введения 2002-01-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки далее – оконные блоки или изделия из древесины пластмасс и металлических сплавов для зданий сооружений различного назначения. Стандарт не распространяется на светопрозрачные фасадные системы зенитные фонари а также на изделия специального назначения противовзломные пуленепроби-ваемые противопожарные и др. Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков а также их комплектующие детали. Требования настоящего стандарта яв-ляются обязательными кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные . Стандарт может быть применен для сертификации изделий. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90?. Технические условия. ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.2 ДСТУ Б В.2.6-1.95 Замки і заскочки для дерев’яних дверей. Типи і основні розміри ДСТУ Б В.2.6-13-97 Вироби замкові та скоб’яні. Загальні технічні умови. ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 Блоки віконні і дверні. Методи визначення опору теплопередачі ДСТУ Б В.2.6.18-2000 ГОСТ 26602.2-99 Блоки віконні і дверні. Методи визначення по-вітро- та водопроникності ДСТУ Б В.2.6.19-2000 ГОСТ 26602.3-99 Блоки віконні і дверні. Методи визначення звукоізоляції. ДСТУ Б В.2.6.20.2000 ГОСТ 26602.4-99 Блоки віконні і дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла ДСТУ Б В.2.6.24-2000 ГОСТ 24700-99 Блоки віконні дерев’яні зі скло пакетами. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7.107-2001 ГОСТ 24866-99 Скло пакети клеєні будівельного призначен-ня. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7.110-2001 ГОСТ 30698-2000 Скло загартоване буді-вельне. Технічні умови. 3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Терміни і визначення які застосовують у даному стандарті наведені у додатку А. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 4.1 Віконні блоки класифікують за такими ознаками: - за матеріалами рамочних елементів; - за варіантами заповнення світлопрозорої частини; - за призначенням; - за варіантами конструктивного виконання; - за архітектурним рисунком; - за основними експлуатаційними характеристиками. Перші дві ознаки відносять до ознак виду виробів. 4.2 За матеріалами рамочних елементів вироби підрозділяють на: - дерев'яні; - полівінілхлоридні; - з алюмінієвих сплавів; - сталеві; - склопластикові; - комбіновані деревоалюмінієві деревополі-вінілхлоридні тощо . 4.3 За варіантами заповнення світлопрозорої частини вироби підрозділяють: - з листовим склом; - зі склопакетами; - з листовим склом і склопакетами. ГОСТ 5089-97 Замки и защелки для дверей. Технические условия ГОСТ 538-88 Изделия замочные и скобяные. Общие техниче-ские условия. ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопро-тивления теплопередаче ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воз-духо- и водопроницаемости ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции. ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стекло пакетами. Технические условия. ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия. ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строите-льное. Технические условия. 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Термины и определения применяемые в настоящем стандарте приведены в приложении А. 4 КЛАССИФИКАЦИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 4.1 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам: - по материалам рамочных элементов; - по вариантам заполнения светопрозрачной части; - по назначению; - по вариантам конструктивного исполнения; - по архитектурному рисунку; - по основным эксплуатационным характеристикам. Первые два признака относят к признакам вида изделий. 4.2 По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на: - деревянные; - поливинилхлоридные; - из алюминиевых сплавов; - стальные; - стеклопластиковые; - комбинированные деревоалюминиевые деревополивинилхлоридные и т.п . 4.3 По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют: - с листовым стеклом; - со стеклопакетами; - с листовым стеклом и стеклопакетами. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.3 Основні варіанти заповнення світлопро-зорої частини віконних блоків наведені на рисунку 1. Основные варианты заполнения светопро-зрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1. а - одинарний віконний блок з одним склом; б - одинарний віконний блок з однокамерним склопакетом; в - одинарний віконний блок з двокамерним склопакетом; г - спарений віконний блок з двійним склінням; д - спарений віконний блок зі склом і скло-пакетом; е - роздільний віконний блок з двійним склінням; ж - роздільно-спарений віконний блок з потрійним склінням; з - роздільний віконний блок зі склом і однокамерним склопакетом; и - роздільний віконний блок зі склом і двокамерним склопакетом; к - роздільний віконний блок з двома склопакетами. Рисунок 1 - Основні типи конструкцій і варіанти заповнення світлопрозорої частини віконних блоків а - одинарный оконный блок с одним стеклом; б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спаренный оконный блок с тройным остеклением; з - раздельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стеклом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами. Рисунок 1 - Основные типы конструкций и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.4 4.4 За призначенням вироби підрозділяють на призначені для застосування у житлових громадських виробничих та інших видах будинків і споруд. 4.5 За варіантами конструктивного виконання вироби класифікують: - за типами конструкції: одинарні спарені роздільні роздільно-спарені; - за кількістю рядів скління: з одинарним склінням для неопалювальних приміщень ; з подвійним склінням; з потрійним склінням; з четверним склінням; - за кількістю стулок у одному ряду скління: одностулкові двостулкові багатостул-кові; - за напрямом відчинення стулок: всередину приміщення; зовні; двостороннього відчинення; правого відчинення; лівого відчинення; симетричного відчинення; - за способами відчинення стулок: ті що відчиняються навстіж - з поворотом стулки навкруги вертикальної крайньої осі; підвісним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної верхньої осі; відкидним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної нижньої осі; поворотно-відкидним - з поворотом стулки навкруги вертикальної і нижньої крайніх осей; середньо-поворотним - з поворотом стулки навкруги горизонтальної або вертикальної осі зміщеної від краю стулки; розсувним - з горизонтальним переміщенням стулок; підіймальним - з переміщенням стулки у вертикальній площині; комбінованим - з суміщенням у одній конструкції різних видів відчинення стулок; ті які не відчиняються; - в залежності від елементів які склять: із заскленими стулковими елементами; із заскленими коробками; з суміщеним склінням; - за конструкціями пристроїв для провітрювання і регулювання температурно-вологісного режиму приміщення: з кватирками; зі стулками з відкидним поворотно-відкидним регульованим відчиненням; з фрамугами; з клапанними стулками; з вентиляційними клапанами; з кліматичними клапанами; з системами самовентиляції; 4.4 По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых общественных производственных и других видах зданий и сооружений. 4.5 По вариантам конструктивного исполнения изделия классифицируют: - по типам конструкции: одинарные спаренные раздельные раздельно-спаренные; - по количеству рядов остекления: с одинарным остеклением для неотапливаемых помещений ; с двойным остеклением; с тройным остеклением; с четверным остеклением; - по количеству створок в одном ряду остекления: одностворчатые двухстворчатые многостворчатые; - по направлению открывания створок: внутрь помещения; наружу; двустороннего открывания; правого открывания; левого открывания; симметричного открывания; - по способам открывания створок: с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси; подвесным - с поворотом створки вокруг горизонтальной верхней оси; откидным - с поворотом створки вокруг горизонтальной и нижней оси; поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей; среднеповоротным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси смещенной от края створки; раздвижным - с горизонтальным перемещением створок; подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости; комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок; неоткрывающиеся; - в зависимости от остекляемых элементов: с остекленными створчатыми элементами; с остекленными коробками; с совмещенным остеклением; - по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения: с форточками; со створками с откидным поворотно-откидным регулируемым открыванием; с фрамугами; с клапанными створками; с вентиляционными клапанами; с климатическими клапанами; с системами самовентиляции; ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.5 - за конструктивними рішеннями притулів стулок: з імпостним притулом; з безімпостним штульповим притулом; - за кількістю і розташуванням контурів ущільнення у притулах: з одним ущільненням для неопалюваних приміщень ; із середнім та внутрішнім ущільненням; із зовнішнім та внутрішнім ущільненням; із зовнішнім внутрішнім та середнім ущільненням; - за видами кутових з'єднань: нерозбірні клейові зварні спресовані та ін. ; збірно-розбірні на механічних зв'язках . 4.6 За архітектурними рисунками вироби підрозділяють: - прямокутні; - фігурні трикутні багатокутні аркові круглі овальні та ін. ; - з декоративними переплетіннями; - зі складним рисунком наприклад аркові зі слупиковим переплетінням . Основні типи конструкцій віконних блоків наведені на рисунку 1. Приклади вузлів притулів з різною кількістю і розташуванням ущільнювань наведені на рисунку 2. Приклади вузлів середніх імпостних і без-імпостних притулів з подвійним ущільненням наведеш на рисунку 3. Приклади архітектурних рисунків віконних і балконних дверних блоків наведені на рисунках 4 і 5. 4.7 Вироби класифікують за основними експлуатаційними характеристиками: приведеним опором теплопередачі повітро- і водопроникністю звукоізоляцією загальним коефіцієнтом пропускання світла опором вітровому навантаженню стійкістю до кліматичних впливів. 4.7.1 За показником приведеного опору теплопередачі вироби підрозділяють на класи: - по конструктивным решениям притворов створок: с импостным притвором; с безимпостным штульповым притвором; - по количеству и расположению контуров уплотнения в притворах: с одним уплотнением для неотапливаемых помещений ; со средним и внутренним уплотнением; с наружным и внутренним уплотнением; с наружным внутренним и средним уплотнением; - по видам угловых соединений: неразборные клеевые сварные спрессованные и др. ; сборно-разборные на механических связях . 4.6 По архитектурным рисункам изделия подразделяют: - прямоугольные; - фигурные треугольные многоугольные арочные круглые овальные и др. ; - с декоративными переплетами; - со сложным рисунком например арочные с горбыльковым переплетом . Основные типы конструкций оконных блоков приведены на рисунке 1. Примеры узлов притворов с различным количеством и расположением уплотнений приведены на рисунке 2. Примеры узлов средних импостных и без-импостных притворов с двойным уплотнением приведены на рисунке 3. Примеры архитектурных рисунков оконных и балконных дверных блоков приведены на рисунках 4 и 5. 4.7 Изделия классифицируют по основным эксплуатационным характеристикам: приведенному сопротивлению теплопередаче воздухо- и водопроницаемости звукоизоляции общему коэффициенту пропускания света сопротивлению ветровой нагрузке стойкости к климатическим воздействиям. 4.7.1 По показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия подразделяют на классы: А1 – з опором теплопередачі с сопротивлением теплопередаче 0 80 м2 ? ?С/Вт і більше и более А2 – “ 0 75-0 79 м2 ? ?С/Вт; Б1 – “ 0 70-0 74 “ Б2 – “ 0 65-0 69 “ В1 – “ 0 60-0 64 “ В2 – “ 0 55-0 59 “ Г1 – “ 0 50-0 54 “ Г2 – “ 0 45-0 49 “ Д1 – “ 0 40-0 44 “ Д2 – “ 0 35-0 35 “ ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.6 a - конструкція з двома середніми ущільненнями; б - конструкція з середнім і внутрішнім ущільненнями; в - конструкція з двома середніми і внутрішнім ущільненнями; г - конструкція із зовнішнім і внутрішнім ущільненнями; д - конструкція з середнім і внутрішнім ущільненнями; е - конструкція із зовнішнім середнім і внутрішнім ущільненнями. Рисунок 2 - Приклади вузлів притулів з різною кількістю і розташуванням ущільнень а - конструкция с двумя средними уплотнениями; б - конструкция со средним и внутренним уплотнениями; в - конструкция с двумя средними и внутренним уплотнениями; г-конструкция с наружным и внутренним уплотнениями; д - конструкция со средним и внутренним уплотнениями е - конструкция с наружным средним и внутренним уплотнениями. Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различным количеством и расположением уплотнений ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.7 а - вертикальні безімпостний штульповий і імпост-ний притули дерев'яного віконного блока; б - горизонтальний імпостний притул дерев'яного віконного блока; в - імпостний притул віконного блока з ПВХ профілів; г - вузол імпостного з'єднання стулки що відчиняється і заскленої коробки; д - імпостний притул віконного блока з алюмінієвого сплаву Рисунок 3 - Приклади вузлів середніх імпостних і безімпостних притулів з подвоєним ущільненням а - вертикальные безимпостный штульповой и им-постный притворы деревянного оконного блока; б - горизонтальный импостный притвор дере-вянного оконного блока; в - импостный притвор оконного блока из ПВХ профилей; г - узел имлост-ного соединения открывающейся створки и остек-ленной коробки; д - импостный притвор оконного блока из алюминиевого сплава Рисунок 3 - Примеры узлов средних импостных и безимпостных притворов с двойным уплотнением ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.8 а б в г д е ж - приклади конструкцій віконних блоків 15м за висотою; з и - конструкція однопольних балконних дверних блоків розміром 22-7; к - те саме за індивідуальним замовленням зі слупиковим переплетінням і глухою фільонкою; л - приклади конструкції двопольного балконного дверного блока з подвійною фрамугою для громадських будівель розміром 28-18 Рисунок 4 - Приклади архітектурних рисунків прямокутних віконних і балконних дверних блоків а б в г д е ж - примеры конструкций оконных блоков 15м по высоте; з и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же по индивидуальному заказу с горбыльковым переплетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двойной фрамугой для общественных зданий размером 28-18 Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.9 а - круглий віконний блок який не відчиняється; б - напівовальний віконний блок з відкидним відчиненням; в - напівкруглий віконний блок з відкидним відчиненням; г - трикутний віконний блок з відкидним відчиненням; д - трапецієподібний що розчиняється навстіж одностулковий віконний блок; е - напіварко-вий одностулковий віконний блок з поворотно-відкидним відчиненням; ж - арковий двостулковий віконний блок що розчиняється навстіж з відкидним відчиненням стулок і фрамугою яка не відчиняється; з - тристулковий віконний блок з комбінованим відчиненням кватиркою підкватирковою стулкою яка не відчиняється і напівовальною фрамугою яка не відчиняється; и - арковий одностулковий віконний блок з поворотно-відкидним відчиненням стулки зі слупико-вим переплетінням і фрамугою яка відчиняється Рисунок 5 - Приклади архітектурних рисунків фігурних віконних блоків і віконних блоків зі складним рисунком а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - полуовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открыванием; г - треугольный оконный блок с откидным открыванием; д - трапециевидный распашной одностворчатый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрывающейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием форточкой неоткрывающейся подфорточной створкой и неоткрывающейся полуовальной фрамугой; и - арочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием створки с горбыльковым переплетом и отфывающейся фрамугой Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.10 Примітка. Виробам з опором теплопередачі нижче 0 35 м2?°С/Вт клас не присвоюють. Аналогічний підхід до класифікації виробів з показниками нижче найменших значень які встановлені у класифікаційних шкалах слід застосовувати у 4.7.2-4.7.5. 4.7.2 За показниками повітро- і водопроникності вироби підрозділяють на класи наведені у таблиці 1. Примечание. Изделиям с сопротивлением теплопередачи ниже 0 35 м2?°С/Вт класс не присваивают. Аналогичный подход к классификации изделий с показателями ниже наименьших значений установленных в классификационных шкалах следует применять в 4.7.2-4.7.5. 4.7.2 По показателям воздухе- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы приведенные в таблице 1. Таблиця 1 Таблица Клас Класс Об'ємна повітропроникність при ?Р=100 Па м3 / год ? м2 для побудови нормативних границь класів. Объемная воздухопроницаемость при ?Р=100 Па м3 / ч ? м2 для построения нормативных границ классов Границя водонепроникності Па не менше Предел водонепроницаемости Па не менее А 3 600 Б 9 500 В 17 400 Г 27 300 Д 50 150 Порядок визначення класів повітро- і водопроникності наведений у додатку Б. 4.7.3 За показником звукоізоляції вироби підрозділяють на класи зі зниженням повітряного шуму потоку міського транспорту: Порядок определения классов воздухе- и водопроницаемости приведен в приложении Б. 4.7.3 По показателю звукоизоляции изделия подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта: А - вироби зі зниженням повітряного шуму понад изделия со снижением воздушного шума свыше 36 дБА Б - “ 34-36 “ В - “ 31-31 “ Г - “ 28-30 “ Д - “ 25-27 “ Примітка. У випадку якщо зниження рівня повітряного шуму потоку міського транспорту досягається у режимі провітрювання до позначення класу звукоізоляції додають літеру “П”. Наприклад позначення класу звукоізоляції виробу “ДП” значить що зниження рівня повітряного шуму потоку міського транспорту від 25 до 27 дБА для даного виробу досягається у режимі провітрювання. 4.7.4 За показником загального коефіцієнту пропускання світла вироби підрозділяють на класи: Примечание. В случае если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву “П”. Например обозначение класса звукоизоляции “ДП” означает что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания. 4.7.4 По показателю общего коэффициента пропускания света изделия подразделяют на классы: А – загальний коефіцієнт пропускання світла общий коэффициент пропускания света 0 50 і більше и больше Б – “ 0 45 -0 49 В – “ 0 40 -0 44 Г – “ 0 35 -0 39 Д – “ 0 30 -0 34 ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.11 4.7.5 За опором вітровому навантаженню вироби підрозділяють на класи: 4.7.5 По сопротивлению ветровой нагрузке изделия подразделяют на классы: А - опір вітровому навантаженню сопротивление ветровой нагрузке 1000 Па і більше; и более; Б - 800-999 Па; В - 700-799 “ ; Г - 400-599 “ ; Д - 200-399 “ ; Вказані перепади тиску застосовують при оцінюванні експлуатаційних характеристик виробів. Прогини деталей виробів визначають при перепадах тиску що вдвічі перевищують верхні границі для класів указаних у класифікації. 4.7.6 У залежності від стійкості до кліматичних впливів вироби підрозділяють за видами виконання: - нормального виконання - для районів з середньою місячною температурою повітря у січні мінус 20°С і вище контрольне навантаження при випробуваннях виробів або комплектуючих матеріалів і деталей - не вище мінус 45°С відповідно до чинних будівельних норм; - морозостійкого виконання М - для районів з середньою місячною температурою повітря у січні нижче мінус 20°С контрольне навантаження при випробуваннях виробів або комплектуючих матеріалів і деталей - не вище мінус 55°С відповідно до чинних будівельних норм. 4.8 Класифікацію виробів за видом оздоблювального покриття а також за специфічними ознаками встановлюють у стандартах на конкретні види виробів. 4.9 Основні розміри класифікація за модульними розмірами За основу модульних габаритних розмірів виробів приймають будівельний модуль що дорівнює 100 мм який позначають літерою М. Рекомендовані основні модульні розміри виробів: Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий. Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления вдвое превышающих верхние пределы для классов указанных в классификации. 4.7.6 В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения: - нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С в соответствии с действующими строительными нормами; - морозостойкого исполнения М - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С в соответствии с действующими строительными нормами. 4.8 Классификацию изделий по виду отделочного покрытия а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий. 4.9 Основные размеры классификация по модульным размерам За основу модульных габаритных размеров изделий принимают строительный модуль равный 100 мм и обозначаемый буквой М. Рекомендуемые основные модульные размеры изделий: за шириною по ширине - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М; за висотою по высоте - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М. Габаритні розміри віконних і балконних дверних блоків та стінових прорізів для їх монтажу встановлюють у проектній документації на будівництво у залежності від прийнятих конструкцій вузлів примикання і матеріалів заповнення монтажних зазорів. Рекомендовані габаритні розміри віконних блоків а також їх позначення наведені у таблиці 2. Габаритные размеры оконных и балконных дверных блоков и стеновых проемов для их монтажа устанавливают в проектной документации на строительство в зависимости от принятых конструкций узлов примыкания и материалов заполнения монтажных зазоров. Рекомендуемые габаритные размеры оконных блоков а также их обозначения приведены в таблице 2. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.12 Таблиця 2 Таблица 2 Ширина Ширина Висота Высота 570 720 870 1170 1320 1470 1770 2070 2370 2670 580 6-6 6-7 6-9 6-12 6-13 6-15 - - - - 860 9-6 9-7 9-9 9-12 9-13 9-15 - - - - 1160 12-6 12-7 12-9 12-12 12-13 12-15 12-18 12-21 12-24 12-27 1320 13-6 13-7 13-9 13-12 13-13 13-15 13-18 13-21 13-24 13-27 1460 15-6 15-7 15-9 15-12 15-13 15-15 15-18 15-21 15-24 15-27 1760 - 18-7 18-9 18-12 18-13 18-15 18-18 18-21 18-24 18-27 2060 - 21-7 21-9 21-12 21-13 21-15 21-18 21-21 21-24 21-27 2175 - 22-7 22-9 22-12 22-13 22-15 22-18 - - - 2375 - 24-7 24-9 24-12 24-13 24-15 24-18 - - - 2755 - - 28-9 28-12 28-13 28-15 28-18 - - - ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.13 4.10 Структура умовного позначення виробів Літерне позначення: виду виробу: В - віконний блок; Б - балконний дверний блок; матеріалу виробу: Д -деревина; А - алюмінієвий сплав ДА - деревоалюмінієві; П - полівінілхлорид; Ст -сталь; Спл - склопластик; типів конструкцій і варіантів скління: О - одинарної конструкції з листовим склом; ОСП - одинарної конструкції зі склопакетом; С - спареної конструкції з листовими стеклами; ССП - спареної конструкції з листовим склом і склопакетом; Р - роздільної конструкції з листовими стеклами; РСП - роздільної конструкції з листовим склом і склопакетом; Р2СП - роздільної конструкції з двома склопакетами; РС3 - роздільно-спареної конструкції з трьома листовими стеклами; варіантів конструкції виробу: за конструкцією пристроїв провітрювання: К - з кватирками; Фр - з фрамугами; КС - з клапанними стулками; ВК - з вентиляційними клапанами; ПВ - з поворотно-відкидним відчиненням; КК - з кліматичними клапанами; СВ - з системами самовентиляції. Якщо конструктивне рішення виробів передбачає дві системи провітрювання їх позначають через дефіс наприклад ПВ-СВ. за напрямком відчинення стулок: Л - лівого виконання; П - правого виконання; за конструкціями притулів: Ш - безімпостний штульповий притул. Позначення класів віконних блоків за експлуатаційними характеристиками приймають за літерно-цифровим позначенням наведеним у 4.7. 4.10 Структура условного обозначения изделий Буквенное обозначение: вида изделия: О - оконный блок; Б - балконный дверной блок; материала изделия: Д - древесина; А - алюминиевый сплав; ДА - деревоалюминиевые; П - поливинилхлорид; Ст - сталь; Спл - стеклопластик; типов конструкций и вариантов остекления: О - одинарной конструкции с листовым стеклом; ОСП - одинарной конструкции со стеклопа-кетом; С - спаренной конструкции с листовыми стеклами; ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом; Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами; РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом; Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами; РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами; вариантов конструкции изделия: по конструкции устройств проветривания: Ф - с форточками; Фр - с фрамугами; КС - с клапанными створками; ВК - с вентиляционными клапанами; ПО - с поворотно-откидным открывавшем; КК - с климатическими клапанами; СВ - с системами самовентиляции. Если конструктивное решение изделий предусматривает две системы проветривания их обозначают через дефис например ПО-СВ. по направлению открывания створок: Л - левого исполнения; П - правого исполнения; по конструкциям притворов: Ш - безимпостный штульповой притвор. Обозначения классов оконных блоков по эксплуатационным характеристикам принимают по буквенно-цифровым обозначениям приведенным в 4 7. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.14 Приклад умовного позначення: ВД ОСП 15 – 18 КЛ ДСТУ Б В.2.6-24-2001 В2 – Б – Д – Б – Г– М ГОСТ 24700-99 Віконний блок дерев'яний одинарної конструкції зі склопакетом модульні розміри: за висотою - 15М шириною - 18М з кватиркою лівого виконання. Класи за експлуатаційними показниками: опором теплопередачі - В2 по-вітро- і водопроникністю - Б звукоізоляцією -Д загальним коефіцієнтом пропускання світла - Б опором вітровому навантаженню - Г морозостійким виконанням - М за ДСТУ Б В.2.6-24 ГОСТ 24700 . Допускається не вказувати в умовних позначеннях виробів класи експлуатаційних характеристик. У цьому разі класи експлуатаційних характеристик виробів наведені у знаменнику прикладу а також за необхідності позначення інших класифікаційних ознак допускається наводити у проектній документації паспорті і договорі на поставку у вигляді текстового запису наприклад "збірно-розбірні морозостійкого виконання". Відсутність позначення класів значить що вироби мають мінімальні значення експлуатаційних показників встановлені у стандарті на конкретний вид виробів у наведеному прикладі умовного позначення - у ДСТУ Б В.2.6-24 ГОСТ 24700 . Умовні позначення виробів що випускають за індивідуальними замовленнями допускається встановлювати у проектній документації або у нормативній документації на конкретні види виробів. 