Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З 31.03.2003 N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 р. за N 321/7642 Про затвердження Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик На підставі статті 16 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" з метою визначення порядку виконання першочергових заходів щодо рятування людей і ліквідації можливих аварій в разі їх виникнення на кар'єрах розрізах та збагачувальних брикетних фабриках Н А К А З У Ю: 1. Затвердити погоджену з Міністерством палива та енергетики України Міністерством промислової політики України Державним комітетом України з нагляду за охороною праці Інструкцію зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик що додається. 2. Головному штабу ДВГРС Радашев В.І. та юридичному управлінню Новіков А.С. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Адміністративному департаменту після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його розсилання заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади підприємствам установам та організаціям. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України Марченка Г.Б. Міністр Г.В.Рева ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Державного комітету України з нагляду за охороною праці С.Г.Луньов Державний секретар Міністерства промислової політики України В.Г.Падалко Державний секретар з питань вугільної промисловості Мінпаливенерго України Ю.П.Ященко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 31.03.2003 N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 р. за N 321/7642 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик 1. Загальні положення 1.1. Цей нормативний акт поширюється на такі гірничі підприємства: брикетні і збагачувальні фабрики далі - фабрики вугільні розрізи та кар'єри з видобутку залізної марганцевої і сірчаної руд солі калійних добрив флюсо-доломітів нерудних будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік хвостосховища і шламонакопичувачі а також ті на яких проводяться підривні роботи. 1.2. Нормативний акт встановлює порядок розробки планів ліквідації аварій далі - ПЛА вимоги до їх складання змісту форми порядку погодження затвердження і перегляду. 1.3. Вимоги цього нормативного акта поширюються на всі міністерства інші центральні органи виконавчої влади підприємства організації незалежно від їхньої галузевої або відомчої належності та форми власності юридичних і фізичних осіб. 1.4. Для гірничого підприємства що діє реконструюється будується або ліквідується повинен бути складений ПЛА. Забороняється робота підприємства без ПЛА. 1.5. ПЛА - це заздалегідь розроблена система узгоджених дій які виконуються негайно працівниками підприємств об'єктів аварійно-рятувальних та інших спеціальних служб при виявленні аварій. ПЛА вміщує перелік першочергових заходів спрямованих на рятування людей ліквідацію аварії та попередження її розвитку дії аварійно-рятувальних служб на початковій стадії виникнення аварії та порядок їх взаємодії з пожежними частинами. 1.6. ПЛА розробляється головним інженером технічним керівником підприємства погоджується командиром аварійно-рятувального загону окремого взводу та пожежної частини що обслуговують це підприємство і затверджується керівником власником підприємства або технічним керівником об'єднання за 15 днів до введення його в дію. У розробці ПЛА бере участь командир аварійно-рятувального підрозділу загону який безпосередньо обслуговує підприємство. 1.7. ПЛА для кар'єрів та розрізів розробляється один раз на рік фабрик - один раз на 5 років зі щорічним погодженням з аварійно-рятувальним підрозділом. Крім того ПЛА для фабрик погоджується з відповідними територіальними органами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Держнаглядохоронпраці. 1.8. У ПЛА повинні передбачатися заходи які здійснюються негайно у разі виявлення аварії і забезпечують: рятування працівників підприємства застигнутих аварією; ліквідацію аварії і попередження її розвитку. 1.9. З метою розроблення заходів щодо рятування людей ліквідації та попередження розвитку аварій перед погодженням ПЛА перевіряється: забезпечення кар'єрів та цехів дільниць фабрик запасними виходами придатними для пересування людей та рятувальників у респіраторах і транспортування потерпілих; стан вентиляційних пристроїв і вентиляції; наявність і стан засобів повідомлення про аварію; наявність протипожежного водопостачання справність протипожежних трубопроводів гідрантів водяних завіс первинних засобів гасіння пожеж тощо; забезпеченість працівників підприємства засобами індивідуального і колективного захисту та їх стан; розрахунки можливої зони ураження при прориві дамб хвостосховищ вибуху чи загазуванні природним газом максимальному масовому підриванню вибухових речовин в кар'єрі тощо; підготовленість працівників до застосування протиаварійного оснащення та знання ними правил особистої поведінки при виникненні