ДСТУ 2860-94

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Асоціацією «Надійність машин та споруд» РОЗРОБНИКИ: В. П. Стрельніков д-р. тех. наук керівник розробки Ю. Г. Заренін д-р. тех. наук; Б. П. Креденцер д-р. тех. наук; Г. Б. Сердюк д-р. тех. наук; Н. А. Шишонок канд. тех. наук; Б. В. Пранїк канд. тех. наук; Б. В. Протопопов канд. тех. наук; А. П. Волощенко канд. тех. наук; О. В. Федухін канд. тех. наук 2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 Галузь використання 2 Основні положення 3 Терміни та визначення 3.1 Об'єкт та його властивості 3.2 Стан об'єкта 3.3 Відмови 3.4 Поняття що стосуються тривалості та обсягу роботи 3.5 Види показників 3.6 Показники безвідмовності 3.7 Показники довговічності 3.8 Показники збережуваності 3.9 Показники ремонтопридатності 3.10 Комплексні показники надійності 3.11 Нормування надійності 3.12 Забезпечення та підвищення надійності 3.13 Аналіз надійності 3.14 Технічне обслуговування та ремонт 3.15 Визначення та контроль надійності випробування на надійність 3.16 Похибки та помилки Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів Додаток А Перелік символів та скорочень Додаток Б Перелік рекомендованих термінів та визначень Додаток В Пояснення до деяких термінів ДСТУ 2860-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ Терміни та визначення НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ Термины и определения DEPENDABILITY OF TECHNICS Terms and definitions Чинний від 1996 01 01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності. Стандарт поширюється на технічні об'єкти до яких відносяться технічні системи програмні засоби людино-машинні системи споруди машини апаратура функційні одиниці пристрої та елементи надійність яких розглядається у кожному конкретному випадку на етапах розробки вимог проектування виробництва використання і ремонту. 1.2 Терміни встановлені цим стандартом є обов'язковими для використання в усіх видах документації науково-технічній навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах. 1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств установ організацій що діють в Україні технічних комітетів зі стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 1.4 Терміни та визначення встановлені в стандарті відповідають міжнародному стандарту ІЕС 50 191 та стандарту ГОСТ 27.002. 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для більшості понять встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом синоніми курсивом. Позначку що вказує на галузь застосування ба- гатозначного терміна подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що до неї включено два три чотири і т.д. терміни які мають спільні терміноелементн. 2.2 Наведені визначення можна за потреби змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазнаючи об'єкти що входять до обсягу і змісту понять визначених у цьому стандарті. 2.3 У стандарті як довідкові подано англійські en російські ru та для деяких термінів німецькі de та французькі fr відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. 2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів. 2.5 В обов'язковому додатку А наведено перелік рекомендованих символів і скорочень. 2.6 У довідковому додатку Б наведено терміни та визначення які відносяться » до інших галузей але досить часто використовуються у галузі надійності чи є новими для вітчизняної практики а також терміни які не мають загальноприйнятих визначень. 2.7 В інформаційному додатку В містяться пояснення до деяких термінів наведених у цьому стандарті. З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3.1 Об'єкт та його властивості 3.1.1 об'єкт Система споруда машина підсистема апаратура функційна одиниця пристрій елемент чи будь яка їх частина що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця. Примітка 1. Об'єкт може включати технічні мсоби технічний персонал чи будь-які їх поєднання. Примітка 2. Сукупність об'єкті· об'єднаних спільним призначенням і метою функціонування може розглядатися як об'єкт de en fr ru Einheit item entit? объект Система сооружение машина подсистема аппаратура функциональная единица устройство элемент или любая их часть рассматриваемая с точки зрения надежности как самостоятельная единица. Примечание 1. Объект может включать технические средства программные средства технический персонал или их любые сочетания. Примечание 1. Совокупность объектов объединенных общим назначением и целью функционирования может рассматриваться как объект 3.1.2 обслуговуваний об'єкт Об'єкт для якого проведення технічного обслуговування передбачено нормативно-технічною документацією та чи конструкторською проектною документацією еn ru maintainable item обслуживаемый объект Объект для которого проведение технического обслуживания предусмотрено нормативно-технической документацией и или конструкторской проектной документацией 3.1.3 необслуговуваний об'єкт Об'єкт для якого проведення технічного обслуговування не передбачено нормативно-технічною документацією та чи конструкторською проектною документацією en ru nonmaintainable item необслуживаемый объект Объект для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией 3.1.4 ремоктовішй об'єкт; ремонтопридатний об'єкт Об'єкт ремонт якого можливий та передбачений нормативною ремонтною та чи конструкторською проектною документацією en ru repairable item ремонтируемый объект; ремонтопригодный объект Объект ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической ремонтной и или конструкторской проектной документацией 3.15 нерсмонтовний об'єкт; неремонтопридатний об'єкт Об'єкт ремонт якого неможливий чи непередбачений нормативною ремонтною та чи конструкторською проектною документацією en ru nonrepayable item неремонтируемый объект; неремонтопригодный объект Объект ремонт которого невозможен или не предусмотрен нормативно-технической ремонтной и или конструкторской проектной документацией 3.1.6 відновлюваний об'єкт Ремонтошшіі об'єкт який після відмови та усунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функції з заданими кількісними показниками надійності de en fr ru instandgesetzte Einheit restorable item entit? r?par?e восстанавливаемый объект Ремонтируемый объект который после отказа и устранения неисправности вновь способен выполнять требуемые функции с заданными количественными показателями надежности 3.1.7 невідновлюваний об'єкт Об'єкт ремонт якого неможливий чи не дозволяє відновити працездатність із заданими кількісними показниками надійності. Примітка. Невідновлюваний об'єкт може бути як ремонтовним так і неремонтовним de en fr ru nicht instandgesetzte Einheit non-repaired item entit? r?par?e невосстанавливаемый объект Объект ремонт которого невозможен или не позволяет восстановить работоспособность с заданными количественными показателями надежности. Примечание. Невосстанавливаемый объект может быть ремонтируемым или нет 3.1.8 функція об'єкта ; задана функція об'єкта Виконання в об'єкті процесу що відповідає його призначенню виявлення заданої умови чи властивості об'єкта відповідно вимогам нормативної та чи конструкторської проектної документації en ru function функция объекта ; заданная функция объекта Выполнение в объекте процесса соответствующего его назначению проявление заданного условия или свойства объекта согласно требованиям нормативно-технической и или конструкторской проектной документации 3.1.9 основна функція; потрібна функція Функція чи сукупність функцій об'єкта виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об'єкта його призначенню. Примітка. Всі функції об'єкта можна умовно розподілити на основні та допоміжні. Допоміжні функції функції невиконання яких не порушує відповідності об'єкта його призначенню de en fr ru geforderie Funktion required function fonction requise основная функция; требуемая функция Функция или совокупность функций объекта выполнение которых рассматривается как необходимое условие соответствия объекта его назначению. Примечание. Все функции объекта условно можно разделить па основные и вспомогательные. Вспомогательные функции это функции невыполнение которых не нарушает соответствия объекта его назначению 3.1.10 надійність Властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування технічного обслуговування зберігання та транспортування. Примітка 1. Надійність є комплексною властивістю що залежно від призначення об'єкта і умов його застосування може містити в собі безвідмовність довговічність ремонтопридатність та збережуваність чи певні поєднання цих властивостей. Примітка 2. Наведений термін використовують лише для загального некількісного опису вказаних властивостей de en fr ru Zuverlassigkeit dependability s?ret? de fonctionnement надежность Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения технического обслуживания хранения и транспортирования. Примечание 1. Надежность является комплексным свойством которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность долговечность ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. Примечание 2. Надежность как собирательный термин применяется только для общего неколичественного описания указанных свойств 3.1.11 безвідмовність властивість Властивість об'єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку de en fr ru Funktionsfahigkeit reliability performance fiabilit? безотказность свойство Свойство объекта выполнять требуемые функции в течение заданного интервала времени или наработки 3.1.12 довговічність Властивість об'єкта виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту de en fr ru Haltbarkeit durability durabilit? долговечность Свойство объекта выполнять требуемые функции до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта 3.1.13 збережувапість Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції під час і після зберігання та чи транспортування en ru storabilily сохраняемость Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение и после хранения и или транспортирования 3.1.14 ремонтопридатність властивість Властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту de en fr ru Instandhaltbarkeit maintainability maintenabilit? ремонтопригодность свойство Свойство объекта заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния при котором он способен выполнять требуемые функции путем технического обслуживания и ремонта 3.1.15 готовність Властивість 'об'єкта бути здатним виконувати потрібні функції в заданих умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу за умови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами Примітка 1. Ця властивість залежить від поєднання властивостей безвідмовності ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування і ремонту. Примітка 2. Необхідні зовнішні ресурси що не належать до ресурсів технічного обслуговування та ремонту не впливають на властивість готовності об'єкта de en fr ru Verfugbarfceit availability disponibilit? готовность Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемые функции при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами. Примечание 1. Это свойство зависит от сочетания свойств безотказности ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонт». Примечание 2. Необходимые внешние ресурсы не яляющиеся ресурсами технического обслужившия и ремонта не влияют на свойство готовности объекта. 3.2 Стан об'єкта 3.2.1 справність Стан об'єкта за яким він здатний виконувати усі задані функції об'єкта en ru good stale исправное состояние; исправность Состояние объекта при котором он способен выполнять все заданные функции объекта 3.2.2 несправність Стан об'єкта за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта. Примітка. Несправність чисто є наслідкам відмови об'єкта але може бути й без неї еп ru fault неисправное состояние; неисправность Состояние объекта при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта Примечание. Неисправность часто является следствием отказа объекта по может иметь место и без него 3.2.3 працездатний стан; працездатність Стан об'єкта який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції en ru up state работоспособное состояние; работоспособность Состояние объекта при котором он способен выполнять все требуемые функции 3.2.4 непрацездатний стан; непрацездатність Стан об'єкта за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій de en fr ru Unbrauchbarkeit internai disabled stale; down state ?tat d'incapacit? неработоспособное состояние; неработоспособность Состояние объекта при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из требуемых функций 3.2.5 критичний стан Стан об'єкта що може призвести до травмування людей значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків. Примітка 1. Критичний стам иеаавжди е наслідком критичної несправності. Примітка 2. Для конкретного об'єкта повинні бути встановлені критерії критичного стану de en fr ru gefahrlicher Zustand critical state tat critique критическое состояние Состояние объекта которое может привести к травмированию людей значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям. Примечание 1. Критическое состояние не всегда является следствием критической неисправности. Примечание 2. Для конкретного объекта должны быть установлены критерии критического состояния 3.2.6 критерій критичного стану Ознака чи сукупність ознак критичного стану об'єкта встановлених нормативною та чи конструкторською проектною документацією en ru critical state criterion критерий критического состояния Признак или совокупность признаков критического состояния объекта установленные нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией 3.2.7 граничний стан Стан об'єкта за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне. Примітка. Граничний стан наступає наприклад тоді коли параметр потоку відмов стає неприйнятним та чи об'єкт стає неремонтопридатним внаслідок несправності en ru limiting state предельное состояние Состояние объекта при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состоянии невозможно или нецелесообразно. Примечание. Предельное состояние наступает например тогда· когда параметр потока отказов становится неприемлемым и или объект считают неремонтопригодным о результате неисправности 3.2.8 критерій граничний стану Ознака чи сукупність ознак граничного стану об'єкта встановлених нормативною та чи конструкторською проектною документацією. Примітка. Залежно від умов експлуатації для одного й того ж об'єкта можуть бути встановлені два чи більше критеріїв граничного стану en ru limiting state criterion критерий предельного состояния Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта установленные нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией. Примечание. В зависимости от условия эксплуатации для одною и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния 3.2.9 незначна несправність Несправність що не порушує жодної з потрібних функцій об'єкта Примітка. Дефект чи несправність викликані порушенням допоміжної функції внаслідок ушкодження de en fr ru geringfugiger Fehlzustand minor fault panne mineure незначительная неисправность Неисправность не нарушающая ни одной из требуемых функций объекта. Примечание. Дефект или неисправность связанные с нарушением вспомогательной функции в результате повреждение 3.2.10 значна несправність Несправність що порушує хоча б одну з потрібних функцій об'єкта de en fr ru wesenllicher Fehlzusland major fault panne majeure значительная неисправность Неисправность нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта 3.2.11 часткова несправність Несправність що викликає нездатність об'єкта виконувати частину потрібних функцій de en fr ru panieier Fehlzustand partial fault panne partielle частичная неисправность Неисправность характеризуемая неспособностью объекта выполнять некоторые но не все требуемые функции 3.2.12 повна несправність Несправність що характеризується повною нездатністю об'єкта виконувати усі потрібні функції de en fr ru vollstandiger Fehlzustand; funktions-verhindernder Fehlzustand function-preventing