ДСТУ 3970-2000

ДСТУ 3970-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Державним малим підприємством «Екоінформ» Національної Академії Наук України ВНЕСЕНО Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 7 липня 2000 р. № 429 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 РОЗРОБНИКИ: М. І. Кульбіда Л. Е Пшенична канд. філол. наук В. М. Рязанов канд. біол. наук керівник теми Л. М. Шрамко А. І. Ющенко ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Основні положення 3 Загальні поняття 4 Аварії морських річкових об'єктів 5 Сили і засоби Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації ЄДС НС на акваторіях Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик російських термінів Додаток А Загальні терміни що вживаються для визначення надзвичайних ситуацій на акваторіях Додаток Б Бібліографія ДСТУ 3970-2000 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ НА АКВАТОРІЯХ Терміни та визначення БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА АКВАТОРИЯХ Термины и определения SAFETY IN EMERGENCIES EMERGENCIES ON THE WATER SURFACE Terms and definitions Чинний від 2001 -01 -01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює терміни та визначення стосовно безпеки в надзвичайних ситуаціях на акваторіях. Стандарт є обов'язковим для використання органами виконавчої влади України організаціями установами підприємствами незалежно від форм власності в їхній діяльності щодо запобігання виникненню та ліквідування надзвичайних ситуацій на акваторіях. Терміни регламентовані цим стандартом є обов'язковими для використання в усіх видах нормативної документації науково-технічній довідковій та навчально-методичній літературі що стосується безпеки у надзвичайних ситуаціях. 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що в ній містяться два або три терміни які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті. Подані визначення можна в разі потреби змінювати вводячи до них похідні ознаки які розкривають значення термінів що використовуються зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. Але ці зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. У стандарті як довідкові подано російські [ru] відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних державних стандартів Російської Федерації. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє у чинних державних російських стандартах то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та російських відповідників стандартизованих термінів. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом їхні короткі форми світлим шрифтом а синоніми курсивом. У додатку А наведено загальні терміни що стосуються надзвичайних ситуацій на акваторіях; джерела інформації в додатку Б. З ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 3.1 акваторія Ділянка водного простору в установлених межах ru акватория Участок водного пространства в установленных границах 3.2 надзвичайна ситуація НС на акваторії; НС на акваторії Надзвичайна ситуація спричинена фізичними техногенними хімічними біологічними чинниками на певній ділянці водного простору або узбережжі Примітка. Чинниками НС на акваторії чи узбережжі можуть бути аварії катастрофи стихійне лихо пожежі небезпечна забрудненість інфекційні хвороби людей водної флори і фауни. ru чрезвычайная ситуация на акватории; ЧС на акватории Состояние при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей и мореплавания возникает угроза их жизни и здоровью наносится ущерб имуществу населения морским речным объектам водной флоре и или фауне на море или внутреннем водном басейне Примечание. Различают чрезвычайные ситуации на акваториях по характеру источника природные техногенные биолого-социальные и военные и по масштабам глобальные национальные региональные местные и локальные или частные . 3.3 джерело небезпеки на акваторії Небезпечне природне явище техногенна подія на морському річковому об'єкті водному просторі чи узбережжі широко розповсюджене інфекційне захворювання людей водної флори та фауни а також застосування сучасних засобів ураження що може спричинити виникнення надзвичайної ситуації на акваторії ru источник опасности на акватории Опасное природное явление авария на морском речном объекте или опасное техногенное происшествие на водном пространстве или на побережье широко распространенная инфекционная болезнь людей водной флоры и фауны а также применение современных средств поражения в результате чего возникла или может возникнуть чрезвычайная ситуация на акватории 3.4 ймовірність виникнення надзвичайної ситуації на акваторії; ймовірність виникнення НС на акваторії Стан за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ru вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на акватории; вероятность возникновения ЧС на акватории Состояние при котором существует угроза возникновения поражающих факторов источника опасности на акватории 3.5 безпека у надзвичайній ситуації на акваторії; безпека у НС на акваторії Стан захищеності людей морських річкових об'єктів берегових споруд і довкілля від небезпеки яка виникає у надзвичайній ситуації на акваторії ru безопасность в чрезвычайных ситуациях на акваториях; безопасность в ЧС на акваториях Состояние защищенности людей морских речных объектов береговых сооружений и окружающей природной среды от опасностей возникающих в чрезвычайных ситуациях на акваториях. Примечание. Различают безопасность по месту возникновения на морском и или каком-либо внутреннем водном бассейне и по виду чрезвычайных ситуаций природные техногенные биолого-социальные и военные а также по объектам безопасности люди морские речные объекты и окружающая природная среда . 