Рiшення N 096-08-XXIV вiд 19.06.2003

Рiшення N 096-08-XXIV вiд 19.06.2003 Правила забудови території Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО Рiшення Київської обласної ради вiд 19.06.2003 № 096-08-XXIV Правила забудови територiї київської областi 1.Загальнi положення 1.1.Правила забудови територiї Київської областi далi – Правила розробленi вiдповiдно до Конституцiї України Законiв України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” “Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї” “Про основи мiстобудування” “Про планування i забудову територій” “Про архiтектурну дiяльнiсть” “Про пожежну безпеку” “Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення” “Про охорону навколишнього природного середовища” “Про екологiчну експертизу” “Про вiдовiдальнiсть пiдприємств їх об’єднань установ та органiзацій за правопорушення у сферi мiстобудування” “Про охорону культурної спадщини” “Про дорожнiй рух” “Про об’єкти пiдвищеої небезпеки” “Про генеральну схему планування територiї України” Земельного кодексу України Типових регiональних правил забудови затверджених наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 10.12.2001 № 219 зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 03.01.2002 за № 4/6292 iнших нормативно-правових актiв державних стандартiв норм i правил. 1.2.Правила – це нормативно-правовий акт яким установлюється загальний для територiй i населених пунктiв областi крiм мiст обласного значення порядок планування забудови та iншого використання територiй i окремих земельних дiлянок. Правила є обов’язковими для суб’єктiв мiстобудування на територiї Київської областi крiм мiст обласного значення у разi затвердження вiдповiдними радами мiсцевих правил забудови . 1.3.Данi Правила є основою для визначення питань планування та забудови територiй при розробцi вiдповiдних мiсцевих правил забудови. Мiсцевi правила забудови розробляються погоджуються i затверджуються у вiдповiдностi зi ст. 22 Закону України “Про планування i забудову територій”. Мiсцевi правила забудови доповнюються положеннями якi є характерними для цiєї мiсцевостi з урахуванням мiсцевих особливостей та належать до компетенцiї органiв мiсцевого самоврядування. Мiсцевi правила забудови повиннi узгоджуватися з цими Правилами. 1.4.Забудова населених пунктiв Київської областi здiйснюється згiдно з цими та мiсцевими правилами забудови на основi затвердженої мiстобудiвної документацiї програм соцiально-економiчного розвитку населених пунктiв районiв областi у разi їх розробки проектiв забудови та реконструкцiї кварталiв мiкрорайонiв функцiональних зон проектної документацiї для будiвництва окремих будiвель i споруд. 1.5.Будiвництво на територiї сiльських селищних мiських рад житлових будинкiв громадських будiвель i виробничих об’єктiв благоустрiй їх територiй проводяться у встановленому порядку згiдно з цими Правилами та мiсцевими правилами в разi їх затвердження на основi мiстобудiвної та проектної документацiї з дотриманням державних будiвельних протипожежних санiтарних екологiчних iнших норм. Визначення термiнiв В правилах забудови територiї Київської областi наведенi нижче термiни вживаються в такому значенi: Планування територiї - процес регулювання використання територiї який полягає у створеннi та впровадженнi мiстобудiвної документацiї ухваленнi та реалiзацiї вiдповiдних рiшень. Мiстобудування мiстобудiвна дiяльнiсть - це цiлеспрямована дiяльнiсть державних органiв органiв мiсцевого самоврядування пiдприємств установ органiзацiй громадян об'єднань громадян по створенню та пiдтриманню повноцiнного життєвого середовища яка включає прогнозування розвитку i планування територiй проектування будiвництво i реконструкцiю об'єктiв житлово-цивiльного виробничого призначення спорудження iнших об'єктiв регенерацiю iсторичних поселень реставрацiю архiтектурних комплексiв i ансамблiв створення iнженерної i транспортної iнфраструктури. Мiстобудiвна документацiя - затвердженi текстовi та графiчнi матерiали якими регулюються планування забудова та iнше використання територiй. Встановлено такi види мiстобудiвної документацiї: - схема планування територiї областi - мiстобудiвна документацiя яка визначає концептуальнi вирiшення планування та використання територiї областi; - схема планування територiй - мiстобудiвна документацiя яка визначає принциповi вирiшення планування забудови та iншого використання вiдповiдних територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць їх окремих частин; - генеральний план населеного пункту - мiстобудiвна документацiя яка визначає принциповi вирiшення розвитку планування забудови та iншого використання територiї населеного пункту; - детальний план територiї - мiстобудiвна документацiя яка розробляється для окремих районiв мiкрорайонiв кварталiв та районiв реконструкцiї iснуючої забудови населених пунктiв; - проект забудови територiї - документацiя що поєднує властивостi мiстобудiвної та проектної документацiї яка розробляється для будiвництва комплексiв будинкiв i споруд. Червонi лiнiї - визначенi в мiстобудiвнiй документацiї вiдносно пунктiв геодезичної мережi межi iснуючих та запроектованих вулиць дорiг площ майданiв якi вiдмежовують територiї мiкрорайонiв кварталiв та територiї iншого призначення. Проект розподiлу територiї - мiстобудiвна документацiя яка розробляється для мiкрорайону кварталу чи його частини з метою розмежування земельних дiлянок. Проектна документацiя - затвердженнi текстовi та графiчнi матерiали якими визначаються мiстобудiвнi об’ємно-планувальнi архiтектурнi конструктивнi технiчнi технологiчнi вирiшення а також кошториси об’єктiв будiвництва. Вихiднi данi на проектування - архiтектурно-планувальне завдання завдання на проектування технiчнi умови щодо iнженерного забезпечення об'єкта проектування. Архiтектурно-планувальне завдання - документ який мiстить комплекс мiстобудiвних та архiтектурних вимог i особливих умов проектування i будiвництва об'єкта архiтектури що випливають з положень затвердженої мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови населених пунктiв вiдповiдних рiшень органiв виконавчої влади i органiв мiсцевого самоврядування включаючи вимоги i умови щодо охорони пам'яток iсторiї та культури довкiлля законних прав i iнтересiв громадян та юридичних осiб при розташуваннi об'єкта архiтектури на конкретнiй земельнiй дiлянцi. Реставрацiйне завдання - документ який мiстить комплекс мiстобудiвних архiтектурних та реставрацiйних вимог на розроблення науково-проектної документацiї на пам'ятки архiтектури i мiстобудування. Технiчнi умови - це комплекс умов та вимог до iнженерного забезпечення об'єкта архiтектури якi мають вiдповiдати його розрахунковим параметрам у тому числi водопо- стачання каналiзацiї тепло- енерго- газопостачання радiофiкацiї зовнiшнього освiтлення вiдведення зливових вод телефонiзацiї телебачення диспетчеризацiї пожежної безпеки а також особливих умов. Перелiк технiчних умов щодо iнженерного забезпечення конкретного об'єкта архiтектури визначається в архiтектурно-планувальному завданнi. Завдання на проектування - документ у якому мiстяться вимоги замовника до планувальних архiтектурних iнженерних i технологiчних рiшень та властивостей об'єкта архiтектури його основних параметрiв вартостi та органiзацiї його будiвництва i який разом з технiчними умовами i iншими документами є пiдставою для складання архiтектурно планувального завдання. Планове завдання - документ у якому мiстяться вимоги замовника до планувальних архiтектурних iнженерних i технологiчних рiшень та особливих властивостей об'єкта реставрацiї i яке є пiдставою для складання реставрацiйного завдання. Лiцензiя на провадження будiвельної дiяльностi - документ державного зразка який засвiдчує право суб'єкта господарської дiяльностi на проведення певних видiв будiвельної дiяльностi вишукувальнi проектнi будiвельно-монтажнi роботи протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм стандартiв i правил. Будова - сукупнiсть будинкiв та споруд об'єктiв рiзного призначення будiвництво розширення або реконструкцiя яких здiйснюється як правило за єдиною проектно-кошторисною документацiєю у обсязi який визначений зведеним кошторисом або зведенням витрат. Об'єкт - окремий будинок споруда з iнженерним обладнанням iнженернi мережi та комунiкацiї а також їх комплекси з визначеними будiвельними та виробничими показниками та призначенням на будiвництво розширення реконструкцiю реставрацiю капiтальний ремонт або консервацiю якого складається окремий проект самостiйний об'єктний кошторис та надається дозвiл на виконання будiвельно-монтажних робiт. Нове будiвництво - будiвництво основних або допомiжних будiвель та споруд або їх комплексiв iз заданими технiко-економiчними показниками та призначенням якi споруджуються за єдиним проектом в першу та наступнi черги на визначених для цього об'єктах нових майданчиках або на територiях звiльнених вiд iснуючих будiвель. Розширення - будiвництво додаткових до iснуючих примiщень будiвель споруд що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами яке веде до збiльшення будiвельних габаритiв об'єкта та або полiпшення його технiко-економiчних показникiв. Реконструкцiя - комплекс будiвельних робiт пов'язаних iз змiною технiко-економiчних показникiв або використанням об'єкта за новим призначенням в межах iснуючих будiвельних габаритiв. Складовою частиною реконструкцiї об'єкта може бути його капiтальний ремонт. Капiтальний ремонт - комплекс будiвельних робiт пов'язаних з вiдновленням або покращенням експлуатацiйних показникiв iз замiною або вiдновленням несучих або огороджувальних конструкцiй та iнженерного обладнання без змiни будiвельних габаритiв об'єкта та його технiко-економiчних показникiв. Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини нацiонального або мiсцевого значення який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Зони охорони пам'ятки - встановлюванi навколо пам'ятки: охоронна зона зона регулювання забудови зона ландшафту який охороняється зона охорони археологiчного шару в межах яких дiє спецiальний режим. Iсторичний ареал населеного мiсця - частина населеного мiсця що зберегла старовинний вигляд розташування та форму забудови типовi для певних культур або перiоду розвитку. Об’єкт культурної спадщини - мiсце споруда витвiр комплекс ансамбль їхнi частини пов’язанi з ними територiї чи воднi об’єкти iншi природнi природно-антропогеннi або створенi людиною об’єкти незалежно вiд стану збереженостi що донесли до нашого часу цiннiсть з антропологiчного археологiчного естетичного етнографiчного iсторичного мистецького наукового чи художнього погляду i зберегли свою автентичнiсть. Реставрацiя - сукупнiсть науково обгрунтованих заходiв щодо управлiння консервацiї фiзичного стану розкриття найбiльш характерних ознак вiдновлення втрачених або пошкоджених елементiв об’єктiв культурної спадщини iз забезпеченням збереження їхньої автентичностi. Складовою частиною реставрацiї може бути консервацiя або капiтальний ремонт. Консервацiя - комплекс будiвельних робiт призначених для зберiгання об’єкта на якому припинено або не ведеться будiвництво на визначений час що включають тимчасовi та постiйно дiючi захиснi або конструктивнi заходи якi запобiгають його руйнуванню. Мiстобудiвний кадастр - система даних про належнiсть територiй до вiдповiдних функцiональних зон їх сучасне та перспективне призначення екологiчну iнженерно-геологiчну ситуацiю стан забудови та iнженерного забезпечення характеритки будинкiв i споруд на землях усiх форм власностi. Мiстобудiвне обгрунтування - вид мiстобудiвної документацiї яка розробляється з метою обгрунтування мiсця розташування об’єкта або обгрунтування внесення змiн до мiстобудiвної документацiї. Мiсцевi правила забудови - нормативно-правовий акт сiльської селищної мiської ради яким встановлюється порядок планування i забудови та iншого використання територiй окремих земельних дiлянок а також перелiк усiх допустимих видiв умов i обмежень забудови та iншого використання територiй та окремих земельних дiлянок у межах зон визначених планом зонування. 2.Органiзацiя розроблення та затвердження мiстобудiвної документацiї з урахуванням дотримання державних громадських та приватних iнтересiв пiд час планування та забудови територiї Загальнi положення 2.1. На регiональному обласному районному рiвнi розробляються такi види мiстобудiвної документацiї: схема планування територiї областi та її частин; схеми планування районiв. 2.2. На мiсцевому рiвнi розробляються: генеральнi плани населених пунктiв; схеми планування окремих територiй; детальнi плани територiй; проекти забудови територiй; плани червоних лiнiй; проекти розподiлу територiй; iнша мiстобудiвна документацiя. 2.3. Фiнансування робiт з планування територiї на обласному та мiсцевому рiвнях здiйснюється за рахунок коштiв: вiдповiдних мiсцевих бюджетiв; iнших джерел не заборонених законом. Порядок розроблення мiстобудiвної документацiї 2.4. Рiшення про розроблення мiстобудiвної документацiї приймають на пiдставi об рунтувань пiдготовлених вiдповiдним органом мiстобудування та архiтектури Ки- ївська обласна рада районнi ради сiльськi селищнi мiськi ради. Зразок рiшення сiльської селищної мiської ради про розроблення коригування мiстобудiвної документацiї наведено у додатку до цих Правил. 2.5. Рiшення про розроблення схеми планування територiї кiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць приймається спiльним рiшенням вiдповiдних рад. 2.6. У ходi розроблення мiстобудiвної документацiї вiдповiдальнiсть за врахування громадських iнтересiв покладається: на регiональному рiвнi - на обласну та районнi державнi адмiнiстрацiї; на мiсцевому рiвнi - на виконавчi органи сiльських селищних мiських рад. 2.7. Повноваження облдержадмiнiстрацiї та райдержадмiнiстрацiй щодо врахування громадських iнтересiв пiд час планування територiй на регiональному рiвнi визначенi у ст. 8 Закону України “Про планування i забудову територiй”. Для врахування громадських i приватних iнтересiв пiд час планування i забудови територiї на мiсцевому рiвнi виконавчi органи сiльських селищних мiських рад протягом двох тижнiв пiсля прийняття рiшення про розроблення вiдповiдної мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови повiдомляють через засоби масової iнформацiї про початок її розроблення а також про форму мiсце i строк подання фiзичними та юридичними особами пропозицiй щодо цiєї документацiї. 2.8. Урахування державних iнтересiв пiд час планування i забудови територiї на мiсцевому рiвнi здiйснюється шляхом виконання вiдповiдних вимог до розроблення генеральних планiв населених пунктiв та iншої мiстобудiвної документацiї проведення їх експертизи здiйснення державного контролю за плануванням забудовою iншим використанням територiй та окремих земельних дiлянок у встановленому законодавством порядку. 2.9. Протягом двох мiсяцiв пiсля прийняття рiшень про розроблення мiстобудiвної документацiї Київською обласною держадмiнiстрацiєю вiдповiдними районними державними адмiнiстрацiями виконавчими комiтетами сiльських селищних мiських рад: - визначаються технiчнi завдання на розроблення документацiї; - визначається виконавець на розроблення мiстобудiвної документацiї; - складається разом з проектною органiзацiєю та затверджується пiсля погодження з управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї завдання на проектування згiдно з Державними будiвельними нормами; - укладається договiр на виконання робiт з планування територiй; - надається проектнiй органiзацiї необхiдна iнформацiя щодо iснуючого стану забудови наданих земельних дiлянок для будiвництва та оновлена топогеодезична основа; - контролюється виконання робiт. 2.10. Мiстобудiвна документацiя розробляється проектною органiзацiєю яка має лiцензiю на виконання таких видiв робiт. Коригування внесення змiн та доповнень до конкретного виду мiстобудiвної документацiї для населеного пункту як правило виконується органiзацiєю - розробником цiєї документацiї а у випадку розроблення iншою органiзацiєю - погоджується iз зазначеною органiзацiєю. 2.11. За наявностi на територiї населеного пункту об’єктiв культурної спадщини при розробцi генерального плану або детального плану територiї мiста селища села у складi мiстобудiвної документацiї обов’язково розробляється iсторико-архiтектурний опорний план. Ним визначаються охороннi зони пам’яток зони регулювання забудови а також заходи щодо їх охорони та використання. Порядок розгляду та погодження мiстобудiвної документацiї що розробляється на мiсцевому рiвнi 2.12. Протягом мiсяця пiсля завершення робiт пов’язаних з розробленням мiстобудiвної документацiї мiсцевого рiвня органи зазначенi у п. 2.6. цих Правил пiд час планування повiдомляють через засоби масової iнформацiї про дату та мiсце розгляду i громадського обговорення документацiї про форми подання зауважень пропозицiї та порядок їх обговорення. 2.13. Результати громадського обговорення мiстобудiвної документацiї оформляються вищезазначеними органами протоколом в якому вiдображається громадська думка. Громадяни i їх об’єднання якi не погодилися iз запропонованими вирiшеннями мiстобудiвної документацiї мають право звернутися до вiдповiдного виконавчого органу сiльської селищної мiської ради який розглядає звернення у термiни встановленi Законом України “Про звернення громадян” та надають їм обгрунтовану вiдповiдь. Розгляд звернень з приводу суперечок i розбiжностей в ходi планування територiй оперативне вирiшення спiрних питань та їх узгодження здiйснюється вiдповiдною комiсiю з питань будiвництва при вiдповiдних радах. Комiсiя розглядає спiрнi питання за результатами обговорення в мiсячний термiн готує висновок для розгляду та прийняття радою остаточного рiшення. 2.14. Для погодження замовник передає документацiю разом з протоколом громад- ського обговорення висновком узгоджувальної комiсiї у разi його наявностi та експертним висновком мiстобудiвної документацiї управлiнню мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї яке в свою чергу органiзовує проведення розгляду документацiї на мiстобудiвнiй радi. 2.15. Експертизi пiдлягають усi види мiстобудiвної документацiї незалежно вiд замовника та джерел фiнансування. Експертиза мiстобудiвної документацiї проводиться згiдно з порядком затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2000 № 1577 “Про затвердження Порядку проведення експертизи мiстобудiвної документацiї”. 2.16. Рiшення мiстобудiвної ради з зауваженнями та пропозицiями оформляється протоколом. 2.17. Висновок з погодженням або вiдхиленням вiд погодження мiстобудiвної документацiї готується управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї або за його дорученням вiдповiдним вiддiлом мiстобудування та архiтектури з урахуванням протоколу мiстобудiвної ради. Затвердження мiстобудiвної документацiї 2.18. Мiстобудiвна документацiя затверджується вiдповiдною радою яка прийняла рiшення про її розроблення. Схеми планування територiй на регiональному рiвнi кiлькох районiв затверджуються спiльним рiшенням вiдповiдних рад. 2.19. Для розгляду питання щодо затвердження документацiї замовник представляє на розгляд ради такi матерiали: - мiстобудiвну документацiю; - протокол громадського обговорення документацiї та у разi наявностi висновок комiсiї з питань будiвництва за результатами розгляду спiрних питань що виникли пiд час планування; - висновок управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї про погодження планувальної документацiї; - висновок експертизи мiстобудiвної документацiї. У разi затвердження обласною радою схеми планування територiї областi її частини до вищезгаданих документiв додається погодження Держбуду України. 2.20. Рiшення про затвердження мiстобудiвної документацiї оприлюднюється через засоби масової iнформацiї. 3.Органiзацiя створення i ведення мiстобудiвного кадастру 3.1. Для створення i ведення мiстобудiвного кадастру рiшенням вiдповiдної ради утворюється служба мiстобудiвного кадастру як пiдроздiл у складi мiсцевих органiв мiстобудування та архiтектури. 3.2. Створення i ведення мiстобудiвного кадастру здiйснюється на державному обласному та базовому рiвнях. На обласному рiвнi здiйснюється узагальнення та аналiз даних по областi впровадження науково-методичних розробок учбововиробнича дiяльнiсть. Базовий рiвень створюється в районах та мiстах. На цьому рiвнi проводиться збiр контроль оновлення iнформацiї про населенi пункти ведення архiвiв цих даних обслуговування запитiв користувачiв узагальнення та аналiз даних по району населеному пункту. Данi про кiлькiсний та якiсний стан земель в мiстобудiвному кадастрi базуються на даних державного земельного кадастру. Фiнансування створення та ведення кадастрiв здiйснюється за рахунок вiдповiдних мiсцевих бюджетiв. 3.3. Порядок створення i ведення мiстобудiвного кадастру отримання використання розповсюдження та зберiгання iнформацiї мiстобудiвного кадастру визначається Законом України “Про iнформацiю” Положенням про мiстобудiвний кадастр населених пунктiв затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.93 № 224 Державними будiвельними нормами України ДБН Б.1-1-93 “Порядок створення i ведення мiстобудiвних кадастрiв населених пунктiв”. 