fault panne compl?te полная неисправность Неисправность характеризуемая полной неспособностью объекта выполнять все требуемые функции 3.2.13 критична несправність Несправність що може призвести до травмування людей значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків de en fr ru kritischer Fehlzustand critical fault panne critique критическая неисправность Неисправность которая может привести к травмированию людей значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям 3.2.14 вид несправності Один з можливих станів несправного об'єкта для деякої заданої функції en ru fault mode вид неисправности Одно из возможных состояний неисправного объекта для некоторой заданной функции 3.2.15 несправність через перевантаження Несправність викликана прикладанням під час використання об'єкта навантажень що перевищують його встановлені можливості de en fr ru Fehlzustand infolge Fehlnutzung misuse fault panne par mauvais emploi неисправность вследствие перегрузки Неисправность вызванная приложением в ходе использования объекта нагрузок превышающих его установленные способности 3.2.16 несправність через невміле поводження Несправність спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом de en fr ru Fehlzustand infolge Fehlbehandlung mishandling fault panne par fausse manoeuvre неисправность вследствие неправильного обращения Неисправность вызванная неправильным или неосторожным обращением с объектом 3.2.17 несправність через неміцність Несправність спричинена недостатньою міцністю самого об'єкта який перебуває під навантаженнями що не перевищують можливостей об'єкта встановлених відповідною документацією de en fr ru schwachstellenbedingter Fehlzustand weakness fault panne par fragilit? неисправность вследствие непрочности Неисправность вызванная непрочностью самого объекта когда приложенные нагрузки не превышают возможностей объекта установленных соответствующей документацией 3.2.18 несправність через зношування та чи старіння Несправність спричинена відмовою викликаною природними процесами старіння та чи зношування що відбуваються всередині об'єкта de en fr ru abnutzungsbedingter Fehlzustand ageing fault panne par vieillissement; panne par usure неисправность вследствие изнашивания и или старения Неисправность вследствие отказа обусловленного естественными процессами старения и или изнашивания происходящими внутри объекта 3.2.19 конструкційна несправність Несправність спричинена недосконалістю проекта об'єкта en ru design fault конструкционная неисправность Неисправность вызванная несовершенством проекта объекта 3.2.20 виробнича несправність Несправність спричинена невідповідністю ходу виробництва проекту об'єкта чи установленим виробничим процесам de en fr ru ferttgungsbedingter Fehtzusiand manufacturing fault panne due a la fabrication производственная неисправность Неисправность вызванная несоответствием хода производства проекту объекта или установленным производственным процессам 3.2.21 стабільна несправність Несправність об'єкта що може бути усунена тільки за допомогою ремонту de en fr ru bleibender Fehlzusland; permanenler Fehlzustand permanent fault; persistent fault panne permanente стабильная неисправность Неисправность объекта устраняемая только с помощью ремонта 3.2.22 прихована несправність Несправність яка існує але ще не виявлена de en fr ru latenter Fehlzusland latent fault panne latente скрытая неисправность Неисправность существующая но не выявленная 3.2.23 маскована несправність Несправність складової частини об'єкта яка не може бути виявлена через особливості об'єкта чи маскується іншою несправністю цієї чи іншої складової частини об'єкта de en fr ru Fehlcrmaskierung fault masking masquage de panne маскируемая неисправность Неисправность составной части объекта которая не может быть выявлена из-за особенности объекта или же маскируется другой неисправностью данной или другой составной части объекта 3.2.24 дефект Кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам en ru defect дефект Каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям 3.2.25 пошкодження Подія яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність en ru demage повреждение Событие заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния 3.3 Відмови 3.3.1 відмова Подія яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію тобто у порушенні працездатного стану об'єкта Примітка. «Відмова» є подія на відміну від «несправності» що є станом та причиною відмови de en fr ru Ausfall failure d?faillance отказ Событие заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта т. е. в утрате объектом способности выполнять требуемую функцию. Примечание. «Отказ» является событием в отличие от «неисправности» которая является состоянием и причиной отказа 3.3.2 часткова відмова Відмова що призводить до неспроможності об'єкта виконувати частину з потрібних функцій de en fr ru Teilausfall partial failure d?faillance partielle частичный отказ Отказ который приводит к неспособности объекта выполнять некоторые но не все требуемые функции 3.3.3 повна відмова Відмова що призводить до повної неспроможності об'єкта виконувати жодну з потрібних функцій de en fr ru Vollausfall complete failure d?faillance compl?te полный отказ Отказ который приводит к полной неспособности объекта выполнять все требуемые функции 3.3.4 ресурсна відмова Відмова внаслідок якої об'єкт досягає граничного стану en ru marginal failure ресурсный отказ Отказ в результате которого объект достигает предельного состояния 3.3.5 критична відмова Відмова що за оцінками може привести до травмування людей значних матеріальних збитків чи до інших неприйнятних наслідків de en fr ru kritischer ?usfall critical failure d?faillance critique критический отказ Отказ который по оценкам может привести к травмированию людей значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям 3.3.6 конструкційна відмова Відмова спричинена недосконалістю чи порушенням встановлених правил і чи норм проектування та конструювання об'єкта en ru design faiure конструкционный отказ Отказ возникший по причине связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и или норм проектирования и конструирования объекта 3.3.7 виробнича відмова Відмова спричинена невідповідністю виготовлення об'єкта до його проекту чи до норм виробничого процесу de en fr ru fertigungsbedingier Autfall manufacturing failure d?faillance due ? la fabrication производственный отказ Отказ вызванный несоответствием хода изготовления объекта его проекту или установленным производственным процессам 3.3.8 систематична відмова Відмова однозначно пов'язана з певною причиною яку можна усунути лише тільки після модифікації проекту чи виробничого процесу правил експлуатації документації чи інших чинників що враховуються de en fr ru systematischer Ausfall systematic failure; reproducible failure d?faillance syst?matique; d?faillance reproductible систематический отказ Отказ однозначно вызванный определенной причиной которая может быть устранена только путем модификации проекта или производственного процесса правил эксплуатации документации или других учитываемых факторов 3.3.9 збій Самоусувнй відмова або одноразова відмова яку незначним втручанням усуває оператор en ru interruption сбой Самоустраняющийся отказ или однократный отказ устраняемый незначительным вмешательством оператора 3.3.10 повторювальна відмова Самоусувна відмова одного й того ж характеру що виникає багаторазово en ru intermittent failure перемежающийся отказ Многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера 3.3.11 відмова через перевантаження Відмова спричинена діянням під час використання об'єкта навантажень що перевищують його встановлену спроможність de en h ru Ausfall infolge Fehlnutzung misuse failure d?faillance par mauvais emploi отказ вследствие перегрузки Отказ вызванный приложением в ходе использования объекта нагрузок превышающих его установленные способности 3.3.12 відмова через неправильне поводження Відмова спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом de en fr ru Ausfall infolge Fehlbehandlung mishandling failure d?faillance par fausse manoeuvre отказ вследствие неправильного обращения Отказ вызванный неправильным или неосторожным обращением с объектом 3.3.13 відмова через неміцність Відмова спричинена неміцністю самого об'єкта коли діяння навантаження на об'єкт не перевищують встановлену спроможність об'єкта. Примітка. Неміцність може бути властива об'єктові чи запозичена de en fr ru schwachstellenbedingter Ausfall weakness failure d?faillance par fragilit? отказ вследствие непрочности Отказ вызванный непрочностью самого объекта когда приложенные нагрузки не превышают установленных способностей объекта. Примечание. Непрочность может быть или присущей объекту или привнесенной извне 3.3.14 деградовна відмова Відмова спричинена процесами деградації в об'єкті при дотриманні усіх встановлених правил і чи норм його проектування виготовлення та експлуатації en ru degradation failure деградационный отказ Отказ обусловленный процессом деградации при соблюдении всех установленных правил и или норм проектирования изготовления и эксплуатации 3.3.15 раптова відмова Відмова яку неможливо передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом de en fr ru Sprungausfall sudden failure d?faillance soudaine внезапный отказ Отказ который невозможно предвидеть на основании результатов предшествующего исследования или технического осмотра 3.3.16 поступова відмова Відмова спричинена поступовими змінами значень одного чи декількох параметрів об'єкта. Примітка. Поступоиу відмову можна передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом інколи її можна підвернути заходами технічного обслуговування de en fr ru Driftausfall gradual failure; drift failure d?faillance progressive; d?faillance par d?rive постепенный отказ Отказ возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта. Примечание. Постепенный отказ можно предвидеть на основании реаультатов предшествующего исследования или технического осмотра иногда его можно избежать с помощью технического обслуживания 3.3.17 ураховувана відмова Відмова яку належить заносити у пояснювальну записку до наслідків випробувань чи експлуатації або у розрахунок величини показника безвідмовності. Примітка. Повинні бути встановлені критерії врахування відмови de en fir ru zu wertender Ausfall relevant failure d?faillance pertinente; d?faillance і prendre en compte учитываемый отказ Отказ подлежащий включению в пояснительную записку к результатам испытаний или эксплуатации или в расчет величины показателя безотказности. Примечание. Дол жни быть установлены критерии включения отказа 3.3.18 невраховувана відмова Відмова яку належить вилучити з пояснювальної записки до наслідків випробувань чи експлуатації або з розрахунків величини показника безвідмовності. Примітка. Повинні бути встановлені критерії вилучення відмови de en fr ru nient zu wertender Ausfall non-relevant failure d?faillance non pertinente; d?faillance ? ne pas prendre en compte неучитываемый отказ Отказ подлежащий исключению из пояснительной записки к результатам испытаний или эксплуатации или из расчета величины показателя безотказности Примечание. Должны быть установлены критерии исключении отказа 3.3.19 залежна відмова Відмова об'єкта спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об'єкта en ru secondary failure заносимый отказ Отказ объекта вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта 3.3.20 незалежна відмова Відмова об'єкта не спричинена прямо чи непрямо відмовою або несправністю іншого об'єкта en ru primary failure независимый отказ Отказ объекта не вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта 3.3.21 явна відмова Відмова що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностування під час підготовки об'єкта до використання чи в процесі його використання за призначенням en ru explicit failure явный отказ Отказ обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению 3.3.22 прихована відмова Відмова що не виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю та діагностики але виявляється під час проведення технічного обслуговування чи спеціальними методами діагностики en ru latent failure скрытый отказ Отказ не обнаруживаемый визуально или штатными .методами и средствами контроля и диагностирования но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностики 3.3.23 критерій відмови Ознака чи сукупність ознак порушення працездатного стану об'єкта встановлені у нормативній та або конструкторській проектній документації en ru failure criterion критерий отказа Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта установленные в нормативно-технической и или конструкторской проектной документации 3.3.24 причина відмови Обставини під час проектування виробництва чи використання об'єкта які привели до відмови en ru failure cause причина отказа Обстоятельства в ходе проектирования производства или использования объекта которые привели к отказу 3.3.25 механізм відмови; характер виникнення відмови Фізичний хімічний або інший процес що привів до відмови de en fr ru Ausfallmechanismus failure mechanism m?canisme de d?faillance механизм отказа; характер возникновения отказа Физический химический или другой процесс который привел к отказу 3.3.26 вид відмови Форма прояви відмови. Примітка. Видами відмови є наприклад обрив чи закорочення кола зміна коефіцієнта підсилення тощо en ru failure mode вид отказа Форма проявления отказа Примечание. Видами отказов есть например обрыв или короткое замыкание цепи или изменение коэффициента усиления и. т. п. 3.3.27 наслідки відмови Явища процеси події та стани зумовлені виникненням відмови об'єкта en ru failure effect последствия отказа Явления процессы события и состояния обусловленные возникновением отказа объекта 3.3.28 критичність відмови Сукупність ознак що характеризують наслідки відмови. Примітка. Класифікацію відмов за критичністю наприклад за рівнем прямих та непрямих втрат пов'язаних з появою відмови чи трудомісткістю відновлеиня після відмови встановлюють в нормативній та або конструкторській проектній документації за згодою з замовником на підставі техніко-економічних міркувань і вимог до забезпечення безпеки en ru failure criticality критичность отказа. Совокупность признаков характеризующих последствия отказа. Применение. Классификация отказов по критичности например по уровню прямых и косвенных потерь связанных с наступлением отказа или по трудоемкости восстановления после отказа устанавливается нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией по согласованию с заказчиком на основании технико-экономических соображений и обеспечения безопасности 3.4 Поняття що стосуються тривалості та обсягу роботи 3.4.1 наробіток; напрацювання Тривалість чи обсяг роботи об'єкта. Примітка. Наробіток може бути як неперервною величиною тривалість роботи в годинах кілометрах пробігу тощо так і цілочисельною величиною кількість робочих циклів запусків тощо de en fr ru Betriebsdauer operating time temps de fonctionnement наработка Продолжительность или объем работы объекта. Примечание. Наработка может быть как непрерывной величиной продолжительность работы в часах километрах пробега и т.п. так целочисленной величиной число рабочих циклов запусков и т. п. 3.4.2 наробіток до відмови Наробіток об'єкта від початку експлуатації до виникнення першої відмови de en fr ru Zeitsparine bis zum Ausfall operating time to failure dur?e de fonctionnement avant d?faillance наработка до отказа Наработка объекта от начала эксплуатации до ноіникнонсния первого отказа 3.4.3 наробіток між відмовами Наробіток об'єкта від завершення відмовлення його працездатного стану після відмови до виникнення наступної відмови de en fr ru Betriebsdauer zwischen Ausfallen operating time between failures dur?e de bon fonctionnement; temps de bon fonctionnement наработка между отказами Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа 3.4.4 ресурс; технічний ресурс Сумарний наробіток об'єкта від початку його експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан de en fr ru Brauchbarkeit useful life vie utile ресурс; технический ресурс Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние 3.4.5 залишковий ресурс Сумарний наробіток об'єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу у граничний стан. Примітка. Аналогічно запроваджуються поняття залишкового наробітку до відмови залишкового терміну служби та залишкового терміну зберігання en ru residual life остаточный ресурс Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние. Примечание. Аналогично вводится понятия остаточной наработки до отказа остаточного срока службы и остаточного срока хранения 3.4.6 призначений ресурс Сумарний наробіток при досягненні якого експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану en ru assigned operating timе назначенный ресурс Суммарная наработка при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния 3.4.7 термін служби Календарна тривалість експлуатації об'єкта від початку чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан en ru unseful lifetime; lifetime срок службы Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние 3.4.8 призначений термін служби Календарна тривалість експлуатації при досягненні якої експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану en ru assigned lifetime назначенный срок службы Календарная продолжительность эксплуатации при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния 3.4.9 термін збережуваності Календарна .тривалість зберігання та чи транспортування об'єкта протягом якої значення параметрів що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції перебувають у заданих межах en ru storability time; shelf life срок сохраняемости Календарная продолжительность хранения и или транспортирования объекта в течение которой значения параметров характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции сохраняются в заданных пределах 3.4.10 призначений термін зберігання Календарна тривалість зберігання після досягнення якої зберігання об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану. Примітка. Після закінчення призначеного ресурсу терміну служби терміну зберігання об'єкт належить вилучити з експлуатації та повинно бути прийняте одне з рішень передбачених відповідною нормативною документацією: скерувати на ремонт списати знищити перевірити та встановити новий призначений ресурс тощо en ru assigned storage time назначенный срок хранения Календарная продолжительность хранения при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено независимо от его технического состояния. Примечание. По истечении иаяначеи-иого ресурса ером службы срои· хранения объект должен быть нампг и» эксплуатации и должно быть принято одно из решений предусмотренное соответствующей нормативно-технической документацией: направление на ремонт списание уничтожение проверки и установление итого назначенного ресурса и т.д.. 3.4.11 тривалість відновлення Інтервал часу протягом якого об'єкт перебуває в непрацездатному стані через відмову de en fr rui Zeitspanne bis zur WiederhersteHung time to recovery; lime io restoration temps de panne время восстановления Интервал времени в течение которого объект находится в неработоспособном состоянии из-за отказа 3.4.12 тривалість технічного обслуговування [ремонту] Інтервал часу протягом якого виконується вручну чи автоматично операція технічного обслуговування та чи ремонту об'єкта включно з тривалістю затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами de en fr ru instandhallungsdauer maintenance lime temps de maintenance продолжительность технического обслуживания ремонта Интервал времени в течение которого выполняется вручную или автоматически операция технического обслуживания или ремонта объекта включая продолжительность задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами 3.4.13 трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] Сумарна тривалість індивідуальних операцій технічного обслуговування та чи ремонту об'єкта подана в годинах та затрачена всім обслуговуючим персоналом для цього виду операцій технічного обслуговування та чи ремонту в інтервалі визначеного часу. Примітка. Трудомісткість вимірюють у людино-годинах de en fr ru Instandhaltungs Mannstunden maintenance man-hours dur?e ?quivalente de maintenance; dur?e en hommes heures трудоемкость технического обслуживания [ремонта] Суммарная продолжительность индивидуальных операций технического обслуживания и или ремонта объекта выраженная в часах и затраченная всем обслуживающим персоналом для данного вида операции технического обслуживания и ремонта или в течение данного интервала времени. Примечание. Трудоемкость измеряется в человеко-часах 3.4.14 період врнробу Можливий початковий період наробітку об'єкта протягом якого спостерігається стала тенденція до зменшення параметра потоку відмов що зумовлено наявністю поступовим виявленням та усуненням прихованих дефектів de en fir ru Friihausfallphase early failure period p?riode de d?faillance pr?coce период приработки Возможный начальный период наработки объекта в течение которого имеет место устойчивая тенденция к уменьшению параметра потока отказов что обусловлено наличием постепенным выявлением и устранением скрытых дефектов 3.4.15 період сталого параметру вжтвку відмов Період терміну служби відновлюваного об'єкта з приблизно сталим параметром потоку відмов. Примітка. Період постійності параметра потону відмов відновлюванного об'єкта системи наствє коли в об'єкті будуть замінені хоч один раз практично всі складові елементи на аналогічні нові de en fr ru Phase konstanter Ausfalldichte constant failure intensity period p?riode d'intensit? constante de d?faillance период постоянного параметра потока отказов Период срока службы восстанавливаемого объекта с приблизительно постоянным параметром потока отказов. Примечание. Период постоянства параметра потока отказов восстанавливаемого объекта системы наступает когда в объекте будут заменены хотя бы раз практически все составляющие элементы на аналогичные новые 3.5 Види показників 3.5.1 показник надійності Кількісна характеристика однієї чи декількох із тих властивостей які в сукупності складають надійність об'єкта en ru dependability measure показатель надежности Количественная характеристика одного или нескольких свойств составляющих надежность объекта 3.5.2 одиничний показник надійності Показник надійності що характеризує одну із тих властивостей які в сукупності складають надійність об'єкта en ru simple dependability measure единичный показатель надежности Показатель надежности характеризующий одно из свойств составляющих надежность объекта 3.5.3 комплексний показник надійності Показник надійності що характеризує декілька властивостей із тих які в сукупності складають надійність об'єкта en ru integrated dependability measure комплексный показатель надежности Показатель надежности характеризующий несколько свойств составляющих надежность объекта 3.5.4 експлуатаційний показник надійності; спостережений показник надійності Показник надійності точкову чи інтервальну оцінку якого визначають за наслідками експлуатації en ru operational dependability measure; observed definability measure эксплуатационный показатель надежности; наблюденный показатель надежности Показатель надежности точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации 3.5.5 експериментальний показник надійності; оцінний показник надійності Показник надійності точкову чи інтервальну оцінку якого визначають за даними випробувань en ru estimated dependability measure экспериментальный показатель надежности; оцененный показатель надежности Показатель надежности точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний 3.5.6 розрахунковий показник надійності Показник надійності значення якого визначають шляхом розрахунку en ru analitical dependability measure расчетный показатель надежности Показатель надежности значения которого определяются расчетным методом 3.5.7 екстрапольований показник надійності Показник надійності отриманий шляхом екстраполяції чи інтерполяції для наробітку та чи умов що відрізняються від тих у яких отримано спостережений або оцінний показник надійності en ru extrapolated dependability measure экстраполированный показатель надежности Показатель надежности полученный посредством экстраполяции или интерполяции для наработки и или условий отличных от тех при которых получен наблюденный или оцененный показатель надежности 3.5.8 зпропіозований показник надійності Показник надійності який розрахован на основі спостережених оцінних чи екстрапольованих показників надійності для частин об'єкту у заданих умовах експлуатації з врахуванням особливостей конструкції об'єкта en ru predicted dependability measure прогнозируемый показатель надежности Показатель надежности рассчитанный на основании наблюденных оцененных или экстраполированных показателей надежности частей объекта для заданных условий эксплуатации с учетом конструкции объекта 3.5.9 середній показник надійності Значення отримане у вигляді математичного сподівання випадкової змінної величини наробітку до відмови чи до граничного стану терміну збережуваності тривалості відновлювання чи середнє значення наробітку до відмови до граничного стану всіх об'єктів у виборці при заданих умовах en ru average deprecated mean dependability measure средний показатель надежности Значение полученное в виде матема-тического ожидания случайной переменной величины наработки до отказа или до предельного состояния срока сохраняемости времени восстановления или среднее значение наработок до отказа до предельного состояния всех объектов в выборке при заданных условиях 3.5.10 гамма-відсотковин показник надійності Значення величини наробітку терміну збережуваності тривалості відновлення протягом якого подія відмова досягнення граничного стану відновлення не виникає з імовірністю ? визначеною у відсотках en ru gamma-percentile operating dependability measure гамма-процентный показатель надежности Значение величины наработки срока сохраняемости времени восстановления в течение которого событие отказ достижение предельного состояния восстановление не возникнет с вероятностью ? выраженной в процентах 3.5.11 нестаціонарний показник надійності Значення змінного у часі показника надійності у заданий момент часу en eu instantaneous dependability measure нестационарный показатель надежности Значение переменного во времени показателя надежности в заданный момент времени 3.5.12 стаціонарний показник надійності Значення змінного у часі показника надійності яке він приймає в умовах роботи об'єкта коли параметри його характеристик залишаються незмінними en ru steady-slate dependability measure стационарный показатель надежности Значение переменного во времени показателя надежности определенное для условий работы объекта когда параметры его характеристик остаются постоянными 3.6 Показник безвідмовності 3.6.1 імовірність безвідмовної роботи; R t1 t2 Імовірність того що протягом заданого наробітку відмова об'єкта не виникне. Примітка. Звичайно вважають що на початку інтервале часу чи наробітку об'єкт у змозі виконувати потрібні функції en ru reliability function; survival function вероятность безотказной работы Вероятность того что пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. Примечание. Принимается что в начале интервала времени или наработок объект в состоянии выполнять требуемые функции 3.6.2 середній наробіток до відмови; MTTF Математичне сподівання наробітку об'єкта до першої відмови de en ft ru mini?re Zeilspanne bis sum Ausfail mean operating lime to uni failure dur?e moyenne de fonctionnement avant d?faillance средняя наработка до отказа Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа 3.6.3 середній наробіток між відмовами; середній наробіток на' відмову; MTТF Відношення сумарного наробітку відновлюваного об'єкта до математичного сподівання числа його відмов протягом цього наробітку en ru mean time between failures средняя наработка между отказами; средняя наработка на отказ Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение «той наработки 3.6.4 гамма-відсотковий наробіток на відмову Наробіток протягом якого відмова об'єкта не виникне з імовірністю ? вираженою у відсотках en ru zamma-percenute operating time to failure гамма-процентная наработка до отказа Наработка течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью ? выраженной в процентах 3.65 інтенсивність відмов; ? t Умовна густина імовірності виникнення відмови об'єкта яка визначається за умови що до цього монету відмова не виникла Примітка. Інтенсивність відмов є показником безвідмовності неремонтуємих і невідновлюваних об'єктів de en fr ru momentan? Ausfallrale instantaneous failure rale; failure rale taux instantan? do d?faillance; densit? instantan?e de d?faillance интенсивность отказов Условная плотность вероятности возникновения отказа объекта определяемая при условии что до рассматриваемого момента отказ не возник. Примечание. Интенсивность отказов является показателем безотказности неремонтируемых и невосстанавливаемых объектов 3.6.6 середня інтенсивність відмов Середнє значенню інтенсивності відмов у заданому інтервалі часу de en fr ru mini?re Ausfallrate mean failure rate taux moyen de d?faillance; densit? moyenne de d?faillance средняя интенсивность отказов Среднее значение интенсивности отказов на заданном интервале времени 3.6.7 параметр потоку відмов; Відношення математичного сподівання кількості відмов відновлюваного об'єкта за досить малий його наробіток до значення цього наробітку de en fr ru momentan? Ausfalldichte instantaneous failure intensity; failure intensity intensit? instantan?e de d?faillance параметр потока отказов Отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки 3.6.8 середній параметр потоку відмов; Середнє значення параметра потоку відмов у заданому інтервалі часу de en fr ru mini?re Ausfalldichte mean failure intensity intensit? moyenne de d?faillance средний параметр потока отказов Среднее значение параметра потока отказов на заданном интервале времени 3.7 Показникі довговічності 3.7.1 середній ресурс Математичне сподівання ресурсу en ru mean life; mean useful life средний ресурс Математическое ожидание ресурса 3.7.2 гамма-відсотковвв ресурс Сумарний наробіток протягом якої об”єкт не досягне предельного стану з імовірністю ? вираженою у відсотках en ru gamma-percentile life гамма-процентный ресурс Суммарная наработка в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью ? выраженной в процентах 3.7.3 середній термін служби Математичне сподівання терміну служби en ru mean lifetime средний срок службы Математическое ожидание срока службы 3.7.4 гамма-відсотковий термін служби Календарна тривалість експлуатації протягом якої об'єкт не досягне граничного стану з імовірністю ? вираженою у відсотках. Примітка до пп.7.1 7.4. При використанні показників довговічності слід вказувати початок відрахунку та вид дії після настання граничного стану наприклад гамма-відсотковий ресурс від другого капітального ремонту до списання. Показники довговічності які відраховуються від введення об'єкта в експлуатацію до повного зняття з експлуатації називаються: середній повний ресурс термін служби гамма-відсотковий повний ресурс термін служби en ru gamma-реrсеntilе lifetime гамма-процентный срок службы Календарная продолжительность эксплуатации в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью ? выраженной в процентах. Примечание в по 7.1 7.4. При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния например гамма-процентный ресурс от второго капитального pемонта до списания. Показатели долговечности отсчитываемые от ввода объекта в эксплуатацию до окончательного снятия с эксплуатации назіваются: средний полный ресурс срок службы гамма-процентный полный ресурс срок службы службы 3.8 Показникі збережуваності 3.8.1 середній термін