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 5.1 Загальні вимоги до конструкції 5.1.1 Віконні блоки повинні відповідати вимогам даного стандарту стандартів на конкретні види виробів і виготовлятись за конструкторською та технічною документацією затвердженою у встановленому порядку. 5.1.2 Вироби складаються з рамочних елементів коробок стулок полотен кватирок фрамуг . Кутові з'єднання рамочних елементів з'єднують на шипах і клеї зварюванні механічних зв'язках або іншим способом. Конструктивні рішення кутових з'єднань наводять у стандартах на конкретні види виробів. Функціональні частини і деталі конструкцій віконних блоків наведені на рисунку 6. Пример условного обозначения: ОД ОСП 15 - 18 ФЛ ГОСТ 24700-99 В2 – Б – Д – Б – Г– М Оконный блок деревянный одинарной конструкции со стеклопакетом модульные размеры: по высоте - 15М ширине - 18М с форточкой левого исполнения. Классы по эксплуатационным показателям: сопротивлению теплопередаче - В2 воздухе- и водопроницаемости - Б звукоизоляции - Д общему коэффициенту пропускания света - Б сопротивлению ветровой нагрузке - Г морозостойкости исполнения - М по ГОСТ 24700. Допускается не указывать в условных обозначениях изделий классы эксплуатационных характеристик. В этом случае классы эксплуатационных характеристик изделий приведенные в знаменателе примера а также при необходимости обозначения других классификационных признаков допускается приводить в проектной документации паспорте и договоре на поставку в виде текстовой записи например "сборно-разборные морозостойкого исполне-ния". Отсутствие обозначения классов означает что изделия имеют минимальные значения эксплуатационных показателей установленные в стандарте на конкретный вид изделий в приведенном примере условного обозначения - в ГОСТ 24700 . Условные обозначения изделий выпускаемых по индивидуальным заказам допускается устанавливать в проектной документации или в нормативной документации на конкретные виды изделий. 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5.1 Общие требования к конструкции 5.1.1 Оконные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта стандартов на конкретные виды изделий и изготавливаться по конструкторской и технологической документации утвержденной в установленном порядке. 5.1.2 Изделия состоят из рамочных элементов коробок створок полотен форточек фрамуг . Угловые соединения рамочных элементов соединяют на шипах и клее сварке механических связях или другим способом. Конструктивные решения угловых соединений приводят в стандартах на конкретные виды изделий. Функциональные части и детали конструкций оконных блоков приведены на рисунке 6. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.15 1 - паз під ущільнювальну прокладку; 2 - водовідвідна канавка; 3 - притульна частина; 4 - наплав стулки; 5 - відлив; 6 - наплав коробки; 7 - водовідвідний жолоб; 8 - дощезахисний профіль; 9 - водовідвідна камера; 10 - нахил для відведення води; 11 - пази під з'єднувальні шпонки; 12-чверть під злив; 13-чверть під підвіконну дошку Рисунок 6 - Функціональні частини і деталі конструкцій віконних блоків 1 - паз под уплотняющую прокладку; 2 - водоотводная канавка; 3 - притворная часть; 4 - наплав створки; 5 - отлив; 6 - наплав коробки; 7 - водоотводной желоб; 8 - дождезащитный профиль; 9 - водоотводная камера; 10 - уклон для отвода воды; 11 - пазы под соединительные шпонки;12 - четверть под слив; 13 - четверть под подоконную доску Рисунок 6 - Функциональные части и детали конструкций оконных блоков ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.16 Конструктивне рішення віконних блоків повинне передбачати можливість провітрювання приміщень з допомогою кватирок фрамуг стулок з поворотно-відкидним відкидним відчиненням яке регулюється клапанних стулок або вентиляційних клапанів. Рекомендується застосування у конструкції виробів пристроїв для регулювання температурно-вологісного режиму: кліматичних клапанів і систем самовентиляції. 5.1.3 Як світлопрозору частину виробів використовують листове скло за ГОСТ 111 скло загартоване за ДСТУ Б В. 2.7-110 ГОСТ 30698 склопакети за ДСТУ Б В.2.7-107 ГОСТ 24866 або нормативною документацією затвердженою у встановленому порядку далі - НД . Конструкція виробів повинна передбачати можливість встановлення не менше двох контурів ущільнювальних прокладок у притулах для виробів призначених для експлуатації у неопалюваних приміщеннях допускається застосування конструкцій з одним контуром ущільнювальних прокладок . Конструкція віконних блоків повинна забезпечувати можливість заміни стекол скло-пакетів віконних приладів ущільнювальних прокладок без порушення цілісності деталей виробу. 5.1.4 Вимоги даного стандарту передбачають виготовлення віконних блоків з площею що не перевищує 6 0 м2 при цьому площа елементів які відчиняються не повинна перевищувати 2 5 м2. Розрахункова маса стулок полотен що відчиняються не повинна перевищувати як правило 80 кг. Максимальні розміри стулкових елементів які відчиняються і розрахунковий прогин жорсткість брусків елементів виробів встановлюють у нормативній і технічній документації на конкретні види виробів з урахуванням моменту опору поперечного перерізу деталей схем відчинення маси елементів які відчиняються і розрахункових експлуатаційних у т.ч. вітрових навантажень. Рекомендоване найбільше значення розрахункового прогину жорсткості брускових деталей виробів від вітрового впливу - 1/300 довжини прогону але не більше 6 мм прогину брускових деталей виробів від ваги скління - 2 мм. 5.1.5 Архітектурні рисунки віконних і балконних дверних блоків установлюють у проектній документації або у заказі на виготовлення конкретних виробів. Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность проветривания помещений при помощи форточек фрамуг створок с поворотно-откидным откидным регулируемым открывающем клапанных створок или вентиляционных клапанов. Рекомендуется применение в конструкции изделий устройств для регулирования температурно-влажностного режима: климатических клапанов и систем самовентиляции. 5.1.3 В качестве светопрозрачной части изделий применяют листовое стекло по ГОСТ 111 стекло закаленное по ГОСТ 30698 стеклопакеты по ГОСТ 24866 или нормативной документации утвержденной в установленном порядке далее - НД . Конструкция изделий должна предусматривать возможность установки не менее двух контуров уплотняющих прокладок в притворах для изделий предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях допускается применение конструкций с одним контуром уплотняющих прокладок . Конструкция оконных блоков должна обеспечивать возможность замены стекол стеклопакетов оконных приборов уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей изделия. 5.1.4 Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных блоков с площадью не превышающей 6 0 м2 при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2 5 м2. Расчетная масса открывающихся створок полотен не должна превышать как правило 80кг. Максимальные размеры открывающихся створчатых элементов и расчетный прогиб жесткость брусков элементов изделий устанавливают в нормативной и технической документации на конкретные виды изделий с учетом момента сопротивления поперечного сечения деталей схем открывания массы открывающихся элементов и расчетных эксплуатационных в т.ч. ветровых нагрузок. Рекомендуемое наибольшее значение расчетного прогиба жесткости брусковых деталей изделий от ветрового воздействия - 1/300 длины пролета но не более 6 мм прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления - 2 мм. 5.1.5 Архитектурные рисунки оконных и балконных дверных блоков устанавливают в проектной документации или в заказе на изготовление конкретных изделий. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.17 5.1.6 Застосування стулок які не відчиняються у віконних блоках приміщень житлових будинків вище першого поверху не допускається крім стулок з розмірами що не перевищують 400 мм х 800 мм а також у виробах які виходять на балкони лоджії за наявності у таких конструкціях пристроїв для провітрювання приміщень. Можливість застосування стулкових елементів віконних блоків які не відчиняються в інших видах приміщень встановлюють у проектній документації на будівництво. 5.1.7 Двостулкові елементи виробів які відчиняються для житлових будинків повинні відчинятись всередину приміщення. Відчинен-ня назовні допускається у виробах які виходять на балкони лоджії або встановлених у приміщеннях першого поверху. У будинках іншого призначення можливість відчинення стулок назовні повинна бути встановлена у проектній документації при цьому у стулкових елементах рекомендується застосування загартованого скла за ДСТУ Б В.2.7-110 ГОСТ 30698 . 5.1.8 Вироби повинні бути безпечними у експлуатації та обслуговуванні. Вимоги безпеки застосування виробів установлюють у проектній документації наприклад застосування загартованих стекол за ДСТУ Б В.2.7-110 ГОСТ 30698 та ін. . Полімерні матеріали комплектуючі деталі які застосовують для виготовлення виробів повинні мати документи про санітарну безпеку передбачені чинним законодавством і оформлені у встановленому порядку. 5.1.9 3 метою підвищення опору виробів несанкціонованим впливам конструкція виробів може включати у себе ручки-закрутки обладнані замками класу 1-2 за ДСТУ Б В.2.6-1 посилені замикаючі прилади додаткові деталі кріплення у кутових з'єднаннях загартоване скло завтовшки від 4 до 8 мм за ДСТУ Б В.2.7-110 ГОСТ 30698 . 5.1.10 Вироби повинні бути обладнані віконними приладами і завісами які забезпечують їх надійну експлуатацію. Найбільші дозволені відстані між точками замикання приладів і завісами встановлюють у НД на конкретні види виробів. У конструкціях віконних блоків рекомендується застосування завісів які забезпечують регулювання зазорів у притулах фіксаторів відчинення які дозволяють регулювати кут відчинення стулкових елементів у тому числі у положенні щілинного провітрювання підкладок для вирівнювання зазорів у притулі. 5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается кроме створок с размерами не превышающими 400 мм х 800 мм а также в изделиях выходящих на балконы лоджии при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство. 5.1.7 Распашные открывающиеся элементы изделий для жилых зданий должны открываться внутрь помещения. Открывание наружу допускается в изделиях выходящих на балконы лоджии или установленных в помещениях первого этажа. В зданиях другого назначения возможность открывания створок наружу должна быть установлена в проектной документации при этом в створчатых элементах рекомендуется применение закаленного стекла по ГОСТ 30698. 5.1.8 Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Требования безопасности применения изделий устанавливают в проектной документации например применение закаленных стекол по ГОСТ 30698 и др . Полимерные материалы комплектующие детали применяемые для изготовления изделий должны иметь документы о санитарной безопасности предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке. 5.1.9 С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может включать в себя ручки-завертки оснащенные замками класса 1-2 по ГОСТ 5089 усиленные запирающие приборы дополнительные крепежные детали в угловых соединениях закаленное стекло толщиной от 4 до 8 мм по ГОСТ 30698. 5.1.10 Изделия должны быть оснащены оконными приборами и петлями обеспечивающими их надежную эксплуатацию. Наибольшие допустимые расстояния между точками запирания приборов и петлями устанавливают в НД на конкретные виды изделий. В конструкциях оконных блоков рекомендуется применение петель обеспечивающих регулирование зазоров в притворах фиксаторов открывания позволяющих регулировать угол открывания створчатых элементов в том числе в положении щелевого проветривания подкладок для выравнивания зазоров в притворе. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.18 При поворотно-відкидному способі від-чинення у конструкції приладів відчинення слід передбачати захист від помилкових дій при переведенні виробу з режиму відчинення стулок у режим провітрювання і назад а також встановлення обмежувача кута відчинення стулки. 5.2 Розміри і граничні відхилення 5.2.1 Номінальні розміри виробів рамочних елементів вузлів деталей розташування віконних приладів функціональних отворів і граничні відхилення від них встановлюють у нормативній і технічній документації а також у робочих кресленнях на виготовлення конкретних видів виробів при цьому рекомендується дотримуватись вимог наведених у 5.2.2-5.2.8. 5.2.2 Граничні відхилення від габаритних розмірів виробів не повинні перевищувати +2 мм -1 мм 5.2.3 Рамочні елементи віконних блоків та їх деталі повинні мати правильну геометричну форму. Відхилення від прямолінійності кромок деталей рамочних елементів не повинне перевищувати 1 0 мм на 1 м довжини на будь-якій ділянці елементу вікна. Граничне відхилення від номінальних розмірів коробок та стулок полотен за довжиною і шириною розмірів розташування віконних приладів а також різниця довжин діагоналей прямокутних елементів виробів не повинні перевищувати значень встановлених у таблиці 3. При поворотно-откидном способе откры-вания в конструкции приборов открывают следует предусматривать защиту от ошибочных действий при переводе изделия из режима открывания створок в режим проветривания и обратно а также установку ограничителя угла открывания створки. 