4.Органiзацiя забудови територiї 4.1. У межах населених пунктiв областi здiйснюється комплексна забудова як правило компактними масивами у виглядi кварталiв мiкрорайонiв груп житлових будинкiв промислових вузлiв комунально-складських зон iншого призначення а також на окремих майданчиках земельних дiлянках . Територiя повинна вiдповiдати вимогам рацiонального використання земель для мiстобудiвних потреб з дотриманням державних будiвельних санiтарних пожежних екологiчних норм згiдно з законодавством України. Вибiр територiй для будiвництва як на окремих майданчиках так i при комплекснiй забудовi проводиться на пiдставi генеральних планiв населених пунктiв схем пла- нування iншої мiстобудiвної документацiї. У разi вiдсутностi в iснуючих межах населеного пункту вiльних територiй для будiвництва визначаються резервнi дiлянки на територiях прилеглих до цього населеного пункту. 4.2. Для розгляду питань i пропозицiй пов’язаних з вибором земельних дiлянок для мiстобудiвних потреб у районах i мiстах обласного значення можуть створюватись постiйно дiючi комiсiї до складу яких входять вiдповiдно: заступник голови райдержадмiнiстрацiї мiського голови - голова комiсiї начальник вiддiлу мiстобудування та архiтектури начальник вiддiлу земельних ресурсiв представники санiтарно-епiдемiологiчних природоохоронних органiв органiв державного пожежного нагляду органiв охорони культурної спадщини. У разi необхiдностi до роботи комiсiї залучаються представники вiдповiдних органiв лiсового господарства при виборi дiлянок на землях лiсового фонду iнших служб органiв мiсцевого самоврядування власники користувачi орендарi землi замовники. Склад комiсiї i положення про неї затверджуються: у районах - розпорядженням голови райдержадмiнiстрацiї; у мiстах обласного значення - рiшенням виконавчого комiтету мiської ради. Результати роботи комiсiї оформляються актом не менше як у трьох примiрниках в якому має бути вiдображено: склад комiсiї; площа земельної дiлянки її адреса; характеристика дiлянки за матерiалами грунтового обстеження з визначенням продуктивностi земель за останнi три роки ; наявнiсть на земельнiй дiлянцi будiвель споруд iнженерних мереж осушувальних каналiв та iнших об’єктiв багаторiчних насаджень їх балансова вартiсть i орiєнтовна сума збиткiв пов’язаних з вилученням земель сiльськогосподарського призначення; вiдстань вiд дiлянок будiвництва до житлової забудови; данi щодо можливостi органiзацiї санiтарно-захисної зони об’єкта; данi щодо радiацiйної характеристики територiї. Примiтка: якщо розмiщення об’єкта не передбачено мiстобудiвною документацiєю то дiлянка вибирається на пiдставi мiстобудiвного обгрунтування. Зразок акта вибору та обстеження земельної дiлянки для будiвництва об’єкта наведений у додатку 2. До акта вибору земельної дiлянки обов’язково додається необхiдний графiчний матерiал який є його невiд’ємною частиною i готується мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури в межах населених пунктiв у М 1:500 при наявностi М 1:2000 1:5000 i вiддiлом земельних ресурсiв - поза межами населених пунктiв у М 1:10000. Графiчний матерiал погоджується органами мiсцевого самоврядування мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури i земельних ресурсiв. Процедура вибору та визначення територiї для комплексної забудови 4.3. При виборi територiї для комплексної забудови у вiдповiдностi до дiючої мiстобудiвної документацiї проводиться обстеження земельної дiлянки i складається акт комiсiї як то передбачено п. 4.2 цих Правил. Органи представники яких беруть участь у роботi комiсiї надають свої висновки щодо обстеження територiї мiсцевому органу мiстобудування та архiтектури для пiдготовки комплексного висновку про вiдведення територiї для комплексної забудови. 4.4. У разi вiдсутностi мiстобудiвної документацiї закiнчення її термiну реалiзацiї а також у разi необхiдностi внесення до неї змiн та доповнень при виборi територiї для комплексної забудови за межами населеного пункту комплексний висновок готується на пiдставi мiстобудiвного обгрунтування її розмiщення. Завдання на розробку мiстобудiвного обгрунтування готує мiсцевий орган мiстобудування та архiтектури з обов’язковим погодженням з управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. Завданням визначається склад мiстобудiвного обгрунтування та перелiк його погоджень. Матерiали мiстобудiвного обгрунтування є пiдставою для коректування генерального плану населеного пункту. Мiстобудiвне обгрунтування розробляється проектною органiзацiєю погоджується управлiнням мiстобудування та архiтектури обласної державної адмiнiстрацiї щодо об’єктiв на проектування яких архiтектурно-планувальне завдання та комплексний висновок погоджуються управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. Мiстобудiвне обгрунтування розташування iнших об’єктiв погоджується районними мiськими вiддiлами мiстобудування та архiтектури. Для мiст та селищ включених до списку iсторичних населених мiсць Київської областi на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2001 № 878 “Про затвердження списку iсторичних населених мiсць України” до роботи комiсiї залучаються представники управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї та вiдповiдного органу охорони культурної спадщини. Порядок погодження i затвердження мiстобудiвного обгрунтування встановлено ДБН Б.1.1-4-2002 “Склад змiст порядок розроблення погодження та затвердження мiстобудiвного обгрунтування”. 4.5. Пiсля затвердження документацiї земельнi дiлянки для розмiщення окремих будинкiв i споруд або органiзацiї комплексної забудови благоустрою територiї передаються замовнику будiвництва або окремим забудовникам у порядку визначеному за конодавством та роздiлом 5 цих Правил. Функцiї замовника будiвництва окремих будiвель iнженерної iнфраструктури iнженерної пiдготовки територiї вулиць i дорiг а також споруд iнших об’єктiв на територiї комплексної забудови може виконувати безпосередньо виконавчий орган мiсцевої ради або залучати для реалiзацiї цих функцiй iнших учасникiв iнвестицiйної дiяльностi. 4.6. Будiвництво об’єктiв на територiї комплексної забудови може здiйснюватися пiдрядним або господарським способом за наявнiстю лiцензiї на провадження будiвельної дiяльностi який визначає замовник iнвестор . У разi будiвництва пiдрядним способом замовник iнвестор визначає пiдрядну органiзацiю. Якщо будiвництво здiйснюється за рахунок державних або комунальних коштiв - пiдрядна органiзацiя визначається замовником iнвестором шляхом проведення торгiв тендерiв згiдно з Законом України “Про закупiвлю товарiв робiт i послуг за державнi кошти” постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000 № 1469 “Про органiзацiйнi заходи щодо функцiонування системи державних закупiвель”. Розмiр коштiв iнвесторiв що залучаються на пайових засадах на впорядкування територiї комплексної забудови визначається вихiдними даними на проектування i не повинен перевищувати граничного розмiру встановленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2000 № 1930 “Про встановлення граничного розмiру залучення коштiв замовникiв на розвиток iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населених пунктiв”. 4.7. Розмiщення та проектування: - об’єктiв будiвництво яких передбачено державними або обласними програмами соцiально-економiчного розвитку iншими цiльовими державними або обласними програмами; - об'єктiв будiвництво яких може справляти негативний вплив на територiї i об'єкти природно-заповiдного фонду; - об'єктiв архiтектури загальнодержавного значення; - об’єктiв якi розмiщуються в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини; - об’єктiв реалiзацiя яких має суттєвий вплив на розвиток i формування забудови населених пунктiв; - пам’ятникiв i монументiв якi розташовуються на територiях мiст обласного значення а також вздовж автошляхiв державного значення; здiйснюється на конкурснiй основi у вiдповiдностi до порядку проведення архiтектурних та мiстобудiвних конкурсiв затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.99 №2137 “Про затвердження порядку проведення архiтектурних та мiстобудiвних конкурсiв”. Такi об'єкти визначаються мiстобудiвною документацiєю i мiсцевими правилами забудови населених пунктiв та у разi необхiдностi за рiшеннями центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади виконавчих органiв мiсцевих рад мiсцевих органiв мiстобудування та архiтектури. 5.Порядок оформлення документацiї для будiвництва об’єктiв мiстобудування 5.1. Оформлення документiв на будiвництво складається з таких загальних процедур: - визначення та погодження мiсця розташування об’єкта; - пiдготовка та надання вихiдних даних на проектування; - проектування та погодження проектної документацiї; - оформлення права користування власностi на земельну дiлянку для розмiщення об’єкта; - отримання дозволу на виконання будiвельних робiт; - прийняття в експлуатацiю об’єкта. Процедура визначення та погодження мiсця розташування об’єкта 5.2. Сiльськi селищнi мiськi ради надають земельнi дiлянки у постiйне користування пiдприємствам установам та органiзацiям що належать до державної або комунальної власностi iз земель комунальної власностi вiдповiдних територiальних громад для всiх потреб а також до розмежування земель державної i комунальної власностi здiйснюють розпорядження землями у межах вiдповiдних населених пунктiв крiм земель переданих у приватну власнiсть. До розмежування земель державної i комунальної власностi повноваження щодо розпорядження землями за межами населених пунктiв крiм земель переданих у приватну власнiсть здiйснюють обласна районнi державнi адмiнiстрацiї розпорядження якими вiднесенi до їх повноважень . Порядок розгляду Київською облдержадмiнiстрацiєю питань щодо укладення договорiв оренди земельних дiлянок передача їх в оренду iз змiною цiльового призначення та надання у постiйне користування пiдприємствам установам та органiзацiям що належать до державної або комунальної власностi Примiрний порядок надання в постiйне користування пiдприємствам установам та органiзацiям що належать до державної або комунальної власностi в оренду земельних дiлянок розпорядження якими вiднесено до повноважень сiльських селищних та мiських рад; переоформлення ними права постiйного користування земельними дiлянками на право власностi або право оренди на земельнi дiлянки громадянам та юридичним особам якi мають у постiйному користуваннi такi земельнi дiлянки але за Земельним кодексом України не можуть мати їх на такому правi наведенi у розпорядженнi голови Київської облдержадмiнiстрацiї вiд 19.06.2002 за № 340 “Про деякi питання регулювання земельних вiдносин в Київськiй областi” зареєстрованим в Київському обласному управлiннi юстицiї 04.07.2002 № 26/375. 5.3. Вибiр земельних дiлянок розпорядження якими вiднесено Земельним Кодексом України до повноважень сiльських селищних мiських рад провадиться у встановленому порядку замовниками зацiкавленими у їх вiдведеннi. Замовники зацiкавленi у вилученi земельних дiлянок звертаються з клопотанням про погодження мiсця розташування об’єкта до вiдповiдної сiльської селищної мiської ради. До клопотання додаються необхiднi матерiали та розрахунки зокрема: - викопiювання з генплану або iншої мiстобудiвної документацiї; - копiя плану земельної дiлянки з нанесенням на нiй варiантiв розмiщення об’єкта i зазначенням орiєнтовної земельної площi. 5.4. Сiльська селищна мiська рада розглядає у мiсячний термiн клопотання i надає юридичнiй особi дозвiл на пiдготовку матерiалiв погодження мiсця розташування об’єкта. Зразок дозволу наведений у додатку 3. Вiдмова органiв мiсцевого самоврядування власника землi або землекористувача у погодженнi мiсця розташування об’єкта оскаржується у судовому порядку. 5.5. Матерiали погодження мiсця розташування об’єкта повиннi включати: - клопотання замовника до вiдповiдної сiльської селищної мiської ради; - дозвiл вiдповiдної ради на пiдготовку матерiалiв погодження мiсця розташування об’єкта; - акт вибору та обстеження земельної дiлянки; - довiдку районного мiського вiддiлу земельних ресурсiв згiдно з формою 6 - зем. щодо площ та складу угiдь якi вилучаються; - комплексний висновок районного мiського органу мiстобудування та архiтектури; - висновки про погодження мiсця розташування об’єкта з визначенням умов щодо вилучення викупу та вiдведення земельної дiлянки у власника землi або землекористувача районного мiського вiддiлу земельних ресурсiв природоохоронного i санiтарно-епiдемiологiчного органу органу охорони культурної спадщини; - викопiювання з генерального плану або iншої мiстобудiвної документацiї населеного пункту. Замовником також можуть бути представленi передпроектнi роботи стосовно забудови земельної дiлянки ескiзнi пошуковi концептуальнi . На об’єкти визначенi у перелiку додаток 4 для пiдготовки комплексного висновку необхiдно отримати висновок управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. У разi надання мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури негативного комплексного висновку заявнику та вiдповiдному органу мiсцевого самоврядування надаються роз’яснення та вiдповiднi рекомендацiї в письмовiй формi протягом одного мiсяця вiд дня звернення. 5.6. У випадку коли розмiщення об’єкта не вiдповiдає дiючiй мiстобудiвнiй документацiї або при закiнченнi термiну її дiї при вiдсутностi мiсцевих правил забудови комплексний висновок готується тiльки на пiдставi мiстобудiвного обгрунтування розмiщення об’єкта. Завдання на розробку мiстобудiвного обгрунтування готує вiдповiдний орган мiстобудування та архiтектури погоджує управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. Завданням визначається склад мiстобудiвного обгрунтування та перелiк його погоджень. У разi вiдсутностi проекту розподiлу територiй на який пропонується розмiщення об’єкта мiстобудiвне обгрунтування повинно мiстити матерiали та розрахунки щодо можливостi розташування об’єкта необхiдної площi земельної дiлянки граничних параметрiв об’єкта поверховостi загальної площi чисельностi мешканцiв для житлового будинку або iншого розрахункового показника у вiдповiдностi до державних будiвельних норм. Мiстобудiвне обгрунтування за дорученням замовника розробляється проектною органiзацiєю погоджується управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмi- нiстрацiї i затверджується вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування. Фiнансування цих робiт може здiйснюватися як iз бюджетних коштiв так i за рахунок коштiв фiзичних i юридичних осiб якi мають намiр здiйснювати будiвництво об’єктiв мiстобудування. Пiсля затвердження мiстобудiвного обгрунтування оформлення комплексного висновку проводиться у порядку зазначеному в п. 5.3-5.5 цього роздiлу. 5.7. На пiдставi позитивного комплексного висновку та вищенаведених матерiалiв сiльська селищна мiська рада розглядає поданi матерiали в мiсячний термiн та приймає рiшення про погодження мiсця розташування об’єкта зразок рiшення наведений у додатку 5 що одночасно є дозволом на виконання проектно-вишукувальних робiт. 5.8. Замовники якi мають намiри здiйснити будiвництво об’єктiв на земельних дiлянках що належать їм на правi власностi чи користування зобов’язанi отримати вiд виконавчих органiв вiдповiдних рад у разi делегування їм таких повноважень вiдповiдними радами дозвiл на будiвництво об’єкта мiстобудування. Перелiк необхiдних для отримання дозволу на будiвництво об’єкта документiв та матерiалiв якi додаються до письмової заяви замовника включає: - витяг з рiшення сiльської селищної мiської ради про надання земельної дiлянки з визначенням цiльового призначення; - Державний акт на право власностi постiйного користування землею або договiр оренди земельної дiлянки акт установлення меж земельної дiлянки в натурi; - економiчне i фiнансове обгрунтування проведення проектних i будiвельних робiт у разi необхiдностi кредитування ; - технiко-економiчне обгрунтування запланованого будiвництва для об’єктiв виробничого призначення ; - висновок державної екологiчної експертизи для екологiчно небезпечних об’єктiв . Дозвiл на будiвництво об’єкта надається замовнику протягом двох мiсяцiв з дня подання заяви. Дозвiл на будiвництво об’єкта не дає право на початок виконання будiвельних робiт без одержання вiдповiдного дозволу мiсцевої iнспекцiї державного архiтектурно- будiвельного контролю. Пiдготовка та надання вихiдних даних на проектування 5.9. Пiдставою для виконання проектно-вишукувальних робiт є рiшення вiдповiдної ради щодо погодження мiсця розташування об’єкта та архiтектурно-планувальне завдання далi - АПЗ . Порядок розроблення i надання замовникам АПЗ та технiчних умов далi - ТУ щодо iнженерного забезпечення об’єкта архiтектури далi вихiднi данi базовi розцiнки розмiру плати за їх видачу визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.1999 № 2328 “Про порядок надання архiтектурно-планувального завдання та технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об’єкта архiтектури i визначення розмiру плати за їх видачу”. Форма АПЗ наведена у додатку 6. АПЗ та ТУ є складовими частинами вихiдних даних i дiють протягом нормативного термiну проектування i будiвництва об’єкта але в будь-якому випадку не менше двох рокiв з моменту їх затвердження. Пiсля закiнчення термiну їх дiї АПЗ пiдлягає перереєстрацiї та продовженню термiну дiї у мiсцевому органi мiстобудування та архiтектури який його видав а ТУ - в органiзацiях якi їх видали. 5.10. Якщо у наданому замовнику АПЗ мають мiсце порушення вимог мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови державних норм стандартiв i правил дiя АПЗ завдання може бути зупинена управлiнням мiстобудування та архiтектури обласної державної адмiнiстрацiї до усунення зазначених порушень. 5.11. АПЗ мiстить текстову i графiчну частини. Текстову частину складають: - вiдомостi про забудовника; - вiдомостi про наявнiсть у замовника права власностi користування земельною дiлянкою; - вiдомостi щодо рiшення про погодження мiсця розташування об'єкта архiтектури дозволу на виконання проектно-вишукувальних робiт ; - опис меж земельної дiлянки погоджених мiсцевими землевпорядними органами; - вiдомостi про мiстобудiвнi та iнженерно-геологiчнi умови земельної дiлянки згiдно з мiстобудiвною документацiєю або даними вiдповiдних органiзацiй; - вимоги до граничних вiдстаней розташування об'єкта архiтектури стосовно меж земельної дiлянки червоних лiнiй iснуючих будинкiв i споруд iншi планувальнi обмеження; - обмеження щодо поверховостi висоти об'єктiв архiтектури; - вимоги до опорядження об'єкта архiтектури благоустрою територiї; - умови використання цокольних поверхiв i пiдвалiв пiдземного простору; - вимоги до розмiщення вбудовано-прибудованих примiщень згiдно з розпорядженням голови мiсцевої держадмiнiстрацiї або рiшенням виконавчого органу мiсцевої ради ; - умови щодо стадiйностi проектування погодженi iз замовником; - визначення виду проектування погодженого iз замовником iндивiдуальне експериментальне прив'язка типового проекту повторне застосування проекту ; - перелiк органiзацiй та установ з якими погоджується проект; перелiк технiчних умов; - висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної служби копiя отриманий замовником для вирiшення питання погодження мiсця розташування об'єкта архiтектури надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робiт ; - вимоги до здiйснення заходiв з енергозбереження; - умови отримання дозволу на проведення топографо-геодезичних та iнженерно-геологiчних робiт; - у разi коли намiчено здiйснити реконструкцiю реставрацiю розширення капiтальний ремонт об'єкта архiтектури - вiдомостi про iсторико-культурну та архiтектурну цiннiсть об'єкта архiтектури та вiдомостi про наявнiсть вiдсутнiсть у замовника права власностi на об'єкт архiтектури а за умови вiдсутностi такого права - згоду власника власникiв на проведення зазначеного будiвництва; - у разi коли намiчено здiйснити будiвництво об'єкта архiтектури промислового призначення - вимоги до оцiнки впливу об'єкта архiтектури на навколишнє природне середовище; - iншi документи передбаченi чинним законодавством України; 1. особливi умови та вимоги. Графiчна частина мiстить викопiювання з топографiчних планiв у М 1:10000 1:5000 1:2000 1:500 залежно вiд розмiрiв дiлянки об’єкта та наявностi матерiалiв топо-геодезичних вишукувань в архiвах органiв мiстобудування та архiтектури земель- них ресурсiв з позначенням: - ситуацiйної схеми мiсця розташування об’єкта; - схеми визначення площ що пiдлягають забудовi i благоустрою з визначенням планувальних обмежень розмiщення iсторико-культурних санiтарно-охоронних зон у разi наявностi тощо; - мiсця розташування об’єкта; - червоних лiнiй вулиць; - iснуючих будiвель та споруд. 5.12. До АПЗ не можуть бути включенi вимоги щодо архiтектурних та iнженерних рiшень об’єкта архiтектури його внутрiшнього оздоблення iншi умови i вимоги якщо вони не випливають з положень актiв законодавства державних стандартiв норм i правил затвердженої мiстобудiвної документацiї мiсцевих правил забудови не зумовленi необхiднiстю збереження характеру iснуючої забудови довкiлля i охорони пам’яток iсторiї та культури. 