Методичні рекомендації щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Методичні рекомендації щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 27 липня 2004р. №177 1. Загальні положення 1.1. Методичні рекомендації покликані сприяти належному дотриманню посадовими особами Держнаглядохоронпраці України процедури визначеної Порядком здійснення державного нагляду в сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. № 1845 далі - Порядок № 1845 . 1.2. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності далі страхування від нещасного випадку Держнаглядохоронпраці України здійснює на підставі та в межах повноважень визначених Порядком № 1845. Здійснення державного нагляду у сфері соціального страхування від нещасного випадку далі державний нагляд в Автономній Республіці Крим та областях може бути покладено Держнаглядохоронпраці України на його відповідні територіальні органи. 1.3. Державний нагляд здійснюється шляхом контролю за додержанням правлінням виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань далі Фонд та її робочими органами законодавства про страхування від нещасного випадку в частині здійснення ними профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві усунення загрози здоров'ю працівників викликаної умовами праці та фінансування Національної галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 1.4. Контроль за додержанням законодавства про страхування від нещасного випадку здійснюється відповідно до Порядку № 1845 шляхом проведення планових і позапланових перевірок роботи виконавчої дирекції Фонду її робочих органів. 1.5. Методичні рекомендації повинні враховуватись під час визначення посадових функціональних обов'язків посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України які здійснюватимуть нагляд у сфері страхування від нещасного випадку. 2. Планування та проведення перевірок 2.1. Планові цільові перевірки правління виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів проводяться не частіше ніж один раз на рік за планом-графіком затвердженим Мінпраці України за погодженням з Держнаглядохоронпраці України та ГоловКРУ. 2.2. Позапланові перевірки проводяться на вмотивовану письмову вимогу органів виконавчої влади виконавчих органів місцевих рад прокуратури за рішенням наглядової ради або правління Фонду а також за зверненнями громадян або з метою перевірки виконання подання щодо усунення порушення. 2.3. Цільові перевірки правління виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів проводяться за розпорядженням Голови Держнаглядохоронпраці України його першого заступника або заступника. 2.4. Комплексні перевірки проводяться за розпорядженням Мінпраці України погодженим з Держнаглядохоронпраці України та ГоловКРУ. 2.5. До переліку питань з цільової перевірки роботи правління виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів залежно від мети та завдань перевірки включаються: 1 здійснення заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам усунення загрози здоров'ю працівників викликаної умовами праці в тому числі: надання страхувальникам необхідних консультацій сприяння створенню ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці; участь: у розробленні центральними органами виконавчої влади Національної галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці і виробничого середовища та їх реалізації; навчанні підвищенні рівня знань працівників які вирішують питання охорони праці; в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту працівників; у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони праці; перевірка стану профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах; участь у розслідуванні групових нещасних випадків нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю; пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці; організація створення тематичних кінофільмів радіо- і телепередач; розповсюдження нормативних актів підручників журналів іншої спеціальної літератури плакатів пам'яток тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці; участь у розробленні законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці; вивчення та поширення позитивного досвіду щодо створення безпечних та нешкідливих умов виробництва; вивчення та використання досвіду управління охороною праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах; надання підприємствам на безповоротній основі фінансової допомоги для вирішення особливо гострих проблем з охорони праці; виконання інших профілактичних робіт; 2 фінансування робіт передбачених Національною галузевими і регіональними програмами поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 2.6. Орган Держнаглядохоронпраці України письмово повідомляє Фонд про проведення планової цільової перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку. Уповноважена посадова особа органу Держнаглядохоронпраці пред'являє керівникові органу Фонду розпорядження про проведення перевірки ознайомлює з переліком питань дає завдання відповідальним особам цього органу щодо підготовки інформації та матеріалів. 2.7. Під час проведення перевірки посадові особи Держнаглядохоронпраці України відповідно до затвердженого переліку питань: ознайомлюються з матеріалами попередніх перевірок не менше ніж за один рік та відповідною інформацією документами матеріалами; перевіряють виконання вимог попередніх актів і подань приписів щодо усунення порушень законодавства про страхування від нещасного випадку якщо вони мали місце; за потреби вживають заходів щодо їх усунення; одержують від посадових осіб виконавчої дирекції її робочих органів витяги або копії документів ведення яких передбачено законодавством а також письмові довідки та пояснення з питань що перевіряються; звертаються за потреби до інших органів державного нагляду щодо проведення спільних перевірок у межах їх повноважень визначених законодавством; взаємодіють з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування правоохоронними іншими контролюючими органами. 