ДСТУ Б А.1.1-57-95

ДСТУ Б А.1.1-57-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-57-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ====================================================== Cистема стандартизації та нормування в будівництві ТЕХНОЛОГІЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ СКЛАДУВАННЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ Терміни та визначення ДЕРЖКОММІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А.1.1-57-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським Державним технічним універсітетом будівництва та архітектури Голубничий А.В. к.т.н.; Волянський А.А. к.т.н.; Антоненко Г.Я. к.т.н.; Сивко В.Й. д.т.н. Науково-дослідний інститут будівельного виробництва НДІАБ Держкоммістобудування України Полонська С.О. к.т.н.; Шаврін В.І. к.т.н.; Клименко В.Г. інж. 2 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури від 02.02.95 р. N 20. 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-57-95 ЗМІСТ С. 1 Галузь використання................................. 1 2 Нормативні посилання ............................... 2 3 Основні положення .................................. 2 4 Загальні ноняття ................................... 3 5 Складування та зберігання матеріалів і напівфабрикатів .................................... 4 6 Транспортування матеріалів та напівфабрикатів ..... 8 6.1 Транспортні засоби ............................ 8 6.2 Вантажно-розвантажувальні засоби .............. 14 7 Охорона праці і навколишнього середовища .......... 15 Абетковий покажчик українських термінів ............. 19 Абетковий покажчик німецьких термінів ............... 21 Абетковий покажчик англійських термінів ............. 23 Абетковий покажчик французьких термінів.............. 25 Абетковий покажчик російських термінів............... 27 ДСТУ Б А.1.1-57-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів Складування зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий Складирование хранение и транспортирование материалов и полуфабрикатов Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Common concrete and reinforset concrete products technique Storage keeping and transportation of materials and semiproducts Terms and definitions ---------------------------------------------------------------- Чинний від 1995-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює науково-технічні терміни та визна- чення основних понять у галузі виробництва бетонних і залізобетон- них виробів зокрема при складуванні зберіганні та транспортуван- ні матеріалів і напівфабрикатів. --------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів із стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ Б А.1.1-63-95 | Система стандартизації та нормування | в будівництві. | Технологія важких бетонів та залізобе- | тонних виробів. Розпалублення доводка | складування та зберігання виробів. | Терміни та визначення. ----------------------------------------------------------------- ДСТУ Б А.1.1-61-95 | Система стандартизації та нормування | в будівництві. | Технологія важких бетонів та залізобе- | тонних виробів. Формування виробів. | Терміни та визначення. ----------------------------------------------------------------- З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Дня кожного поняття встановлено один стандартизо- ваний термін. Застосування термінів-синонімів до стандартизова- ного терміна забороняється. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значен- ня термінів що використовуються. Доповнення не можуть пору- шувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еп французькі fr та російські rи відповідники стандартизо- ваних термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведно абетковий покажчнк термінів українською мовою та абеткові покажики іншомовних відповід- ників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 4 ЗАГАЛЬН1 ПОНЯТТЯ 4.1 матеріали de Materialien en materials fr materiaux ru материалы Промислова продукція Промышленная продукция що використовується у ви- применяемая в производ- робництві бетонних та залі- стве бетонных и железобе- зобетонних виpoбiв тонных изделий 4.2 напівфабрикат de Halbfabrikat en half-finished product fr demi-produit ru полуфабрикат Виріб або матеріал що пiд- Изделие или материал под- лягає додатковій обробці лежащее дополнительной для одержання готової про- обработке для получения го- дукції. Див. ДСТУ Б A.1.1- товой продукции. См. 63-95 Технологія важких ДСТУ Б A.1.1-63-95 Техно- бетонів та залізобетонних логія важких бетонів та за- виробів. Розпалублення лізобетонних виробів. Роз- доводка складування та палублення доводка скла- зберігання виробів. Tepмi- дування та зберігання ви- ни та визначення робів.Терміни та визначення 4.3 підігрівання матеріалів de Vorw[a1]rmen der Materia- lien еn heating of materials fr pr[e2]chauffage des * mat[e2]riaux * ru подогрев материалов Нагрівання до певної тем- Нагревание до определен- ператури матеріалів перед ной температуры материа- використанням лов перед использованием 4.4 розпушення матеріалів de Auflockerung der Materia- lien en loosening of materials fr [e2]mottage des mat[e2]ri-* aux ru рыхление материалов Надання матеріалам сип- Придание материалам сыпу- ких властивостей чих свойств 4.5 бурофрезерний de Auflockerungsbohrfr[a1]se * розпушник en drilling-and-milling rip- per fr ripper de forage [а4] la * fraise ru бурофрезерный рыхлитель Механізм для розпушуван- Механизм для рыхления ма- ня матеріалів за допомо- териалов с помощью фрез - 4 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 гою фрез 4.6 контейнер de Container en container fr container ru контейнер Місткість для зберігання Емкость для хранения и пе- та перевезення різними ви- ревозки различными вида- дами транспорту матеріа- ми транспорта материалов лів i напівфабрикатів и полуфабрикатов изделий виробів 4.7 стелаж de Stellage en shelving fr [e2]tag[e2]re * ru стеллаж Багатоярусний або багато- Многоярусное или многоот- відсіковий пристрій типу ка- сечное устройство типа кас- сети для складування та збе- сеты для складирования и pігання матеріалів напів- хранения материалов полу- фабрикатів i готових виро- фабрикатов и готовых изде- бiв у вертикальному або го- лий в вертикальном или го- ризонтальному положенні ризонтальном положении 4.8 галерея de Galerie en gallery fr galerie гu галерея Закрита горизонтальна Закрытое горизонтальное або похила протяжна спо- или наклонное протяженное руда що сполучає 6yдівлі сооружение соединяющее або споруди i призначена здания или сооружения и для інженерних та техноло- предназначенное для инже- гічних комунікацй а та- нерных и технологических кож для проходу людей коммуникаций а также для прохода людей 4.9 естакада de Estakade en trestle fr estacade ru эстакада Надземна відкрита протяж- Надземное открытое протя- на споруда з ряду опор та женное сооружение из ряда прогонових будов яка при- опор и пролетных строений значена для інженерних предназначенное для инже- технологічних або транс- нерных