5.2 Размеры и предельные отклонения 5.2.1 Номинальные размеры изделий рамочных элементов узлов деталей расположения оконных приборов функциональных отверстий и предельные отклонения от них устанавливают в нормативной и технической документации а также в рабочих чертежах на изготовление конкретных видов изделий при этом рекомендуется соблюдать требования приведенные в 5.2.2 - 5.2.8. 5.2.2 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать +2 мм. -1 мм 5.2.3 Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1 0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна. Предельные отклонения от номинальных размеров коробок и створок полотен по длине и ширине размеров расположения оконных приборов а также разница длин диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений установленных в таблице 3. Таблиця 3 У міліметрах Таблица 3 В миллиметрах Розмірний інтервал Размерный интервал Граничні відхилення Предельные отклонения Внутрішній розмір коробок Внутренний размер коробок Зовнішній розмір ступок Наружный размер створок Різниця довжин діагоналей Разница длин диагоналей Розміри розташування приладів Размеры расположения приборов До 1000 вкл. ±1 0 -1 0 2 0 ±1 5 Понад 1000 до 2000 вкл. Свыше 1000 до 2000 вкл. +2 0 -1 0 ±1 0 3 0 Більше Свыше 2000 +2 0 -1 0 +1 0 -2 0 4 0 Примітка 1. Значення граничних відхилень встановлюють для температурного інтервалу проведення вимірювання 20 ± 4 ?С. Примечание 1. Значение предельных отклонений устанавливают для температурного интервала проведения измерения 20 ± 4 ?С. Примітка 2. Граничні відхилення від номінальних розмірів зазорів у притулі і під наплавом встановлюють у НД на конкретні види виробів. Примечание 2. Предельные отклонения от номенальных размеров зазоров в притворе и под наплавом устанавливают в НД на конкретные виды изделий. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.19 5.2.4 Відхилення від номінальних розмірів розташування водозливних та інших отворів: ± 3 0 мм - за довжиною брусків ± 1 0 мм -за висотою перерізу. 5.2.5 Відхилення від розміру відстані між наплавами суміжних зачинених стулок - не більше 1 0 мм на 1 0 м. 5.2.6 Провисання завищення зачинених елементів які відчиняються стулок полотен кватирок у виробі не повинне перевищувати 1 5 мм на 1 0 м ширини. 5.2.7 Перепад лицьових поверхонь провисання у кутових і Т-подібних з'єднаннях суміжних деталей коробок і стулок встановлення яких передбачене в одній площині не повинен перевищувати 1 0 мм. 5.2.8 Зазори у кутових і Т-подібних з'єднаннях розміром понад 0 5 мм не допускаються. 5.3 Характеристики 5.3.1 Основні експлуатаційні характеристики віконних блоків які підлягають нормуванню наведені у таблиці 4. 5.2.4 Отклонения от номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий: ± 3 0 мм - по длине брусков ± 1 0 мм - по высоте сечения. 5.2.5 Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок - не более 1 0 мм на 1 0 м. 5.2.6 Провисание завышение закрытых открывающихся элементов створок полотен форточек в изделии не должно превышать 1 5 мм на 1 0 м ширины. 5.2.7 Перепад лицевых поверхностей провес в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок установка которых предусмотрена в одной плоскости не должен превышать 1 0 мм. 5.2.8 Зазоры в угловых и Т-образных соединениях размером свыше 0 5 мм не допускаются. 5.3 Характеристики 5.3.1 Основные нормируемые эксплуатационные характеристики оконных блоков приведены в таблице 4. Таблиця Таблица 4 Найменування показника Наименование показателя Значення Значение Приведений опір теплопередачі м2 ??С/Вт Приведенное сопротивление теплопередаче м2 ??С/Вт Клас приведеного опору теплопередачі Клас приведенного сопротивления теплопередаче Повітропроникність при ?Р = 10 Па м3 / год?м2 Воздухопроницаемость при ?Р = 10 Па м3 / ч?м2 Клас повітро- і водопроникності Класс воздухо- и водопроницаемости Звукоізоляція дБА Звукоизоляция дБА Клас звукоізоляції Класс звукоизоляции Клас опору вітровому навантаженню Класс сопротивления ветровой нагрузке Клас загального коефіцієнта світлопропускання Класс общего коэффициента светопропускания Згідно з вимогами НД на конкретні види виробів Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий Довговічність умовних років експлуатації не менше: Долговечность условных лет эксплуатации не меньше: склопакетів стеклопакетов ущільнювальних прокладок уплотняющих прокладок полівінілхлоридних профілів поливинилхлоридных профилей клейових з’єднань дерев’яних деталей клеевых соединений деревянных деталей непрозорих лакофарбових покрить на деревину непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине захисно-декоративних покрить на профілях з алюмінієвих сплавів защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов 10 20 * 5 10 * 20 40 * за НД 40 * по НД 40 * за НД 5 * по НД 5 * за НД 20 * по НД 20 * ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.20 Закінчення таблиці 4 Окончание таблицы 4 Найменування показника Наименование показателя Значення Значение Надійність віконних приладів і завісів Безотказность оконных приборов и петель Цикл "відчинення - зачинення" Цикл "открывания - закрывания" 20000 1000** Опір статичним навантаженням Н не менше: Сопротивление статическим нагрузкам Н не менее: перпендикулярно площині стулки / полотна перпендикулярно плоскости створки / полотна у площині кватирки / стулки зовнішньої спареної стулки / полотна в плоскости форточки /створки наружной спаренной створки / полотна 250/400 250/1000 500 /1200 * Термін введення в дію значень показників довговічності наведених у дужках встановлюють у НД на конкретні види виробів. Срок ввода в действие значений показателей долговечности приведенных в скобках устанавливают в НД на конкретные виды изделий. ** Значення циклів "відчинення - зачинення" наведене для стулкових елементів які не призначені для провітрювання приміщень і які відчиняють для промивання стекол. Значение циклов "открывания - закрывания" приведено для створчатых элементов не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол. 5.3.2 Вимоги до зовнішнього вигляду шорсткості і якості оздоблення виробів встановлюють у залежності від виду поверхонь деталей у НД на конкретні види виробів. Приклад визначення видів поверхонь наведений на рисунку 7. 5.3.3 Кутові з'єднання повинні витримувати дію .навантаження прикладеного за одною із схем наведених на рисунку 8. Значення контрольних навантажень міцність кутових з'єднань встановлюють у нормативній і конструкторській документації на конкретні види виробів. 5.3.4 Товщину і адгезію лакофарбових та інших покрить встановлюють у НД і технічній документації на виготовлення виробів. 5.4 Вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей 5.4.1 Матеріали і комплектуючі деталі які використовують для виготовлення виробів повинні відповідати вимогам стандартів технічних умов технічних свідоцтв затверджених у встановленому порядку а також задовольняти вимоги контрактів договорів на виготовлення і поставку. 5.4.2 Матеріали і комплектуючі деталі які застосовують для виготовлення віконних блоків повинні бути стійкими до кліматичних впливів. 5 3.2 Требования к внешнему виду шероховатости и качеству отделки изделий устанавливают в зависимости от вида поверхностей деталей в НД на конкретные виды "изделий. Пример определения видов поверхностей приведен на рисунке 7. 5.3.3 Угловые соединения должны выдерживать действие нагрузки приложенной по одной из схем приведенных на рисунке 8. Значения контрольных нагрузок прочность угловых соединений устанавливают в нормативной и конструкторской документации на конкретные виды изделий. 5.3.4 Толщину и адгезию лакокрасочных и других покрытий устанавливают в НД и технической документации на изготовление изделий. 5.4 Требования к материалам и комплектующим деталям 5.4.1 Материалы и комплектующие детали применяемые для изготовления изделий должны соответствовать требованиям стандартов технических условий технических свидетельств утвержденных в установленном порядке а также удовлетворять требования контрактов договоров на изготовление и поставку. 5.4.2 Материалы и комплектующие детали применяемые для изготовления оконных блоков должны быть стойкими к климатическим воздействиям. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.21 Рисунок 7 – Приклади визначення видів поверхонь Рисунок 7 – Примеры определения видов поверхностей ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.22 а б в - схеми прикладання контрольного навантаження; 1 - знімні хомути кріплення; 2 - точка прикладання навантаження; 3 - зразок; 4 - підпора для схеми б -каретки ; 5 - опора Рисунок 8 - Визначення міцності кутових з'єднань а б в - схемы приложения контрольной нагрузки; 1 - съемные хомуты крепления; 2 - точка приложения нагрузки; 3 - образец; 4 - упор для схемы б - каретки ; 5 - опора Рисунок 8 - Определение прочности угловых соединений ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.23 Основні комплектуючі деталі виробів: склопакети ущільнювальні прокладки віконні прилади для замикання а також оздоблювальні матеріали покриття і клеї клейові з'єднання повинні бути випробувані на довговічність надійність у випробувальних центрах акредитованих на право проведення таких випробувань. 5.4.3 Світлопрозорі деталі повинні витримувати вітрове навантаження за чинними будівельними нормами. Мінімально допустимі значення товщини стекол визначають у залежності від габаритних розмірів стулок виду скління марки скла і класу опору вітровому навантаженню виробу. За відсутності розрахунків на міцність допускається приймати мінімальні значення товщини стекол згідно з вимогами таблиці 5. Основные комплектующие детали изделий: стеклопакеты уплотняющие прокладки оконные приборы для запирания а также отделочные материалы покрытия и клеи клеевые соединения должны быть испытаны на долговечность надежность в испытательных центрах аккредитованных на право проведения таких испытаний. 5.4.3 Светопрозрачные детали должны выдерживать ветровую нагрузку по действующим строительным нормам. Минимально допустимые значения толщины стекол определяют в зависимости от габаритных размеров створок вида остекления марки стекла и класса сопротивления ветровой нагрузке изделия. При отсутствии прочностных расчетов допускается принимать минимальные значения толщины стекол согласно требованиям таблицы 5. Таблиця 5 У міліметрах Таблица 5 В миллиметрах Розмір поля скління заввишки Размер поля остекления по высоте Клас виробів за опором вітровому навантаженню Класс изделий по сопротивлению ветровой нагрузке Розмір поля скління завширшки Размер поля остекления по ширине до 700 вкл. Понад 700 до 1000 вкл. Свыше 700 до 1000 вкл. до 1000 А 4 5 Б 4 4 В 3 4 Г 3 3 Д 3 3 від 1000 до 1300 от 1000 до 1300 А 5 5 Б 4 5 В 4 4 Г 3 4 Д 3 3 від 1300 до 1600 от 1000 до 1300 А 5 6 Б 5 5 В 4 5 Г 4 4 Д 3 4 від 1600 до 1800 от 1600 до 1800 А 6 6 Б 5 6 В 5 5 Г 4 5 Д 4 4 5.4.4 Віконні прилади і закріплювальні деталі повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-13 НД на конкретні види приладів та мати захисне або захисно-декоративне покриття згідно з ГОСТ 9.303 яке забезпечує надійну корозійну стійкість. 5.4.4 Оконные приборы и крепежные детали должны отвечать требованиям ГОСТ 538 НД на конкретные виды приборов и иметь защитное или защитно-декоративное покрытие согласно ГОСТ 9.303 обеспечивающее надежную коррозийную стойкость. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.24 Віконні прилади повинні відповідати таким вимогам: - опір статичному навантаженню яке діє на запірні прилади і ручки - не менше 500 Н; - опір обертаючому моменту сил прикладених до ручки - не менше 25 Н -м; - опір навантаженню прикладеному до обмежувача кута відчинення у режимі провітрювання - не менше 500 Н; - зусилля яке прикладають до стулок виробів для їх відчинення не повинне перевищувати 50 Н до полотен балконних дверей - 75 Н; - зусилля яке прикладають до стулок при їх зачиненні до потрібного стискання ущільнювальних прокладок - не більше 120 Н; - зусилля яке прикладають до стулок полотен виробів для їх відчинення не повинне перевищувати 50 75 Н. 5.5 Рівень заводської готовності і комплектність 5.5.1 Віконні блоки повинні мати повну заводську готовність: встановлені замикаючі прилади завіси стекла склопакети ущільнювальні прокладки і закінчене оздоблення. Допускається поставка віконних блоків неповної заводської готовності при цьому рівень готовності виробів встановлюють у договорі на їх виготовлення поставку за узгодженням виготовлювача зі споживачем. Примітка. За найменший рівень готовності приймають вироби які постачають у зібраному вигляді з різним ступенем оздоблення при цьому комплектація виробів може не включати у себе деталі скління ущільнювальні прокладки і накладні віконні прилади. Віконні блоки збірно-розбірної конструкції можуть постачатись у брусках комплектно. 5.5.2 У випадку поставки виробів неповної заводської готовності відповідальність за якість готових виробів встановлюють у договорах на поставку. 