3. Оформлення та реалізація результатів перевірок Фонду 3.1. За результатами перевірки органів Фонду складається акту трьох примірниках кожний з яких підписується всіма учасниками перевірки. У разі виявлення порушення законодавства про страхування від нещасного випадку в акті робиться посилання на статтю пункт відповідного нормативно-правового акта а також перелічуються вжиті Держнаглядохоронпраці України заходи щодо усунення цих порушень. У разі подання керівником або відповідальною особою перевіреного органу Фонду пояснень чи зауважень до акта вони додаються до нього як невід'ємні частини. У разі відмови керівника або відповідальної особи органу Фонду від підписання акта посадові особи що провели перевірку роблять про це відповідний запис в акті. Акт перевірки в цьому разі вважається дійсним. Один примірник акта в п'ятиденний строк передається керівнику або відповідальній особі органу Фонду другий керівнику який призначив перевірку третій Мінпраці. Рішення органів Держнаглядохоронпраці України прийняті за результатами перевірки Фонд може оскаржити в установленому законодавством порядку. Відповідальність за викладені в акті результати перевірки несуть посадові особи які проводили перевірку. 3.2. У разі виявлення під час перевірки порушень законодавства про страхування від нещасного випадку посадові особи Держнаглядохоронпраці України: подають посадовим особам органу Фонду обов'язкові до виконання подання щодо усунення порушень; порушують перед правлінням виконавчою дирекцією Фонду та її робочим органом питання про притягнення до відповідальності та про невідповідність займаній посаді осіб які допустили ці порушення; уразі потреби надсилають матеріали перевірки органам прокуратури для вирішення питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб які допустили порушення; подають органу Фонду пропозиції щодо скасування рішень постанов наказів розпоряджень прийнятих з порушенням законодавства; при цьому викладається суть порушення з посиланням на статтю пункт відповідного нормативно-правового акта та встановлюється строк усунення порушення. Копія подання надсилається до Мінпраці України; у разі потреби порушують питання про скликання позачергового засідання правління Фонду; вживають інших заходів до усунення порушень відповідно до законодавства та компетенції. 3.3. Орган Фонду в установлений строк письмово повідомляє Держнаглядохоронпраці України та Мінпраці України про виконання заходів щодо усунення виявлених порушень. 3.4. Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України щокварталу узагальнюють матеріали перевірок і до 10 числа місяця що настає за звітним періодом подають до Комітету інформацію про результати перевірок за минулий період для подання їх до Мінпраці України. Додаток 1 Герб України Державний комітет України з нагляду за охороною праці ДержнаглядохоронпрацІ України назва структурного підрозділу територіального управління ДержнаглядохоронпрацІ України АКТ цільової перевірки № « » 20 р. назво органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків чи страхувальника} Комісією у складі: Голова комісії прізвище ініціали посадової особи ДержнаглядохоронпрацІ України разом з посада прізвище ініціали членів комісії фахівців у присутності прізвище ініціали керівника відповідальної особи Фонду чи страхувальника у період з « » 20 р. по « » 20 р. проведено перевірку додержання вимог актів законодавства та інших нормативно-правових актів про страхування від нещасного випадку. 1. Результати перевірки 1.1. Викладаються результати перевірки показники відповідно до затвердженого переліку. Дається оцінка роботи щодо забезпечення виконання кожного показника. Ця оцінка має підтверджуватися аналізом відповідних даних що характеризують показники з формулюванням виявлених порушень і з відповідними посиланнями на порушені норми законодавства. Вказуються основні причини виявлених порушень. 1.2. Аналізується стан вжиття заходів за результатами попередніх перевірок з посиланням на них . 1.3. Висновки. 2. На підставі статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» та відповідно до Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. № 1845. 2. Пропонуємо Формулюються конкретні вимоги та пропозиції із зазначенням термінів виконання. Голова комісії посадова особа ДержнаглядохоронпрацІ України посада підпис прізвище ініціали Члени комісії: посада підпис прізвище ініціали посада підпис прізвище ініціали посада підпис прізвище ініціали Акт перевірки отримав: посада підпис прізвище ініціали « » 20 р. Додаток 2 Герб України Державний комітет України з нагляду за охороною праці ДержнаглядохоронпрацІ України назва структурного підрозділу територіального управління ДержнаглядохоронпрацІ України ПОДАННЯ № « » 20 р. кому посада прізвище ім'я по батькові керівника або відповідальної особи органу Фонду чи страхувальника Мною прізвище ініціали посадової особи за участю прізвище ініціали посадової особи у присутності прізвище ініціали керівника або відповідальної особи органу Фонду чи страхувальника з « » 20 р. по « » 20 р. проведено перевірку з питань додержання встановленого порядку: перелік питань перевірки У назва органу Фонду чи страхувальника На підставі статті 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності» та відповідно до Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.1 1.2003 p. No 1845: 1. Пропоную усунути порушення додержання встановленого порядку далі зазначається потрібне : проведення профілактичних заходів спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів запобігання нещасним випадкам на виробництві професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих викликаних умовами праці; фінансування національної галузевої их регіональної их програмнім поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища. № з/п Зміст виявленого порушення Посилання на нормативно-правовий акт. статтю пункт що порушено Відмітка про виконання дата 2. Пропоную скасувати рішення назва органу Фонду прийняте і з порушенням законодавства. № з/п Назва документа дата. Зміст виявленого порушення Посилання на нормативно правовий акт статтю пункт що порушено Відмітка про виконання дата 3. Порушую перед назва органу Фонду питання про притягнення до відповідальності та/або про невідповідність займаній посаді осіб які допустили порушення законодавства про страхування від нещасного випадку № з/п Зміст невиконання вимог законодавства Посада прізвище Ім'я по батькові посадової особи Фонду 4. Пропоную розробити план заходів з усунення виявлених порушень актів законодавства та інших нормативно-правових актів про страхування від нещасного випадку та один примірник у п'ятиденний строк надіслати до назва органу який проводив перевірку 5. Пропоную у строк письмово повідомити назва органу який проводив перевірку про виконання заходів усунення виявлених порушень. Подання надав: посада підпис прізвище ініціали « » 20 р. Подання отримав: посада підпис прізвище ініціали « » 20 р.