збережуваності Математичне сподівання строку збережуваності en ru mean storage time средний срок сохраняемости Математическое ожидание срока сохраняемости 3.8.2 гамма-відсотковий термін збережуваності Термін збережуваності що його досягає об'єкт із заданою імовірністю ? вираженою у відсотках en ru gamma-perccnule storage time гамма-процентный срок сохраняемости Срок сохраняемости достигаемый объектом с заданной вероятностью ? выраженной в процентах 3.9 Показники ремонтопридатності 3.9.1 імовірність відновлення; М t Імовірність того що час відновлення працездатного стану об'єкта не перевищить заданого значення en ru probability of restoration; maintainability function вероятность восстановления Вероятность того что время восстановлення работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение 3.9.2 середня тривалість відновленая; MTTR Математичне сподівання часу відновлення працездатного стану об'єкта після відмови de en fr ru mini?re Zeit bis zur Wieder-herstellung mean restoration time dur?e moyenne de panne; moyenne de temps pour la t?che de r?paration среднее время восстановления Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа 3.9.3 гамма-відссткова тривалість відновленая Інтервал часу протягом якого відновлення працездатності об'єкта здійсниться зі імовірністю ? вираженою у відсотках en ru gamma-percentile restoration time гамма-процентное время восстановления Время в течение которого восстановление работоспособности объекта будет осуществлено с вероятностью ? выраженной в процентах 3.9.4 інтенсивність відновлення;? t Умовна густина імовірності відновлення працездатності об'єкта визначена для одного моменту часу за умовою що до цього моменту відновлення не завершилося en ru instantaneous repair rate интенсивность восстановления Условная плотность вероятности восстановления работоспособности объекта определенная для рассматриваемого момента времени при условии что до этого момента восстановление не было завершено 3.9.5 середня інтенсивність відновлення; Середнє значення інтенсивності відновлення в заданому інтервалі часу en ru mean repair rate средняя интенсивность восстановления Среднее значение интенсивности восстановления на заданном интервале времени 3.9.6 середня трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] Математичне сподівання трудомісткості технічного обслуговування та чи ремонту виражене в людино-годинах de en fr ru mini?re Mannstunden fur Instand-haltung mean repair time dur?e moyenne ?quivalente de maintenance; dur?e moyenne en hommes-heures средняя трудоемкость технического обслуживания [ремонт] Математическое ожидание трудоемкости технического обслуживания и или ремонта выраженное в человеко-часах 3.10 Комплексні показники надійності 3.10.1 коефіцієнт готовності; А t Імовірність того що об'єкт виявиться працездатним у довільний момент часу крім запланованих періодів протягом яких використання об'єкта за призначенням не передбачено de en fr ru Verfugbarkeit instantaneous availability disponibilit? коэффициент готовности Вероятность того что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени кроме планируемых периодов в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается 3.10.2 коефіцієнт пеготовяості; коефіцієнт простою U t Імовірність того що об'єкт виявиться непрацездатним у довільний момент часу крім запланованих періодів протягом яких використання об'єкта за призначенням не передбачено Примітка. Кількісна оцінка «коефіцієнта неготовності» є доповненням до 1 «коефіцієнта готовності» en то instantaneous unavailability коэффициент неготовности; коэффициент простоя Вероятность того что объект окажется в неработоспособном состоянии в произвольный момент времени кроме планируемых периодов в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Примечание.Количественная оценка «коэффициента неготовности» является дополнением 1 до «коэффициента готовности» 3.10.3 середній коефіцієнт готовності; Середнє значення нестаціонарного коефіцієнта готовності у заданому інтервалі часу de en fr ru mittlere Verf?gbarkeit mean availability disponibilit? moyenne средний коэффициент готовности Среднее значение нестационарного коэффициента готов носій на заданном интервале времени 3.10.4 стаціонарний коефіцієнт готовності; А Значення коефіцієнта готовності визначене для умов роботи об'єкта коли середній параметр потоку відмов і середня тривалість відновлення залишаються сталими Примітка до п.п. 10.3 10.4. Дозволяється використовувати показник аналогічний «коефіцієнтові неготовності» визначений як доповненні до 1 «середнього коефіцієнта готовності» чи «стаціонарного коефіцієнта готовності» який має назву відповідно «середній коефіціент неготовності чи «стаціонарний коефіціент неготовності» de en fr ru asymptolische Verffifbarkeil steady state availability disponibilit? asymptonque стационарный коэффициент готовности Значение коэффициента готовности определенное для условий работы объекта когда средний параметр потока отказов и среднее время восстановления остаются постоянными. Примечание к н.н. l0.3 10.4. Допускаетется использовать показатель аналогичный «коэффициенту неготовности» определяемый как дополнение до 1 «среднего коэффициента готовности» или «стационарного коэффициента готовности» и называемый соответственно «средний коэффициент неготовности» или «стационарный коэффициент неготовности» 3.10.5 коефіціиїт оперативної готовності Імовірність того що за винятком тих запланованих періоді» протягом яких використання об'єкта за призначенням не передбачено він у довільний момент часу виявиться у працездатному стані і надалі протягом заданого інтервалу часу en ru operational availability function коэффициент оперативной готовности Вероятность того что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени кроме планируемых периодов в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается и начиная с этого момента будет выполнять требуемую функцию в течение заданного интервала времени 3.10.6 коефіцієнт технічного використання Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування об'єкта у працездатному стані за деякий період експлуатації до математичного сподівання сумарного часу перебування об'єкта в працездатному стані та у простоях зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за той самий період en ru steady state availability factor коэффициент технического использования Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и в простоях обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период 3.10.7 коефіцієнт збереження ефективності Відношення значення показника ефективності використання об'єкта за призначенням за певну тривалість експлуатації до номінального значення цього показника розрахованого за умови що відмови об'єкта протягом того ж періоду не виникають en ru efficiency ratio коэффициент сохранения эффективности Отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя вычисленному при условии что отказы объекта в течение того же периода не возникают 3.11 Нормування надійності 3.11.1 нормування надійності Встановлення у нормативній та чи конструкторській проектній документації кількісних і якісних вимог до надійності. Примітка. Нормування надійності включає: вибір номенклатури нормованих показників надійності; техніко-економічне обгрунтування значень показників надійності об'єкта та його складових частин; задания вимог до точності та вірогідності вихідних даних; формулювання критеріїв відмов пошкоджень та граничних станів; задання вимог до методів контролю надійності на всіх етапах життєвого циклу об'єкта en ru dependability specification нормирование надежности Установление в нормативно-технической и или конструкторской проектной документации количественных и качественных требований к надежности. Примечание. Нормирование надежности включает: выбор номенклатуры нормируемых показателей надежности; технико-экономическое обоснование значений показателей надежности объекта и его составных частей; задание требований к точности и достоверности исходных данных; формулирование критериев отавное повреждений и предельных состояний; задание требований к методам контроле надежности ив всех этапах жизненного никла объекта 3.11.2 нормований показник надійності Показник надійності значеній якого регламентовано нормативною та або конструкторською проектною документацією на об'єкт. Примітка. Нормованими показниками надійності можуть бути використані один чи декілька із тих показників які занесено у цей стандарт залежно від призначення об'єкта ступеню його відповідальності умов експлуатації наслідків можливих відмов обмежень на витрати а також від співвідношення витрат на забезпечення надійності об'єкта та витрат на його технічне обслуговування і ремонт. За узгодою між замовником та розробником виготовлювачем допускається нормувати показники надійності які відсутні у цьому стандарті але не суперечать означенням показників цього стандарту. Значення нормованих показників надійності враховують зокрема при визначенні ціни об'єкта гарантійного терміну та гарантійного наробітку en ru specified dependability measure нормируемый показатель надежности Показатель надежности значение которого регламентировано нормативно-технической и или конструкторской проектной документацией на объект. Примечание. В качестве нормируемых показателей надежности могут быть ис-пользованы один или несколько показателей включенных в настоящий стан дарт в зависимости от назначения объекта степени его ответственности условий эксплуатации последствий возможных отказов ограничений на затраты а также соотношения затрат на обеспечение надежности объекта и затрат на его техническое обслуживание и ремонт. По согласованию между заказчиком и разработчиком изготовителем допускается нормировать показатели надежности не включенные в настоящий стандарт которые не противоречат определениям показателей настоящего стандарте. Значения нормируемых показателей надежности учитывают в частности ори назначении цены объекта гарантийного срока и гарантийной наработки 3.11.3 заданий показник надійності Числове значення нормованого показника надійності встановлене у технічному завданні на розроблюваний виріб en ru set dependability measure заданный показатель надежности Численное значение нормируемого показателя надежности установленное в техническом задании на разрабатываемое изделие 3.11.4 оптимальний показник надійності Значення нормованого показника надійності визначене з урахуванням утрат через відмови та витрат на підвищення надійності чи за іншим критерієм en ru optimum dependability measure . оптимальный показатель надежности Значение нормируемого показателя надежности определенное с учетом потерь от отказов и затрат на повышение надежности или· но другому критерию 3.12 Забезпеченая та підвищення надійності 3.12.1 керування надійностю Цілеспрямована діяльність щодо обгрунтування планування забезпечення підвищення та підтримки характеристик безвідмовності ремонтопридатності довговічності та збережуванності об”єктів що розглядаються ru ru dependability management программа обеспечения надежности Целенаправленная деятельность по обоснованию планированию обеспечению повышению и поддержанию характеристик безотказности ремонтопригодности долговечности и сохраняемости рассматриваемых объектов 3.12.2 програма забезпечення надійності Документ що встановлює комплекс взаємообумовлених організаційно-технічних вимог та заходів які належить проводити на певних етапах життєвого циклу об”єкта і спрямованих на забезпечення заданих вимог до надійності та або на підвищення надійності en ru dependability support prugramme Документ устанавливающий комплекс взаимосвязанных организационно-технических требований и мероприятий подлежащих проведению на определенных стадиях жизненного цикла объекта и направленных на обеспечение заданных требований к надежности и или на повышение надежности 3.12.3 приріб лля ремонтопридатного об'єкта Процес підвищення показників безвідмовності об'єкта який використовує функціонування кож- ного виробу в належних навколишніх умовах з його успішним неплановим ремонтом після кожної відмови протягом періоду ранніх відмов de en fr ru Einbrennen fur instandzusetzende Einheiten burn in for repairable hardware rodage d'un materiel r?parable приработка для ремонтопригодного объекта Процесс повышения показателей безотказности объекта использующий функционирование каждого изделия в предписанных окружающих условиях с его успешным неплановым ремонтом после каждого отказа в течение периода ранних отказов 3.12.4 приріб для неремонтопридатного об'єкта Процес підвищення показників безвідмовності об'єкта який використовує його функціонування у заданих умовах de en fr ru Einbrennen fur nicht instandzusel-zende Einheiten burn in for nonrepayable hardware rodage d'une entit? non r?parable приработка для неремонтопригодного объекта Процесс повышения показателей безотказности объекта использующий его функционирование в заданных условиях 3.12.5 зростання безвідмовності; підвищення безвідмовності Процес прогресуючого покращеній показників безвідмовності об'єкта з часом de en fr ru Zuveriassigkeiiswachslum reliability growth croissance de la fiabilit? рост безотказности; повышение безотказности Процесс прогрессирующего улучшения показателей безотказности объекта со временем 3.12.6 резервування Спосіб забезпечення надійності об'єкта за рахунок використання додаткових засобів та або можливостей надлишкових відносно мінімально необхідних для виконання потрібних функцій de en fr ru Redundanz redundancy redondance de moyens резервирование Способ обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств и или возможностей избыточных по отношению к минимально необходимым 3.12.7 резерв Сукупність додаткових засобів і або можливостей що використовуються для резервування en ru reserve резерв Совокупность дополнительных средств и или возможностей используемых дм резервирования 3.12.8 структурне резервування Резервування з застосуванням резервних елементів структури об'єкта en ru structural redundancy структурное резервирование Резервирование с применением резервных элементов структуры объекта 3.12.9 почасове резервування Резервування з застосуванням резервів часу en ru time redundancy временное резервирование Резервирование с применением резервов времени 3.12.10 інформаційне резервувавання Резервування з застосуванням резервів інформації en ru information redundancy информационное резервирование Резервирование с применением резервов информации 3 12.11 функціональне резервувавання Резервування при якому використовується здатність елементів об'єкта виконувати додаткові функції en ru functional redundancy функциональное резервирование Резервирование при котором используется способность элементов объекта выполнять дополнительные функции 3.12.12 вивантажувальне резервування Резервування при якому використовується здатність елементів об'єкта сприймати додаткові навантаження поверх номінальних en ru derating redundancy нагрузочное резервирование Резервирование при котором используется способность элементов объекта воспринимать Дополнительные нагрузки сверх номинальных 3.12.13 основний елемент Елемент об'єкта необхідний для виконання потрібних функцій без використання резерву en ru major element основной элемент Элемент объекта необходимый для выполнения требуемых функций без использования резерва 3.12.14 резервований елемент Основний елемент на випадок відмови якого а об'єкті передбачені один або декіямсз резервних елементів en ru Element under redundancy резервируемый элемент Основной элемент на случай оказа которого в объекте предусмотрены один или несколько резервных элементов 3.12.15 резервний елемент Елемент призначений дня виконання функцій основного елемента в разі його відмови en ru Redundancy element резервный элемент Элемент предназначенный для выполнения функций основного элемента в случае. отказа последнего 3.12.16 кратність резерву Відношення кількості резервних елементів до кількості резервованих ними елементів виражене нескоротним дробом en ru redundancy ratio кратность резерва Отношение числа резервных элементов к числу резервируемых ими элементов выраженное несокращенной дробью 3.12.17 дублювання Резервування з кратністю резерву один до одного en ru duplication дублирование Резервирование с кратностью резерва один к одному 3.12.18 навантажений резерв Резерв що містить один чи декілька резервних елементів які перебувають у режимі основного елемента en ru active reserve; loaded reserve нагруженный резерв Резерв который содержит один или несколько резервных элементов находящихся в режиме основного элемента 3.12.19 полегшений резерв Резерв що складається з одного чи декількох резервних елементів які перебувають у режимі меншого навантаження порівняно з основним елементом en ru reduced reserve облегченный резерв Резерв который содержит один или несколько резервных элементов находящихся в менее нагруженном режиме чаи основной элемент 3.12.20 ненавантаженнй резерв Резерв що складається з одного чи декількох резервних елементів які перебувають у ненавантаженому стані до початку виконання ними функцій основного елемента en ru standby reserve; unloaded reserve ненагруженный резерв Резерв который содержит один или несколько резервных элементов находящихся в ненагруженном режиме до начала выполнения ими функций основного элемента 3.12.21 загальне резервування Резервування в якому резервується об'єкт в цілому en ru whole system redundancy общее резервирование Резервирование при котором резервируется объект в целом 3.12.22 роздільне резервування Резервування в якому резервуються окремі елементи об'єкта чи їх групи en ru segregated redundancy раздельное резервирование Резервирование при котором резервируются отдельные элементы объекта или их группы 3.12.23 стале резервування; паралельне резервування Резервування в якому використовують навантажений резерв і в якому якщо відмовляє будь-який елемент в резервованій групі виконання об'єктом погрібних функцій забезпечується без перемикань рештою елементів de en fr ru furiktionsbelieligte Redundanz continuous redundancy redondance active постоянное резервирование; параллельное резервирование Резервирование при котором используется нагруженный резерв и при отказе любого элемента в резервированной группе выполнение объектом требуемых функций обеспечивается без переключений оставшимися элементами 3.12.24 заміщувальне резервування Резервування в якому функції основного елемента передаються резервному тільки після відмови основного елемента de en fr ru nichl funklionsbeteiligle Rеdundanz standby redundancy redondance en attente; redondance passive; redondance en secours резервирование замещением Резервирование при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного элемента 3.12.25 ковзне резервування Заміщувальне резервування в якому група основних елементів резервується одним чи декількома резервними елементами кожний з яких може замінити будь-який з елементів цієї групи у випадку його відмови en ru sliding redundancy скользящее резервирование Резервирование замещением при котором группа основных элементов резервируется одним или .несколькими резервными элементами каждый из которых может заменить любой из элементов данной группы в случае его отказа 3.12.26 змішане резервування Поєднання різних видів резервування в одному об'єкті en ru combined redundancy смешанное резервирование Сочетание различных видов резервирования в одном и том же объекте 3.12.27 резервування з відновленням Резервування в якому відновлення основних і чи резервних елементів у випадку їх відмови технічно можливе без порушення працездатності об'єкта в цілому та передбачено експлуатаційною документацією en ru redundancy with restoration резервирование с восстановлением Резервирование при котором восстановление отказавших основных и или резервных элементов технически возможно без нарушения работоспособности объекта лом и предусмотрено эксплуатационной документацией 3.12.28 резервування без відновлення Резервування при якому відновлення основних і чи резервних елементів у випадках їх відмови технічно неможливе без порушення працездатності об'єкта в цілому та або не передбачене експлуатаційною документацією en ru redundancy without restoration резервирование без восстановления Резервирование при котором восстановление отказавших основных и или резервных элементов технически невозможно без нарушения работоспособности объекта в целом и или не предусмотрено эксплуатационной документацией 3.12.29 імовірність успішного переходу на резерв Імовірність того що перехід на резерв відбудеться без відмови об'єкта тобто відбудеться за час який не перевищує допустимого значення перерви у функціонуванні та чи без зниження якості функціонування en ru probability of successful redundancy вероятность успешного перехода на резерв Вероятность того что переход на резерв произойдет без отказа объекта т. е. произойдет за время не превышающее допустимого значения перерыва в функционировании и или без снижения качества функционирования 3.13 Аналіз надійності 3.13.1 аналіз надійності Систематизоване дослідження з метою визначення впливу на надійність об'єкта особливостей конструкції технологічних проце- сів виробництва умов експлуатації технічного обслуговування та ремонту а також визначення досягнутого рівня надійності при виконанні запланованих заходів щодо забезпечення і підвищення надійності та оцінка ефективності цих заходів en ru dependability analysis анализ надежности Систематизированное исследование с целью определения влияния на надежность объекта особенностей конструкции технологических процессов изготовления условий эксплуатации технического обслуживания и ремонта а также определения достигнутого уровня надежности в результате выполнения запланированных мероприятий по обеспечению м повышению надежности и оценка эффективности этих мероприятий 3.13.2 проектне оцінювання надійності Визначення сподіваних числових змачень показників надійності проектованого об'єкта на підставі даних про надійність його складових частин і структури об'єкта en ru projected estimatic dependability проектная оценка надежности Определение ожидаемых численных значений показателей надежности проектируемого объект на основе данных о надежности его составных частей и структуры объекта 3.13.3 структурна схема надійності Структурна схема складного об'єкта що подає його у вигляді сукупності певним чином сполучених у сенсі надійності його складових частин en ru dependability structure diagram структурная схема надежности Структурная схема сложного объекта представляющая объект в виде совокупности определенным образом соединенных в смысле надежности составных частей объекта 3.13.4 блок-схема аналізу безвідмовності Структурна схема складного об'єкта для одного чи декількох видів його функціонування що пояснює яким чином несправності складових частин об'єкта як елементів структури чи їх поєднання спричиняють несправність об'єкта в цілому de en fr ru Zuveriissigkejls-Blockdiagramm reliability block diagram diagramme de fiabilit? блок-схема анализа безотказности Структурная схема сложного объекта для одного или нескольких видов его функционирования поясняющая каким образом неисправности составных частей объекта как элементов структуры или их сочетания приводят к неисправности в целом 3.13.5 діаграма ставів та переходів Схемі шо відображає множину можливих станів об'єкта та імовірних однокрокових переходів між ними de en fr ru Zustandsiibergangs-Diagramm stale-transition diagram diagramme de transition диаграмма состояний и переходов Схема отображающая множество возможных состояний объекта и вероятных одношаговых переходов между ними 3.13.6 граф несправностей Логічна схема що відображає види несправностей складових частин об'єкта або зовнішніх подій чм їх комбінації які спричиняють певний вад несправності об'єкта en ru fault tree граф неисправностей Логическая схема отображающая виды неисправностей составных частей объекта или внешних событий или их комбинаций приводящих к данному виду неисправности объекта 3.13.7 граф технічного обслуговування та ремонту Логічне схема що відображає допустимі альтернативні послідовності одиничних операцій технічного обслуговуння об'єкта та умови їх вибору en ru maintenance tree граф технического обслуживания и ремонта Логическая схема отображающая приемлемые альтернативные последовательности единичных операций технического обслуживания объекта и условия по их выбору 3.13.8 аналіз графа несправностей Аналіз видів несправностей складових частин об'єкта або зовнішніх подій чи їх комбінацій які спричиняють установлений вид несправності об'єкта представлений у формі деревоподібної структури en ru fault tree analysis анализ графа неисправностей Анализ видов неисправностей составных частей объекта или внешних событий или их комбинаций приводящих к установленному виду неисправности объекта предоставленный в форме древовидной структуры 3.13.9 аналіз несправностей Логічне та систематичне дослідження об'єкта для ідентифікації та аналізу імовірностей виникнення причин та наслідків потенційних несправностей en ru fault analysis анализ неисправностей Логическое и систематическое исследование объекта с целью идентификации и анализа вероятностей возникновения причин и последствий потенциальных неисправностей 3.13.10 аналіз видів та наслідків несправностей; FMEA Якісний метод аналізу безвідмовності який полягає у вивченні видів можливих несправностей кожної складової частини об'єкта та визначенні впливу наслідків несправностей кожного виду на інші складові частини та на потрібні функції об'єкта en ru fault modes and effects analysts анализ видов и последствий неисправностей Качественный метод анализа безотказности который заключается в изучении видов возможных неисправностей каждой составной части объекта и определении влияния последствий неисправностей каждого вида на другие составные части и на требуемые функции объекта 3.13.11 аналіз видів наслідків та критичності несправностей; FMECA Якісний метод аналізу безвідмовності який містить аналіз видів та наслідків несправностей з урахуванням імовірності їх виникнення та упорядкування за ступенем важливості en ru fault modes effects and criticality analysts анализ видов последствий и критичности неисправностей Качественный метод анализа безотказности который включает анализ видов и последствий неисправностей с учетом вероятности их возникновения и упорядочения по степени серьезности 3.13.12 аналіз відмов Логічне та систематичне дослідження об'єкта що відмовив для ідентифікації та аналізу особливостей виникнення відмов їх причин та наслідків de en ?? ru Ausfallanalisе failure analysis analyse de d?faillance анализ отказов Логическое и систематическое исследование отказавшего объекта с целью идентификации и анализа характера возникновения отказов их причин и последствий 3.13.13 аналіз навантажень та впливів Визначення фізичних хімічних та інших навантажень на об'єкт у заданих умовах експлуатації en ru stress analysis анализ нагрузок и воздействий. Определение физических химических и других нагрузок на объект в заданных условиях эксплуатации 3.14 Технічне обслуговування та ремонт 3.14.1 технічне обслуговування та ремонт Сукупність усіх технічних та організаційних дій в тому числі й технічного нагляду спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан в якому він здатний виконувати потрібну функцію en ru maintenance техническое обслуживание и ремонт Совокупность всех технических и организационных действий включающий технический надзор направленных на поддержание или возвращение объекта в состояние в котором он способен выполнять требуемую функцию 3.14.2 стратегія технічного обслуговування та ремонту Система принципів організації й проведення технічного обслуговування та ремонту de en fr ru Instandhaltungssystematik maintenance philosophy doctrine de maintenance стратегия технического обслуживания и ремонта Система принципов организации и проведения технического обслуживания и ремонта 3.14.3 технічне обслуговуваная Комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням під час простою зберігання та транспортування en ru preventive maintenance техническое обслуживание Комплекс операций или операция по поддержанию исправности или работоспособности объекта при использовании по назначению простое хранении и транспортировании 3.14.4 ремонт Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин en ru repair ремонт Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурсов объектов или их составных частей 3.14.5 відмовлення Подія яка полягає в тому що після несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію de en fr ru Wiederherstellung restoration; recovery r?tablissement восстановление Событие заключающееся в том что после неисправности объект вновь становится способным выполнять требуемую функцию 3.15 Визначення та контроль надійності випробування та надійність 3.15.1 визначення надійності Визначення кількісних значень показників надійності об'єкта en ru dependability assessment определение надежности Определение численных значений показателей надежности объекта 3.15.2 контроль надійності Перевірка відповідності об'єкта до заданих вимог щодо надійності en ru dependability verification контроль надежности Проверка соответствия объекта заданным требованиям к надежности 3.15.3 розрахунковий метод визначення надійності Метод який грунтується на розрахунку показників надійності за даними довідників з надійності компонентів і комплектувальних елементів об'єкта за даними про надійність об'ектів-аналогів за даними про властивості матеріалів та іншої інформації наявної на час проведення розрахунку en ru analitical dependability assessment расчетный метод определения надежности Метод основанный на вычислении показателей надежности по справочным данным о надежности компонентов и комплектующих элементов объекта по данным о надежности объектов-аналогов по данным о свойствах материалов и другой информации имеющейся к моменту оценки надежности 3.15.4 розрахунково-експеримен-тальний метод визначення надійності Метод коли показники надійності всіх чи деяких складових частин об'єкта визначають за результатами випробувань і чи експлуатації а показники надійності об'єкта в цілому розраховують за математичною моделлю . en ru analitical-experimenlal dependability assessment расчстно-экспериментальный метод определения надежности Метод при котором показатели надежности всех иди некоторых составных частей объекта определяют по результатам испытаний и или эксплуатации а показатели належності объекта а целом рассчитывают по математической модели 3.15.5 експериментальний метод визначення надійності Метод що базується на статистичному обробленні даних одержаних у випробуваннях чи в експлуатації об'єкта. Примітка. Аналогічно термінам 15.3 15.5 визначають відповідні методи контролю надійності en ru experimental dependability assessment экспериментальный метод определения надежности Метод основанный на статистической обработке данных получаемых при испытаниях или эксплуатации объекта в целом. Примечание. Аналогично терминам 15.3 15.5 определяют соответствующие методы контроля надежности 3.15.6 визначення надійності методом статистичного моделювання Спосіб визначення числових значень показників надійності об'єкта який проектують на ЕОМ шляхом моделювання процесів функціонування об'єкта виникнення та усунення відмов en ru statistical modeling dependability assessment определение надежности методом статистического моделирования Способ определения численных значений показателей надежности проектируемого объекта на ЭВМ предусматривающий моделирование процесса функционирования объекта совместно с процессами возникновения и устранения отказов 3.15.7 випробування на надійність Випробування які виконують для визначення чи контролю показників надійності в заданих умовах en ru dependability test испытания на надежность Испытания проводимые для определения или контроля показателей надежности в заданных условиях 3.15.8 визначальні випробування на надійність Випробування для визначення показників надійності зі заданою точністю та вірогідністю en tu determination dependability test определительные испытания на надежность Испытания проводимые для определения показателей надежности с заданной точностью и достоверностью 3.15.9 контрольні випробуванім па надійність Випробування які виконують для контролю за показниками надійності en ru compliance dependability test контрольные испытания на надежность Испытания проводимые для контроля показателей надежности 3.15.10 нормальні випробування на надійність Випробування на надійність методи та умови проведення яких забезпечують необхідний обсяг інформації в той самий термін що й у передбачених умовах експлуатації en ru normal dependability test нормальные испытания на надежность Испытания на надежность методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации в такой же срок как и в предусмотреных условиях эксплуатации 3.15.11 прискорені випробування на надійність Випробування в яких рівень діючого навантаження вибирають вищим ніж рівень навантаження у початкових умовах щоб скоротити час необхідний для спостереження характеристики навантаження об'єкта чи для її підсилення зa заданий час. Примітка. Вірно обргунтоване прискорене випробування не повинно змінювати основні види несправностей тa характер виникнення відмов або їх відносну перевагу en ro accelerated dependability test ускоренные испытания на надежность Испытания при которых применяемый уровень нагрузки выбирают Превышающим уровень нагрузки в исходных условиях для сокращения продолжительности времени Требуемого для наблюдения нагрузочной характеристики объекта или для ее усиления при заданной продолжительности времени. Примечание. Правильно обоснованное ускоренное испытание не должно изменять основные виды неисправностей и характер возникновения отказов или их относительное преобладание 3.15.12 коефіцієнт прискорення наробітку Відношення двох значень часу необхідного для одержання однакового числа відмов або відхилення параметрів у двох виборок однакового обсягу при двох різних рівнях навантажень та збереженні незмінними характеру виникнення відмов видів несправностей та їх відносного переважання de en fr ru Raffungsfaktor time acceleration factor facteur d'acc?l?ration temporelle коэффициент ускорения наработки Отношение продолжительностей времени необходимых для получения одинакового числа отказов или уходов параметров в двух выборках одинакового размера при двух различных наборах нагрузок и сохранении неизменными характера возникновения отказов видов неисправностей и их относительного преобладания 3.15.13 коефіцієнт прискорення інтенсивності відмов Відношення інтенсивності відмов одержаних під час прискорених випробувань до інтенсивності відмов одержаних під час нормальних випробувань на надійність Примітка. Обидві інтенсивності відмов належать до одного й того ж періоду терміну служби об'єктів що випробовуються de en fr ru Ausfallraten-Raflungsfaktor failure rate acceleration factor facteur d'acc?l?ration du taux de d?faillance; facteur d'acc?l?ration de la densit? de d?faillance коэффициент ускорения интенсивности отказов Отношение интенсивности отказов при ускоренных испытаниях к интенсивности отказов полученных при нормальных испытаниях на надежность Примечание. Обе интенсивности отказов относят к одному и тому же периоду 3.15.14 коефіцієнт прискорення параметра потоку відмов Відношення одержаних при двох різних рівнях зовнішніх діючих чинників кількостей відмов відновлюваного об'єкта який випробовують протягом інтервалу часу встановленого залежно від фіксованого терміну служби об'єкта de en fr ru Ausfallddichten-Raffungsfaktor failure intensity acceleration factor facteur d'acc?l?ration de l'intensit? de d?faillance коэффициент ускорения параметра потока отказов Отношение полученных при двух различных уровнях внешних воздействующих факторов чисел отказов восстанавливаемого объекта испытываемого в течение данного интервала времени устанавливаемого в зависимости от его фиксированного срока службы 3.15.15 план випробувань на надійність Сукупність правил що встановлюють обсяг вибірки порядок проведення випробувань критерії їх завершення та прийняття рішень за результатами випробувань en ru dependability test programme план испытаний на надежность Совокупность правил устанавливающих объем выборки порядок приведения испытаний критерии их завершения и принятия решений по результатам испытаний 3.15.16 обсяг випробувань на надійність Характеристика плану випробувань на надійність яка включає кількість випробовуваних зразків сумарну тривалість випробувань в одиницях наробітку та чи кількість серій випробувань en ru scope of dependability test объем испытании на надежность Характеристика плана испытаний на надежность включающая число испытываемых образцом суммарную продолжительность испытаний в единицах наработки и или число серий испытаний 3.16 Похибки та помилки 3.16.1 похибка Різниця між розрахованим спостережуваним або виміряним значенням величини чи параметру та дійсним установленим або теоретично правильним значенням величини чи параметру. Примітка 1. Похибка інструментальна може бути викликана несправним об'єктом наприклад похибка обчислення допущена несправним засобом обчислювальної техніки. Примітка 2. Похибка методична може бути викликана використанням тієї чи Іншої теоретичної функції розподілу випадкової величини наробітку. параметра кількості відмов. Примітки 3. По характеру появи похибка може бути систематичною або випадковою de en fr ru Fehlaussage error erreur погрешность Расхождение между вычисленным наблюдаемым или измеренным значением величины или параметра и истинным установленным или теоретически правильным значением величины или параметра. Примечание 1. Погрешность инструментальная может быть вызнана неисправным объектом например погрешность вычисления допущенная неисправным средством вычислительной техники. Примечание 2. Погрешность методическая может быть вызвана использованием той или иной теоретической функции распределения случайной величины наработки параметра числа отказов. Примечание 3. По своему характеру появления погрешность может быть систематической или случайной 3.16.2 помилка Оцінка логічного твердження або висновок про щось яке невірне хибне. Примітка. Помилкою наприклад є: спотворення кодового сигналу інформації при невірному хибному відображенні значення елемента кодової послідовності сигналу одиниці чи нуля; визначення відмови як дії що не відбулась хибна відмова ; незнайдення відмови невиявлена відмова en ru mistake ошибка Оценка логического утверждения или заключение о чем-то которое неверно ложно. Примечание. Ошибкой например являются: искажение кодового сипим информации при неверном ложном отображении значения элемента кодовой последовательности сигнала единицы или нуля; определение отказа как события которое не состоялось ложный отказ ; необнаружение отказа невыявленный отказ 3.16.3 помилка оператора Дія людини яка призвела до ненавмисного наслідку de en fr ru FehtverhaUen; menuhliches Verugen human error erreur humaine ошибка оператора Действие человека приведшее к непреднамеренному результату АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ аналіз одів наслідків та критичності несправностей 3.13.11 аваліз видівта наслідків несправностей 3.13.10 аналіз відмов 3.13.12 аваліз графу несправностей 3.13.8 аналіз навантажень та впливів 3.13.13 аналіз надійності 3.13.1 аналіз несправносте· 3.13.9 безумовність властивість 3.1.11 блок-схема аналізу безвідмовності 3.13.4 вид відмови 3.3.26 вид несправності 3.2.14 визначеная надійності 3.15.1 визначення надійності методом статистичного моделювання 3.15.6 випробування на надійність 3.15.7 випробування на надійність визначальні 3.15.8 випробування иа надійність контрольні 3.15.9 випробування па надійність нормальні 3.15.10 випробування иа надійність прискорені 3.15.11 відмова 3.3.1 відмова виробнича 3.3.7 відмова деградовна 3.3.14 відмова залежна 3.3.19 відмова конструкційна 3.3.6 відмова критична 3.3.5 відмова неврахована 3.3.18 відмова незалежна 3.3.20 відмова повна 3.3.3 відмова повторювальна 3.3.10 відмова поступова 3.3.16 відмова прихована 3.3.22 відмова раптова 3.3.15 відмова ресурсна 3.3.4 відмова систематична 3.3.8 відмова ураховувана 3.3.17 відмова часткова 3.3.2 відмова через неміцність 3.3.13 відмова через неправильне поводження 3.3.12 відмова через перевантаження 3.3.11 відмова явна 3.3.21 відновлення 3.14.5 готовність 3.1.15 граф несправностей 3.13.6 граф технічного обслуговування та ремонту 3.13.7 дефект 32.24 діаграма станів та переходів 3.135 довговічність 3.1.12 дублювання 3.12.17 елемент основний 3.12.13 елемент резервний 3.12.15 елемент резервований 3.12.14 збережуваність 3.?.13 збій 3.3.9 зростання безвідмовності 3.125 імовірність безвідмовної роботи 3.6.1 імовірність відновлення 3.9.1 імовірність успішного переходу на резерв 3.12.29 інтенсивність відмов 3.6.5 інтенсивність відмов середня 3.6.0 інтенсивність відновлення 3.9.4 інтенсивність відновлення середня 3.95 керування надійністю 3.12.1 коефіцієнт готовності 3.10.1 коефіцієнт готовності середній 3.10.3 коефіцієнт готовності стаціонарний 3.10.4 коефіцієнт збереження ефективності 3.10.7 коефіцієнт неготовності 3.10.2 коефіцієнт оперативної готовності 3.105 коефіцієнт прискорення інтенсивності відмов 3.15.3 коефіцієнт прискорення наробітку 3.15.12 коефіцієнт прискорення параметру потоку відмов 3.15.14 коефіцієнт простою 3.10.2 коефіцієнт технічного використання 3.10.6 контроль надійності 3.15.2 кратність резерву 3.12.16 критерій відмови 3.3.23 критерій граничного стану 3.2.8 критерій критичного стану 3.2.6 критичність відмови 3.3.28 метод визначання надійності експериментальний 3.1.55 метод визначання надійності розрахунковий 3.15.3 метод визначання надійності розрахунково-експериментальний 3.15.4 межанізм відмови 3.3.25 надійність 3.1.10 напрацювання 3.4.1 наробіток 3.4.1 наробіток до відмов 3.4.2 наробіток до відмова гамма-відсотковий 3.6.4 наробіток до відмов середній 3.6.2 наробіток між відмовами 3.4.3 навобіток між відмовами середній 3.6.3 наробіток яв відмову середній 3.6.3 наробіток відмови 3.3.27 непрацездатність 3.2.4 несправність 3.2.2 несправність виробнича 3.2.20 несправність значна 3.2.10 несправність конструктивна 3.2.19 несправність критична 3.2.13 несправність маскована 3.2.23 несправність незначна 3.2.9 несправність повна 3.2.12 несправність прихована 3.2.22 несправність стабільна 3.2.21 несправність часткова 3.2.11 несправність через зношування та чи старіння 3.2.18 несправність через невмілость воводження 3.2.16 несправність через неміцність 3.2.17 несправність через перевантаження 3.2.15 нормуваня надійності 3.11.1 об”єкт 3.1.1 об”єкт відновлюємий 3.1.6 об”єкт невідновлюємий 3.1.7 об”єкт необслуговуємий 3.1.3 об”єкт неремонтовний 3.1.5 об'єкт неромонтопридатний 3.1.5 об”єкт обеслуговуємий 3.1.2 об”єкт ремонтований 3.1.4 об'єкт ремонтопридатний 3.1.4 обслуговування технічне 3.14.3 овслуговування технічне та ремонт 3.14.1 обсяг випробувань на надійність 3.15.16 оцінка надійності проектна 3.13.2 параметр потоку відмов 3.6.7 параметр потоку відмов середній 3.6.8 період приробу 3.4.14 період сталого параметру потоку відмов 3.4.15 підвищення безвідмовності 3.12.5 план випробувань на надійність 3.15.15 показник надійності 3.5.1 показник надійності гамма-відсотковий 3.5.10 показник надійності заданий 3.11.3 показник надійності запрогиозований 3.5.8 показник надійності експериментальний 3.5.5 показник надійності експлуатаційний 3.5.4 показник надійності екстрапольований 3.5.7 показник надійності комплексний 3.5.3 показник надійності нестаціонарний 3.5.11 показник надійності нормований 3.11.2 показник надійності одиничний 3.5.2 показник надійності оптимальний 3.11.4 показник надійності оцінний 3.5.5 показник надійності розрахунковий 3.5.6 показник надійності середній 3.5.9 показник надійності спостережений 3.5.4 показник надійності стаціонарний 3.5.12 помилка 3.16.2 помилка оператора 3.16.3 похибка 3.16.1 пошкодження 3.2.25 працездатність 3.2.3 приріб для неремонтопридатного об'єкта 3.12.4 приріб для ремонтопридатного об'єкт· 3.12.3 причина відмови 3.3.24 програма забезпечення надійності 3.12.2 резерв 3.12.7 резерв навантажений 3.12.18 резерв ненавантажений 3.12.20 резерв полегшений 3.12.19 резервування 3.12.6 резервування без відновлення 3.12.28 резервування загальне 3.12.21 резервування заміщувальне 3.12.24 резервування з відновленням 3.12.27 резервування змішане 3.12.26 резервування інформаційне 3.12.10 резервування ковзне 3.12.25 резервування навантажувальне 3.12.12 резервування паралельне 3.12.23 резервування почасове 3.12.9 резервування роздільне 3.12.22 резервування стале 3.12.23 резервування структурне 3.12.8 резервування функціональне 3.12.11 ремонт 3.14 4 ремонтопридатність 3.1.14 ресурс 3.4.4 ресурс гамма-відсотковий 3.7.2 ресурс залишковий 3.4.5 ресурс призначений 3.4.6 ресурс середній 3.7.1 ресурс технічний 3.4.4 справність 3.2.1 стан граничний 3.2.7 стан критичний 3.25 стан непрацездатний 3.2.4 стан працездатний 3.2.3 стратегія тежнічяого обслуговування та ремонту 3.14.2 схема надійності структурна 3.13.3 термін збережуванссті 3.4.9 термін збережуваності гамма-відсотковий 3.8.2 термін збережуваності середній 3.8.1 термін зберігання призначений 3.4.10 термін служби 3.4.7 термін служби гамма-відсотковнй 3.7.4 термін служби призначений 3.4.8 термія служби середній 3.7.3 тривалість відновлення 3.4.11 тривалість відновлення гамма-відсоткова 3.9.3 тривалість відновлення середня 3.9.2 тривалість технічного обслуговування [ремонту] 3.4.12 трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] 3.4.13 трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] середня 3.9.6 функція об'єкта 3.1.8 функція об'єкта задана 3.1.8 функція основна 3.1.9 функція потрібна 3.1.9 характер виникнення відмови 332S АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТОК А обов'язковий ПЕРЕЛІК СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ ДОДАТОК В довідковий ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ Б. І Вступ Система основних понять в галузі надійності техніки яка діє в Україні трохи відрізняється від відповідної системи понять які рекомендовано Міжнародним електротехнічним словником публікація ІEC 50 191 . Маючи за мету гармонізацію стандартів на міжнародному рівні у цьому стандарті розроблена система термінів терміносистема яка усунула деякі розбіжності та наблизила терміно-системи що розглядаються але повної відповідності ще нема. Цілий ряд термінів досить деталізованої терміноснстемн ІЕС є новим для вітчизняних дослідників надійності проте їх користь очевидна. Ряд термінів що широко використовуються в галузі надійності відмовостійкість живучість т. і. поки ще не мають єдиного загальноприйнятого визначення і їх по різному використовують на .практиці. В задачах надійності часто використовуються терміни з інших галузей знань деградація зносостійкість стомленість т. і. які мають різні тлумачення серед дослідників надійності. Враховуючи вищевикладене до цього стандарту включено додаток з переліком рекомендованих термінів та визначень. Практичне використання стандарту дозволить зробити висновок щодо доцільності включення до його наступних редакцій цих чи інших термінів. B.2 Об'єкт та його властивості Б2.1 відмовостійкість Властивість об'єкта зберігати працездатність при наявності відмов його складових частин. Примітка. Відмовостійкість закладається при проектуванні об'єкта з метою недопущення критичних відмов і забезпечення безпеки de en fr ru gefahrlos bei Ausfall fault tolerance; fail safe de s?curit? intrins?que; ? s?ret? int?gr?e отказоустойчивость Свойство объекта сохранять работоспособность при наличии отказов его составных частей. Примечание. Отказоустойчивость закладывается при проектировании объекта в целях недопущения критических откаюв и обеспечения безопасности Б.2.2 живучість Властивість об'єкта зберігати обмежену працездатність в умовах зовнішніх діянь що призводять до відмов його складових частин. Примітка. Живучість характеризує властивість oб”єкта протистояти розвитку критичних відмов при будь-яких умовах експлуатації включаючи і ті що не передбачені документацією en ru survivability живучесть Свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность в условиях внешних воздействий приводящих к отказам его составных частей. Примечание. Живучесть характеризует способность обьек.а противостоять развитию критических отказов при любых условия» эксплуатации в том числе не вредусмотрсмимх документацией Б.2.3 безпека Властивість об екта забезпечувати відсутність ризику нанесення шкоди здоров'ю людей майну та навколишньому середовищу en ru security; safety безопасность Свойство объекта обеспечивать отсутствие недопустимого риска связанного с возможностью нанесения ущерба здоровью людей имуществу и окружающей среде В.2.4 диєдатність; стан нормального функціонування Стан объекта в якому він виконує потрібну функцію de en fr ru in Betrieb operating state ?tat de fonctionnement рабочее состояние; состояние нормального функционирования Состояние когда объект выполняет требуемую функцию Б.2.5 недієздатність; простій Стан об'єкта в якому він не виконує потрібну функцію de en fr ru niht in Betrieb non-operating state ?tat de non-fonctionnement нерабочее состояние; простой Состояние когда объект не выполняет требуемую функцию Б. 2.6 стан чергування; перебування в резерві Простій у працездатному стані протягом заданої тривалості працездатності de en fr ru in Bereitschaft standby state attente дежурное состояние; нахождение в резерве Простой в работоспособном состоянии в течение требуемой продолжительности работоспособности Б.2.7 зайнятий стан Стан об'єкта в якому він виконує потрібну для споживача функцію і тому недоступний для інших споживачів de en fr ru Besetztzustand busy state occupation; ?tat occup? занятое состояние Состояние объекта при котором он выполняет требуемую функцию для потребителя и по этой причине недоступен дпя других потребителей Б. 2.8 плановий простій; вільний стан Простоювання у працездатному стані заплановане заздалегідь de en fr ru Leerlauf; betriebsfreier Klamistand idle state; free state ?tat vacant; ?tat libre плановый простой; свободное состояние Простой в работоспособном состоянии а течение продолжительности планового простое Б.2.9 стан неготовності Стан об'єкта в якому він нездатний виконувати потрібну функцію з будь-якої причини en ru disabled slate состояние неготовности Состояние объекта характеризуемое его неспособностью выполнять требуемую функцию по любой причине Б.2.10 стан неготовності через зовнішні причини Різновид стану неготовності об'єкта коли він перебуває у працездатному стані але відсутні необхідні зовнішні ресурси чи вік непрацездатний внаслідок планових заходів окрім технічного обслуговування та ремонту en ru external disabled state состояние неготввноггш по внешним причинам Разновидность состояния неготовности объекта когда он находится в работоспособном состоянии но имеет место нехватка необходимых внешних ресурсов или же ?н неработоспособен вследствие плановых мероприятий кроме технического обслуживания и ремонта Б.2.11 систематична несправність Несправність об'єкта що спричинена певною причиною яка може бути усунена тільки шляхом модифікації проекту чи виробничого процесу правил експлуатації документації або інших чинників що враховуються de en fr ru systematischer Fehtauland systematic fault panne syst?matique систематическая неисправность Неисправность объекта вызванная определенной причиной которая может быть устранена только путем модификации проекта или производственного процесса правил эксплуатации документации или других учитываемых факторов 6.2.12 повторювальна несправність; нестабільна несправність Несправність об'єкта протягом обмеженого проміжку часу після закінченім якого об'єкт відновлює здатність виконувати потрібну функцію без проведення поточного ремонту. Примітка. Така несправність може часто повторюватися de en fr ru intermittierender Fehlzustand intermittent fault; volatile fault panne intermittente; panne temporaire перемежающаяся неисправность; нестабильная неисправность Неисправность объекта в течение ограниченной продолжительности времени по истечении которой объект восстанавливает способность выполнять требуемую функцию без проведения какой-либо операции текущего ремонта. Примечание. Такая неисправность часто является повторяющейся Б.2.13 програмно-виявна несправність Несправність яку виявляють внаслідок виконання деякої певної послідовності операцій згідно з інструкцією de en fr ru programmbedingier Fehlzustand programme-sensitive fault panne mise en ?vidence par le programme программно-обнаруживаемая неисправность Неисправность которую обнаруживают в результате выполнения некоторой определенной последовательности операций согласно инструкции Б.2.14 несправність внявлювана вія час виробки даних de en fr ru datenbedingter Fehlzustand data-sensitive fault panne mise en ?vidence par les donn?es неисправность обнаруживаемая при обработке данных Б.3 Поняття що стocyються стану об'єкта Б.3.1 руйнування Розділення матеріалу об'єкта на частини з повною втратою його міцності та працездатності en ru destruction разрушение Разделение материала объекта на части с полной потерей его прочности и работоспособности Б.3.2 міцність Властивість матеріалу чинити опір навантаженням без руйнування. Примітка. Міцність матеріалу оцінюють мсжою міцності тимчасовим опором максимальним умовним напруженням яке витримує зразок en ru strength прочность Свойство материала сопротивляться нагрузкам без разрушения. Примечание. Прочность материала оценивают пределом прочности временным сопротивлением максимальным условным напряжением которое выдерживает образец Б.3.3 опір втомі Властивість матеріалу протистояти втомі en ru fatigue strength сопротивление усталости Свойство материала противостоять усталости Б.3.4 втома матеріале Процес поступового нагромадження пошкоджень матеріалу під діянням змінних напружень який призводить до зміни властивостей появи тріщин їх розвитку та руйнування матеріалу en ni fatique усталость материала Процесс постепенного накопления повреждений материала под действием переменных напряжений; приводящий к изменению свойств образованию трещин их развитию и разрушению материала Б.3.5 зношування Процес руйнування та відокремлення матеріалу від поверхні твердого об'єкта та чи нагромадження в ньому залишкових деформацій під час тертя який виявляється у поступовому змінюванні розмірів і чи форм об'єкта en ru wear process изнашивание Процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого объекта и или накопления его остаточной деформации при трении проявляющийся в постепенном изменении размеров и или форм объекта Б.3.6 зносостійкість Властивість матеріалу чинити опір зношуванню за визначених умов тертя яка оцінюється величиною зворотною швидкості зношування чи інтенсивності зношування en ru wear resistance износостойкость Свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения оцениваемое величиной обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашиваниея Б. 3.7 корозія Процес руйнування металевої поверхні об'єкта внаслідок хімічної чи електрохімічної взаємодії з активним середовищем агресивна атмосфера розчин кислот лугів солей тощо en ru conwive коррозия Процесс разрушения металлической поверхности объекта вследствие химического или электрохимического взаимодействия с активной средой агрессивная атмосфера растворы кислот щелочей солей и т. п. Б.3.8 морозостійна стійкість Зластивість матеріалу металу чинити опір корезійній дії середовища en ru corrosive resistance коррозионная стойкость Свойство материала металла сопротивляться коррозионному воздействию среды Б.3.9 старіння Поступове незворонтє змінювання властивостей об'єкта спричинене хімічними та або фізичними процесами шо самочинно протікають в матеріалах en ru degradation старение Постепенное необратимое изменение свойств объекта вызываемое химическими и или физическими процессами самопроизвольно протекающими в материалах Б.3.10 деградація; деградаційний процес Дія одного чи сукупності природних процесів старіння корозії зношування втоми та руйнування ea ru degradation process деградация; деградационный процесс Действие одного или совокупности естественных процессов старения коррозии изнашивания усталости и разрушения В. 4 Поняття що стосуються тривалості та обсягу роботи Б.4.1 наробіток до крнтнчної відмови Сумарний наробіток об'єкта від початку його експлуатації до виникнення критичної відмови en ru operating time to critical failure наработка до критического отказа Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации до возникновения критического отказа Б.4.2 необхідна тривалість працездатності; необхідний наробіток Інтервал часу наробіток протягом якого споживач вимагає щоб об'єкт був спроможний виконувати потрібну функцію de en fr ru geforderte Anwendungsdauer required time p?riode requise требуемая продолжительность работоспособности; требуемая наработка Интервал времени в течение которого потребитель требует чтобы объект был в состоянии выполнить требуемую функцию Б.4.3 тривалість працездатності Інтервал часу протягом якого об'єкт перебуває в працездатному стані de en fr ru Kiardauer up lime temps de disponibilit? продолжительность работоспособности Интервал времени в течение которого объект находится в работоспособном состоянии Б.4.4 тривалість перебування у резерві Інтервал часу протягом якого об'єкт перебуває у стані чергування de en fr ru Dauer des Bereitschaftszustands standby time p?riode d'attente продолжительность нахождения в резерве Интервал времени в течение которого объект находится в дежурном состоянии Б.4.5 тривалість неготовності Інтервал часу протягом якого об'єкт перебуває у стані неготовності en ru disabled time продолжительность неготовности Интервал времени в течение которого объект находится в состоянии неготовности Б.4.6. тривалість непрацездатності Інтервал часу протягом якого об'єкт перебуває в непрацездатному стані de en fr ru Unbrauchbarkeitsdauer down time temps d'incapacit? продолжительность неработоспособности Интервал времени в течение которого объект находится в неработоспособном состоянии Б.4.7 оперативна тривалість технічного обслуговування [ремонту] Частина тривалості технічного обслуговування та чи ремонту протягом якої автоматично чи вручну на об'єкті виконують операцію технічного обслуговування та чи ремонту за винятком тривалості затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами. Примітка. Операцію технічного обслуговування можуть проводити і під час виконання об'єктом потрібної функції de en fr ru aktive Instandhaltungtdauer active maintenance time temps de maintenance active оперативная продолжительность технического обслуживания .и ремонта Часть продолжительности технического обслуживания и или ремонта в течение которой автоматически или вручную на объекте выполняют операцию технического обслужийания и или ремонта исключая продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами. Примечание. Операцию технического обслуживания могут проводить и при выполнении объектом требуемой функции Б.4.8 тривалість технічного обслуговування Частина тривалості технічного обслуговування та ремонту протягом якої проводять технічне обслуговування об'єкта враховуючи тривалість затримок з технічних причин та тривалість затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами притаманних технічному обслуговуванню de en fr ru Wartungsdauer preventive maintenance lime temps d'entretien продолжительность технического обслуживания Часть продолжительности технического обслуживания и ремонта в течение которой проводят техническое обслуживание объекта включая продолжительность задержек по техническим причинам и продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами присущих техническому обслуживанию Б.4.9 тривалість непланового ремонту Частина тривалості технічного обслуговування та ремонту протягом якої проводять неплановий ремонт об'єкта включно з тривалістю затримок з технічних причин та тривалістю затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами в даних умовах непланового ремонту de en fr ru Instandselzungsdauer corrective maintenance time temps de maintenance corrective продолжительность непланового ремонта Часть продолжительности технического обслуживания и ремонта в течение которой проводят неплановый ремонт объекта включая продолжительность задержек по техническим причинам и продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами присущих неплановому ремонту 6.4.10 оперативна тривалість технічного обслуговуваная Частий оперативної тривалості технічного обслуговування та чи ремонту протягом якої на об'єкті виконують операцію технічного обслуговування en ru active preventive maintenance time оперативная продолжительность технического обслуживания Часть оперативной продолжительности технического обслуживания и или ремонта в течение которой на объекте выполняют операцию технического обслуживания Б.4.11 оперативна тривалість непланового ремонту Частина оперативної тривалості технічного обслуговування та чи ремонту протягом якої виконують на об'єкті операцію непланового ремонту de en fr ru Dauer der aktiven Instandsetzung active corrective maintenance time temps de maintenance corrective active оперативная продолжительность непланового ремонта Часть оперативной продолжительности технического обслуживания и или ремонта в течение которой на объекте выполняют операцию непланового ремонта Б.4.12 тривалість затримки непланового ремонту з організаційних причин Сумарна тривалість затримок виконання операцій непланового ремонту несправного об'єкта з організаційних причин de en fr ru administrative Versungadauer {fur fnstandietsung administrative delay for corrective maintenance d?lai administratif pour la maintenance corrective . продолжительность задержки непланового ремонта по организационным причинам Суммарная прояолжительность задержек выполнения операций непланового ремонта неисправного объекта по организационным причинам Б.4.13 тривалість затримки через незабезпеченість матеріальними ресурсами Сумарна тривалість затримок виконання операцій технічного обслуговування та ремонту через необхідність одержання ресурсів для технічного обслуговування та ремонту за винятком тривалості будь-якої затримки з організаційних причин. Примітка. Затримки через незабезпеченість матеріальними ресурсами можуть бути зумовлені наприклад переміщенням до устаткування яке не обслуговується очікуванням прибуття запасних частин спеціалістів та контрольного обладнання чи необхідної інформації та припустимих навколишніх умов de en fr ru logistische Verzugsdauer logistic delay d?lai logistique продолжительность задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами Суммарная продолжительность задержек выполнения операций технического обслуживания и ремонта из-за необходимости получения ресурсов для технического обслуживания и ремонта исключая продолжительность любой задержки по организационным причинам Примечание. Задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами могут быть обусловлены например перемешением к необслуживаемым установкам ожиданием прибытия запасных частей специалистов и контрольного оборудования или необходимой информации и приемлемых окружающих условий Б.4.14 тривалість усунення несправності Частина оперативної тривалості непланового ремонту протягом якої здійснюють усунення несправності en ru feuft cоrrection time продолжительность устранения неисправности Часть оперативной продолжительности непланового ремонта в течение которой проводят устранение неисправности Б.4.15 тривалість контролю; тривалість перевірки Частина оперативної тривалості непланового ремонту протягом якої здійснюють контроль функціонування de en fr ru Dauer der Funktionsprufung check-out time temps de v?rification du fonctionnement продолжительность контроля; продолжительность проверки Часть оперативной продолжительности непланового ремонта в течение которой проводят контроль функционирования 6.4.16 тривалість діагностування несправності Час протягом якого виконують діагностування несправності En ru fault diagnosis time продолжительность диагностирования неисправности Время в течение которого выполняют диагностирование неисправности 8.4.17 тривалість пошуку несправності Частина оперативної тривалості непланового ремонту лід час якої визначають місце несправності en ru fault localization time; fault location time deprecated продолжительность поиска неисправности Часть оперативной продолжительности непланового ремонта в течение которой устанавливают место неисправности Б.4.18 тривалість активного ремонту Частина оперативної тривалості непланового ремонту протягом якої на об'єкті виконують операції активного ремонту de en fr ru Repara turdauer repair time temps de r?paration продолжительность активного ремонта Часть оперативной продолжительности непланового ремонта в течение которой на объекте выполняют операции активного ремонти Б. 5 Види показників Б.5.1 істинний показник надійності Ідеальне значення показника надійності яке одержано за відсутністю похибок вимірювань та нескінченої сукупності об'єктів спостереження Примітка 1. Поняття істинних значень виникає з припущення про можливість опису реалій за допомогою відповідного математичного моделювання. Істинні значення являють собою характеристики такої моделі. Примітка 2. Істинні значення можна розглядати як такі що можна було б одержати з повної сукупності. В цьому випадку істинні значення називають значеннями генеральної сукупності. Примітка 3. В практичних умовах істинні значення ніколи не можуть бути одержані під час впостережень. Експлуатаційні експериментальні показники що спостерігаються є тільки оцінками істинних показників надійності en ru true dependability measure истинный показатель надежности Идеальное значение показателя надежности полученное при отсутствии погрешностей измерения и бесконечной совокупности объектов наблюдений. Примечание 1. Понятие истинных значений вытекает из предположения о возможности описания реальности при помощи соответствующих математических моделей. Истинные значении представляют собой характеристики такой модели. Примечание 2. Истинные значения можно рассматривать как те которые можно было бы получить из полной совокупности. В этом случае истинные значения часто называются значениями генеральной совокупности. Примечание 3. В практических условиях истинные значение никогда не могут быть получены путем наблюдения. Наблюдаемые эксплуатационные экспериментальные показатели являются оценками истинных показателей надежности Б.5.2 р-квантиля показника надійності Значення величини наробітку терміну збережуваності тривалості відновлення протягом яких відмовить досягне граничного стану буде відновлена визначена частка що складає р % об'єктів у виборці. Примітка. Зв'язок між гамма-відсотковим значенням Т? та р-квантілю Тр показника надійності Т? = Тр 1-р/100 ; Тр = Т? 1-?/100 . Ця примітка стосується всіх гамма-відсоткових показників наробітку до відмови ресурсу тривалості відновлення збережуваності тощо en ru p-fractile dependability measure р- квантиль показателя надежности Значение величины наработки срока сохраняемости времени восстановления за которые откажет достигнет предельного состояния будет восстановлена определенная доля р % объектов в выборке. Примечание. Связь между гамма-процентным значением Т? и р-квантилью Тр показателе надежности Т? = Тр 1-р/100 ; Тр = Т? 1-?/100 . Данное примечание относится ко всем гамма-процентным показателям наработки до отказа ресурса времени восстановления сохраняемости и др. . Б. 6 Показниі показники ремонтовності Б.6.1 середній час активного ремонту Математичне сподівання тривалості активного ремонту en ru mean maintenance man-hours среднее время активного ремонта Математическое ожидание продолжительности активного ремонта Б.6.2.середня оперативна тривалість непланового ремонту Математичне сподівання оперативної тривалості непланового ремонту de en fr ru mittlere Dauer der aktiven Instendsetzung mean active corrective maintenance dur?e moyenne de maintenance corrective active средняя оперативная продолжительность непланового ремонта Математическое ожидание оперативной продолжительности непланового ремонта Б.6.3 середня тривалість затримки з організаційних причин Математичне сподівання часу затримки з організаційних причин de en fr ru mittlere administrative Verzugsdauer mean administrative delay dur?e moyenne du d?lai administratif средняя продолжительность задержки по организационным причинам Математическое ожидание времени задержки по организационным причинам Б.6.4 середня тривалість затримки через незабезпеченість матеріальними ресурсами Математичне сподівання тривалості затримки через незабезпеченість матеріальними ресурсами de en fr ru mittlere logistische Verzugsdauer mean logistic delay dur?e moyenne du d?lai logistique средняя продолжительность задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами Математическое ожидание продолжительности задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами Б.6.5 повнота виявлення несправностей Відсоток несправностей об'єкта які можуть бути виявлені за певних умов de en fr ru erkennbaref Fehleranteil fault coverage couverture des pannes полнота выявления неисправностей Процент неисправностей объекта которые могут быть выявлены в заданных условиях Б.6.6 повнота ремонту Відсоток несправностей об'єкта які можуть бути успішно усунені de en fr ru reparierbarer Fehleranteil repair coverage couverture des r?parations полнота ремонта Процент неисправностей объекта которые могут быть успешно устранены Б. 7 Забезпечення та підвищення надійності Б.7.1 конструктивні методи забезпечення надійності Методи забезпечення надійності які застосовуються на етапі проектування об'єкта en ru constructional dependability support method конструктивные методы обеспечения надежности Методы обеспечения надежности применяемые на этапе проектирования объекта Б.7.2 технологічні методи забезпечення надійності Методи забезпечення надійності які застосовуються на етапі серійного виготовлення об'єкта en ru technological dependability support method технологические методы обеспечения надежности Методы обеспечения надежности применяемые на этапе серийного изготовления объекта Б. 7.3 експлуатаційні методи забезпечення надійності Методи забезпечення надійності які застосовуються на етапі експлуатації об'єкта en ru operational dependability support method эксплуатационные методы обеспечения надежности Методы обеспечения надежности применяемые на этапе эксплуатации объекта Б. 8 Аналіз надійності Б.8.1 модель безвідмовності Математична модель яку використовують для прогнозування чи оцінювання показників безвідмовності об'єкта de en fr ni Zuverl?ssigkeitsmodell reliability model mod?le de fiabilit? модель безотказности Математическая модель используемая для прогнозирования или оценки показателей безотказности объекта Б.8.2 модель ремонтопридатності Математична модель яку використовують для прогнозування чи оцінювання показників ремонтопридатності об'єкта. Примітка. Прикладом моделі є граф технічного обслуговування та ремонту de en fir ru Instandhaltbarkeitsmodell maintainability model mod?le de maintenabilit? модель ремонтопригодности Математическая модель применяемая для прогнозирования или оценки показателей ремонтопригодности объекта. Примечание. Примером модели является граф технического обслуживания к ремонта. Б.8.3 модель навантажень Математична модель прийнята для опису впливів прикладених навантажень на показники безвідмовності чи на інші властивості надійності об'єкта de en fr ru Beanspruchunpmodell stress model mod?le de contraintes нагрузочная модель Математическая модель применяемая для описания влияния приложенных нагрузок на показатели безотказности или другие свойства надежности объекта Б. 9 Технічне обслуговування та ремонт Б.9.1 операція технічного обслуговування та ремонту Послідовність елементарних технологічних дій з технічного обслуговування та ремонту які проводять із заданою метою. Примітка. Прикладом е визначення несправності встановлення місця несправності контроль функціонування чи їх поєднання. de en fr ru Instandhaltungsvorgang; Inslandhaltungsaufgabe maintenance action op?ration de maintenance; t?che de maintenance операция технического обслуживания и ремонта Последовательность элементарных технологических операций технического обслуживания и ремонта проводимых с заданной целью. Примечание. Примером является определение неисправности установление места неисправности контроль функционирования или их сочетание Б.9.2 неплановий ремонт Технічне обслуговування та ремонт що їх виконують після виявлення несправності для повернення об'скта в стан у якому він здатний виконувати потрібну функцію de en fr ru instandsetzung; korrektive Instand-haltung corrective maintenance maintenance corrective; d?pannage неплановый ремонт Техническое обслуживание и ремонт проводимые после установления наличия неисправности с целью возвращения объекта в состояние в котором он способен выполнять требуемую функцию Б.9.3 активний ремонт Частина непланового ремонту яка складається э операцій що їх виконують на об'єкті вручну de en fr ru Reparatur active repair r?paration активный ремонт Часть непланового ремонта которая состоит из операций проводимых на объекте вручную Б.9.4 виявлення наявності несправності Подія виявлення факту наявності несправності en ru fault recognition установление наличия неисправности Событие заключающееся в установлении факта наличия неисправности Б.9.5 виявлення місця несправності Операції які виконують для ідентифікації несправної складової частини чи складових частин на відповідному рівні розукрупнювання об'єкта en ru fault localization установление места неисправности Операции проводимые с целью идентификации неисправной составной части или составных частей на соответствующем уровне разукрупнения объекта Б. 9.6 визначення несправності; діагностування Операції які виконують для встановлення наявності несправності місця несправності та визначення причин її виникнення de en fr ru Fehlerdiagnose fault diagnosis diagnostic de panne определение неисправности; диагностирование Операции проводимые с целью установления наличия неисправности и определения причин ее появления Б. 9.7 усунення несправності Операції які виконують після виявлення місця несправності для відновлення здатності об'єкта виконувати потрібну функцію en ru fault correction устранение неисправности Операции проводимые после установления места неисправности для восстановления способности неисправного объекта выполнять требуемую функцию Б.9.8 технічний огляд Захід який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за станом об'єкта. Примітка. Автоматизований нагляд проводять за допомогою засобів внутрішніх або зовнішніх відносно до об'єкта de en fr ru ?berwachung; Kontrolle monitoring surveillance; supervision технический осмотр Мероприятие выполняемое вручную или автоматически с целью наблюдения состояния объекта. Примечание. Автоматизированный надзор проводят с помощью встроенных или внешних по отношению к объекту средств Б. 10 Визначення та коннтроль надійності випробування на надійність Б.10.1 лабораторні випробування на надійність Випробування об'єкта на надійність що проводяться в лабораторних умовах en ru laboratory dependability test лабораторные испытания на надежность Испытания объекта на надежность проводимые в лабораторных условиях Б.10.2 експлуатаційні випробування на надійність Випробування що проводяться в умовах експлуатації об'єкта en ru field dependability lest эксплуатационные испытания на надежность Испытания проводимые в условиях эксплуатации объекта Б. 10.3 дані випробувань Дані які спостерігаються при випробуваннях de en fr ru Pr?fdaten test data donn?es d'essai данные испытаний Данные наблюдаемые при испытаниях Б. 10.4 початкові дані Дані які за спільною згодою можна використовувати як стандартні чи як основні для прогнозування та або для порівняння з даними що спостерігаються de en fr ru B?zugsdaten reference data valeur de r?f?rence; donn?es de r?f?rence исходные данные Данные которые по общему согласию можно использовать как стандартные или как основные для прогнозирования и или сравнения с наблюдаемыми данными АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТКУ Б АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТКУ Б АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТКУ Б АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТКУ Б АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ДОДАТКУ Б ДОДАТОК В рекомендований ПОЯСНЕННЯ ДО ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ В.1. До терміну «надійність» 3.1.10 Надійність одна з важливих властивостей що є показником якості об'єкта. Однак у світі не існує єдиного тлумачення цього терміну. Прийняте в цьому стандарті визначення трохи відрізняється від визначень прийнятих в розповсюджених міжнародних документах. Так в Міжнародному стандарті ІЕС 50 191 «надійність» dependability розглядається як збірний термін який використовується для некількісного відображення властивостей безвідмовності ремонтопридатності та забезпечення технічного обслуговування та ремонту. При цьому властивість «довговічність» durability розглядається окремо та не включається в поняття «надійність». Не включається в поняття «надійність» і взагалі не розглядається та не термінується у згадуваному стандарті властивість «збережуваність». В Глосарії ЕОКК EOQC Glossary-Bern 1988 «надійність» розгляда ться як збірний термін який використовується для некількісного опису властивостей безвідмовності довговічності ремонтопридатності та безвідмовності при зберіганні та транспортуванні. Слід визначити що зміст терміну «збережуваність» в цьому стандарті є більш «жорстким» в порівнянні з визначенням в Глосарії ЕОКК тому що він розуміє збереження визначень показників безвідмовності довговічності та ремонтопридатності як на протязі так і після зберігання та чи транспортування. В.2. До терміну « несправність» 3.2.2 Прийняте в цьому стандарті визначення терміну «несправність» fault не співпадає з визначенням по Міжнародному стандарту ІЕС 50 191 в якому це поняття трактується як «істотна несправність»; тобто така що призводить об'єкт до непрацездатного стану. Введено поняття «функції об'єкта» «заданих функцій» порушення будь-якої з них призводить до несправності. При цьому всі задані функції підрозділяються на основні і допоміжні. Порушення допоміжної функції призводить до несправного та працездатного стану. Порушення основної потрібної функції призводить до несправного непрацездатного стану. Таке визначення «несправності» не призводить до суперечності понять про стан об'єкта вітчизняної та міжнародної терміносистеми. В.3 До.термінів «відмовостійкість» і «живучість» Б.2.1 Б.2.2 Терміни «відмовостійкість» fault tolerance «живучість» survivability характеризують властивості об'єкта які забезпечують надійність та безпеку об'єкта. Відмовосгійкість це якісна характеристика об'єкта яка забезпечується проектуванням і конструюванням об головним чином за рахунок резервування. Живучість це властивість в першу чергу як наслідок відмовостійкості об'єкта що забезпечує здатність виконання потрібних функцій при наявності визначених відмов його складових частин. Живучість визначається «часом життя» інтервалом наробітку до виникнення критичної відмови аналогічно безвідмовності довговічності збережуваності. Ключові слова: безвідмовність відмова відмовостійкість випробування на надійність готовність живучість збережуваність методи забезпечення надійності надійність наробіток несправність об'єкт показник надійності резерв резервування ремонт ресурс справність стан об'єкта