ДСТУ 2420-94

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPA?HИ Енергоощадність. Терміни та визначення ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Термины и определения ENERGY CONSERVATION Terms and definitions ДСТУ 2420-94 . Чинний від 01.01.95 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері енергоощадності що застосовуються в науці техніці та промисловості. Терміни i визначення що встановлені цим стандартом є обов'язковими для застосування в документації вcix видів науково-технічній навчальній та довідковій лiтepaтypi. Терміни i визначення встановлені цим стандартом відповідають міжнародним стандартам. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Застосування термінів-синонімів не припускається. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає що до неї включено два три чотири і т.д. терміни які мають спільні терміниелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї ж статті. Подані визначення можна в разі необхідності змінювати розкриваючи значення термінів що використовуються в них визначаючи об'єкти що входять в обсяг визначеного поняття. Внесені зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять визначених цим стандартом. У стандарті як довідкові подано німецькі de англійські en французькі fr і російські відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів а також визначення російською мовою. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних в дповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом а синоніми курсивом. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 1.1 енергоощадність Діяльність організаційна наукова практична інформаційна яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних економічних та правових методів de en fr ru Energieersparung energy conservation gain d'?nergie энергосбережение Деятельность организационная научная практическая информационная направленная на рациональное использование и экономное расходование первичном и преобразованной энергии и природных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реализуемая с использованием технических экономических и правовых методов 1.2 енергоощадна політика Адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів добування перероблення транспортування зберігання виробництва розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального використання й економного витрачання de en fr ru encrgiesparende Politik energy-conserving policy politique de gain d'?nergie энергосберегающая политика Административно-правовое и финансово-экономическое регулирование процессов добычи переработки транспортировки хранения производства распределения и использования топливно-энергетических ресурсов с целью их рационального использования и экономного расходования 1.3 паливно-енергетичний ресурс Сукупність зсіх природних і перетворених видів палива й енергії які використовуються в національному господарстві de en fr ru Brennstoff und Energieresiowicen fuel-energy resources ressources en combustibles et ?lectricit? топливно-энергетический ресурс Совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии используемых в национальном хозяйстве 1.4 поновлюваний енергетичний ресурс Природний енергетичний ресурс який постійно поповнюється внаслідок природних процесів de en fr ru erneubares Energiercssowicen renewable energy resource ressources ?nerg?tiques renouvelables возобновляемый энергетический ресурс Природный энергетический ресурс постоянно пополняемый в результате естественных процессов 1.5 непоновлкжаїшй енергетичний ресурс Природниіі енергетичний ресурс який створений внаслідок геологічного розвитку Землі та інших природних процесів і який не поповнюється вичерпується в нинішню геологічну епоху de en fr ru unerneubares Energieressowicen nonrenewable energy resources ressources ?nerg?tiques non renouvelables невозобновляемый энергетический ресурс Природный энергетический ресурс образовавшийся в результате геологического развития Земли и других природных процессов и не пополняемый исчерпаемый в настоящую геологическую эпоху 1.6 вторинний енергетичний ресурс Енергетичний потенціал продукції відходів побічних і проміжних продуктів який утворюється в технологічних агрегатах установках процесах і не використовується в самому агрегаті але може бути частково чи повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів процесів de en fr ru Sekund?renergie secondary energy resource ressources ?nerg?tiques secondaires вторичный энергетический ресурс Энергетический потенциал продукции отходов побочных и промежуточных продуктов образующийся в технологических агрегатах установках процессах который не используется в самом агрегате но может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других агрегатов процессов 1.7 ексергія Максимальна робота яку може здійсніїти термодинамічна система при зворотному переході від даного стану до стану рівноваги з навколишнім середовищем за відсутності інших крім навколишнього середовиша джерел тепла de en fr ru Exergie exergy xergie эксергия Максимальная работа которую может совершить термодинамическая система при обратном переходе от данного состояния до равновесного с окружающем средой при отсутствии иных кроме окружающей среды источников тепла 1.8 первинна енергія Енергія що міститься в паливно-енергетичних ресурсах de en fr ru prim?re Energie primary energy ?nergie primaire первичная анергия Энергия заключенная в топливно-энергетических ресурсах 1.9 перетворена енергія Енергія що здобувається в процесі перетворення первинної енергії de en fr ru umgewandelte Energie converted energy ?nergie convertie преобразованная энергия Энергия полученная в процессе преобразования первичной энергии 1.10 підведена енергія Енергія підведена до енергетичного об'єкту de en fr ru zugef?hrte Energie admitted energy ?nergie apport?e подведенная энергия Энергия подведенная к энергетическому объекту 1.11 корисна енергія Енергія безпосередньо використана для виконання певноТ роботи de en fr ru Nutzenergie useful energy ?nergie utile полезная энергия Энергия непосредственно использованная для выполнения определенной работы 1.12 втрати енергії Різниця між кількістю підведеної та корисної енергії de en fr ru Energieverluste energy loss pertes d'?nergie потери энергии Разность между количеством подведенной и полезной энергии 1.13 втрати зксергії Різниця між кількістю всієї витраченої ексергії та корисно використаної de en fr ru Exergieverluste exergy loss pertes d'exergie потери эксергии Разность между количеством всей затрачиваемой эксергии и полезно используемой 1.14 енергоносій Речовина різних агрегатних станів тверда рідка газоподібна чи іншої форми матеріального середовища плазма поле випромінювання тощо накопичена енергія якої може бути використана de en fr ru Energietr?ger energy carrier porteur d'?nergie энергоноситель Вещество различных агрегатных состояний твердое жидкое газообразное либо иной формы материальной среды плазма поле излучение и т. д. запасенная энергия которого может быть использована 1.15 енергетичний баланс Система показників що відбиває повну кількісну відповідність між надходженням і витратою енергії та характеризує ефективність використання енергії у національному господарстві в цілому чи на окремих ділянках регіон підприємство процес установка тощо за певний інтервал часу de en fr ru Energiebilanz energy balance bilan ?nerg?tique энергетический баланс Система показателей отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом энергии и характеризующая эффективность использования энергии в национальном хозяйстве в целом или на отдельных участках регион предприятие процесс установка и др. за определенный интервал времени 1.16 ексергетячиий баланс Система показників шо відбиває повну кількісну відповідність між витраченою ексергією з одного боку і корисно використовуваною ексергією та втратами ексергії з другого боку за певний інтервал часу de en fr ги Exergiebilanz exergetic balance bilan exerg?tique эксергетический баланс Система показателей отражающая полное количественное соответствие между затраченной эксергией с одной стороны и полезно используемой эксергией и потерями эксергии с другой стороны за определенный интервал времени 1.17 акумулювання енергії Накопичення енергії у спеціальних технічних пристроях які служать джерелами енергопостачання de en fr ru Energiespeicherung energy storage accumulation d'?nergie аккумулирование энергии Накопление энергии в специальных технических устройствах служащих источниками энергоснабжения 1.18 енергоощадна технологія Метод виробництва продукції з раціональним використанням енергії який дозволяє одночасно зменшити енергетичне навантаження на навколишнє середовище і кількість енергетичних відходів одержуваних при виробництві й експлуатації виготовленого продукту de en fr ru energiesparende Technologie energy-conserving technology technologie conservant l'?nergie энергосберегающая технология Метод производства продукции при рациональном использовании энергии который позволяет одновременно снизить энергетическую нагрузку на -окружающую среду и количество энергетических отходов получаемых при производстве и эксплуатации изготовленного продукта 1.19 енергоощадне обладнання Обладнання що служить для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у процесі виробництва продукції провадження робіт і послуг de en fr ru energiesparende Ausr?stung energy-conserving equipment ?quipement conservant l'?nergie энергосберегающее оборудование Оборудование служащее для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в процессе производства продукции работ и услуг 1.20 теоретичний потенціал енергоощадності Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів яка може бути одержана внаслідок ліквідації всіх видів втрат енергії оборотних втрат енергії у національному господарстві de en fr ru theoretisches Potential der Energieersparung theoretical energy conservation potential potentiel th?orique du gain d'?nergie теоретический потенциал энергосбережения Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов которая может быть получена за счет ликвидации всех видов потерь энергии обратимых потерь энергии в национальном хозяйстве 1.21 технологічно доступний потенціал енергоощадності Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів яка може бути одержана при застосуванні в національному господарстві технічних і технологічних новацій що сприятимуть зменшенню споживання енергії de en fr ru technologisch zugangliches Potential der Energieersparung technologically attainable energy conservation potential potentiel du gain d'?nergie technologiquement accessible технологически доступный потенциал энергосбережения Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов которая может быть получена при применении в национальном хозяйстве технических и технологических новаций способствующих снижению потребления энергии 1.22 економічно доцільний потенціал енергоощадності Максимальна економія паливно-енергетичних ресурсів доцільність одержання -якої на всіх ділянках національного господарства підтверджується відповідними економічними розрахунками de en fr ru ?konomisch zweckmassiges Potenttal der Energieersparung cost-effective potential of energy conservation potentiel du gain d'?nergie ?conomiquement rationnel экономически целесообразный потенциал энергосбережения Максимальная экономия топливно-энергетических ресурсов целесообразность получения которой на всех участках национального хозяйства подтверждается соответствующими экономическими расчетами 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО- ЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 2.1 енергетичний коефіцієнт корисної дії Величина що характеризує досконалість процесів перетворення чи передачі енергії та дорівнює відношенню корисної енергії до підведеної de en fr ru energetischer Wirkungsgrad energetic efficiency rendement ?nerg?tique энергетический коэффициент полезного действия Величина характеризующая совершенство процессов преобразования или передачи энергии равная отношению полезной энергии к подведенной 2.2 ексергетичннй коефіцієнт корисної дії Величина що характеризує термодинамічну ефективність процесів виробництва продукції провадження робіт послуг та дорівнює відношенню корисно використовуваної ексергії до витраченої de en fr ru exergetischer Wirkungsgrad exergetic efficiency rendement exerg?tique эксергетический коэффициент полезного действия Величина характеризующая термодинамическую эффективность процессов производства продукции работ услуг равная отношению полезно используемой эксергии к затраченной 2.3 коефіцієнт використання енергії Відношення всієї кількості корисної енергії використовуваної в національному господарстві чи на даній його ділянці до сумарної кількості витраченої енергії в перерахунку останньої на первинну енергію de en fr ru Energienutzungsfaktor energy utilization efficiency coefficient d'utilisation d'?nergie коэффициент полезного использования энергии Отношение всего количества полезной энергии используемой в национальном хозяйстве или на данном его участке к суммарному количеству израсходованной энергии в перерасчете последней на первичную энергию 2.4 питома витрата паливно-енергетичних ресурсів Кількість паливно-енергетичних ресурсів що споживаються енергетичною чи технологічною установкою об'єктом на одиницю виробленої продукції роботи послуги de en fr ru spezifisches Verbrauch von Brennstoff- und Energieverbrauch specific consumption of fuel-energy resources consommation sp?cifique des ressources en combustibles et ?leciricit? удельный расход топливно-энергетических ресурсов Количество топливно-энергетических ресурсов потребляемых энергетической или технологической установкой объектом на единицу произведенной продукции работы услуги 2.5 норма витрат палива та енергії Усталена міра споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві одиниці продукції роботи встановленої якості de en fr ru Brennstoff- und Energieverbrauchsnorm fuel and energy consumption rate norme de consommation des combustibles et d'?nergie норма расхода топлива и энергии Установленная мера потребления топливно-энергетических ресурсов в производстве единицы продукции работы установленного качества 2.6 енергомісткість продукції Величина яка характеризує відношення всієї споживаної протягом року енергії у перерахунку на первинну енергію до річного обсягу продукції у натуральному умовному чи вартісному виразі що випускається підприємством галуззю de en fr ru Energieintensivе der Produktion energy-intensity of products capacit? d'absorption de d'?nergie de la production энергоемкость продукции Величина характеризующая отношение всей потребляемой за год энергии в перерасчете на первичную энергию к годовому объему продукции в натуральном условном или стоимостное выражении выпускаемой предприятием отраслью 2.7 енергомісткість національного прибутку [валового національного продукту; валового внутрішнього продукту] Величина що дорівнює відношенню споживаних протягом року паливно-енергетичних ресурсів перерахованих в умовне паливо до національного доходу [валового національного продукту валового внутрішнього продукту] за той же час de en fr ru Energieintensive des Nationaleinkommens [des nationalen Bruttoproduktes des inneren Bruttoproduktes] energy-intensity of national income [of gross national product of gross domestic product] capacit? d'absorption de Pe'nergie du revenu national [du produit national brut du produit int?rieur brut] энергоемкость национального дохода [валового і/ационального продукта валового внутреннего продукта] Величина которая равна отношению потребляемых эа год топливно-энергетических ресурсов пересчитанных в условное топливо к национальному доходу [валовому национальному продукту валовому внутреннему продукту] за тот же период времени 2.8 раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів Досягнення максимальної ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє середовище de en fr ru rationale Ausnutzung von Brennstoff-und Energienutzung rational utilization of fuel-energy resources utilisation rationnelle des ressources en combustible et ?lectricit? рациональное использование топливно-энергетических ресурсов Достижение максимальной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и одновременном снижении техногенного воздействия на окружающую среду 2.9 економія паливно-енергетичних ресусів Відносне скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції виконання робіт і надання послуг встановленої якості de en fr ru Brennstoff- und Energieeinsparung saving of fuel-energy resources ?conomie des ressources en combustibles et ?lectricit? экономия топливно-энергетических ресурсов Относительное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов выражающееся в снижении их удельных расходов на производство продукции выполнение работ и оказание услуг установленного качества 2.10 можлива економія паливно-енергетичних ресурсів Максимально можливе скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів яке може бути досягнуто при існуючих рівнях матеріального виробництва і розвитку техніки й технології de en fr ru m?gliche Brennstoff- und Energieeinsparung possible saving of fuel-energy resources ?conomie possible des ressources en combustible et ?lectricit? возможная экономия топливно-энергетических ресурсов Максимально возможное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов которое может быть достигнуто при существующих уровнях материального производства и развития техники и технологии 2.11 фактична економія паливно-енергетичних ресурсів Фактично одержане скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів що виявляється у зниженні їх фактичних питомих витрат на виробництво продукції виконання робіт і надання послуг встановленої якості за звітний період de en fr ru tats?chliche Brennstoff- und Energieeinsparung factual saving of fuel-energy resources ?conomie effective des ressources en combustibles et ?lectricit? фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов Фактически полученное сокращение расхода топливно-энергетических ресурсов выражающееся в снижении их фактических удельных расходов на производство продукции выполнение работ и оказание услуг установленного качества за отчетный период 2.12 пряма економія паливно-енергетичних ресурсів Економія паливно-енергетичних ресурсів одержувана за рахунок зменшення втрат енергії на всіх стадіях її виробництва перетворення і використання удосконалення організації й керування виробництвом підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів заміни застарілого обладнання досконалішим в енергетичному відношенні тощо de en fr ru direkte Brennstoff- und Energieeinsparung direct saving of fuel-energy resources ?conomie directe des ressources en combustibles et ?lectricit? прямая экономия топливно-энергетических ресурсов Экономия топливно-энергетических ресурсов получаемая за счет сокращения потерь энергии на всех стадиях ее производства преобразования и использования совершенствования организации и управления производством повышения уровня использования вторичных энергетических ресурсов замены устаревшего оборудования более совершенным в энергетическом отношении и др. 2.13 непряма економія паливно-енергетичних ресурсів Економія паливно-енергетичних ресурсів що досягається за рахунок підвищення якості продукції зменшення її' матеріаломісткості використання нових матеріалів і сировини тощо de en fr ru indirekte Brennstoff- und Energieeinsparung indirect saving of fuel-energy resources ?conomie indirecte des ressources en combustibles et ?lectricit? косвенная экономия топливно-энергетических ресурсов Экономия топливно-энергетических ресурсов достигаемая за счет повышения качества продукции уменьшения ее материалоемкости использования новых материалов и сырья и т. п. 2.14 економія органічного палива Зменшення споживання органічного палива шляхом використання замість нього інших видів енергоносіїв de en fr ru Einsparung des organischen Brennstoffes saving of organic fuel ?conomie du combustible organique экономия органического топлива Сокращение потребления органического топлива путем использования взамен его других видов энергоносителей 2.15 структурна економія паливно-енергетичних ресурсів Економія паливно-енергетичних ресурсів що досягається за рахунок переходу від більш енерго-місткої структури національного господарства до мени1 енергомісткої шляхом зміни міжгалузевих і внутрішньогалузевих пропорцій у бік розвитку новин неенергомістких виробництв і випуску неенер-гомістких видів продукції de en fr ru strukturelle Brennstoff- und Energie-eibsparung structural saving of fuel-energy resources economic structurale des ressources en combustibles et ?lectricit? структурная экономия топливно-энергетических ресурсов Экономия топливно-энергетических ресурсов достигаемая за счет перехода от более энергоемкой структуры национального хозяйства к менее энергоемкой путем изменения межотраслевых и внутриотраслевых пропорций в сторону развития новых неэнергоемких производств и выпуска неэнергоемких видов продукции 2.16 екологічний ефект епергоощадності Система показників що відбивають зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище зумовлене енергоощадні-стю de en fr ru ekologischer Effekt der Energieeinsparung ecological effect of energy conservation effect ?cologique du gain d'?nergie экологический эффект энергосбережения Система показателей отражающих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду обусловленное энергосбережением 2.17 економічний ефект енергоощадності Система вартісних показників що відбивають прибутковість чи збитковість заходів щодо енерго-ощадності de en fr ru ?konomischer Effekt der Energieeinsparung economic effect of energy conservation effect ?conomique du gain d'?nergie экономический эффект энергосбережения Система стоимостных показателей отражающих прибыльность или убыточность мероприятий по энергосбережению АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ акумулювання енергії 1.17 баланс ексергстичний 1.16 баланс енергетичний 1.15 використання паливно-енергетичних ресурсів раціональне 2.8 витрата паливно-енергетичних ресурсів питома 2.4 втрати ексергії 1.14 втрати енергії 1.12 економія органічного палива 2.14 економія паливно-енергетичних ресурсів 2.9 економія паливно-енергетичних ресурсів можлива 2.10 економія паливно-енергетичних ресурсів непряма 2.13 економія паливно-енергетичних ресурсів пряма 2.12 економія паливно-енергетичних ресурсів структурна 2.15 економія паливно-енергетичних ресурсів фактична 2.11 ексергія 1.7 енергія корисна 1.11 енергія первинна 1.8 енергія перетворена 1.9 енергія підведена 1.10 енергомісткість валового внутрішнього продукту 2.7 енергомісткість валового національного продукту 2.7 енергомісткість національного прибутку 2.7 енергомісткість продукції 2.6 енергоощадність 1.1 енергоносій 1.14 ефект енергоощадності екологічний 2.16 ефект енергоощадності економічний 2.17 коефіцієнт корисного використання енергії 2.3 коефіцієнт корисної дії ексергетичний 2.2 коефіцієнт корисної дії енергетичний 2.1 норма витрат палива та енергії 2.5 обладнання енергоощадне 1.19 потенціал енергоощадності економічно доцільний 1.22 потенціал енергоощадності теоретичний 1.20 потенціал енергоощадності технологічно доступний 1.21 політика енергоощадна 1.2 ресурс енергетичний вторинний 1.6 ресурс енергетичний непоновлюваний 1.5 ресурс енергетичний поновлюваний 1.4 ресурс паливно-енергетичний 1.3 технологія енергоощадна 1.18 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ Brennstoff- und Energieressowicen 1.3 Brennstoff- und Energieeinsparung 2.9 Brennstoff- und Energieverbrauchsnorm 2.5 direkte Brennstoff- und Energieeinsparung 2.12 Einsparung des organischen Brennstoffes 2.14 ekologischer Effekt der Energieeinsparung 2.16 energetischer Wirkungsgrad 2.1 Energiebilanz 1.15 Energienutzungsfaktor 2.3 energiesparende Ausr?stung 1.19 energiesparende Politik 1.2 energiesparende Technologie 1.18 Energieersparung 1.1 Energieintensive der Produktion 2.6 Energieintensive des Nationaleinkommens [des nationalen Brutto-produktes des inneren Bruttoproduktes] 2.7 Energiespeicherung 1.17 Energietr?ger 1.14 Energieverluste 1.12 erneuebares Energieressowicen 1.4 exergetischer Wirkungsgrad 2.2 Exergie 1.7 Exergiebilanz 1.16 Exergieverluste 1.13. indirekte Brennstoff- und Energieeinsparung 2.13 m?gliche Brennstoff- und Energieeinsparung 2.10 Nutzenergie 1.11 ?konomisch zweckm?ssiges Potential der Energieersparung 1.22 ?konomischer Effekt der Energieeinsparung 2.17 prim?re Energie 1.8 rationale Brennstoff- und Energienutzung 2.8 Sekund?renergie 1.6 spezifisches Verbrauch von Brennstoff- und Energieverbrauch 2.4 strukturelle Brennstoff- und Energieeinsparung 2.15 tats?chliche Brennstoff- und Energieeinsparung 2.11 technologisch zug?ngliches Potential der Energieersparung 1.21 theoretisches Potential der Energieersparung 1.20 unerneubares Energieressowicen 1.5 umgewandelte Energie 1.9 zugef?hrte Energie 1.10 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ admitted energy 1.10 converted energy 1.9 cost-effective potential of energy conservation 1.22 direct saving of fuel-energy resources 2.12 ecological effect of energy conservation 2.16 economic effect of energy conservation 2.17 energetic efficiency 2.1 energy balance 1.15 energy carrier 1.14 energy conservation 1.1 energy-conserving equipment 1.19 energy-conserving policy 1.2 energy-conserving technology 1.18 energy-intensity of national income [of gross national product of gross domestic product] 2.7 energy-intensity of products 2.6 energy loss 1.12 energy storage 1.17 energy utilization efficiency 2.3 exergetic balance 1.16 exergetic efficiency 2.2 exergy 1.7 exergy loss 1.14 factual saving of fuel-energy resources 2.11 fuel and energy consumption rate 2.5 fuel-energy resources 1.3 indirect saving of fuel-energy resources 2.13 nonrenewable energy resources 1.5 possible saving of fuel-energy resources 2.10 primary energy 1.8 rational utilization of fuel-energy resources 2.8 renewable energy resource 1.4 saving of fuel-energy resources 2.9 saving of organic fuel 2.14 secondary energy resources 1.6 specific consumption of fuel-energy resources 2.4 structural saving of fuel-energy resources 2.15 technologically attainable energy conservation potential 1.21 theoretical energy conservation potential 1.20 useful energy 1.11 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ accumulation d'?nergie 1.17 bilan ?nerg?tique 1.15 bilan exerg?tique 1.16 capacit? d'absorption de d'?nergie de la production 2.6 capacit? d'absorption de l'?nergie du revenu national [du produit national brut du produit int?rieur brut] 2.7 coefficient d'utilisation d'?nergie 2.3 consommation sp?cifique des ressources en combustibles et ?letricit? 2.4 ?conomie des ressources en combustibles et ?lectricit? 2.9 ?conomie directe des ressources en combustibles et ?lectricit? 2.12 ?conomie du combustible organique 2.14 ?conomie effective des ressources en combustibles et ?lectricit? 2.11 ?conomie indirecte des ressources en combustibles et ?lectricit? 2.13 ?conomie possible des ressources en combustible et ?lectricit? 2.10 ?conomie structurale des ressources en combustibles et ?lectricit? 2.15 effect ?cologique du gain d'?nergie 2.16 effect ?conomique du gain d'?nergie 2.17 ?nergie apport?e 1.10 ?nergie convertie 1.9 ?nergie primaire 1.8 ?nergie utile 1.11 ?quipement conservant l'?nergie 1.19 exergie 1.7 gain d'?nergie 1.1 norme de consommation des combustibles et d'?nergie 2.5 pertes d'?nergie 1.12 pertej d'exergie 1.13 politique de gain d'?nergie 1.2 porteur d'?nergie 1.14 potentiel du gain d'?nergie ?conomiquement rationnel 1.22 potentiel du gain d'?nergie technologiquement accessible 1.21 potentiel th?orique du gain d'?nergie 1.20 rendement ?nerg?tique 2.1 rendement exerg?tique 2.2 ressources en combustibles et ?lectricit? 1.3 ressources ?nerg?tiques renouvelables 1.4 ressources ?nerg?tiques non renouvelables 1.5 ressources ?nerg?tiques secondaires 1.6 technologie conservant l'?nergie 1.18 utilisation rationnelle des ressources en combustible et ?lectricit? 2.8 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ аккумулирование энергии 1.17 баланс эксергетический 1.16 баланс энергетический 1.15 использование топливно-энергетических ресурсов рациональное 2.8 коэффициент полезного действия эксергетический 2.2 коэффициент полезного действия энергетический 2.1 коэффициент полезного использования энергии 2.3 норма расхода топлива и энергии 2.5 оборудование энергосберегающее 1.19 потенциал энергосбережения теоретический 1.20 потенциал энергосбережения технологически доступный 1.21 потенциал энергосбережения экономически целесообразный 1.22 политика энергосберегающая 1.2 потери эксергии 1.13 потери энергии 1.12 расход топливно-энергетических ресурсов удельный 2.4 ресурс топливно-энергетический 1.3 ресурс энергетический возобновляемый 1.4 ресурс энергетический вторичный 1.6 ресурс энергетический невозобновляемый 1.5 технология энергосберегающая 1.18 экономия органического топлива 2.14 экономия топливно-энергетических ресурсов 2.9 экономия топливно-энергетических ресурсов возможная 2.10 экономия топливно-энергетических ресурсов косвенная 2.13 экономия топливно-энергетических ресурсов прямая 2.12 экономия топливно-энергетических ресурсов структурная 2.15 экономия топливно-энергетических ресурсов фактическая 2.11 эксергия 1.7 энергия первичная 1.8 энергия подведенная 1.10 энергия полезная 1.11 энергия преобразованная 1.9 энергоемкость национального дохода [валового национального продукта валового внутреннего продукта] 2.7 энергоемкость продукции 2.6 энергоноситель 1.14 энергосбережение 1.1 эффект энергосбережения экологический 2.16 эффект энергосбережения экономический 2.17 ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1. РОЗРОБЛЕНО технічним комітетом з стандартизації «Енергозбереження» на базі Інституту проблем - енергозбереження ІПЕ АН України РОЗРОБНИКИ: В. Ю. Тонкаль М. Й. Мінц І. І. Стоянова H.І. Соколовська І. С. Соколовська В. В. Павлова H. Б. Гуржій С. М. Покровський П. П. Безрукіх М. Б. Плушевський Є. В. Пашков А. А. Маліновський М. Й. Олійник ВНЕСЕНО ІПЕ АН України 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 69 від 30 березня 1994 р. 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