ДСТУ Б А.1.1-58-95

ДСТУ Б А.1.1-58-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-58-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів В'яжучі системи Терміни та визначення Держкоммістобудування України Київ ДСТУ Б А.1.1-58-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським Державним технічним університетом будівництва та архітектури КДТУБА Рунова Р.Ф. д.т.н. проф. Науково-дослідним інтитутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України Полонська С.О. к.т.н. 2 ВНЕСЕНО Відділом державним нормативів та стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури N 20 від 02.02.95 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-58-95 Зміст С. 1 Галузь використання .................................... 1 2 Основні положення ...................................... 2 3 Загальні поняття ....................................... 3 4 Повітряні в'яжучі ...................................... 7 5 Гідравлічні в'яжучі ................................... 11 Абетковий покажчик українських термінів ................. 20 Абетковий покажчик німецьких термінів ................... 22 Абетковий покажчик англійських термінів ................. 24 Абетковий покажчик французьких термінів ................. 26 Абетковий покажчик російських термінів .................. 28 Додаток А ............................................... 29 ДСТУ Б А.1.1-58-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий. Вяжущие системы Термины и определения Standardіzatіоп аnd normаlіzаtіоn systems іп соnstruсtіоn Сомmоn cоnсrеtе аnd rеіnfоrесеd соnсrеtе рrоdисts tесhnіguе. Віnding systems Теrms аnd definitions ------------------------------------------------------------------- Чинний від 1995-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні терміни та виз- начення основних понять що використовуються для позначення виробництва та застосування в'яжучих при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій ------------------------------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 та навчально-методичній літературі що належить до галузі буді- вельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри- ємств установ організацій що діють на території України тех- нічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 2.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушу- вати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 2.3 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еn французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 2.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів укра- їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 3.1 агломерація de Agglomeration еn agglomeration fr agglom[e2]ration * ru агломерация Процес утворення порош- Процесс образования по- ковими матеріалами в рошковыми материалами тому числі в'яжучими зер- в том числе вяжущими зе- нин-гранул за участю води рен-гранул с участием воды або водних розчинів или водных растворов 3.2 адгезія de Adh[a1]sion * еn adhesion fr adh[e2]sion * ru адгезия Одна з головних власти- Одно из основных свойств востей в'яжучих що поля- вяжущих которое состоит гає в утворенні зв'язку між в образовании связи между поверхнями двох різних за находящимися в контакте складом тіл що знаходять- поверхностями двух раз- ся у контакті виявляється ных по составу тел; прояв- в клеючих властивостях ляется в клеящих способ- в'яжучих речовин ностях вяжущих веществ З.З адсорбція de Adsorption en adsorption fr adsorption ru адсорбция Процес який супроводжує Процесс сопровождающий тверднення в'яжучих сис- твердение вяжущих систем тем i полягає в поглинанні и заключающийся в погло- розчинених речовин газів щении растворенных ве- поверхнею твердих тіл ществ газов поверхностью твердых тел 3.4 аморфізація de Amorphiesation en amorphization fr amorphisation гu аморфизация Процес перетворення крис- Процесс превращения крис- талічної речовини в аморф- таллического вещества в ну яка відрізняється хао- аморфное которое отлича- тичним розміщенням іонів ется хаотичным размеще- та ізотропією властивос- нием ионов и изотропией тей; має місце при випалю- свойств; имеет место при ванні портландцементного обжиге портландцементно- клінкеру та гiдpaтaції го клинкера и гидратации в'яжучих речовин вяжущих веществ 3.5 в'яжуча система de Bindemittelsystem еп binding system fr syst[е2]me de liage * - 4 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 ru вяжущая система Дисперсна композиція що Дисперсная система включа- складається з твердого та ющая твердый и жидкий или рідкого або тільки твердо- только твердый компонен- го компонентів здатна в ты способная в результате результаті фізичних хіміч- физических химических или них або физико-хімічних физико-химических процес- npoцeciв утворювати міцне сов образовывать прочное каменеподібне тіло камнеподобное тело 3.6 коагуляция de Koagulation en coagulation fr coagulation ru коагуляция Процес що має розвиток Процесс который развива- у чaci в цементному тісті і ется во времени в цемент- являє собою злипання час- ном тесте и представляет тинок в дисперсній систе- собой слипание частиц в мі супроводжується її дисперсной системе сопро- структуруванням або втра- вождается ее структуриро- тою седиментаційноі ванием или потерей седи- стійкості ментационной стойкости 3.7 когезія de Koh[а1]sion * en cohesion fr coh[е2]sion * ru когезия Зчеплення при контакті по- Сцепление поверхностей верхонь двох однакових за двух одинаковых по соста- станом фаз що супровод- ву фаз сопровождающее жує твердіння в'яжучих твердение вяжущих веществ речовин 3.8 компоненти в'яжучої de Komponente des Bindersys- системи tems en binding system components fr composant du syst[е2]me * de liage ru компоненты вяжущей системы Складова частина системи Составная часть системы речовина найменша кіль- вещество наименьшее ко- кість якої достатня для личество которого доста- формування будь-якої точно для формирования фази в системі любой фазы в системе 3.9 конденсація de Kondensation en condensation fr condensation ru конденсация Укрупнення частинок речо- Укрупнение частиц вещест- вини; в технології в'яжу- ва; в технологии вяжущих чих речовин супроводжує веществ сопровождает пере- - 5 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 перехід дисперсної системи ход дисперсной системы в в каменеподібне тіло камнеподобное тело 3.10 контактно-конденса- de Kontakt-Kondensation- ційний процес Proze[S] * en contact-condensation process fr processus de contact et de condensation ru контактно-конденсационный процесс Утворення штучного водо- Образование искусственно- стійного каменя в момент го водостойкого камня в виникнення контактів між момент возникновения кон- макрочастинками речовин тактов между макрочасти- аморфної або нестабільної нами веществ аморфной кристалічної структури без или нестабильной кристал- дії теплової eнepгiї яке не лической структуры без супроводжується змінами действия тепловой энергии хімічного складу речовини не сопровождающееся изме- макрочастинок нением химического соста- ва вещества макрочастиц 