ДСТУ 2470-94

ДСТУ 2470-94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Надійність техніки Cистеми технологічні Терміни та визначення НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИКИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Термины и определения INDUSTRIAL PRODUCT DEPENDABILITY TECHNOLOGICAL SYSTEMS Terms and definitions ДСТУ 2470-94 Чинний від 01.01.95 Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі надійності технологічних систем. Терміни встановлені в цьому стандарті є обов'язковими для використання в нормативній документації усіх видів науково-технічної навчальної і довідкової літератури та в комп'ютерних інформаційних системах. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Не дозволяється вживати терміни-синоніми. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що до неї включено два три чотири і т. д. терміни які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті. Наведені визначення можна за потреби змінювати вводячи до них похідні ознаки розкриваючи значення використовуваних термінів зазначаючи об'єкти що входять до обсягу визначуваного поняття. У стандарті як довідкові подано англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах то подасться переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів. Пояснення до термінів подано в додатку А. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1 технологічна система Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій Примітка 1. До предметів виробництва відносяться: матеріал заготовка напівфабрикат та виріб що перебувають відповідно до виконуваного технологічного процесу в стадії зберігання транспортування формотворення оброблення складання ремонту контролю та випробування. Примітка 2. До регламентованих умов виробництва відносяться: регулярність надходження предметів виробництва параметри енергопостачання параметри навколишнього середовища тощо. Примітка 3. Розрізняють чотири ієрархічні рівні технологічних систем: операцій процесів виробничих підрозділів і підприємств en fr ru technological system syst?me technologique технологическая система Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций 2 виконавець у технологічній системі Людина що виконує в технологічній системі трудову діяльність щодо безпосередньої зміни і чи визначення стану предметів виробництва технічного обслуговування чи ремонту засобів технологічного оснащення en fr ru performer in technological system ex?cutant dans un syst?me technologique исполнитель в технологической системе Человек осуществляющий в технологической системе трудовую деятельность по непосредственному изменению и или определению состояния предметов производства техническому обслуживанию или ремонту средств технологического оснащения 3 підсистема технологічної системи Технологічна система яка виділяється за функціональною чи структурною ознакою з технологічної системи вищого рівня en fr ru subsystem of technological system sous-syst?me d'un syst?me technologique подсистема технологической системы Технологическая система выделяемая по функциональному или структурному признаку из технологической системы более высокого уровня 4 технологічний комплекс Сукупність функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів чи операцій en fr ru technological complex ensemble technologique технологический комплекс Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций 5 елемент технологічної системи Частина технологічної системи яку умовно приймають неподільною на даній стадії її аналізу Примітка. Прикладами елементів технологічної системи є: машина пристрій інструмент en fr ru technological system element ?l?ment d'un syst?me technologique элемент технологической системы Часть технологической системы условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа 6 працездатний стан технологічної системи Стан технологічної системи який характеризується її здатністю виконувати потрібні функції за умови забезпечення зовнішніми ресурсами en fr ru serviceable condition of technological system ?tat op?rationnel d'un syst?me technologique работоспособное состояние технологической системы Состояние технологической системы которое характеризуется ее способностью выполнять требуемые функции при условии обеспечения внешними ресурсами 7 непрацездатний стан технологічної системи Стан технологічної системи за якого вона не в змозі виконувати хоч би одну з потрібних функцій en fr ru non-serviceable condition of technological system ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique неработоспособное состояние технологической системы Состояние технологической системы при котором она неспособна выполнять хотя бы одну из требуемых функций 8 непрацездатний стан технологічної системи за параметрами продукції Стан технологічної системи за якого значення принаймні одного параметра і чи показника якості en fr non-serviceable condition of technological system as related to products parameters ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique en fonction des param?tres des produits виготовлюваної продукції не відповідає вимогам