ДСТУ EN 45014-2001

ДСТУ EN 45014-2001 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність

ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом № 89 «Оцінка відповідності» 2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 660 3 Стандарт відповідає EN 45014:1998 ISO/IEC Guide 22:1996 General criteria for supplier's declaration of conformity Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність Ступінь відповідності ідентичний IDT Переклад з англійської en 4 На заміну ДСТУ EN 45014-98 5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гавриленко; А. Косенюк канд. техн. наук; С. Фадеев ЗМІСТ Національний вступ Передмова до європейського стандарту EN 45014:1998 Вступ 1 Сфера застосування 2 Визначення 3 Мета декларування 4 Загальні вимоги 5 Зміст декларації 6 Форма декларації 7 Марковання продукції Додаток А Декларація про відповідність згідно з ISO/IEC Guide 22 Додаток НА Державний стандарт України ДСТУ згармонізований з міжнародним стандартом посилання на який є в EN 45014 . НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний EN 45014:1998 General criteria for supplier's declaration of conformity ISO/IEC Guide 22:1996 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність . Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК 89 «Оцінка відповідності». Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 45014-98 «Загальні вимоги до декларації постачальника про відповідність». До стандарту внесено такі редакційні зміни: а слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; б долучено національний інформаційний додаток з урахуванням інтересів користувачів. Державний стандарт України ДСТУ згармонізований з міжнародним стандартом посилання на який є в EN 45014 наведено у національному додатку НА. ПЕРЕДМОВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ EN 45014:1998 Текст ISO/IEC Guide 22:1996 розроблений комітетом з оцінювання відповідності CASCO прийняв як європейський стандарт технічний комітет CEN/CLC/TC 1 «Критерії для органів оцінювання відповідності» секретаріат якого веде Норвезька спілка стандартизації NSF і затвердив CEN та CENELEC. Цей стандарт розроблено на заміну EN 45014:1989. Цей стандарт набуває статусу національного стандарту якщо опубліковано ідентичний текст або повідомлено про схвалення не пізніше серпня 1998 року. Національні стандарти які суперечать йому треба скасовувати не пізніше серпня 1998 року. Відповідно до внутрішнього регламенту CEN/CENELEC цьому європейському стандартові зобов'язані надати чинності такі країни: Австрія Бельгія Великобританія Греція Данія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Люксембург Нідерланди Німеччина Норвегія Португалія Фінляндія Франція Швейцарія і Швеція. ВСТУП Цей стандарт розроблено з метою встановлення загальних критеріїв щодо подання декларації постачальника про відповідність. Стандарт установлює процедури якими повинен керуватися постачальник подаючи за власною ініціативою або за вимогою декларацію про відповідність продукції процесу чи послуги нормативним документам зокрема стандартам. У декларації постачальника про відповідність можуть також бути посилання на результати оцінювання проведеного третьою стороною однією або декількома . У будь-якому разі ці посилання не треба розуміти як можливість зменшення відповідальності постачальника. Цей стандарт слід розглядати тільки як знаряддя для процедури декларування відповідності постачальником. Він не встановлює конкретні об'єкти декларації. Ці загальні критерії поширюються на всі сфери діяльності. Проте у конкретних цілях критерії можна доповнити наприклад для застосування з технічними регламентами. ДСТУ EN 45014-2001 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПОСТАВЩИКА О СООТВЕТСТВИИ GENERAL CRITERIA FOR SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY Чинний від 2002-03-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність для тих випадків коли бажано або необхідно заявити про відповідність продукції процесу або послуги нормативним документам незалежно від сфери діяльності постачальника. У такому разі постачальник може під свою відповідальність декларувати відповідність нормативним документам. 2 ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті вжито терміни і визначення наведені у в ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities General vocabulary за винятком додаткового зауваження примітка 1 до визначення 2.4. 2.1 нормативний документ Документ що встановлює правила загальні принципи чи характеристики різного виду діяльності або її результатів. Примітки 1. Термін «нормативний документ» це родовий термін що охоплює такі документи як стандарти технічні умови зводи правил та регламенти. 2. Під документом треба розуміти будь-який носій із записаною в ньому або на його поверхні інформацією. 3. Терміни для позначання різного виду нормативних документів визначено з огляду на те щоб назва документа відповідала його суті. 2.2 стандарт Документ створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом що встановлює для загального і багаторазового користування правила керівні вказівки чи характеристики різного виду діяльності чи її результатів і спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері. Примітка. Стандарти повинні спиратися на узагальнені досягнення науки техніки та практичного досвіду і бути спрямовані на збільшення суспільної вигоди. 2.3 запевнювання у відповідності Діяльність наслідком якої є твердження яке запевнює у тому що продукція процес або послуга відповідають встановленим вимогам. Примітка. Для продукції таке твердження може мати форму документа етикетки або іншого еквівалентного засобу. Воно може бути також надруковане в товаросупровідній та експлуатаційній документації або в каталозі продукції. 2.4 декларування відповідності постачальником Процедура письмового запевнювання постачальником що продукція процес або послуга відповідають встановленим вимогам. Примітки 1. Постачальник сторона що постачає продукцію процес або надає послугу. Постачальником може бути виробник дистриб'ютор імпортер монтажник сервісна організація тощо. 2. Щоб уникнути плутанини не треба використовувати термін «самосертифікація». 3 МЕТА ДЕКЛАРУВАННЯ Метою декларування є гарантування відповідності конкретної продукції процесу або послуги нормативним документам на які є посилання у декларації а також чітке зазначення відповідальних за цю відповідність. 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Постачальник повинен відповідати за характеристики продукції процесів або послуг встановлені нормативними документами на які є посилання у декларації. Декларація повинна спиратися на результати випробовування або оцінювання проваджених першою другою чи третьою сторонами. Постачальник на свій розсуд може зазначати у декларації наприклад закредитовану лабораторію та/або діяльність чи програму встановлення відповідності або будь-яку отриману сертифікацію/знак відповідності/реєстрацію. 5 ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЇ 5.1 Декларація повинна містити інформацію достатню для того щоб споживач міг визначити постачальника що подав декларацію продукцію процеси або послуги на які вона поширюється зазначені у декларації стандарти та інші нормативні документи а також особу що підписала декларацію. Щонайменше декларація повинна містити: a назву та адресу постачальника що видав декларацію; b дані для ідентифікації продукції процесу або послуги назва тип або номер моделі та/або інша доречна допоміжна інформація ; у декларації повинно бути зазначено всі конкретні особливості постачання продукції процесів або послуг даного виду; c ствердження про відповідність; d точні вичерпні і чіткі посилання на нормативні документи а також на можливі варіанти виконання якщо такі є; e дату і місце випущення декларації; f підпис прізвище і посаду офіційної особи що діє від імені постачальника. Приклад форми декларації про відповідність наведено у додатку А. 5.2 У декларації можна подати додаткову інформацію пов'язану із результатами встановлення відповідності на які вона спирається наприклад: назва й адреса залученої випробовувальної лабораторії або органу сертифікації; посилання на відповідний протокол випробувань; посилання на розглянуту систему управління тобто самооцінену або осертифіковану/зареє-стровану; посилання на документ про акредитацію лабораторії. 6 ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ Декларація звичайно має форму окремого документа. Альтернативно її можна надати наприклад у відомості каталозі накладній або інструкції користувача відповідної продукції процесу чи послуги. 7 МАРКОВАННЯ ПРОДУКЦІЇ Якщо складовою частиною декларації є марковання продукції наприклад посилання на стандарт воно повинно бути виконано таким чином щоб його неможливо було сплутати із сертифікаційним маркованням. Це марковання повинно забезпечити можливість відстежити декларацію відповідності. Не дозволено маркувати продукцію посилаючись на системи управління якщо це не передбачено законом. ДОДАТОК А ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЗГІДНО З ISO/IEC GUIDE 22 № 1 Постачальник: 2 Адреса: Продукція: 3 Зазначена вище продукція відповідає: Документ № Назва Редакція/Дата випущення 4 Додаткова інформація: 5 Місце і дата випущення 6 Прізвище посада Підпис Настанови щодо заповнювання форми декларації цифри в дужках стосуються попередньої сторінки додатка 1 Декларація повинна мати позначення для зручності ідентифікування. 2 Треба точно зазначити постачальника що випускає декларацію. Для великих компаній може виникнути потреба зазначити виробничі підрозділи. 3 У разі потреби слово «продукція» можна замінити словом «процес» або «послуга» або іншим словом відповідно до сфери поширення декларації. Продукція повинна бути чітко описана щоб була зрозуміла належність декларації до даної продукції. Для продукції масового виробництва номери виробів зазначати не обов'язково. «Продукція»: достатньо зазначити назву вид номер моделі або номер партії тощо . 4 Документи повинні бути перелічені з наведенням їх позначення назви і дати випущення. 5 Ці рядки заповнюють у разі якщо треба подати додаткову інформацію. Це можуть бути наприклад відомості передбачені в 5.2 або посилання на марковання продукції відповідно до розділу 7. Зображення марковання продукції та інші аналогічні позначення наприклад на продукції можна подати як додаток до декларації. 6 Кількість підписів визначає форма затверджена організацією постачальника. ДОДАТОК НА довідковий ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ ЗГАРМОНІЗОВАНИЙ З МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ ПОСИЛАННЯ НА ЯКИЙ Є В EN 45014 Міжнародний стандарт Назва ДСТУ ISO/IEC Guide 2:1996 Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 1.1-2001 Ключові слова: взаємовідносини постачальника та споживача виробнича декларація документи стандартизації відповідність зі стандартами процедура загальні умови.