3.6 убезпечення в надзвичайній ситуації на акваторії; убезпечення в НС на акваторії Прийняття та дотримування правових норм виконання вимог і правил мореплавства і безпеки на воді екологічних вимог а також впроваджування комплексу організаційних технічних і спеціальних заходів для захисту людей морських річкових об'єктів і довкілля у надзвичайній ситуації на акваторії ru обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях на акваториях; обеспечение безопасности в ЧС на акваториях Принятие и соблюдение правовых норм выполнение требований и правил мореплавания и безопасности на водах эколого-защитных требований а также проведение комплекса организационных технических и специальных мероприятий направленных на обеспечение защиты людей морских речных объектов и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций на акваториях 3.7 безпека морського річкового об'єкта Стан захищеності морського річкового об'єкта від джерела небезпеки яке спричинює виникнення у надзвичайної ситуації ru безопасность морского речного объекта Состояние защищенности морского речного объекта от опасностей возникающих в чрезвычайных ситуациях 3.8 лихо на акваторії Аварія чи катастрофа морського річкового об'єкта небезпечна пригода з людьми на воді а також забрудненість водного середовища небезпечними речовинами ru бедствие на акватории Авария или катастрофа морского речного объекта опасное происшествие на воде с людьми а также загрязнение водной среды опасными веществами в том числе разлив нефти в водную среду 3.9 запобігання виникненню надзвичайної ситуації на акваторії; запобігання виникненню НС на акваторії Готування та здійснювання комплексу правових соціально-економічних політичних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних та інших заходів спрямованих на завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на акваторії та зменшення її можливих наслідків ru предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на акваториях; предотвращение возникновения ЧС на акваториях Подготовка и реализация комплекса правовых социально-экономических политических организационно-технических санитарно-гигиенических и других мероприятий направленных на заблаговременное реагирование на угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на акватории и уменьшение ее возможных последствий 3.10 підготування морського річкового об'єкта до надзвичайної ситуації на акваторії; підготування морського річкового об'єкта до НС на акваторії Завчасне впровадження організаційних технічних і спеціальних заходів на морському річковому об'єкті з метою забезпечення його роботи з урахуванням ризику виникнення джерела небезпеки на акваторіях протидії його уражальним чинникам і діям створення умов для запобігання аваріям і катастрофам зменшення загрози життю і здоров'ю екіпажу та пасажирів морського річкового об'єкта і населення що проживає на узбережжі а також негайне шукання і рятування людей ru подготовка морского речного объекта к чрезвычайным ситуациям на акваториях; подготовка морского речного объекта к ЧС на акваториях Проведение заблаговременных организационных технических и специальных мероприятий на морском речном объекте с целью обеспечения его работы с учетом риска возникновения источников чрезвычайной ситуации на акваториях противостояния их поражающим факторам и воздействиям создания условий для предотвращения аварий или катастроф предотвращения и уменьшения угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажиров морского речного объекта и проживающего вблизи населения а также оперативного проведения неотложных работ по поиску и спасению людей 3.11 аварійно пошуково -рятувальне забезпечення на акваторії Забезпечення екіпажів і пасажирів морських річкових об'єктів та повітряних кораблів рятувальними засобами спеціальна підготовка екіпажів залучених для шукання та рятування організація вартування призначених сил і засобів збирання та уточнювання відомостей щодо місцезнаходження аварійних об'єктів організація пошуку та надання їм допомоги у проведенні аварійно пошуково -рятувальних робіт на акваторії ru поисково-спасательное обеспечение Вид обеспечения в чрезвычайных ситуациях на акваториях заключающийся в снабжении экипажей и пассажиров летательных аппаратов морских речных объектов спасательными средствами подготовки в специальном отношении экипажей привлекаемых к поиску и спасению организации дежурств выделенных сил и средств сбор и уточнение данных о местоположении аварийных объектов терпящих бедствие организацию и осуществление их поиска и оказание им помощи в проведении аварийно-спасательных работ 3.12 технічний нагляд за морськими річковими об'єктами Нагляд який здійснює Регістр судноплавства України за морськими річковими об'єктами у межах закону за виконанням норм і правил вимог міжнародних конвенцій угод і договорів щодо безпеки судноплавства ru технический надзор за морскими речными объектами Надзор осуществляемый Регистром Российской Федерации за морскими речными объектами и другими классификационными органами действующими в рамках закона за выполнением требований международных конвенций соглашений и договоров по безопасности мореплавания 3.13 підводні роботи Роботи виконані під водою водолазами або спеціальними підводними апаратами Примітка. Підводні роботи поділяють на пошуково-обстежувальні аварійно пошуково -рятувальні підводно-технічні судно-підіймальні та спеціальні. ru подводные работы Работы выполняемые под водой водолазами обитаемыми и необитаемыми подводными аппаратами Примечание. Подводные работы подразделяют на поисково-обследовательские аварийно-спасательные подводно-технические судоподъемные и специальные. 3.14 морський [річковий] об'єкт Морська або річкова споруда яка здатна триматися або пересуватися на поверхні води та або під водою Примітка. До морських річкових об'єктів належать: морські і річкові надводні кораблі або судна катери підводні човни і спеціальні апарати літальні апарати що базуються на воді морські бурильні установки та спеціальні плавальні засоби різного призначення. ru морской речной объект Морское или речное сооружение способное плавать или перемещаться на воде и под водой Примечание. К морским речным объектам относят: морские и речные надводные корабли или суда катера подводные лодки и специальные аппараты базирующиеся на воде летательные аппараты морские буровые установки и специальные плавучие средства различного назначения. 3.15 потенційно небезпечний морський [річковий] об'єкт Морський річковий об'єкт який використовують чи на якому виготовляють видобувають зберігають чи транспортують радіоактивні пожежо- вибухонебезпечні небезпечні хімічні речовини та біологічні препарати що може сприяти виникненню надзвичайної ситуації на акваторії ru потенциально опасный морской речной объект; опасный морской речной объект Морской речной объект на котором используют производят или добывают хранят или транспортируют радиоактивные пожаро- и взрывоопасные опасные химические и биологические вещества создающие угрозу возникновения ЧС на акваториях 3.16 аварійний морський [річковий] об'єкт Морський річковий об'єкт що отримав пошкодження зазнав лиха або перебуває в небезпеці внаслідок виникнення джерела небезпеки на акваторії для ліквідації наслідків якого потрібна допомога аварійно пошуково -рятувальних сил і засобів ru аварийный морской речной объект Морской речной объект получивший повреждения терпящий бедствие или находящийся в опасности в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на акватории для ликвидации последствий которого требуется помощь поисково-спасательных сил и средств 3.17 затонулий об'єкт Морський річковий об'єкт предмет озброєння або військової техніки технічний засіб шукання видобування і піднімання мінеральних ресурсів із дна морів і внутрішніх водоймищ а також вантажі що знаходяться на дні акваторії внаслідок аварії ru затонувший объект Находящийся на дне акватории в результате аварии или гибели морской речной объект предмет вооружения и военной техники техническое средство поиска добычи и подъема минеральных ресурсов со дна морей и внутренних водных бассейнов а также народнохозяйственные грузы и техника 3.18 аварійно-пошукова зона рятування Ділянка акваторії з її дном прилегла до неї прибережна смуга і повітряний простір над ними в межах яких аварійно пошуково-рятувальні сили за допомогою спеціальних засобів шукають підіймають рятують морські річкові об'єкти локалізують або ліквідують надзвичайну ситуацію на акваторії ru аварийно поисково -спасательная зона на акватории Участок акватории с ее дном прилегающий к нему прибрежной полосой и воздушное пространство над ними в пределах которых аварийно поисково-спасательные силы при помощи специальных средств проводят поиск подъем спасение морских речных объектов локализуют или ликвидируют чрезвычайную ситуацию на акватории 3.19 аварійно-пошуковий район рятування Частина акваторії що обмежена лініями які проходять через позначені точки з визначеними координатами і яка є частиною аварійно-пошукової зони рятування ru поисково-спасательный район Акватория ограниченная береговой чертой и линиями проходящими через назначенные точки с координатами являющаяся частью зоны ответственности соответствующего подразделения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акватории 4 АВАРІЇ МОРСЬКИХ PIЧКОВИХ ОБ'ЄКТІВ 4.1 аварія морського [річкового] об'єкта Небезпечна техногенна подія на морському річковому об'єкті що загрожує життю і здоров'ю людей спричиняє пошкодження корпусу морського річкового об'єкта або його обладнання призводить до втрати мореплавності або до пошкодження морським річковим об'єктом берегової споруди забруднення довкілля для ліквідування та локалізування якої потрібна допомога аварійно пошу-ково -рятувальних та інших спеціальних сил і засобів ru авария морского речного объекта Опасное техногенное происшествие на морском речном объекте представляющее угрозу жизни и здоровью людей приводящее к повреждению корпуса морского речного объекта или его оборудования к потере мореходности либо к повреждению морским речным объектом берегового сооружения и загрязнению окружающей природной среды для ликвидации или локализации которой требуется помощь поисково-спасательных и других специальных сил и средств Примечание. Крупная авария с гибелью людей является катастрофой. 4.2 зіткнення морських [річкових] об'єктів Зближення морських річкових об'єктів до фізичного контакту між ними яке супроводжується завданням шкоди цим об'єктам їх технічним засобам вантажу екіпажу і пасажирам ru столкновение морских речных объектов Сближение морских объектов до физического контакта между ними сопровождающееся причинением ущерба этим объектам их техническим средствам грузу экипажу и пассажирам 4.3 зіткнення морського [річкового] об'єкта з перешкодою Зближення морського річкового об'єкта до фізичного контакту з береговою спорудою або іншим морським річковим об'єктом яке супроводжується завданням шкоди береговим спорудам морському річковому об'єкту його технічним засобам вантажу екіпажу та пасажирам ru столкновение морского речного объекта с преградой Сближение морского речного объекта со стационарными береговыми сооружениями сопровождающееся причинением ущерба морскому объекту его техническим средствам грузу экипажу и пассажирам а также береговым сооружениям 4.4 посаджений морського [річкового] об'єкта на мілину Навігаційна подія яка виникла внаслідок торкання корпусом судна ґрунту або підводної перепони що призвело до непередбаченого зупинення морського річкового об'єкта ru посадка моского речного объекта на мель Навигационное происшествие заключающееся в непредвиденной остановке судна вследствие касания грунта или подводного препятствия с днищем или его частью при глубине меньшей или равной осадке судна 4.5 забруднювання [забруднення] [забрудненість] водного середовища Надходження [надійдення] [наявність] у вод-не ому середовище і небезпечних речовин які завдають шкоди біологічним ресурсам здоров'ю людини та його діяльності на акваторії ru загрязнение водной среды Поступление в водную среду опасных веществ наносящих ущерб биологическим ресурсам здоровью человека и его деятельности на акватории 4.6 забрудненість водного середовища нафтою Забрудненість водного середовища внаслідок виливання нафти або нафтопродуктів під час аварій на морських берегових річкових об'єктах несправного чи пошкодженого технологічного обладнання викидання нафти під час буріння на континентальному шельфі а також скидання баластних та під-сланцевих вод ru разлив нефти в водную среду Загрязнения водной среды в результате утечки нефти и нефтепродуктов при авариях на морских речных объектах неисправности и повреждении технологического оборудования или береговых сооружений а также в результате выброса нефти при бурении на континентальном шельфе 4.7 корабельна аварія; корабельна катастрофа Аварія морського річкового об'єкта внаслідок якої він затонув або сталося його повне конструкційне зруйнування ru кораблекрушение Авария морского речного объекта в результате которого произошла его гибель в том числе его полное конструкционное разрушение 4.8 непотопленність морського [річкового] об'єкта; непотопність морського [річкового] об'єкта Здатність морського річкового об'єкта зберігати плавучість і необхідну остійність у разі затоплення одного або декількох відсіків внаслідок аварійного надходження води в середину корпусу ru непотопляемость морского речного объекта Способность морского речного объекта сохранять плавучесть и необходимую остойчивость при затоплении одного или нескольких отсеков вследствие аварийного поступления воды внутрь корпуса 4.9 живучість морського [річкового] об'єкта Здатність морського річкового об'єкта у разі пошкодження зберігати свої експлуатаційні та мореплавні якості ru живучесть морского речного объекта Способность морского речного объекта при получении повреждений сохранять свои эксплуатационные и мореходные качества 4.10 боротьба за живучість морського [річкового] об'єкта Сукупність заходів які здійснює екіпаж чи аварійно пошуково -рятувальна група у боротьбі з надходженням забортної води пожеж вибухів пошкодженнями корпусу чи систем морського об'єкта ru борьба за живучесть морского речного объекта Комплекс мер предпринимаемых экипажем или аварийными партиями по борьбе с поступлением забортной воды пожарами взрывами повреждениями корпуса и систем морского объекта 4.11 вибухо- і пожежобезпечність морського [річкового] об'єкта Сукупність інженерно-технічних і організаційних заходів спрямованих на запобігання пожеж і вибухів на морському річковому об'єкті а в разі їх виникнення на локалізування або ліквідування надзвичайної ситуації ru взрыво- и пожаробезопасность морского речного объекта Комплекс конструктивных инженерно-технических и организационных мероприятий направленных на предотвращение пожаров и взрывов на морском речном объекте а в случае их возникновения на ликвидацию или локализацию чрезвычайной ситуации 5 СИЛИ І ЗАСОБИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЄДС НС НА АКВАТОРІЯХ 5.1 підсистема рятування людей і ліквідування небезпечної забрудненості на акваторії ЄДС НС; підсистема ЄДС НС Особлива складова частина Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації до якої входять уповноважені органи регіональні та місцеві структурні підрозділи галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підпорядковані їм державні підприємства установи та організації з відповідними силами і засобами які здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за убезпеченням на акваторіях організують роботи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них з метою захисту населення водних ресурсів та акваторій зменшення матеріальних втрат Примітка. Особливістю цієї підсистеми є її міжгалузевий міжвідомчий характер. ru подсистема спасания людей и ликвидации опасных загрязнений на акваториях ЕГС ЧС; подсистема ЕГС ЧС Особая составная часть Единой государственной системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации включающая уполномоченные органы региональные и местные структурные подразделения отраслевых министерств и иных центральных органов исполнительной власти подчиненные им государственные предприятия учреждения и организации с соответствующими силами и средствами осуществляющими в пределах своей компетенции надзор за обеспечением безопасности на акваториях организуют работы по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и реагированию на них с целью защиты населения водных ресурсов и акваторий уменьшение потерь Примечание. Особенностью этой подсистемы является ее межотраслевой межведомственный характер. 5.2 сили і засоби підсистеми ЄДС НС Військові спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи галузевих міністерств та інших органів виконавчої влади з їх оснащенням наглядові органи та інформаційні бази структурних підрозділів позаштатні спеціалізовані формування та громадські об'єднання призначені або залучені для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію на акваторії ru силы и средства подсистемы ЕГС ЧС Военные специальные и специализированные гражданские подразделения отраслевых министерств и других органов исполнительной власти с их оснащением надзорные органы и информационные базы структурных подразделений внештатные специализированные формирования и общественные объединения предназначенные или привлеченные для выполнения задач по предотвращению и реагированию на чрезвычайную ситуацию на акватории 5.3 орган управління підсистеми ЄДС НС Уповноважений орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення його структурний підрозділ призначений у межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання та реагування на надзвичайну ситуацію на акваторії ru орган управления подсистемы ЕГС ЧС Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения его структурное подразделение предназначенное в пределах своей компетенции для непосредственного руководства деятельностью по предотвращению и реагированию на чрезвычайную ситуацию на акватории 5.4 аварійне пошуково -рятувальна служба на акваторі; АПРС Структурний підрозділ галузевого міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади комерційної структури спеціальні громадські організації які знаходяться у складі підсистеми головною метою яких є організація та здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію на акваторії ru аварийно поисково -спасательная служба на акватории; АПСС Структурное подразделение отраслевого министерства или другого центрального органа исполнительной власти коммерческой структуры специальные общественные организации находящиеся в составе подсистемы главной целью которых является организация и выполнение в пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению и реагированию на чрезвычайную ситуацию на акватории 5.5 пошуково-рятувальний загін; ПРЗ Штатний або спеціально сформований підрозділ призначений для знаходження потерпілих на воді людей які тонуть екіпажів аварійних морських річкових об'єктів і надання їм допомоги ru поисково-спасательная группа; ПСГ Штатное или специально сформированное подразделение предназначенное для обнаружения терпящих на воде бедствие или тонущих людей экипажей аварийных морских речных объектов и оказания им помощи 5.6 аварійна партія Група членів екіпажу яку створено для впровадження заходів щодо боротьби за живучість морського річкового об'єкта або група фахівців аварійне пошуково -рятувальної служби яку посилають на аварійний об'єкт ru аварийная партия Группа членов экипажа создаваемая для проведения мероприятий по борьбе за живучесть морского речного объекта или группа специалистов поисково-спасательной службы высаживаемая на аварийный объект 5.7 рятувальне судно Судно з обладнанням призначене для виконання аварійне пошуково -рятувальних робіт а також для того щоб брати участь у суднопідіймальних підводних і підводно-технічних роботах ru спасательное судно Судно с оборудованием предназначенным для выполнения поисково-спасательных работ а также участия в судоподъемных подводных и подводно-технических работах 5.8 рятувальні засоби на морських [річкових] об'єктах Сукупність обладнання пристроїв і технічних засобів призначених для рятування під час аварії екіпажів та пасажирів виведення людей із затонулих підводних і надводних морських річкових об'єктів Примітка. Рятувальні засоби поділяють на колективні та індивідуальні. ru спасательные средства на морских речных объектах Совокупность устройств приспособлений и технических средств предназначенных для спасания экипажей и пассажиров выхода людей из затонувших или терпящих бедствие подводных и надводных морских речных объектов при аварии Примечание. Спасательные средства подразделяют на коллективные и индивидуальные. 5.9 сигнальна система виявляння пожежі на береговому [морському річковому] об'єкті Система призначена для подавання сигналу автоматично та або ручним способом з місця виникнення пожежі ru система пожарной сигнализации обнаружения пожара Система предназначенная для подачи сигнала автоматически и или вручную с места возникновения пожара 5.10 сигнальна система пожежного попереджування на береговому [морському річковому] об'єкті Система призначена для оповіщання екіпажу та або спеціального персоналу що перебуває у захищеному приміщенні про наступне застосування засобів пожежогасіння ru система пожарной сигнализации предупреждения Система предназначенная для уведомления экипажа и или специального персонала находящегося в защищенном помещении о предстоящем пуске огнегасителя 5.11 аварійний радіозв'язок з береговим [морським річковим] об'єктом Передавання і приймання на певній частоті та у певний час об'єктовою чи береговою радіостанцією сигналів лиха та або небезпеки або термінових повідомлень які стосуються мореплавства життя людей збереження берегового морського річкового об'єкта і вантажу ru аварийная радиосвязь Передача и прием объектовой или береговой радиостанцией сигналов бедствия и безопасности или срочных сообщений касающихся мореплавания жизни людей сохранности морского объекта и грузов 5.12 аварійний радіобуй Буй забезпечений автоматичним пристроєм що надсилає радіосигнали для радіопеленгування і наведення рятівників на місце аварії ru аварийный радиобуй Буй снабженный автоматически действующим устройством посылающим радиосигналы которые служат для радиопеленгования и наведения спасателей на место аварии АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ аварія корабельна 4.7 аварія морського об'єкта 4.1 аварія річкового об'єкта 4.1 акваторія 3.1 АПРС 5.4 безпека морського об'єкта 3.7 безпека річкового об'єкта 3.7 безпека у надзвичайній ситуації на акваторії 3.5 безпека у НС на акваторії 3.5 боротьба за живучість морського об'єкта 4.10 боротьба за живучість річкового об'єкта 4.10 вибухо-пожежобезпечність морського об'єкта 4.11 вибухо-пожежобезпечність річкового об'єкта 4.11 джерело небезпеки на акваторії 3.3 живучість морського об'єкта 4.9 живучість річкового об'єкта 4.9 забезпечення аварійно пошуково -рятувальне на акваторії 3.11 забрудненість водного середовища 4.5 забруднення водного середовища 4.5 забруднювання водного середовища 4.5 забрудненість водного середовища нафтою 4.6 загін пошуково-рятувальний 5.5 запобігання виникненню надзвичайної ситуації на акваторії 3.9 запобігання виникненню НС на акваторії 3.9 засоби на морських об'єктах рятувальні 5.8 засоби на річкових об'єктах рятувальні 5.8 зіткнення морських об'єктів 4.2 зіткнення морського об'єкта з перешкодою 4.3 зіткнення річкових об'єктів 4.2 зіткнення річкового об'єкта з перешкодою 4.3 зона рятування аварійно-пошукова 3.18 ймовірність виникнення надзвичайної ситуації на акваторії 3.4 ймовірність виникнення НС на акваторії 3.4 корабельна катастрофа 4.7 лихо на акваторії 3.8 нагляд технічний за морськими об'єктами 3.12 нагляд технічний за річковими об'єктами 3.12 непотопленність морського об'єкта 4.8 непотопленність річкового об'єкта 4.8 непотопність морського об'єкта 4.8 непотопність річкового об'єкта 4.8 НС на акваторії 3.2 об'єкт затонулий 3.17 об'єкт морський 3.14 об'єкт морський аварійний 3.16 об'єкт потенційно небезпечний морський 3.15 об'єкт потенційно небезпечний річковий 3.15 об'єкт річковий 3.14 об'єкт річковий аварійний 3.16 орган управління підсистеми ЄДС НС 5.3 партія аварійна 5.6 підготування морського об'єкта до надзвичайної ситуації на акваторії 3.10 підготування морського об'єкта до НС на акваторії 3.10 підготування річкового об'єкта до надзвичайної ситуації на акваторії 3.10 підготування річкового об'єкта до НС на акваторії 3.10 підсистема ЄДС НС 5.1 підсистема рятування людей і ліквідування небезпечної забрудненості на акваторії ЄДС НС 5.1 посадження морського об'єкта на мілину 4.4 посадження річкового об'єкта на мілину 4.4 ПРЗ 5.5 радіобуй аварійний 5.12 радіозв'язок з береговим об'єктом аварійний 5.11 радіозв'язок з морським об'єктом аварійний 5.11 радіозв'язок з річковим об'єктом аварійний 5.11 район рятування аварійно-пошуковий 3.19 роботи підводні 3.13 сили і засоби підсистеми ЄДС НС 5.2 система виявляння пожежі на береговому об'єкті сигнальна 5.9 система виявляння пожежі на морському об'єкті сигнальна 5.9 система виявляння пожежі на річковому об'єкті сигнальна 5.9 система пожежного попереджування на береговому об'єкті сигнальна 5.10 система пожежного попереджування на морському об'єкті сигнальна 5.10 система пожежного попереджування на річковому об'єкті сигнальна 5.10 ситуація надзвичайна на акваторії 3.2 служба аварійно пошуково -рятувальна на акваторії 5.4 судно рятувальне 5.7 убезпечення в надзвичайній ситуації на акваторії 3.6 убезпечення в НС на акваторії 3.6 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ авария морского речного объекта 4.1 акватория 3.1 АПСС 5.4 бедствие на акватории 3.8 безопасность в чрезвычайных ситуациях на акваториях 3.5 безопасность в ЧС на акваториях 3.5 безопасность морского речного объекта 3.7 борьба за живучесть морского речного объекта 4.10 вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на акватории 3.4 вероятность возникновения ЧС на акватории 3.4 взрыво- и пожаробезопасность морского речного объекта 4.11 группа поисково-спасательная 5.5 живучесть морского речного объекта 4.9 загрязнение водной среды 4.5 зона аварийно поисково -спасательная на акватории 3.18 источник опасности на акватории 3.3 кораблекрушение 4.7 надзор технический за морскими речными объектами 3.12 непотопляемость морского речного объекта 4.8 обеспечение поисково-спасательное 3.11 обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях на акваториях 3.6 обеспечение безопасности в ЧС на акваториях 3.6 объект аварийный морской речной 3.16 объект затонувший 3.17 объект морской речной 3.14 объект опасный морской речной 3.15 объект потенциально опасный морской речной 3.15 орган управления подсистемы ЕГС ЧС 5.3 партия аварийная 5.6 подготовка морского речного объекта к чрезвычайным ситуациям на акваториях 3.10 подготовка морского речного объекта к ЧС на акваториях 3.10 подсистема ЕГС ЧС 5.1 подсистема спасения людей и ликвидации опасных загрязнений на акваториях ЕГС ЧС 5.1 посадка морского речного объекта на мель 4.4 предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на акваториях 3.9 предотвращение возникновения ЧС на акваториях 3.9 ПСГ 5.5 работы подводные 3.13 радиобуй аварийный 5.12 радиосвязь аварийная 5.11 разлив нефти в водную среду 4.6 район поисково-спасательный 3.19 силы и средства подсистемы ЕГС ЧС 5.2 система пожарной сигнализации обнаружения пожара 5.9 система пожарной сигнализации предупреждения 5.10 ситуация чрезвычайная на акватории 3.2 служба аварийно поисково -спасательная на акватории 5.4 средства на морских речных объектах спасательные 5.8 столкновение морских речных объектов 4.2 столкновение морского речного объекта с преградой 4.3 судно спасательное 5.7 ЧС на акватории 3.2 ДОДАТОК А довідковий ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА АКВАТОРІЯХ А.1 аварійна частота Міжнародна частота лиха в діапазоні 500 або 2182 кГц на якій працює радіостанція під час оповіщення про лихо або у аварійному радіообмінюванні ш аварийная частота Международная частота бедствия в диапазоне 500 или 2182 кГц на которой работает радиостанция при оповещении о бедствии или аварийном радиообмене А.2 сигнали лиха на морі Міжнародні сигнали що їх передають по радіо або іншими способами які означають що морський річковий об'єкт зазнав лиха і потребує допомоги ru сигналы бедствия на море Международные сигналы передаваемые по радио либо иными способами означающие что морской речной объект терпит бедствие или нуждается в помощи А.3 сигнал безпеки Міжнародний радіосигнал на частотах 500 і 2182 кГц який означає що станція має намір передавати повідомлення яке стосується безпеки навігації або важливих метеорологічних попереджень ru сигнал безопасности Международный радиосигнал передаваемый на частотах 500 и 2182 кГц и означающий что станция собирается передавать сообщение касающееся безопасности навигации или содержащее важные метеорологические предупреждения А.4 правила запобігання зіткненню суден Система правил плавання вогнів знаків і сигналів за допомогою яких регулюють безпечний рух і розходження суден ru правила предупреждения столкновения судов Система правил плавания огней знаков и сигналов которыми регулируются безопасное движение и расхождение судов А.5 колективні рятувальні засоби Шлюпки катери рятувальні плоти рятувальні дзвони підводні рятувальні апарати і ви-пливні камери призначені для рятування групи людей у надзвичайних ситуаціях на акваторіях ru коллективные спасательные средства Шлюпки катера спасательные плоты спасательные колокола подводные спасательные аппараты и всплывающие камеры предназначенные для спасания группы людей в чрезвычайных ситуациях на акваториях А.6 індивідуальні рятувальні засоби Засоби призначені для рятування одного члена екіпажу або пасажира Примітка. До індивідуальних засобів належать: нагрудники бушлати пояси жилети буйки рятувальні круги гідрокомбінезони й індивідуальні спеціальні дихальні апарати. ru индивидуальные спасательные средства Средства предназначенные для спасания одного члена экипажа или пассажира Примечание. К индивидуальным средствам относят: нагрудники бушлаты пояса жилеты буйки круги гидрокомбинезоны и изолирующие дыхательные аппараты. А.7 внутрішні води Украни Усі водоймища в тому числі моря озера річки і водосховища які перебувають в межах сухопутної території України а також морські простори віднесені до її внутрішніх морських вод міжнародним морським правом ru внутренние воды Украины Все водоемы включая моря озера реки и водохранилища расположенные в пределах сухопутной территории Украины а также морские пространства отнесенные к ее внутренним морским водам международным морским правом А.8 внутрішні морські води України Морські води або морські території між берегом України і прямими чи початковими лініями від яких відмірюють ширину територіальних вод прибережних держав акваторії морських портів і води заток береги яких належать Україні ru внутренние морские воды Украины Морские воды или морское пространство расположенное между берегом Украины и прямыми или исходными линиями от которых отмеряется ширина территориальных вод прибрежных государств акватории морских портов и воды заливов берега которых принадлежат Украине А.9 територіальні води України Смуга прибережних морських вод певної ширини яка безпосередньо прилягає до сухопутної території України і зовнішньої межі її внутрішніх вод на яку поширено суверенітет України як прибережної держави ru территориальные воды Украины Полоса прибрежных морских вод определенной ширины непосредственно примыкающая к сухопутной территории Украины и внешней границы ее внутренних вод на которую распространяется суверенитет Украины как прибрежного государства А.10 санітарна морська зона України Прилегла морська зона або її частина на якій Україна здійснює контроль за виконанням національних і міжнародних правил що запобігають поширенню інфекційних хвороб людей тварин і рослин ru санитарная морская зона Украины Прилежащая морская зона или ее часть на которой осуществляется контроль со стороны Украины за выполнением национальных и международных правил предусматривающих предотвращение распространения инфекционных болезней людей животных и растений А.11 прилегла зона Приєднаний до територіальних вод України район моря певної ширини в якому Україна може здійснювати контроль згідно з законами і правилами які діють у межах її території ru прилежащая зона Примыкающий к территориальным водам Украины район моря определенной ширины в котором Украина может осуществлять контроль в целях соблюдения законов и правил действующих в границах ее территории А.12 зона відповідальності власника берегової смуги Ділянка водної поверхні та берегової смуги визначена рішенням органів виконавчої влади у межах якої власник берегової смуги несе повну відповідальність за безпеку людей плавзасобів та організацію аварійно по-шуково -рятувальних дій об'єктового рівня ru зона ответственности владельцев береговой полосы Участок водной поверхности и береговой полосы определенный решением органов исполнительной власти в границах которой владелец береговой полосы несет полную ответственность за безопасность людей плавсредств и организацию аварийно по-исково -спасательных действий объектового уровня A.13 надзвичайна ситуація; НС Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території спричинене аварією катастрофою стихійним лихом або іншими чинниками що призвели можуть призвести до загибелі людей тварин і рослин значних матеріальних збитків та або завдали шкоди довкіллю Примітка. Надзвичайна ситуація залежно від джерела небезпеки може бути: природна техногенна екологічна воєнна; залежно від масштабу: загальнодержавна регіональна місцева й об'єктова. ru чрезвычайная ситуация; ЧС Состояние при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей возникает угроза их жизни и здоровью наносится ущерб имуществу населения народному хозяйству и окружающей природной среде Примечание. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника природные техногенные экологические и военные и по масштабам глобальные или национальные региональные местные и локальные или частные . ДОДАТОК Б довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення 2 ГОСТ P 22.0.09-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения Ключові слова: надзвичайна ситуація на акваторії джерело надзвичайної ситуації на акваторії небезпека у надзвичайній ситуації на акваторії безпека морського річкового об'єкта лихо на морі аварійно пошуково -рятувальне забезпечення морський річковий об'єкт зіткнення морських річкових об'єктів живучість морського річкового об'єкта аварійно пошуково -рятувальна служба рятувальне судно рятувальні засоби.