5.5.3 Комплектація виробів при їх поставці споживачу повинна відповідати вимогам встановленим у договорі. У комплект поставки повинні входити документ про якість паспорт і інструкція з експлуатації виробів. Поставку збірно-розбірних виробів супроводжують інструкцією з їх збирання. Оконные приборы должны отвечать следующим требованиям: - сопротивление статической нагрузке действующей на запорные приборы и ручки -не менее 500 Н; - сопротивление крутящему моменту сил приложенных к ручке - не менее 25 Н -м; - сопротивление нагрузке приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания - не менее 500 Н; - усилие прикладываемое к створкам изделий для их открывания не должно превышать 50 Н к полотнам балконных дверей -75 Н; - усилие прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок - не более 120 Н; - усилие прикладываемое к створкам полотнам изделий для их открывания не должно превышать 50 75 Н. 5.5 Уровень заводской готовности и комплектность 5.5.1 Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы петли стекла стеклопа-кеты уплотняющие прокладки и законченную отделку. Допускается поставка оконных блоков неполной заводской готовности при этом уровень готовности изделий устанавливают в договоре на их изготовление поставку по согласованию изготовителя с потребителем. Примечание. За наименьший уровень готовности принимают изделия поставляемые в собранном виде с различной степенью отделки при этом комплектация изделий может не включать в себя детали остекления уплотняющие прокладки и накладные оконные приборы. Оконные блоки сборно-разборной конструкции могут поставляться в брусках комплектно. 5.5.2 В случае поставки изделий неполной заводской готовности ответственность за качество готовых изделий устанавливают в договорах на поставку. 5.5.3 Комплектация изделий при их поставке потребителю должна соответствовать требованиям установленным в договоре. В комплект поставки должны входить документ о качестве паспорт и инструкция по эксплуатации изделий. Поставку сборно-разборных изделий сопровождают инструкцией по их сборке. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.25 5.5.4 За узгодженням виготовлювача зі споживачем у комплект поставки виробів можуть входити протимоскітні сітки жалюзі віконниці лиштва підвіконні дошки та інші деталі. 5.5.5 Частини замикаючих приладів які виступають за площину виробу допускається поставляти не змонтованими а у комплекті з виробами. 5.5.6 За вимогою споживача виготовлювач представляє типову інструкцію з монтажу виробів. 5.6 Маркування 5.6.1 Кожний виріб маркують водостійкою фарбою або етикеткою з указаниям підприємства-виготовлювача товарного знака марки виробу дати його виготовлення та або номера замовлення знака штампа що підтверджує приймання виробу технічним контролем. Вироби маркують як правило на нелицьовій стороні верхньої частини вертикального профілю коробки виробу. 5.6.2 Замикаючі прилади і склопакети які входять до складу виробу повинні бути марковані відповідно до технічної документації на цю продукцію. 5.6.3 При поставці збірно-розбірних виробів у розібраному вигляді вимоги до маркування виробів встановлюють у НД на ці вироби. 6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 6.1 Віконні блоки повинні бути прийняті технічним контролем підприємства-виготовлювача на відповідність вимогам даного стандарту стандартів на конкретні види виробів а також вимогам зазначеним у договорі на виготовлення поставку виробів. Вироби приймають партіями. При прийманні виробів на підприємстві-виготовлювачі за партію приймають кількість виробів виготовлених у межах однієї зміни. Об'єм партії може бути встановлений у робочій документації підприємства-виготовлювача наприклад кількість виробів які виготовляють за одним замовленням кількість виробів однієї марки тощо. 6.2 Якість продукції встановлену у даному стандарті підтверджують: - вхідним контролем матеріалів та комплектуючих деталей; - операційним виробничим контролем; - приймальним контролем готових виробів; 5.5.4 По согласованию изготовителя с потребителем в комплект поставки изделий могут входить противомоскитные сетки жалюзи ставни наличники подоконные доски и другие детали. 5.5.5 Выступающие за плоскость изделия части запирающих приборов допускается поставлять не смонтированными а в комплекте с изделиями. 5.5.6 По требованию потребителя изготовитель представляет типовую инструкцию по монтажу изделий. 5.6 Маркировка 5.6.1 Каждое изделие маркируют водостойкой краской или этикеткой с указанием предприятия-изготовителя товарного знака марки изделия даты его изготовления и или номера заказа знака штампа подтверждающего приемку изделия техническим контролем. Изделия маркируют как правило на нелицевой стороне верхней части вертикального профиля коробки изделия. 5.6.2 Входящие в состав изделия запирающие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии с технической документацией на эту продукцию. 5.6.3 При поставке сборно-разборных изделий в разобранном виде требования к маркировке изделий устанавливают в НД на эти изделия. 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 6.1 Оконные блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта стандартов на конкретные виды изделий а также требованиям определенным в договоре на изготовление поставку изделий. Изделия принимают партиями. При приемке изделий на предприятии-изготовителе за партию принимают количество изделий изготовленных в пределах одной смены. Объем партии может быть установлен в рабочей документации предприятия-изготовителя например количество изделий изготовляемых по одному заказу количество изделий одной марки и т.д. 6.2 Качество продукции установленное в настоящем стандарте подтверждают: - входным контролем материалов и комплектующих деталей; - операционным производственным контролем; - приемочным контролем готовых изделий; ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.26 - контрольними приймально-здавальними випробуваннями партії виробів які проводить служба якості підприємства-виготовлювача; - періодичними випробуваннями виробів у незалежних випробувальних центрах; - кваліфікаційними і сертифікаційними випробуваннями. 6.3 Порядок проведення вхідного контролю і операційного виробничого контролю на робочих місцях встановлюють у технологічній документації. У випадку якщо підприємство-виготовлювач комплектує віконні блоки склопакетами віконними приладами та іншими виробами власного виробництва вони повинні бути прийняті і випробувані у відповідності з вимогами нормативної документації на ці вироби. 6.4 Приймальний контроль якості готової продукції проводять поштучно методом суцільного контролю. При цьому перевіряють: - зовнішній вигляд на відсутність дефектів які видно неозброєним оком ; - роботу віконних приладів; - провисання елементів які відчиняються і відхилення розміру відстані між наплавами стулок; - наявність водозливних та інших отворів; - наявність і правильність встановлення ущільнювальних прокладок; - інші вимоги встановлені у стандартах на конкретні види виробів. Вироби які пройшли приймальний контроль маркують. Вироби які не пройшли приймальний контроль хоча б за одним показником бракують. 6.5 Кожна партія виробів проходить контрольні приймально-здавальні випробування які проводить служба якості як правило не рідше одного разу за зміну. Порядок проведення цього виду випробувань встановлюють у НД на конкретні види виробів. У випадку негативного результату випробувань хоча б за одним показником проводять повторну перевірку якості виробів на подвоєній кількості зразків за показником який мав негативний результат випробувань. При повторному виявленні невідповідності показника встановленим вимогам контрольну і наступну партію виробів піддають суцільному контролю. При позитивному результаті суцільного контролю повертаються до встановленого порядку контрольних приймально-здавальних випробувань. - контрольными приемо-сдаточными испытаниями партии изделий проводимыми службой качества предприятия-изготовителя; - периодическими испытаниями изделий в независимых испытательных центрах; - квалификационными и сертификационными испытаниями. 6.3 Порядок проведения входного контроля и операционного производственного контроля на рабочих местах устанавливают в технологической документации. В случае если предприятие-изготовитель комплектует оконные блоки стеклопакетами оконными приборами и другими изделиями собственного изготовления они должны быть приняты и испытаны в соответствии с требованиями нормативной документации на эти изделия. 6.4 Приемочный контроль качества готовой продукции проводят поштучно методом сплошного контроля. При этом проверяют: - внешний вид на отсутствие дефектов видимых невооруженным глазом ; - работу оконных приборов; - провисание открывающихся элементов и отклонение размера расстояния между наплавами створок; - наличие водосливных и других отверстий; - наличие и правильность установки уплотняющих прокладок; - другие требования установленные в стандартах на конкретные виды изделий. Изделия прошедшие приемочный контроль маркируют. Изделия не прошедшие приемочного контроля хотя бы по одному показателю бракуют. 6.5 Каждая партия изделий проходит контрольные приемо-сдаточные испытания проводимые службой качества как правило не реже одного раза в смену. Порядок проведения этого вида испытаний устанавливают в НД на конкретные виды изделий. В случае отрицательного результата испытаний хотя бы по одному показателю проводят повторную проверку качества изделий на удвоенном количестве образцов по показателю имевшему отрицательный результат испытаний. При повторном обнаружении несоответствия показателя установленным требованиям контрольную и последующую партии изделий подвергают сплошному контролю. При положительном результате сплошного контроля возвращаются к установленному порядку контрольных приемо-сдаточных испытаний. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.27 6.6 Періодичні випробування за експлуатаційними показниками вказаними у 5.3.1 проводять при внесенні змін у конструкцію виробів або технологію їх виготовлення але не рідше одного разу на п'ять років а також при сертифікації виробів у частині показників передбачених методиками сертифікації . При постановці віконних блоків на виробництво проводять їх кваліфікаційні випробування на відповідність вимогам даного стандарту а також стандартів або технічних умов на конкретні види виробів. У обгрунтованих випадках допускається суміщувати кваліфікаційні та сертифікаційні випробування. Випробування проводять у незалежних випробувальних центрах акредитованих на право їх проведення. 6.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку якості виробів дотримуючись при цьому правил приймання і методів випробувань вказаних у даному стандарті а також у НД на конкретні види виробів. 6.8 При прийманні виробів споживачем партією вважають кількість виробів яку відвантажують за конкретним договором замовленням але не більше 500 шт оформлену одним документом про якість. При прийманні виробів споживачем рекомендується використовувати план одноступінчатого контролю якості виробів встановлений у таблиці 6. 6.6 Периодические испытания по эксплуатационным показателям указанным в 5.3.1 проводят при внесении изменений в конструкцию изделий или технологию их изготовления но не реже одного раза в пять лет а также при сертификации изделий в части показателей предусмотренных методиками сертификации . При постановке оконных блоков на производство проводят их квалификационные испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта а также стандартов или технических условий на конкретные виды изделий. В обоснованных случаях допускается совмещать квалификационные и сертификационные испытания. Испытания проводят в независимых испытательных центрах аккредитованных на право их проведения. 6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества изделий соблюдая при этом правила приемки и методы испытаний указанные в настоящем стандарте а также в НД на конкретные виды изделий. 6.8 При приемке изделий потребителем партией считают количество изделий отгружаемое по конкретному договору заказу но не более 500 шт оформленное одним документом о качестве. При приемке изделий потребителем рекомендуется использовать план одноступенчатого контроля качества изделий установленный в таблице 6. Таблиця Таблица 6 Об'єм партії Объем партии шт. Об'єм виборки Объем выборки шт. Приймальне число Приемочное число Малозначні дефекти Малозначительные дефекты Критичні і значні дефекти Критические и значительные дефекты Від 1 до 12 От 1 до 12 Суцільний контроль Сплошной контроль 3 0 13-25 5 3 0 26-50 8 4 0 51 -90 12 5 0 91 -150 18 7 1 151 -280 26 10 2 281 - 500 38 14 2 Примітка. До значних і критичних дефектів відносять: дефекти що приводять до втрати експлуатаційних характеристик які не можна усунути без заміни частини виробу зламані профіль або віконні прилади склопакет що тріснув та ін. перевищення граничних відхилень розмірів більше ніж у 1 5 раза від встановлених у НД розукомплектованість виробів. До малозначних дефектів відносять дефекти які можна усунути: незначні пошкодження поверхні невідрегульовані віконні прилади і завіси перевищення граничних відхилень розмірів менше ніж у 1 5 раза від встановлених у НД. Примечание. К значительным и критическим дефектам относят: дефекты ведущие к потери эксплуатационных характеристик неустранимые без замены части изделия поломка профиля или оконных приборов треснувший стеклопакет и др. превышение предельных отклонений размеров более чем в 1 5 раза от установленных в НД разукомплектованность изделий. К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначительные повреждения поверхности неотрегулированные оконные приборы и петли превышение предельных отклонений размеров менее чем в 1 5 раза от установленных в НД ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.28 6.9 Кожна партія виробів повинна супроводжуватись документом про якість паспортом у якому вказують: - найменування і адресу підприємства-виготовлювача або його товарний знак; - умовне позначення виробу; - данні про сертифікацію виробів; - номер партії замовлення ; - кількість виробів у партії у шт. і м2 ; - специфікацію комплектуючих деталей; - дату відвантаження. Документ про якість повинен мати знак штамп який підтверджує приймання партії виробів технічним контролем підприємства-виготовлювача. Рекомендується у документі про якість вказати основні технічні характеристики виробів і гарантійні зобов'язання. При реалізації виробів через підприємства роздрібної торгівлі паспортом супроводжують кожний виріб. Приклад заповнення паспорта віконного блока наведений у додатку В. При експортно-імпортних операціях вміст супроводжувального документа про якість уточнюють у договорі на поставку виробів. 