3.11 контракція de Kontraktion en contraction fr contraction ru контракция Зменшення початкового Уменьшение первоначаль- обсягу в'яжучої системи кого объема вяжущей сис- "цемент-вода" внаслідок темы "цемент-вода" вслед- процесу гідратації з хіміч- ствие процесса гидратации ним зв'язуванням води с химическим связыванием новоутвореннями воды новообразования 3.12 механохімічні явища de mechanisch-chemische Erscheinungen en mechanochemical phenomena fr effets m[e2]caniques et * chimiques ru механохимические явления Зміна xімічного фазового Изменение химического складу та стану структури фазового состава и состо- твердих компонентів в'яжу- яния структуры твердых чої системи під інтенсив- компонентов вяжущей сис- ною механічною дією темы под интенсивным ме- ханическим воздействием 3.13 модифікування de Modifikation en modification fr modification ru модифицирование Видозмінювання фізико- Видоизменение физико- хімічної структури та химической структуры и властивостей матеріалу свойств материала путем - 6 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 шляхом введення до його введения в его состав раз- складу різних елементів личных элементов или до- або додання до нього бавления к нему определен- визначених речовин ных веществ 3.14 оксидне розширення de Oxiddehnung des Zement- цементного каменя steines en oxide expansion of cement stone fr dilatation охуd[e2]e de * pierre de ciment ru оксидное расширение цементного камня Збільшення poзмірів цемен- Увеличение размеров це- тного каменя в процесі ментного камня в процессе тверднення за рахунок ут- твердения за счет образова- ворення гідроксиду магнію ния гидроксида магния из з оксиду магнію і портлан- оксида магния и портланди- диту з оксиду кальцію що та из оксида кальция вызы- викликає його деструкцію вающее его деструкцию 3.15 перекристалізація de Umkristallisation еn overcrystallization fr recristallisation renouvel[e2]e * ru перекристаллизация Розклад при нагріванні Распад при нагревании или або охолодженні кристалу охлажении кристалла с об- з утворенням на його ос- разованием на его основе нові більш досконалої ста- более совершенной стабиль- більної структури того са- ной структуры того же сос- мого складу або розчинен- тава или растворение ве- ня речовини з наступним щества с последующим вы- виділенням з нього крис- делением из него кристал- талів має місце при випа- лов; имеет место при обжи- люванні клінкеру гідрації ге клинкера гидратации це- цементів ментов 3.16 рекристалізація de Rekristallization en recrystallization fr recristallisation ru рекристаллизация Повторна дія у вигляді пр- Повторное действие в виде оцесу росту одних криста- процесса роста одних крис- лів матеріалу за рахунок таллов материала за счет iнших без участі pідкої других без участия жидкой фази що має місце при ут- фазы которое имеет место воренні клінкеру та струк- при образовании клинкера туроутворенні цементного и структурообразовании це- каменя ментного камня 3.17 piвномірність зміни de Gleichm[a1][S]igkeit der * об'єму Volumen[a1]nderung * en uniformity of volumetric change - 7 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 fr facteur d'uniformit[e2] * de variation de volume ru равномерность изменения объема Явище супутне процесу Явление сопутствующее утворення цементного ка- процессу образования це- меня без його деформації ментного камня без его де- та руйнування формации и разрушения 3.18 сульфоалюмінатне de Sulfoaluminatdehnung des розширення цементного Zementsteines каменя en sulphoaluminate expansion of cement stone fr dilatation de sulfalumi- nate de pierre de ciment ru сульфоалюминатное расши- рение цементного камня Збльшення pозмірів цемен- Увеличение размеров це- тного каменя що викликає ментного камня вызываю- його деформацію внаслi- щее его деформацию за док утворення гіросульфо- счет образования гидро- алюмінатів кальцію за сульфоалюминатов каль- участю сульфат-іонів які ция с участием привноси- вносяться зовні мых извне сульфат-ионов 3.19 тиксотропія de Thixotropie en thixotropy fr thixotropie ru тиксотропия Властивість суспензії в'я- Свойство суспензии вяжу- жучої системи як коагуля- щей системы как коагуля- ційної структури пicля її ционной структуры после механічного руйнування ее механического разруше- самовільно відновлювати- ния самопроизвольно вос- ся у часі станавливаться во времени 3.20 фаза de Phase еn phase fr phase ru фаза Сукупнiсть гомогенних Совокупность гомогенных частин системи однакових частей системы одинаковых за властивостями та фізич- по свойствам и физическо- ною будовою або вся сис- му строению или вся систе- тема якщо вона однорідна ма если она однородна 4 ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ 4.1 активність повітряного de Luftkalkativit[a1]t * вапна en air-hardening lime activity fr activitх[e] de chaux * a[e2]rienne * - 8 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 ru активность воздушной извести Сумарний вміст у вапні Суммарное содержание в вільних оксидів кальцію извести свободных оксидов та магнію в залежності від кальция и магния в зависи- чого його якість оцінюєть- мости от чего ее качество ся сортами оценивается сортами 4.2 ангідритові цементи de Anhydritzemente en anhydrite cements fr ciments d'anhydrite ru ангидритовые цементы Повітряні в'яжучі основу Воздушные вяжущие осно- яких складає безводний ву которых составляет без- сульфат кальцію природно- водный сульфат кальция го або штучного походжен- природного или искусствен- ня в сполуці з добавками ного происхождения в соче- що інтентифікують тании с добавками интен- гідратоутворення сифицирующими гидрато- образование 4.3 вапно гідравлічне de hydraulischer Kalk еn hydraulic lime fr chaux hydraulique ru известь гидравлическая Дисперсний продукт випа- Дисперсный продукт обжи- лювання мергелистих вап- га мергелистых известня- няків який має в своєму ков содержащих кроме складі кpiм оксидів каль- оксидов кальция и магния цію та магнію до 25% до 25% глинистых приме- глинястих домішок сей 4.4 вапно гідратне de Kalkstaub en hydrated lime fr chaux hуdrаt[e2]е * ru известь гидратная Речовина яку одержують Вещество получаемое при при взаємодії з водою вап- взаимодействии с водой из- на і яка складається з гідро- вести воздушной негаше- ксидів кальцію магнію ной и состоящее из гидро- домішок алюмосилікатів ксидов кальция магния та карбонату кальцію примесей алюмосиликатов и карбоната кальция 4.5 вапняне тісто de Kalkbrei en lime paste fr p[a3]te de chaux * ru известковое тесто Продукт що отримують Продукт получаемый при при взаємодії вапна з взаимодействии воздушной такою кількістю води яка негашеной извести с таким забезпечує перехід оксидів количеством воды которое кальцію та магнію в їх гід- обеспечивает переход окси- - 9 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 рати з утворенням пластич- дов кальция и магния в их ної маси гидраты с образованием пластичной массы 4.6 гашення de L[o1]schen * en slaking fr extinction ru гашение Процес взаємодії вапна Процесс взаимодействия повітряного негашеного з извести воздушной негаше- водою i утворення вапна ной с водой и образования гідратного вапняного тіс- извести гидратной извест- та який супроводжується кового теста который соп- виділенням тепла та збіль- ровождается выделением шенням об'єму речовини тепла и увеличением объе- ма вещества 4.7 гіпсові в'яжучі de Gipsbindemittel en gypsum binder agents fr liants gypseux ru гипсовые вяжущие В'яжучі на основі напіввод- Вяжущие на основе полу- них модифікацій сiрчано- водных модификаций сер- кислого кальцію нокислого кальция 4.8 екстрихгіпс de Extrichgips en flooring plaster fr estryhgypse ru экстрихгипс Повітряне в'яжуче у вигля- Воздушное вяжущее в виде ді тонкомеленого продук- тонкомолотого продукта ту випалювання сірчано- обжига сернокислого каль- кислого кальцію всіх моди- ция всех модификаций при фікацій при температурах температурах 800-1000 800-1000 град.