які встановлені в нормативно-технічній і чи конструкторській та технологічній документації ru неработоспособное состоянии технологической системы по параметрам продукции Состояние технологической системы при котором значение хотя бы одного параметра и или показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям установленным и нормативно- технической и или конструкторской и технологической документации 9 непрацездатний стан технологічної системи за продуктивністю Стан технологічної системи за якого значення принаймні одного параметра продуктивності технологічної системи не відповідає вимогам які встановлені в нормативно-технічній і чи конструкторській та технологічній документації Примітка. До параметрів продуктивності відносяться: номінальна та циклова продуктивність час виготовлення однієї штуки продукції тощо en fr ru non-servieeable coruiilion of lechno-iogical system as rubied to output ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique en fonction du rendement неработоспособное состояние технолог- ической системи по производительности Состояние технологической системы при котором значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует требованиям установленным к нормативно- технической и или конструкторской и технологической документации 10 непрацездатний стан технологічної системи за витратами Стан технологічної системи за якого значення принаймні одного параметра матеріальних і чи вартісних витрат не відповідає вимогам які встановлені в технічній документації Примітка. До параметрів матеріальних і вартісних витрат відносять: витрати сировини матеріалів енергії інструментів вартість технічного обслуговування та ремонту тощо en fr ru non-serviceable condition of techno logical system as related to costs ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique en fonction des co?ts неработоспособное состояние технологической системы но затратам Состояние технологической системы при котором значение хотя бы одного параметра материальных и или стоимостных затрат не соответствует требованиям установленным в технической документации ВІДМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 11 відмова технологічної системи Подія внаслідок якої припиняється функціонування технологічної системи що не передбачено регламентованими умовами виробництва чи вимогами конструкторської документації en fr ru failure of technological system d?faillance d'un syst?me technologique отказ технологической системы Событие в результате которого прекращается функционирование технологической системы не предусмотренное регламентированными условиями производства или требованиями конструкторской документации За характером порушення працездатності 12 параметрична відмова технологічної системи Відмова технологічної системи за якої зберігається її функціонування але відбувається виходження значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі які встановлені в нормативно-технічній і чи конструкторській документації en fr ru parametric failure of technological system d?faillance param?trique d'un syst?me technologique параметрический отказ технологической системы Отказ технологической системы при котором сохраняется ее функциониро-вание но происходит выход значений одного или нескольких параметров технологического процесса за пределы установленные в нормативно-технической и или конструкторской и технологической документации За наявністю зв'язку з іншими об'єктами 13 власна відмова технологічної системи Відмова технологічної системи внаслідок порушення працездатного стану її елементів і чи функційних зв'язків між ними en fr ru inherent failure of technological system d?faillance inh?rente d'un syst?me technologique собственный отказ технологической системы Отказ технологической системы вызванный нарушением работоспособного состояния ее элементов и или функциональных связей между ними 14 вимушена вимова технологічної системи Відмова технологічної системи внаслідок порушення регламентованих для цієї системи умов виробництва . en fr ru forced failure of technological system d?faillance forc?e d'un syst?me technologique вынужденный отказ технологической системы Отказ технологической системы вызванный нарушением регламентированных для этой системы условий производства За параметрам показників якості 15 відмова технологічної системи за параметрами продукції Відмова технологічної системи внаслідок якої значення принаймні одного параметра чи показника якості виготовлюваної продукції не відповідає вимогам які встановлені в нормативно-технічній і чи конструкторській та технологічній документації en fr ru technological syslem failure as related to products parameters d?faillance en fonction des param?tres des produits отказ технологической системы по параметрам продукции Отказ технологической системы в результате которого значение хоть бы одного параметра или показателя качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям установленным в нормативно-технической и или конструкторской и технологической документации 16 відмова технологічної системи за продуктивністю Відмова