технологических портних комунікацій или транспортных коммуни- каций 5 СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВФАБ- РИКАТИ 5.1 складування de Einlagerung en storage - 5 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 fr entreposage ru складирование Розміщення матеріалів на- Размещение материалов по- півфабрикатів готової про- луфабрикатов готовой про- дукції у певному порядку дукции в определенном по- на складі для зберігання рядке на складе для хране- ния 5.2 склад de Lager en storehause fr d[e2]p[o3]t * ru склад Відповідним чином облад- Соответствующим образом нане місце будівля спору- оборудованное место зда- да примiщення для збері- ние сооружение помеще- гання матеріалів напівфаб- ние для хранения материа- рикатів готової продукції лов полуфабрикатов гото- вой продукции 5.2.1 бункерний склад de Bunkerlager en bin storage fr d[e2]p[o3]t de silo * ru бункерный склад Закрите сховище заповню- Закрытое хранилище запол- вачів що включає групу нителей включающее груп- бункерів пу бункеров 5.2.2 відкритий склад de offenes Lager en outdoor storage fr d[e2]p[o3]t ouvert * ru открытый склад Сховище на відкритих май- Хранилище на открытых данчиках площадках 5.2.3 напівбункерний склад de Halbbunkerlager des заповнювачів Zuschlagstoffes en semiclosed storehouse of aggregates fr d[e2]p[o3]t de demi-silo * pour agr[e2]gats * ru полубункерный склад заполнителей Напівзакрите або закрите Полузакрытое или закры- сховище заповнювачів яке тое хранилище заполните- обмежене поздовжніми лей ограниченное продоль- стінками стенками 5.2.4 силосний склад de Silolager еn silo storage fr d[e2]p[o3]t des agr[e2]- * gats en silo ru силосный склад - 6 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Закрите сховище сипких та Закрытое хранилище сыпу- грудкових матерівлів що чих и кусковых материалов включає групу силосних включающее группу силос- башт ных башен 5.2.5 траншейний склад de Grubenlager des заповнювачів Zuschlagstoffes en trench storehouse of aggregates fr d[e2]p[o3]t en * tranch[e2]e pour * agr[e2]gats * ru траншейный склад заполнителей Сховище обладнане стріч- Хранилище оборудованное ковими конвейєрами у під- ленточными конвейерами в земній траншеї або у під- подземной траншее или в штабельній галереї для за- подштабельной галерее для бирання та подачi запов- забора и подачи заполните- нювачів лей 5.2.6 штабельний склад de Stapellager des заповнювачів Zuschlagstoffes en pile storage of aggregates fr d[e2]p[o3]t [а4] empilage * des agr[e2]gats ru штабельный склад заполнителей Сховище заповнювачiв ви- Хранилище заполнителей конане у вигляді валопо- выполненное в виде валопо- дібних буртів на відкрито- добных буртов на открытой му майданчику площадке 5.3 бункер de Bunker еn bunker fr tr[e2]mie * ru бункер Miсткість для зберігання Емкость для хранения и пе- та перевантажування сип- регрузки сыпучих и куско- ких і грудкових матеріалів вых материалов 5.4 відсік складу de Bauwerksabschnitt des заповнювачів Zuschlagstofflagers en aggregate storehouse compartment fr compartiment aux agr[e2]- * gats ru отсек склада заполнителей Частина складу що ізо- Часть склада изолирован- льована непроникними пе- ная непроницаемыми пере- регородками городками 5.5 силосна башта de Siloturm en silo tower - 7 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 fr silo-tour ru силосная башня Місткість баштового типу Емкость башенного типа для зберігання сипких та для хранения сыпучих и кус- грудкових матеріалів ковых материалов 5.6 штабелювання de Zuschlagstoffstapelung заповнювачів en piling of aggregates fr empilage des agr[e2]gats * ru штабелирование заполните- лей Укладання заповнювачів у Складирование заполните- великі валоподібні бурти лей в большие валообраз- ные бурты 5.7 нормований запас de Normungsmaterialvorrat матеріалів en normative stock of materials fr r[e2]serves normalis- * [e2]es en mat[e2]riaux * ru нормируемый запас мате- риалов Матерiали що надійшли Материалы поступившие на підприємство-споживач на предприятие-потреби- i зберігаються на складі у тель и сохраняющиеся на визначеній кількості. Поді- складе в установленном ко- ляється на поточний niдго- личестве. Подразделяется товчий та страховий запас на текущий подготовитель- ный и страховой запас 5.7.1 підготовчий запас de Vorbreitungsmaterialvorrat матеріалів en preparation stock of materials fr r[e2]serve pr[e2]para- * toire en mat[e2]riaux * ru подготовительный запас материалов Запас що забезпечує безпе- Запас обеспечивающий не- рервність виробництва в прерывность производства період сезонної перерви в в период сезонного переры- поставках матерiалiв ва в поставках материалов 5.7.2 поточний запас de laufender Materialvorrat матеріалів en running stock of materials fr r[e2]serve courante еn * mat[e2]riaux * ru текущий запас материалов Запас що забезпечує безпе- Запас обеспечивающий не- рервність виробництва в прерывность производства період між двома черго- в период между двумя оче- вими поставками матеріа- редными поставками мате- лiв на склад риалов на склад - 8 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 5.7.3 страховий запас мате- de Versicherungsmaterialvorrat ріалів en insurance reserve of mate- rials fr fond dit d'assurance ru страховой запас материа- лов Запас призначений для під- Запас предназначенный для тримання безперервного поддержания бесперебойно- постачання виробництва у го снабжения производства випадках зменшення поста- в случаях уменьшения поста- вок порівняно з передба- вок по сравнению с преду- ченими смотренными 5.8 фронт вивантаження de Entladungsseite en unloading area fr front de d[e2]charge * ru фронт выгрузки Ділянка складу що приля- Участок склада примыкаю- гає до залізничної колії щий к железнодорожному або автомобільної дороги і пути или автомобильной до- використовується для ви- роге и используемый для вантаження матеріалів із выгрузки материалов из транспортних засобів транспортных средств 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВФАБ- РИКАТІВ 6.