6.10 За домовленістю сторін приймання виробів споживачем може проводитись у виготовлювача на складі споживача або в іншому обумовленому в договорі на поставку місці. 6.11 Приймання виробів споживачем не звільняє виготовлювача від відповідальності при виявленні прихованих дефектів які призвели до порушення експлуатаційних характеристик виробів протягом гарантійного терміну експлуатації. 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 7.1 Методи випробувань при вхідному контролі якості матеріалів і комплектуючих деталей встановлюють у технологічній документації виходячи з вимог НД на ці матеріали і деталі. 7.2 Методи випробувань при проведенні виробничого операційного контролю встановлюють у технологічній документації регламенті контролю якості . 7.3 Методи контролю якості виробів при приймальному контролі і контрольних приймально-здавальних випробуваннях встановлюють у стандартах на конкретні види виробів. 6.9 Каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве паспортом в котором указывают: - наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак; - условное обозначение изделия; - данные о сертификации изделий; - номер партии заказа ; - количество изделий в партии в шт. и м2 ; - спецификацию комплектующих деталей; - дату отгрузки. Документ о качестве должен иметь знак штамп подтверждающий приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Рекомендуется в документе о качестве указывать основные технические характеристики изделий и гарантийные обязательства. При реализации изделий через предприятия розничной торговли паспортом сопровождают каждое изделие. Пример заполнения паспорта оконного блока приведен в приложении В. При экспортно-импортных операциях содержание сопроводительного документа о качестве уточняют в договоре на поставку изделий. 6.10 По договоренности сторон приемка изделий потребителем может производиться у изготовителя на складе потребителя или в ином оговоренном в договоре на поставку месте. 6.11 Приемка изделий потребителем не освобождает изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов приведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение гарантийного срока службы. 7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 7.1 Методы испытаний при входном контроле качества материалов и комплектующих деталей устанавливают в технологической документации исходя из требований НД на эти материалы и детали. 7.2 Методы испытаний при проведении производственного операционного контроля устанавливают в технологической документации регламенте контроля качества . 7.3 Методы контроля качества изделий при приемочном контроле и контрольных приемо-сдаточных испытаниях устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.29 7.4 Методи контролю при проведенні періодичних випробувань 7.4.1 Методи визначення міцності кутових з'єднань встановлюють у НД на конкретні види виробів з урахуванням схем прикладання навантажень наведених на рисунку 8. 7.4.2 Приведений опір теплопередачі визначають за ДСТУ Б В.2.6-17 ГОСТ 26602.1 . 7.4.3 Повітропроникність визначають за ДСТУ Б В.2.6-18 ГОСТ 26602.2 . 7.4.4 Границю водонепроникності визначають за ДСТУ Б В.2.6-18 ГОСТ 26602.2 . 7.4.5 Звукоізоляційні характеристики визначають за ДСТУ Б В.2.6-19 ГОСТ 26602.3 . 7.4.6 Коефіцієнт загального світлопропус-кання визначають за ДСТУ Б В.2.6-20 ТОСТ 26602.4 . 7.4.7 Опір статичним навантаженням визначають за ГОСТ 24033. 7.4.8 Міцність зчеплення лакофарбових покриттів з поверхнею яка оздоблюється адгезію визначають методом ґратчастих надрізів за ГОСТ 15140 з доповненнями які встановлюють у стандартах на конкретні види виробів. 7.4.9 Показники довговічності включаючи стійкість до кліматичних впливів і впливу агресивних середовищ опір вітровим навантаженням безвідмовність віконних приладів навантаження що нормуються і які прикладають до віконних приладів товщину лакофарбових покриттів визначають за НД яка затверджена у встановленому порядку. 8 УПАКУВАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 8.1 Упакування виробів повинне забезпечувати їх збереження при зберіганні вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні. Рекомендується упаковувати вироби у поліетиленову плівку за ГОСТ 10354. 8.2 Невстановлені на вироби прилади або частини приладів повинні бути загорнуті у поліетиленову плівку за ГОСТ 10354 або в інший упакувальний матеріал що забезпечує їх збереження міцно перев'язані і поставлені комплектно з виробами. 8.3 Стулки виробів які відчиняються перед упакуванням і транспортуванням повинні бути зачинені на усі замикаючі прилади. 7.4 Методы контроля при проведении периодических испытаний 7.4.1 Методы определения прочности угловых соединений устанавливают в НД на конкретные виды изделий с учетом схем приложения нагрузок приведенных на рисунке 8. 7.4.2 Приведенное сопротивление теплопередаче определяют по ГОСТ 26602.1. 7.4.3 Воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 26602.2. 7.4.4. Предел водонепроницаемости определяют по ГОСТ 26602.2. 7 4.5 Звукоизоляционные характеристики определяют по ГОСТ 26602.3. 7.4.6 Коэффициент общего светопропус-кания определяют по ГОСТ 26602.4. 7.4.7 Сопротивление статическим нагрузкам определяют по ГОСТ 24033. 7.4.8 Прочность сцепления лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью адгезию определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 с дополнениями устанавливаемыми в стандартах на конкретные виды изделий. 7.4.9 Показатели долговечности включая стойкость к климатическим воздействиям и воздействию агрессивных сред сопротивление ветровым нагрузкам безотказность оконных приборов нормируемые нагрузки прилагаемые к оконным приборам толщину лакокрасочных покрытий определяют по НД утвержденной в установленном порядке. 8 УПАКОВКА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 8.1 Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Рекомендуется упаковывать изделия в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 8.2 Не установленные на изделия приборы или части приборов должны быть завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в другой упаковочный материал обеспечивающий их сохранность прочно перевязаны и поставлены комплектно с изделиями. 8.3 Открывающиеся створки изделий перед упаковкой и транспортированием должны быть закрыты на все запорные приборы. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.30 8.4 Вимоги до зберігання і транспортування комплектуючих деталей а також правила транспортування збірно-розбірних віконних блоків установлюють у НД на конкретні види виробів. 8.5 Вироби транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту. Для перевезення виробів рекомендується застосування контейнерів. У випадку безконтейнерного транспортування вироби розкріплюють упаковують у пачки відповідно до схем встановлених у технічній документації. 8.6 При зберіганні і транспортуванні виробів повинне бути забезпечене запобігання механічним ушкодженням впливу атмосферних опадів і прямого сонячного проміння. 8.7 При зберіганні і транспортуванні виробів не допускається ставити їх одне на одного між виробами рекомендується встановлювати прокладки з еластичних матеріалів. 8.8 Вироби зберігають у спеціальних контейнерах або у вертикальному положенні під кутом 10-15 ° до вертикалі на дерев'яних підкладках піддонах у критих приміщеннях без безпосереднього контакту з нагрівальними приладами. 8.9 У випадках окремого транспортування склопакетів вимоги до їх упакування і транспортування встановлюють за ДСТУ Б В.2.7-107 ГОСТ 24866 . 9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9.1 Вимоги до монтажу виробів включаючи конструкцію та розміри монтажних вузлів примикання віконних блоків до стін встановлюють у проектній документації на будівництво з урахуванням прийнятих у проекті варіантів виконання вузлів примикання у стінових конструкціях розрахованих на задані кліматичні та інші навантаження. 9.2 Монтаж віконних блоків повинен здійснюватись спеціалізованими будівельними фірмами. Закінчення монтажних робіт повинне підтверджуватись актом здавання-приймання оформленим у встановленому порядку. 8.4 Требования к хранению и транспортированию комплектующих деталей а также правила транспортирования сборно-разборных оконных блоков устанавливают в НД на конкретные виды изделий. 8.5 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на данном виде транспорта. Для перевозки изделий рекомендуется применение контейнеров. В случае безконтейнерного транспортирования изделия раскрепляют упаковывают в пачки согласно схемам установленным в технической документации. 8.6 При хранении и транспортировании изделий должно быть обеспечено их предохранение от механических повреждений воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 8.7 При хранении и транспортировании изделий не допускается ставить их друг на друга между изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов. 8.8 Изделия хранят в специальных контейнерах или в вертикальном положении под углом 10-15 ° к вертикали на деревянных подкладках поддонах в крытых помещениях без непосредственного контакта с нагревательными приборами. 8.9 В случаях отдельного транспортирования стеклопакетов требования к их упаковке и транспортировке устанавливают по ГОСТ 24866. 9 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 9.1 Требования к монтажу изделий включая конструкцию и размеры монтажных узлов примыкания оконных блоков к стенам устанавливают в проектной документации на строительство с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания в стеновых конструкциях рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки. 9.2 Монтаж оконных блоков должен осуществляться специализированными строительными фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи-приемки оформленным в установленном порядке. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.31 9.3 За вимогою споживача виготовлювач виробів повинен представити йому Типову інструкцію з монтажу віконних і балконних дверних блоків яка містить: - креслення схеми типових монтажних вузлів примикання; - перелік матеріалів які застосовують при монтажі з наведенням відомостей про їх сумісність і температурних режимів їх застосування; - послідовність технологічних операції з монтажу віконних блоків. 9.4 При проектуванні і виконанні вузлів примикання повинні виконуватись такі умови: - закриття монтажних щілин між виробами і косяками прорізів стінових конструкцій повинне бути щільним герметичним розраховане на витримування кліматичних навантажень зовні і умов експлуатації всередині приміщень; - конструкції вузлів примикання включаючи розташування віконного блока за глибиною прорізу повинні перешкоджувати утворенню мостиків холоду які приводять до утворення конденсату на внутрішніх поверхнях віконних прорізів; - експлуатаційні характеристики конструкцій вузлів примикання і матеріалів які застосовують тепло- і звукоізоляція паро- і повітропроникність повинні відповідати вимогам встановленим у чинних нормативних документах; - герметизація швів зі сторони приміщень повинна бути більш щільною ніж зовні; - при виборі заповнення монтажних щілин слід ураховувати експлуатаційні температурні зміни габаритних розмірів виробів; - полімерні матеріали які застосовують при монтажних роботах повинні мати гігієнічний висновок органів охорони здоров'я про можливість їх застосування у будівництві. 9.5 Великогабаритні стінові прорізи допускається заповнювати зблокованими віконними блоками за шириною і висотою . Вузли з'єднань блоків і розрахунки на міцність повинні бути наведені у технічній документації. 9.6 Конструкція вузлів примикання і технологія монтажу виробів повинні відповідати вимогам проекту. 9.7 Правила експлуатації виробів встановлюють у Інструкції з експлуатації виробів яка затверджена керівником підприємства-виготовлювача. 