С град.С 4.9 кислотні в'яжучі de S[а1]urebindemittel * en acidic binder agent fr syst[е4]mes de liage * acides ru кислотные вяжущие Системи в яких рідиною Системы в которых жид- зачинення є кислоти костью затворения служат кислоты 4.10 кислототривкі цементи de S[a1]urezemente * еn acidproof cements fr ciments antiacides ru кислотоупорные цементы В'яжучі системи які вико- Вяжущие системы которые ристовуються в умовах используются в условиях кислотної aгpeciї ix cтiй- кислотной агрессии а их кість визначається втрата- стойкость определяется по- - 10 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 ми маси при розчиненні в терями массы при растворе- киплячій сірчаній кислоті нии в кипящей серной кислоте 4.11 магнезит каустичний de kaustisch gebrannter Magnesit en caustic magnesite fr magn[e2]site caustique * ru магнезит каустический Один з компонентів магне- Один из компонентов маг- зіальних в'яжучих систем незиальных вяжущих сис- що являє собою продукт тем который представляет випалювання карбонату собой продукт обжига кар- магнію боната магния 4.12 магнезіальні в'яжучі de Magnesiabindemittel системи en magnesia binder systems fr liants magn[e2]siens * ru магнезиальные вяжущие системы Швидкотверднучі високо- Быстротвердеющие высо- міцнi повітряні в'яжучі що копрочные воздушные вя- складаються з магнезиту жущие состоящие из маг- каустичного та розчину незита каустического и рас- хлорного або сірчанокис- твора хлорного или серно- лого магнію кислого магния 4.13 повiтряне негашене de Kalk вапно en nonhydraulic quicklime fr chaux ru воздушная нешагеная известь Речовина яку отримують Вещество получаемое об- випалом та наступною пе- жигом и последующей пере- реробкою кальцiєво-маг- работкой кальциево-маг- нієвих карбонатних порід ниевых карбонатных пород з одержанням у вигляді с получением оксида каль- основного продукту ция в качестве основного оксиду кальщю продукта 4.14 noвiтpянi в'яжучі de Luftbinder en air binder agents fr liants a[e2]riens * ru воздушные вяжущие Порошкові речовини які Порошковые вещества ко- після змішування з водою торые после смешивания с або розчинами утворюють водой или растворами штучний камінь тільки в образуют искусственный повiтряно-сухому сере- камень только в воздушно- довищі: у водi такий сухой среде: в воде такой камінь руйнується камень разрушается 4.15 рідке скло de Wasserglas en water glass - 11 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 fr verre soluble ru жидкое стекло Водяний розчин моно- Водный раствор моно- та полісилікатів натрію и полисиликатов натрия або калію или калия 4.16 сірчаний цемент de schwefels[a1]urehaltiget * Zement en sulphuric cement fr ciment sulfurique ru серный цемент Композиція із розплавле- Композиция из расплавлен- ної cipки та наповнювача у ной серы и наполнителя в вигляді подрібненого крем- виде измельченного кремне- незему caжi та каоліну зема каолина и сажи от- яка твердне при охолод- вердевающая при охлажде- женні нии 4.17 тужавлення в'яжучих de Abbinden der Bindemittel систем en setting of binder systems fr durcissement des liants ru схватывание вяжущих систем Переход в'язко-пластичної Переход вязко-пластичной системи в тверду; характе- системы в твердую; харак- ризується початком та кiн- теризуется началом и кон- цем процесу: початком ту- цом процесса: началом жавлення вважається час схватывания считается від моменту змішування время от момента смешива- порошку з рідиною до мо- ния порошка с жидкостью менту втрати сумішшю ру- до момента потери смесью хомості при збереженнi подвижности при сохране- пластичності та здатності нии пластичности и способ- до деформування без роз- ности к деформированию тріскування; закінченням без растрескивания; кон- тужавлення вважається час цом схватывания считается від моменту змішування до время от момента затворе- моменту переходу системи ния до момента перехода в тверде тіло системы в твердое тело 5 ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ 5.1 активність гідравлічна de Hydraulikaktivit[a1]t * en hydraulic activity fr activit[e2] hydraulique * ru активность гидравлическая Характеристика гідравліч- Характеристика гидравли- них в'яжучих по міцності ческих вяжущих по проч- утвореного ними каменя ности образуемого ими при тверденні у стандарт- камня при твердении в них умовах стандартных условиях - 12 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.2 алiт de Alit en alite fr alumine ru алит Сполука портландцемент- Соединение портландце- ного клінкеру у вигляді ментного клинкера в виде твердих розчинiв piзниx твердых растворов различ- елементів у трикаль- ных элементов в трехкаль- цієвому cилікаті циевом силикате 5.3 бapiєвi цементи de Bariumzemente en barium cements fr ciments de baryum ru бариевые цементы Цементи на ocнoвi клінке- Цементы на основе клинке- piв у яких мінералоутво- ров в которых минералооб- рюючим компонентом є разующим компонентом оксид бapiю является оксид бария 5.4 безгіпсові портланд de gipsfreie Portlandzemente цементи en gypsum-free portland cements fr portlands sans gypse ru безгипсовые портланд- цементы В'яжучі що являють со- Вяжущие представляющие бою суміші тонкомеленого собой смеси тонкомолото- портландцементного клін- го портландцементного керу з карбонатами натрію клинкера с карбонатами або калію та вміщують натрия или калия и содер- хімічні добавки - уповіль- жащие химические добавки нювачі тужавлення замедлители схватыва- ния 5.5 безусадочні цементи de schwindfreie Zemente en nonshrinking cements fr ciments sans retrait ru безусадочные цементы Цементи лінійне розши- Цементы линейное расши- рення яких при твердненнi рение которых при тверде- не перевищує десятих час- нии не превышает десятых ток відсотка долей процента 5.6 беліт de Belit en belitе fr b[e2]lumine * ru белит Сполука портландцемент- Соединение портландце- ного клінкеру у вигляді ментного клинкера в виде твердих розчинів різних твердых растворов различ- елементів у двохкаль- ных элементов в двухкаль- цієвому cилікаті циевом силикате - 13 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.7 в'яжуче низької de Bindemittel des водопотреби - ВНВ Niedrigwasserbedarfs en low water requirement binder fr liants [а4] basse * quantit[е2] d'eau * n[e2]cessaire * ru вяжущее низкой водопотреб- ности - ВНВ Продукт спільного тонко- Продукт совместного тон- го помелу у регламентова- кого помола в регламенти- них умовах портландце- рованных условиях порт- ментного клінкеру мiне- ландцементного клинкера ральних додатків гіпсово- минеральных добавок гип- го каменя та хімічного мо- сового камня и химическо- дифікатора що включає го модификатора включа- органічний компонент- ющего органический ком- пластифікатор понент - пластификатор 5.8 гідравлічні в'яжучі de hydraulisehe Bindemittel en hydraulic binder agents fr liants hydrauliques ru гидравлические вяжущие Порошковi речовини Порошковые вещества спо- здатні до конденсації в собные к конденсации в штучний камінь який на- искусственный камень буває i підвищує міцнiсть приобретающий и повыша- на повітрі та у воді ющий прочность в воздуш- ных условиях и в воде 5.9 гідратація в'яжучих de Hydration der Bindemittel en hydratation of binder аgents fr hydratation des liants ru гидратация вяжущих Процес взаємодії в'яжучо- Процесс взаимодействия вя- го з водою результатом жущего с водой результа- якого є зміна складу том которого является из- вихідної речовини менение состава исходного вещества 5.10 гідрофобні цементи de hydrophobe Zemente en hydrophobic cements fr ciments hydrofuges ru гидрофобные цементы Портландцементи що від- Портландцементы кото- рiзняються від звичайного рые отличаются от обычно- портландцементу наявніс- го цемента наличием гидро- тю гідрофобізуючих доба- фобизирующих добавок вок які зменшують здат- уменьшающих способность ність цементу до змочуван- цемента смачиваться во- ня водою дой - 14 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.11 грунтоцементи de Erdzemente en soil-cements fr sol-ciments ru грунтоцементы Гідравлічні в'яжучі що яв- Гидравлические вяжущие ляють собою суміші спо- представляющие собой сме- лук натрію та калію з тон- си соединений натрия и комеленими алюмосилікат- калия с тонкомолотыми ними гірськими породами алюмосиликатными гор- або подібними до них за ными породами или подоб- складом відходами ными им по составу отхо- виробництва дами производства 5.12 глиноземистий цемент de Tonerdezement en alumina cement fr ciment alumineux ru глиноземистый цемент Щвидкотверднуче гідрав- Быстротвердеющее гидрав- лічне в'яжуче яке склада- лическое вяжущее состоя- ється переважно з низько- щее преимущественно из основних алюмiнатів каль- низкоосновных алюмина- цію і отримується тонким тов кальция и получаемое помелом випаленої до тонким помолом обожжен- плавлення або спікання ной до плавления или спе- сировинної суміші бокситу кания сырьевой смеси i вапняку боксита и известняка 5.13 дорожнiй портланд- de Portlandzement f[u1]r * цемент Stra[S]endecken * en highway portland cement fr ciment portland pour routes ru дорожный портландцемент Різновид цементів - харак- Разновидность цементов - теризується підвищеними характеризуется повышен- морозостійкістю міцністю ными морозостойкостью на вигин та удар низькою прочностью на изгиб и деформативнiстю при твер- удар низкой деформатив- дненні ностью при твердении 5.14 здатнiсть клінкеру de Klinkermahlbarkeit до розмелювання en grindability of clinker fr aptitude de clinker au raffinage ru размалываемость клинкера Величина яку харак- Величина которую харак- теризує витрата eнepгiї на теризует расход энергии на отримання порошку стан- получение порошка стан- дартної дисперсності дартной дисперсности 5.15 клінкер портланд- de Portlandzementklinker цементний en portland cement clinker fr clinker de portland - 15 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 ru клинкер портандцементный Продукт випалювання до Продукт обжига до спека- спікання сировинної сумі- ния сырьевой смеси опреде- ші визначеного складу що ленного состава обеспечи- забезпечує переважне фор- вающей преимущественное мування силікатів кальцію формирование силикатов у вигляді аліту та беліту кальция в виде алита и бе- поряд з присутністю алю- лита наряду с присутствием мiнатнoї фази та алюмо- алюминатной фазы и алю- феритів кальцію; є компо- моферритов кальция; явля- нентом портландцементу і ется компонентом портлан- ряду в'яжучих систем дцемента и ряда вяжущих систем 5.16 коефіцієнт насичення de Saturationsfaktor des клінкеру Klinkers en clinker saturation factor fr coefficient de saturation de clinker ru коэффициент насыщения клинкера Показник що характери- Показатель который харак- зує повноту насичення теризует полноту насыще- кремнезему оксидом каль- ния кремнезема оксидом цію в процесі клінкероутво- кальция в процессе клинке- рення i розраховується за рообразования и рассчиты- відповідною формулою вается по соответствующей формуле 5.17 марка цементу de Zementg[u1]te * en grade of cement fr tipe de ciment ru марка цемента Характеристика цементу Характеристика цемента за механічною міцністю по механической прочнос- яка встановлюється при ти которая устанавливает- випробуваннях зразків ся при испытаниях образ- згідно з стандартом цов по стандарту 5.18 напружуючий цемент de Quellzement en expansive cement fr ciment contraignant ru напрягающий цемент Цемент який розширюю- Цемент который расши- чись після затверднення ряясь после затвердевания викликає напруження вызывает напряжение арма- арматури залізобетонних туры железобетонных кон- конструкцій; різновид це- струкций; разновидность ментів що розширюються расширняющихся цементов 5.19 несправжнє тужавлення de Scheinabbinden en false setting fr fausse prise ru ложное схватывание - 16 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Занадто швидка втрата Слишком быстрая потеря пластичності цементного пластичности цементного тіста що не адекватна за- теста не адекватная обще- гальному явищу тужавлен- му явлению схватывания ня супроводжується підви- сопровождающаяся повы- щенням температури та шением температуры и пояснюється присутністю объясняющаяся присут- напівводного сульфату ствием полуводного суль- кальцію в системі; при до- фата кальция в системе; датковому переміщуванні при дополнительном пере- без додавання води можли- мешивании без добавления ве розрідження системи воды возможно разжиже- ние системы 5.20 нормальна густина de Normkonsistenz en normal density fr consistance normale ru нормальная густота Величина що визначає Величина определяющая кількість води замішуван- количество воды затворе- ня у відсотках від маси це- ния в процентах от массы менту або в частках одини- цемента или в долях едини- ці яка потрібна для отри- цы требуемое для получе- мання цементного тіста ния цементного теста стан- стандартної консистенції дартной консистенции 5.21 пластифіковані цементи de Zemente mit Plastifikatorzusatz en plasticized cements fr ciments plastifi[e2]s * ru пластифицированные цементы Цементи якi відрізняються Цементы отличающиеся от від звичайних здатністю обычных способностью надавати розчинним та бе- придавать растворам и бе- тонним сумiшам підвище- тонным смесям повышен- ну рухливість а бетонам і ную подвижность а затвер- розчинам що затверділи девшим бетонам и