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 6.1.1 транспортування de Transportierung en transportation fr transport ru транспортирование Переміщення матеріалів Перемещение материалов напівфабрикатів готової полуфабрикатов готовой продукції продукции 6.1.2 автобетоновоз de Betontransportwagen en concrete-delivery truck fr autosilobus ru автобетоновоз Спеціалізований автомо- Специализированный авто- бiль для транспортування мобиль для транспортирова- бетонної суміші ния бетонной смеси 6.1.3 автобетонозмішувач de Transportbetonmischer en truck mixer fr camion b[e2]tonni[e2]re * ru автобетоносмеситель Бетонозмішувач змонтова- Бетоносмеситель смонтиро- ний на автомобільному ша- ванный на автомобильном ci в якому перемішування шасси в котором перемеши- бетонної суміші може від- вание бетонной смеси мо- - 9 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 буватися в npoцeci її транс- жет производиться в процес- портування се ее транспортирования 6.1.4 автосамоскид de Selbstkipper en tip-lorry fr camion-benne ru автосамосвал Вантажна машина розван- Грузовая автомашина выг- таження матеріалів з якої рузка материалов из кото- відбувається під дією гpaвi- рой происходит под дей- тацiйних сил під час ствием гравитационных сил піднімання кузова во время поднятия кузова 6.1.5 автоцементовоз de Zementsilowagen en cement-delivery truck fr camion-citerne [a4] * ciment ru автоцементовоз Вантажний автомобіль об- Грузовой автомобиль обо- ладнаний місткістю для рудованный емкостью для транспортування насипно- транспортирования насып- го цементу ного цемента 6.1.6 aepaція de Bel[u1]jtung * еn aeration fr a[e2]ration * ru аэрация Насичення сипких матеріа- Насыщение сыпучих мате- лiв повiтрям риалов воздухом 6.1.7 аеропульпа de Aeropulpe en aerated pulp fr a[e2]ropulpe * ru аэропульпа Сипкий матеріал який на- Сыпучий материал приоб- був властивості текучості ретший свойство текучести внаслідок аерації в результате аэрации 6.1.8 аерожолоб de Bel[u1]ftungsrinne en air chute fr a[e2]rogoulotte * ru аэрожелоб Пристрій для транспорту- Устройство для транспорти- вання аеропульпи сипких рования аэропульпы сыпу- матеріалів чих материалов 6.1.9 баддя de K[u1]bel * еn concreting skip fr benne [a4] b[e2]ton * ru бадья Мiсткість для транспорту- Емкость для транспортиро- вання бетонноі cyміші або вания бетонной смеси или - 10 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 інших матеріалів других материалов 6.1.10 багатоковшевий елеватор de Becherwerkaufzug en multibucket elevator fr [e2]l[e2]vateur [a4] * godets multiples ru многоковшовый элеватор Механізм для безперервно- Механизм для непрерывно- го транспортування сип- го транспортирования сыпу- ких матеріалів за допомо- чих материалов с помощью гою ковшів що перемішy- ковшей перемещающихся ються по замкнутій траєк- по замкнутой траектории торії 6.1.11 бетононасос de Betonpumpe en concrete pump fr pompe [a4] b[e2]ton * ru бетононасос Машина для нагнiтання по Машина для нагнетания по бетоноводу бетонної cyмi- бетоноводу бетонной смеси ші до місця її укладання к месту ее укладки 6.1.12 бетоновід de Betonleitung en concrete-delivery pipeline fr tuyauterie [а4] b[e2]ton * ru бетоновод Трубопровід для транспор- Трубопровод для транспор- тування бетонної cуміші тирования бетонной смеси 6.1.13 вагон-платформа de Plattformwagen en flat wagon fr wagon-plateau ru вагон-платформа Вантажний залізничний ва- Грузовой железнодорож- гон відкритого типу з низь- ный вагон открытого типа с кими бортами низкими бортами 6.1.14 напіввагон de Halbwagen en gondola wagon fr wagon [a4] bords * ru полувагон Вантажний залізничний ва- Грузовой железнодородный гон відкритого типу з висо- вагон открытого типа с вы- кими бортами сокими бортами 6.1.15 думпкар de Dumper en dumping wagon fr dump-car ru думпкар Вантажний залізничний на- Грузовой железнодорожый піввагон відкритого типу з полувагон открытого типа с - 11 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 низькими бортами та пнев- низкими бортами и пневма- матичним пристроєм для тическим устройством для розвантаження разгрузки 6.1.16 вагон-цементовоз de Zementwagen en railway cement саг fr wagon-citerne [а4] * ciment ru вагон-цементовоз Спеціальний залізничний Специальное железнодорож- транспортний засіб для пе- ное транспортное средство ревезення насипного це- для перевозки насыпного це- менту мента 6.1.17 живильник de Zubringer еп feeder fr distributeur ru питатель Пристрій для подавання Устройство для подачи сыпу- сипких матеріалів бетон- чих материалов бетонных и них і розчинних сумішей з растворных смесей из бунке- 6yнкерів до різних прий- ров в различные приемные мальних засобів або безпо- устройства или непосредствен- середньо у форми при виго- но в формы при изготовлении товленні залізобетонних железобетонных изделий виробiв Примітка. Примечание. Стрічкові Ж. виконані у Ленточные П. выполнены в вигляді стрічкових конве- виде ленточных конвейеров йєрів Ложковые П. выполнены в Ложкові Ж. виконані у ви- виде желоба конусообразно- гляді жолоба конусоподіб- го сечения ного перерізу Шнековые П. выполнены в Шнековi Ж. виконанi у ви- виде желоба с воронкой на глядi жолоба з воронкою конце и шнеком внутри на кінці і шнеком всередині Вибрационные П. выполне- Вібраційні Ж. виконані у ны в виде желоба с вибро- вигляді жолоба з віброзбу- возбудителем джувачем См. ДСТУ Б A.1.1-61-95 Див. ДСТУ Б A.1.1-61-95 Технологія важких бетонів Технологія важких бетонів та залiзобетонних виpoбiв. та залізобетонних виробів. Формування Bиробів. Формування виробів. Тер- Терміни та визначення міни та визначення. 6.1.18 відвід de Rohrkrummer en pipelateral fr embranchement ru отвод Ділянка трубопроводу для Участок трубопровода для плавної зміни його напрям- плавного изменения его на- ку правления 6.1.19 гвинтовий конвейєр; de Schneckenf[o1]rderer * - 12 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 шнек en screw conveyor fr convoyeur [a4] vis * ru винтовой конвейер; шнек Механізм що переміщує Механизм перемещающий сипкі та дрібногрудкові ма- сыпучие и мелкокусковые теріали гвинтовою вiссю материалы винтовой осью 6.1.20 лоток de Rinne en chute fr auge ru лоток Транспортний пристрій у Транспортное приспособле- вигляді похилої площини з ние в виде наклонной плос- бортами по якій матеріал кости с бортами по кото- або напiвфабрикат nepeмi- рой материал или полуфаб- щується під дією гравітації рикат перемещается под дей- ствием гравитации 6.1.21 підвісний конвейєр de Geh[a1]ngef[o1]rderer * en overhead conveyor fr transporteur a[e2]rien * ru подвесной конвейер Механизм з ланцюговим тя- Механиизм с цепным тяго- говим та вантажотранспор- вым и грузотранспортирую- туючим органом для пере- щим органом для перемеще- міщення штучних вантажів ния штучных грузов 6.1.22 пневматичний транспорт de Pneutransport еn pneumatic transport fr transport pneumatique ru пневматический транспорт Сукупність обладнання Совокупность оборудова- для переміщення по трубах ния для перемещения по тру- сипких матеріалів за допо- бам сыпучих материалов с могою всмоктування або помощью всасывания или нагнітання повітря нагнетания воздуха 6.1.22.1 всмоктувальний de Saugpneutransport пневмотранспорт en sucking pneumatic transport fr transport pneumatique en aspiration ru всасывающий пневмотранс- порт Переміщення сипкого мате- Перемещение сыпучего ма- piалу трубопроводом за ра- териала по трубопроводу за хунок створення в ньому счет создания в нем давле- тиску повітря нижче атмос- ния воздуха ниже атмосфер- ферного ного 6.1.22.2 нагнітальний пневмот- de Druckpneutrasport ранспорт en pressure pneumatic transport - 13 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 fr transport pneumatique en pression ru нагнетательный пневмот- ранспорт Переміщення трубопрово- Перемещение по трубопро- дом сипкого матеріалу за воду сыпучего материала с допомогою струменя стис- помощью сжатого воздуха неного повітря 6.1.22.3 пневмогвинтовий насос de pneumatische Schneckenpumpe еn pneumatic pump fr pompe-h[e2]lice * pneumatique ru пневмовинтовой насос Механізм