ДСТУ 2709-94

ДСТУ 2709-94 Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» Держстандарту України ДНДІ «Система» науково-виробничим об'єднанням «Київський інститут автоматики» Мінмашпрому України НВО K?A ВНЕСЕНО Управлінням державної метрологічної служби Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 194 від 29 липня 1994 р. 3 У цьому стандарті реалізовано норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 26. 04 93 р. № 40-93 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5 РОЗРОБНИКИ: Б. Д. Колпак к. т. ви; Ю. Р. Каліцінський; О. М. Кричевець к. т. н.; Г. А. Речков; Л. М. Шабаліна; К. Д. Літвінова; В. Я. Чубатенко ЗМІСТ 1 Галузь використання. 2 Нормативні посилання 3 Визначення 4 Загальні положення 5 Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП 6 Завдання органів державної та відомчих метрологічних служб з метрологічного забезпечення АСК ТП ДСТУ 2709-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Основні положення ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Основные положения STATE SYSTEM OF ENSURING THE UNIFORMITY OF MEASUREMENT COMPUTER-AIDED PROCESS CONTROL SYSTEMS. METROLOGICAL PROVISION General position Чинний від 1995 07 01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи керування технологічними процесами АСК ТП і встановлює основні положення метрологічного забезпечення на стадіях їх створення. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств установ і організацій що діють на території України а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності. Стандарт придатний для цілей сертифікації. Найменування стадій створення за ГОСТ 34.601. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті r посилання на такі стандарти: ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ДСТУ 2681 94 ДСВ. Метрологія. Терміни та визначення. ДСТУ 2226 93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення. 3 Визначення У цьому стандарті подано такі терміни та визначення: 3.1 Метрологічне забезпечення АСК ТП встановлення та застосування наукових та організаційних основ технічних та програмних засобів правил норм з метою забезпечення єдності та заданої точності вимірювань і заданої точності керувальних дій на технологічний об'єкт керування що здійснюються АСК ТП. 3.2 Автоматизована система за ДСТУ 2226. 3.3 Автоматизована система керування технологічними процесами автоматизована система яка призначена для вироблення та реалізації керувальної дії на технологічний об'єкт керування згідно з прийнятими критеріями керування. 3.4 Вимірювальний канал АСК ТП функціонально об'єднана частика АСК ТП призначена для автоматизованого створення інформативного сигналу про властивості технологічного об'єкта керування перетворення його в інформаційний сигнал вимірюваної фізичної величини та подання його у вигляді натурального числа і чи цифрового коду. 3.5 Обчислювальний канал АСК ТП функціонально об'єднана частина АСК ТП що використовується для обчислень під час виконання функцій сумісних і сукупних вимірювань а також визначення параметрів технологічного об'єкта керування. 3.6 Канал керування АСК ТП функціонально об'єднана частина АСК ТП яка призначена для формування сигналу технологічної уставки порівняння з ним інформаційного сигналу вимірюваної фізичної величини вибору керувальних дій за результатами порівняння та їх реалізації шляхом формування енергетичних сигналів. 3.7 Вимірювальний компонент функціонально об'єднана частина вимірювального каналу що здійснює одну чи декілька вимірювальних операцій. 3.8 Обчислювальний компонент сукупність програм комплексів програм на носіях даних та обчислювальних засобів що входять до складу АСК ТП які призначені для виконання обчислювальних операцій під час вимірювань. 3.9 Метрологічна атестація вимірювального каналу за ДСТУ 2681. 3.10 Повірка вимірювального каналу за ДСТУ 2681. 3.11 Метрологічна атестація обчислювального каналу який використовується під час виконання сумісних та сукупних вимірювань експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження то здійснюються органом метрологічної служби і спрямовані на визначення метрологічних характеристик та видання свідоцтва з одержаними даними. 