раство- підвищену морозостійкість рам - повышенную моро- за рахунок введення при зостойкость за счет введе- помелі добавок гідрофіль- ния при помоле добавок них поверхнево-активних гидрофильных поверхност- речовин но-активных веществ 5.22 портландит de Portlandit en portlandite fr portlandite ru портландит Фаза гідрату оксиду каль- Фаза гидрата оксида каль- цiю що утворюється в це- ция которая образуется в ментному камені під час цементном камне во время гідролізу високоосновних гидролиза высокоосновных силікатів кальцію портлан- силикатов кальция порт- дцементного клінкеру ландцементного клинкера - 17 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.23 портландцемент de Portlandzement en portland cement fr ciment portland ru портландцемент Гідравлічне в'яжуче що Гидравлическое вяжущее складається головним которое состоит главным чином із силікатів каль- образом из силикатов цію алюмінатів та алімо- кальция алюминатов и феритів кальцію i яке одер- алюмоферритов кальция и жують шляхом сумісного получается путем совмест- тонкого помелу портланд- ного тонкого помола порт- цементного клінкеру та ландцементного клинкера двоводного гiпcy и двуводного гипса 5.24 продукти гідратації de Hydratationsprodukte des цементу Zementes en products of cement hydration fr produits d'hydratation du ciment ru продукты гидратации цемента Хімічні сполуки які утво- Химические соединения ко- рюються за рахунок взає- торые образуются за счет модії з водою клінкеру взаимодействия с водой гiпcy та мiнеральних доба- клинкера гипса и мине- вок: гідросилікати гідро- ральных добавок: гидроси- алюмінати гідроферити ликаты гидроалюминаты гідросульфоалюмінати гидроферриты гидросуль- кальцiю гідрогранати та фоалюминаты кальция гид- портландит рогранаты и портландит 5.25 пуцоланові портланд- de Puzzolanportlandzemente цементи en pozzolanic Portland cements fr ciments portland pouzzola- niques ru пуццолановые портланд- цементы Різновид портландцемен- Разновидность портландце- тів що містить поряд із ментов содержащая наря- клінкером та гіпсом ак- ду с клинкером и гипсом тивні мінеральнi добавки - активные минеральные до- пуцолани бавки-пуццоланы 5.26 ступінь гідратації de Hydratationsgrad en hydration ratio fr degr[e2] d'hydratation * ru степень гидратации Характеристика piвня пе- Характеристика уровня ретворення вихідних фаз превращения исходных фаз в'яжучої системи в гідратні вяжущей системы в гидрат- новоутворення ные новообразования - 18 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.27 тампонажні цементи de Injektionszemente en oil-well cements fr ciments pour colmatage ru тампонажные цементы В'яжучі які використову- Вяжущие которые исполь- ються для кріплення зуются для крепления обсадних колон під час обсадных колонн при бурiння та експлуатації бурении и эксплуатации свердловин у зв'язку з чим скважин в связи с чем до- повинні задовольняти лжны удовлетворять осо- особливі вимоги передба- бые требования предусмот- чені стандартом ренные стандартом 5.28 цементи de Schwellzemente що розширюються en expansive cements fr ciments expansifs ru расширяющиеся цементы Цементи тверднення яких Цементы твердение кото- супроводжується збільшен- рых сопровождается увели- ням лiнійних та об'ємних чением линейных и объем- розмірів внаслідок утво- ных размеров в результате рення кристалів гідро- образования кристаллов сульфоалюмінату кальцію гидросульфоалюмината на визначенiй стадії роз- кальция на определенной витку структури цементно- стадии развития структуры го каменя що твердне твердеющего цементного камня 5.29 швидкотверднучі de schnellh[a1]rtende Port- * портландцементи landzemente en rapid harderning Portland cements fr cimentsportland [а4] * prise rapide ru быстротвердеющие порт- ландцементы В'яжучі які характеризу- Вяжущие которые характе- ються інтенсивним зрос- ризуются интенсивным рос- танням міцностi під час том прочности в течение перших 3-х діб тверднення первых 3-х суток твердения 5.30 шлаколужні в'яжучі de Schlackenalkalibindemittel en slag-alkali bindir agents fr liants alcalins de laitier ru шлакощелочные вяжущие Гідравлічнi в'яжучі в яких Гидравлические вяжущие в алюмосилікатний компо- которых алюмосиликатный нент поданий гранульова- компонент представлен гра- ними шлаками а лужний - нулированными шлаками сполуками калію що а щелочной - соединения- дають у водяних розчинах ми калия и натрия дающи- лужну peaкцію ми в водных растворах ще- лочную реакцию - 19 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 5.31 шлакопортландцемент de Schlackenportlandzement en slag Portland cement fr ciment portland de laitier ru шлакопортландцемент Гіравлічне в'яжуче що Гидравлическое вяжущее вміщує окрім портландце- содержащее кроме портлан- ментного клінкеру та гіпсу дцементного клинкера и до 80% гранульованого гипса до 80% гранулирован- або доменного електротер- ного или доменного элект- мофосфорного шлаку ротермофосфорного шлака - 20 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Абетковий покажчик українських термінів агломерація ............................................... 3.1 адгезія ................................................... 3.2 адсорбція ................................................. 3.3 аліт ...................................................... 5.2 аморфізація ............................................... 3.4 активність гідравлічна .................................... 5 1 активність повітряного вапна .............................. 4.1 беліт ..................................................... 5.6 вапно ..................................................... 4.13 вапно гідравлічне ......................................... 4.3 вапно гідратне ............................................ 4.4 в'яжучі гідравлічні ....................................... 5.8 в'яжучі гіпсові ........................................... 4.7 в'яжучі кислотні .......................................... 4.9 в'яжучі низької водопотреби ............................... 5.7 в'яжучі повітряні ......................................... 4.14 в'яжучі шлаколужні ........................................ 5.30 гашення ................................................... 4.6 гідратація в'яжучих ....................................... 5.9 грунтоцементи ............................................. 5.11 густина нормальна ......................................... 5.20 естрихгіпс ................................................ 4.8 здатність клінкеру до розмелювання ........................ 5.14 клінкер портландцементний ................................. 5.15 коагуляція ................................................ 3.6 когезія ................................................... 3.7 компонент в'яжучої системи ................................ 3.8 конденсація ............................................... 3.9 контракція ................................................ 3.11 коефщієнт насичення клінкеру .............................. 5.16 магнезит каустичний ....................................... 4.11 марка цементу ............................................. 5.17 модифікування ............................................. 3.13 перекристалізація ......................................... 3.15 портландит ................................................ 5.22 портландцемент ............................................ 5.23 портландцемент дорожній ................................... 5.13 портландцементи безгіпсові ................................ 5.4 портландцементи пуццоланові ............................... 5.25 портландцементи швидкотверднучі ........................... 5.29 продукти гідратації цементу ............................... 5.24 процес контактно-конденсаційний ........................... 3.10 рівномірність зміни обсягу ................................ 3.17 розширення цементного каменя оксидне ...................... 3.14 розширення цементного каменя сульфоалюмінатне ............. 3.18 рекристалізація ........................................... 3.16 система в'яжуча ............................................3.5 системи магнезіальні в'яжучих ............................. 4.12 скло рідке ................................................ 4.15 ступінь гідратації ........................................ 5.2б тісто вапняне ............................................. 4.5 тіксотропія ............................................... 3.19 фаза ...................................................... 3.20 тужавлення в'яжучих систем ................................ 4.17 тужавлення несправжнє ..................................... 5.19 цемент глиноземистий ...................................... 5.12 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 цемент напружуючий ........................................ 5.18 цемент сірчаний ........................................... 4.16 цементи ангідритові ....................................... 4.2 цементи барієві ........................................... 5.3 цементи безусадочні ....................................... 5.5 цементи гідрофобні ........................................ 5.10 цементи кислототривкі ..................................... 4.10 цементи пластифіковані .................................... 5.21 цементи тампонажні ........................................ 5.27 цементи що розширюються .................................. 5.28 шлакопортландцемент ....................................... 5.31 явища механохімічні ....................................... 3.12 - 22 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Aбeтковий покажчик німецьких термінів Abbinden der Bindemittel .................................. 4.17 Adh[а1]sion ............................................... 3.2 * Adsorption ................................................ 3.3 Agglomeration ............................................. 3.1 Alit ...................................................... 5.2 Amorphisation ............................................. 3.4 Anhydritzemente ........................................... 4.2 Bariumzemente ............................................. 5.3 Belit ..................................................... 5.6 Bindemittel des Niedrigwasserbedarfs ...................... 5.7 Bindemittelsystem ......................................... 3.5 Erdzemente ................................................ 5.11 Extrichgips ............................................... 4.8 Gipsbindemittel ........................................... 4.7 Gipsfreie Portlandzemente ................................. 5.4 Gleichm[а1][S]igkeit der Volumenanderung .................. 3.17 * Hydratationsgrad .......................................... 5.26 Hydratationsprodukte des Zementes ......................... 5.24 Hydration der Bindemittel ................................. 5.9 Hydraulische Bindemittel .................................. 5.8 Hydraulischer Kalk ........................................ 4.3 Hydraulikaktivit[a1]t ..................................... 5.1 * Hydrophobezemente ......................................... 5.10 Injektionszemente ......................................... 5.27 Kalk ...................................................... 4.13 Kalkbrei .................................................. 4.5 Kalkstaub ................................................. 4.4 Kaustisch gebrannter Magnesit ............................. 4.11 Koagulation ............................................... 3.6 Klinkermahlbarkeit ........................................ 5.14 Koh[a1]sion ............................................... 3.7 * Komponente des Bindersystems .............................. 3.8 Kondensation .............................................. 3.9 Kontakt - Kondensation - Prozeс ........................... 3.10 Kontraktion ............................................... 3.11 L[o1]schen ................................................ 4.6 * Luftbinder ................................................ 4.14 Luftkalkaktivit[a1]t ...................................... 4.1 * Magnesiabindemittel ....................................... 4.12 Mechanisch-chemische Erscheinungen ........................ 3.12 Modifikation .............................................. 3.13 Normkonsistenz ............................................ 5.20 Oxiddehnung des Zementsteines ............................. 3.14 Phase ..................................................... 3.20 Portlandit ................................................ 5.22 Portlandzement ............................................ 5.23 Portlandzement f[u1]r Stra[S]endecken ..................... 5.13 * Portlandzementklinker ..................................... 5.15 Puzzolanportlandzemente ................................... 5.25 Quellzement ............................................... 5.18 Rekristallisation ......................................... 3.16 Saturationsfaktor des Klinkers ............................ 5.16 S[a1]urebindemittel ....................................... 4.9 * S[a1]urezemente ........................................... 4.10 * Scheinabbinden ............................................ 5.19 - 23 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Schlackenalkalibindemittel ................................ 5.30 Schlackenportlandzement ................................... 5.31 Schnellh[a1]rtende Portlandzemente ........................ 5.29 * Schwefels[a1]urehaltiger Zement ........................... 4.16 * Schwellzemente ............................................ 5.28 Schwindfreic Zemente ...................................... 5.5 Sulfoaluminatdehnung des Zementsteines .................... 3.18 Thixotropie ............................................... 3.19 Tonerdezement ............................................. 5.12 Umkristallisation ......................................... 3.15 Wasserglas ................................................ 4.15 Zemente mit Plastifikatorzusatz ........................... 5.21 Zementg[u1]te ............................................. 5.17 * - 24 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Aбетковий покажчик англійських термінів acidic binders ............................................ 4.9 acidproof cements ......................................... 4.10 adhesion .................................................. 3.2 adsorption ................................................ 3.3 agglomeration ............................................. 3.1 air binder agents ......................................... 4.14 air-hardening lime activity ............................... 4.1 alumina cement ............................................ 5.12 alite ..................................................... 5.2 amorphisation ............................................. 3.4 anhydrite cements ......................................... 4.2 barium cements ............................................ 5.3 belite .................................................... 5.6 binding system ............................................ 3.5 binding system components ................................. 3.8 caustic magnesite ......................................... 4.11 clinker saturation factor ................................. 5.16 coagulation ............................................... 3.6 cohesion .................................................. 3.7 condensation .............................................. 3.9 contact-condensation process .............................. 3.10 contraction ............................................... 3.11 expansive cement .......................................... 5.18 expansive cements ......................................... 5.28 false setting ............................................. 5.19 flooring plaster .......................................... 4.8 grade of cement ........................................... 5.17 grindability of clinker ................................... 5.14 gypsum binder ............................................. 4.7 gypsum-free portland cements .............................. 5.4 highway portland cement ................................... 5.13 hydratation of binder agents .............................. 5.9 hydrated lime ............................................. 4.4 hydration ratio ........................................... 5.26 hydraulic activity ........................................ 5.1 hydraulic binder agents ................................... 5.8 hydraulic lime ............................................ 4.3 hydrophobic cements ....................................... 5.10 nonhydraulic quicklime .................................... 4.13 lime paste ................................................ 4.5 low water reguirement binder .............................. 5.7 magnesia binder systems ................................... 4.12 mechanochemical phenomena ................................. 3.12 modification .............................................. 3.13 nonshrinking cements ...................................... 5.5 normal density ............................................ 5.20 oil-well cements .......................................... 5.27 overcrystallization ....................................... 3.15 oxide expansion of cement stone ........................... 3.14 phase ..................................................... 3.20 plasticized cements ....................................... 5.21 portland cement ........................................... 5.23 portland cement clinker ................................... 5.15 portlandite ............................................... 5.22 pozzolanic Portland cements ............................... 5.25 - 25 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 products of cement hydration .............................. 5.24 rapid hardening Portland cements .......................... 5.29 recrystallization ......................................... 3.16 setting of binder systems ................................. 4.17 slag-alkali binder systems ................................ 5.30 slag Portland cement ...................................... 5.31 slaking ................................................... 4.6 soil-cements .............................................. 5.11 sulphoaluminate expansion of cement stone ................. 3.18 sulphuric cement .......................................... 4.16 thixotropy ................................................ 3.19 uniformity of volumetric change ........................... 3.17 water glass ............................................... 4.15 - 26 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Абетковий покажчик французьких термінів activit[e2] de chaux a[e2]rienne .......................... 4.1 * activit[e2] hydraulique ................................ 5.1 * adh[e2]sion ............................................... 3.2 * adsorption ................................................ 3.3 agglom[e2]ration .......................................... 3.1 * alumine ................................................... 5.2 * amorphisation ............................................. 3.4 aptitude de clinker au raffinage .......................... 5.14 b[e2]lumine ............................................... 5.6 * chaux ..................................................... 4.13 chaux hydrat[e2]e ......................................... 4.4 * chaux hydraulique ......................................... 4.3 ciment alumineux .......................................... 5.12 ciment contraignant ....................................... 5.18 ciment portland ........................................... 5.23 ciment portland de laitier ................................ 5.31 ciment portland pour routes ............................... 5.13 ciment sulfurique ......................................... 4.16 ciments antiacides ........................................ 4.10 ciments d'anhydrite ....................................... 4.2 ciments de baryum ......................................... 5.3 ciments expansifs ......................................... 5.28 ciments hydrofuges ........................................ 5.10 ciments plastifi[e2]s ..................................... 5.21 * ciments portland [a1] prise rapide ........................ 5.29 * ciments portland pouzzolaniques ........................... 5.25 ciments pour colmatage .................................... 5.27 ciments sans retrait ...................................... 5.5 clinker de portland ....................................... 5.15 coaglation ................................................ 3.6 coefficient de saturation de clinker ...................... 5.16 coh[e2]sion ............................................... 3.7 * composant deu syst[e2]me de liage ......................... 3.8 * condensation .............................................. 3.9 consistance normale ....................................... 5.20 contraction ............................................... 3.11 degr[e2] d'hydratation .................................... 