для переміщення Механизм для перемещения сипких матеріалів по тру- сыпучих материалов по тру- бах за рахунок надання їм бам за счет сообщения им eнeргії обертання гвинта энергии вращающегося вин- шнека i стисненого повітря та шнека и сжатого воздуха 6.1.23 роликовий конвейєр de Rollenforderer en roller conveyor fr transporteur [а4] galets * ru роликовый конвейер Механізм із роликами що Механизм со свободно вра- вільно обертаються або щающимися или приводны- привідними по яких пере- ми роликами по которым міщується штучний вантаж перемещается штучный груз 6.1.24 стрічковий конвейєр de Bandf[o1]rderer * en belt conveyor fr bande transporteuse ru ленточный конвейер Механізм вантажотранс- Механизм грузотранспор- портувальним органом тирующим органом которо- якого є гнучка нескінченна го является гибкая бесконеч- стрічка ная лента 6.1.25 хопер de Trichterwagen en hopper fr wagon [а4] tr[e2]mie * ru хоппер Залізничний вагон-бункер Саморазгружающийся же- для перевезення сипких ма- лезнодорожный вагон-бун- терiалiв що сам розванта- кер для перевозки сыпучих жується материалов 6.1.26 цементопровід de Zementleitung en cement pipeline fr tuyauterie [а4] ciment * ru цементопровод - 14 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Система труб для транс- Система труб для транспор- портування цементу стис- тирования цемента сжатым неним або розрідженим по- или разреженным воздухом вітрям 6.1.27 цистерна de Zisterne en cistern fr citerne ru цистерна Металевий резервуар ци- Металлический резервуар ліндричної форми для цилиндрической формы для транспортування або збepi- транспортирования или хра- гання сипких матеріалів нения сыпучих материалов або рідин или жидкостей 6.2 ВАНТАЖНО-РОЗВАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 6.2.1 вакуум-насос de Vakuum-Pumpe en vacuum pump fr pompe [а4] vide ru вакуум-насос Пневматичний розванта- Пневматический разгрузчик жувач сипких матеріалів сыпучих материалов всасы- всмоктувальної дії вающего действия 6.2.2 гравітаційне виванта- de Gravitationsentladen ження en gravity discharge fr d[e2]chargement * gravitationnel ru гравитационная выгрузка Звільнення транспортних Освободжение транспорт- засобів від матеріалу під ных средств от материала дією гравітації под действием сил гравита- ции 6.2.3 розвантаження de Entladung еn unloading fr d[e2]chargement * ru разгрузка Процес звільнення транс- Процесс освобождения портних засобів від мате- транспортных средств от ма- piaлів або напівфабрикатів териалов или полуфабрика- саморозвантаженням або тов саморазгрузкой или раз- розвантажувальними ма- грузочными машинами шинами 6.2.4 розвантажувальна de Entlandemaschine машина en unloading machine fr d[e2]chargeur * ru разгрузочная машина 6.2.5 саморозвантажування; de Selbstentladung зсипання en self-discharging fr d[e2]chargement automa- * - 15 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 tique ru саморазгрузка; ссыпание Звільнення транспортних Освобождение транспорт- засобів вiд матеріалу під ных средств от материала дією сили гравітації шля- под действием силы гравита- хом їх перекидання відкри- ции путем их опрокиды- вання люків засувів бор- вания открывания люков тiв або утворення нахилу затворов бортов или созда- ния наклона 7 OXOPOHA ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.1. охорона npaцi de Arbeitsschutz en labor protection fr protection du travail ru охрана труда Система технічних caні- Система технических сани- тарно-гігієнічних соціаль- тарно-гигиенических соци- них та правових заходів альных и правовых меро- спрямованих на забезпе- приятий направленных на чення безпечних для життя обеспечение безопасных для i здоров'я людини умов жизни и здоровья людей праці условий труда 7.2. охорона навколишнього de Umgebungsschutz середовища en environment protection fr protection de l'ambiance ru охрана окружающей среды Система державних гро- Система государственных мадських та міжнародних общественных и междуна- зaxoдiв що забезпечують родных мероприятий обес- раціональне використання печивающих рациональное вiдновлення та охорону использование восстановле- природних pecypciв ние и охрану природных ре- сурсов 7.3 вентиляція de Ventilation en ventilation fr ventilation ru вентиляция Природний або штучний Естественный или искус- регульований повітрооб- ственный регулируемый воз- мiн в приміщеннях що за- духообмен в помещени- безпечує утворення повіт- ях обеспечивающий созда- ряного середовища у відпо- ние воздушной среды в соот- відності до санитарно-гігіє- ветствии с санитарно-гигие- нічних та технологічних ническими требова- вимог та норм ниями и нормами 7.4 кондиціонування de Luftkonditionierung повітря en air conditioning fr conditionnement ge l'air ru кондиционирование воздуха - 16 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Створення i автоматичне Создание и автоматическое підтримування в закритих поддерживание в закрытых приміщеннях температури помещениях температуры відносної вологості чисто- относительной влажности ти складу та швидкостi ру- чистоты содержания и ско- ху повітря що відповіда- рости движения воздуха со- ють санитарно-гігiєнічним і ответствующих санитарно- технологічним вимогам i гигиеническим и технологи- нормам ческим требованиям и нор- мам 7.5 повітровід de Luftleitung en conduit fr conduit d'air ru воздуховод Трубопровід для перемi- Трубопровод для перемеще- щення повiтря який засто- ния воздуха применяемый в совується в системах венти- системах вентиляции кон- ляції кондиціонування по- динционирования воздуш- вітряного опалення а та- ного отопления а также для кож для транспортування трнаспортирования воздуха повітря в технологічних ці- в технологических целях лях 7.6 повітрообмін de Luftwechsel en air exchange fr [e2]change d'air * ru воздухообмен Часткова або цiлковита за- Частичная или полная заме- міна забрудненного повіт- на загрязненного воздуха ря примiщень чистим по- помещений чистым возду- вітрям хом 7.7 повітропідготовка de Luftbehandlung en air preconditioning fr pr[e2]paration d'air * ru воздухоподготовка Очищення повітря від пи- Очистка воздуха от пыли лу шкідливих газів домі- вредных газов примесей шок його підігрівання або его подогрев либо охлажде- охолодження зволоження ние увлажнение либо осуше- або осушення для надання ние для придания качеств якостей що відповідають отвечающих санитарно-ги- санітарно-гігієнічним або гиеническим или технологи- технологічним вимогам i ческим требованиям и нор- нормам мам 7.8 повітряно-теплова завіса de Warmluftschleier en heated air eurtain fr rideau d'air chaud ru воздушно-тепловая завеса Потік підігрітого повітря Поток подогретого воздуха що нагнітається вентилято- нагнетаемого вентилятором ром у площинi прорезів в плоскости проемов - 17 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 двері ворота перпендику- двери ворота перпендику- лярно потоку холодного лярно потоку холодного повітря що надходить в воздуха поступающего в приміщення через прорези помещение через проемы 7.9 запиленість de Staubgehalt en dust loading fr empoussi[e2]rage * ru запыленность Bміст частинок пилу в оди- Содержание частиц пыли в ниці об'єму повітря единице объема воздуха 7.10 пилоуловлювач; de Staubabschneider пиловіддільник en dust catcher; dust sepa- rator fr capteur de poussi[e4]res * ru пылеуловитель; пылеотделитель Пристрій для уловлення та Устройство для улавлива- відокремлення пилу та ін- ния и отделения пыли и дру- ших механічних домішок з гих механических примесей повітряних потоків в систе- из воздушных потоков в сис- мах витяжної вентиляції темах вытяжной вентиляции 7.11 рукавний фільтр de Schlauchfilter еn hose-typefilter fr filtre [а4] manches * ru рукавный фильтр Апарат у якому за допомо- Аппарат в котором с помо- гою фільтрувальних пере- щью фильтровальных пере- городок виконаних з тка- городок выполненных из нини у виглядi pyкавів ткани в виде рукавов осуще- здiйснюється очищення по- ствляется очистка воздуха вітря від завислих у ньому от взвешенных в нем твер- твердих частинок дых частиц 7.12 силікоз de Silikose еn silicosis fr silicose ru силикоз Професійне хронічне захво- Профессиональное хрони- рювання легень викликане ческое заболевание легких тривалим вдиханням пилу вызванное длительным вды- що містить силiкати ханием пыли содержащей силикаты 7.13 циклон de Zyklon en cyclon fr cyclone ru циклон Апарат для очищення по- Аппарат для очистки возду- вітря від завислих у ньому ха от взвешенных в нем твердих частинок під впли- твердых частиц под действи- - 18 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 вом відцентpoвої сили ем центробежной силы 7.14 засоби захисту de Schutzmittel еn protectiive means fr moyens de protection ru средства защиты Сукупність засобів та пред- Совокупность средств и метів що використовують- предметов используемых в ся у процесі виробництва процессе производства для для захисту людей від шкід- защиты людей от вредных ливого впливу виробничих воздействий производствен- факторів ных факторов 7.15 спринклерна установка de Sprinkleranlage en sprinkler set fr sprinkler ru спринклерная установка Установка автоматичного Установка автоматического пожежогасіння що склада- пожаротушения состоящая ється з мережі постійно на- из сети постоянно наполнен- повнених водою труб із ных водой труб со специаль- спеціальними водорозбриз- ными водоразбрызгивающи- кувальними насадками- ми насадками-спринклерами спринклерами - 19 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Абетковий покажчик українських термінів автобетоновоз............................................. 6.1.2 автобетонозмішувач ....................................... 6.1.3 автосамоскид ............................................. 6.1.4 автоцементовоз............................................ 6.1.5 аерація................................................... 6.1.6 аерожолоб................................................. 6.1.8 аеропульпа................................................ 6.1.7 баддя..................................................... 6.1.9 башта силосна............................................. 5.5 бетоновід................................................. 6.1.11 бетононасос............................................... 6.1.12 бункер ................................................... 5.3 вагон-платформа........................................... 6.1.13 вагон-цементовоз.......................................... 6.1.16 вакуум-насос.............................................. 6.2.1 вентиляція................................................ 7.3 вивантаження гравітаційне ................................ 6.2 відвід.................................................... 6.1.18 відсік складу заповнювачів................................ 5.4 галерея................................................... 4.8 думпкар .................................................. 6.1.15 елеватор багатоковшевий................................... 6.1.10 живильник................................................. 6.1.17 естакада ................................................. 4.9 завіса повітряно-теплова.................................. 7.8 запас матеріалів нормований .............................. 5.7 запас матеріалів підготовчий ............................. 5.7.1 запас матеріалів поточний................................. 5.7.2 запас матеріалів страховий ............................... 5.7.3 запиленість............................................... 7.9 засоби захисту............................................ 7.14 конвейєр гвинтовий; шнек.................................. 6.1.19 конвейєр підвісний ....................................... 6.1.21 конвейєр роликовий ....................................... 6.1.23 конвейер стрічковий ...................................... 6.1.24 кондиціонування повітря................................... 7.4 контейнер ................................................ 4.6 лоток..................................................... 6.1.20 матеріали................................................. 4.1 машина розвантажувальна................................... 6.2.4 напіввагон................................................ 6.1.14 напівфабрикат............................................. 4.2 насос пневмогвинтовий .................................... 6.1.22.3 охорона навколишнього середовища.......................... 7.2 охорона праці............................................. 7.1 пиловлювач; пиловіддільник ............................... 7.10 підігрівання матеріалів................................... 4.3 пневмотранспорт нагнітальний.............................. 6.1.22.2 пневмотранспорт всмоктувальний............................ 6.1.22.1 повітровід ............................................... 7.5 повітрообмінник .......................................... 7.6 повітропідготовка......................................... 7.7 розвантаження............................................. 6.2.3 розпушення матеріалів..................................... 4.4 розпушник бурофрезерний................................... 4.5 - 20 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 саморозвантаження; засипання.............................. 6.2.6 силікоз .................................................. 7.13 склад..................................................... 5.2 склад бункерний........................................... 5.2.1 склад відкритий........................................... 5.2.2 склад заповнювачів напівбункерний......................... 5.2.3 склад заповнювачів траншейний............................. 5.2.5 склад заповнювачів штабельний ............................ 5.2.6 склад силосний ........................................... 5.2.4 складування .............................................. 5.1 стелаж ................................................... 4.7 транспорт пневматичний.................................... 6.1.22 транспортування .......................................... 6.1.1 установка спринклерна..................................... 