ДСТУ 1.1:2001

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО. Український науково-дослідний інститут стандартизації сертифікації та інформатики Держстандарту України УкрНДІССІ РОЗРОБНИКИ Я. Юзьків канд. техн. наук керівник розробки . Л. Босак А. Косенюк канд. техн. наук 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 29 травня 2001 р. №247 3 Терміни та визначення подані у стандарті відповідають термінам та визначенням ISO/IEC Guide 2:1996 Standardization and related activities General vocabulary Стандартизація і суміжні види діяльності. Загальний словник термінів 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5 Перевидання з поправкою ІПС № 4-2003 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Основні положення 3 Стандартизація 4 Мета стандартизації 5 Нормативні документи 6 Органи відповідальні за стандарти і регламенти 7 Види стандартів 8 Гармонізація стандартів 9 Зміст нормативних документів 10 Структура нормативних документів 11 Розроблення нормативних документів 12 Застосування нормативних документів 13 Посилання на стандарти в регламентах 14 Встановлення відповідності загалом 15 Визначення характеристик 16 Оцінювання відповідності 17 Запевнення у відповідності 18 Угоди про затвердження та визнання 19 Акредитація органів встановлення відповідності та осіб Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СУМІЖНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ Терміни та визначення основних понять НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СМЕЖНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Термины и определения основных понятий NATIONAL STANDARDIZATION STANDARDIZATION AND RELATED ACTIVITIES Terms and definitions of general concepts ДСТУ 1.1:2001 Чинний від 2001-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції процесів і послуг певним вимогам яке полягає у випробуванні оцінюванні відповідності інспектуванні та нагляді за відповідністю у декларуванні сертифікації реєстрації затвердженні та акредитації 1.2 Терміни установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації 2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін в окремих випадках два Недозволені до вживання терміни наведено курсивом зі взятою в круглі дужки позначкою «Нд» після стандартизованого терміна. 2.2 Узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати використовуючи його в документах зі стандартизації Подане в круглих дужках звичайним шрифтом зазначення сфери застосування не є частина тер міна. Наявність у терміностатті квадратних дужок означає що у ній суміщено два терміни і два визначення тексти яких відрізняються лише словами взятими в дужки. В абетковому покажчику ці тезміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої статті. 2.3 Подані визначення термінів можна за потреби змінювати вводити до них похідні ознаки що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять визначених у стандарті 2.4 У випадках коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття його визначення не подають. Якщо при цьому не подано і приміток то на місці визначення поставлено риску. 2.5 У стандарті подано як довідкові німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих українських термінів та їхні абеткові покажчики 2.6 Стандартизовані терміни надруковано напівгрубим шрифтом не дозволені до вживання терміни звичайним. 2.7 Оскільки термінологічні національні стандарти України містять розділи 1 «Сфера застосування» і 2 «Основні положення» нумерацію розділів основної частини і відповідно терміностатей цього стандарту зміщено на дві одиниці вперед порівняно з ISO/IEC Guide 2:1996. 3 СТАНДАРТИЗАЦІЯ 3.1 стандартизація Діяльність що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв'язання наявних чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за даних умов. Примітка 1. Зокрема ця діяльність проявляється у процесах розроблення видання та застосування стандартів Примітка 2. Суттєві вигоди від стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції процесів та послуг їхньому призначенню усуненні перешкод у торгівлі та сприянні науковотехнічній співпраці de en fr ru Normung; Normungsarbeit standardization normalisation стандартизация 3.2 об'єкт стандартизації Об'єкт що має бути застандартизованим Примітка 1. Для відображення поняття «об'єкт стандартизації» в найзагальнішому розумінні в цьому стандарті вжито вислів «виріб збірне поняття продукція процес чи послуга» який однаковою мірою стосується наприклад будь-яких матеріалу компонента обладнання системи сумісності правил процедури функції методу чи діяльності Примітка 2. Стандартизація може обмежуватися певними характеристиками якого-небудь об єкта Наприклад стосовно взуття розміри ікритерії міцності можуть бути стандартизовані окремо de en fr ru Normungsgegenstand subject of standardization sujet de normalisation объект стандартизации 3.3 сфера стандартизації Сфера діяльності що охоплює взаємопов язані об'єкти стандартизації Примітка. Сферою стандартизації можна вважати наприклад машинобудування транспорт сільське господарство величини та їхні одиниці de en fr ru Normungsgebiet field of standardization domaine de normalisation область стандартизации 3.4 рівень розвитку техніки Досягнутий на даний час рівень технічних можливостей стосовно продукції процесів та послуг який ґрунтується на поєднаних досягненнях науки техніки та практичного досвіду de en fr ru Stand der Technik state of the art ?tat de la technique уровень развития техники 3.5 визнане технічне правило Технічне положення визнане більшістю повноважних експертів таким що відображає рівень розвитку техніки. Примітка. Нормативний документ на технічний об'єкт якщо його розроблено спільно зацікавленими сторонами на основі консультацій і консенсусу вважається чинним з моменту його затвердження як визнане технічне правило de en fr ru anerkannte Regel der Technik acknowledged rule of technoljgy r?gle technique reconnue признанное техническое пpaвило 3.6 рівень стандартизації Географічне політичне чи економічно означений ступінь участі у стандартизації de en fr ru Normungsebene level of standardization niveau de normalisation уровень стандартизации 3.6.1 міжнародна стандартизація Стандартизація участь в якій є доступною для відповідних органів усіх країн de en fr ru internationale Normung international standardization normalisation internationale международная стандартизация 3.6.2 регіональна стандартизація Стандартизація участь в якій є доступною для відповідних органів лише одного географічного політичного чи економічного регіону de en fr ru regionale Normung regional standardization normalisation regionale региональная стандартизация 3.6.3 національна стандартизація Стандартизація яку провадять на рівні однієї певної країни de en fr ru nationale Normung national standardization normalisation nationale национальная стандартизация 3.7 консенсус Загальне погодження характерне відсутністю суттєвих заперечень стосовно важливих питань у більшості зацікавлених сторін і яке є процесом намагання врахувати думки всіх сторін і дійти згоди з будь-яких суперечливих питань Примітка. Консенсус не передбачає обов язково повної одностайності de en fr ru Konsens consensus consensus консенсус 4 МЕТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 4.1 відповідність призначенню Здатність виробу процесу чи послуги виконувати певну функцію за заданих умов de en fr ru Gebrauchstauglichkeit fitness for purpose aptitude a l'emploi соответствие назначению 4.2 сумісність Придатність виробів процесів чи послуг для сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних потреб без спричинення небажаної взаємодії de en fr ru Kompatibilit?t; Vertr?glichkeit compatibility compatibilit? совместимость 4.3 взаємозамінність Здатність одного виробу процесу чи послуги бути використаним замість іншого для задоволення тих самих потреб Примітка. Функційний аспект взаємозамінності називається «функшина взаємозамінність» а розмірний аспект «розмірна