3.12 Випробування обчислювального каналу який використовується для визначення параметрів технологічного об'єкта керування експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження спрямовані на визначення характеристик похибки обчислювального каналу і видання відповідного документа з одержаними даними. 3.13 Повірка обчислювального каналу за ДСТУ 2681. 3.14 Періодичний контроль обчислювального каналу експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження спрямовані на встановлення відповідності значень характеристик похибки обчислювального каналу встановленим нормам. 3.15 Випробування каналу керування АСК ТП експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження спрямовані на визначення характеристик похибки керувальної дії і видання відповідного документа з одержаними даними. 3.16 Періодичний контроль каналу керування АСК ТП експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження спрямовані на встановлення відповідності значень характеристик похибки керувальної дії встановленим нормам. 3.17 Метрологічна атестація вимірювального компонента експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження що здійснюються органом метрологічної служби і спрямовані на визначення значень метрологічних характеристик вимірювальних компонентів і видання свідоцтва. 3.18 Випробування вимірювального компоненту експериментальні чи експериментально-розрахункові дослідження спрямовані на визначення відповідності значень метрологічних характеристик встановленим нормам. 3.19 Метрологічна атестація обчислювального компонента обчислювальний експеримент що здійснюється органом метрологічної служби і спрямований на визначення значень метрологічних характеристик обчислювального компонента і видання свідоцтва. 3.20 Метрологічне супроводження обчислювального компонента аналіз модифікацій обчислювального компонента на стадії супроводження АСК ТП спрямований на визначення та оцінювання метрологічних характеристик встановлення їхньої відповідності нормованим значенням і видання відповідного документу з одержаними даними. 3.21 Сигнал керувальної дії енергетичний сигнал що формується на виході каналу керування з метою змінення параметрів технологічного об'єкту керування чи їх підтримання на заданому рівні. 3.22 Похибка керувальної дії різниця між номінальним та дійсним значеннями параметра сигналу керувальної дії. 4 Загальні положення 4.1 Об'єктами метрологічного забезпечення АСК ТП є вимірювальні обчислювальні канали і канали керування. 4.2 Основними завданнями метрологічного забезпечення АСК ТП є: перевірка відповідності вимірювальних каналів і за необхідності їх вимірювальних компонентів повірним схемам; встановлення єдиних вимог щодо номенклатури нормування і подання метрологічних характеристик вимірювальних каналів обчислювальних каналів що використовуються під час вимірювань вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похибок керувальної дії; вибір методів визначення і контролю метрологічних характеристик вимірювальних і обчислювальних каналів вимірювальних і обчислювальних компонентів і характеристик похибок керувальної дії; . визначення та контроль метрологічних характеристик вимірювальних і обчислювальних каналів вимірювальних та обчислювальних компонентів а також характеристик похибок керувальної дії; встановлення вимог щодо метрологічного нагляду за АСК ТП і порядку його здійснення. 4.3 Метрологічне забезпечення вимірювальних обчислювальних каналів і каналів керування а також обчислювальних компонентів здійснюється згідно з вимогами цього стандарту. 4.4 Відповідальність за роботи з метрологічного забезпечення АСК ТП на стадіях за 5.1 5.6 даного стандарту покладається на організацію розробника системи за 5.7 5.8 на організацію-замовника або організацію-споживача. 4.5 Вихідні дані для формування в технічному завданні на розроблення АСК ТП вимог щодо метрологічного забезпечення подає організація-замовник. 4.6 Державному метрологічному нагляду підлягають вимірювальні канали та обчислювальні канали АСК ТП що використовуються під час вимірювань в галузях: обліку матеріальних ресурсів електричної та теплової енергії газу нафтопродуктів тощо ; охорони здоров'я; виробництва fa контролю продуктів харчування здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища; охорони праці та техніки безпеки; геодезичних та гідрометеорологічних робіт; операцій що включають всі види торговельної діяльності пов'язаної з визначенням кількості товару чи послуг; фасування товарів; проведення податкових митних і поштових операцій; виконання робіт пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції; реєстрації спортивних національних і міжнародних рекордів. 