7.15 фільтр рукавний........................................... 7.11 фронт вивантаження........................................ 5.8 хопер..................................................... 6.1.25 цементопровід............................................. 6.1.26 циклон ................................................... 7.12 цистерна.................................................. 6.1.27 штабелювання заповнювачів ................................ 5.6 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Абетковий покажчик німецьких термінів Aeropulpe................................................. 6.1.7 Arbeitsschutz............................................. 7.1 Auflockerung der Materialien.............................. 4.4 Auflockerungsbohrfr[a3]se................................. 4.5 * Bandf[o1]rderer........................................... 6.1.24 * Bauwerksabschnitt des Zuschlagstofflagers................. 5.4 Becherwerkaufzug.......................................... 6.1.10 Bel[u1]ftung ............................................. 6.1.6 * Bel[u1]ftungsrinne ....................................... 6.1.8 * Betonleitung ............................................. 6.1.12 Betonpumpe ............................................... 6.1.11 Betontransportwagen ...................................... 6.1.2 Bunker ................................................... 5.3 Bunkerlager............................................... 5.2.1 Container................................................. 4.6 Druckpneutransport........................................ 6.1.22.2 Dumper.................................................... 6.1.15 Einlagerung............................................... 5.1 Entlademaschine........................................... 6.2.4 Entladung................................................. 6.2.3 Entladungsseite........................................... 5.8 Estakade ................................................. 4.9 Galerie ................................................. 4.8 Geh[a1]ngef[o1]rderer..................................... 6.1.21 * Gravitationsentladen...................................... 6.2.2 Grubenlager des Zuschlagstoffes .......................... 5.2.5 Halbbunkerlager des Zuschlagstoffes....................... 5.2.3 Halbfabrikat.............................................. 4.2 Halbwagen................................................. 6.1.14 K[u1]bel.................................................. 6.1.9 * Lager..................................................... 5.2 Laufender Materialvorrat.................................. 5.7.2 Luftbehandlung ........................................... 7.7 Luftkonditionierung....................................... 7.4 Luftleitung............................................... 7.5 Luftwechsel............................................... 7.6 Materialien............................................... 4.1 Versicherungsmaterialvorrat............................... 5.7.3 Normungsmaterialvorrat ................................... 5.7 Offenes Lager............................................. 5.2.2 Plattformwagen............................................ 6.1.13 Pneumatische schneckenpumpe............................... 6.1.23.3 Pneutransport ............................................ 6.1.22 Rinne..................................................... 6.1.20 Rohrkr[u1]mmer............................................ 6.1.18 * Rollenf[o1]rderer ........................................ 6.1.23 * Saugpneutransport......................................... 6.1.22.1 Schlauchfilter............................................ 7.11 Schneckenf[o1]rderer...................................... 6.1.19 * Schutzmittel.............................................. 7.14 Selbstentladung........................................... 6.2.5 Selbstkipper.............................................. 6.1.4 Silikose ................................................. 7.12 Silolager................................................. 5.2.4 Siloturm.................................................. 5.5 - 22 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Sprinkleranlage........................................... 7.15 Stapellager des Zuschlagstoffes .......................... 5.2.6 Staubabschneider.......................................... 7.10 Staubgehalt............................................... 7.9 Stellage.................................................. 4.7 Transportbetonmischer .................................... 6.1.3 Transportierung .......................................... 6.1.1 Trichterwagen ............................................ 6.1.25 Umgebungsschutz .......................................... 7.2 Vakuum-Pumpe ............................................. 6.2.1 Ventilation .............................................. 7.3 Vorbereitungsmaterialvorrat .............................. 5.7.1 Vorw[a1]rmen der Materialien.............................. 4.3 * Warmluftschleier.......................................... 7.8 Zementleitung ............................................ 6.1.26 Zementsilowagen........................................... 6.1.5 Zementwagen............................................... 6.1.16 Zisterne.................................................. 6.1.27 Zubringer................................................. 6.1.17 Zuschlagstoffstapelung.................................... 5.6 Zyklon ................................................... 7.13 - 23 - ДСТ Абетковий покажчик англійських термінів aerated pulp.............................................. 6.1.7 aeration.................................................. 6.1.6 aggregate storehouse compartment.......................... 5.4 air chute................................................. 6.1.8 air conditioning.......................................... 7.4 air exchange.............................................. 7.6 air preconditioning....................................... 7.7 belt conveyor............................................. 6.1.24 bin storage .............................................. 5.2.1 bunker.................................................... 5.3 concretig skip............................................ 6.1.9 cement-delivery truck .................................... 6.1.5 cement pipeline........................................... 6.1.26 chute .................................................... 6.1.20 cistern................................................... 6.1.27 concrete delivery pipeline ............................... 6.1.12 concrete-delivery truck................................... 6.1.2 concrete pump ............................................ 6.1.18 container................................................. 4.6 cyclon.................................................... 7.13 drilling-and-milling ripper............................... 4.5 dumping wagon ............................................ 