взаємозамінність» de en fr ru Austauschbarkeit interchangeability interchangeabilit? взаимозаменяемость 4.4 обмеження різноманітності Вибір оптимальної кількості розмірів або зразків виробів процесів чи послуг для задоволення основних потреб. Примітка. Обмеження різноманітності лов язане звичайно зі зменшенням її de en fr ru Verminderung der Vielfalt variety control gestion de la diversit? управление многообразием; унификация 4.5 безпека Відсутність неприйнятного ризику завдання шкоди. Примітка. У сфері стандартизації безпечність продукції процесів і послуг розглядають як правило з погляду досяг-ненчя оптимального балансу низки чинників враховуючи нетехнічні чинники такі як поведінка людини які можуть звести усувний ризик завдання шкоди людині та майну до прийнятного рівня de en fr ru Sicherheit safety s?curit? безопасность 4.6 захист навколишнього середовища; захист довкілля Оберігання навколишнього середовища від несприятливої дії продукції процесів і послуг de en fr ru Umweltschutz protection of the environment protection de l?environnement охрана окружающей среды 4.7 захист продукції Убезпечення продукції в кліматичних чи інших несприятливих умовах під час її використання транспортування чи зберігання. de en fr ru Schutz des Erzeugnisses product protection protection d'un produit защита продукции 5 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 5.1 нормативний документ Документ що встановлює правила загальні принципи чи характеристики різного виду діяльності або її результаті в. Примітка 1. Термін «нормативний документ» є родовим терміном що охоплює такі поняття як «стандарт» «технічні умови» «настанова правила » та «регламент» Примітка 2. Під «документом» слід розуміти будь-який носій із записаною в ньому або на його поверхні інформацією Примітка 3. Терміни на позначення різного виду нормативних документів визначено з огляду на те. щоб назва документа відповідала його суті de en fr ru normatives Dokument normative document document normatif нормативный документ 5.2 стандарт Створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом нормативний документ що встановлює для загального і багаторазового користування правила настановчі вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері та доступним широкому колу користувачів Примітка 1. Стандарти повинні ґрунтуватися на узагальнених досягненнях науки техніки та практичного досвіду і бути спрямованими на збільшення суспільної вигоди Примітка 2. 3 огляду на статус міжнародні регіональні національні та відомчі стандарти являють собою визнані технічні правила de en fr ru Norm standard norme стандарт 5.2.1 міжнародний стандарт Стандарт прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації de en fr ru internationale Norm international standard norme internationale международный стандарт 5.2.2 регіональний стандарт Стандарт прийнятий регіональною організацією зі стандартизації de en fr ru regionale Norm regional standard norme r?gionale региональный стандарт 5.2.3 національний стандарт Стандарт прийнятий національним органом стан-дартизації de en fr ru nationale Norm national standard norme nationale национальный стандарт 5.2.4 інші стандарти Примітка. Стандарти можна приймати і на інших рівнях наприклад центральних органів виконавчої влади галузей суб'єктів господарювання та їх об єднань 5.3 пробний стандарт Стандарт прийнятий тимчасово органом стандартизації і доведений до широкого кола користувачів щоб накопичити потрібного досвіду у процесі його застосування і який може бути використаний як база стандарту de en fr ru Vomorm prestandard prenorme предварительный стандарт 5.4 технічні умови Нормативний документ що встановлює технічні вимоги яким повинні відповідати виріб процес чи послуга Примітка 1. В технічних умовах у разі потреби потрібно зазначати методику -и . за якою -ими можна визначити чи дотримано даних вимог Примітка 2. Технічні умови можуть бути стандартом або частиною стандарту de en fr ru technische Spezifikation; technische Beschreibung technical specification specification technique документ технических условий 5.5 настанова; звід правил правила Нормативний документ що рекомендує практичні прийоми чи методи проектування виготовлення монтажу експлуатації або утилізації обладнання конструкцій чи виробів Примітка. Настанова може бути стандартом частиною стандарту або іншим не залежним від стандарту документом de en fr ru Anleitung fur die Praxis code of practice code de bonne pratique свод правил 5.6 регламент Прийнятий органом влади нормативний документ що передбачає обов'язковість правових положень de en fr ru Vorschrift regulation r?glement регламент 5.6.1 технічний регламент Регламент що містить технічні вимоги або безпосередньо або через посилання на стандарт технічні умови настанову чи іхній зміст Примітка. Технічний регламент може бути доповнений технічною настановою яка означує способи дотримання вимог регламенту тобто вичерпним положенням. de en fr ru technische Vorschrift technical regulation r?glement technique технический регламент 6 ОРГАНИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА СТАНДАРТІ І РЕГЛАМЕНТИ 6.1 орган Юридична чи адміністративна одиниця яка має певні повноваження та відповідну структуру de en fr ru Institution; Stelle body organisme орган 6.1.1 орган стандартизації Орган діяльність якого у сфері стандартизації є загальновизнаною і основна функція якого полягає в розробленні затвердженні чи прийнятті стандартів які є доступними широкому колу користувачів. Примітка 1. Орган стандартизації може мати й інші основні функції Примітка 2. В англійській термінології на позначення органу який може розробляти стандарти але для якого ця діяльність не є основною вживається термін «standardizing body» de en fr ru Normungsinstitution standards body organisme de normalisation орган по стандартизации 6.1.1.1 національний орган стандартизації Орган стандартизації визнаний на національному рівні і який має право національного членства у відповідній міжнародній і регіональній організаціях зі стандартизації de en fr ru nationale Normungsinstitution national Standards body organisme national de normalisation национальный орган по стандартизации 6.1.1.2 регіональна організація зі стандартизації Орган стандартизації визнаний на регіональному рівні і членство в якому є доступним для відповідного національного органу кожної країни у межах одного географічного політичного чи економічного регіону de en fr ru regionale Normungsorganisation regional Standards organization organisation regionale de normalisation региональная организация по стандарти-зации 6.1.1.3 міжнародна організація зі стандартизації Орган стандартизації визнаний на міжнародному рівні і членство в якому є доступним для відповідного національного органу кожної краї ни de en fr ru internationale Normungsorganisation international standards organization organisation internationale de normalisation международная организация по стандартизации 6.1.2 орган влади Орган що має юридичні повноваження Примітка. Орган влади може бути національним чи місцевим de en fr ru Beh?rde; Dienststelle authority autorit? орган власти 6.1.2.1 орган регламентації Орган влади відповідальний за розроблення чи прийняття регламентів de en fr ru vorschriftensetzende Beh?rde; regelset-zende Beh?rde regulatory authority autorit? r?glementaire регламентирующий орган власти 6.1.2.2 виконавчий орган з питань регламентації Орган влади відповідальний за забезпечення дотримання регламентів Примітка. Виконавчий орган з питань регламентації може виконувати функції органу регламентації de en fr ru vollziehende Beh?rde enforcement authority autorit? charg?e de l'application исполнительный орган по регламентам 7 ВИДИ СТАНДАРТІВ 7.1 основоположний стандарт Стандарт що має широку сферу поширення або такий що містить загальні положення для певної галузі Примітка. Основоположний стандарт можна використовувати безпосередньо як стандарт або слугувати основою для інших стандартів de en fr ru Grundnorm basic standard norme de base основополагающий стандарт 7.2 термінологічний стандарт Стандарт що поширюється на терміни та відповідні їм визначення понять de en fr ru Terminologienorm terminology standard norme de terminologie стандарт терминов и определений; терминологический стандарт 7.3 стандарт на методи випробування Стандарт що встановлює методи випробування як наприклад використання статистичних методів і порядок проведення випробування de en fr ru Prufnomn testing standard norme d'essai стандарт методов испытаний 7.4 стандарт на продукцію Стандарт що встановлює вимоги які повинен задовольняти виріб група виробів щоб забезпечити свою відповідність призначенню. Примітка 1. Стандарт на продукцію крім вимог відповідності призначенню може містити безпосередньо або через посилання такі елементи як терміни та визначення понять відбирання проб випробування пакування та ети-кеткування та іноді технологічні вимоги. Примітка 2. Стандарт на продукцію може бути повним або неповним залежно від того установлює він усі чи тільки частину потрібних вимог. Стосовно цього він може вирізнятися серед таких стандартів як наприклад на розміри на матеріали та на технічне забезпечення de en fr ru Produktnorm product standard norme de produit стандарт на продукцию 7.5 стандарт на процес Стандарт що встановлює вимоги які повинен задовольняти процес щоб забезпечити свою відповідність призначенню de en fr ru Verfahrensnorm process standard norme de processus стандарт на процесс 7.6 стандарт на послугу Стандарт що встановлює вимоги які повинна задовольняти послуга щоб забезпечити свою відповідність призначенню. Примітка. Стандарти на послуги можна розробити в таких галузях як наприклад прання білизни готельне господарство транспорт автопослуги телезв язок. страхування банківська справа торгівля de en fr ru Dienstleistungsnorm service standard norme de service стандарт на услугу 7.7 стандарт на сумісність Стандарт що встановлює вимоги стосовно сумісності виробів чи систем у місцях їх поєднання de en fr ru Schnittstellennorm; Interfacenorm interface standard norme d'Interface стандарт на совместимость 7.8 стандарт загальних технічних вимог Стандарт що містить перелік характеристик для яких значення чи інші дані встановлюються для виробу процесу чи послуги в кожному випадку окремо Примітка. У деяких стандартах як звичайно передбачено дані зазначувані постачальником в інших споживачем de en fr ru Norm f?r anzugebende Daten; Deklaration snorm standard on data to be provided norme sur les donn?es ? fournir стандарт с открытыми значениями неидентифицирующий стандарт 8 ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ 8.1 гармонізовані стандарти; еквівалентні стандарти Стандарти на один і той самий об'єкт затверджені різними органами стандартизації які забезпечують взаємозамінність виробів процесів і послуг чи загальне однозначне розуміння результатів випробування або інформації і які подають відповідно до цих стандартів. Примітка. У межах цього визначення гармонізовані стандарти можуть мати відмінності у поданні і навіть у змісті наприклад у пояснювальних примітках вказівках як виконувати вимоги стандарту та переваги тих чи інших альтернатив та різновидів de en fr ru harmonisierte Normen harmonized standards; equivalent standards normes harmonis?es normes ?quivalentes гармонизированные стандарты эквивалентные стандарты 8.2 уніфіковані стандарти Гармонізовані стандарти які є ідентичними за змістом але не ідентичні за формою подання de en fr ru vereinheitlichte Normen unified standards normes unifi?es унифицированные стандарты 8.3 ідентичні стандарти Гармонізовані стандарти які є ідентичними за змістом і за формою подання. Примітка. Позначення стандартів можуть бути різними de en fr ru identische Normen identical Standards normes identiques идентичные стандарты 8.4 міжнародне гармонізовані стандарти Стандарти гармонізовані з міжнародним стандартом de en fr ru international harmonisierte Normen internationally harmonized standards normes harmonis?es au niveau international стандарты гармонизированные на международном уровне 8.5 регіонально гармонізовані стандарти Стандарти гармонізовані з регіональним стандартом de en fr ru regional harmonisierte Normen regionally harmonized standards normes harmonis?es au niveau r?gional стандарты гармонизированные на региональном уровне 8.6 багатосторонньо гармонізовані стандарти Стандарти гармонізовані між кількома більше двох органами стандартизації de en fr ru multilateral harmonisierte Normen multilaterally harmonized standards normes harmonis?es multilat?ralement стандарты гармонизированные на многосторонней основе 8.7 двосторонньо гармонізовані стандарти Стандарти гармонізовані між двома органами стандартизації de en fr ru bilateral harmonisierte Normen bilaterally harmonized standards normes harmonis?es bilat?ralement стандарты гармонизированные на двусторонней основе 8.8 односторонньо узгоджений стандарт Стандарт узгоджений з іншим стандартом таким чином щоби продукція процеси послуги випробування та інформація зазначені в першому стандарті відповідали вимогам другого стандарту а не навпаки. Примітка. Стандарт односторонньо узгоджений з іншим стандартом не є гармонізованим з ним de en fr ru einseitig angegenlichene Norm unilaterally aligned standard norme align?e unilat?ralement односторонне согласованный стандарт 8.9 порівнянні стандарти Стандарти на однакові продукцію процеси чи послуги затверджені різними органами стандартизації і в яких схожі вимоги ґрунтуються на однакових характеристиках і оцінюються однаковими методами які дають змогу однозначно порівнювати відмінності у вимогах. Примітка. Порівнянні стандарти не є гармонізованими. de en fr ru vergleichbare Normen comparable standards normes comparables сопоставимые стандарты 9 ЗМІСТ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 9.1 положення Логічна одиниця змісту нормативного документа яка має форму повідомлення інструкції рекомендації чи вимоги de en fr ru Festlegung provision disposition положение 9.2 повідомлення Положення що виражає інформацію de en fr ru Angabe Statement ?nonc? сообщение 9.3 інструкція Положення що виражає дію яку потрібно виконати de en tr ru Anweisung instruction instruction инструкция 9.4 рекомендація Положення що виражає пораду чи настанову de en fr ru Empfehlung recommendation recommandation рекомендация 9.5 вимога Положення що виражає критерії яких потрібно дотримувати de en fr ru Anforderung requirement exigence требование 9.5.1 особлива вимога обов'язкова вимога Нд Вимога нормативного документа дотримання якої щоб досягнути відповідності цьому документу є неодмінним. Примітка. Термін «обов'язкова вимога» слід вживати тільки в розумінні вимоги до виконання якої' зобов'язує закон чи регламент de en fr ru ausschlie?liche Anforderung; unbedingte Anforderung exclusive requirement exigence n?cessaire обязательное требование 9.5.2 вимога на вибір Вимога нормативного документа якої потрібно дотримати а межах вибору означених цим документом. Примітка. Вимога на вибір може бути: а однією з двох чи декількох можливих вимог; б додатковою вимогою якої потрібно дотримати лише у разі її прийнятності de en fr ru wahlweise Anforderung; bedingte Anforderung optional requirement exigence facultative альтернативное требование 9.6 вичерпне положення Положення що означує один чи більше способів дотримання вимоги нормативного документа de en fr ru als ausreichend erachtete Festlegung- Festlegung zur hinreichenden Erf?llung deemed-to-satisfy provision disposition r?put?e satisfaire ? методическое положение положение направленное на достижение соответствия 9.7 описове положення Положення про відповідність призначенню виробу процесу чи послуги за характеристиками. Примітка. Описове положення як звичайно містить вказівку про призначення конструктивні деталі тощо із зазначенням розмірів і конструкційного матеріалу de en fr ru beschreibende Festlegung descriptive provision disposition descriptive описательное положение 9.8 положення про функційність Положення про відповідність призначенню стосовно функціювання виробу процесу чи послуги по-в язаного з користуванням ними. de en fr ru funktionelle Festlegung performance provision disposition de performance эксплуатационное положение 10 СТРУКТУРА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТОB 10.1 основна частина нормативного документа Сукупність положень що становлять зміст нормативного документа Примітка 1. Якщо нормативний документ є стандартом то його основна частина містить загальні елементи стосовно об'єкта і визначень та основні елементи поданих положень Примітка 2. Розділи основної частини нормативного документа для зручності можна подати у формі додатків обо-в язкові додатки на відміну від інших довідкових додатків які можуть бути тільки додатковими елементами de en fr ru Hauptteil eines normativen Dokumentes body of a normative document corps d'un document normatif основная часть нормативного документа 10.2 додатковий елемент Інформація поміщена в нормативному документі але яка не впливає на його зміст Примітка. У нормативному документі додаткові елементи можуть містити наприклад відомості про видання передмову та примітки de en fr ru erg?nzender Bestandteil; Zusatzelement ies normativen Dokumentes additional element ?l?ment compl?mentaire дополнительный элемент 11 РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 11.1 програма стандартизації План роботи органу стандартизації в якому перелічено назви поточних робіт зі стандартизації de en fr ru Normenprogramm. Normungsprogramm Standards programme programme de normalisation программа по стандартизации 11.1.1 тема стандартизації Конкретний робочий пункт у програмі стандартизації de en fr ru Norm-Projekt Standards project projet de normalisation тема программы по стандартизации 11.2 проект стандарту Рукопис пропонованого стандарту який є широкодоступним для обговорення подання пропозицій чи схвалення de en fr ru Norm en entwurf draft standard projet de norme проект стандарта 11.3 [термін] [строк] дії [Дата до якої] [Проміжок часу впродовж якого] нормативний документ є чинним починаючи від дати його введення згідно з рішенням відповідального органу до моменту його скасування чи заміни de en fr ru G?ltigkeitsdauer period of validity p?riode de validit? срок действия 11.4 перевірка Діяльність що полягає в розгляданні нормативного документа щоб з'ясувати потребу його пе-резатвердження перегляду чи скасування de en fr ru ?berpr?fung review r?examen проверка 11.5 поправка Виправлення зроблене в опублікованому тексті нормативного документа щоб усунути друкарські лінгвістичні та інші подібні помилоки . Примітка. Поправки можна подавати відповідно через опублікування окремого листа поправок чи нового видання нормативного документа de en fr ru Korrectur correction correction поправка 11.6 зміна Виправлення доповнення чи вилучення певних фрагментів нормативного документа Примітка. Зміни звичайно подають через опублікування окремого листа змін до нормативного документа de en fr ru ?nderung amendment amendement изменение 11.7 перегляд Внесення всіх необхідних змін у зміст та оформлення нормативного документа Примітка. Результати перегляду подають через опублікування нового видання нормативного документа de en fr ru ?berarbeitung revision revision пересмотр 11.8 перевидання Новий видрук нормативного документа без змін de en fr ru Nachdruck reprint reimpression переиздание 11.9 нове видання Новий видрук нормативного документа який містить зміни внесені до попереднього видання. de en fr ru Neuausgabe; Neuherausgabe new edition nouvelle ?dition новое издание 12 ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУMEHTIB 12.1 прийняття міжнародного стандарту через національний нормативний документ Видання національного нормативного документа на основі відповідного міжнародного стандарту чи підтвердження що міжнародний стандарт має такий самий статус що й національний нормативний документ із зазначенням усіх відхилів від міжнародного стандарту de en fr ru ?bernahme einer internationalen Norm in ein nationales normatives Dokument taking over an international standard in a national normative document reprise d'une norme internationale dans un document normatif national принятие международного стандарта в национальном нормативном документе 12.2 застосування нормативного документа Використання нормативного документа у виробництві торгівлі тощо de en fr ru Verwendung eines normativen Dokumentes application of a normative document application d'un document normatif применение нормативного документа 12.2.1 пряме застосування міжнародного стандарту Застосування міжнародного стандарту незалежно від прийняття його через будь-який інший нормативний документ de en fr ru direkte Verwendung einer internationalen Norm direct application of an international standard application directe d'une norme internationale прямое применение международного стандарта 12.2.2 опосередковане застосування міжнародного стандарту Застосування міжнародного стандарту через інший нормативний документ до складу якого входить зазначений стандарт de en fr ru indirekte Verwendung einer internationalen Norm indirect application of an international standard application indirecte d'une norme internationale косвенное применение международного стандарта 13 ПОСИЛАННЯ НА СТАНДАРТИ В РЕГЛАМКНТАХ 13.1 посилання на стандарти в регламентах Посилання на один чи декілька стандартів замість детального викладу положень у регламенті Примітка 1. Посилання на стандарти може бути зі сталою або змінною ідентифікацією чи загальним і одночасно або винятковим або вказівним. Примітка 2. Посилання на стандарти може бути пов?язане із загальнішим чинним положенням стосовно рівня розвитку техніки або з визнаним технічним правилом. Таке положення може бути окремим de en fr ru Bezugnahme [Verweisung] auf Normen m Vorschriften reference to standards in regulations reference aux normes dans la r?glementation ссылка на стандарты в регламентах 13.2 Точність посилань 13.2.1 посилання на стандарти зі [сталою] [змінною] ідентифікацією; [датоване] [недатоване] посилання Посилання на стандарти яке зазначає один чи більше конкретних стандартів таким чином щоб подальший перегляд їх набирав чинності [тільки після] [без] внесення змін до регламенту Примітка. Стандарт звичайно ототожнюють через його номер та чи дату або видання [лише через його номер] Можна подавати також його назву de en fr ru [undatierte starre [ gleitende ] Verweisung auf Normen [un]dated reference to Standards reference [non] dat?e aux normes ссылка на стандарты с твердой [скользящей] идентификацией 13.2.2 загальне посилання на стандарти Посилання на стандарти яке охоплює всі стандарти певного органу та чи в окремій галузі без ототожнення їх кожного окремо de en fr ru allgemeine Verweisung auf Normen ; Bezugnahme auf Normen durch Generalkiausel general reference to standards reference generate aux normes общая ссылка на стандарты 13.3 Сила посилан 13.3.1 [виняткове] [вказівне] посилання на стандарти Посилання на стандарти яке зазначає що [єдиним способом] [одним із способів] досягнення відповідності певним вимогам технічного регламенту є дотримання зазначеноо -их стандарту -ів . Примітка. Довідкове посилання є формою вичерпного положення de en fr ru ausschlie?liche [hinweisende] Verweisung auf Normen exclusive [indicative] reference to standards reference exclusive [indicative] aux normes обязательная [индикативная] ссылка на стандарты 13.4 обов'язковий стандарт Стандарт застосування якого є обов язковим під дією основного закону чи неодмінного посилання в регламенті de en fr ru rechts Verbindliche Norm mandatory standard norme obligatoire обязательный стандарт 14 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАГАЛОМ 14.1 відповідність Факт дотримання встановлених до виробу процесу чи послуги вимог de en fr ru Konformit?t ?bereinstimmung conformity conformit? соответствие 14.2 встановлення відповідності Будь-яка дія пов'язана з прямим чи опосередкованим визначенням того чи дотримано певних вимог. Примітка. Типовими прикладами дій стосовно встановлення відповідності є відбирання зразків випробування та інспектування оцінювання вивіряння та запевнення у відповідності декларування відповідності постачальником сертифікація реєстрація акредитація та затвердження а також комбінації цих дій de en fr ru Konformitatsbeurteilung conformity assessment ?valuation de la conformit? подтверждение соответствия 14.3 орган встановлення відповідності de en fr ru Konform itatsbeurteilungsstelle conformity assessment body organisme d'?valuation de la conformit? орган по подтверждению соответствия 14.4 система встановлення відповідності Система що має свої правила процедури і керування для виконання дій щодо встановлення відповідності. Примітка 1. Системи встановлення відповідності можуть діяти наприклад на національному регіональному чи міжнародному рівні. Примітка 2. Типовими прикладами систем встановлення відповідності є системи випробування інспектування сертифікації de en fr ru Konform it?tsbeurteilungssystem conformity assessment system syst?me d'?valuation de la conformit? система подтверждения соответствия 14.5 програма встановлення відповідності Перелік у певній послідовності дій щодо встановлення відповідності конкретних виробів процесів чи послуг згідно з яким застосовують ті самі конкретні стандарти і правила і ту саму процедуру de en fr ru Konform it?tsbeurteilungsprogramm conformity assessment scheme syst?me particulier d'?valuation de la conformit? программа подтверждения соответствия 14.6 доступ до системи встановлення відповідності Можливість для претендента здобути оцінку відповідності згідно з правилами системи de en fr ru Zugang zu einem Konformit?tsbeurteilungs-system access to a conformity assessment system acc?s ? un syst?me d'?valuation de la conformit? доступ к системе подтверждения соответствия 14.7 [учасник] [член] системи встановлення відповідності Орган встановлення відповідності що діє згідно з правилами системи [без можливості] [з можливістю] брати участь в керуванні системою de en fr ru Teilnehmer an einem [Mitglied eines] Konform it?tsbeurteilungssystem s participant in [member of] a conformity assessment system participant ? un [membre d'un] syst?me d'?valuation de la conformit? участник [член] системы подтверждения соответствия 14.8 третя сторона Особа чи орган визнані незалежними від сторін-учасниць розгляду певного питання. Примітка. Сторони-учасниці як правило представляють інтереси постачальника перша сторона і споживача друга сторона de en fr ru dritte Seite third party tierce partie третья сторона 14.9 реєстрація Процедура зазначення органом відповідних характеристик виробу процесу чи послуги або даних органу чи особи представника у відповідному загальнодоступному реєстрі de en fr ru Registrierung registration enregistrement регистрация 14.10 акредитація Процедура офіційного визнання авторитетним органом правочинності органу чи особи представника виконувати певні завдання de en fr ru Akkreditierung accreditation accr?ditation аккредитация 14.11 рівноправні стосунки Двосторонні взаємовідносини за яких обидві сторони мають однакові права та обов'язки відносно один одного. Примітка. Рівноправні стосунки можуть мати місце також у рамках багатосторонньої угоди яка охоплює мережу двосторонніх взаємовідносин. de en fr ru Gegenseitigkeit reciprocity r?ciprocit? отношения на основе взаимности; взаимность 14.12 однакове ставлення Ставлення виявлене до продукції процесів чи послуг однієї сторони яке в аналогічній ситуації є не менш сприятливим ніж виявлене до подібних продукції процесів чи послуг будь-якої іншої сторони de en fr ru Gleichbehandlung equal treatment traitement ?gal режим равного благоприятствования 14.13 національне ставлення Ставлення виявлене до продукції процесів чи послуг створених іншими країнами яке в аналогічній ситуації є не менш сприятливим ніж виявлене до подібних продукції процесів чи послуг національного походження de en fr ru nationale Gleichbehandlung national treatment traitement national национальный режим для продукции других стран 14.14 національне і однакове ставлення Ставлення виявлене до продукції процесів чи послуг створених іншими країнами яке в аналогічній ситуації є не менш сприятливим ніж виявлене до подібних продукції процесів чи послуг національного походження або створених у будьякій іншій країні. de en fr ru umfassende Gleichbehandlung national and equal treatment traitement national et ?gal национальный режим равного благоприятствования 15 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 15.1 випробування Дія що полягає у визначенні однієї чи кількох характеристик за встановленою методикою. Примітка. Термін «випробування» de - «Pr?fung» en -«test» fr - «essai» вживають також на позначення поняття «технічна операція здійснювана для визначення характеристик» як об'єкта de en fr ru Pr?fen Testing ------- испытание 15.2 методика випробування Установлена технічна процедура проведення випробування de en fr ru Pr?fverfahren test method m?thode d'essai метод испытания 15.3 протокол випробування Документ що містить результати випробування та іншу інформацію стосовно них de en fr ru Pr?fbericht test report rapport d'essai протокол испытаний 15.4 випробувальна лабораторія Примітка. Термін »випробувальна лабораторія» може вживатися в розумінні як юридичного так і технічного органу de en fr ru Pr?flaborfatorium testing laboratory laboratoire d'essais испытательная лаборатория 15.5 опитування лабораторії на професіональність Оцінювання якості роботи перевірюваної лабораторії методом порівнювання результатів міжлаборатор-ного випробування. de en fr ru Eignungspr?fung eines Pr?flabor[atoriumjs laboratory proficiency testing essai d'aptitude d'un laboratoire проверка лаборатории на качество проведения испытаний 16 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 16.1 оцінювання відповідності Систематичне перевіряння ступеня відповідності виробу процесу чи послуги встановленим вимогам de en fr ru Konformit?tsbewertung conformity evaluation evaluation de la conformit? оценивание соответствия 16.2 інспектування Оцінювання відповідності оглядом супроводжуваним відповідним вимірюванням випробуванням чи вивірянням de en fr ru Inspektion inspection inspection контроль соответствия 16.3 інспекційний орган de en fr ru Inspektionsstelle inspection body organisme d'inspection контролирующий орган 16.4 випробування на відповідність Оцінювання відповідності методом випробування de en fr ru Konformit?tspr?fung conformity testing essai de conformit? испытания на соответствие 16.5 випробування типу Випробування на відповідність на основі оцінення одного чи кількох зразків-представників вироблюваної продукції de en fr ru Bauartpr?fung typе testing essai de type испытание типа 16.6 нагляд за відповідністю Оцінювання відповідності щоб виявити чи немає порушення встановлених вимог. de en fr ru Konformit?tsiiberwachung conformity surveillance surveillance de la conformit? надзор за соответствием 17 ЗАПЕВНЕННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ 17.1 запевнення у відповідності Дія наслідком якої є ствердження у формі повідомлення що виріб процес чи послуга відповідають встановленим вимогам. Примітка. Для продукції ствердження може бути у формі документа етикетки чи іншого еквівалентного засобу. Воно може бути надруковане в товаросупровідній та експлуатаційній документації чи в каталозі продукції de en fr ru Konformit?tssicherung assurance of conformity assurance de conformit? убеждение в соответствии 17.1.1 декларування відповідності постачальником Процедура письмового запевнення постачальником що виріб процес чи послуга відповідають встановленим вимогам. Примітка. Щоб уникнути плутанини не слід використовувати термін «самосертифжзція» de en fr ru Anbieter-Erkl?rung supplier's declaration d?claration du fournisseur заявление поставщика о соответствии 17.1.2 сертифікація Процедура письмового засвідчення третьою стороною відповідності виробу процесу чи послуги встановленим вимогам de er fr ru Zertifizierung certification certification сертификация 17.2 орган сертифікації Примітка. Орган сертифікації може сам аиконувати дії щодо випробування та інспектування або наглядати за цими діями які від його імені провадять інші органи de en fr ru Zertifizierungsstelle certification body organisme de certification орган по сертификации 17.3 ліцензія сертифікація ; угода сертифікація Документ виданий за правилами системи сертифікації і яким орган сертифікації надає особі чи іншому органові право використання сертифікатів або знаків відповідності для своєї' продукції процесів чи послуг згідно з правилами відповідної системи сертифікації de en fr ru Genehmigung im Sinne der Zertifizierung licence for certification licence en mati?re de certification свидетельство в области сертификации лицензия 17.4 сертифікат відповідності Документ виданий за правилами системи сертифікації і який підтверджує що ідентифіковані належним чином виріб процес чи послуга відповідають вимогам конкретного стандарту чи ішого нормативного документа de en fr ru Konformit?tsbescheinigung certificate of conformity certificat de conformit? сертификат соответствия 17.5 знак відповідності сертифікація Охоронний знак виданий за правилами системи сертифікації із зазначенням відповідності даних виробу процесу чи послуги вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа. de en fr ru Konformit?tszeichen mark of conformity for certification marque de conformit? en mati?re de certification знак соответствия в области сертификации 18 УГОДИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ 18.1 затвердження Дозвіл на надходження виробу процесу чи послуги на ринок або на використання їх за певним призначенням чи в певних умовах de en fr ru Zulassung approval homologation утверждение 18.1.1 затвердження типу Затвердження продукції на підставі випробування типу de en fr ru Bauartzulassung type approval homologation de type утверждение типа 18.2 угода про визнання Угода що ґрунтується на прийнятті однією стороною результатів представлених ішою стороною які здобуто застосуванням одного чи кількох фун-кційних елементів системи встановлення відповідності. Примітка 1. Типовими прикладами угод про визнання є угоди про випробування інспектування та сертифікацію Примітка 2. Угоди про визнання можна укладати на національному регіональному чи міжнародному рівні Примітка 3. Угода яку зводять до заяви про еквівалентність процедур без визнання результатів не підходить під наведене визначення de en fr ru Anerkennungsvereinbarung recognition arrangement arrangement de reconnaissance соглашение по признанию 18.3 одностороння угода Угода про визнання яка містить прийняття однією стороною результатів роботи іншої сторони de en fr ru einseitige Vereinbarung unilateral arrangement arrangement unilat?ral одностороннее соглашение 18.4 двостороння угода Угода про визнання яка містить прийняття кожною з двох сторін результатів роботи ішої de en fr ru gegenseitige Vereinbarung bilateral arrangement arrangement bilat?ral двустороннее соглашение 18.5 багатостороння угода Угода про визнання яка містить прийняття кожною з понад двох сторін результатів роботи іших. de en fr ru mehrseitige Vereinbarung multilateral arrangement arrangement multilat?ral многостороннее соглашение 19 АКРЕДИТАЦІЯ ОРГАНІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ОСІБ 19.1 система акредитації Система що має свої правила процедури та керування для здійснення акредитації Примітка. Акредитація органів установлення відповідності є. звичайно успішною оцінкою і аслідком відповідного нагляду de en fr ru Akkreditierungssystem accreditation system syst?me d'accr?ditation система аккредитации 19.2 орган акредитації Орган який керує системою акредитації та провадить акредитацію de en fr ru Akkreditierungsstelle accreditation body organisme d accreditation орган по аккредитации 19.3 акредитований орган de en fr ru akkreditierte Stelle accredited body organisme accr?dite аккредитованный орган 19.4 критерії акредитації Сукупність вимог використовуваних органом акредитації і яким повинен відповідати орган встановлення відповідності щоб бути акредитованим de en fr ru Akkreditierungskriterien accreditation criteria crit?res d accreditation критерии аккредитации АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ акредитація безпека взаємозамінність видання нове вимога вимога на вибір вимога обов'язкова Нд вимога особлива випробування випробування на відповідність випробування типу відповідність відповідність призначенню встановлення відповідності декларування відповідності постачальником документ нормативний доступ до системи встановлення відповідності елемент додатковий запевнення у відповідності застосування міжнародного стандарту опосередковане застосування міжнародного стандарту пряме застосування нормативного документа затвердження затвердження типу захист довкілля захист навколишнього середовища захист продукції звід правил правила зміна знак відповідності сертифікації інспектування іспитування лабораторії на професіональність інструкція консенсус критерії акредитації лабораторія випробувальна ліцензія сертифікація методика випробування нагляд за відповідністю настанова об'єкт стандартизації обмеження різноманітност орган орган акредитації орган акредитований орган влади орган встановлення відповідності орган з питань регламентації виконавчий орган інспекційний орган регламентації орган сертифікації орган стандартизації орган стандартизації національний організація зі стандартизації міжнародна організація зі стандартизації регіональна оцінювання відповідності перевидання перевірка перегляд повідомлення положення положення вичерпне положення описове положення про функційність поправка посилання датоване посилання недатоване посилання на стандарти в регламентах посилання на стандарти виняткове посилання на стандарти вказівне посилання на стандарти загальне правило технічне визнане прийняття міжнародного стандарту через національний нормативний документ програма встановлення відповідності програма стандартизації проект стандарту протокол випробування регламент регламент технічний реєстрація рекомендація рівень розвитку техніки рівень стандартизації сертифікат відповідності сертифікація система акредитації система встановлення відповідності ставлення національне ставлення національне і однакове ставлення однакове стандарт стандарт загальних технічних вимог стандарт міжнародний стандарт на методи випробування стандарт на послугу стандарт на продукцію стандарт на процес стандарт на сумісність стандарт національний стандарт обов'язковий стандарт основоположний стандарт пробний стандарт регіональний стандарт термінологічний стандарт узгоджений односторонньо стандарти гармонізовані стандарти гармонізовані багатосторонньо стандарти гармонізовані двосторонньо стандарти гармонізовані міжнародно стандарти гармонізовані регіонально стандарти еквівалентні стандарти ідентичні стандарти інші стандарти порівнянні стандарти уніфіковані стандартизація стандартизація міжнародна стандартизація національна стандартизація регіональна сторона третя стосунки рівноправні сумісність сфера стандартизації тема стандартизації термін дії угода сертифікація угода багатостороння угода двостороння угода одностороння угода про визнання умови технічні учасник системи встановлення відповідності частина нормативного документа основна член системи встановлення відповідності 14.10 4.5 4.3 11.9 9.5 9.5.2 9.5.1 9.5.1 15.1 16.4 16.5 14.1 4.1 14.2 17.1.1 5.1 14.6 10.2 17.1 12.2.2 12.2.1 12.2 18.1 18.1.1 4.6 4.6 4.7 5.5 11.6 17.5 16.2 15.5 9.3 3.7 19.4 15.4 17.3 15.2 16.6 5.5 3.2 4.4 6.1 19.2 19.3 6.1.2 14.3 6.1.2.2 16.3 6.1.2.1 17.2 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.3 6.1.1.2 16.1 11.8 11.4 11.7 9.2 9.1 9.6 9.7 9.8 11.5 13.2.1 13.2.1 13.1 13.3.1 13.3.1 13.2.2 3.5 12.1 14.5 11.1 11.2 15.3 5.6 5.6.1 14.9 9.4 3.4 3.6 17.4 17.1.2 19.1 14.4 14.13 14.14 14.12 5.2 7.8 5.2.1 7.3 7.6 7.4 7.5 7.7 5.2.3 13.4 7.1 5.3 5.2.2 72 8.8 8.1 8.6 8.7 8.4 8.5 8.1 8.3 5.2.4 8.9 8.2 3.1 3.6.1 3.6.3 3.6.2 14.8 14.11 4.2 3.3 11.1.1 11.3 17.3 18.5 18.4 18.3 18.2 5.4 14.7 10.1 14.7 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ akkreditierte Stelle Akkreditierung Akkreditierungskriterien Akkreditierungsstelle Akkreditierungssystem allgemeine Verweisung auf Normen als ausreichend erachtete Festlegung Anbieter-Erklarung ?nderung anerkannte Regel der Technik Anerkennungsvereinbarung Anforderung Angabe Anleitung f?r die Praxis Anweisung ausschlie?liche Anforderung ausschlie?liche Verweisung auf Normen Austauschbarkeit Bauartpr?fung Bauartzulassung bedingte Anforderung Beh?rde beschreibende Festlegung Bezugnahme auf Normen durch Generalklausel Bezugnahme auf Normen in Vorschriften bilateral harmonisierte Normen datierte starre Verweisung auf Normen Deklarationsnorm Dienstleistungsnorm Dienststelle direkte Verwendung einer internationalen Norm dritte Seite Eignungspr?fung eines Pr?flabor[atorium]s einseitig angegenlichene Norm einseitige Vereinbarung Empfehlung erg?nzender Bestandteil Festlegung Festlegung zur hinreichenden Erf?llung funktionelle Festlegung Gebrauchstauglichkeit gegenseitige Vereinbarung Gegenseitigkeit Genehmigung im Sinne der Zertifizierung Gleichbehandlung Grundnorm G?ltigkeitsdauer harmonisierte Normen Hauptteil eines normativen Dokumentes hinweisende Verweisung auf Normen identische Normen indirekte Verwendung einer internationalen Norm Inspektion Inspektionsstelle Institution Interfacenorm international harmonisierte Normen internationale Norm internationale Normung internationale Normungsorganisation Kompatibilit?t Konformit?t Konformit?tsbescheinigung Konformit?tsbeurteilung Konform it?tsbeurteilungsprogramm Konformit?tsbeurteilungsstelle Konformit?tsbeurteilungssystem Konformit?tsbewertung Konformit?tspr?fung Konformit?tssicnerung Konformit?ts?berwachung Konformit?tszeichen Konsens Korrectur mehrseitige Vereinbarung Mitglied eines Konformitatsbeurteilungssystems multilateral harmonisierte Normen Nachdruck nationale Gleichbehandlung nationale Norm nationale Normung nationale Normungsinstitution Neuausgabe Neuherausgabe Norm Norm f?r anzugebende Daten Norm en entwurf Norm-Projekt normatives Dokument Normenprogramm Normung Normungsarbeit Normungsebene Normungsgebiet Normungsgegenstand Normungsinstitution Normungsprogramm Produktnorm Pr?fbericht Pr?fen Pr?flabor atorium Pr?fnorm Pr?fverfahren rechts verbindliche Norm regelsetzende Beh?rde regional harmonisierte Normen regionale Norm regionale Normung regionale Normungsorganisation Registrierung Schnittstellennorm Schutz des Erzeugnisses Sicherheit Stand der Technik Stelle technische Beschreibung technische Spezifikation technische Vorschrift Teilnehmer an einem Konformit?tsbeurteilungssystem Terminologienorm ?berarbeitung ?bereinstimmung ?bernahme einer internationalen Norm in ein nationales normatives Dokument ?berpr?fung umfassende Gleichbehandlung Umweltschutz unbedingte Anforderung undatierte gleitende Verweisung auf Normen vereinheitlichte Normen Verfahrensnorm vergleichbare Normen Verminderung der Vielfalt Vertraglichkeit Verweisung auf Normen in Vorschriften Verwendung eines normativen Dokumentes vollziehende Beh?rde Vomorm Vorschrift vorschriftensetzende Beh?rde wahlweise Anforderung Zertifizierung Zertifizierungsstelle Zugang zu einem Konformitatsbeurteilungssystem Zulassung Zusatzelement eines normativen Dokumentes 19.3 14.10 19.4 19.2 19.1 13.2.2 9.6 17.1.1 11.6 3.5 18.2 9.5 92 5.5 9.3 9.5.1 13.3.1 4.3 16.5 18.1.1 9.5.2 6.1.2 9.7 13.2.2 13.1 8.7 13.2.1 7.8 7.6 6.1.2 12.2.1 14.8 15.5 8.8 18.3 9.4 10.2 9.1 9.6 9.8 4.1 18.4 14.11 17.3 14.12 7.1 11.3 8.1 10.1 13.3.1 8.3 12.2.2 16.2 16.3 6.1 7.7 8.4 5.2.1 3.6.1 6.1.1.3 4.2 14.1 17.4 14.2 14.5 14.3 14.4 16.1 16.4 17.1 16.6 17.5 3.7 11.5 18.5 14.7 8.6 11.8 14.13 5.2.3 3.6.3 6.1.1.1 11.9 11.9 5.2 7.8 11.2 11.1.1 5.1 11.1 3.1 3.1 3.6 3.3 3.2 6.1.1 11 1 7.4 15.3 15.1 15.4 7.3 15.2 13.4 6.1.2 1 8.5 5.2.2 3.6.2 5.1.1.2 14.9 7.7 4.7 4.5 3.4 6.1 5.4 5.4 5.6.1 14.7 7.2 11.7 14.1 12.1 11.4 14.14 4.6 9.5.1 13.2.1 8.2 7.5 8.9 4.4 4.2 13.1 12.2 6.1.2.2 5.3 5.6 6.1.2.1 9.5.2 17.1.2 17.2 14.6 18.1 10.2 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ access to a conformity assessment sistem accreditation accreditation body accreditation criteria accreditation system accredited body acknowledged rule of technology additional element amendment application of a normative document approval assurance of conformity authority basic standard bilateral arrangement bilaterally harmonized standards body body of a normative document certificate of conformity certification certification body code of practice comparable standards compatibility conformity conformity assessment conformity assessment body conformity assessment scheme conformity assessment system conformity evaluation conformity surveillance conformity testing consensus correction dated reference to standards deemed-to-satisfy provision descriptive provision direct application of an international standard draft standard enforcement authority equal treatment equivalent standards exclusive reference to standards exclusive requirement field of standardization fitness for purpose general reference to standards harmonized standards identical standards indicative reference to standards indirect application of an international standard inspection inspection body instruction interchangeability interface standard international standard international standardization international standards organization internationally harmonized standards laboratory proficiency testing level of standardization licence for certification mandatory standard mark of conformity for certification member of a conformity assesment system multilateral arrangement multilaterally harmonized standards national and equal treatment national standard national standardization national standards body national treatment new edition normative document optional requirement participant in a conformity assessment system performance provision period of validity prestandard process standard product protection product standard protection of the environment provision reciprocity recognition arrangement recommendation reference to standards in regulations regional standard regional standardization regional standards organization regionally harmonized standards registration regulation regulatory authority reprint requirement review revision safety service standard standard standard on data to be provided standardization standards body standards programme standards project state of the art statement subject of standardization supplier's declaration taking over an international standard in a national normative document technical regulation technical specification terminology standard test method test report testing testing laboratory testing standard third party type approval type testing undated reference to standards unified standards unilateral arrangement unilaterally aligned standard variety control 14.6 14.10 19.2 19.4 19.1 19.3 3.5 10.2 11.6 12.2 18.1 17.1 6.1.2 7.1 18.4 8.7 6.1 10.1 17.4 17.1.2 17.2 5.5 8.9 4.2 14.1 14.2 14.3 14.5 14.4 16.1 16.6 16.4 3.7 11.5 13.2.1 9.5 9.7 12.2.1 11.2 6.1.2.2 14.12 8.1 13.3.1 9.5.1 3.3 4.1 13.2.2 8.1 8.3 13.3.1 12.2.2 16.2 16.3 9.3 4.3 7.7 5.2.1 3.5.1 6.1.13 8.4 15.5 3.6 17.3 13.4 17.5 14.7 18.5 8.6 14.14 5.2.3 3.6.3 6.1.1.1 14.13 11.9 5.1 9.5.2 14.7 9.8 11.3 5.3 7.5 4.7 7.4 4.6 9.1 14.11 18.2 9.4 13.1 5.2.2 3.6.2 6.1.1.2 8.5 14.9 5.6 6.1.2.1 11.8 9.5 11.4 11.7 4.5 7.6 5.2 7.8 3.1 6.1.1 11.1 11.1.1 3.4 9.2 3.2 17.1.1 12.1 5.6.1 5.4 7.2 15.2 15.3 15.1 15.4 7.3 14.8 18.1.1 16.5 13.2.1 8.2 18.3 8.8 4.4 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ acc?s a un syst?me d evaluation de la conformit? accr?ditation amendement application d'un document normatif application directe d'une norme internationale application indirecte d'une norme internationale aptitude ? l'emploi arrangement bilat?ral arrangement de reconnaissance arrangement multilat?ral arrangement unilat?ral assurance de conformit? autorit? autorit? charg?e de l'application autorit? r?glementaire certificat de conformit? certification code de bonne pratique compatibilit? conformit? consensus corps d'un document normatif correction crit?res d'accr?ditation d?claration du fournisseur disposition disposition de performance disposition descriptive disposition r?put?e satisfaire ? document normatif domaine de normalisation ?l?ment compl?mentaire ?nonc? enregistrement essai d'aptitude d'un laboratoire essai de conformit? essai de type ?tat de la technique ?valuation de la conformit? exigence exigence facultative exigence n?cessaire gestion de la diversit? homologation homologation de type inspection instruction interchangeabilit? laboratoire d'essais licence en mati?re de certification marque de conformit? en mati?re de certification membre d'un syst?me d'?valuation de la conformit? m?thode d'essai niveau de normalisation normalisation normalisation internationale normalisation nationale normalisation r?gionale norme norme align?e unilat?ralement norme d'essai norme d'interface norme de base norme de processus norme de produit norme de service norme de terminologie norme internationale norme nationale norme obligatoire norme r?gionale norme sur les donn?es ? fournir normes comparables normes ?quivalentes normes harmonis?es normes harmonis?es au niveau international normes harmonis?es au niveau r?gional normes harmonis?es bilat?ralement normes harmonis?es multilat?ralement normes identiques normes unifi?es nouvelle ?dition organisation internationale de normalisation organisation r?gionale de normalisation organisme organisme accr?dit? organisme d'accr?ditation organisme d'?valuation de la conformit? organisme d'inspection organisme de certification organisme de normalisation organisme national de normalisation participant ? un syst?me d'?valuation de la conformit? p?riode de validit? pr?norme programme de normalisation projet de normalisation projet de norme protection d'un produit protection de l'environnement rapport d'essai r?ciprocit? recommandation r?examen r?f?rence aux normes dans la r?glementation r?f?rence dat?e aux normes r?f?rence exclusive aux normes r?f?rence g?n?rale aux normes r?f?rence indicative aux normes r?f?rence non dat?e aux normes r?gle technique reconnue r?glement r?glement technique r?impression reprise d'une norme internationale dans un document normatif national revision s?curit? specification technique sujet de normalisation surveillance de la conformit? syst?me d accr?ditation syst?me d'?valuation de la conformit? syst?me particulier d'?valuation de la conformit? tierce partie traitement ?gal traitement national traitement national et ?gal 14.6 14.10 11.6 12.2 12.2.1 12.2.2 4.1 18.4 18.2 18.5 18.3 17.1 6.1.2 6.1.2.2 6.1.2.1 17.4 17.1.2 5.5 4.2 14.1 3.7 10.1 11.5 19.4 17.1.1 9.1 9.8 9.7 9.6 5.1 3.3 10.2 9.2 14.9 15.5 16.4 16.5 3.4 14.2 16.1 9.5 9.5.2 9.5.1 4.4 18.1 18.1.1 16.2 9.3 4.3 15.4 17.3 17.5 14.7 15.2 3.6 3.1 3.6.1 3.6.3 3.6.2 5.2 8.8 7.3 7.7 71 7.5 7.4 7.6 7.2 5.2.1 5.2.3 13.4 5.2.2 7.8 8.9 8.1 8.1 8.4 8.5 8.7 8.6 8.3 8.2 11.9 6.1.1.3 6.1.1.2 6.1 19.3 19.2 14.3 16.3 17.2 6.1.1 6.1.1.1 14.7 11.3 5.3 11.1 11.1.1 11.2 4.7 4.6 15.3 14.11 9.4 11.4 13.1 13.2.1 13.3.1 13.2.2 13.3.1 13.2.1 3.5 5.6 5.6.1 11.8 12.1 11.7 4.5 5.4 3.2 16.6 19.1 14.4 14.5 14.8 14.12 14.13 14.14 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ аккредитация безопасность взаимность взаимозаменяемость документ нормативный документ технических условий доступ к системе подтверждения соответствия защита продукции заявление поставщика о соответствии знак соответствия в области сертификации издание новое изменение инструкция испытание испытание типа испытания на соответствие консенсус контроль соответствия критерии аккредитации лаборатория испытательная лицензия метод испытания надзор за соответствием область стандартизации объект стандартизации орган орган аккредитованный орган власти орган власти регламентирующий орган контролирующий орган по аккредитации орган по подтверждению соответствия орган по регламентам исполнительный орган по сертификации орган по стандартизации орган по стандартизации национальный организация по стандартизации международная организация по стандартизации региональная отношения на основе взаимности охрана окружающей пересмотр среды оценивание соответствия переиздание пересмотр подтверждение соответствия положение положение методическое положение направленное на достижение соответствия положение описательное положение эксплуатационное поправка правило техническое признанное применение международного стандарта косвенное применение международного стандарта прямое применение нормативного документа принятие международного стандарта в национальном нормативном документе проверка проверка лаборатории на качество проведения испытаний программа подтверждения соответствия программа по стандартизации проект стандарта протокол испытаний регистрация регламент регламент технический режим национальный для продукции других стран режим равного благоприятствования режим равного благоприятствования национальный рекомендация свидетельство в области сертификации свод правил сертификат соответствия сертификация система аккредитации система подтверждения соответствия совместимость соглашение двустороннее соглашение многостороннее соглашение одностороннее соглашение по признанию сообщение соответствие соответствие назначению срок действия ссылка на стандарты в регламентах ссылка на стандарты индикативная ссылка на стандарты общая ссылка на стандарты обязательная ссылка на стандарты с твердой идентификацией ссылка на стандарты со скользящей идентификацией стандарт стандарт международный стандарт методов испытаний стандарт национальный стандарт на продукцию стандарт на процесс стандарт на совместимость стандарт на услугу стандарт неидентифицирующий стандарт обязательный стандарт основополагающий стандарт предварительный стандарт региональный стандарт согласованный односторонне стандарт с открытыми значениями стандарт терминов и определений стандарт терминологический стандарты гармонизированные стандарты гармонизированные на двусторонней основе стандарты гармонизированные на международном уровне стандарты гармонизированные на многосторонней основе стандарты гармонизированные на региональном уровне стандарты идентичные стандарты сопоставимые стандарты унифицированные стандарты эквивалентные стандартизация стандартизация международная стандартизация национальная стандартизация региональная сторона третья тема программы по стандартизации требование требование альтернативное требование обязательное убеждение в соответствии унификация управление многообразием уровень развития техники уровень стандартизации утверждение утверждение типа участник системы подтверждения соответствия часть нормативного документа основная член системы подтверждения соответствия элемент дополнительный 14.10 4.5 14.11 4.3 5.1 5.4 14.6 4.7 17.1.1 17.5 11.9 11.6 9.3 15.1 16.5 16.4 3.7 16.2 19.4 15.4 17.3 15.2 16.6 3.3 3.2 6.1 19.3 6.1.2 6.1.2.1 16.3 19.2 14.3 6.1.2.2 17.2 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.3 6.1.1.2 14.11 4.6 16.1 11.8 11.7 14.2 9.1 9.6 9.6 9.7 9.8 11.5 3.5 12.2.2 12.2.1 12.2 12.1 11.4 15.5 14.5 11.1 11.2 15.3 14.9 5.6 5.6.1 14.13 14.12 14.14 9.4 17.3 5.5 17.4 17.1.2 19.1 14.4 4.2 18.4 18.5 18.3 18.2 9.2 14.1 4.1 11.3 13.1 13.3.1 13.2.2 13.3.1 13.2.1 13.2.1 5.2 5.2.1 7.3 5.2.3 7.4 7.5 7.7 7.6 7.8 13.4 7.1 5.3 5.2.2 8.8 7.8 7.2 7.2 8.1 8.7 8.4 8.6 8.5 8.3 8.9 8.2 8.1 3.1 3.6.1 3.6.3 3.6.2 14.8 11.1.1 9.5 9.5.2 9 5.1 17.1 4.4 4.4 3.4 3.6 18.1 18.1.1 14.7 10.1 14.7 10.2