9.3 По требованию потребителя изготовитель изделий должен предоставлять ему Типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков содержащую: - чертежи схемы типовых монтажных узлов примыкания; - перечень применяемых при монтаже изделий материалов с приведением сведений об их совместимости и температурных режимов их применения; - последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков. 9.4 При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия: - заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть плотной герметичной рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений; - конструкции узлов примыкания включая расположение оконного блока по глубине проема должны препятствовать образованию мостиков холода приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов; - эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания и применяемых материалов тепло- и звукоизоляция паро- и воздухопроницаемость должны отвечать требованиям установленным в действующих нормативных документах; - герметизация швов со стороны помещений должна быть более плотной чем снаружи; - при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные температурные изменения габаритных размеров изделий; - полимерные материалы применяемые при монтажных работах должны иметь гигиеническое заключение здравоохранительных органов о возможности их применения в строительстве. 9.5 Крупногабаритные стеновые проемы допускается заполнять сблокированными оконными блоками по ширине и высоте . Узлы соединений блоков и прочностные расчеты должны быть приведены в технической документации. 9.6 Конструкция узлов примыкания и технология монтажа изделий должны соответствовать требованиям проекта. 9.7 Правила эксплуатации изделий устанавливают в Инструкции по эксплуатации изделий утвержденной руководителем предприятия-изготовителя. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.32 9.8 Інструкція з експлуатації виробів повинна включати у себе правила догляду за виробами встановлювати вимоги до галузі їх застосування і безпечної експлуатації. 10 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 10.1 Гарантії виготовлювача встановлюють у стандартах на конкретні види виробів. Виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам нормативної документації за умови виконання споживачем правил зберігання монтажу і експлуатації а також галузі застосування виробів. 10.2 Гарантійний термін зберігання виробів - не менше одного року від дня відвантаження виробу виготовлювачем. 10.3 Гарантійний термін експлуатації віконних і дверних блоків встановлюють у договорі на поставку але не менше трьох років від дня відвантаження виробів виготовлювачем. 9.8 Инструкция по эксплуатации изделий должна включать в себя правила ухода за изделиями устанавливать требования к области их применения и безопасной эксплуатации. 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10.1 Гарантии изготовителя устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при условии соблюдения потребителем правил хранения монтажа и эксплуатации а также области применения изделий. 10.2 Гарантийный срок хранения изделий - не менее одного года со дня отгрузки изделия изготовителем. 10.3 Гарантийный срок службы оконных и дверных блоков устанавливают в договоре на поставку но не менее трех лет со дня отгрузки изделий изготовителем. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.33 Додаток А рекомендований Терміни і визначення У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями. Вікно - елемент стінової або покрівельної конструкції призначений для сполучення внутрішніх приміщень з навколишнім середовищем природного освітлення приміщень їх вентиляції захисту від атмосферних шумових впливів і який складається з віконного прорізу з косяками віконного блока системи ущільнення монтажних швів підвіконної дошки деталей зливу і облицювань. Віконний проріз - проріз у стіні покрівлі для монтажу одного або декількох віконних блоків конструкція якого передбачає також встановлення монтажного ущільнення косяків зливів підвіконної дошки. Віконний блок - світлопрозора частина конструкції призначена для природного освітлення приміщення його вентиляції і захисту від атмосферних і шумових впливів. Віконний блок складається зі збірних одиниць: коробки і стулкових елементів вбудованих систем провітрювання і може включати в себе ряд додаткових елементів: жалюзі віконниці та ін. Балконний дверний блок - світлопрозора конструкція призначена для забезпечення сполучення внутрішнього приміщення з балконом лоджією природного освітлення приміщення і захисту від атмосферних і шумових впливів. Балконний дверний блок складається зі збірних одиниць: коробки дверного полотна і у окремих випадках фрамуги. Рамочна конструкція елемент віконного блока - збірна одиниця віконного блока яка складається з брусків профілів з'єднаних між собою з допомогою жорстких кутових зв'язків: на шипах і клеї зварюванні механічних зв'язках гвинтових на зубчастих пластинах шляхом обпресовування та ін. Коробка - збірна одиниця віконного або дверного блока рамочної конструкції призначена для навішування стулок або полотен яку нерухомо закріплюють до стінок віконного і дверного прорізу. Приложение А рекомендуемое Термины и определения В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями. Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством естественного освещения помещений их вентиляции защиты от атмосферных шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами оконного блока системы уплотнения монтажных швов подоконной доски деталей слива и облицовок. Оконный проем - проем в стене кровле для монтажа одного или нескольких оконных блоков конструкция которого предусматривает также установку монтажного уплотнения откосов сливов подоконной доски. Оконный блок - светопрозрачная конструкция предназначенная для естественного освещения помещения его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи ставни и др. Балконный дверной блок - светопрозрачная конструкция предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом лоджией естественного освещения помещения и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Балконный дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки дверного полотна и в отдельных случаях фрамуги. Рамочная конструкция элемент оконного блока - сборочная единица оконного блока состоящая из брусков профилей соединенных между собой посредством жестких угловых связей: на шипах и клее сварке механических связях винтовых на зубчатых пластинах путем опрессовки и др. Коробка - сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции предназначенная для навески створок или полотен неподвижно закрепляемая к стенкам оконного или дверного проема. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.34 Стулка стулковий елемент - збірна одиниця віконного блока рамочної конструкції зі світлопрозорим заповненням з'єднана з коробкою як правило з допомогою шарнірного або ковзного зв'язку. Стулка яка не відчиняється закріплюється у коробці нерухомо. Вузька стулка - стулка завширшки як правило до 450 мм яку використовують для провітрювання приміщень. Клапанна стулка - вузька стулка завширшки як правило до 250 мм без світлопрозо-рого заповнення призначена для провітрювання приміщення. Розрізна вузька стулка - вузька стулка яка складається з двох напівстулок з'єднаних через штульповий притул. У тому випадку якщо верхня напівстулка має висоту до 400 мм її допускається відносити до кватирочних елементів. Кватирка - стулковий елемент з розмірами які як правило не перевищують 350 мм х 450 мм з'єднаний з допомогою шарнірного зв'язку з брусками стулки або коробки і призначений для провітрювання приміщення. Фрамуга - стулковий елемент який має відкидне відчинення обмежений горизонтальним імпостом і брусками коробки та призначений для провітрювання приміщення. Полотно - збірна одиниця балконного дверного блока рамочної конструкції яка включає світлопрозоре заповнення і як правило нижню глуху частину виконану у вигляді щитової або фільончастої конструкції. Світлопрозоре заповнення - заповнення з прозорого листового скла або склопакета. Визначення розмірів світлопрозорого заповнення наведене на рисунку А-1. Створка створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со светопрозрачным заполнением соединенная с коробкой как правило посредством шарнирной или скользящей связи. Неоткрывающаяся створка закрепляется в коробке неподвижно. Узкая створка - створка шириной как правило до 450 мм используемая для проветривания помещения. Клапанная створка - узкая створка шириной как правило до 250 мм без светопрозрач-ного заполнения предназначенная для проветривания помещения. Разрезная узкая створка - узкая створка состоящая из двух полустворок соединенных через штульповой притвор. В том случае если верхняя полустворка имеет высоту до 400 мм ее допускается относить к форточным элементам. Форточка - створчатый элемент с размерами как правило не превышающими 350 мм х450мм соединенный посредством шарнирной связи с брусками створки или коробки предназначенный для проветривания помещения. Фрамуга - створчатый элемент имеющий откидное открывание ограниченный горизонтальным импостом и брусками коробки и предназначенный для проветривания помещения. Полотно - сборочная единица балконного дверного блока рамочной конструкции включающая светопрозрачное заполнение и как правило нижнюю глухую часть выполненную в виде щитовой или филенчатой конструкции. Светопрозрачное заполнение – запол-нение из прозрачного листового стекла или стеклопакета. Определение размеров светопрозрачного заполнения приведено на рисунке А. 1. Рисунок А.1 - Визначення розмірів світлопрозорого заповнення Рисунок А.1 - Определение размеров светопрозрачного заполнения ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.35 Віконний блок правого лівого відчинення - віконний блок з розташуванням завісів з правого лівого боку при погляді з боку відчинення стулок. Примітка. У дво- тристулковому блоці праве або ліве відчинення визначають за розташуванням вузької стулки рисунок А.2. Оконный блок правого левого открывания - оконный блок с расположением петель с правой левой стороны при виде со стороны открывания створок. Примечание. В двух- трехстворчатом оконном блоке правое или левое открывание определяют по расположению узкой створки рисунок А.2. а - віконні блоки лівого відчинення; б - віконні блоки правого відчинення; в - віконний блок який не відчиняється; г - віконні блоки симетричного відчинення Рисунок А.2 - Визначення виробів за направленням відчинення стулок а - оконные блоки левого открывания; б - оконные блоки правого открывания; в - неоткрывающийся оконный блок; г - оконные блоки симметричного открывания Рисунок А.2 - Определение изделий по направлению открывания створок Віконна рама: 1 світлопрозора конструкція зі складним переплетінням яку застосовують як правило для засклення веранд рисунок А.З ; 2 багатоярусна віконна конструкція яка складається зі стояків ригелів перекладок та ін. у чарунці якої встановлюють склопакети стулки коробки віконні блоки рисунок А.З . Архітектурний рисунок віконного блока фронтальний вид віконного блока який визначає конфігурацію і пропорції його габаритних розмірів і полів скління. Оконная рама: 1 светопрозрачная конструкция со сложным переплетом применяемая как правило для остекления веранд рисунок А.З ; 2 многоярусная оконная конструкция состоящая из стоек ригелей перекладин и др. в ячейке которой устанавливают стеклопакеты створки коробки оконные блоки рисунок А.3 . Архитектурный рисунок оконного блока фронтальный вид оконного бока определяющий конфигурацию и пропорции его габаритных размеров и полей остекления. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.36 а - приклад дерев'яної віконної рами для засклення веранди; б - приклад металевої рами з різними видами заповнення конструкції: 1 - склопакетами 2 -стулкою яка не відчиняється або заскленою коробкою 3 - стулкою яка відчиняється навстіж 4 - віконними блоками 5 - рама. Рисунок А.3 - Визначення віконної рами а - пример деревянной оконной рамы для остекления веранды; б - пример металлической рамы с различными видами заполнения конструкции: 1 - стеклопа-кетами 2 - неоткрывающейся створкой или остекленной коробкой 3 - открывающейся распашной створкой 4 - оконными блоками 5 - рама. Рисунок А.3 - Определения оконной рамы Деревоалюмінієвий віконний блок - конструкція яка включає у себе рамочні елементи з деревини і алюмінієвих сплавів міцнісні характеристики яких ураховують у розрахунках на опір експлуатаційним навантаженням. Дерев'яний віконний блок з алюмінієвим облицюванням - конструкція яка складається з дерев'яних рамочних елементів зовнішні поверхні яких запобігають атмосферному впливу накладними деталями з алюмінієвих сплавів. Мансардний віконний блок - віконний блок який встановлюють у конструкцію покрівлі під заданим кутом- до горизонтальної площини. Розкладка штапик - деталь що закріплює світлопрозоре або глухе заповнення у стулках і дверних полотнах. Відлив дощезахисний профіль - деталь яка призначена для відведення дощової води і яка захищає віконну конструкцію від її проникнення. Брусок - профільна деталь стулки коробки обв'язки полотна з будь-якого матеріалу або комбінації матеріалів профільована дерев'яна деталь полівінілхлоридний профіль металевий профіль у тому числі і комбінований з термовкладишем . Деревоалюминиевый оконный блок - конструкция включающая в себя рамочные элементы из древесины и алюминиевых сплавов прочностные характеристики которых учитывают в расчетах на сопротивление эксплуатационным нагрузкам. Деревянный оконный блок с алюминиевой облицовкой - конструкция состоящая из деревянных рамочных элементов наружные поверхности которых предохранены от атмосферного воздействия накладными деталями из алюминиевых сплавов. Мансардный оконный блок - оконный блок устанавливаемый в конструкцию кровли под заданным углом к горизонтальной плоскости. Раскладка штапик - деталь закрепляющая светопрозрачное или глухое заполнение в створках и дверных полотнах. Отлив дождезащитный профиль - деталь предназначенная для отвода дождевой воды и защищающая оконную конструкцию от ее проникновения. Брусок - профильная деталь створки коробки обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов профилированная деревянная деталь поливинилхлоридный профиль металлический профиль в том числе и комбинированный с термовкладышем . ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.37 Імпост - середній брусок коробки призначений для притулу стулок і навішування стулок у тристулкових та більше вікнах. Віконна рама - конструкція яка складається з брусків стулки призначена для членування поля скління з метою його зміцнення або декоративного оформлення. Слупик перечка - середній брусок віконного переплетіння. Декоративні накладки несправжні слупи- ки - накладні декоративні профілі які наклеюють на скло або склопакет з внутрішньої і зовнішньої сторони і які створюють несправжнє переплетіння фальшпереплетіння . Притул - місце примикання вузол з'єднання стулки з брусками коробки. Основний притул - вузол з'єднання вертикальних і верхнього горизонтального брусків стулки і коробки. Нижній притул - вузол з'єднання нижніх горизонтальних брусків стулки і коробки. Імпостний притул - вузол з'єднання стулки з імпостом коробки. Безімпостний штульповий притул - вузол з'єднання брусків стулок між собою. Наплав - виступ профілю стулки коробки який перекриває зазор у притулі і призначений як правило для притискання прокладок. Варіанти відчинений стулок: - які розчиняються навстіж - стулки полотна повертаються навколо вертикальної осі; - підвісне - стулки повертаються навколо верхньої горизонтальної осі; - відкидне - стулки повертаються навколо нижньої горизонтальної осі; - поворотно-відкидне - стулки полотна повертаються навколо вертикальної і горизонтальної нижньої осі; - середнє-поворотне - стулки повертаються навколо середньої вертикальної або середньої горизонтальної осі; - розсувне - стулки полотна переміщуються у горизонтальному напрямку; - підіймальне - стулки переміщуються у вертикальному напрямку; - комбіноване - поєднання різних видів відчинення в одному виробі. Провітрювання яке регулюється - забезпечення вентиляції приміщень з різною кратністю повітрообміну шляхом конструктивних рішень елементів виробів які відчиняються стулка з обмежувачем відчинення який регулюється клапан кватирка . Импост - средний брусок коробки служащий для притвора створок и навески створок в трехстворчатых и более окнах. Оконный переплет - конструкция состоящая из брусков створки предназначенная для членения поля остекления с целью его упрочнения или декоративного оформления. Горбылек средник - средний брусок оконного переплета. Декоративные накладки ложные гор-быльки - накладные декоративные профили наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образующие ложный переплет фальшпереплет . Притвор - место примыкания узел соединения створки с брусками коробки. Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков створки и коробки. Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков створки и коробки. Импостной притвор - узел соединения брусков створки с импостом коробки. Безимпостной штульповой притвор - узел соединения брусков створок между собой. Наплав - выступ профиля створки коробки перекрывающий зазор в притворе и предназначенный как правило для прижатия прокладок. Варианты открывания створок: - распашное - створки полотна поворачиваются вокруг вертикальной оси; - подвесное - створки поворачиваются вокруг верхней горизонтальной оси; - откидное - створки поворачиваются вокруг нижней горизонтальной оси; - поворотно-откидное - створки полотна поворачиваются вокруг вертикальной и горизонтальной нижней оси; - средне-поворотное - створки поворачиваются вокруг средней вертикальной или средней горизонтальной оси; - раздвижное - створки полотна перемещаются в горизонтальном направлении; - подъемное - створки перемещаются в вертикальном направлении; - комбинированное - сочетание различных видов открывания в одном изделии. Регулируемое проветривание - обеспечение вентиляции помещений с различной кратностью воздухообмена путем конструктивных решений открывающихся элементов изделий створка с регулируемым ограничителем открывания клапан форточка . ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.38 Щілинне провітрювання - обмежене провітрювання приміщень через фіксований зазор у притулі трохи відчиненого стулкового елементу площа відчинення не більше 0 02 м . Примітка. Щілинне провітрювання при відкидному способі відчинення забезпечує проникнення повітря через верхню половину стулки і може бути прирівняне до провітрювання з допомогою кватирки. Самовентиляція - вентиляція яка саморегулюється система обмеженого повітрообміну через канали камер профілів або через вбудовані у віконні блоки кліматичні клапани які саморегулюються з метою регулювання вологості повітря у приміщенні і запобігання випаданню конденсату на внутрішніх поверхнях вікон. Довговічність - характеристика параметр виробів яка визначає їх здатність зберігати експлуатаційні якості протягом заданого терміну яка підтверджена результатами лабораторних випробувань і виражена в умовних роках експлуатації терміну служби . Товщина непрозорої частини віконного блока - середня товщина ВСР комбінації системи брусків стулок і коробок за перерізом віконного блока. Приклад її визначення наведений на рисунку А. 4. Щелевое проветривание - ограниченное проветривание помещения через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створчатого элемента площадь открывания не более 0 02 м2 . Примечание. Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки. Самовентиляция - саморегулирующаяся вентиляция система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки саморегулирующиеся климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон. Долговечность - характеристика параметр изделий определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного срока подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации срока службы . Толщина непрозрачной части оконного блока - средняя толщина ВСР комбинации системы брусков створок и коробок по сечению оконного блока. Пример ее определения приведен на рисунке А.4. де В1 – товщина брусків і коробок; В2 В3 – товщина брусків і стулок Рисунок А.4 - Визначення товщини комбінації системи брусків профілів віконного блока где В1 - толщина брусков и коробок; В2 В3 – толщина брусков и створок Рисунок А.4 - Определение толщины комбинации системы брусков профилей оконного блока ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.39 Додаток Б обов'язковий Порядок визначення класів повітро- і водопроникності Клас повітропроникності віконного блока визначають за показником об'ємної повітропроникності Q м3/м2 ? год. У логарифмічному масштабі координат будують нормативні прямі графіків залежності повітропроникності Q від перепаду тиску ?Р Па які визначають границі класів повітропроникності. Тангенс кута нахилу прямих що відповідає режиму фільтрації приймають таким що дорівнює 2/3 базові точки побудови прямих відповідають значенням повітропроникності Q які дорівнюють 3 9 17 27 і 50 м3/м2 ? год при значенні перепаду тиску 100 Па. За результатами випробувань віконних блоків які проводять за ДСТУ Б В.2.6-18 ГОСТ 26602.2 будують лінію фактичних замірювань і за її розташуванням визначають клас повітропроникності. Приклад визначення класу повітропроникності наведений на рисунку Б. 1. У випадках коли лінія фактичних замірювань що розташована у полі якого-небудь класу наприклад класу В на локальній ділянці заходить у поле нижчого класу наприклад класу Г зразку який випробують надають нижчий клас повітропроникності. Віконні блоки класу А повинні проходити випробування до контрольного перепаду тиску ?Р = 600 Па класу Б - 500 Па класу В -400 Па класу Г - 300 Па класу Д - 150 Па. Цим самим значенням перепадів тиску відповідають граничні перепади тиску для визначення класу віконних блоків за водопроникністю. Клас водопроникності визначають за величиною перепаду тиску при якому відбувається наскрізне проникнення води крізь віконний блок границя водопроникності . Загальний клас віконного блока за повітро- і водопроникністю приймають за найменшим з класів повітропроникності і водопроникності. Приложение Б обязательное Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости Класс воздухопроницаемости оконного блока определяют по показателю объемной воздухопроницаемости Q м3/м2?ч. В логарифмическом масштабе координат строят нормативные прямые графиков зависимости воздухопроницаемости Q от перепада давления ?Р Па определяющие границы классов воздухопроницаемости. Тангенс угла наклона прямых соответствующий режиму фильтрации принимают равным 2/3 базовые точки построения прямых соответствуют значениям воздухопроницаемости Q равным 3 9 17 27 и 50 м3/м2 ?ч при значении перепада давления 100 Па. По результатам испытаний оконных блоков которые проводят по ГОСТ 26602.2 строят линию фактических замеров и по ее расположению определяют класс воздухопроницаемости. Пример определения класса воздухопроницаемости приведен на рисунке Б.1. В случаях когда линия фактических замеров расположенная в поле какого-либо класса например класса В на локальном участке заходит в поле низшего класса например класса Г испытываемому образцу присваивают низший класс воздухопроницаемости. Оконные блоки класса А должны проходить испытания до контрольного перепада давления ?Р = 600 Па класса Б - 500 Па класса В - 400 Па класса Г - 300 Па класса Д - 150 Па. Этим же значениям перепадов давления соответствуют предельные перепады давления для определения класса оконных блоков по водопроницаемости. Класс водопроницаемости определяют по величине перепада давления при котором происходит сквозное проникновение воды через оконный блок предел водонепроницаемости . Общий класс оконного блока по воздухо- и водопроницаемости принимают по наименьшему из классов воздухопроницаемости и водопроницаемости. ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.40 Рисунок Б.1 – Приклад визначення класу повітропроникності Рисунок Б.1 – Пример определения класса воздухопроницаемости ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.41 Додаток В рекомендований Приклад заповнення паспорта віконного блока Приложение В рекомендуемое Пример заполнения паспорта оконного блока найменування підприємства-виготовлювача наименование предприятия-изготовителя адреса телефон факс підприємства-виготовлювача адрес телефон факс предприятия-изготовителя ПАСПОРТ документ про якість документ о качестве Віконний блок ВД ОСП 15-18 КЛ Оконный олок В2 - Б - Д - Б - Г - М ДСТУ Б В.2.6-24-2001 ГОСТ 24700-99 Сертифікат відповідності Сертификат соответствия № сертифіката № сертифіката Клас виробу підтверджене значення показника Класс изделия подтвержденное значение показателя а наведений опір теплопередачі 0 57м2 ? °С/Вт приведенное сопротивление теплопередаче 0 57 м2 ? С/Вт В2 б повітро- і водопроникність воздухо- и водопроницаемость Д в звукоізоляція RA транспортного потоку 30 дБА звукоизоляция RA транспортного потока 30 дБА Г г загальний коефіцієнт пропускання світла обший коэффициент пропускания света Г д опір вітровим навантаженням сопротивление ветровым нагрузкам Д Технічні характеристики Технические характеристики а вологість деревини % влажность древесины % 10±2 б вид лакофарбового покриття прозоре вид лакокрасочного покрытия прозрачное номер зразка-еталона номер образца-эталона 3 Ступінь заводської готовності повна Степень заводской готовности полная Комплектність Комплектность а скління остекление 4М1 + 4М1 -16 -К4 б віконні прилади завіси . вкрутні завіси оконные приборы петли ввертные петли в кількість контурів ущільнювальних прокладок шт. количество контуров уплотняющих прокладок шт. 2 г Додаткові відомості. У комплект постачання виробу входять: віконні ручки 4 шт. і інструкція з експлуатації Дополнительные сведения. В комплект поставки изделия входят: оконные ручки 4 шт. и инструкция по эксплуатации Гарантійний термін експлуатації років Гарантийный срок службы лет 3 Номер партії Номер партии - Номер замовлення/позиція у замовленні Номер заказа/позиция в заказе 17/3 Приймальник ВТК Дата виготовлення Приемщик ОТК Дата изготовления " " 200 г. підпис подпись ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99 с.42 УДК 691.11.023.1/2:006.354 МКС 91.060.50 Ж32 Ж32 Ключові слова: вікна і балконні двері. дерев'яні пластмасові металеві визначення. класифікація параметри розміри вимоги. приймання контроль. Ключевые слова: окна н балконные двери. деревянные пластмассовые металлические определения классификация параметры размеры требования приемка контроль.