6.1.15 dust catcher; dust separator.............................. 7.10 dust loading.............................................. 7.9 environment protection ................................... 7.2 feeder.................................................... 6.1.17 gallery................................................... 4.8 gondola wagon............................................. 6.1.14 gravity discharge......................................... 6.2.2 half-finished product..................................... 4.2 heated air curtain........................................ 7.8 heating of materials ..................................... 4.3 hopper.................................................... 6.1.25 hose-type filter.......................................... 7.11 insurance reserve of materials............................ 5.7.3 labor safelty measures and regulations ................... 7.1 air conduit .............................................. 7.5 materials ................................................ 4.1 means of protection ...................................... 7.14 multibucket elevator...................................... 6.1.10 normative stock of materials.............................. 5.7 flat wagon................................................ 6.1.13 outdoor storage........................................... 5.2.2 overhead conveyor......................................... 6.1.21 pile storage of aggregates ............................... 5.2.6 piling of aggregates...................................... 5.6 pipelateral............................................... 6.1.18 pneumatic-screw pump...................................... 6.1.22.3 pneumatic transport....................................... 6.1.22 preparation stock of materials............................ 5.7.1 pressure pneumatic transport ............................. 6.1.22.2 protective means.......................................... 7.14 railway cement car........................................ 6.1.16 roller conveyor........................................... 6.1.23 running stock of materials................................ 5.7.2 screw conveyor............................................ 6.1.19 - 24 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 self-discharging.......................................... 6.2.5 semiclosed storehouse of aggregates....................... 5.2.3 shelving.................................................. 4.7 silicosis ................................................ 7.12 silo storage ............................................. 5.2.4 silo tower................................................ 5.5 sprinkler set............................................. 7.15 storage .................................................. 5.1 storehouse................................................ 5.2 sucking pneumatic transport............................... 6.1.22.1 tip-lorry................................................. 6.1.4 transportation ........................................... 6.1.1 trench storehouse of aggregates........................... 5.2.5 trestle................................................... 4.9 truck mixer............................................... 6.1.3 unloading................................................. 6.2.3 unloading area............................................ 5.8 unloading machine......................................... 5.2.4 vacuum pump............................................... 6.2.1 ventilation............................................... 7.3 - 25 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Абетковий покажчик французьких термінів a[e2]ration............................................... 6.1.6 * a[e2]rogoulotte .......................................... 6.1.8 * a[e2]ropulpe.............................................. 6.1.7 * auge...................................................... 6.1.20 autosilobus............................................... 6.1.2 bande transporteuse ...................................... 6.1.24 benne [a4] b[e2]ton....................................... 6.1.9 * camion-benne.............................................. 6.1.4 camion-b[e2]tonni[e2]re................................... 6.1.3 * camion-citerne [a4] ciment ............................... 6.1.5 * capteur de poussi[e2]res.................................. 7.10 * citerne................................................... 6.1.27 compartiment aux agr[e2]gats ............................. 5.4 * conditionnement de l'air.................................. 7.4 conduit d'air ............................................ 7.5 container ................................................ 4.6 convoyeur [a4] vis........................................ 6.1.19 * cyclone .................................................. 7.13 d[e2]chargement........................................... 6.2.3 * d[e2]chargement automatique .............................. 6.2.5 * d[e2]chargement gravitationnel............................ 6.2.2 * d[e2]chargeur ............................................ 6.2.4 * demi produit ............................................. 4.2 d[e2]p[o3]t .............................................. 5.2 * d[e2]p[o3]t de demi-silo pour agr[e2]gats ................ 5.2.3 * d[e2]p[o3]t des agr[e2]gats en silo ...................... 5.2.4 * d[e2]p[o3]t [a4] empilage des agr[e2]gats ................ 5.2.6 * d[e2]p[o3]t de silo ...................................... 5.2.1 * d[e2]p[o3]t en tranch[e2]e pour agr[e2]gats............... 5.2.5 * d[e2]p[o3]t ouvert ....................................... 5.2.2 * distributeur.............................................. 6.1.17 dump-car.................................................. 6.1.15 [e2]change d'air.......................................... 7.6 * [e2]l[e2]vateur [a4] godets multiples .................... 6.1.10 * [e2]mbranchement.......................................... 6.1.18 * [e2]mottage des mat[e2]riaux ............................. 4.4 * empilage des agr[e2]gats ................................. 5.6 * empoussi[e2]rage ......................................... 7.9 * entreposage............................................... 5.1 estacade.................................................. 4.9 [e2]tag[e4]re............................................. 4.7 * filtre [a4] manches....................................... 7.11 * fond dit d'assurance ..................................... 5.7.3 front de d[e2]charge ..................................... 5.8 * galerie................................................... 4.8 mat[e2]riaux.............................................. 4.1 * moyens de protection...................................... 7.14 pompe [a4] b[e2]ton ...................................... 6.1.11 * pompe [a4] vide........................................... 6.2.1 * pompe-h[e2]lice pneumatique .............................. 6.1.22.3 * pr[e2]chauffage des mat[e2]riaux.......................... 