аварій. Перед погодженням ПЛА повинні бути представлені проект протипожежного захисту підприємства та план взаємодії аварійно-рятувального загону і пожежної частини при виникненні аварій. Матеріали перевірок оформляються актом актами і розглядаються на нараді у присутності головного інженера технічного керівника підприємства за участю командира аварійно-рятувального підрозділу. У разі необхідності розробляються заходи щодо усунення виявлених під час перевірок порушень протиаварійного захисту. За результатами наради у присутності головного інженера технічного керівника складається протокол у якому зазначаються питання готовності підприємства до ліквідації аварій що підписується головним інженером технічним керівником підприємства та командиром аварійно-рятувального підрозділу. Виявлені порушення повинні бути усунені до введення в дію ПЛА. 1.10. ПЛА розробляється відповідно до очікуваної ситуації на підприємстві на момент введення його в дію і повинен охоплювати всі види можливих аварій. Крім того при складанні ПЛА необхідно враховувати можливі порушення виробничих процесів відключення електроенергії припинення подачі газу тощо . Передбачені ПЛА технічні засоби і матеріали для здійснення заходів з рятування людей та ліквідації аварій повинні бути в належному стані і необхідній кількості та розташовані у визначених місцях які відображені в додатку до ПЛА. 1.11. Головний інженер технічний керівник підприємства та командир аварійно-рятувального загону з яким погоджено ПЛА є відповідальними за правильне складання ПЛА. Відповідальним за відповідність ПЛА дійсному стану на підприємстві є головний інженер технічний керівник . 1.12. При введенні нових дільниць або зміні технологічних процесів та запасних виходів головний інженер технічний керівник підприємства зобов'язаний протягом доби внести до ПЛА і погодити з командиром аварійно-рятувального підрозділу відповідні зміни і доповнення. У разі невнесення необхідних змін чи виявлення невідповідності плану дійсному стану на підприємстві командування аварійно-рятувального підрозділу має право скасовувати власні погодження ПЛА або окремі його позиції. Про скасування погодження ПЛА або окремих його позицій командування аварійно-рятувального підрозділу обов'язково повідомляє керівника підприємства відповідні органи державного нагляду за охороною праці Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки та у разі необхідності вносить пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності власників підприємств та посадових осіб за порушення законодавства у сфері захисту підприємств населення і територій від надзвичайних ситуацій. Якщо фабрика пов'язана з поверхневим комплексом шахти кар'єра розрізу то окремий ПЛА фабрики не складається а в ПЛА шахти кар'єра розрізу повинні бути включені окремі позиції по фабриці. 2. Вимоги до складання ПЛА 2.1. ПЛА повинен мати титульний лист з підписами осіб які його розробляють погоджують і затверджують додаток 1 та містити: зміст; оперативну частину складену за формою додаток 2 ; наказ розпорядження по підприємству про місце розташування командного пункту призначення посадових осіб уповноваженими керівниками з ліквідації аварій та систему оповіщення про аварії; перелік місць розташування засобів колективного та індивідуального захисту інструментів і матеріалів що можуть бути використані при ліквідації аварій; порядок взаємодії аварійно-рятувального загону з пожежною частиною; список посадових осіб і установ які повинні бути негайно повідомлені про виникнення аварії додаток 3 . 2.2. Головний інженер технічний керівник гірничого підприємства організовує проведення аварійно-рятувальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і є уповноваженим керівником з ліквідації аварій. 2.3. До оперативної частини ПЛА повинні бути додані: ситуаційний план кар'єру розрізу фабрики з указівкою будинків споруд під'їзних шляхів і залізничних колій водоймищ резервуарів насосів водопроводів пожежних гідрантів складів аварійних матеріалів паропроводів повітропроводів ємностей легкозаймистих матеріалів тощо; план кар'єру розрізу поверхові плани будинків фабрики небезпечних щодо вибухів пожеж та затоплення з нанесенням схеми оповіщення про аварії шляхів евакуації працівників у разі аварій запасних виходів та напрямку струменя вентиляції; схеми електро- газо- та пневмопостачання при необхідності якщо буде ускладнено їх прочитання при нанесенні на вищеназвані схеми ; протокол технічної наради у присутності головного інженера підприємства відповідно до вимог пункту 1.9. цієї Інструкції. 3. Основні вимоги щодо складання оперативної частини ПЛА 3.1. Загальні вимоги: оперативна частина ПЛА складається з окремих позицій; позиції ПЛА повинні охоплювати всі техногенно-небезпечні об'єкти дільниці підприємства та всі можливі види аварій; кожна позиція ПЛА повинна визначати: найменування можливого виду аварії місце виникнення аварії заходи щодо рятування людей і ліквідації аварій відповідальних за виконання заходів виконавців шляхи виходу евакуації людей завдання аварійно-рятувальним підрозділам. Згідно з наведеною нижче таблицею окремими позиціями в оперативній частині ПЛА передбачаються заходи з ліквідації аварій. Таблиця ------------------------------------------------------------------ | Вид аварії | Збагачувальні | Кар'єри | | | брикетні фабрики | розрізи | |-------------------------------+--------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Пожежа будівель споруд | | | | обладнання технічних засобів | Х | Х | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Зсув та руйнування будівельних| | | | конструкцій | Х | - | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Загазування приміщень та | | | | вибоїв виділення отруйних | Х | Х | | газів | | | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Вибух вугільного пилу при | | | | необхідності для підприємств | Х | - | | вугільної промисловості | | | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Затоплення прорив охоронного | | | | цілика зруйнування цілісності| - | Х | | дамб | | | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Руйнування бортів кар'єру | - | Х | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Провали земної поверхні | - | Х | |-------------------------------+--------------------+-----------| | Зсув технологічного транспорту| | | | з уступів | - | Х | ------------------------------------------------------------------ Види аварій що зазначені в таблиці на які складаються позиції ПЛА можуть бути доповнені іншими видами аварій. 3.2. Для зручності користування оперативною частиною ПЛА кожній позиції присвоюється номер який наноситься на план кар'єру поверхневий план будинків. При багатоповерховому будинку позиції наносяться починаючи з першого поверху. 3.3. В оперативній частині ПЛА позиції розташовуються у зростаючому порядку причому номер кожної позиції повинен збігатися з відповідним номером сторінки оперативної частини ПЛА. 3.4. В одну позицію ПЛА можна включати одне або декілька виробничих місць якщо заходи з рятування людей однакові. Допускається об'єднання в одну позицію можливих випадків вибухів та пожеж при цьому необхідно передбачати окремі заходи з їх ліквідації. 3.5. Заходи з рятування людей та ліквідації аварій які записуються в оперативну частину ПЛА повинні розроблятися з врахуванням взаємного розміщення цехів установок інших об'єктів та їх взаємозв'язку. 3.6. Заходи з рятування людей та ліквідації аварії повинні передбачати: виклик підрозділів аварійно-рятувальної служби при всіх видах аварій та в разі необхідності пожежної частини; оповіщення посадових осіб та установ за списком відповідно до додатка 3; оповіщення про аварію працівників підприємства та виведення їх у безпечну зону; режим роботи систем енергопостачання та інших комунікацій на підприємстві і аварійній дільниці відключення подачі на аварійну дільницю електроенергії природного газу при вибухах пожежі тощо ; використання засобів вентиляції у разі наявності та необхідності ; ліквідацію аварії у початковий період та попередження її розвитку; організацію роботи транспорту для евакуації людей а також доставки до місця аварії рятувальників та необхідних матеріалів обладнання; організацію взаємодії з органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями під час ліквідації аварії. 3.7. Заходи щодо оповіщення про аварію працівників підприємства та виведення їх у небезпечну зону передбачають: порядок та засоби оповіщення про аварію всіх працівників підприємства. У першу чергу оповіщаються працівники аварійної та суміжних з нею дільниць; дії посадових осіб відповідальних за виведення людей із аварійної зони. При цьому враховується що виведення людей з аварійної дільниці слід здійснювати найкоротшими шляхами які повинні бути обов'язково вказані в кожній позиції. При вибухах пожежах та загазованості приміщень всі люди повинні бути виведені з будинків споруд тощо. Для прискорення евакуації людей можливо використання усіх видів транспорту. 3.8. Заходи щодо ліквідації аварії у початковий період та попередження її розвитку передбачають: використання первинних спеціальних стаціонарних та пересувних засобів гасіння пожеж утворення водяних завіс тощо якщо такі повинні бути і є в наявності а також інших засобів ліквідації аварій; дії осіб технічного нагляду щодо організації робіт з ліквідації аварії; забезпечення аварійного водопостачання; підготовку вантажно-розвантажувальних та транспортних засобів для доставки до місця аварії матеріалів та обладнання; видалення з місця аварії засобів підривання та вибухових матеріалів. 4. Порядок використання та збереження ПЛА 4.1. ПЛА з відповідними додатками повинні міститися у диспетчера фабрики кар'єру та в аварійно-рятувальному підрозділі що його обслуговує. На видних місцях у цехах дільницях повинні бути вивішені правила дій працівників цехів та дільниць при аваріях і конкретні маршрути їх виходу з аварійної зони згідно з ПЛА. 4.2. Список осіб і установ які повідомляються і викликаються у разі виникнення аварії повинен міститися у диспетчера на телефонній станції підприємства. 4.3. Вивчення ПЛА інженерно-технічними працівниками далі - ІТП підприємства проводиться після його затвердження під керівництвом головного інженера технічного керівника . 4.4. Після вивчення ПЛА у двотижневий термін проводяться ігри-навчання з ІТП підприємства з введення ПЛА у дію за участю командного складу аварійно-рятувального підрозділу. Кожне підприємство один раз на рік проводить учбову тривогу з введення ПЛА в дію та готовності аварійно-рятувального підрозділу до ліквідації аварії. 4.5. Начальник дільниці організовує і є відповідальним за ознайомлення робітників з запасними виходами у разі виникнення аварій. Ознайомлення проводиться при влаштуванні робітника на підприємство надалі - один раз на рік та при коригуванні ПЛА стосовно даного кар'єру цеху або дільниці. Факт ознайомлення фіксується в спеціальному журналі за підписом працівника та посадової особи яка ознайомлювала з ПЛА. Забороняється допускати до роботи людей які не ознайомились з ПЛА або які не знають його в частині що їх стосується та шляхів виходу. 4.6. Особовий склад аварійно-рятувального підрозділу що обслуговує підприємство обов'язково вивчає його ПЛА згідно з графіком несення служби. Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 1 до пункту 2.1. Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Командир аварійно- Керівник власник рятувального загону підприємства ініціали прізвище ініціали прізвище " " 200 р. " " 200 р. Начальник Держпожнагляду ініціали прізвище " " 200 р. Начальник територіального органу Держнаглядохоронпраці ініціали прізвище " " 200 р. Начальник територіального підрозділу МНС ініціали прізвище " " 200 р. НЕГАЙНО ВИКЛИЧ ДЕРЖАВНУ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНУ СЛУЖБУ У РАЗІ АВАРІЇ ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЦИМ ПЛАНОМ! ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ на підприємстві на період з до План розробив Головний інженер технічний керівник підприємства місто Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 2 до пункту 2.1. Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик ФОРМА плану ліквідації аварій оперативної частини Позиція N місце та вид аварії ------------------------------------------------------------------ | Заходи щодо | Відповідальний |Шляхи виходу | Завдання | | рятування людей і | за виконання | людей | аварійно- | | ліквідації аварій | заходів | |рятувальному | | | виконавці | | підрозділу | | | | | | |-------------------+----------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+----------------+-------------+-------------| ------------------------------------------------------------------ Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев Додаток 3 до пункту 2.1. Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів розрізів та збагачувальних брикетних фабрик СПИСОК посадових осіб і установ які повинні бути негайно повідомлені про аварію ------------------------------------------------------------------ | Установа чи посадова особа |Прізвище ім'я | Номер телефону | | | по батькові |------------------| | | |службовий|домашній| | | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Аварійно-рятувальний | | | | | підрозділ що обслуговує | | | | | підприємство | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Пожежна частина | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Об'єктова газорятувальна | | | | | служба | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Головний інженер технічний | | | | | керівник підприємства | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Начальник цеху кар'єру | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Головний механік | | | | | підприємства | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Головний енергетик | | | | | підприємства | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Головний лікар лікарні | | | | | поліклініки | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Керівник підприємства | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Державний інспектор | | | | | Держнаглядохоронпраці | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Районний відділ СБУ | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Районний відділ МВС | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Прокуратура | | | | |-----------------------------+---------------+---------+--------| | Управління відділ з питань | | | | | НС та ЦЗН міста району | | | | ------------------------------------------------------------------ Головний інженер технічний керівник підпис ініціали прізвище Примітка. Список установ чи посадових осіб може бути доповнено залежно від місцевих умов підприємства. Начальник Головного штабу ДВГРС В.І.Радашев