5.13. ТУ розробляються для всiх об’єктiв якi потребують iнженерного забезпечення. ТУ розробляються i видаються органiзацiями що надають ТУ пiсля отримання замовником забудовником дозволу на будiвництво. Перелiк ТУ щодо iнженерного забезпечення конкретного об’єкта визначаються органом мiстобудування та архiтектури. В окремих випадках можуть видаватися попереднi ТУ для розроблення технiко-економiчних обгрунтувань будiвництва або передпроектних пропозицiй. В ТУ залежно вiд потреб зазначаються вiдомостi передбаченi в Порядку надання архiтектурно-планувального завдання та технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об'єкта архiтектури i визначення розмiру плати за їх видачу а саме: умови пiдключення до дiючих або будiвництво нових джерел iнженерного забезпечення: водопостачання i водовiдведення дощових виробничих побутових стокiв опалення газопостачання електропостачання радiофiкацiї телебачення диспетчеризацiї сигналiзацiї та енергозбереження. У разi вiдсутностi на вiдповiднiй територiї необхiдного джерела водо- тепло- енерго- газопостачання або його недостатньої потужностi може бути передбачено застосування автономних систем iнженерного забезпечення за погодженням узгоджувальної комiсiї яка утворюється при мiсцевих органах виконавчої влади або органах мiсцевого самоврядування. Порядок утворення узгоджувальної комiсiї та визначення її складу затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.99 № 2328 “Про порядок надання архiтектурно-планувального завдання та технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об’єкта архiтектури i визначення розмiру плати за їх видачу”. ТУ видаються на пiдставi опитувальних аркушiв на обсяги навантажень що визначенi проектною органiзацiєю разом iз замовником. Форми опитувальних аркушiв наведенi у додатках 7 8 9 10 11 12. 5.14. авдання планове завдання на проектування обєкта розробляє замовник за участю проектної органiзацiї. В ньому обумовлюються основнi показники об’єкта стадiйнiсть проектування орiєнтовна вартiсть будiвництва термiни проектування будiвництва та iнше. Склад завдання планового завдання на проектування поданий у додатку 13 вiдповiдно до ДБН А.2.2-3-97 ”Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва”. Завдання на проектування погоджується проектною органiзацiєю i затверджується замовником. 5.15. Фiнансування робiт пов’язаних з отриманням вихiдних даних проводиться за рахунок замовника. 5.16. Пiдготовка та комплектування вихiдних даних для проектування проводиться замовником власноручно або за його дорученням пiдприємствами установами та органiзацiями якi надають послуги у сферi мiстобудування. Замовник може за угодою доручити їм збiр ТУ в органiзацiях якi їх надають. У цьому випадку у мiсячний термiн проводиться робота з їх отримання комплектування. Також одержання ТУ може проводитися замовником власноручно або за його дорученням проектувальником. 5.17. Для одержання ТУ замовник або уповноважена ним особа подає до органiзацiй що надають ТУ: - викопiювання з ситуацiйного плану населеного пункту територiї на якiй пропонується будiвництво з позначенням земельної дiлянки мiсця розташування об’єкта та iснуючих iнженерних мереж; - опитувальнi аркушi за наведеною формою; - для об'єктiв архiтектури промислового значення - технiчне завдання замовника яке мiстить основнi технiко-економiчнi та технологiчнi характеристики об’єкта . 5.18. Усi органiзацiї незалежно вiд форм власностi надають ТУ у 15-денний термiн з дня звернення. Розгляд заяви проводиться лише на пiдставi матерiалiв зазначених у п. 5.17 цього роздiлу без надання ТУ iнших органiзацiй. 5.19. АПЗ розробляється затверджується та видається замовнику органом мiстобудування та архiтектури у мiсячний термiн. 5.20. Для розроблення та отримання АПЗ замовник подає заяву до мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури. При вiдсутностi у замовника права власностi землекоистування земельною дiлянкою до заяви додаються: - рiшення вiдповiдної адмiнiстрацiї або ради про погодження мiсця розташування об’єкта; - матерiали на погодження мiсця розташування об’єкта визначенi у п. 5.5 5.6 цих Правил. - завдання на проектування об’єкта мiстобудування; - технiчнi умови; - основнi технiко-економiчнi характеристики об’єкта за намiрами замовника . При наявностi у замовника державного акту на право власностi землекористування земельною дiлянкою або договору оренди землi до заяви додаються: - рiшення виконавчого органу вiдповiдної ради про надання дозволу на будiвництво об’єкта який одночасно є дозволом на здiйснення проектно-вишукувальних робiт якщо намiри замовника не суперечать затвердженiй мiстобудiвнiй документацiї мiсцевим правилам забудови. - акт обстеження земельної дiлянки; - позитивний комплексний висновок щодо розмiщення об’єкта з висновками вiдповiдних служб; - викопiювання з генерального або ситуацiйного плану вiдповiдної територiї; - копiя Державного акта на право власностi землекористування земельною дiлянкою; - завдання на проектування; - технiчнi умови; - основнi технiко-економiчнi характеристики об’єкта за намiрами замовника . Для об’єктiв промислового призначення додається технiко-економiчний прогноз потреб ресурсiв i висновок територiальної проектної органiзацiї з питань промислового будiвництва. 5.22. Для об’єктiв пiдвищеної небезпеки розмiщення яких не вiдповiдає встановленому режиму забудови та iншого використання земель визначених для мiстобудiвних потреб у вiдповiдностi до Закону України “Про об’єкти пiдвищеної небезпеки” крiм документiв визначених законодавством про мiстобудування додаються: - технiко-економiчне та мiстобудiвне обгрунтування розмiщення об’єкта пiдвищеної небезпеки та передпроектнi матерiали що мiстять вiдомостi про об’єкт пiдвищеної небезпеки можливi аварiї на ньому та їх наслiдки; - матерiали громадського обговорення в разi розмiщення об’єкта в межах населеного пункту ; - висновок державного управлiння екологiї та природних ресурсiв Київської областi. 5.23. Для розроблення та отримання АПЗ на ескiзний проект у складi вихiдних документiв можливо виконати ТУ на пiдключення до iнженерних мереж. 5.24. Управлiнням мiстобудування та архiтектури обласної державної адмiнiстрацiї погоджується АПЗ на проектування об’єктiв за номенклатурою затвердженою розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiї. Погодження АПЗ здiйснюється безкоштовно протягом двох тижнiв з дня представлення в повному обсязi вихiдних даних на проектування. Мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури АПЗ на вищевказанi об’єкти затверджуються тiльки пiсля погодження управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. 5.25. Вихiднi данi комплектується у будiвельний паспорт у чотирьох примiрниках i реєструються органом мiстобудування та архiтектури яким затверджується АПЗ. Перший примiрник вихiдних даних надається замовнику другий - проектувальнику третiй i четвертий зберiгаються в архiвах мiсцевих органiв мiстобудування та архiтектури. 5.26. У разi змiни намiру замовника щодо виду цiльового призначення будiвництва технiко-економiчних показникiв об’єкта замовник зобов’язаний у 10-денний термiн повiдомити про це вiдповiдний мiсцевий орган мiстобудування та архiтектури а також органiзацiї що надали ТУ. Розробка розгляд погодження та проведення експертизи проектної документацiї 5.28. Проекно-кошторисна документацiя розробляється згiдно з Державними будiвельними нормами ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва” в обсязi визначеному в АПЗ та у завданнi на проектування. 5.29. Замовник визначає стадiйнiсть розроблення проектної документацiї з урахуванням рекомендацiй мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури. Замовник визначає проектну органiзацiю яка має вiдповiдну лiцензiю i видає проектувальнику у складi будiвельного паспорта завдання на проектування у якому визначає свої вимоги до об’єкта у вiдповiдностi до мiсцевих правил забудови мiстобудiвної документацiї державних будiвельних норм. Вiдомостi про замовника та обрану проектну органiзацiю вiдображаються в АПЗ i ТУ. 5.30. Якщо об’єкт будується за рахунок державних коштiв замовник визначає проектну органiзацiю за результатом торгiв тендерiв . 5.31.Управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї пiдлягають погодженню проектна документацiя на стадiях технiко-економiчних обгрунтувань iнвестицiй ескiзних проектiв проектiв та робочих проектiв об’єктiв на якi ним погоджено АПЗ. Для погодження проектної документацiї замовник подає комплект даної документацiї погодження проектної документацiї органiзацiями зазначеними в АПЗ а також попереднiй висновок головного архiтектора району мiста обласного значення . Головними архiтекторами районiв та мiст обласного значення погоджуються проекти АПЗ на розроблення яких виданi i не пiдлягають погодженню в управлiннi мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї та проекти за дорученням управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї АПЗ на проектування яких управлiнням було погоджено. 5.32. Погодження проектної документацiї здiйснюється у формi письмового висновку iз зазначенням назви об’єкта проектної органiзацiї замовника та основних технiко-економiчних показникiв об’єкта. Погодження проектних рiшень на кресленнях не допускається крiм генпланiв та паспортiв оздоблення фасадiв. Погоджений вiдповiдним органом мiстобудування та архiтектури генплан забудови земельної дiлянки є документом що остаточно обгрунтовує її площу та конфiгурацiю для подальшого складання проекту вiдведення. Проекти об’єктiв будiвництва якi мають важливе мiстобудiвне об’ємно-просторове значення в системi забудови важливi громадськi функцiї а також значнi промисловi об’єкти попередньо розглядаються архiтектурно-мiстобудiвними радами . Рiшення ра ди оформляється протоколом. 5.33. Органи мiстобудування та архiтектури ведуть реєстри розгляду погодження проектної документацiї до яких заносяться: назва об’єкта назва проектної органiзацiї проектанта адреса дiлянки будiвництва номер i дата висновку. 5.34. Погодження проектних рiшень органами державного нагляду та iнженерними службами здiйснюються в термiн до 15 днiв а в органах мiстобудування та архiтектури - у термiн до 30 днiв. Подання проектної документацiї на погодження є обов’язком замовника i виконується за його рахунок. Проектна органiзацiя проектувальник зобов’язанi захищати проектнi рiшення. 5.35. Проектна документацiя набирає чинностi пiсля її затвердження iнвестором замовником на пiдставi погодження з вiдповiдним органом мiстобудування та архiтектури i висновку комплексної державної експертизи яка проводиться у порядку та термiни визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.04.2002 № 483 “Про порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи”. Перелiк об’єктiв затвердження проектiв будiвництва яких не потребує висновку комплексної державної експертизи затверджено наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 12.09.2001 № 179 “Про затвердження Перелiку об’єктiв затвердження проектiв будiвництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи” зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 26.09.2001 за № 844/6035 додаток 14 . Затвердження проектної документацiї фiксується в офiцiйному документi у формi наказу розпорядження або рiшення . В документi про затвердження цiєї документацiї подаються основнi характеристики та технiко-економiчнi показники наведенi у додатках 15 - для житлових будинкiв 16 - для громадських будинкiв 17 - для об’єктiв промислового призначення вiдповiдно до ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва”. У документи про затвердження проектної документацiї та протоколи погодження проектної документацiї з органами мiстобудування та архiтектури необхiдно вносити прiзвища авторiв головного архiтектора проекту головного iнженера проекту. Органiзацiї що проводили експертизу i видавали рекомендацiї несуть вiдповiдальнiсть за висновки на пiдставi яких iнвестор замовник приймає своє рiшення про затвердження проектної документацiї. 5.36. Затвердження проектної документацiї iнвестором замовником є фактом прийняття пiд його повну вiдповiдальнiсть рiшень передбачених у документацiї при цьому: - для всiх iнвесторiв незалежно вiд форм власностi та джерел iнвестування - перед державою за дотримання обов’язкових вимог нормативних документiв порядку погодження та експертизи проектної документацiї; - для iнвесторiв якi використовують державнi бюджетнi та позабюджетнi кошти - перед державою за дотримання вимог державної iнвестицiйної полiтики з питань рацiонального використання фiнансових матерiально-технiчних та трудових ресурсiв. Процедура оформлення права користування земельною дiлянкою для розмiщення об’єкта мiстобудування 5.37. Пiсля погодження вiдповiдними органами мiстобудування та архiтектури генплану забудови земельної дiлянки замовник звертається з клопотанням до сiльської селищної мiської ради за дозволом на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки. До клопотання про вiдведення земельної дiлянки додається погоджений генплан забудови земельної дiлянки документи що обгрунтовують її призначення та мiсце розташування. 5.38. Сiльська селищна мiська рада розглядає клопотання у мiсячний строк i дає дозвiл замовнику на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки за зразком згiдно з додатком 18 . Пiсля одержання зазначеного дозволу замовник: звертається до Київського головного обласного управлiння земельних ресурсiв для присвоєння кадастрового номера земельної дiлянки намiченої для вiдведення; укладає договiр на складання проекту вiдведення земельної дiлянки з органiзацiєю яка має вiдповiдний дозвiл лiцензiю на виконання цих робiт у строки що обумовлюються угодою сторiн. Київське обласне головне управлiння земельних ресурсiв видає довiдку замовнику про присвоєння кадастрового номера земельної дiлянки. 5.39. Проект вiдведення земельної дiлянки розроблений органiзацiєю яка має вiдповiдний дозвiл лiцензiю на виконання цих робiт у строки що обумовлюються угодою сторiн подається в обласне головне управлiння земельних ресурсiв для здiйснення державної землевпорядної експертизи та введення iнформацiї у базу даних. 5.40. Обласне головне управлiння земельних ресурсiв здiйснює державну землевпорядну експертизу в порядку визначеним Положенням про здiйснення державної землевпорядної експертизи затвердженим наказом Державного комiтету України по земельних ресурсах вiд 11.03.97 № 39 зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12.05.97 за № 171/1975 i в разi позитивного висновку експертизи проект вiдведення разом з висновком державної землевпорядної експертизи передається районному мiському вiд дiлу земельних ресурсiв для пiдготовки проекту рiшення вiдповiдної ради про вилучення i надання земельної дiлянки. 5.41. Сiльська селищна мiська рада розглядає поданий районним мiським вiддiлом земельних ресурсiв проект вiдведення земельної дiлянки розроблений органiзацiєю яка має вiдповiдний дозвiл лiцензiю на виконання цих робiт i у мiсячний строк приймає рiшення про передачу в оренду земельної дiлянки за зразком згiдно з додатком 19 . 5.42. Вiдмову органiв мiсцевого самоврядування у наданнi земельної дiлянки або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку. Порядок надання дозволу на виконання будiвельних робiт 5.43. Дозвiл на виконання будiвельних робiт - це документ що посвiдчує право забудовника замовника та генерального пiдрядника на виконання будiвельних робiт у вiдповiдностi до затвердженої проектної документацiї пiдключення об’єкта будiвництва до iнженерних мереж та споруд видачу ордера на проведення земляних робiт. 5.44. Дозвiл на виконання будiвельних робiт з нового будiвництва реконструкцiї реставрацiї та капiтального ремонту будинкiв споруд та iнших об’єктiв розширення i технiчного переоснащення далi - роботи з будiвництва надається iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю якi одночасно ведуть реєстр наданих дозволiв. 5.45. Київська обласна iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю надає дозволи на виконання будiвельних робiт по об’єктах проектна документацiя на якi погоджена управлiнням мiстобудування та архiтектури обласної державної адмiнiстрацiї. 5.46. Районнi i мiськi мiст обласного значення iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю надають дозволи на виконання будiвельних робiт по об’єктах проектна документацiя на якi погоджена вiдповiдно вiддiлами мiстобудування архiтектури та житлово-комунального господарства районних державних адмiнiстрацiй i управлiннями та вiддiлами мiстобудування та архiтектури мiських рад мiст обласного значення . 5.47. Для одержання дозволу на виконання будiвельних робiт забудовник замовник крiм iндивiдуальних забудовникiв житлових будинкiв повинен подати до iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю такi документи: - заяву забудовника замовника зразок наведений у додатку 20 ; - рiшення виконавчого органу вiдповiдної ради або мiсцевої державної адмiнiстрацiї про дозвiл на будiвництво об’єкта; - документ що посвiдчує право власностi забудовника замовника чи право користування у тому числi на умовах оренди земельною дiлянкою на якiй буде розмiщено об’єкт мiстобудування; - комплексний позитивний висновок державної iнвестицiйної експертизи; Перелiк об’єктiв затвердження проектiв яких у межах чинного законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи затверджений наказом Держбуду України вiд 12.09.2001 № 179 зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2001 за № 844/6035. До зазначених в цьому пунктi документiв може додаватись вiдповiдна довiдка служби “Укрiнвестекспертиза” про це. - документи про призначення вiдповiдальних виконавцiв робiт виконроба осiб що виконують технiчний нагляд авторський нагляд ; - затверджену в установленому порядку проектну документацiю документ про затвердження будiвельний генеральний план та паспорт фасаду в двох примiрниках пояснювальна записка для реєстрацiї ; У разi проведення реконструкцiї реставрацiї капiтального ремонту та технiчного переоснащення будинкiв споруд та iнших об’єктiв без змiни цiльового призначення об’єкта замовник забудовник крiм рiшення виконавчого органу вiдповiдної ради або мiсцевої державної адмiнiстрацiї про дозвiл на будiвництво подає також копiю документа що посвiдчує право власностi на будинок чи споруду або письмову згоду його власника на проведення зазначених робiт. 5.48. Iндивiдуальним забудовникам житлових будинкiв господарських та побутових споруд дозволи на виконання будiвельних робiт надаються на пiдставi: - заяви забудовника; - документа що посвiдчує право власностi чи право користування у тому числi на умовах оренди земельною дiлянкою; - дозволу на будiвництво об’єкта мiстобудування який видається виконавчим органом вiдповiдної ради; - проектної документацiї погодженої мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури; - зобов'язання виконавця робiт якщо будiвництво здiйснюється пiдрядним способом. У разi спорудження iндивiдуального житлового будинку в сейсмонебезпечних районах на територiях iз складними iнженерно-геологiчними умовами а також при спорудженнi будiвель у два поверхи i бiльше iндивiдуальний забудовник зобов’язаний забезпечити здiйснення технiчного й авторського нагляду в порядку установленому Законом України “Про архiтектурну дiяльнiсть”. При загальнiй площi житлового будинку бiльше 200 кв.м. iндивiдуальним забудовником додатково подаються позитивнi висновки державної iнвестицiйної експертизи. 5.49. Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю зобов’язана у термiн що не перевищує одного мiсяця розглянути поданi забудовником замовником документи i прийняти рiшення про надання дозволу на виконання будiвельних робiт та видати його або надати обгрунтовану вiдмову. Для iндивiдуальних забудовникiв цей термiн не повинен перевищувати 15 днiв. 5.50. Вiдмова у наданнi дозволу направляється забудовнику замовнику письмово з мотивуванням причин прийнятого рiшення. У разi повторного звернення забудовника замовника iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю розглядає питання про надання дозволу в термiн що не перевищує 10-ти днiв з моменту подання потрiбних документiв що зазначенi в пунктах 5.47 5.48. цих Правил. 5.51. Дозвiл видається на весь термiн будiвництва об’єкта нормативний або передбачений контрактом . Якщо цей строк не дотримано то продовження дiї дозволу встановлюється на строк що не перевищує одного календарного року. Термiн дiї дозволу на виконання пiдготовчих робiт установлюється iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю у залежностi вiд часу необхiдного для їх виконання згiдно з календарним планом . Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу забудовник замовник повинен завчасно подовжити його в iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю. 5.52. Подовження термiну дiї дозволу здiйснюється на пiдставi листа забудовника замовника у якому надається перелiк виконаних на об’єктi мiстобудування робiт зазначаються вiдповiдальнi за здiснення будiвельних робiт iнженерно-технiчнi працiвники будiвельної органiзацiї працiвники що здiйснюють технiчний та авторський нагляд. 5.53. Пiсля початку виконання будiвельних робiт на об’єктi забудовник замовник зобов’язаний у 7-денний термiн повiдомити про це iнспекцiю державного архiтектурно- будiвельного контролю. 5.54. У разi передавання у встановленому порядку права на будiвництво об’єкта iншому забудовнику замовнику або змiни генеральної пiдрядної органiзацiї дозвiл на виконання будiвельних робiт пiдлягає перереєстрацiї в органах держархбудконтролю не пiзнiше нiж у двотижневий термiн. 5.55. У разi консервацiї об’єкта мiстобудування забудовник замовник зобовязаний здати iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю дозвiл на виконання будiвельних робiт та розпорядчий документ про консервацiю об’єкта згiдно з Порядком консервацiї та розконсервацiї об’єктiв будiвництва затвердженим наказом Держбуду України вiд 27.12.1995 № 258 зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.1996 за № 109/1134. 5.56. Здiйснення будiвельних робiт на об’єктах мiстобудування без дозволу на виконання будiвельних робiт або його перереєстрацiї а також здiйснення не зазначених у дозволi будiвельних робiт вважається самовiльним будiвництвом i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством. 5.57. Перелiк будiвельних робiт на виконання яких не вимагається дозвiл iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю визначений роздiлом 4 Положення про надання дозволу на виконання будiвельних робiт затвердженого наказом Держбуду України 05.12.2000 № 273 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.12.2000 за № 945/5166 наведений у додатку 21. 5.58. Дiї посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю з питань реєстрацiї об’єктiв та видачi дозволу на виконання будiвельних робiт можуть бути оскарженi в судових органах у порядку передбаченому чинним законодавством. 5.59. Посадовi особи iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за недодержання термiнiв пiдготовки та надання дозволiв на виконання будiвельних робiт вимагання при видачi таких дозволiв документiв не передбачених законодавством. Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв 5.60. Закiнченi будiвництвом об’єкти пiдлягають прийняттю в експлуатацiю. Експлуатацiя не прийнятих у встановленому законодавством порядку об’єктiв забороняється. 5.61. При прийняттi об’єктiв в експлуатацiю у I та IV кварталах дозволяється перенесення термiнiв виконання робiт з озеленення улаштування верхнього покриття пiд’їзних дорiг до будинкiв при цьому повинна забезпечуватися можливiсть пiд’їзду пожежних автомобiлiв по проїзду з покриттям нижчого типу тротуарiв господарських iгрових та спортивних майданчикiв а також оздоблення елементiв фасадiв будинкiв виконання яких неможливе через несприятливi погоднi умови. Конкретнi термiни виконання вказаних робiт встановлюються державними приймальними комiсiями. 5.62. Прийняття в експлуатацiю об’єктiв соцiальної iнфраструктури та житла що не забезпечують вiльного доступу до них осiб з обмеженими фiзичними можливостями не допускається. 5.63. З метою забезпечення архiтектурної конструктивної технiчної та функцiональної iдентифiкацiї об’єктiв архiтектури та надiйної їх експлуатацiї генеральним проектувальником за участю пiдрядної органiзацiї складається архiтектурно-технiчний паспорт об’єкта архiтектури який затверджується органами мiстобудування та архiтектури. Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури та його форма затвердженi наказом Держбуду України вiд 09.09.99 № 220 зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 23.09.99 за № 643/3969 та наведенi у додатку 22. 5.64. Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом реконструкцiєю капiтальним ремонтом об’єктiв крiм об’єктiв садибної забудови та малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi здiйснюється за умов закладення проектної робочої документацiї до страхового фонду документацiї України що пiдтверджується вiдповiдними актами якi видає Державний департамент страхового фонду документацiї. Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв державного замовлення 5.65. Об’єкти державного замовлення приймаються в експлуатацiю у вiдповiдностi до Положення про порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв державного замовлення затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.92 № 449 та Державних будiвельних норм України ДБН А.3.1-3-94 “Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв” затверджених наказом Державного - комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури вiд 05.10.94 № 48 . 5.66. Закiнченi будiвництвом об’єкти державного замовлення крiм об’єктiв житлово-цивiльного призначення пiдлягають прийняттю в експлуатацiю державними приймальними комiсiями що призначаються органами якi затвердили проектно-кошторисну документацiю а для об’єктiв житлово-цивiльного призначення - райдержадмiнiстрацiями або виконавчими комiтетами мiських рад мiст обласного значення . 5.67.Для пред’явлення об’єктiв державним приймальним комiсiям створюються робочi комiсiї що призначаються замовником забудовником . Порядок та тривалiсть роботи робочих комiсiй встановлюється замовником забудовником за погодженням з генеральним пiдрядчиком. Робочi комiсiї створюються не пiзнiше нiж у п’ятиденний термiн пiсля отримання письмового повiдомлення генерального пiдрядчика про готовнiсть об’єкта чи устаткування до здачi. До складу робочої комiсiї включаються представники замовника забудовника генерального пiдрядчика субпiдрядних органiзацiй експлуатацiйної органiзацiї генерального проектувальника органiв Державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду Державного пожежного нагляду Державної екологiчної iнспекцiї Держнаглядохоронпрацi Державної iнспекцiї з енергозбереження на пiдконтрольних об'єктах Держкоматомнагляду на пiдконтрольних об'єктах . При прийняттi в експлуатацiю промислових об'єктiв до складу робочої комiсiї додатково включається представник профспiлкової органiзацiї замовника або експлуатацiйної органiзацiї. Головою робочої комiсiї призначається представник замовника забудовника . 5.68. Робочi комiсiї повиннi перевiрити: - вiдповiднiсть об’єктiв i змонтованого устаткування проектнiй документацiї на них щодо дотримання санiтарно-гiгiєнiчних протипожежних радiацiйних екологiчних мiцнiсних та архiтектурних вимог; - вiдповiднiсть виконання будiвельно-монтажних робiт обов’язковим вимогам будiвельних норм i правил; - результати комплексного випробування устаткування i пiдготовленiсть об’єктiв до нормальної експлуатацiї виконання заходiв щодо забезпечення безпечних умов працi i виробничої санiтарiї захисту навколишнього природного середовища пожежної i радiацiйної безпеки облiку рацiонального та ефективного використання водо- тепло- та енергоресурсiв. 5.69. Результатом комплексного випробування устаткування по об’єктах промислового призначення повинен бути початок випуску продукцiї надання послуг передбаченої проектом. 5.70. Генеральний пiдрядчик подає робочим комiсiям таку документацiю: - перелiк органiзацiй якi брали участь у виконаннi будiвельно-монтажних робiт з зазначенням видiв виконаних ними робiт i прiзвищ iнженерно-технiчних працiвникiв вiдповiдальних за їх виконання; - комплект робочих креслень по яких здiйснювалось будiвництво об'єкта що приймається з внесеними в них у процесi будiвництва змiнами у встановленому порядку; - документи що свiдчать про якiсть матерiалiв конструкцiй i виробiв якi застосовувались при виконаннi будiвельно-монтажних робiт; - акти на прихованi роботи i акти про промiжне прийняття окремих вiдповiдальних конструкцiй; - акти про випробування змонтованого устаткування акти про випробування технологiчних трубопроводiв внутрiшнiх систем холодного i гарячого водопостачання - акти випробування мереж каналiзацiї вентиляцiї; водопостачання теплопостачання газопостачання та улаштування дренажу; - акти про ущiльнення герметизацiю вводiв i випускiв iнженерних комунiкацiй в мiсцях їх проходження крiзь стiни пiдвалiв; - акти про випробування внутрiшнiх i зовнiшнiх електроустановок i електромереж; - акти про випробування обладнання телефонiзацiї радiофiкацiї телебачення сигналiзацiї i автоматизацiї; - акти про випробування обладнання пожежобезпеки вибухобезпеки блискавкозахисту; - акти радiацiйного обстеження об'єкта; - акти про виконання протисейсмiчних заходiв передбачених проектом для будiвництва в сейсмiчних районах; - акти про виконання заходiв при будiвництвi на територiях з просiдаючими грунтами пiдземними виробками карстами; - журнали виконання робiт авторського нагляду матерiали перевiрок органами державного нагляду в процесi будiвництва. 5.71. Прийняття робочими комiсiями зазначених об'єктiв i устаткування оформляється вiдповiдними актами якi передаються на розгляд державнiй приймальнiй комiсiї. 5.72. Закiнченi будiвництвом будiвлi споруди i вбудованi вбудовано-прибудованi або прибудованi примiщення виробничого допомiжного призначення якi входять до складу об'єкта у разi необхiдностi введення їх в експлуатацiю у процесi будiвництва приймаються робочими комiсiями в мiру їх готовностi з наступним пред'явленням державнiй приймальнiй комiсiї що приймає об'єкт в цiлому. Датою введення в експлуатацiю таких об'єктiв є дата пiдписання акта робочою комiсiєю 5.73. Призначення державних приймальних комiсiй провадиться не пiзнiше як за 30 днiв до встановленого строку введення в експлуатацiю при прийманнi об’єктiв житлово-цивiльного призначення i за 2 мiсяцi – об’єктiв виробничого призначення. 5.74. Головою державної приймальної комiсiї призначається представник експлуа- тацiйної органiзацiї а по об’єктах житлово-цивiльного призначення - представник органу державного архiтектурно-будiвельного контролю. 5.75. Прийняття державними приймальними комiсiями закiнчених будiвництвом об’єктiв в експлуатацiю оформляється актами. Акт про прийняття об’єктiв в експлуатацiю пiдписується головою i всiма членами комiсiї. При наявностi у члена комiсiї заперечень вони повиннi бути розглянутi за участю органу який вони представляють. Розгляд акта державної приймальної комiсiї про прийняття в експлуатацiю об’єкта прийняття рiшення за результатами розгляду заперечень окремих членiв комiсiї i затвердження акта органом який призначив комiсiю здiйснюється в термiн що не перевищує мiсяць пiсля пiдписання акта по об’єктах виробничого призначення i не бiльше 7 днiв - по об’єктах житлово-цивiльного призначення. Без пiдпису акта представниками органiв державного нагляду введення в експлуатацiю об’єкта не дозволяється. Датою введення об’єкта в експлуатацiю є дата пiдписання акта державною приймальною комiсiєю. 5.76. Державна приймальна комiсiя при виявленнi непридатностi об’єкта до експлуатацiї подає мотивований висновок про це в орган який призначив комiсiю i копiї направляє замовнику i генеральному пiдрядчику. 5.77. Голова державної приймальної комiсiї повинен подати в орган який призначив комiсiю: 2. акт про прийняття об’єкта в експлуатацiю; 3. проект рiшення на затвердження акта про прийняття об’єкта в експлуатацiю; 5.78. Повноваження державної приймальної комiсiї припиняються з моменту затвердження акта про прийняття об’єкта в експлуатацiю. 5.79. При прийняттi в експлуатацiю об’єктiв державного замовлення до складу державних приймальних комiсiй включаються представники експлуатацiйної органiзацiї забудовника замовника виконавчого органу вiдповiдної мiсцевої ради на територiї якої розташовано побудований об’єкт генерального пiдрядчика субпiдрядної органiзацiї при здiйснення будiвництва пiдрядним способом генпроектувальника автора проекту iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю державного санiтарно-епiдемiологiчного та пожежного нагляду. При прийняттi в експлуатацiю об’єктiв пiдконтрольних Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв України Мiнiстерству України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи Держнаглядохоронпрацi Державнiй iнспекцiї з енергозбереження до складу комiсiй додатково включаються представники цих органiв. При прийняттi в експлуатацiю закiнчених будiвництвом автозаправних станцiй станцiй технiчного обслуговування автостоянок комплексiв та об’єктiв дорожнього сервiсу у межах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг до складу державних приймальних комiсiй включаються представники Департаменту державної автомобiльної iнспекцiї. 5.80. Замовник забудовник подає на розгляд державних приймальних комiсiй такi документи: - документи що подаються генеральним пiдрядчиком робочим комiсiям; - довiдку про усунення недоробок якi виявленi робочими комiсiями; - затверджену проектно-кошторисну документацiю i довiдку про основнi технiко-економiчнi показники об'єкта що приймається в експлуатацiю; - перелiк проектних наукових та iнших органiзацiй якi брали участь у проектуваннi об'єкта що приймається в експлуатацiю; - документи на вiдведення земельних дiлянок i дозвiл органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю на виконання будiвельних робiт; - документи на геодезичну розбивочну основу для будiвництва а також документи на геодезичнi роботи в процесi будiвництва якi виконанi замовником; - документи про геологiю i гiдрогеологiю будiвельного майданчика про результати випробування грунту та аналiзу грунтових вод; - геодезичну схему зйомку фактичного розташування iнженерних мереж яка передається в управлiння мiстобудування i архiтектури облдержадмiнiстрацiї; - паспорти на устаткування та механiзми; - акти на прийняття будiвель споруд i примiщень змонтованого устаткування якi складенi робочими комiсiями; - акти на прийняття будiвель споруд робочими комiсiями пункт 5.72 ; - довiдки мiських експлуатацiйних органiзацiй про те що зовнiшнi комунiкацiї холодного i гарячого водопостачання каналiзацiї теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв'язку забезпечать нормальну експлуатацiю об'єкта i прийнятi ними на обслуговування; - довiдку на вiдповiднiсть потужностей що вводяться для початкового перiоду освоєння проектних потужностей тим потужностям якi передбаченi проектом; - довiдку про фактичну вартiсть будiвництва пiдписану замовником i пiдрядчиком; - архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта; - зведенi матерiали робочої комiсiї про готовнiсть об'єкта в цiлому до прийняття в експлуатацiю державною приймальною комiсiєю. 5.81. Опорядження та встановлення сантехнiчного обладнання i приладiв у квартирах та примiщеннях громадського призначення житлових будинкiв побудованих за рахунок коштiв Державного бюджету мiсцевих бюджетiв кошти пiдприємств установ i органiзацiй державної власностi та квартир якi за рiшенням мiсцевих рад передаються замовниками забудовниками виконкомам цих рад або органам виконавчої влади здiйснюється у повному обсязi у вiдповiдностi з проектною документацiєю та чинними нормами. 5.82. Голови та члени державних приймальних комiсiй несуть вiдповiдальнiсть за свої дiї при прийняттi об’єктiв в експлуатацiю згiдно з чинним законодавством. Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв якi не є державною власнiстю 5.83. Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв якi не є державною власнiстю встановлюється i затверджується обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Держбудом України. 5.84. Державнi технiчнi комiсiї призначаються районними районними мiста Києва Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями та виконавчими органами мiст обласного пiдпорядкування. 5.85. Державнi технiчнi комiсiї приступають до роботи не пiзнiше як за 7 днiв пiсля отримання заяви забудовника замовника про закiнчення будiвництва та готовнiсть об'єкту до прийняття в експлуатацiю. 5.86. До складу державних технiчних комiсiй включаються представники забудовника замовника проектувальника пiдрядника при здiйсненнi будiвництва пiдрядним способом мiсцевої iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю органiв державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду та державного пожежного нагляду виконавчого органу вiдповiдних мiсцевих Рад а на пiдконтрольних об'єктах Державної екологiчної iнспекцiї Держнаглядохоронпрацi Державної iнспекцiї з енергозбереження додатково включаються представники цих органiв. 5.87. При введеннi в експлуатацiю закiнчених будiвництвом автозаправних станцiй станцiй технiчного обслуговування автостоянок комплексiв та об'єктiв дорожнього сервiсу у межах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiй мiських вулиць i дорiг до складу державної технiчної комiсiї включаються представники Державної автомобiльної iнспекцiї. 5.88. Головою державної технiчної комiсiї призначається представник органу який призначив комiсiю. 5.89. Термiн роботи державної технiчної комiсiї визначається органом що її призначив але вiн не повинен перевищувати 10 днiв. 5.90. Протягом цього часу члени комiсiї повиннi ознайомитись з проектною документацiєю перевiрити вiдповiднiсть збудованого реконструйованого капiтально вiдремонтованого об'єкта проекту та технiчним умовам на проектування i пiдписати акт про прийняття закiнченого будiвництвом об'єкта в експлуатацiю. Члени комiсiї не вправi ставити додатковi вимоги крiм передбачених виданими технiчними умовами на проектування. У випадку вiдмови окремих членiв комiсiї у пiдписаннi акта вони зобов'язанi надати письмово головi комiсiї та органу який вони представляють мотивованi заперечення. Розгляд акту державної технiчної комiсiї прийняття рiшення за результатами розгляду заперечень окремих членiв комiсiї та остаточне пiдписання акту здiйснюється у 7-денний термiн. Пiсля цього термiну заперечення окремих членiв комiсiї не розглядаються. 5.91. Рiшення про прийняття об'єктiв в експлуатацiю можуть прийматися державними технiчними комiсiями тiльки по тих об'єктах якi закiнченi будiвництвом в обсязi передбаченому проектом та пiдготовленi до експлуатацiї. 5.92. Результатом роботи державної технiчної комiсiї є складання i пiдписання акта державної технiчної комiсiї в якому приймається рiшення про введення об'єкта в експлуатацiю. 5.93. Акт державної технiчної комiсiї затверджується органом який призначив цю комiсiю. 5.94. Пiдписаний та затверджений акт державної технiчної комiсiї є пiдставою для включення даних про його введення в державну статистичну звiтнiсть а також для оформлення права власностi на збудований об'єкт. 5.95. У випадку якщо державна технiчна комiсiя дiйшла висновку про непiдготовленiсть об'єкта до експлуатацiї вона оформляє вiдмову в рiшеннi про введення об'єкта в експлуатацiю i подає її органу який призначив комiсiю i замовнику забудовнику . 5.96. Стацiонарнi малi архiтектурнi форми для здiйснення пiдприємницької дiяльностi приймаються в експлуатацiю державними технiчними комiсiями за участю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi уповноваженого представника органу мiстобудування та архiтектури а також у залежностi вiд мiсця розташування i функцiонального призначення представникiв iнших служб з розглядом на мiсцi вiдповiдностi об’єкта паспорту прив’язки. За результатами розгляду складається акт державної технiчної комiсiї про прийняття стацiонарної малої архiтектурної форми в експлуатацiю. 5.97. Прийняття в експлуатацiю житлових будинкiв побудованих за iнвестицiйними контрактами або на продаж у яких квартири та примiщення громадського призначення виконанi без чистового опорядження та сантехнiчних приладiв за винятком приладiв опалення та систем автоматичного протипожежного захисту здiйснюється за умови визначення обсягiв опоряджувальних робiт у iнвестицiйних контрактах. Опорядження позаквартирних примiщень загального користування сходовi клiтини коридори вестибюлi лiфтовi холи та iнше таких будинкiв проводиться у повному обсязi передбаченому проектною документацiєю та чинними нормами. 5.98. Голови та члени державних технiчних комiсiй несуть вiдповiдальнiсть за свої дiї при прийняттi об'єктiв в експлуатацiю згiдно з чинним законодавством. 6.Вимоги щодо оформлення документацiї на будiвництво та обслуговування житлових будинкiв господарських будiвель i споруд для iндивiдуальних забудовникiв Порядок оформлення земельних дiлянок громадянами 6.1. Громадяни зацiкавленi в одержанi безоплатно у власнiсть земельної дiлянки iз земель державної або комунальної власностi для будiвництва та обслуговування житлового будинку господарських будiвель та споруд садибної забудови звертаються з письмовою заявою до вiдповiдної сiльської селищної мiської рад за мiсцем знаходження земельної дiлянки. У заявi зазначається бажанi розмiри та мета її використання. Норми безоплатної передачi земельної дiлянки громадянам визначенi ст. 121 Земельного Кодексу України. У разi розмiщення земельної дiлянки в iснуючiй забудовi при вiдсутностi мiстобудiвної документацiї для кварталу масиву населеного пункту тощо де передбачається будiвництво працiвники мiсцевих органiв мiстобудування та архiтектури проводять обстеження конкретної земельної дiлянки та при необхiдностi за кошти замовника виконують топографiчну зйомку територiї. У разi розмiщення земельної дiлянки на землях або на межi з землями лiсового фонду необхiдно отримати згоду лiсокористувача а при розмiщеннi земельної дiлянки в зонi iсторичної забудови -вiдповiдного органу охорони культурної спадщини. За результатом обстеження готується висновок про можливiсть забудови даної земельної дiлянки з вiдповiдними умовами. Вiдповiдна рада розглядає заяву та висновок мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури i надає дозвiл на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки. 6.2. На пiдставi дозволу вiдповiдної ради на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки забудовник замовляє в органiзацiї яка має вiдповiдний дозвiл лiцензiю проект вiдведення земельної дiлянки для iндивiдуального житлового будiвництва. При вiдмовi в наданi земельної дiлянки рада приймає вiдповiдне рiшення копiя якого надається заявнику з обгрунтуванням вiдмови. Рiшення про вiдмову у наданi земельної дiлянки в мiсячний термiн може бути оскаржено у судовому порядку. 6.3. Проект вiдведення земельної дiлянки погоджується з органом земельних ресурсiв природоохоронним санiтарно-епiдемiологiчним органами органом архiтектури на матерiалах топооснови М 1:500 1:1000 та подається на розгляд вiдповiдної ради. 6.4. Сiльська селищна мiська рада у мiсячний строк розглядає проект вiдведення та приймає рiшення про передачу земельної дiлянки у власнiсть. 6.5. Проект вiдведення земельної дiлянки переноситься землевпорядними органами в натуру. Довгостроковi межовi знаки передаються на зберiгання власнику або землекористувачу земельної дiлянки про що складається вiдповiдний акт за встановленою формою. Акт складається у трьох примiрниках i пiдписується власником або користувачем земельної дiлянки виконавцем робiт представником районного мiського вiддiлу земельних ресурсiв. Один примiрник додається до технiчної документацiї зi складання вiдповiдного державного акту другий - передається виконавцю робiт третiй - видається разом з Державним актом на право власностi на землю власнику земельної дiлянки. Власник або користувач земельної дiлянки попереджається про вiдповiдальнiсть за порушення чи знищення вказаних межових знакiв. 6.6. Право власностi на землю виникає пiсля одержання її власником документа що посвiдчує право власностi на землю та його державної реєстрацiї. Видача власнику земельної дiлянки документа який посвiдчує право власностi на землю та його реєстрацiя провадиться вiдповiдною радою. Порядок отримання будiвельного паспорта iндивiдуального житлового будинку 6.7. Пiсля державної реєстрацiї документа що посвiдчує право власностi на землю рiшення вiдповiдного виконавчого комiтету про дозвiл на будiвництво iндивiдуального житлового будинку на данiй земельнiй дiлянцi забудовник звертається до мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури за отриманням будiвельного паспорта iндивiдуального житлового будинку. 6.8. Будiвельний паспорт iндивiдуального житлового будинку складається iз правовстановлюючих документiв на землю рiшення виконавчого комiтету сiльської селищної мiської ради про надання дозволу на будiвництво генерального плану земельної дiлянки проекту житлового будинку масового повторного застосування або за iндивiдуальним проектом розробленим погодженим i затвердженим згiдно з державними будiвельними нормами. Генеральний план дiлянки виконується на топоосновi в М1:500 на якому повиннi бути нанесенi всi iснуючi та запроектованi будiвлi i споруди на данiй дiлянцi та на сумiжних вiдстанi та прив’язка споруд i зелених насаджень до меж земельної дiлянки iснуючих iнженерних мереж їх охороннi зони а також до споруд на сумiжних земельних дiлянках з урахуванням мiстобудiвних санiтарних протипожежних та iнших вимог червонi лiнiї лiнiї забудови iншi iснуючi обмеження та обтяження. Улаштування огорож земельних дiлянок здiйснюється з урахуванням нормативних вимог щодо iнсоляцiї територiй сумiжних дiлянок. Конкретнi вимоги щодо архiтектурного вирiшення огорож висоти конструкцiї матерiалу у населеному пунктi або його окремих районах повиннi бути визначенi в мiсцевих правилах забудови у разi їх затвердження . 6.9. Будiвельний паспорт iндивiдуального житлового будинку пiдписується керiвником пiдприємства яке його розробляло i погоджується з пожежною санiтарною службами та начальником органу мiстобудування та архiтектури райдержадмiнiстрацiї мiської ради . Погодження будiвельного паспорта iндивiдуального житлового будинку здiйснюється у мiсячний термiн. Будiвельний паспорт видається забудовнику у мiсячний термiн з дня подання письмової заяви та вiдповiдних матерiалiв до мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури. На пiдставi погодженої проектної документацiї на будiвництво або будiвельного паспорта розробником будiвельного паспорта проводиться винесення осей у натуру про що складається вiдповiдний акт до якого додаються графiчнi матерiали прив'язок до iснуючих геодезичних знакiв. Примiрник зазначеного акту додається до будiвельного паспорта. 6.10. У разi необхiдностi проведення на видiленiй ранiше пiд житлове будiвництво земельнiй дiлянцi реконструкцiї або капiтального ремонту житлового будинку господарських примiщень та споруд забудовник повинен отримати дозвiл органiв мiсцевого самоврядування. На пiдставi висновку мiсцевого органу мiстобудування i архiтектури вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування приймають рiшення про надання дозволу на будiвництво. 6.11. Орган мiстобудування та архiтектури органiзовує та контролює роботи з пiдготовки вихiдних даних на проектування об’єктiв мiстобудування будiвельних паспортiв надання iнших послуг у сферi мiстобудування. 6.12.На пiдставi погодженої проектної документацiї на будiвництво пiдприємстами що виготовляють будiвельний паспорт проводиться винесення осей в натуру про що складається вiдповiдних акт до якого додаються графiчнi матерiали прив’язок до iснуючих геодезичних знакiв. 6.13. Дозвiл на виконання iндивiдуальним забудовникам житлових будинкiв надається у вiдповiдностi до п. 5.46 цих Правил. 6.14. Пiд час будiвництва забудовник зобов’язаний: - здiйснювати забудову iнженерне облаштування i благоустрiй земельної дiлянки вiдповiдно до затвердженої документацiї будiвельного паспорта ; - здiйснювати необхiдний ремонт iснуючих будiвель та усувати помiченi дефекти; - вiдшкодовувати збитки або проводити ремонт зруйнованих ним дорiг iнженерних мереж. 6.15. При внесеннi в процесi будiвництва змiн до проекту житлового будинку або iнших будiвель забудовник зобов’язаний погодити їх з органами мiстобудування та архiтектури додатково. 6.16. Пiсля закiнчення будiвництва в повному обсязi житловий будинок господарськi будiвлi iншi споруди приймається в експлуатацiю державною технiчною комiсiєю в установленому порядку. На пiдставi рiшення про затвердження акта про прийняття об’єкта в експлуатацiю та вiдповiдного акта технiчної комiсiї здiйснюється реєстрацiя будинку в бюро технiчної iнвентаризацiї i видача забудовнику технiчного паспорта для подальшого оформлення права приватної власностi. Будiвництво здiйснене без дозволу на виконання будiвельних робiт згiдно зi ст. 24 29 Закону України “Про планування i забудову територiй” або без належно затвердженого проекту або з iстотними вiдхиленнями вiд нього або з грубим порушеннями державних будiвельних норм i правил вважається самовiльним i тягне за собою вiдповiдальнiсть передбачену ст. 96 97 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та ст. 105 Цивiльного Кодексу України. 7.Реконструкцiя будинкiв вбудовано-прибудованих примiщень горищ та мансард 7.1. Надання дозволу на проведення реконструкцiї будинкiв вбудовано-прибудованих примiщень горищ i мансард необхiдно здiйснювати у вiдповiдностi до Положення про систему технiчного обслуговування ремонту та реконструкцiї жилих будiвель у мiстах i селищах України затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України вiд 31.12.91 № 135 Законiв України “Про архiтектурну дiяльнiсть” “Про планування i забудову територiй” “Про охорону культурної спадщини” “Про власнiсть” тощо. Згiдно iз наведеним порядком надається дозвiл на проведення реконструкцiї будинкiв та вбудовано-прибудованих примiщень горищ i мансард а також будiвельних робiт пов’язаних iз змiною функцiонального призначення технiко-економiчних показникiв загальної площi корисної площi будiвельного об’єму конструктивної схеми влаштування дверних прорiзiв замiсть вiконних влаштування прорiзiв у капiтальних стiнах повний або частковий демонтаж перегородок збiльшення навантажень на несучi конструкцiї. Порядок реконструкцiї вбудовано-прибудованих примiщень 7.2. Для отримання дозволу на реконструкцiю вбудовано-прибудованого примiщення замовник звертається до виконавчого комiтету сiльської селищної мiської ради. У заявi зазначається передбачене функцiональне призначення об’єкта чисельнiсть пра цюючих мiсткiсть. До заяви додаються документи якi посвiдчують право власностi чи користування примiщенням або угода iз власником на право здiйснення реконструкцiї технiчний паспорт на зазначене примiщення а також ескiзнi передпроектнi пропозицiї передбаченої реконструкцiї схема генплану плани поверхiв фасади та розрiз . 7.3. За запитом органу мiсцевого самоврядування мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури протягом 15 календарних днiв розглядаються вищезазначенi матерiали та готується вiдповiдний висновок. На пiдставi вищезазначеного позитивного висновку органом мiсцевого самоврядування приймається рiшення про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документацiї або готується обгрунтована вiдмова. 7.4. Якщо примiщення переводиться згiдно iз законодавством iз житлового до нежитлового фонду за рiшенням виконкому сiльської селищної мiської ради таке рiшення одночасно є дозволом на розробку вiдповiдного проекту реконструкцiї цього примiщення. 7.5. У разi здiйснення реконструкцiї окремих вбудовано-прибудованих примiщень iснуючих будинкiв i споруд iз змiною або без змiни їх функцiонального призначення архiтектурно-планувальне завдання надається на пiдставi дозволу на виконання цих робiт. Порядок отримання дозволу на надбудову добудову чи переобладнання горищ будинкiв на мансарднi поверхи 7.6. Пiдставою для початку оформлення матерiалiв для отримання дозволу на надбудову добудову чи переобладнання горищ будинку на мансарднi поверхи є клопотання замовника до виконавчого комiтету вiдповiдної ради з пропозицiєю виступити iнвестором на виконання зазначених робiт. 7.7. Виконавчий комiтет вiдповiдної ради надає дозвiл замовнику щодо пiдготовку та оформлення вихiдних даних на проектування. Також виконавчий комiтет вiдповiдної ради може оголосити конкурс на визначення iнвестора на виготовлення iнвестицiйного проекту для проведення робiт з надбудови добудови чи переобладнання горищ будинкiв на мансарднi поверхи. 7.8. Замовник: погоджує питання надбудови або переобладнання горища будинку на мансардний поверх з власником будинку; замовляє в органах технiчної iнвентаризацiї експлуатуючих та проектних органiзацiях плани верхнього поверху з розмiщенням димових i вентиляцiйних каналiв iнженерними мережами загального користування висновок щодо можливостi надбудови з огляду на несучу здатнiсть iснуючих конструктивiв будинку; надсилає повiдомлення мешканцям верхнього поверху будинку про можливiсть участi в даному iнвестицiйному проектi з визначеним органом мiсцевого самоврядування термiном подання заявок вiдсутнiсть вiдповiдi до вказаного термiну означає вiдмову вiд участi в iнвестицiйному проектi . 7.9. Мешканцi верхнього поверху мають прiоритет у надбудовi та переобладнаннi горища будинку на мансардний поверх при всiх iнших рiвних умовах ремонту всього даху будинку чи частини будинку яка в його межах може бути самостiйною флiгель прибудова прийняття дольової участi у ремонтi даху будинку виконання iнших необхiдних робiт з ремонту будинку визначених власником будинку. 7.10. Мешканець що виявив бажання реконструювати власну квартиру з розширенням її за рахунок горища звертається за дозволом до виконавчого комiтету вiдповiдної ради. При зверненнi одночасно двох претендентiв на розширення квартири за рахунок площi горища перевага надається претенденту який потребує покращення житлових умов. 7.11. Згода мешканцiв будинку на будiвництво мансарди не вимагається якщо будинок знаходиться на балансi органiв мiсцевого самоврядування або комунальних житлово-експлуатацiйних органiзацiй i якщо будiвництво не погiршує житлових умов мешканцiв. 7.12. В разi оголошення виконавчим органом вiдповiдної ради конкурсу на виготовлення iнвестицiйного проекту для проведення робiт з надбудови добудови та переобладнання горища на мансардний поверх на нього покладається виконання робiт визначених п. 7.8 цих Правил. 7.13. Для обгрунтованого розгляду заявок замовникiв на надбудову i переобладнання горища будинку на мансардний поверх рiшенням виконавчого комiтету вiдповiдної ради утворюється конкурсна комiсiя. 7.14. За власнi кошти кожний замовник виготовляє проектнi пророблення фасади плани поверхiв розрiзи тощо якi погоджуються власником будинку управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї та вiдповiдним органом охорони культурної спадщини якщо об’єкт є пам’яткою архiтектури мiсцевого значення або розташований у межах iсторичних ареалiв населених мiсць головним архiтектором району мiста санiтарно-епiдемiологiчною та пожежною службами. 7.15. Погодженi проектнi пропозицiї подаються на розгляд конкурсної комiсiї. Протокол конкурсної комiсiї є пiдставою для прийняття рiшення виконавчого комiтету вiдповiдної ради у разi делегування йому таких повноважень вiдповiдною радою про визначення iнвестора iнвесторiв з наданням дозволу на проектування та будiвництво об’єкта. 7.16. Дозвiл на надбудову i переобладнання горища надається за умови виконання робiт по всьому даху або його частинi яка має закiнченi контури. 7.17. При розробцi проектної документацiї повиннi бути врахованi: - iнтереси власника та мешканцiв будинку; - передбаченi кошторисом кошти на лiквiдацiю можливих пошкоджень замiна окремих елементiв та благоустрою; - проект органiзацiї будiвництва iз заходами щодо нормалiзацiї умов проживання мешканцiв будинку. 7.18. Згода мешканцiв будинку на влаштування мансарди не вимагається у випадках якщо будинок утримується i експлуатується житлово-експлуатацiйними органами i якщо будiвництво не погiршує житлових умов мешканцiв. Згода мешканцiв вимагається у випадку коли технiчне переобладнання зачiпає їх iнтереси проведення iнженерних комунiкацiй через їх квартири . 7.19. Мешканцi будинку зобов’язанi забезпечити iнвестору вiльний доступ до горища та не перешкоджати виконанню будiвельно-монтажних робiт. 7.20. На пiдставi рiшення органу мiсцевого самоврядування iнвестор органiзовує розробку проектно-кошторисної документацiї збирає вихiднi данi на проектування i замовляє АПЗ в районному мiському вiддiлi мiстобудування та архiтектури. 7.21. Порядок пiдготовки та надання вихiдних даних на реконструкцiю будинкiв вбудовано-прибудованих примiщень горищ i мансард проектування та погодження проектної документацiї отримання дозволу на виконання будiвельних робiт та прийняття об’єкта в експлуатацiю здiйснюється згiдно з роздiлом 5 цих Правил. 8.Порядок проведення топографо-геодезичних та iнженерно-геологiчних вишукувань 8.1. Для виконання топографо-геодезичних та iнженерно-геологiчних вишукувань замовник повинен зареєструвати замовлення в управлiннi мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. 8.2. Всi топографо-геодезичнi та iнженерно-геологiчнi вишукування виконуються суб’єктами пiдприємницької дiяльностi якi мають вiдповiднi лiцензiї на проведення цих видiв робiт за винятком робiт передбачених ст. 15 Закону України “Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть”. 8.3. Для реєстрацiї робiт на проведення топографо-геодезичних робiт суб’єкти господарської дiяльностi подають такi документи: - заяву у 2-х примiрниках згiдно з додатком 23; - графiчне зображення викопiювання з генплану iншої мiстобудiвної документацiї або плану землекористування дiлянки або траси з нанесеною межею дiлянки; - копiю лiцензiї на право виконання робiт. Для реєстрацiї замовлення на проведення iнженерно-геологiчних робiт необхiдно додатково до перелiчених документiв крiм заяви згiдно з додатком 23 додати технiчнi завдання або програму погоджену замовником та заяву згiдно з додатком 24. Топографо-геодезичнi та iнженерно-геологiчнi роботи далi - вишукувальнi роботи за бажанням замовника можуть виконувати геолого-геодезичнi служби вiдповiдного органу мiстобудування в разi їх наявностi . 8.4. Вишукувальнi роботи здiйснюються на всiх землях незалежно вiд цiльового призначення та форми власностi лише з дозволу власника користувача земельної дiлянки а на землях державної власностi - органу мiсцевого самоврядування. Земельнi дiлянки для проведення вишукувальних робiт у власника землi або землекористувача не вилучаються i не викупляються. 8.5. У разi коли при проведеннi вишукувальних робiт прогнозується погiршення стану земельної дiлянки цi роботи за бажанням власника землевласника землекористувача можуть виконуватися за умови укладення з ним договору про вiдшкодування витрат на вiдновлення її властивостей. 8.6. Суб’єкти якi проводять вишукувальнi роботи зобов’язанi: - дотримуватись принципiв добросусiдства згiдно з ст. 90 91 та главою 17 Земельного кодексу України; - вiдшкодувати власникам земельних дiлянок землекористувачам усi нанесенi при виконаннi цих робiт збитки; - пiсля закiнчення робiт у мiсячний термiн привести за свiй рахунок вiдповiдно земельну дiлянку у стан придатний для використання її за призначенням; - оформити актом iз землекористувачами вiдсутнiсть взаємних претензiй. Строки початку i мiсце проведення робiт погоджуються з власниками землi землекористувачами а у разi недосягнення згоди рiшенням вiдповiдних органiв виконавчої влади мiсцевого самоврядування. 8.7. За результатами виконання топографо-геодезичних робiт до спецiально уповноваженого органу Державного геодезичного нагляду подаються технiчнi звiти i матерiали зйомок усiх робiт незалежно вiд обсягiв виконанi за рахунок державного бюджету а також копiї технiчних звiтiв i копiї матерiалiв зйомок на площi бiльше 5 кв. км. незабудованої територiї i бiльше 1 кв. км забудованої територiї однiєї дiлянки незалежно вiд джерел фiнансування за винятком фiнансованих iз державного бюджету . За результатами виконання топографо-геодезичних робiт до управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї подаються технiчнi звiти i матерiали зйомок виконанi на дiлянках площею до 100 га i протяжнiстю лiнiйних вишукувань до 25 км для розробки проектiв капiтального будiвництва. 8.8. Матерiали топографо-геодезичних робiт копiї топографiчних планiв технiчнi звiти зберiгаються згiдно iз Законом України “Про топографо-геодезичну та картографiчну дiяльнiсть” у Державному картографо-геодезичному фондi та в управлiннi мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї i використовуються лише iз додержанням вимог законодавства про авторськi та майновi права. 8.9. Органи мiстобудування та архiтектури якi здiйснюють реєстрацiю на виконання вишукувальних робiт подають рiчний звiт в Iнспекцiю державного геодези- чного нагляду України. 9. Встановлення пам’ятникiв i монументiв а також розмiщення зовнiшньої реклами та малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi 9.1. Роботи з проектування та встановлення пам’ятникiв i монументiв проводяться в такому ж порядку як i для iнших об'єктiв мiстобудування. 9.2. На конкурснiй основi здiйснюється розмiщення та проектування пам’ятникiв i монументiв iнших творiв монументального мистецтва якi розташовуються на територiї мiст обласного значення а також вздовж автошляхiв державного значення. Розташування та проектування творiв монументального мистецтва на iнших територiях областi також може проводитися на конкурснiй основi. 9.3. Порядок проведення архiтектурних та мiстобудiвних конкурсiв регламентується постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.99 № 2137 “Про затвердження порядку проведення архiтектурних та мiстобудiвних конкурсiв”. 9.4. АПЗ на проектування пам’ятникiв i монументiв на територiї областi готуються вiдповiдними органами мiстобудування та архiтектури i погоджуються управлiнням мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. 9.5. Проекти i моделi пам’ятникiв i монументiв погоджуються архiтектурно-мiстобудiвною радою при управлiннi мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї. 9.6.Порядок розмiщення зовнiшньої реклами регламентується Законами України “Про рекламу” “Про охорону культурної спадщини” постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.03.1994 № 198 “Про затвердження єдиних правила ремонту i утримання автомобiльних дорiг вулиць залiзничних переїздiв правила користування ними та охорони” з змiнами та доповненнями та правилами розробленими вiдповiдними державними адмiнiстрацiями та виконавчими комiтетами вiдповiдних рад мiст обласного значення на пiдставi Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.1998 № 1511 “Про затвердження Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами”. Форми заявки та дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами наведенi в додатках 25 26 до цих Правил. 9.7. Порядок розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi регламентується Типовими правилами розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi затвердженими наказом Держбуду вiд 13.10.2000 № 227 зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 27.10.2000 за 755/4976 з внесеними наказом Держбуду України вiд 16.10.02 № 59 змiнами та доповненнями заявка дозвiл та акт про прийняття малої архiтектурної форми додаються в додатках 27 28 29 . Розмiщення малих архiтектурних форм на землях лiсового фонду вiдбувається за погодженням вiдповiдного органу лiсового господарства. 9.8.Розмiщення зовнiшньої реклами малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi iнших об’єктiв на пам’ятках нацiонального значення в межах зон охорони цих пам’ятникiв iсторичних ареалiв населених мiсць дозволяється за погодженням Державної служби з охорони культурної спадщини створено у складi Мiнiстерства культури України а на пам’ятках мiсцевого значення - за погодженням з органом охорони культурної спадщини облдержадмiнiстрацiї при умовi вiдведення земельних дiлянок в установленому порядку. 10. Здiйснення державного контролю у сферi мiстобудування. Державний архiтектурно-будiвельний контроль. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог мiстобудiвного законодавства державних стандартiв норм i правил у сферi будiвництва правил забудови 10.1. У вiдповiдностi з чинним законодавством державний контроль у сферi мiстобудування здiйснюють: - мiсцевi державнi адмiнiстрацiї - за додержанням архiтектурно-будiвельних норм правил i стандартiв; - органи мiсцевого самоврядування у межах делегованих повноважень - за дотри- манням законодавства затвердженої мiстобудiвної документацiї при плануваннi та за- будовi вiдповiдних територiй. 10.2. Для забезпечення пiд час забудови територiй розмiщення i будiвництва об’єктiв архiтектури додержання суб’єктами архiтектурної дiяльностi затвердженої мiстобудiвної та iншої проектної документацiї мiсцевих правил забудови населених пунктiв вимог вихiдних даних а також з метою захисту державою прав споживачiв будiвельної продукцiї здiйснюється в установленому законодавством порядку державний архiтектурно-будiвельний контроль. 10.3. Державний архiтектурно-будiвельний контроль за додержанням вимог мiсто- будiвного законодавства в областi здiйснюється на вiдповiдних територiях Київською обласною районними та мiськими у мiстах обласного значення iнспекцiями державного архiтектурно-будiвельного контролю вiдповiдно до Положення про державний архiтектурно-будiвельний контроль затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.03.93 № 225 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.95№ 253 . 10.4. Державний архiтектурно-будiвельний контроль здiйснюється шляхом надання вiдповiдних дозволiв проведення необхiдних перевiрок надання приписiв щодо усунення порушень законодавства державних стандартiв норм i правил технiчних умов затверджених проектних рiшень накладання штрафiв за виявленi порушення тощо. 10.5. Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудування визначається Законом України “Про вiдповiдальнiсть пiдприємств їх об’єднань установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування” Кримiнальним кодексом України ст. 253 275 Цивiльним кодексом України ст. 105 та Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення ст.ст. 791 96 961 97 . 10.6. Iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю розглядають справи про правопорушення передбаченi Законом України “Про вiдповiдальнiсть пiдприємств їх об’єднань установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування” та ст. 791 ст. 96 ч. 1 ст. 961 ст. 97 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. 10.7. Вiд iменi iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю розглядати справи про порушення передбаченi Законом України “Про вiдповiдальнiсть пiдприємств їх об’єднань установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" та накладати штрафи а також розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право начальник Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України та його заступники начальники iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю в областях районах i мiстах обласного значення. 10.8. Рiшення посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю з розгляду справ про правопорушення оформляються вiдповiдними постановами. 10.9. Сплата штрафiв за правопорушення у сферi будiвництва не звiльняє забудовника вiд необхiдностi усунення порушень i вiдшкодування нанесених збиткiв. 10.10. Дiї рiшення i постанови посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контрою по розгляду справ про правопорушення у сферi мiстобудування можуть бути оскарженi в судовому порядку. Додатки до Рішення Київсбкї обласної ради Від19.06.03 №096-08-ХХІV “Правила забудови Київської області” Додаток 1 Зразок рiшення сiльської селищної мiської ради про розробку мiстобудiвної документацiї. сiльська селищна мiська рада району Київської областi Р I Ш Е Н Н Я Про розробку коригування назва мiстобудiвної документацiї села селища мiста назва населеного пункту села селища мiста назва мiстобудiвної документацiї розроблена i затверджена у роцi. Змiна за останнi роки соцiально-економiчних передумов та прiоритетiв призвела до ситуацiї при якiй рiшення iснуючого генерального плану не можуть бути пiдставою для подальшого комплексного розвитку села селища мiста . Враховуючи необхiднiсть рацiонального використання земель створення належних умов для життєзабезпечення села селища мiста та керуючись Законами України “Про планування i забудову територiй” “Про мiсцеве самоврядування в Українi” сiльська селищна мiська рада ВИРIШИЛА: 1.Замовити розробку коригування генерального плану або iншої мiстобудiвної документацiї комплексної забудови села селища мiста . 2.Доручити виконкому сiльської селищної мiської рад: 2.1.Здiйснити комплекс заходiв з органiзацiї розробки коригування територiї села селища мiста . назва мiстобудiвної документацiї 2.2.Сповiстити через засоби масової iнформацiї про початок розробки коригування генерального плану i визначити адресу та строки подання пропозицiй фiзичними i юридичними особами. 2.3.Пiд час проведення робiт з розробки коригування генерального плану села селища мiста проектнi рiшення щодо розмiщення об’єктiв узгоджувати з iнститутом - автором вищезазначеної мiстобудiвної документацiї. 3.Виготовлену мiстобудiвну документацiю пiсля проведення громадського обговорення подати на затвердження сесiї сiльської селищної мiської ради за наявностi всiх необхiдних висновкiв i державних експертиз проведених згiдно з чинним законодавством. 4.Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю Сiльський селищний мiський голова Додаток 2 Зразок акта вибору та обстеження земельної дiлянки для будiвництва об’єкта АКТ вибору та обстеження земельної дiлянки для будiвництва об’єкта 20 . р. Комiсiя в складi: Голова комiсiї посада прiзвище iм’я по батьковi Члени комiсiї: посади прiзвища iм’я по батьковi Запрошенi: посади прiзвища iм’я по батьковi провела вибiр та обстеження земельної дiлянки передбаченої назва та адреса об’єкта 1.Обгрунтування необхiдностi вiдведення земельної дiлянки 2.Характеристика земельної дiлянки 3.Юридичний статус земельної дiлянки 4.Особливi умови 5.Висновок комiсiї Додаток: графiчний матерiал назва графiчного матерiалу Голова комiсiї П.I.Б. Члени комiсiї П.I.Б. Запрошенi П.I.Б. Додаток 3 Зразок акта вибору та обстеження земельної дiлянки для будiвництва об’єкта сiльська селищна мiська рада району Київської областi Р I Ш Е Н Н Я Про надання дозволу на пiдготовку матерiалiв погодження мiсця розташування об'єкта Розглянувши клопотання назва юридичної особи керуючись статтями 12 частинами п'ятою - сьомою статтi 151 пунктом 34 частини першої статтi 26 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” сiльська селищна мiська рада ВИРIШИЛА: 1.Надати дозвiл назва юридичної особи на пiдготовку матерiалiв погодження мiсця розташування об'єкт на земельнiй дiлянцi площею га угiддя за рахунок земель на територiї ради. власник або постiйний земекористувач 2. назва юридичної особи подати до районного мiського вiддiлу земельних ресурсiв такi матерiали погодження мiсця розташування: 2.1. Викопiювання з генерального плану або iншої мiстобудiвної документацiї населеного пункту копiю плану земельної дiлянки з нанесенням на нiй варiантiв розмiщення об'єкта iз зазначенням загальної площi яку необхiдно вилучити. Зазначення складу угiдь земельної дiлянки що вилучається та умови її вiдведення. 2.2. Висновки про погодження найбiльш доцiльного мiсця розташування об'єкта розмiру намiчуваної для вилучення земельної дiлянки загальної та по угiддях та умови її вилучення: 2.2.1. землекористувача; 2.2.2. органу по земельних ресурсах; 2.2.3. природоохоронного органу; 2.2.4. органу мiстобудування i архiтектури; 2.2.5. санiтарного-епiдемiологiчного органу; 2.2.6. органу охорони культурної спадщини. 2.3. Якiсну характеристику грунтiв i необхiднiсть вiдшкодування втрат сiльськогосподарського та лiсогосподарського виробництва. Сiльський селищний мiський голова Додаток 4 Перелiк об’єктiв комплексний висновок на розмiщення яких готується на пiдставi висновку управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї ПЕРЕЛIК 0об'єктiв комплексний висновок про розмiщення яких готується на пiдставi висновку управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї 1.Об’єкти що розмiщуються в зонi охорони пам’яток архiтектури. 2.Об’єкти дорожнього сервiсу. 3.Об’єкти що становлять пiдвищену екологiчну небезпеку. 4.Об’єкти будiвництво яких здiйснюється за рахунок державного або обласного бюджетiв а також тi що перебувають у державнiй власностi спiльнiй власностi територiальних громад областi. 5.Важливi споруди i комплекси архiтектури що формують мiстобудiвне середовище лiкувальнi санаторно-курортнi та оздоровчi установи. 6.Культовi споруди пам'ятнi знаки пам'ятники. 7.Будiвництво шляхiв лiнiй електропередач та зв'язку трубопроводiв осушувальних i зрошувальних каналiв та iнших лiнiйних споруд розташованих на територiях декiлькох районiв. Додаток 5 до правил забудови територiї Київської областi зразок сiльська селищна мiська рада району Київської областi РIШЕННЯ Про погодження мiсця розташування об’єкта назва об’єкта назва фiзичної чи юридичної особи Розглянувши клопотання про погодження мiсця розташування назва об’єкта назва юридичної особи керуючись статтями 149 151 та роздiлом Х Перехiднi положення Земельного кодексу України Законом України Про мiсцеве самоврядування в Українi сiльська селищна мiська рада ВИРIШИЛА: Погодити мiсце назва фiзичної чи юридичної особи розташування назва об’єкта на земельнiй дiлянцi площею га в тому числi по угiддях за рахунок земель назва землекористувача у якого вилучається земельна дiлянка за адресою Сiльський селищний мiський голова Додаток 6 Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.1999 № 2328 “Про порядок надання архiтектурно-планувального завдання та технiчних умов щодо iнженерного забезпечення об’єкта архiтектури i визначення розмiру плати за їх видачу” форма Затверджую Погоджено Начальник управлiння Начальник мiсцевого органу мiстобудування та мiстобудування та архiтектури архiтектури пiдпис облдержадмiнiстрацiї пiдпис р. р. Архiтектурно-планувальне завдання № на проектування об’єкта архiтектури для нового будiвництва розширення реконструкцiї реставрацiї крiм пам’яток iсторiї та культури капiтальний ремонт необхiдне пiдкреслити . Назва об’єкта архiтектури та основнi характеристики Адреса об’єкта архiтектури Термiн дiї архiтектурно-планувального завдання до Термiн дiї архiтектурно-планувального завдання продовжено до Основнi вiдомостi 1.Замовник Телефон Iдентифiкацiйний номер Юридична адреса Банкiвськi реквiзити 2. Архiтектурно-планувальне завдання надано на пiдставi: затвердженої мiстобудiвної документацiї державних будiвельних норм мiсцевих правил забудови рiшення про погодження мiсця розташування об’єкта архiтектури дозвiл на виконання проектно-вишукувальних робiт 0 заяви замовника забудовника на розроблення архiтектурно-планувального завдання До заяви додаються: документ що засвiдчує право власностi користування земельною дiлянкою план земельної дiлянки викопiювання з генерального або ситуацiйного плану основнi характеристики об’єкта архiтектури передпроектнi розробки виконанi замовником для вирiшення питань попереднього погодження мiсця розташування об’єкта дозволу на виконання проектно-вишукувальних робiт у разi експериментального будiвництва спорудження технiчно складних об’єктiв архiтектури а також необхiдностi внесення змiн до проекту забудови населеного пункту чи проекту детального планування або їх вiдсутностi висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної служби копiя одержаний замовником для вирiшення питання погодження мiсця розташування об’єкта архiтектури надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робiт 3.Вид проектування погоджений iз замовником iндивiдуальне експериментальне застосування типового проекту проекту повторного застосування 4. Стадiйнiсть проектування Характеристика земельної дiлянки 5. Площа дiлянки кв. метрiв. 6. Межi дiлянки 7. Належнiсть дiлянки до iсторико-культурних санiтарно охоронних зон тощо 8. Планувальнi обмеження 9. Будинки та споруди розташованi на дiлянцi запроектованi або такi що перебувають у стадiї будiвництва їх призначення поверховiсть технiчний стан тощо 10. Використання дiлянки на час видачi архiтектурно-планувального завдання 11.Наявнiсть i характеристика зелених насаджень 12. Коротка характеристика використання сумiжних дiлянок будови що розташованi будуються i проектуються благоустрiй тощо 13. Дiючi та запроектованi iнженернi мережi 14. Особливi умови рельєф сейсмiчнiсть пiдтоплюванi територiї зсуви просадки пiдробки карсти тощо Мiстобудiвнi вимоги 15. Проектування об’єкта архiтектури здiйснюється вiдповiдно до генерального плану правил забудови населеного пункту та проекту забудови чи проекту детального планування 1 умови розмiщення щодо червоних лiнiй вулиць та меж земельної дiлянки 2 обмеження щодо поверховостi висоти 3 iншi мiстобудiвнi особливостi 16. Вимоги до розроблення завдання на реставрацiю складання iсторичної довiдки тощо 17. Вимоги до реставрацiї реконструкцiї капiтального ремонту згiдно з архiтектурно-технiчним паспортом об’єкта архiтектури 18.Вимоги до виконання розгорток по вулицях 19.Дорожньо-транспортнi вимоги пiд’їзди пiдземнi переходи транспортнi розв’язки мiсця паркування тощо 20.Умови використання пiдземного простору територiї 21. Вимоги до благоустрою озеленення територiї архiтектурних малих форм та елементiв зовнiшньої реклами 22. Обмеження щодо планування територiї з урахуванням технологiї та зонування об’єкта архiтектури промислового призначення 23.Вимоги до врахування потреб iнвалiдiв 24.Протипожежнi вимоги 25.Iншi умови Об’ємно-планувальнi вимоги 26. В об’ємно-планувальному рiшеннi об’єкта архiтектури врахувати передпроектнi розробки пропозицiї результати конкурсiв тощо 27. Вимоги до змiн функцiонального призначення об’єкта архiтектури 28. Окремi елементи об’єкта архiтектури деталi фасадiв iнтер’єри благоустрiй наявнiсть творiв монументального i прикладного мистецтва визначенi в його архiтектурно - технiчному паспортi якi не пiдлягають змiнам без згоди архiтектора - автора проекту i мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури а за вiдсутностi архiтектора - автора проекту - без згоди органу мiстобудування та архiтектури 29. Вимоги до використання перших поверхiв та вбудовано-прибудованих примiщень 30.Вимоги до сумiщення функцiй об’єкта архiтектури 31.Вимоги до розташування примiщень для громадських по- треб 32.Вимоги до врахування потреб iнвалiдiв 33.Особливi умови в тому числi вимоги до рiшення фасадiв та їх елементiв рекомендований матерiал чи колiр зовнiшнього опорядження - у разi розмiщення об’єкта в зонах з особливими архiтектурними вимогами тощо Iнженерно-технiчнi вимоги та iншi висновки 34.Проектом передбачити оснащення об’єкта архiтектури i прилеглої територiї необхiдними видами iнженерного обладнання згiдно з технiчними умовами щодо: водопостачання каналiзацiї теплопостачання електропостачання радiофiкацiї та електрозв’язку газопостачання зовнiшнього освiтлення вiдведення зливових вод зливова каналiзацiя телефонiзацiї телебачення диспетчеризацiї енергозбереження та енергоефективностi забезпечення санiтарних вимог збирання вивезення утилiзацiї чи захоронення твердих промислових та господарсько-побутових вiдходiв будiвництва пожежних депо 35. Особливi умови Iншi вимоги 36. Умови проведення топографо-геодезичних та iнженерно-геологiчних розвiдувань одержати у мiсцевому органi мiстобудування та архiтектури. Дозвiл на проведення розвiдувань одержати в установленому порядку 37. Умови та рекомендацiї щодо проектування будiвництва i благоустрою територiї об’єкта архiтектури промислового призначення в структурi забудови населеного пункту що склалися або району що проектується одержати у територiальнiй органiзацiї з питань промислового будiвництва 38. Необхiднiсть дотримання окремих умов варiантнiсть розробок необхiднiсть проведення додаткових дослiджень архiтектурних мiстобудiвних конкурсiв тощо Проектну документацiю подати на розгляд та погодження 40.Особливi умови забезпечення заходiв з енергозбереження вимоги до економiї ресурсiв розроблення додаткових рiшень вузлiв елементiв тощо 41. Перелiк матерiалiв для розгляду мiстобудiвною художньою радою Архiтектурно-планувальне завдання пiдготував i склав посада прiзвище пiдпис дата МП Архiтектурно-планувальне завдання одержав посада прiзвище пiдпис дата Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудування ознайомлений посада прiзвище пiдпис дата Архiтектурно-планувальне завдання складено у примiрниках. Замовлення вiд р. № Архiтектурно-планувальне завдання вiд р № перереєстровано р. № Додатковi вимоги при перереєстрацiї посада прiзвище пiдпис дата М.П. Примiтки: 1. Пункти 16 17 27 28 заповнюються для архiтектурно-планувального завдання на проектування об’єктiв архiтектури житлово-громадського призначення для розширення реконструкцiї реставрацiї i капiтального ремонту. 2. Пункти 17 22 27 28 i 37 заповнюються для архiтектурно-планувального завдання на проектування об’єктiв архiтектури промислового призначення для нового будiвництва розширення реконструкцiї та капiтального ремонту. 3. Змiни до наданого архiтектурно-планувального завдання можуть бути внесенi лише за згодою замовника мiсцевим органом мiстобудування i архiтектури який його видав а технiчних умов - органiзацiями якi їх надали. Пiсля закiнчення термiну дiї архiтектурно-планувальне завдання пiдлягає перереєстрацiї та продовженню в мiсцевому органi мiстобудування та архiтектури який його видав а технiчнi умови - в органiзацiях якi їх надали. У разi змiни намiру замовника щодо виду цiльового призначення будiвництва ви- никнення необхiдностi знесення iснуючих будинкiв та споруд замовник зобов’я- заний у десятиденний термiн повiдомити про це мiсцевий орган мiстобудування та архiтектури а також органiзацiї що надали технiчнi умови. У цьому разi дiя архiтектурно-планувального завдання i технiчних умов зупиняється до вирiшення необхiдних питань. Архiтектурно-планувальне завдання не дає права розпочинати виконання будiвельних робiт та освоєння земельної дiлянки. Додаток 7 форма ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ споживача електричної енергiї 1.Замовник будiвництва його адреса 2.Об’єкт будiвництва його адреса 3.Найменування й адреса проектної органiзацiї 4.Термiн будiвництва реконструкцiї об’єкта планується 5.Термiн закiнчення проектування робочих креслень для будiвництва 6. Початок будiвництва 7.Введення в експлуатацiю планується 8.Загальна потреба об’єкта який будується реконструюється У тому числi за категорiєю надiйностi: електропостачання перша друга третя КВт; 9. Наявнiсть систем електропостачання КВт; електроводонагрiвання КВт; режим їх роботи Наявнiсть субабонентiв поiменно Наявнiсть споживачiв 1 категорiї та їх перелiк. 12. Коротка характеристика виробництва та електричного обладнання Додаток: Викопiювання з генплану мiсцевостi в масштабi не менш нiж 1:2000 з прив’язкою об’єкта до iснуючих i проектованих вулиць об’єктiв iз нанесенням iснуючих електричних мереж. М.П. Замовник М.П. Проектувальник Додаток 8 форма ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ споживача природного газу 1.Замовник будiвництва його адреса 2.Об’єкт будiвництва його адреса 3.Найменування й адреса проектної органiзацiї 4.Термiн будiвництва реконструкцiї об’єкта планується 5.Термiн закiнчення проектування робочих креслень для будiвництва 6.Початок будiвництва 7.Введення в експлуатацiю планується 8.Загальна потреба об’єкта який будується реконструюється м.куб/рiк 9. Стислi данi про iснуюче джерело газопостачання: дiаметр газопроводу м.м. Довжина введення мп Тиск газу в точцi пiдключення кгс/кв.см Глибина залягання 10.Стислi данi про об’єкт газопостачання характеристика об’єкта геометрична висота й геофiзична позначка землi вимоги до надiйностi потреба в резервуваннi чим зумовлена Додаток: Викопiювання з генплану мiсцевостi в масштабi не менш нiж 1:2000 з прив’язкою об’єкта до iснуючих i проектованих вулиць об’єктiв. М.П. Замовник М.П. Проектувальник Додаток 9 ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ споживача теплової енергiї 1. Замовник будiвництва його адреса 2. Об’єкт будiвництва його адреса 3. Найменування й адреса проектної органiзацiї 4.Термiн будiвництва реконструкцiї об’єкта планується 5.Термiн закiнчення проектування об’єкта 6. Початок будiвництва 7. Введення в експлуатацiю заплановано 8.Загальна теплопотреба об’єкта який будується реконструюється У тому числi за видами теплоспоживання: Опалення МВт; Вентиляцiя МВт; гаряче водопостачання максимальне та середнє МВт; Технологiя МВт; 8. Iснуюче теплове навантаження 10. Збiльшення теплового навантаження в тому числi: За 200 р. МВт; За 200 р. МВт; За 200 р. МВт; 11. Стислi данi про iснуюче джерело теплопостачання пiчне опалення окрема або вбудована котельня кiлькiсть тип потужнiсть котлiв вид палива 12.Стислi данi про об’єкт теплофiкацiї характеристика об’єкта геометрична висота й геофiзична позначка землi вимоги до надiйностi потреба в резервуваннi чим зумовлена Додаток: викопiювання з генплану мiсцевостi в маштабi не менш нiж 1: 2000 з прив’язкою до iснуючих проектованих вулиць об’єктiв. МП Замовник МП Проектувальник Додаток 10 форма ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ з умов пожежної безпеки 1. Замовник будiвництва його адреса 2. Об’єкт будiвництва його адреса 3. Площа дiлянки га; 4. Найближча пожежна частина розташована в 5. Вiдстань по дорозi складає км кiлькiсть iснуючих пожежних автомобiлiв основних i спецiальних кiлькiсть особового складу чол. 6. Необхiдна нормативна кiлькiсть пожежних автомобiлiв та особового складу 7. Наявнiсть дорiг загального користування з твердим покриттям вiд найближчої пожежної частини 8. На дiлянцi розташованi перерахувати будiвлi що пiдлягають знесенню та iснуючi будiвлi 9. Будiвлi що пiдлягають реконструкцi 10.Характеристика об’єкта що проектується: а орiєнтована вартiсть будiвництва об’єкта враховуючи обладнання тис.грн.; б ступiнь вогнестiйкостi будiвель i споруд ; в категорiя будiвель щодо вибухопожежної небезпеки ; г кiлькiсть будiвель що проектуються ; д найбiльший будiвельний об’єм будiвель м.куб.; є найбiльша поверховiсть будiвель ; ж площа будiвель м.кв.; з потрiбнi витрати на зовнiшнє пожежегасiння л/сек Кому доручена розробка проектної документацiї назва органiзацiї адреса 10. Нормативнi термiни: проектування будiвництва Замовник М.П. посада прiзвище iнiцiали телефон Проектна органiзацiя м.п. посада прiзвище iнiцiали телефон Висновок мiсцевого органу держпожежнагляду Начальник СДПЧ СДПН м.п. Проектувальник Додаток: Викопiювання з генплану мiсцевостi в масштабi не менш нiж 1:2000 з прив’язкою об’єкта до iснуючих i проектованих вулиць об’єктiв. М.П. Замовник М.П. Проектувальник Додаток 11 форма ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ на пiдключення найменування об’єкта до систем водопостачання i водовiдведення 4. Замовник будiвництва його адреса 5. Об’єкт будiвництва його адреса 6. Найменування й адреса проектної органiзацiї 7. Найменування й адреса пiдрядної органiзацiї 8. Термiн будiвництва реконструкцiї об’єкта планується 9. Термiн закiнчення проектування робочих креслень для будiвництва 10. Кошторисна вартiсть об’єкта 11. Початок будiвництва 12. Введення в експлуатацiю планується 10. Потреба у водi питної якостi за ГОМТ 2874-82 м.куб/добу максимальнi витрати л/с з до годин у тому числi : на господарсько-питнi потреби м.куб/добу макс л/с на технологiчнi потреби м.куб/добу макс л/с на поливання територiї м.куб/добу макс л/с витрати на пожежегасiння л/с витрати води для вiдомчого житла м.куб/добу макс л/с 11. Потреба у технiчнiй водi м.куб/на добу 12. Санiтарно-технiчнi показники стiчних вод: а - кiлькiсть м.куб/добу - макс.витрати л/с з до годин у тому числi господарсько-побутових куб/добу л/с - виробничих м.куб/добу л/с коефiцiєнт нерiвномiрностi витрати стокiв вiд вiдомчого житла м.куб/добу - зваженi речовини мг/л - БКП повне мг/л - Сульфiди мг/л - Характернi iнгредiєнти i токсичнi речовини: Zn Cr Ni Iншi 13. На територiї об єкта передбачено: а локальнi очиснi споруди у складi: б урахування стокiв якi складаються марка приладу в автоматизованi пробовiдбiрники марка г наявнiсть лабораторiї д заходи на майданчику усереднення розбавлення стокiв дозований викид тощо е заходи з утилiзацiї або використання осадiв виробничих стiчних вод вказати мiсце захоронення осадiв технологiю їх використання тощо. Сумiш виробничих i господарсько-побутових стiчних вод вiдповiдає вимогам Бнiп 2.04.03-85 i Правилам прийому виробничих стiчних вод у каналiзацiю населених пунктiв. З яких показникiв не вiдповiдає перелiчити 15. Обсяг води яка використовується в системi оборотного i повторного промводопостачання куб.м. Додатки до опитувального листа: викопiювання з ситуацiйного плану населеного пункту територiї з прив’язкою до систем водопостачання i водовiдведення; паспорт водного господарства об’єкта який проектується; витяг з рiшення мiсцевого органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування про дозвiл на будiвництво про видiлення земельної дiлянки ; дозвiл органiв Держводгоспу України Держгеологiї України або Мiнiстерство природи України на використання води з поверхневих або пiдземних джерел для технiчного водопостачання. Примiтка: По пп. 10 11 потреба у водi пiдтверджується розрахунками якi додаються. М.П. Замовник М.П. Проектувальник Додаток 12 форма ОПИТУВАЛЬНИЙ АРКУШ споживача паливно-енергетичних ресурсiв для отримання технiчних вимог у територiальному управлiннi державної iнспекцiї з енергозбереження по Київськiй областi 1.Найменування та адреса пiдприємства замовника будiвництва 2.Найменування та адреса проектної органiзацiї 3.Планується будiвництво реконструкцiя модернiзацiя об’єкта 4.Термiн закiнчення проектування об’єкта 5.Початок будiвництва 6.Введення в експлуатацiю планується 7.Призначення будiвель об’єкта 8.Данi про джерело теплопостачання тип обладнання вид палива наявнiсть зовнiшнiх теплових мереж 9. Загальне споживання теплової енергiї об’єктом який будується реконструюється модернiзується МВт в тому числi на - опалення МВт - вентиляцiю МВт - гаряче водопостачання МВт - технологiю МВт 10. Максимальне споживання природного газу на об’єктi який будується реконструюється модернiзується - кiлькiсть тип потужнiсть газообладнання МВт 11.Загальна встановлена електрична потужнiсть об’єкта який будується реконструюється модернiзується к.ВА к.ВТ у тому числi: - силове обладнання к.ВА к.ВТ - освiтлювальне обладнання к.ВТ 0 Продовження додатка 12 - електропостачання гаряче водопостачання к.ВТ 13. кiлькiсть тип електрообладнання 12.Загальне водопостачання м3/добу 13.Передбачуваний облiк паливно-енергетичних ресурсiв тип приладiв : - холодне водопостачання: - комерцiйний облiк - технологiчний облiк - гаряче водопостачання: - комерцiйний облiк - технологiчний облiк - газопостачання: - комерцiйний облiк - технологiчний облiк 14.Резервне або альтернативне джерело енергетичних ресурсiв 15.Передбачуване утилiзацiйне обладнання М.П. Керiвник пiдприємства-замовника споживача М.П. Керiвник проектної органiзацiї Додаток 13 ДБН А. 2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва” СКЛАД ЗАВДАННЯ ПЛАНОВОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ Назва та мiсцезнаходження об'єкта. Пiдстава для проектування. Вид будiвництва. Данi про замовника. Данi про проектувальника генерального проектувальника . Данi про пiдрядчика генерального пiдрядчика-за наявностi такого . Стадiйнiсть проектування. Iнженернi вишукування за їх наявностi . Вихiднi данi про особливi умови будiвництва група осiдання грунтiв пiдроблюванi i пiдтоплюванi територiї тощо . Основнi архiтектурно-планувальнi мiстобудiвнi вимоги i характеристики об'єкта що проектується. Черговiсть проектування та будiвництва. Вказiвки про необхiднiсть: розроблення окремих проектних рiшень у декiлькох варiантах i на конкурсних засадах; попереднiх погоджень проектних рiшень iз зацiкавленими вiдомствами; виконання демонстрацiйних матерiалiв i креслень iнтер'єрiв їх склад та форма; виконання науково-дослiдних та дослiдно-експериментальних робiт у процесi проектування i будiвництва; технiчний захист iнформацiї. Данi про вид палива та попереднi погодження щодо його використання якщо передба- чається автономне теплопостачання. Потужнiсть або характеристика об'єкта виробнича програма. Вимоги щодо пожежної безпеки. Вимоги до благоустрою майданчика. Вимоги до iнженерного захисту територiй i споруд. Основнi вимоги щодо iнвестицiйних намiрiв. Вимоги до режиму безпеки та охорони працi. Вимоги до розроблення спецiальних заходiв. Примiтка: 1.Завдання на проектування затверджує замовник iнвестор погоджує проектувальник. 2.Склад завдання на проектування може змiнюватися вiдповiдно до особливостей об’єктiв що проектуються та умов будiвництва. Додаток 14 Затверджено наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України 12.09.2001 № 179 зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 26.09.2001 за № 844/6035 Перелiк об'єктiв затвердження проектiв будiвництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи 1 . Виробнича дiяльнiсть спецiальнi роботи 1.1 Вибiркова замiна одиниць та вузлiв основного технологiчного устаткування систем управлiння та автоматизацiї у яких вичерпано технiчний ресурс - без перепрофiлювання технiчного переоснащення чи реконструкцiї об'єктiв та пiдприємства в цiлому. 1.2. Роботи з пiдтримання виробничої потужностi гiрничих пiдприємств. 1.3. Переобладнання - систем опалення вентиляцiї водопостачання каналiзацiї газопостачання включаючи спецiальне силових та слабкострумних систем якi забезпечують функцiонування основної технологiї без змiни технiчних параметрiв. 1.4. Капiтальний ремонт виробничих споруд без змiни конструктивної схеми без збiльшення навантажень на елементи конструкцiй без змiни зовнiшнiх архiтектурних форм. 1.5.Упровадження сучасних рiшень при опорядженнi iнтер’єрiв адмiнiстративних примiщень офiсiв та iнших примiщень у iснуючих адмiнiстративно-побутових корпусах. 1.6. Улаштування систем пожежного оповiщення внутрiшнього та зовнiшнього пожежного водопостачання та пожежної сигналiзацiї блискавкозахисту iснуючих будинкiв i споруд. 1.7. Дообладнання iснуючих комплексiв приймально-передавальними пристроями супутникового зв’язку вузлами доступу до загальних iнформацiйних систем спецiальними системами охоронної сигналiзацiї. 2.Житловi будинки iншi об’єкти соцiальної сфери 2.1. Садибнi одно- двоквартирнi житловi будинки з числом наземних поверхiв до двох включно не рахуючи мансарди при загальнiй площi будинку в межах 200 кв.м дачнi будинки або будинки на садових дiлянках з вищезазначеними параметрами що мають пiдвальнi примiщення та господарськi споруди.* 2.2. Культовi будинки та споруди рiзних конфесiй при мiсткостi в межах 50 осiб крiм монастирiв сакральнi знаки.* 2.3.Улаштування при наявностi погодження проекту мiсцевим органом мiстобудування та архiтектури в iснуючих багатоквартирних житлових будинках вбудованих закладiв торгiвлi громадського харчування побутового обслуговування службових примiщень офiсiв - без змiни конструктивної схеми споруди без збiльшення навантажень на фундаменти стiни каркас перекриття за умови встановлення вiдокремленого облiку енергоносiїв гарячої та холодної води. 2.4. Капiтальний ремонт в житлових будинках та iнших об’єктах соцiальної сфери без змiни конструктивної схеми без збiльшення навантажень на фундаменти стiни каркас перекриття при замiнi окремих конструкцiй без змiни зовнiшнiх архiтектурних форм за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачi огороджуючих конструкцiй будинку. 2.5.Одноповерховi павiльйони закладiв торгiвлi громадського харчування побутового обслуговування при площi забудови в межах 30 кв.м. спорудження яких не пов’язане iз знесенням iснуючих iнших споруд чи виносом iснуючих пiдземних комунiкацiй за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачi огороджуючих конструкцiй для закладiв якi працюють протягом року та встановлення приладiв облiку енергоносiїв гарячої та холодної води.* 2.6.Улаштування автономних котелень дахових вбудованих прибудованих загальною потужнiстю до 200 квт. 2.7. Улаштування в iснуючих садибних житлових будинках систем опалення еквiвалентна потужнiсть яких разом з кухонною плитою не перевищує 50 квт. * ПОЛОЖЕННЯ НЕ СТОСУЮТЬСЯ: а проектної документацiї на будiвництво групи будинкiв; б будiвництва на територiях iз складними iнженерно-геологiчними та техногенними умовами райони з сейсмiчнiстю 6 балiв та вище пiдроблюванi карстонебезпечнi та пiдтоплюванi територiї грунти насипнi зсувнi що просiдають та набухають дiлянки у районах морської абразiї . 3.Допомiжнi споруди iнженерна iнфраструктура благоустрiй 3.1. Автостоянки на 1-2 бокси для iндивiдуальних легкових автомобiлiв що розташовуються в межах дiлянок де немає потреби в знесеннi перенесеннi iнших споруд чи комунiкацiй - без пiдключення до мереж водопостачання каналiзацiї газопостачання. 3.2. Автостоянки вiдкритого типу при кiлькостi мiсць для легкових автомобiлiв до 100 включно - без знесення перенесення споруд чи комунiкацiй. 3.3. Малi архiтектурнi форми; пристрої вуличної реклами з легких конструкцiй. 3.4. Огорожа територiй та дiлянок. 3.5 Капiтальний ремонт пiдземних та повiтряних iнженерних мереж та споруд до цих мереж - без змiни положення в планi глибини залягання висотних позначок збiльшення дiаметрiв труб або перетину кабелiв. 3.6. Виконання та капiтальний ремонт елементiв благоустрою покриття озеленення - без знесення перенесення iнших споруд чи комунiкацiй. 4. Дорожнiй комплекс 4.1. Капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування i споруд на них який виконується в межах iснуючої смуги вiдводу з метою полiпшення транспортно - експлуатацiйних характеристик дороги i штучних споруд приведення їх геометричних параметрiв та технiчних характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорiї i значення. 4.2.Облаштування автомобiльних дорiг елементами благоустрою з'їзди перехiдно - швидкiснi смуги автобуснi зупинки автопавiльйони майданчики зупинки автотранспорту пiшохiднi переходи влаштування систем сигналiзацiї та регулювання дорожнього руху освiтлення аварiйно небезпечних дiлянок i штучних споруд. 4.3.Реконструкцiя в iснуючих розмiрах одноповерхових будiвель розташованих бiля автомагiстралей та дорiг державного значення якi не використовуються за прямим призначенням пiд заклади торгiвлi громадського харчування побутового обслуговування при наявностi погодження мiсцевого органу мiстобудування та архiтектури. У вiдповiдностi з чинним законодавством окремим державним експертизам пiдлягають проекти будiвництва об’єктiв якi наведенi в таких пунктах Перелiку: З питань пожежної безпеки - по пунктах 1.2 - 1.6 2.1- 2.7 3.2 - 3.5; - екологiчної - вiдповiдно до особливих вимог регiонального органу Мiнекоресусрiв сформульованих при попередньому погодженнi мiсця розташування об єкта; санiтарно-гiгiєнiчної - по пунктах 1.1. - 1.5 1.7 2.1 2.2 2.5 -- 2.8 3.2 3.3 при наявностi пристроїв с освiтлювальним електротехнiчним електронним та лазерним устаткуванням 3.5 3.6 4.1 -- 4.3; з питань охорони працi - по пунктах 1.1 - 1.4 1.6 щодо блискавкозахисту iснуючих будинкiв i споруд 2.1 - 2.3 крiм службових примiщень 2.4 - 2.6 3.5 4.3 включаючи питання безпеки у газовому господарствi при наявностi газопостачання; з енергозбереження - по пунктах 1.2 2.3 - у разi рiчного споживання паливно- енергетичних ресурсiв у 1 тис. тонн i бiльше в перерахунку на умовне паливо. Висновок окремих державних експертиз може видаватися у формi офiцiйного листа чи вiдповiдного запису на проектному матерiалi з пiдписом печаткою Додаток 15 ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва” СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ I ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НА БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ 1.Найменування будинку його мiсце розташування. 2.Характер будiвництва нове будiвництво реконструкцiя . 3.Загальна базисна кошторисна вартiсть будiвництва в т.ч. кошторисна вартiсть будiвельно-монтажних робiт. 4.Будiвельний об'єм в т.ч. пiдземної та надземної частини. 5.Площа забудови. 6.Кiлькiсть квартир та їх склад. 7.Житлова площа квартир по будинку в цiлому. 8.Загальна площа квартир по будинку в цiлому. 9.Коефiцiєнт вiдношення житлової площi квартир будинку до загальної площi К1 . 10. Базисна кошторисна-вартiсть 1м2 житлової площi та загальної площi квартир. 11 . Витрати тепла на опалення 1м2 загальної площi. 12. Окремо додаються показники для вбудованих та прибудованих примiщень якщо такi є у проектi. IЗ. Прiзвище головного архiтектора проекту авторiв проекту. Додаток 16 ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва” СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ I ТЕХНIКО- ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НА БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКIВ 1.Найменування будинку його мiсце розташування. 2. Характер будiвництва нове будiвництво реконструкцiя . 3.Загальна базисна кошторисна вартiсть будiвництва в тому числi кошторисна вартiсть будiвельно-монтажних робiт. 4. Технiко-економiчнi показники будинку: площа дiлянки; площа забудови; потужнiсть мiсткiсть пропускна спроможнiсть; вартiсть одиницi вимiру; будiвельний об'єм будинку в т.ч. пiдземний ; загальна площа; нормована площа корисна площа; загальна кiлькiсть працюючих. 5. Прiзвище головного архiтектора проекту авторiв проекту. Додаток 17 ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва” СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ I ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ЯКI ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ НА БУДIВНИЦТВО ОБ'ЄКТIВ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ 1.Найменування пiдприємства будинку або споруди та його мiсце розташування. 2.Характер будiвництва нове будiвництво розширення реконструкцiя технiчне переоснащення . 3.Потужнiсть об'єкта рiчний випуск основної номенклатури продукцiї мiсткiсть пропускна спроможнiсть обсяг послуг якi надаються та iн. : 14. у природному вiдбиттi у вiдповiдних одиницях ; 15. - у вартiсному вiдбиттi. 4. Кiлькiсть робочих мiсць на виробництвi спорудi . 5. Загальна кiлькiсть працюючих. 6. Продуктивнiсть працi за рiк у вартiсному вiдбиттi . 7. Собiвартiсть основних видiв продукцiї або надання послуг. 8. Загальна розрахункова кошторисна вартiсть будiвництва пiдприємства будинку споруди та iнших об'єктiв у т.ч. базисна кошторисна вартiсть будiвельно-монтажних робiт i обладнання по цих об'єктах. 9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища. 10. Термiн окупностi капiтальних вкладень. 11. Вартiсть основних фондiв пiдприємства будинку споруди . 12. Вартiсть основних фондiв якi вибувають у процесi будiвництва за балансовою вартiстю . 13. Дольова участь у будiвництвi спiльних з iншими iнвесторами об'єктiв. 14. Тривалiсть будiвництва. 15. Трудомiсткiсть будiвництва у люд. /днях . 16. Рiчна потреба пiдприємства: 16. сировина та матерiали у вiдповiдних одиницях вимiру ; 17. енергоресурси електроенергiя в млн. кВт/годину; теплоенергiя в млн. Гкал; вугiлля в тис. т; нафтопродукти в тис. т та iн. ; 18. вода в тис. м3 ; 19. транспорт зовнiшнiй по прибуттi i вiдправленню в тис. т. . 17.Витрати основних будiвельних матерiалiв сталь цемент лiсоматерiали у встановлених вимiрах . 18. Iншi показники: 20. прибуток; 21. рентабельнiсть; 22. матерiаломiсткiсть; 23. енергомiсткiсть; 24. площа територiї. 19.Iншi додатковi технiко-економiчнi показники та якiснi характеристики одержанi в проектi. 20.Резюме заяви про екологiчнi наслiдки. 21.Прiзвище головного iнженера проекту авторiв проекту Додаток 18 зразок сiльська селищна мiська рада району Київської областi Р I Ш Е Н Н Я Про надання згоди на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки Розглянувши клопотання матерiали погодження мiсця назва юридичної особи розташування керуючись статтею 12 частинами третьою-п'ятою статтi 123 частиною третьою статтi 124 пунктом 34 частини першої статтi 26 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” сiльська селищна мiська рада ВИРIШИЛА: 1. Дати згоду на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки пiд розмiщення назва об’єкта 2. : назва юридичної особи 2.1. Роботи з розробки проекту розпочати пiсля укладання вiдповiдного договору з землевпорядною органiзацiєю яка має вiдповiдну лiцензiю на їх виконання. 2.2. Проект вiдведення земельної дiлянки по угiддях погодити iз: землекористувачем; органом по земельних ресурсах; санiтарно-епiдемiологiчним органом; органом мiстобудування та архiтектури; органом охорони культурної спадщини. 2.2. Проект вiдведення земельної дiлянки подати Київському обласному головного управлiнню земельних ресурсiв у строк передбачений договором на розробку проекту вiдведення земельної дiлянки для здiйснення державної землевпорядної експертизи. 2.3. Взяти до вiдома що розробка проекту вiдведення земельної дiлянки не дає права на її використання до встановлення меж цiєї дiлянки в натурi на мiсцевостi одержання документа що посвiдчує право на неї та його державної реєстрацiї. Сiльський селищний мiський голова Додаток 19 зразок сiльська селищна мiська рада району Київської областi Р I Ш Е Н Н Я Про передачу в оренду земельної дiлянки назва юридичної особи Розглянувши проект вiдведення земельної дiлянки враховуючи позитивний назва юридичної особи висновок державної землевпорядної експертизи керуючись статтями 123 124 186 роздiлом Х “Перехiднi положення” Земельного Кодексу України та Законом України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” ВИРIШИЛА: 1.Вилучити iз земель земельну дiлянку назва землекористувача у якого вилучається земельна дiлянка площею га в тому числi по угiддях 2.Передати зазначену земельну дiлянку площею га в тому числi в оренду термiном на по угiддях рокiв назва юридичної особи пiд за адресою назвати для чого назвати мiсце розташування земельної дiлянки 3.Доручити сiльському селищному мiському головi укласти договiр оренди земельної дiлянки згiдно з чинним законодавством та подати його на затвердження радi. 4. зареєструвати назва юридичної особи договiр оренди земельної дiлянки у вiдповiдностi з чинним законодавством. Сiльський селищний мiський голова Додаток 20 форма Начальниковi iнспекцiї архiтектурно-будiвельного контролю найменування району мiста Забудовник замовник найменування адреса телефон банкiвськi реквiзити ЗАЯВА Прошу дати дозвiл на виконання будiвельних робiт з вид робiт найменування та адреса об 'єкта на пiдставi документiв що додаються: 1. Дозвiл на будiвництво об'єкта орган що видав дата та номер документа 2. Документ що засвiдчує право власностi користування земельною дiлянкою орган що видав дата та номер документа 3.Проектна документацiя розроблена найменування проектної органiзацiї та погоджена орган що погодив дата та номер погодження 4. Комплексний висновок державної iнвестицiйної експертизи орган що надав висновок дата та номер висновку 5. Документи про призначення вiдповiдальних виконавцiв робiт назва документа дата та його номер 6. Документи про затвердження проектної документацiї назва документа дата та його номер Строк закiнчення будiвельно-монтажних робiт квартал рiк Забудовник замовник М. П. Дата Додаток 21 Положення про порядок надання дозволу на виконання будiвельних робiт затверджене Наказом Держбуду України вiд 05.12.2000 № 273 зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 25.12.2000 за № 945/5166 ПЕРЕЛIК БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ДОЗВIЛ IНСПЕКЦIЇ ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ Поточний ремонт будiвель та споруд без змiни призначення примiщень. Капiтальний ремонт та реконструкцiя повiтряних лiнiйних електромереж . Вiдновлення присiлого або влаштування нового мостiння навкруги будiвлi з метою охорони грунту пiд фундаментами вiд розмивання або перезволоження. Захист мереж вiд електрокорозiї. Вiдновлення або улаштування нових тротуарiв. Вiдновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних дорiг. Улаштування дитячих майданчикiв майданчикiв для вiдпочинку людей озеленення прибудинкової територiї. Будiвництво спортивних майданчикiв у дворах а також у межах мiкрорайонiв. Улаштування декоративної огорожi висотою до 1 метра навколо майданчикiв лiтнiх кафе лiтнi майданчики для торгiвлi i обслуговування населення без навiсiв . Тимчасовi будiвлi та споруди зведення яких не потребує виконання робiт з улаштування фундаментiв. Проведення робiт пов'язаних iз лiквiдацiєю аварiй обрушень та вiдновленням функцiонування об'єктiв для забезпечення життєдiяльностi населення при надзвичайних ситуацiях. Додаток 22 Затверджено наказом Держбуду України вiд 09.09.1999 № 220 зареєстрованим Мiнiстерством юстицiї України 23.09.1999 за № 643/3969 Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури розроблене вiдповiдно до статтi 12 Закону України “Про архiтектурну дiяльнiсть” є обов'язковим для всiх суб'єктiв архiтектурної дiяльностi на територiї України незалежно вiд форм власностi. Зазначене Положення встановлює порядок складання розгляду i затвердження архiтектурно-технiчного паспорта та його використання. Архiтектурно-технiчний паспорт складається з метою забезпечення архiтектурної конструктивної технiчної та функцiональної iдентифiкацiї об'єкта архiтектури та надiйної його експлуатацiї. Порядок складання архiтектурно-технiчного паспорта. 1. Архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури далi - архтехпас- порт складається на замовлення замовника забудовника генеральним проектувальником об'єкта архiтектури за участю генерального пiдрядника у 3-х екземплярах оригiнал i двi копiї на кожний завершений будiвництвом об'єкт до прийняття його в експлуатацiю. 2. Архтехпаспорт мiстить вiдомостi про замовника архiтектора - автора проекту iнших розробникiв проекту пiдрядника та основнi характеристики об'єкта архiтектури. 3. В архтехпаспортi визначаються особливi умови експлуатацiї об'єкта архi- тектури гарантiйнi зобов'язання виконавцiв проектних i будiвельних робiт а також його окремих елементiв якi не пiдлягають змiнам без згоди архiтектора - автора проекту а за його вiдсутностi - органу мiстобудування та архiтектури. 4. Архтехпаспорт передається замовнику забудовнику до утворення державної приймальної технiчної комiсiї з прийняття його в експлуатацiю. 5. Витрати на складання архтехпаспорта входять до вартостi робiт з авторського нагляду визначенiй у договорi. 6. Архтехпаспорт складається пiсля завершення будiвництва об'єкта архiтектури на пiдставi: даних з погодженої i затвердженої в установленому порядку проектної документацiї з урахуванням змiн до неї; актiв на прихованi роботи; виконавчих схем монтажу елементiв та замiрiв на об'єктi; технiчних характеристик матерiалiв i обладнання викладених у вiдповiдних паспортах i сертифi- катах; актiв пусконалагоджувальних випробувань систем i обладнання. 7. Генпiдрядник зобов'язаний передати генпроектувальнику всi необхiднi для складання архтехпаспорта документи пiсля закiнчення будiвельних робiт на об'єктi. 8. Архтехпаспорт разом з iншими документами передбаченими ДБН А.3.1-3-94 “Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення” подається на розгляд державнiй приймальнiй технiчнiй комiсiї з прийняття об'єкта в експлуатацiю. Невiдповiднiсть стану об'єкта на момент роботи зазначених комiсiй з даними в архтехпаспортi є пiдставою для вiдмови комiсiї у прийняттi об'єкта в експлуатацiю. 9. Пiсля пiдписання акта державної приймальної технiчної комiсiї архтехпаспорт передається до вiдповiдного органу мiстобудування i архiтектури для затвердження. Пiсля затвердження один примiрник копiї архтехпаспорта залишається в архiвi вiдповiдного органу мiстобудування та архiтектури другий примiрник копiї передається генпроектувальнику а оригiнал - замовнику забудовнику . 10. Архтехпаспорт зберiгається власником об'єкта архiтектури архiтектором - автором проекту та вiдповiдним органом мiстобудування та архiтектури протягом усього перiоду експлуатацiї архiтектурного об'єкта. 11. При змiнi власника архiтектурного об'єкта архтехпаспорт разом з проектною документацiєю передається новому власнику. 12. При втратi власником архтехпаспорта вiдповiднi органи мiстобудування та архiтектури видають йому дублiкат. Додаток до Положення про архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури. ЗАТВЕРДЖЕНО назва органу мiстобудування та архiтектури дата i номер наказу Архiтектурно-технiчний паспорт об'єкта архiтектури назва потужнiсть об'єкта i мiсце його розташування Генеральний проектувальник пiдпис керiвника дата М.П. Генеральний пiдрядник пiдпис керiвника дата М.П. Вiдомостi про суб'єктiв архiтектурної дiяльностi 1. Об'єкт споруджено за проектом автора авторiв прiзвище iм'я по батьковi головного архiтектора iнженера проекту звання посада мiсце постiйної роботи та iнших авторiв що визначенi документом про затвердження проекту 2. Проектна документацiя розроблена: 2.1. Генеральна проектна органiзацiя назва юридична адреса 2.2. Субпiдряднi проектнi органiзацiї назва юридична адреса 3. Будiвництво об'єкта здiйснено: 3.1. Генеральна пiдрядна органiзацiя назва юридична адреса 3.2. Субпiдряднi органiзацiї: назва юридична адреса 4. Замовник та iнвестор назва юридична адреса 5. Документ про затвердження проектної документацiї: 6. Обсяг виконання проекту назва i юридична адреса власника документацiї архiвний № зберiгання 7. Термiн зберiгання проектної документацiї Основнi технiко-економiчнi характеристики об'єкта архiтектури 1. Загальнi технiчнi вiдомостi. 1.1. Призначення об'єкта потужнiсть мiсткiсть пропускна спроможнiсть загальна кiлькiсть працюючих тощо 1.2. Дата початку будiвництва 1.3. Дата завершення будiвництва прийняття в експлуатацiю 1.4. Площа дiлянки кв.м 1.5. Площа забудови кв.м 1.6. Кiлькiсть поверхiв у т.ч. вбудовано-прибудованих до житлових будинкiв 1.7. Конструктивна схема система будiвлi споруди 1.8. Наявнiсть iнженерного обладнання 2. Основнi технiко-економiчнi показники об'єкта виробничого транспортного та iншого промислового призначення № з\п Показники потужнiсть продуктивнiсть протяжнiсть i т. iн. . Одиниця вимiру За проектом Загальна з урахуванням ранiше прийнятих У тому числi пускового комплексу 1 2 3 4 5 3. Основнi технiко-економiчнi показники об'єкта житлово-цивiльного призначення № п\п Показник Одиниця вимiру За проектом 1 2 3 4 1. Будiвельний об’єм у т.ч. пiдземної частини куб.м 2. Загальна площа будинку споруди Житлова площа для житлового будинку кв.м 3. Кiлькiсть квартир для житлового будинку у т.ч. - одноквартирних - дво - трьох - чотирьох - п’яти i бiльше одиниць 4. Нормативна площа корисна площа для громадських будiвель або споруд кв.м 5 Вартiсть одиницi вимiру 1 кв.м загальної площi 1 куб. будiвельного об’єму тощо /грн. 6 Витрати тепла на опалення 1 кв.м загальної площi Вт\ кв.м Примiтка. Окремо наводяться показники вбудованих та прибудованих примiщень в житлових будинках якщо такi є в проектi. 4. Основнi конструктивнi характеристики: 4.1. Основи 4.1.1. Характернi iнженерно-геологiчнi розрiзи 4.1.2. Тип фiзико-механiчнi характеристики основ 4.2. Фундаменти 4.2.1.Тип матерiал конструкцiй загальна довжина площа опори та мiцнiснi характеристики фундаментiв Конструктивнi елементи 4.3.1. Зовнiшнi стiни тип матерiал товщина мiцнiсть загальна площа з урахуванням вiкон вхiдних i балконних дверей тепловий опiр 4.3.2. Внутрiшнi несучi стiни тип матерiал товщина iнш. 4.3.3. Перекриття тип матерiал товщина iнш. 4.3.4. Покриття тип матерiал утеплення покриття загальна площа iнш. 4.3.5. Сходова клiтина тип матерiал 4.3.6. Тип вiкон вхiдних та балконних дверей їх теплотехнiчнi характеристики загальна площа 4.4. Опорядження 4.4.1. Тип зовнiшнього опорядження види застосованих матерiалiв елементи монументально-декоративного мистецтва їх фiзико-механiчнi та експлуатацiйнi характеристики затверджений паспорт фасаду додається 4.4.2. Тип внутрiшнього опорядження застосованi технологiї i матерiали їх фiзико-механiчнi та експлуатацiйнi характеристики 4.5. Зовнiшнi iнженернi мережi 4.5.1. Тепловi мережi матерiал трубопроводiв загальна довжина джерело теплопостачання втрати тепла на 100 м довжини 4.5.2. Мережi газопостачання матерiал трубопроводiв загальна довжина дiаметр точка пiдключення робочий тиск 4.5.3. Мережi водопостачання матерiал трубопроводiв загальна довжина джерело водопостачання термiчний опiр стiнок трубопроводiв 4.5.4. Каналiзацiйнi мережi види каналiзацiї з указанням їх точки пiдключення розмiри каналiв трубопроводiв загальна довжина 4.5.5. Електропостачання телефоннi телекомунiкацiйнi мережi 4.6. Iнженерне обладнання будинку споруди 4.6.1. Вентиляцiя i кондицiювання повiтря 4.6.2. Опалення тип джерело енергопостачання технологiя матерiал трубопроводiв тип нагрiвальних елементiв облiк тепловитрат та iнш. 4.6.3. Водопостачання холодне та гаряче тип матерiал водопроводiв облiк витрат 4.6.4. Системи електропостачання й освiтлення тип встановлена потужнiсть обладнання загальна потужнiсть освiтлювальних приладiв 4.6.5. Телефонiзацiя теле- радiофiкацiя диспетчеризацiя сигналiзацiя 4.7. Лiфти та iнше пiдйомно-транспортне обладнання кiлькiсть типи з в казанням вантажопiдйомностi 4.8. Благоустрiй прилеглої територiї площа в т. ч. зелених насаджень дорiжок дитячих майданчикiв опис планування застосування мал.арх.форм 4.9. Допустимi кориснi навантаження 4.9.1. Ферми балки перекриття 4.9.2. Перекриття мiжповерховi 4.9.3. Покриття 5. Гарантiйнi зобов'язання виконавцiв проектних i будiвельних робiт 5.1. Генеральний проектувальник зобов'язується за повної реалiзацiї проекту при будiвництвi забезпечити безпечну експлуатацiю об'єкта та дотримання технiко-економiчних показникiв у межах будiвельних норм i правил АПЗ та умов контракту. 5.2. Генеральний пiдрядник зобов'язується забезпечити гарантiйнi термiни експлуатацiї об'єкта щодо таких його частин: 5.2.1. Несучi конструкцiї рокiв 5.2.2. Огороджувальнi конструкцiї рокiв 5.2.3. Зовнiшнє опорядження рокiв 5.2.4. Внутрiшнє опорядження рокiв 5.2.5. Зовнiшнi iнженернi мережi рокiв 5.2.6. Внутрiшнi iнженернi мережi рокiв 5.2.7. Сантехнiчнi комунiкацiї рокiв 5.2.8. Електромережi рокiв 5.2.9. Благоустрiй прилеглої територiї рокiв 5.2.10. Iнженерне забезпечення рокiв 6. Особливi умови щодо експлуатацiї об'єкта архiтектури: Без згоди архiтектора - автора проекту й органу мiстобудування та архiтектури забороняється змiнювати: 6.1. Фасади деталi фасадiв указати 6.2. Основнi несучi конструкцiї або їх елементи указати 6.3. Iнтер'єри указати 6.4. Благоустрiй указати 6.5. Твори монументально-декоративного мистецтва указати З умовами експлуатацiї та утримання об'єкта архiтектури вiдповiдно до архтехпаспорта ознайомився i зобов'язуюсь їх виконувати. Замовник забудовник посада пiдпис прiзвище iм'я по батьковi Додаток 23 форма Управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї ЗА Я В А виконавець просимо зареєструвати замовлення на виконання вказаних у перелiку топографогеодезичних робiт назва об’єкта Замовнику Роботи будуть виконуватись згiдно № п/п Перелiк робiт Термiн виконання робiт Початок Кiнець Обсяг в га Вартiсть грн. 1 Комплекснi iнжерно- геодезичнi вишукування iз складанням плану М 1:500 2 Зйомка поточних змiн 3 Викопiювання 4 Послуги 5 Разом Оплату послуг збереження та повернення матерiалiв гарантуємо. М.П. печатка та пiдпис керiвника органiзацiї що пiдписує заявку Додаток 24 форма Управлiння мiстобудування та архiтектури облдержадмiнiстрацiї З А Я В А виконавець просимо зареєструвати замовлення на проведення iнженерно-геологiчних вишукувань назва об’єкта Замовник Адреса об’єкта Термiн виконання робiт Загальна вартiсть робiт М.П. печатка та пiдпис керiвника органiзацiї що пiдписує заявку Додаток 25 Затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.1998 № 1511 “Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами” ЗАЯВА для отримання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами Заявник Адреса заявника Iдентифiкацiйний код номер Телефон/факс Прошу надати дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами за адресою: термiном на Перелiк документiв що додаються: М.П. Додаток 26 Затверджено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.09.1998 № 1511 “Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами” ДОЗВIЛ № на розмiщення зовнiшньої реклами виданий на пiдставi рiшення виконавчий орган сiльської селищної мiської ради дата i № рiшення кому для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнiшньої реклами для фiзичної особи - прiзвище iм’я та по батьковi адресою телефон телефакс . банкiвськi реквiзити iдентифiкацiйний код номер; податковий № платника податку на додану вартiсть Адреса мiсця розташування спецiальної конструкцiї Характеристика в тому числi технiчна спецiальної конструкцiї вид розмiри площа мiсця розташування Фотографiчний знiмок мiсця або комп'ютерний макет фрагменту мiсцевостi розмiром не менш як 6x9 см де планується розташувати спецiальну конструкцiю Ескiз з конструктивним рiшенням топогеодезичний знiмок мiсцевостi спецiальної конструкцiї М 1:500 конструкцiї з прив’язкою мiсця розташування наземної спецiальної конструкцiї Вiдповiдальна за топогеодезичне знiмання особа пiдпис прiзвище iм’я та по батьковi М.П. Узгоджувальна частина 1.Власник мiсця розташування спецiальної конструкцiї або уповноважений ним орган особа зазначена в пунктi 5 статтi 48 Закону України “Про власнiсть” для юридичної особи - повне найменування пiдпис для фiзичної особи - прiзвище iм’я та по батьковi паспортнi данi М.П. 2.Орган Державтоiнспекцiї пiдпис прiзвище iм’я та по батьковi уповноваженої особи М.П. 3.Органи зазначенi в пунктi 5 статтi 15 Закону України “Про рекламу” повне найменування пiдпис прiзвище iм’я та по батьковi уповноваженої особи М.П. Термiн дiї дозволу з по Керiвник виконавчого органу сiльської селищної мiської ради або уповноважена ним посадова особа цього органу пiдпис прiзвище iм’я та по батьковi М.П. Фотографiчний знiмок мiсця розмiщення не менш як 6х9 см пiсля розташування на ньому спецiальної конструкцiї Керiвник робочого органу пiдпис прiзвище iм’я та по батьковi М.П. Додаток 27 “Типовi правила розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi” затверджено Наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 13.10.2000 № 227 зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 27.10.2000 за № 755/4976 Керiвнику мiсцевого органу виконавчої влади виконавчого органу ради р. ЗАЯВКА на надання дозволу на розмiщення малої архiтектурної форми Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi прiзвище iм'я та по батьковi Адреса суб'єкта пiдприємницької дiяльностi Iдентифiкацiйний код номер Iндивiдуальний податковий номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi Телефон телефакс Прошу надати дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми за адресою адреса або приблизне мiсце розмiщення малої архiтектурної форми функцiональне призначення малої архiтектурної форми торгiвля швидке харчування то характеристика павiльйон кiоск тимчасовий пристрiй для сезонної торгiвлi iнше згiдно з пунктом 2 Правил розмiри площа мiсця розмiщення термiн при розмiщеннi малої архiтектурної форми на землях державної та комунальної власностi М.П. пiдпис прiзвище iм'я та по батьковi заявника або уповноваженої ним особи Перелiк документiв що додаються: нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю заявника як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в Українi; копiя свiдоцтва реєстрацiї платника податку на додану вартiсть при потребi документ що посвiдчує право на земельну дiлянку. Додаток 28 “Типовi правила розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi” затверджено Наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 13.10.2000 № 227 зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 27.10.2000 за № 755/4976 форма ДОЗВIЛ № на розмiщення малої архiтектурної форми Виданий ” “ 200 -- р. на пiдставi документа що засвiдчує право на земельну дiлянку кому повне найменування суб'єкта пiдприємницької дiяльностi адреса телефон телефакс банкiвськi реквiзити iдентифiкацiйний код номер iндивiдуальний податковий номер суб'єкта пiдприємницької дiяльностi Адреса мiсця розмiщення малої архiтектурної форми Функцiональне призначення малої архiтектурної форми торгiвля швидке харчування тощо Характеристика павiльйон кiоск тимчасовий пристрiй для сезонної торгiвлi тощо згiдно з пунктом 2 Правил розмiри Пiдпис уповноваженої особи: пiдпис прiзвище iнiцiали Дата М.П. Додаток 29 “Типовi правила розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi”затверджено Наказом Державного комiтету будiвництва архiтектури та житлової полiтики України вiд 13.10.2000 № 227 зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 27.10.2000 за № 755/4976 форма АКТ державної технiчної комiсiї про прийняття стацiонарної малої архiтектурної форми в експлуатацiю 200 р. мiсцезнаходження малої архiтектурної форми державна технiчна комiсiя призначена назва органу який призначає технiчну комiсiю рiшенням вiд 200 р. N на пiдставi пункту 23 Типових правил розмiщення малих архiтектурних форм для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у складi: голови - посада прiзвище iм'я та по батьковi членiв комiсiї - представникiв: забудовника замовника посада прiзвище iм'я та по батьковi проектувальника автора проекту посада прiзвище iм'я та по батьковi органiзацiї яка виконувала спорудження установлення посада прiзвище iм'я та по батьковi органiв Державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду посада прiзвище iм'я та по батьковi органiв Державного пожежного нагляду посада прiзвище iм'я та по батьковi органiв мiстобудування та архiтектури посада прiзвище iм'я та по батьковi ВСТАНОВИЛА: I. Державнiй технiчнiй комiсiї пред'явлена стацiонарна мала архiтектурна форма назва та належнiсть об'єкта встановлена згiдно з паспортом прив язки виданим назва органу який видав паспорт прив'язки вiд 200 р. № 2.Внаслiдок огляду об'єкта встановлено що стацiонарна мала архiтектурна форма встановлена згiдно з паспортом прив'язки та виданими технiчними умовами на проектування. 3. Об'єкт має такi показники: потужнiсть продуктивнiсть площа тощо Рiшення державної технiчної комiсiї: назва об'єкта прийняти в експлуатацiю. Голова технiчної комiсiї --------------- пiдпис прiзвище iнiцiали Члени технiчної комiсiї --------------- --------------------------------- пiдпис прiзвище iнiцiали