4.3 * pr[e2]paration d'air...................................... 7.7 * protection de l'ambiance.................................. 7.2 protection du travail..................................... 7.1 r[e2]serve courante en mat[e2]riaux....................... 5.7.2 * - 26 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 r[e2]serve pr[e2]paratoire en mat[e2]riaux................ 5.7.1 * r[e2]serves normalis[e2]es en mat[e2]riaux................ 5.7 * rideau d'air chaud ....................................... 7.8 ripper de forage [a4] la fraise........................... 4.5 * silicose.................................................. 7.12 silo-tour................................................. 5.5 sprinkler................................................. 7.15 transport ................................................ 6.1.1 transport pneumatique..................................... 6.1.22 transport pneumatique en aspiration....................... 6.1.22.1 transport pneumatique en pression......................... 6.1.22.2 transporteur a[e2]rien.................................... 6.1.21 * transporteur [a4] galets.................................. 6.1.23 * tr[e2]mie................................................. 5.3 * tuyauterie [a4] ciment.................................... 6.1.26 * tuyauterie [a4] b[e2]ton.................................. 6.1.12 * ventilation............................................... 7.3 wagon [a4] bords ......................................... 6.1.14 * wagon [a4] tr[e2]mie ..................................... 6.1.25 * wagon-citerne [a4] ciment................................. 6.1.16 * wagon-plateau ............................................ 6.1.13 - 27 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 Абетковий покажчик російських термінів автобетоновоз............................................. 6.1.2 автобетоносмеситель....................................... 6.1.3 автосамосвал ............................................. 6.1.4 автоцементовоз............................................ 6.1.5 аэрация................................................... 6.1.6 аэрожелоб................................................. 6.1.8 аэропульпа................................................ 6.1.7 бадья..................................................... 6.1.9 башня силосная............................................ 5.5 бетоновод ................................................ 6.1.11 бетононасос............................................... 6.1.12 бункер ................................................... 5.3 вагон-платформа........................................... 6.1.13 вагон-цементовоз.......................................... 6.1.16 вакуум-насос.............................................. 6.2.1 вентиляция................................................ 7.3 воздуховод ............................................... 7.5 воздухообмен ............................................. 7.6 воздухоподготовка ........................................ 7.7 выгрузка гравитационная .................................. 6.2 галерея................................................... 4.8 думпкар .................................................. 6.1.15 завеса воздушно-тепловая.................................. 7.8 запас материалов нормируемый.............................. 5.7 запас материалов подготовительный......................... 5.7.1 запас материалов страховой................................ 5.7.3 запас материалов текущий.................................. 5.7.2 запыленность ............................................. 7.9 конвейер винтовой; шнек .................................. 6.1.19 конвейер ленточный ....................................... 6.1.24 конвейер подвесной........................................ 6.1.21 конвейер роликовый........................................ 6.1.23 кондиционирование воздуха................................. 7.4 контейнер ................................................ 4.6 лоток..................................................... 6.1.20 материалы................................................. 4.1 машина разгрузочная....................................... 6.2.4 насос пневмовинтовой...................................... 6.1.22.3 отвод..................................................... 6.1.19 отсек склада заполнителей................................. 5.4 охрана окружающей среды .................................. 7.2 охрана труда.............................................. 7.1 питатель ................................................. 6.1.17 пневмотранспорт всасывающий............................... 6.1.22.1 пневмотранспорт нагнетательный ........................... 6.1.22.2 подогрев материалов....................................... 4.3 полувагон ................................................ 6.1.14 полуфабрикат.............................................. 4.2 пылеуловитель; пылеотделитель ............................ 7.10 разгрузка................................................. 6.2.3 рыхление материалов....................................... 4.4 рыхлитель бурофрезерный................................... 4.5 саморазгрузка; ссыпание................................... 6.2.5 силикоз................................................... 7.13 склад..................................................... 5.2.1 - 28 - ДСТУ Б А.1.1-57-95 склад бункерный .......................................... 5.2 склад заполнителей полубункерный ......................... 5.23 склад заполнителей траншейный............................. 5.2.5 склад заполнителей штабельный............................. 5.2.6 склад открытый............................................ 5.2.2 склад силосный............................................ 5.2.4 складирование............................................. 5.1 средства защиты........................................... 7.14 стеллаж................................................... 4.7 транспорт пневматический.................................. 6.1.22 транспортирование......................................... 6.1.1 установка спринклерная.................................... 7.15 фильтр рукавный........................................... 7.11 фронт выгрузки............................................ 5.8 хоппер ................................................... 6.1.25 цементопровод ............................................ 6.1.26 циклон ................................................... 7.12 цистерна.................................................. 6.1.27 штабелирование заполнителей .............................. 5.6 элеватор многоковшевой.................................... 6.1.10 эстакада ................................................ 4.9 УДК 693:001.4 Група ЖОО Ключові слова: складування зберігання транспортуван- ня матеріали напівфабрикати склади транспортні засоби охрона праці охо- рона середовища Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів