Карта даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 травня 2002 року N 19 Про затвердження "Карти даних небезпечного фактора речовини матеріалу " Я Головний державний санітарний лікар України Бобильова О. О. на підставі ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" розглянувши звернення Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України встановила: для реалізації вимог ст. 9 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України розроблена "Карта даних небезпечного фактора речовини матеріалу " яка містить у собі сучасну систематизовану інформацію щодо небезпечних хімічних та біологічних речовин матеріалів а також заходи щодо попередження їх негативного впливу на здоров'я людини та враховує вимоги директиви ЄЕС 91/155 від 05.03.91 року. З метою захисту працюючих і населення від негативного впливу небезпечних речовин хімічного та біологічного походження на всіх етапах їх обігу в народному господарстві поступової гармонізації санітарного законодавства України з міжнародною практикою створення інформаційної системи щодо запобігання несприятливого впливу небезпечних речовин хімічного та біологічного походження уніфікації заходів щодо зменшення або виключення їх впливу на організм людини вдосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за використанням небезпечних факторів хімічної та біологічної природи постановляю: 1. Затвердити "Карту даних небезпечного фактора" речовини матеріалу - надалі "Карта небезпечного фактора" як обов'язковий супровідний документ для індивідуальних хімічних та біологічних речовин сполук в тому числі полімерів та матеріалів на їх основі а також тих що входять до складу сумішевої продукції надалі - речовини які виробляються та або застосовуються на території України а також тих що ввозяться з-за кордону. 2. Карта небезпечного фактора надається замовнику державної реєстрації конкретної речовини разом з сертифікатом свідоцтвом державної реєстрації небезпечного фактора. В подальшому Карта небезпечного фактора є офіційним документом який підтверджує факт наявність державної реєстрації небезпечного фактора. 3. Оформлення Карти небезпечного фактора здійснювати Комітету з питань гігієнічного регламентування за замовленням заявників. 4. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя водного залізничного та повітряного транспорту об'єктів з особливим режимом роботи Головному лікарю Центральної санепідстанції МОЗ України головним державним санітарним лікарям центральних органів виконавчої влади в галузі оборони внутрішніх справ у справах охорони державного кордону з питань виконання покарань Державного лікувально-оздоровчого управління Служби безпеки України директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного та епідеміологічного профілю ректорам вищих медичних навчальних закладів закладів післядипломної освіти взяти до виконання цю постанову. 5. Постанова набирає чинності з 01.06.2002 року. 6. Згідно із ст. 43 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" постанова може бути оскаржена у місячний термін до Кабінету Міністрів України або суду. 7. Контроль за виконанням постанови покладаю на першого заступника Головного державного санітарного лікаря України Бережнова С. П.  Головний державний санітарний лікар України О. О. Бобильова    Міністерство охорони здоров'я України Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України КАРТА ДАНИХ НЕБЕЗПЕЧНОГО ФАКТОРА речовини матеріалу N *****  Назва небезпечного фактора за IUPAC Номер державної реєстрації ******* Дата реєстрації " " 200 р.  Назва небезпечного фактора згідно з нормативного документацією Видана     " " 200 р. Дійсна до " " 200 р.  Сторінка /  Одержувач Карти даних небезпечного фактора   ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРА речовини матеріалу Хімічна назва. Молекулярна формула. Молекулярна атомна маса. Структурна формула. Синоніми. Торговельна назва. Нормативна документація. Реєстраційні номери: CAS; RTECS; EINECS; Російський Регістр ПНРХБН: N від Галузь застосування: Організації що проводили токсиколого-гігієнічну оцінку. Ступінь чистоти речовини продукту Домішки  ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Агрегатний стан. Точка діапазон плавлення. Точка діапазон кипіння. Густина. Розчинність у воді. У жирах. У інших розчинниках. Змішуваність речовина-вода 20° C. Коефіцієнт розподілу октанол/вода. Водневий показник. Запах. Леткість. Тиск насичених парів. Реакційна здатність. Форма випуску.  УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ Особливі заходи безпеки при транспортуванні зберіганні та поводженні. Несумісність з речовинами. Небезпечні продукти розкладання. Засоби індивідуального захисту. Заходи при розливі та розсипу. Утилізація знешкодження .  НЕБЕЗПЕКА ЗАПАЛЮВАННЯ ТА ГОРІННЯ Температура спалаху. Температура займання. Температура самозаймання.    Міністерство охорони здоров'я України Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України КАРТА ДАНИХ НЕБЕЗПЕЧНОГО ФАКТОРА речовини матеріалу N *****  Назва небезпечного фактора за IUPAC Номер державної реєстрації ******* Дата реєстрації " " 200 р.  Назва небезпечного фактора згідно з нормативного документацією Видана     " " 200 р. Дійсна до " " 200 р.  Сторінка /  Одержувач Карти даних небезпечного фактора   Температурні межі розповсюдження вогню. Концентраційні межі розповсюдження вогню. Можливість термодеструкції. Продукти що утворюються. Засоби пожежогасіння. Особливі засоби протипожежної безпеки.  ТОКСИЧНІСТЬ Гостра токсичність. Кумулятивність. Клінічна картина гострого отруєння. Найбільш вразливі органи та системи. Дози концентрації що мають найменшу токсичну дію. Подразнююча дія. Шкірно-резорбтивна дія. Сенсибілізуюча дія. Ембріотоксична дія. Гонадотоксична дія. Тератогенна дія. Мутагенна дія. Канцерогенна дія.  ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ Атмосферне повітря населених місць. Повітря робочої зони. Вода водних об'єктів господарсько-питного і культурно-побутового водокористування. Вода рибогосподарських водоймищ. Шкіра. Харчові продукти. Грунт.  КЛАСИ НЕБЕЗПЕКИ. Атмосферне повітря. Повітря робочої зони. Вода.  МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ Атмосферне повітря. Повітря робочої зони. Вода водних об'єктів господарсько-питного і культурно-побутового водокористування. Вода рибогосподарських водоймищ. Шкіра. Харчові продукти.    Міністерство охорони здоров'я України Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України КАРТА ДАНИХ НЕБЕЗПЕЧНОГО ФАКТОРА речовини матеріалу N *****  Назва небезпечного фактора за IUPAC Номер державної реєстрації ******* Дата реєстрації " " 200 р.  Назва небезпечного фактора згідно з нормативного документацією Видана     " " 200 р. Дійсна до " " 200 р.  Сторінка /  Одержувач Карти даних небезпечного фактора   Грунт.  ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ОТРУЄННІ Загальні вказівки. Інгаляція. Заковтування. Попадання в очі. Контакт зі шкірою.  ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА Стабільність в абіотичних умовах ?1/2 . Трансформація в оточуючому середовищі. Біологічна дисиміляція. Біологічне споживання кисню. Хімічне споживання кисню. Гостра токсичність для риб. Гостра токсичність для Daphnia magna. Токсична дія на водорості в культурі . Токсична дія на ґрунтових безхребетних. Виявлені ефекти на модельних та інших екосистемах.  ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ Призначення карти даних небезпечного фактора КД . КД має на меті повідомлення користувачів нотифікація про небезпечні властивості хімічної продукції та способи які дозволяють попередити її несприятливий вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище. КД є аналогом документа "Material Safety Data Sheet" "Перелік даних з небезпечності речовин" структура та зміст якого регулює директива ЄЕС N 91/155/ЕЕС. У країнах ЄЕС у США Японії Австралії та інших економічно розвинених країнах де нотифікація закріплена законодавчо "Material Safety Data Sheet" є обов'язковим супровідним документом для хімічної та біологічної продукції. КД розроблена та її застосовують відповідно до зобов'язання України проводити узгодження гармонізацію внутрішнього законодавства з міжнародним постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. N 244 "Про заходи щодо постійного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу санітарних екологічних ветеринарних фітосанітарних норм та міжнародних європейських стандартів" . Застосування. КД використовують: для розробки нормативної документації у частині розділу вимог безпеки та охорони навколишнього природного середовища; при розробці типових технологічних процесів; для медичних та екологічних заходів щодо безпеки при виробництві застосуванні збереженні транспортуванні утилізації хімічної продукції; при організації виробництва та для гігієнічної оцінки умов праці; при проведенні державної санітарно-гігієнічної експертизи вітчизняної та імпортованої продукції і т. п.     Міністерство охорони здоров'я України Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України КАРТА ДАНИХ НЕБЕЗПЕЧНОГО ФАКТОРА речовини матеріалу N *****  Назва небезпечного фактора за IUPAC Номер державної реєстрації ******* Дата реєстрації " " 200 р.  Назва небезпечного фактора згідно з нормативного документацією Видана     " " 200 р. Дійсна до " " 200 р.  Сторінка /  Одержувач Карти даних небезпечного фактора   Обмеження. Інформація яка міститься у даній КД заснована на відомих даних і призначена для характеристики хімічної продукції виключно з позицій охорони здоров'я людини та захисту навколишнього середовища. Тому КД не може розглядатися як документ який гарантує наявність у продукту речовини матеріалу будь-яких якостей регламентованих технічною документацією. Інформація яка не увійшла в інші розділи.  ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1. Нормативні документи. 2. Базові джерела інформації. 3. Додаткові джерела інформації.  Укладачі карти даних. Дата останнього оновлення.