технологічної системи внаслідок якої значення принаймні одного параметра продуктивності технологічної системи не відповідає значенням які встановлені в нормативно-технічній і чи конструкторській документації en fr ru technological system failure as related to output d?faillance en fonction du rendement отказ технологической системы по производительности Отказ технологической системы в результате которого значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует значениям установленным в нормативно-технической и или конструкторской документации 17 відмова технологічної системи за витратами Відмова технологічної системи внаслідок якої значення принаймні одного параметра матеріальних чи вартісних витрат не відповідають значенням які встановлені в технічній документації en fr ru technological system failure as related to costs d?faillance en fonction des co?ts отказ технологической системы по затратам Отказ технологической системы в результате которого значение хотя бы одного параметра материальных или стоимостных затрат не соответствуют значениям установленным в технической документации ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 18 імонірність безвідмовної роботи технологічної системи за параметрами продукції [параметрами продуктивності витратами] Імовірність того що в межах заданого наробітку не станеться відмови технологічної системи за па-раметрами виготовлюваної продукції [параметрами продуктивності цитратами] en ft ru probability of no-failure operation of technological system as related to products param?tres [output costs] probabilit? de bon fonctionnement d'un syst?me technologique en fonction des param?tres des produits [rendement co?ts] вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции [параметрам производительности затратам] Вероятность того что в пределах заданной наработки не произойдет отказа технологической системы по параметрам изготовляемой продукции [параметрам производительности затратам] 19 призначений наробіток технологічного комплексу до підлагодженая Наробіток технологічного комплексу після досягнення якого повинно бути проведено підлагодженім засобів технологічного оснащення en fr ru present operating time of technological complex before corrective adjustment dur?e de fonctionnement d'un ensemble technologique avaptreglage назначенная наработка технологического комплекса до подналадки Наработка технологического комплекса по истечении которой должна быть произведена подналадка средств технологического оснащения 20 імовірність виконання технологичною системою завдання Імовірність того що обсяг випуску технологічною системою придатної продукції та витрати на її виготовлення за розглядуваний інтервал часу будуть відповідати вимогам нормативно-технічної і чи конструкторської та технологічної документації en fr ru probability of achievement of goal by technological system probabilit? de r?alisation d'une mission par un syst?me technologique вероятность выполнения технологической системой задания Вероятность того что объем выпуска технологической системой годной продукции и затраты на ее изготовление за рассматриваемый интервал времени будут соответствовать требованиям нормативно-технической и или конструкторской и технологической документации 21 імовірність виконання технологічною системою завдання за обсягом випуску Імовірність того що обсяг випуску технологічною системою придатної продукції за розглядуваний інтервал часу буде не меншим від заданого en fr ru probability of achievement of goal by technological system as related to output probabilit? de r?alisation par un syst?me technologique d'une mission concernant la taille des produits fabriqu?s вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска Вероятность того что объем выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени будет не менее заданного КОМПЛЕКСНІ ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 22 коефіцієнт використання технологічної системи Відношення математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані до математичного сподівання сумарного часу перебування технологічної системи у працездатному стані та простоїв зумовлених технічним обслуговуванням і ремонтом за певний період експлуатації en fr ru utilization factor of technological system facteur d'utilisation d'un syst?me technologique коэффициент использования технологической системы Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания технологической системы в работоспособном состоянии к математическому ожиданию суммарного времени пребывания технологической системы в работоспособном состоянии и простоям обусловленным техническим обслуживанием и ремонтом за некоторый период эксплуатации 23 коефіцієнт виходу придатної продукції технологічної системи Відношення середнього значення обсягу придатної продукції технологічної системи до обсягу всієї продукції виготовленої нею за розглядуваний інтервал часу Примітка. При визначенні обсягу виготовленої продукції слід враховувати продукцію відбраковану на всіх операціях які виконуються технологічною системою en fr ru output factor of products for technological system facteur de fabrication des bons produits pour un syst?me technologique коэффициент выхода годной продукции для технологической системы Отношение среднего значения объема годной продукции технологической системы к объему всей изготовленной ею продукции за рассматриваемый интервал времени 24 коефіцієнт зберігання продуктивності технологічної системи Відношення середнього значення обсягу випуску технологічною системою придатної продукції за розглядуваний інтервал часу до його номінального значення обчисленого за умови що відмови технологічної системи не виникають en fr ru retention factor of technological system output facteur de maintien du rendement d'un syst?me technologique коэффициент сохранения производительности технологической системы Отношение среднего значения объема выпуска технологической системой годной продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению вычисленному при условии что отказы технологической системы не возникают 25 коефіцієнт витрачання і-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів Відношення середнього витрачання і-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів на виготовлення продукції за розглядуваний інтервал масу до його номінального значення обчисленого за умови що відкази технологічної системи не випихають ru коэффициент расхода і-го вида материальных или стоимостных затрат Отношение среднего расхода і-го вида материальных или стоимостных затрат на изготовление продукции за рассматриваемый интервал времени к его номинальному значению вычисленному при условии что отказы технологической системы не возникают 26 коефіцієнт дефектності технологічної системи операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] Середнє значення коефіцієнта дефектності продукції виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] Примітка. Під коефіцієнтом дефектності продукції розуміють середню зважену кількість дефектів що припадає на одиницю продукції ru коэффициент дефектности технологической системы операции [процесса производственного подразделения предприятия] Среднее значение коэффициента дефектности продукции изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой операции [процесса производственного подразделения предприятия] Примечание. Под коэффициентом дефектности продукции понимают среднее взвешенное количество дефектов приходящееся на единицу продукции 27 Імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] Імовірність того що значення коефіцієнта дефектності технологічної системи операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] не перевищить нормативного техніко-економічного обгрунтованого значення ru вероятность соблюдения норматива дефектности технологической системы операции [процесса производственного подразделения предприятия] Вероятность того что значение коэффициента дефектности технологической системы операции [процесса производственного подразделения предприятия] не превысит нормативного технико-экономически обоснованного значения 28 коефіцієнт повернень технологічної системи операції [процесу виробничого підрозділу] Відношення обсягу продукції яка має дефекти що усуваються поверненої на доопрацювання з наступних технологічних систем операцій [процесів виробничих підрозділів] до обсягу всієї продукції виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу ru коэффициент возвратов технологической системи операции [процесса производственного подразделения] Отношение объема продукции имеющей устранимые дефекты и возвращенной на доработку с последующих технологических систем операций [процессов производственных подразделений] к объему всей продукции изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени 29 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи процесу [виробничого підрозділу підприємства] Середнє значення у відсотках частки зданої з першого подання продукції виготовленої за даний календарний проміжок часу технологічною системою процесу [виробничого підрозділу підприємства] ru процент сдачи продукции с первого предъявления технологической системы процесса [производственного подразделения предприятия] Среднее значение в процентах доли сданной с первого предъявления продукции изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой процесса [производственного подразделения предприятия] 30 імовірність дотримання нормативу повернення продукції Імовірність того що коефіцієнт повернень не перевершить нормативного техніко-економічно обгрунтованого значення ru вероятность соблюдения норматива возврата продукции Вероятность того что коэффициент возвратов не превысит нормативного технико-экономически обоснованного значения 31 імовірність дотримання нормативу зданої продукції з першого подання Імовірність того що значення відсотку зданої продукції з першого подання буде не менше нормативного техніко-економічно обгрунтованого значення ru вероятность соблюдения норматива сдачи продукции с первого предъявления Вероятность того что значение процента сдачи продукции с первого предъявления будет не меньше нормативного технико-экономически обоснованного значения 32 коефіцієнт браку технологічної системи операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] Відношення обсягу продукції з неусувними критичними дефектами до обсягу всієї продукції виготовленої за розглядуваний календарний проміжок часу технологічною системою операції [процесу виробничого підрозділу підприємства] ru коэффициент брака технологической системы операции [процесса производственного подразделения предприятия] Отношение объема продукции с неустранимыми критическими дефектами к объему всей продукции изготовленной за рассматриваемый календарный промежуток времени технологической системой операции [процесса производственного подразделения предприятия] 33 імовірність дотримання нормативу браку Імовірність того що значення коефіцієнта браку не перевищить нормативного техніко-економічно обгрунтованого значення ru вероятность соблюдения норматива брака Вероятность того что значение коэффициента брака не превысит нормативного технико-экономически обоснованного значения АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ виконавець у технологічній системі 2 відмова вимушена 14 відмова власна 13 відмова за витратами 17 відмова за параметрами продукції 15 відмова за продуктивністю 16 відмова параметрична 12 відмова технологічної системи 31 відмова технологічної системи вимушена 14 відмова технологічної системи власна 13 відмова технологічної системи за витратами 17 відмова технологічної системі! за параметрами продукції 15 відмова технологічної системи за продуктивністю 16 відмова технологічної системи параметрична 12 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи виробничого підрозділу 29 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи підприємства 29 відсоток зданої продукції з першого подання технологічної системи процесу 29 елемент технологічної системи 5 імовірність безвідмовної роботи технологічної системи за витратами 18 імовірність безвідмовної роботи технологічної системи за параметрами продуктивності 18 імовірність безвідмовної роботи технологічної системи за параметрами продукції 18 імовірність виконання завдання 20 імовірність виконання завдання за обсягом випуску 21 імовірність виконання технологічною системою завдання 20 імовірність виконання технологічною системою завдання за обсягом випуску 21 імовірність дотримання нормативу браку 33 імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи виробничого підрозділу 27 імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи операції 27 імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи підприємства 27 імовірність дотримання нормативу дефектності технологічної системи процесу 27 імовірність дотримання нормативу зданої продукції з першого подання 31 імовірність дотримання нормативу повернення продукції 30 коефіцієнт браку технологічної системи виробничого підрозділу 32 коефіцієнт браку технологічної системи операції 32 коефіцієнт браку технологічної системи підприємства 32 коефіцієнт браку технологічної системи процесу 32 коефіцієнт використання технологічної системи 22 коефіцієнт витрачання i-го виду матеріальних чи вартісних ресурсів 25 коефіцієнт виходу придатної продукції 23 коефіцієнт виходу придатної продукції технологічної системи 23 коефіцієнт дефектності технологічної системи виробничого підрозділу 26 коефіцієнт дефектності технологічної системи операції 26 коефіцієнт дефектності технологічної системи підприємства 26 коефіцієнт дефектності технологічної системи процесу 26 коефіцієнт зберігання продуктивності 24 коефіцієнт зберігання продуктивності технологічної системи 24 коефіцієнт повернень технологічної системи виробничого підрозділу 28 коефіцієнт повернень технологічної системи операції 28 коефіцієнт повернень технологічної системи процесу 28 комплекс 4 комплекс технологічний 4 наробіток до підналагодження призначений 19 наробіток технологічного комплексу до підналагодження призначений 19 підсистема 3 підсистема технологічної системи 3 система технологічна 1 стан технологічної системи непрацездатний 7 стан технологічної системи непрацездатний за витратами 10 стан технологічної системи непрацездатний за параметрами продукції 8 стан технологічної системи непрацездатний за продуктивністю 9 стан технологічної системи працездатний 6 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ failure of technological system 11 forced failure of technological system 14 inherent failure of technological system 13 non-serviceable condition of technological system 7 non-serviceable condition of technological system as related to costs 10 non-serviceable condition of technological system as related to output 9 non-serviceable condition of technological system as related to products parameters 8 output factor of products for technological system 23 parametric failure of technological system 12 performer in technological system 2 present operating time of technological complex before corrective adjustment 19 probability of achievement of goal by technological system 20 probability of achievement of goal by technological system as related to output 21 probability of no-failure operation of technological system as related to products parameteres [output costs] 18 retention factor of technological system output 24 serviceable condition of technological system 6 subsystem of technological system 3 technological complex 4 technological system 1 technological system element 5 technological system failure as related to costs 17 technological system failure as related to output 16 technological system failure as related to products parameters 15 utilization factor of technological system 22 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ d?faillance d'un syst?me technologique 11 d?faillance en fonction des co?ts 17 d?faillance en fonction des param?tres des produits 15 d?faillance en fonction du rendement 16 d?faillance forc?e d'un syst?me technologique 14 d?faillance inh?rente d'un syst?me technologique 13 d?faillance param?trique d'un syst?me technologique 12 dur?e de fonctionnement d'un ensemble technologique avaptreglage 19 element d'un syst?me technologique 5 ensemble technologique 4 ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique 7 ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique en fonction des co?ts 10 ?tat non op?rationnc! d'un syst?me technologique en fonction des param?tres des produits 8 ?tat non op?rationnel d'un syst?me technologique en fonction du rendement 9 ?tal op?rationnel d'un syst?me technologique 6 ex?cutant dans un syst?me technologique 2 facteur de fabrication des bons produits pour un syst?me -echnologique 23 facteur de maintien du rendement d'un syst?me technologique 24 facteur d'utilisation d'un syst?me technologique 22 probabilit? de bon fonctionnement d'un syst?me technologique en fonction des param?tres des produits [rendement co?ts] 18 probabilit? de r?alisation d'une mission par un syst?me technologique 20 probabilit? de r?alisation par un syst?me technologique d'une mission concernant la taule des produits fabriqu?s 21 sous-sys??me d'un syst?me technologique 3 syst?me technologique 1 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ вероятность безотказном работы технологической системы по затратам 18 вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам продукции 18 вероятность безотказной работы технологической системы по параметрам производительности 18 вероятность выполнения технологической системой задания 20 вероятность выполнения технологической системой задания по объему выпуска 21 вероятность соблюдения норматива по браку 33 вероятность соблюдения норматива по возвратам продукции 30 вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы операции 27 вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы предприятия 27 вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы производственного подразделения 27 вероятность соблюдения норматива по дефектности для технологической системы процесса 27 вероятность соблюдения норматива по сдаче продукции с первого предъявления 31 исполнитель в технологической системе 2 комплекс технологический 4 коэффициент брака для технологической системы операции 32 коэффициент брака для технологической системы предприятия 32 коэффициент брака для технологической системы производственного подразделения 32 коэффициент брака для технологической системы процесса 32 коэффициент возвратов для технологической системы операции 28 коэффициент возвратов для технологической системы производственного подразделения 28 коэффициент возвратов для технологической системы процесса 28 коэффициент выхода годной продукции для технологической системы 23 коэффициент дефектности для технологической системы операции 26 коэффициент дефектности для технологической системы предприятия коэффициент дефектности для технологической системы 26 производственного подразделения 26 коэффициент дефектности для технологической системы процесса 26 коэффициент использования технологической системы 22 коэффициент расхода і-го вида материальных или стоимостных затрат 25 коэффициент сохранения производительности технологической системы 24 наработка технологического комплекса до подналадки назначенная 19 отказ технологической системы 11 отказ технологической системы вынужденный 14 отказ технологической системы параметрический 12 отказ технологической системы по затратам 17 отказ технологической системы по параметрам продукции 15 отказ технологической системы по производительности 16 отказ технологической системы собственный 13 подсистема технологической системы 3 процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы предприятия 29 процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы производственного подразделения 29 процент сдачи продукции с первого предъявления для технологической системы процесса 29 система технологическая 1 состояние технологической системы неработоспособное 7 состояние технологической системы неработоспособное по затратам 10 состояние технологической системы неработоспособное по параметрам продукции 8 состояние технологической системы неработоспособное по производительности 9 состояние технологической системы работоспособное 6 элемент технологической системы 5 ДОДАТОК А Довідковий ПОЯСНЕННЯ ДО ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ ТА ЗА РОЗДІЛАМИ СТАНДАРТУ До терміна «Технологічна система» 1 Технологічна система являє собою частину виробничої системи має свою структуру та функціонує за певних умов. Склад і структура технологічної системи умови виробництва режим роботи регламентуються конструкторською технологічною та іншою нормативно-технічною документацією. Зміна цієї документації призводить до відповідної зміни технологічної системи. Усі технологічні системи можна поділити на чотири ієрархічні рівні: технологічні системи операцій процесів виробничих підрозділів та підприємств. Технологічна система операції забезпечує виконання однієї заданої технологічної операції. Технологічна система процесу містить у собі як підсистеми сукупність технологічних систем операцій що відносяться до одного методу оброблення формування складання чи контролю або до одного найменування продукції що виготовляється. За наявності автоматизованої системи управління технологічним процесом АСУ ТП її технічні засоби входять до складу технологічної системи цього процесу. Технологічна система виробничого підрозділу складається з технологічних систем процесів і або операцій які функціонують в межах даного підрозділу. Технологічна система підприємства складається з технологічних систем його виробничих підрозділів. Розрізняють такі види технологічних систем: послідовна технологічна система - технологічна система всі підсистеми якої послідовно виконують різні частини заданого технологічного процесу; паралельна технологічна система - технологічна система підсистеми якої паралельно виконують заданий технологічний процес чи задану технологічну операцію; комбінована технологічна система - технологічна система структура якої може бути подана у вигляді об'єднання послідовних і паралельних систем нижчого рівня; технологічна система із жорстким зв'язком підсистем - технологічна система в якій відмова принаймні однієї підсистеми викликає негайне припинення функціонування технологічної системи в цілому; технологічна система з нежорстким зв'язком підсистем - технологічна система в якій відмова однієї з підсистем не викликає негайного припинення функціонування технологічної системи в цілому ; за рівнем автоматизації: механізована технологічна система - технологічна система засобі! технологічного оснашення якої складаються з механізовано-ручних та механізованих технічних пристроїв; автоматизована технологічна система - технологічна система засоби технологічного оснащення якої складаються з автоматизовано-ручних та автоматизованих пристроїв; автоматична технологічна система - технологічна система засоби технологічного оснащення якої складаються з автоматичних пристроїв; за рівнем спеціалізації: спеціальна технологічна система - технологічна система для виготовлення або ремонту виробу одного найменування і типорозміру; спеціалізована технологічна система - технологічна система для виготовлення або ремонту груп виробів із спільними конструктивними та технологічними ознаками; . універсальна технологічна система - технологічна система для виготовлення або ремонту виробів з різними конструктивними та технологічними ознаками. Аналогічні поняття рівнів та видів використовують також для технологічних комплексів. Окремим випадком видовим поняттям послідовної технологічної системи с технологічна лінія в якій технологічне устаткування розміщують послідовно для виконання операцій заданого технологічного процесу таким чином щоб число робочих місць дорівнювало числу операцій. При цьому в послідовній технологічній системі на одне і те ж робоче місце предмет виробу може надходити декілька разів для виконання різних операцій. Підсистеми паралельної технологічної системи можуть містити в собі спільні засоби технологічного оснашення. Так наприклад шестишпіндельний автомат містить шість паралельних підсистем відмови яких взаємозалежні внаслідок наявності спільних елементів: системи подавання приводу тощо. У випадку коли паралельні підсистеми верстатів не містять у собі спільних елементів наприклад шість однотипних верстатів виконують паралельно і незалежно один від одного одну і ту ж операцію технологічного процесу то технологічну систему називають багатоканальною. Класифікація технологічних систем за рівнем спеціалізації відноситься до технологічних систем операції процесу і виробничого підрозділу. При цьому універсальна спеціалізована спеціальна технологічні системи виробничого підрозділу процесу можуть містити в собі підсистеми різного рівня спеціалізації. Рівень спеціалізації технологічної системи визначають співвідношенням обмежень які вносить кожна підсистема стосовно до номенклатури виготовлюваної продукції. Невдалий вибір цього співвідношення призводить до зниження технологічних можливостей системи в цілому. Технологічна система яка виконує груповий технологічний процес є універсальною. Рівень і вид технологічної системи є головними ознаками для вибору критеріїв відмови і граничних станів показників надійності та методів їх оцінювання. До термінів «Підсистема технологічної системи» і «Елемент технологічної системи» 3 5 Підсистема як і сама технологічна система с сукупністю функціонально взаємозв'язаних засобів технологічного оснащення і людини-оператора та має основні властивості даної системи. Тому наприклад систему яка забезпечує виконання декількох технологічних процесів зручно умовно поділяти на підсистеми які виконують окремі технологічні процеси. В свою чергу останні можна умовно поділяти на підсистеми які виконують окремі операції. Глибина структурного розділення залежить від мети дослідження. У кожній технологічній системі є обов'язковий елемент сукупність засобів технологічного оснащення даної технологічної системи. . При цьому сукупність засобів технологічного оснащення дозволяється розглядати як об'єднання технічних підсистем та елементів. До термінів «Відмова технологічної системи». «Параметрична відмова технологічної системи» 11 12 Відмова технологічної системи виявляється у повному чи частковому припиненні її функціонування. Прикладом часткового припинення функціонування може бути поломка одного з інструментів при оброблюванні деталей на автоматичній лінії. При цьому може продовжуватись випуск продукції але без оброблювання відповідних поверхонь деталі. До функціональних відмов слід відносити і факти перевищення термінів запланованих перерв у роботі тобто перевищення регламентованого часу заміни інструмента установлення заготовки партії заготовок заданих перерв на відпочинок обслуговувального персоналу тощо. Параметрична відмова технологічної системи виявляється у виході параметрів функціонування окремих її елементів за допустимі межі. Наприклад: вихід значень показників якості деталей за поле допуску на оброблення зниження ритму випуску нижче заданого рівня; нерегламентована зміна режимів оброблювання перевищення матеріальних та вартісних витрат; неприпустиме забруднення навколишнього середовища причиною якого с процес функціонування розглядуваної системи тощо. До розділу «Основні показники надійності технологічної системи» Розділ містить основні показники які відображають специфіку технологічних систем і характеризують їх надійність в регламентованих умовах виробництва. Разом з показниками надійності які встановлені цим стандартом використовують показники надійності технологічних систем щодо параметрів якості виготовлюваної продукції і параметрів продуктивності. Для оцінки надійності технологічних комплексів використовують показники безвідмовності довговічності ремонтопридатності. До терміна «Імовірність виконання технологічною системою завдання за обсягом випуску» 21 Імовірність виконання технологічною системою завдання за обсягом випуску продукції і-го найменування Рзi визначають за формулою: Рзi = ? {Vі t ? V0i} 1 де Vі t i V0i відповідно фактичний та заданий обсяг випуску продукції i-го найменування потрібної якості за даний інтервал часу. Імовірність виконання завдання технологічною системою з виготовленням n найменувань продукції Рзi.... n визначають за формулою: Рз1 ... n = ? { V1 t ? V0i .... Vі t ? V0i ... Vn t ? V0n} 2 До терміна «Призначений наробок технологічного комплексу до підналагодження» 19 Показник «Призначений наробок технологічного комплексу до підналагодження» установлюють для технологічних систем з періодичним технічним обслуговуванням підналагодженням . Зазначений показник характеризує тривалість безвідмовного функціонування технологічної системи без проведення підналагодження. До розділу «Комплексні показники надійності та ефективності використання технологічної системи» Розділ містить основні показники які характеризують надійність технологічної системи та ефективність ? використання за даний проміжок часу з урахуванням як власних так і вимушених відмов. Комплексні показники надійності та ефективності використання технологічної системи дозволяють оцінювати надійність систем за даними які реєструються в процесі управління виробництвом. До терміна «Коефіцієнт використання технологічної системи» 22 Коефіцієнт використання технологічної системи характеризує відносну частку часу знаходження технологічної системи в працездатному стані за даний інтервал часу з урахуванням усіх видів простоїв. Значення номінального фонду часу tном год вираховують за формулою: tном = [ Дк - Дс – Дс.с · tз + Дс.с · tc.з ] · nз 3 де Дк число днів у даному календарному інтервалі часу; Дс число вихідних та святкових днів у даному календарному проміжку часу; Дс.с. число днів зі скороченою робочою зміною в даному календарному проміжку часу; tз тривалість робочої зміни год; tc.з тривалість скороченої робочої зміни год; nз число змін за добу nз = 1 2 3 . ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1 РОЗРОБЛЕНО 1 ВНЕСЕНО Науково-дослідним технологічним інститутом приладобудування Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу та конверсії України РОЗРОБНИКИ: М. В. Замірець; А. О. Редько керівник теми ; В. X. Ців'ян; В. Т. Горелов 2 ЗАТВЕРДЖЕНО f ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 99 від 29 квітня 1994 р. 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