4.7 Відомчому метрологічному контролю підлягають вимірювальні та обчислювальні канали не означені в 4.6 даного стандарту та канали керування. 4.8 Роботи з метрологічного забезпечення АСК ТП повинні виконуватись організаціями та органами державної та відомчої метрологічних служб міністерств і відомств міжгалузевих об'єднань промислових комплексів підприємств яким надано право проведення цих робіт у порядку встановленому Держстандартом України. 4.9 Головною організацією з метрологічного забезпечення АСК ТП в Україні є Державний науково-дослідний інститут «Система» ДНДІ «Система» Держстандарту України. 5 Склад робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП 5.1 На стадії «Формування вимог до автоматизованих систем» проводять такі роботи: формування вимог щодо методів вимірювань та засобів реалізації керуаальних дій АСК ТП; формування вимог до порядку контролю та приймання АСК TIT до методів та засобів досліджень вимірювальних і обчислювальних каналів та каналів керування 5.2 На стадії «Розробка концепції автоматизованих систем» проводять такі робота: складання переліку технічних параметрів які підлягають вимірюванням контролю та керуванню регулюванню ; формування вимог щодо форм подання вихідної інформації терм точності вимірювань метрологічних характеристик вимірювальних і обчислювальних каналів характеристик похибок обчислювальних каналів та характеристик похибок керувальної дії; 5.3 На стадії «Технічне завдання» проводять метрологічну експертизу технічного завдання на розроблення АСК ТП. 5.4 На стадії «Ескізний проект» проводять метрологічну експертизу документації ескізного проекту. 5.5 На стадії «Технічний проект» проводять такі роботи: формування вимог щодо метрологічних характеристик вимірювальних і обчислювальних компонентів; проектне оцінювання метрологічних характеристик вимірювальних і обчислювальних каналів характеристик похибки обчислювальних каналів та характеристик похибки керувальної дії; метрологічну експертизу технічних завдань на розроблення компонентів АСК ТП несерійного виробництва; метрологічну експертизу документації технічного проекту. 5.6 На стадії «Робоча документація» проводять такі роботи: розроблення програм та методик метрологічної атестації вимірювальних і обчислювальних каналів а також за необхідності вимірювальних та обчислювальних компонентів; розроблення програм та методик випробувань обчислювальних каналів та каналів керування; розроблення методик виконання вимірювань та програм метрологічної атестації методик; розроблення методик повірки вимірювальних і обчислювальних каналів; розроблення методик періодичного контролю обчислювальних каналів та каналів керування; метрологічну експертизу робочої документації. 5.7 На стадії «Введення в дію» проводять такі роботи: метрологічну атестацію вимірювальних і обчислювальних каналів; метрологічну атестацію методик виконання вимірювань; метрологічну атестацію обчислювальних компонентів; метрологічну атестацію вимірювальних компонентів; випробування обчислювальних каналів та каналів керування. 5.8 На стадії «Супроводження автоматизованих систем» проводять такі роботи: повірку вимірювальних і обчислювальних каналів; періодичний контроль обчислювальних каналів та каналів керування; метрологічне супроводження обчислювальних компонентів. 5.9 На всіх стадіях створення АСК ТП здійснюють державний метрологічний нагляд і чи відомчий метрологічний контроль а також проводять аналіз стану метрологічного забезпечення АСК ТП. 6 Завдання органів державної та відомчих метрологічних служб з метрологічного забезпечення АСК ТІЇ 6.1 Держстандарт України розв'язує такі завдання метрологічного забезпечення АСК ТП: встановлення єдиного порядку передачі розмірів одиниць фізичних величин; створення організаційних та правових основ; координацію роботи державної та відомчих метрологічних служб; розглядання та затвердження міжгалузевих програм; організацію робіт з міжнародного співробітництва; планування державного нагляду за АСК ТП; організацію підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 6.2 Головна організація з метрологічного забезпечення АСК ТП в Україні ДИДі «Система» розв'язує такі завдання метрологічного забезпечення АСК ТП: створення наукових і організаційних основ методів та засобів; стандартизацію основних положень правил вимог норм; науково-методичне керівництво та участь в роботах з аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП галузевих підприємств; розроблення та подання на затвердження міжгалузевих програм створення і удосконалення метрологічного забезпечення АСК ТП; збйсранйя та розповсюдження науково-технічної інформації; реєстрацію АСК ТП які пройшли приймальні випробування; проведення державної метрологічної атестації вимірювальних і обчислювальних каналів АСК ТП і метрологічної експертизи технічної документації на новостворені АСК ТП що підлягають державному нагляду; розглядання проектів державних стандартів та інших нормативних документів. 6.3 Територіальні органи Держстандарту України розв'язують такі завдання метрологічного забезпечення АСК ТП: проведення державного метрологічного нагляду за АСК ТП на стадіях створення; організацію та проведення робіт з державної метрологічної атестації та повірки вимірювальних і обчислювальних каналів АСК ТП; методичне керівництво і координацію діяльності відомчих метрологічних служб; проведення аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП та розроблення пропозицій щодо його удосконалення; реєстрацію АСК ТП вимірювальні і обчислювальні канали яких пройшли державну метрологічну атестацію. 6.4 Головні базові організації міністерств відомств метрологічні служби підприємств які розробляють АСК ТП розв'язують такі завдання з метрологічного забезпечення: розроблення програм метрологічного забезпечення в галузі; розроблення та впровадження нормативних документів у галузі метрологічного забезпечення АСК ТП; розроблення типових проектних рішень з метрологічного забезпечення АСК ТП стандартизацію та уніфікацію методик виконання вимірювань методик атестації і повірки вимірювальних і обчислювальних каналів; встановлення єдиних вимог щодо номенклатури нормування і подання метрологічних характеристик вимірювальних каналів і обчислювальних каналів що використовуються під час вимірювань а також характеристик похибок обчислювальних каналів що використовуються для визначення параметрів технологічного об'єкта керування і характеристик похибки керувальної дії; встановлення вимог щодо метрологічного контролю за АСК ТП; розроблення і випуск засобів для метрологічного забезпечення АСК ТП; організацію відомчої метрологічної атестації і повірки вимірювальних і обчислювальних каналів розроблення програм випробувань обчислювальних каналів і каналів керування АСК ТП; планування та проведення приймальних випробувань АСК ТП та періодичного контролю обчислювальних каналів і каналів керування; відомчий метрологічний контроль на стадіях створення АСК ТП; організацію і проведення аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП на підприємствах міністерства відомства . 6.5 Головні базові організації міністерств відомств метрологічні служби підприємств де застосовуються АСК ТП розв'язують такі завдання: організацію робіт з метрологічної атестації та повірки вимірювальних і обчислювальних каналів а також випробувань і контролю обчислювальних каналів і каналів керування АСК ТП; забезпечення взірцевими засобами вимірювань робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП; визначення метрологічних характеристик вимірювальних каналів їхніх вимірювальних та обчислювальних компонентів t ступеня. їх відповідності встановленим нормам; : : визначення метрологічних характеристик чи характеристик похибок обчислювальних каналів і характеристик похибки керувальної дії; встановлення повноти і відповідності робіт з метрологічного забезпечення АСК ТП вимогам нормативно-технічних документів; надання науково-методичної допомоги метрологічним службам підприємств які експлуатують АСК ТП; організацію і проведення аналізу стану метрологічного забезпечення АСК ТП та розроблення заходів щодо його удосконалення. Ключові слова: автоматизовані системи керування технологічними процесами метрологічне забезпечення вимірювальні канали обчислювальні канали канали керування вимірювальні компоненти обчислювальні компоненти метрологічні характеристики метрологічна експертиза метрологічна атестація повірка випробування періодичний контроль державний метрологічний нагляд відомчий метрологічний контроль