5.26 * dilatation de sulfaluminate de pierre de ciment ........... 3.18 dilatation oxyde[e2] de pierre de ciment .................. 3.14 * durcissement des liants ................................... 4.17 effets m[e2]canigues et chimigues ......................... 3.12 * estryhgypse ............................................... 4.8 extinction ................................................ 4.6 facteur d'uniformite de variation de volume ............... 3.17 fausse prise .............................................. 5.19 hydratation des liants .................................... 5.9 liants [a4] basse quantit[e2] d'eau n[e2]cessaire ......... 5.7 * liants a[e2]riens ......................................... 4.14 * liants alcalins de laitier ....... ........................ 5.30 liants gypseux ............................................ 4.7 liants hydrauliques ....................................... 5.8 liants magn[e2]siens ...................................... 4.12 * magn[e2]site caustique .................................... 4.11 * modification ............................................. 3.13 - 27 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 p[a3]te de chaux .......................................... 4.5 * phase ..................................................... 3.20 portlandite ............................................... 5.22 portlands sans gypse ...................................... 5.4 processus de contact et de condensation ................... 3.10 produits d'hydratation du ciment .......................... 5.24 recristallisation ......................................... 3.16 recristallisation renouvell[e2]e .......................... 3.15 * sol-ciments ............................................... 5.11 syst[e2]me de liage ....................................... 3.5 * syst[e2]mes de liage acides ............................... 4.9 * thixotropie ............................................... 3.19 type de ciment ............................................ 5.17 verre soluble ............................................. 4.15 - 28 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 Абетковий покажчик російських термінів агломерация ............................................... 3.1 адгезия ................................................... 3.2 адсобрция ................................................. 3.3 алит ...................................................... 5.2 аморфизация ............................................... 3.4 активность воздушной извести .............................. 4.1 активность гидравлическая ................................. 5.1 белит ..................................................... 5.6 вяжущие воздушные ......................................... 4.14 вяжущие гидравлические .................................... 5.8 вяжущие гипсовые .......................................... 4.7 вяжущиие кислотные ........................................ 4.9 вяжущие низкой водопотребности ............................ 5.7 вяжущие шлакощелочные ..................................... 5.30 гашение ................................................... 4.6 гидратация вяжущих ........................................ 5.9 грунтоцементы ............................................. 5.11 густота нормальная ........................................ 5.20 известь воздушная негашеная ............................... 4.13 известь гидравлическая .................................... 4.3 известь гидратная ......................................... 4.4 клинкер портландцементный ................................. 5.15 коагуляция ................................................ 3.6 когезия ................................................... 3.7 компонент вяжущей системы ................................. 3.8 конденсация ............................................... 3.9 контракция ................................................ 3.11 коэффициент насыщения клинкера ............................ 5.16 магнезит каустический ..................................... 4.11 марка цемента ............................................. 5.17 модифицирование ........................................... 3.13 перекристаллизация ........................................ 3.15 портландит ............................................... 5.22 портландцемент ............................................ 5.23 портландцемент дорожный ................................... 5.13 портландцементы безгипсовые ............................... 5.4 портландцементы быстротвердеющие .......................... 5.29 портландцементы пуццолановые .............................. 5.25 продукты гидратации цемента ............................... 5.24 процесс контактно-конденсационный ......................... 3.10 равномерность изменения объема ............................ 3.17 размалываемость клинкера .................................. 5.14 расширение цементного камня оксидное ...................... 3.14 расширение цементного камня сульфоалюминатное ............. 3.18 рекристаллизация .......................................... 3.16 система вяжущая ........................................... 3.5 системы магнезиальные вяжущие ............................. 4.12 стекло жидкое ............................................. 4.15 степень гидратации ........................................ 5.26 схватывание вяжущих систем ................................ 4.17 схватывание ложное ........................................ 5.19 тесто известковое ......................................... 4.5 тиксотропия ............................................... 3.19 фаза ...................................................... 3.20 - 29 - ДСТУ Б А.1.1-58-95 цемент глиноземистый ...................................... 5.12 цемент напрягающий ........................................ 5.18 цемент серный ............................................. 4.16 цементы ангидритовые ...................................... 4.2 цементы бариевые .......................................... 5.3 цементы безусадочные ...................................... 5.5 цементы гидрофобные ....................................... 5.10 цементы кислотоупорные .................................... 4.10 цементы пластифицированные ................................ 5.21 цементы расширяющиеся ..................................... 5.28 цементы тампонажные ....................................... 5.27 шлакопортландцемент ....................................... 5.31 эстрихгипс ................................................ 4.8 явления механохимические .................................. 3.12 Додаток А Терміни що наведені в позиціях 4.2 4.7 4.9 4.10 4.12 4.14 5.3 5.4 5.7 5.8 5.10 5.21 5.25 5.28 5.27 5.29 застосо- вані у множині у зв'язку з тим що вказують на можливість багато- варіантного складу в'яжучих. УДК 693:001.4 Група ЖОО Ключові слова: в'яжуче цемент помел гідравлічне змішане гідратація тверднення новоутворення Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів