ДСТУ Б А.1.1-59-95

ДСТУ Б А.1.1-59-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-59-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ТЕХНОЛОГІЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ БЕТОННІ РОЗЧИННІ СУМІШІ ТА БЕТОНИ Терміни та визначення Держкоммістобудування України Київ ДСТУ Б А.1.1-59-95 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським Державним технічним Університетом будівництва і архітектури Волянський А.А. к.т.н.; Антоненко Г.Я. к.т.н. Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України Полонська С.О. к.т.н.; Клименко В.Г. інж. 2 ВНЕСЕНО Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури N 20 від 02.02.95 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-59-95 Зміст С. І Галузь використання .................................. 1 2 Нормативні посилання ................................. 2 3 Основні положення .................................... 2 4 Бетонні та розчинні суміші ........................... 3 5 Бетон ................................................ 12 Абетковий покажчик українських термінів ................ 20 Абетковий покажчик німецьких термінів .................. 22 Абетковий покажчик англйських термінів ................. 24 Абетковий покажчик французьких термінів................. 26 Абетковий покажчик російських термінів.................. 28 ДСТУ Б А.1.1-59-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------ Система стандартизації та нормування в будівництві Технологія важких бетонів та залізобетон- них виробів Бетонні розчинні суміші та бетони Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Технология тяжелых бетонов и железобетонных изделий Бетонные растворные смеси и бетоны Термины и определения Standartdization and normalization systems in construction Соmoon concrete and reinforced concrete products technique Соncrete соncrete and mortar mixes Terms and definitions ------------------------------------------------------------------ Чинний від 1995-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт встановлює науково-технічні заміни та визна- чення основних понять в галузі будівельної індустрії що вживаються при виготовленні бетонних та розчинних сумішей. ------------------------------------------ - 2 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні за- соби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ Б А.1.1-61-95 |Система стандартизації |та нормуання в будівництві. Технологія |важких бетонів та залізобетонних виробів. |Формування виробів. Терміни та визначення. ------------------------------------------------------------- ДСТУ Б А.1.1-5-94 |Система стандартизації |та нормуання в будівництві. Технологія |важких бетонів та залізобетонних виробів. |Матеріали будівельні. Загальні фізико-тех- |нічні характеристики та експлуатаційні |властивості. Терміни та визначення. ------------------------------------------------------------- ДСТУ Б А.1.1-47-94 |Система стандартизації |та нормуання в будівництві. Технологія |важких бетонів та залізобетонних виробів. |Хімічні добавки в бетони. Терміни та виз- |начення. ------------------------------------------------------------- ДСТУ Б А.1.1-58-95 |Система стандартизації |та нормуання в будівництві. Технологія |важких бетонів та залізобетонних виробів. |В'яжучі системи. Терміни та визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля- хом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 4 БЕТОННі ТА РОЗЧИННі СУМІШІ 4.1 активні мінеральні de Aktive mineralzus[a1]tze * добавки en active mineral additives fr additions min[e2]rales * actives ru активные минеральные добавки Мінеральні гідравлічно ак- Минеральные гидравлически- тивні порошки які дода- активные порошки которые ють в бетонну або розчин- вводят в бетонную или рас- ну суміш з метою підви- творную смесь с целью повы- щення щільності водостій- шения плотности водостой- кості і корозійної стійкості кости и коррозионной стой- бетонів і будівельних роз- кости бетонов и строитель- чинів а також для змен- ных растворов а также для шення витрати цементу уменьшения расхода цемента 4.2 бетонна суміш de Веtongemisch en concrete mix fr m[e2]langes d[e2] beton * ru бетонная смесь Багатокомпонентна систе- Многокомпонентная систе- ма яку одержують при змі- ма получаемая при переме- шуванні з водою або вод- шивании с водой или водны- ними розчинами в'яжучого ми растворами вяжущего заповнювачів та добавок заполнителей и добавок 4.3 вібров'язкість бетонної de VіЬrationsviskosit[a1]t * суміші des Betongemisches en vibroviskosity of concrete mix fr viscosit[e2] de vibration * du m[e2]lange de b[e2]ton * ru вибровязкость бетонной смеси В'язкість суміші під час віб- Вязкость смеси при вибраци- рування онном воздействии 4.4 віброзмішування бетонної de Vibrationsmischen des суміші Betongemisches en vibratory mixing of concrete mіх fr vibromixade du m[e2]lange * de b[e2]ton * ru виброперемешивание бетон- ной смеси Змішування з одночасною Перемешивание с одновре- передачею на бетонну су- менной передачей на бетон- міш вібрування з метою ную смесь вибрационного зниження її в'язкості коефі- воздействия с целью сниже- ціента внутрішнього тертя ния ее вязкости козффици- та граничного напруження ента внутреннего трения и зсуву предельного напряжения - 4 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 сдвигу 4.5 виробничий склад de Аrbeitsmischung des Веtons бетонної та розчинної und М[o1]rtels * суміші en production composition of concrete and mortar mix fr composition technologique du m[e2]lange de b[e2]ton * et de mortier ru производственный состав бетонной и растворной смеси Номінальний склад скори- Номинальный состав скор- гований з урахуванням ректированный с учетом фактичних властивостей фактических свойств компо- компонентів нентов 4.6 водовідділення бетонної de Wasserabscheidung des суміші Веtongemisches en water liberation of concrete mіх fr s[e2]paration de l'eau * de beton ru водоотделение бетонной смеси Переміщення частини води Перемещение части воды за- замішування на поверхню творения на поверхность ущільненого шару бетон- уплотненного слоя бетон- ної суміші ной смеси 4.7 водопотреба піску de Wasseranspruch des Sandes en water reguirement of sand fr quantit[e2] d'eau n[e2]- * cessaire pour ru водопотребность песка Характеристика піску що Характеристика песка пока- показує скільки необхідно зывающая сколько необхо- додати води у цементне тіс- димо добавить воды в це- то при введенні в нього піс- ментное тесто при введении ку щоб консистенція одер- в него песка чтобы консис- жаної суміші відповідала тенция полученной смеси со- початковій консистенції ответствовала начальной тіста визначеної на стан- консистенции теста опреде- дартному тряскому столику ленной на стандартном встряхивающем столике 4.8 водоутримувальна de waserhaltende F[a1]higkeit* здатність розчинної des M[o1]rtelgemisches * суміші en water-retaining capasity of mortar mix fr сарасіt[e2] de r[e2]ten- tion d'eau du m[e2]lange * de mortier ru водоудерживающая способ- ность растворной смеси Здатність суміші укладе- Способность смеси уложен- - 5 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 ної на пористу основу ут- ной на пористое основание римувати в своєму складі удерживать в своем составе воду при її відсмоктуванні воду при ее отсасывании ос- основою нованием 4.9 водоцементне відношення de Wasser-Zement-Factor en water-cement ratio fr rapport еau-ciment ru водоцементное отношение Відношення маси води до Отношение массы воды к маси цементу массе цемента 4.10 гранична деформованість de Grenzverformbarkeit des розчинної суміші М[o1]rtelgemisches * en maximum deformability of mortar mix fr d[e2]formabilit[e2] li- * mite du m[e2]lange de mortier ru предельная деформируемость растворной смеси Показник який визначають Показатель определяемый за величиною усадки в мі- величиной усадки в милли- ліметрах шару розчину за- метрах слоя раствора задан- даної товщини на пористій ной толщины на пористом основі протягом визначе- основании за определенный ного проміжку часу при ін- промежуток времени при ин- тенсивному відсмоктуванні тенсивном отсосе влаги и вологи і під дією постій- под воздействием постоян- ного навантаження ной нагрузки 4.11 добавки для бетонів de Betonzus[a1]tze * en admixtures for concretes fr adjivants du b[e2]ton * ru добавки для бетонов Природні або штучні хіміч- Природные или искусствен- ні продукти які використо- ные продукты используе- вують при виготовленні бе- мые при изготовлении бето- тонів з метою покращання нов с целью улучшения тех- технологічних властивос- нологических свойств бетон- тей бетонних сумішей фі- ных смесей физико-механи- зико-механічних властивос- ческих свойств бетонов и по- тей бетонів і підвищення їх вышения их зффективности. ефективності. Див. ДСТУ См. ДСТУ Технологія важ- Технологія важких бетонів ких бетонів та залізобетон- та залізобетонних виробів. них виробів. Хімічні добав- Хімічні добавки у бетони. ки в бетони. Терміни та ви- Терміни та визначення значення 4.12 інгібітори корозії металу de ІnhіЬitoren der в бетоні Mеtаllkorrosіоn im Веton en corrosion inhibitors of metalin concrete fr inhibiteurs de corrosion - 6 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 du metal dans le b[e2]ton * ru ингибиторы коррозии металла в бетоне Речовини які підвищують Вещества повышающие за- захисні властивості бетону щитные свойства бетона по по відношенню до сталевої отношению к стальной ар- арматури а також забезпе- матуре а также обеспечи- чують високу корозiйну вающие высокую коррози- стійкість арматури в агре- онную стойкость арматуры сивних по відношенню до в агрессивных по отноше- неї середовищах. Див. нию к ней средах. См. ДСТУ Технологія важких ДСТУ Технологія важких бетонів та залізобетонних бетонів та залізобетонних виробів. Хімічні добавки у виробів. Хімічні добавки в бетони. Терміни та визна- бетони. Терміни та визна- чення чення 4.13 добавки пластифiкуючi de Plastifikatore еn plasticizing agents fr adjuvants plastifiants ru добавки пластифицирующие Речовини які збільшують Вещества увеличивающие рухомість та текучість бе- подвижность и текучесть бе- тонних сумішей. Див. тонных смесей. См. ДСТУ ДСТУ Технологія важких Технологія важких бетонів бетонів та залiзобетонних та залізобетонних виробів. виробів. Хімічні добавки у Хімічнi добавки у бетони. бетони. Tepміни та визна- Терміни та визначення чення 4.14 жорсткість бетонної de Frischbetonsteife суміші еn Stiffness of concrete mix fr rigidit[e2] du m[e2]lange * de b[e2]ton * ru жесткость бетонной смеси Mipa легкоукладальності Мера удобоукладываемости суміші що вимірюється ча- смеси измеряемая временем сом її вібрування за стан- ее вибрирования по стан- дартною методикою в се- дартной методике в секундах кундах 4.15 завантажувальна de Belastungskapazit[a1]t des* місткість змішувача Mischers еn Mixer charge capacity fr contenance de remplissage de b[e2]tonni[e2]re * ru загрузочная емкость смесителя Сума oб'ємів у насипному Сумма объемов в насыпном стані сухих компонентів бе- состоянии сухих компонен- тонної cyмiшi на один за- тов бетонной смеси на один міс змішувача замес смесителя 4.16 інтенсивна роздільна de Trennungstechnologie der - 7 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 технологія приготування Frischbetonzubereitung бетонної cyміші еn intensive Separate technology of concrete mix preparation fr technique espac[e2]e de * m[e2]langeage ru интенсивная раздельная технология приготовления бетонной смеси Двостадійний процес при- Двухстадийный процесс готування бетонної суміші; приготовления бетонной на першiй стадії в швидкіс- смеси; на первой стадии в ному змішувачi - актива- быстроходном смесителе-ак- тopi готують цементно-пi- тиваторе приготавливают щану суміш з водою з вико- цементно-песчаную смесь с ристанням частини піску водой с использованием час- на другій стадії cуміш пере- ти песка на второй стадии мішують з щебенем та смесь перемешивают со щеб- рештою піску в звичайно- нем оставшейся частью пес- му змішувачі ка в обычном смесителе 4.17 коефіцієнт виходу de Ausgangskoeffizient des бетонної суміші Betongemisches en concrete mix yield coef- ficient fr coefficient de rendement du m[e2]lange de b[e2]ton * ru коэффициент выхода бетон- ной смеси Відношення об'єму готово- Отношение объема готово- го замісу бетонної cyміші го замеса бетонной смеси к до суми об'ємів сухих ком- сумме объемов сухих компо- понентiв у насипному стані нентов в насыпном состо- янии 4.18 коефіцієнт розсування de Ausziehkornkoeffizient des зерен заповнювача Zuschlagstoffes in der в бетонній суміші Betonmischung en Aggregate grains parting coefficient in concrete mix fr coefficient d'[e2]carte- * ment des grains de l'agr[e2]gat еn m[e2]- * lange de b[e2]ton * ru коэффициент раздвижки зерен заполнителя в бетон- ной смеси Відношення об'єму розчин- Отношение объема раствор- ної частини cyміші до об'- ной части смеси к объему єму пустот крупного запов- пустот крупного заполните- нювача ля 4.19 коефіцієнт ущільнення de Verdichtungsziffer des бетонної суміші Betongemisches - 8 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 en compaction ratio of concrete mix fr coefficient de tassement du m[e2]lange de b[e2]ton * ru коэффициент уплотнения бетонной смеси Відношення суми абсолют- Отношение суммы абсолют- них об'ємів твердих та рід- ных объемов твердых и жид- ких компонентів бетонної ких компонентов бетонной суміші до її фактичного смеси к ее фактическому об'єму після ущільнення. объему после уплотнения. Див. ДСТУ Б A.1.1-61-95. См. ДСТУ Б A.1.1-61-95. Технологія важких бетонів Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. та залізобетонних виробів. Формування виробів. Тер- Формування виробів. Tepмi- міни та визначення ни та визначення 4.20 комплексні добавки de Komplexzus[a1]tze * en complex admixtures fr adjuvants complexes ru комплексные добавки Добавки які складаються Добавки состоящие из не- з декількох компонентів скольких компонентов или або хімічних сполук. Див. химических соединений. См. ДСТУ Технологія важких ДСТУ Технологія важких бетонів та залізобетонних бетонів та залізобетонних виробів. Хімічні добавки у виробів. Хімічні добавки в бетони. Терміни та визна- бетони. Терміни та визна- чення чення 4.21 легкоукладальність de Verwendungsf[a1]higkeit * бетонної cyміші des Betongemisches en placeability of concrete mix fr maniabilit[e2] du m[e2]- * lange de b[e2]ton * ru удобоукладываемость бетонной смеси Властивість бетонних cyмi- Свойство бетонных смесей шей різної консистенції за- различной консистенции за- повнювати форму i ущіль- полнять форму и уплотнять- нюватись до заданої щіль- ся до заданной плотности ності 4.22 марка бетонної суміші за de Betonmischungsq[u1]te der * легкоукладальністю Verwendungsf[a1]higkeit * en grade of concrete mix according to placeability fr type de m[e2]lange de * b[e2]ton suivant sa * maniabilit[e2] * ru марка бетонной смеси по удобоукладываемости Позначення величини рух- Обозначение величины под- - 9 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 ливост або жорсткості су- вижности либо жесткости міші смеси 4.23 мінеральні добавки- de mineralische F[u1]llstof- наповнювачі fzus[a1]tze * en mineral additives-fillers fr additions de remplissage min[e2]rales * ru минеральные добавки- наполнители Мінеральні порошки які Минеральные порошки не не мають виразної гідрав- обладающие выраженной лічної активності; застосо- гидравлической активнос- вуються для розбавлення тью; применяются для раз- в'яжучих та їх eкoномії бавления вяжущих и их эко- номии 4.24 номінальний склад de Nennzusammensetzung des бетонної cymiші та Betongemisches und розчину M[o1]rtels * en nominal composition of concrete mix and mortar mix fr composition nominale du m[e2]lange de b[e2]ton et * du mortier ru номинальный состав бетоной смеси и раствора Склад який визначають в Состав определяемый в ла- лабораторії при викорис- боратории при использова- танні компонентів у сухо- нии компонентов в сухом со- му cтані cтоянии 4.25 осідання конусу бетонної de Setzungsversuch des суміші Betongemisches en slump ofconcrete mix fr affaissement du с[о3]nе * de b[e2]ton * ru осадка конуса бетонной сме- си Mipa рухливості cyміші Мера подвижности смеси яку визначають за стан- определяемая по стандарт- дартною методикою ной методике 4.26 повітрявтягувальні de luftanziehende Zus[a1]tze * добавки en air-entraining admixtures fr adjuvants entraineurs d'air ru воздухововлекающие добавки Поверхнево-активні орга- Поверхостно-активные ор- ніні речовини якi ганические вещества спо- сприяють втягуванню в бе- собствующие вовлечению в тонну cyмiш при її перемі- бетонную смесь при ее пере- шуванні повітря яке pівно- мешивании воздуха равно- - 10 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 мірно в ній розподіляється. мерно распределенного в бе- Див. ДСТУ Технологія тоне. См. ДСТУ Технологія важких бетонів та залізобе- важких бетонів та залізобе- тонних виробів. Хімічні до- тонних виробів. Xiмiчні до- бавки у бетони. Терміни та бавки у бетони. Терміни та визначення визначення 4.27 протиморозні добавки de Frostschutzzus[a1]tze * еn frost-resisting admixtures fr additions antig[e2]les * ru противоморозные добавки Речовини які знижують Вещества понижающие тем- температуру замерзання пературу замерзания воды и води i сприяють тверднен- способствующие твердению ню бетону при від'ємних бетона при отрицательных температурах. Див. ДСТУ температурах. См. ДСТУ Технологія важких бетонів Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. та залізобетонних виробів. Хімічні добавки в бетони. Xiмiчнi добавки у бетони. Терміни та визначення Терміни та визначення 4.28 розчиновідділення de M[o1]rtelabtrennung des * бетонної cyмiшi Betongemisches en mortar separation of concrete mix fr s[e2]paration du mortier ru раствороотделение бетонной смеси Технологічна характерис- Технологическая характе- тика зв'язності cyміші при ристика связности смеси динамічній дії на неї яку при динамическом воздей- визначають шляхом зістав- ствии на нее которая опре- лення вмісту розчинної деляется путем сопоставле- складової cyміші у нижній ния содержания растворной i верхній частинах свіжовід- составляющей смеси в ниж- формованого зразка ней и верхней частях свеже- отформованного образца 4.29 розшарувальність de Entmischung des Betons бетонної cyміші еn segregation of concrete mix fr s[e2]gr[e2]gation du m[e2]lange de b[e2]ton * ru расслаиваемость бетонной смеси Технологічна характерис- Технологическая характе- тика що відображає водо- ристика отражающая водо- відділення та розчиновіддi- отделение и раствороотделе- лення cyміші смеси 4.30 розшарувальнiсть de Entmischbarkeit des розчинної суміші M[o1]rtelgemisches * en mortar mix segregation fr s[e2]gr[e2]gation du * Технологічна характерис- Технологическая характе- тика що відображає водо- ристика отражающая водо- - 11 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 m[e2]lange de mortier * ru расслаиваемость растворной смеси відділення та відділення це- отделение и отделение це- ментного тіста суміші ментного теста смеси 4.31 рухливість бетонної de Flie[S]f[a1]higkeit des * суміші Betongemisches en workability of concrete mix fr plasticit[e2] du m[e2]- * lange de b[e2]ton * ru подвижность бетонной смеси Mipa легкоукладальності Мера удобоукладываемости суміші яку визначають ве- смеси определяемая величи- личиною осідання конусу ной осадки конуса смеси суміші у стандартних ви- при стандартных испытаниях пробуваннях 4.32 рухливість розчинної de Ausbreitma[S] des * суміші M[o1]rtelgemisches * en workability of concrete mix fr maniabilit[e2] du * m[e2]lange de mortier * ru подвижность растворной смеси Mipa легкоукладальності Мера удобоукладываемости розчинної суміші яку ви- растворной смеси опреде- значають за глибиною за- ляемая по глубине погру- нурювання в суміш стан- ження в смесь стандартного дартного конусу конуса 4.33 суперпластифікатор de Superweichmacher en superplasticizer fr superplastifiant ru суперпластификатор Синтетична полімерна ре- Синтетическое полимерное човина яка в більшій мipi вещество которое в боль- ніж пластифікуючі добав- шей степени чем пластифи- ки збiльшує pyxoмість та цирующие добавки увеличи- текучість бетонних сумi- вает подвижность и теку- шей. Див. ДСТУ Техноло- честь бетонной смеси. См. гія важких бетонів та залі- ДСТУ Технологія важких зобетонних виробів. Xіміч- бетонів та залізобетонних ні добавки у бетони. Tepмi- виробів. Хімічні добавки у ни та визначення бетони. Терміни та визна- чення 4.34 суха бетонна розчинна de Trockenbetongemisch суміш en dry-batched concrete mix fr m[e2]lange de b[e2]ton sec* ru сухая бетонная растворная смесь - 12 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Виготовлена однорідна су- Приготовленная однород- міш віддозованих сухих ная смесь отдозированных компонетів - в'яжучого сухих компонентов - вяжу- заповнювачів i добавок щего заполнителей и доба- що запакована в спеціаль- вок упакованная в специ- ну тару; змішується з во- альную тару; смешивается с дою або водними розчина- водой или водными раство- ми перед використанням рами перед использованием 4.35 тиксотропія de Thixotropie en thixotropy fr thixotropie ru тиксотропия Властивість cycпензії в'яжу- Свойство суспензии вяжу- чої системи як коагуляцій- щей системы как коагуляци- ної структури після її меха- онной структуры после ее нічного руйнування само- механического разрушения вільно відновлюватися у самопроизвольно восстанав- чaci. Див. ДСТУ Б A.1.1- ливаться во времени. См -58-95 Технологія важких ДСТУ Б A.1.1-58-95 Тех- бетонів та залізобетонних нологія важких бетонів та виробів. В'яжучі системи. залізобетонних виробів. Терміни та визначення В'яжучі системи. Терміни та визначення 4.36 щільність бетонної і de Dichte des Beton-und- розчинної сумішей M[o1]rtelgemisches * en density of concrete and mortar mixes fr densit[e2] du m[e2]lange * de b[e2]ton et de mortier * ru плотность бетонной и растворной смесей Відношення маси ущільне- Отношение массы уплотнен- ної cyміші до її об'єму ной смеси к ее объему 5 БЕТОН 5.1 бетон de Beton en concrete fr b[e2]ton * ru бетон Штучний камінь конгломе- Искусственный камень кон- paтнoї будови який одер- гломератного строения по- жують внаслідок тверднен- лучаемый в результате твер- ня перемешаної і ущільне- дения перемешанной и ної суміші мінерального уплотненной смеси мине- або органічного в'яжучо- рального или органическо- го заповнювачів води або го вяжущего заполнителей водяного розчину воды или водного раствора 5.2 бетонополімер de Plastzusatzbeton en concrete-polymer fr polym[e2]re [а4] b[e2]ton * ru бетонополимер - 13 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Бетон на мінеральних Бетон на минеральных вяжу- в'яжучих i заповнювачах щих и заполнителях пропи- просочений після тверднен- танный после твердения и ня i сушіння рідкими синте- сушки жидкими синтетичес- тичними матеріалами які кими материалами способ- здатні полімеризуватися і ными полимеризоваться и тверднути в порах бетону затвердевать в порах бето- підвищувати його щіль- на повышать его плотность ність і міцність и прочность 5.3 важкий бетон de Schwerbeton еn common concrete fr b[e2]ton lourd ru тяжелый бетон Бетон з середньою щільніс- Бетон со средней плотнос- тю 2200-2500 кг/мЗ виго- тью 2200-2500 кг/мЗ изго- товлений із застосуванням товленный с применением заповнювачів з щільних та заполнителей из плотных и міцних гірських порід прочных горных пород или або відходів вироб- отходов производства ництва 5.4 високоміцний бетон de hochfester Beton еn high-srength concrete fr b[e2]ton [а4] grande * r[e2]sistance * ru высокопрочный бетон Бетон важкий який має Бетон тяжелый с прочно- міцність понад 50 МПа стью выше 50 МПа 5.5 висоли de Salzablagerungen en salt stains fr jus d[e2]plac[e2]s par * l'eau ru высолы Новоутворення на поверх- Новообразования на по- нi бетону і розчину у вигля- верхности бетона и раство- ді плям плівок крихких ра в виде пятен пленок кристалічних або аморф- рыхлых кристаллических них наростів світлосірого или аморфных наростов кольору що з'являються в светлосерого цвета возни- процесі експлуатації конст- кающие в процессе эксплу- рукцій внаслідок вилужу- атации конструкций вслед- вання i міграції продуктів ствие выщелачивания и миг- гідратації в'яжучих рации продуктов гидрата- ции вяжущих 5.6 вогнестiйкість de Feuerbest[a1]ndigkeit * en fire resistance fr r[e2]sistance au feu ru огнестойкость Здатність матеріалу збepi- Способность материала со- гати фізико-механічнi влас- хранять физико-механичес- - 14 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 тивості під дією вогню; ха- кие свойства при воздей- рактеризується довготри- ствии огня; характеризуется валiстю опору дії вогню до продолжительностью сопро- втрати міцності. Див. тивления воздействию огня ДСТУ Матеріали будівель- до потери прочности. См. ні. Загальні фізико-техніч- ДСТУ Матеріали будівель- ні характеристики та екс- ні. Загальні фізико-технічні плуатаційні властивості. характеристики та експлу- Терміни та визначення атацйні властивості. Tepмi- ни та визначення 5.7 водонепроникність de Wassereundurchl[a1]ssig- * бетону keit des Betons en water impermeability of concrete fr imperm[e2]abilit[e2] du * b[e2]ton а l'eau * ru водонепроницаемость бетона Властивість бетону що ха- Свойство бетона характери- рактеризується максималь- зуемое максимальной вели- ною величиною гідроста- чиной гидростатического тичного тиску при якому давления при котором не не спостерігається просо- наблюдается просачивание чення води крізь зразок воды через образец при при стандартних випробу- стандартных испытаниях ваннях 5.8 гідротехнічний бетон de Wasserbaubeton en hydrotechnical concrete fr b[e2]ton hydraulique * ru гидротехнический бетон Бетон що має здатність Бетон обладающий способ- піддаватись тривалiй екс- ностью подвергаться дли- плуатації в умовах постій- тельной эксплуатации в ного або періодичного условиях постоянного или омивання водою iз збере- периодического омывания женням довговічності в да- водой с сохранением долго- них кліматичних умовах вечности в данных климати- ческих условиях 5.9 декоративний бетон de Sichtbeton en decorative concrete fr Ь[e2]ton d[e2]coratif ru декоративный бетон Бетон виготовлений з ви- Бетон приготовленный с ис- користанням білого та ко- пользованием белого и цвет- льорових цементів що ви- ных цементов выполняю- конує функції оздоблюваль- щий функции отделочного ного матеріалу материала 5.10 дорожній бетон de Stra[S]enbaubeton * en pavement concrete fr b[e2]ton routier * ru дорожный бетон Бетон який крім вимог до Бетон который кроме тре- - 15 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 міцності при стисканні по- бований к прочности при винен задовольняти підви- сжатии должен удовлетво- щені вимоги до міцності рять повышенные требова- при розтяганні та вигині ния к прочности при растя- стиранні заморожуванні жении и изгибе истирании та відставанні замораживании и оттаивании 5.11 дрібнозернистий бетон de feink[o1]rniger Beton * en fine-grained concrete fr b[e2]ton fin ru мелкозернистый бетон Бетон щільної структури з Бетон плотной структуры с обмеженням найбільшого ограничением наибольшего розміру заповнювачів 10 мм размера заполнителей 10 мм 5.12 жаростійкий бетон de hitzebest[a1]ndiger Beton en heat resistant concrete fr b[e2]ton r[e2]fractaire * ru жаростойкий бетон Бетон який утримує дію Бетон удерживающий воз- температур понад 200 оС действие температур выше протягом заданого часу та 200 оС в течение заданного зберігає при цьому свої фізи- времени и сохраняющий ко-механічні властивості в при этом свои физико-меха- межах що передбачені нор- нические свойства в преде- мативними документами лах предусмотренных нор- мативными документами 5.13 кислотостійкий бетон de s[a1]urebest[a1]ndiger * Beton еn acid-resisting concrete fr b[e2]ton antiacide ru кислотостойкий бетон Бетон виготовлений з ви- Бетон приготовленный с користанням кислотостій- применением кислотостой- ких в'яжучих та заповню- ких вяжущих и заполните- вачів призначений для ви- лей предназначенный для користання у кислих агре- использования в кислых аг- сивних середовищах рессивных средах 5.14 клас бетону de Betonklasse en class of concrete fr classe de b[e2]ton * ru класс бетона Показник міцності бетону Показатель прочности бето- на стискання та на на на сжатие и на осе- осьове розтягання вое растяжение при при нормативному коефіці- нормативном коэффициенте єнті вapiaції 13 5% вариации 13 5% 5.15 коефіцієнт варіації de Variationskoeffizient der міцності бетону Betonfestigkeit en coefficient of variation - 16 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 of concrete sterength fr coefficient de variation de la r[e2]sistance du * b[e2]ton * ru коэффициент вариации прочности бетона Величина яка відображає Величина отражающая сте- ступінь однорідності бето- пень однородности бетона ну за міцністю і дорівнює по прочности равная отно- відношенню середнього шению среднего квадрати- квадратичного відхилення ческого отклонения к сред- до середнього арифметич- нему арифметическому зна- ного значення міцності чению прочности 5.16 корозія бетону de Korrosion des Betons еn corrosion of concrete fr corrosion du b[e2]ton * ru коррозия бетона Руйнування бетону під Разрушение бетона под вли- впливом діючих на нього янием агрессивных факто- агресивних факторів навко- ров окружающей среды лишнього середовища 5.17 марка бетону de Betong[u1]te * еn grade of concrete fr type de b[e2]ton * ru марка бетона Межа міцності при стис- Предел прочности при сжа- каннi в МПа стандартних тии в МПа стандартных бе- бетонних зразків-кубов ви- тонных образцов-кубов из- готовлених у стандартних готовленных в стандартных умовах та випробуваних условиях и испытанных через 28 діб тверднення в через 28 дней твердения в нормальних умовах нормальных условиях 5.18. міцність de Festigkeit en strength fr r[e2]sistance * ru прочность Здатність матеріалу чини- Способность материала со- ти onip руйнуванню від дії противляться разрушению напруг які виникають у от действия напряжений ньому під впливом прикла- возникающих в нем под вли- деного навантаження. Див. янием приложенной нагруз- ДСТУ Матеріали будівель- ки. См. ДСТУ Maтepiaли бу- нi. Загальні фізико-техніч- дівельні. Загальні фізико- нi характеристики та екс- технiчні характеристики та плуатаційнi властивості. експлуатаційнi властивостi. Терміни та визначення Терміни та визначення 5.18.1 відпускна міцність de Lieferfestigkeit des Betons бетону en rated strenght of concrete fr solidit[e2] livrasion du b[e2]ton * - 17 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 ru отпускная прочность бетона Нормована міцнiсть бето- Нормированная прочность ну при стисканні у відсот- бетона при сжатии в процен- ках від проектного класу тах от проектного класса марки при якій бетонний марки при которой бетон- або залізобетонний вирів ное или железобетонное из- може бути відпущений спо- делие может быть отпущено живачу потребителю 5.18.2 передаточна мiцнiсть de [U1]bertragungsfestigkeit * бетону des Betons en transmitting strenght of concrete fr solidit[e2] de transmis- * sion du b[e2]ton * ru передаточная прочность бетона Нормована міцність бето- Нормированная прочность ну при стисканні у відсот- бетона на сжатие в процен- ках від проектного класу тах от проектного класса марки попередньо напру- марки предварительно на- женого залiзобетонного ви- пряженного железобетонно- робу в момент передаван- го изделия в момент переда- ня зусилля натягу армату- чи усилия натяжения арма- ри з ynopiв форми або стен- туры с упоров формы или да на бетон виробу стенда на бетон изделия 5.18.3 розпалубна мiцність de Ausschalfestigkeit des бетону Betons en striking strenght of concrete fr solidit[e2] du b[e2]ton * au d[e2]coffrage * ru распалубочная прочность бетона Нормована міцність твер- Нормированная прочность днучого бетону при стис- твердеющего бетона при канні у відсотках від про- сжатии в процентах от про- ектного класу марки при ектного класса марки при якій допускається часткове которой допускается частич- або повне зняття з виробу ное или полное снятие с из- елементів опалубки делия элементов опалубки 5.19 морозостійкість de Frostbest[a1]ndigkeit * en frost resistance fr r[e2]sistance au gel * ru морозостойкость Здатність матеріалу витри- Способность материала вы- мувати за конкретних держивать при конкретных умов певну кількість цик- условиях определенное ко- лів поперемінного заморо- личество циклов поперемен- жування і відтавання у ме- ного замораживания и от- жах встановлених норма- таивания в пределах уста- тивними документами. новленных нормативными - 18 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Див. ДСТУ Maтеpiaли бу- документами. См. ДСТУ дiвельнi. Загальні фізико- Матеріали будівельнi. За- технiчні характеристики та гальнi фізико-техніічні ха- експлуатацiйні властивос- ратеристики та експлуатаційнi ті. Терміни та визначення властивості. Терміни та ви- значення 5.20 нормальні умови de Normalverh[a1]ltnisse der * тверднення бетону Betonerh[a1]rtung * en normal conditions for hardening of concrete fr conditions normales de durcissement du b[e2]ton * ru нормальные условия твердения бетона Умови за яких забезпечу- Условия при которых обес- ється температура навко- печивается температура ок- лишнього середовища 15- ружающей среды 15-20 С 20 С відносна вологість 90- относительная влажность 100% 90-100% 5.21 особливо важкий бетон de Schwerstbeton en extra-heavy concrete fr b[e2]ton tr[e2]s lourd ru особо тяжелый бетон Бетон з середньою щільніс- Бетон со средней плотнос- тю понад 2500 кг/мЗ виго- тью выше 2500 кг/мЗ приго- товлений з використанням товленный с использовани- особливо важких заповню- ем особо тяжелых заполни- вачів з рудних матеріалів телей из рудных материа- чавунного скрапу; застосо- лов чугунного скрапа; при- вують для захисту від про- меняют для защиты от про- никаючої paдiaції никающей радиации 5.22 повзучість бетону de Kriechen des Betons еn concrete сrеер fr fluage du b[e2]ton * ru ползучесть бетона Здатність бетону деформу- Способность бетона дефор- ватись у чaci при тривалій мироваться во времени при дії навантаження длительном воздействии на- грузки 5.23 полімербетон de Polymerbeton en polymerconcrete fr b[e2]ton de polim[e2]ri- * sation ru полимербетон Бетон у якому замість мі- Бетон в котором вместо ми- неральних в'яжучих вико- неральных вяжущих исполь- ристовують різні полімернi зуют различные полимер- смоли а заповнювачами є ные смолы в качестве запол- неорганічні матеріали при- нителей - неорганические родного та штучного похо- материалы естественного и - 19 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 дження искусственного происхожде- ния 5.24 силікатний бетон de Silikatbeton еn silicate concrete fr b[e2]ton silico-calcaire ru силикатный бетон Безцементний бетон авто- Бесцементный бетон авто- клавного тверднення що клавного тверднения содер- вміщує в'яжуче у вигляді жащий вяжущее в виде сме- cyмiшi вапна з меленим си извести с молотым крем- кремнеземним компонен- неземистым компонентом и том і мінеральні заповню- минеральные заполнители вачі 5.25 усадка de Schwindung еn shrinkage fr retrait ru усадка Зменшення лінійних розмі- Уменьшение линейных раз- piв і об'єму виробу при меров и объема изделия при формуванні структури ма- формировании структуры теріалу. Див. ДСТУ Мате- материала. См. ДСТУ Мате- ріали будівельні. Загальні piaли будiвельнi. Загальні фізико-технічнi характерис- фізико-технічнi характерис- тики та експлуатаційні тики та експлуатаційні влас- властивості. Терміни та ви- тивості. Терміни та визна- значення чення 5.26 фібробетон de Fiberbeton en fibrous concrete fr fibrob[e2]ton * ru фибробетон Бетон армований волокна- Бетон армированный во- ми з різних матеріалів що локнами из различных мате- забезпечує його підвищену риалов что обеспечивает тpіщиностійкість міцність его повышенную трещинос- при розтяганнi ударну тойкость прочность при в'язкість растяжении ударную вяз- кость 5.27 швидкотверднучий бетон de fr[u1]hhochfester Beton еn high-early-strength concrete fr b[e2]ton [а4] durcisse- * ment rapide ru быстротвердеющий бетон Бетон що твердне швидше Бетон твердеющий быстрее за звичайний бетон та на- рядового бетона и набираю- бирає більш високу міц- щий более высокую проч- ність у ранньому віці - ность в раннем возрасте - 1-3 діб 1-3 суток - 20 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Абетковий покажчик українських термінів бетон .................................................... 5.1 бетон важкий ............................................. 5.3 бетон високоміцний ....................................... 5.4 бетон гідротехнічний ..................................... 5.8 бетон декоративний ....................................... 4.2.9 бетон дорожній ........................................... 4.2.10 бетон дрібнозернистий .................................... 4.2.11 бетон жаростійкий ........................................ 4.2.12 бетон кислотостійкий ..................................... 4.2.13 бетон особливо важкий .................................... 4.2.21 бетон силікатний ......................................... 4.2.24 бетон швидкотверднучий ................................... 4.2.27 бетонополімер ............................................ 5.2 вібров'язкість бетонної суміші ........................... 4.3 віброзмішування бетонної суміші .......................... 4.4 відношення водоцементне .................................. 4.9 висоли ................................................... 5.5 вогнестійкість ........................................... 4.2.6 водовідділення бетонної суміші ........................... 4.6 водонепроникність бетону ................................. 5.7 водопотреба піску ........................................ 4.7 деформованість розчинної суміші гранична ................. 4.10 добавки для бетонів ...................................... 4.11 добавки активні мінеральні ............................... 4.1 добавки-наповнювачі мінеральні ........................... 4.23 добавки пластифікуючі .................................... 4.13 добавки повітрявтягувальні ............................... 4.26 добавки протиморозні ..................................... 4.27 добавки комплексні ....................................... 4.20 жорсткість бетонної суміші ............................... 4.14 здатність розчинної суміші водоутримувальна .............. 4.8 інгібітори корозії металу в бетоні ....................... 4.12 клас бетону .............................................. 5.14 коефіцієнт варіації міцності бетону ...................... 5.15 коефщієнт виходу бетонної суміші ......................... 4.17 коефіцієнт розсування зерен заповнювачів в бетонній суміші ................................................... 4.18 коефіцієнт ущільнення бетонної суміші .................... 4.19 корозія бетону ........................................... 5.16 легкоукладальність бетонної суміші ....................... 4.21 марка бетону ............................................. 5.17 марка бетонної суміші за легкоукладальністю .............. 4.22 місткість змішувача завантажувальна ...................... 4.15 міцність ................................................. 5.18 міцність бетону відпускна ................................ 5.18.1 міцність бетону передаточна .............................. 5.18.2 міцність бетону розпалубна ............................... 5.18.3 морозостійкість .......................................... 5.19 осідання конусу бетонної суміші .......................... 4.25 повзучість бетону ........................................ 5.22 полімербетон ............................................. 5.23 розчиновідділення бетонної суміші ........................ 4.28 розшарувальність бетонної суміші ......................... 4.29 розшарувальність розчинної суміші ........................ 4.30 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 рухливість бетонної суміші ............................... 4.31 рухливість розчинної суміші .............................. 4.32 склад бетонної і розчинної суміші виробничий ............. 4.5 склад бетонної і розчинної суміші номінальний ............ 4.24 суміш бетонна розчинна суха .............................. 4.34 суміші бетонні ........................................... 4.2 суперпластифікатор ....................................... 4.33 технологія приготування бетонної суміші інтенсивна роздільна ................................................ 4.16 тиксотропія .............................................. 4.35 умови тверднення бетону нормальні ........................ 5.20 усадка ................................................... 5.25 фібробетон ............................................... 5.26 щільність бетонної і розчинної суміші .................... 4.36 - 22 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 A6eтковий покажчик німецьких термінів Aktive Mineralzus[a1]tze ................................. 4.1 * Arbeitsmischung des Betons und M[o1]rtels ................ 4.5 * Ausbreitmap des M[o1]rtelgemisches ....................... 4.32 * Ausgangskoeffizient des Betongemisches.................... 4.17 Ausschalfestigkeit des Betons ............................ 5.18.3 Ausziehkornkoeffizient des Zuschlagstoffes in der Betonmischung ............................................ 4.18 Belastungskapazit[a1]t des Mischers ...................... 4.15 * Beton..................................................... 5.1 Betongemisch.............................................. 4.2 Betong[u1]te ............................................. 5.17 * Betonklasse............................................... 5.14 Betonmischungsg[u1]te der Verwendungsf[a1]higkeit ........ 4.22 Betonzus[a1]tze .......................................... 4.11 Dichte des Beton und M[o1]rtelgemisches .................. 4.36 * Entmischbarkeit des M[o1]rtelgemisches ................... 4.30 * Entmischung des Betons ................................... 4.29 Feink[o1]rniger Beton .................................... 5.11 * Festigkeit ............................................... 5.18 Feuerbest[a1]ndigkeit .................................... 5.6 * Fiberbeton ............................................... 5.26 Flie[S]f[a1]higkeit des Betongemisches ................... 4.31 * Frischbetonsteife ........................................ 4.14 Frostbest[a1]ndigkeit .................................... 5.19 * Frostschutzzus[a1]tze .................................... 4.27 * Fr[u1]hhochfester Beton .................................. 5.27 * Grenzverformbarkeit des M[o1]rtelgemisches ............... 4.10 * Hitzebest[a1]ndiger Beton ................................ 5.12 * Hochfester Beton ......................................... 5.4 Inhibitor der Metallkorrosion im Beton ................... 4.12 Komplexzus[a1]tze ........................................ 4.20 * Korrosion des Betons ..................................... 5.16 * Kriechen des Betons ...................................... 5.22 Lieferfestigkeit des Betons .............................. 5.18.1 Luftanziehende Zus[a1]tze ................................ 4.26 Mineralische F[u1]llstoffzus[a1]tze ...................... 4.23 * M[o1]rtelabtzennung des Betongemisches ................... 4.28 * Nennzusammensetzung des Betongemisches und M[o1]rtels ............................................... 4.24 * Normalverh[a1]ltnisse der Betonerh[a1]rtung .............. 5.20 * Plastifikatore ........................................... 4.13 Plastzusatzbeton ......................................... 5.2 Polymerbeton ............................................. 5.23 Salzablagerungen ......................................... 5.5 S[a1]urebest[a1]ndiger Beton ............................. 5.13 * Schwerbeton .............................................. 5.3 Schwerstbeton ............................................ 5.21 Schwindung ............................................... 5.25 Setzungsversuch des Betongemisches ....................... 4.25 Sichtbeton ............................................... 5.9 Silikatbeton ............................................. 5.24 Stra[S]enbaubeton ........................................ 5.10 * Superweichmaher .......................................... 4.33 Thixotropie .............................................. 4.35 - 23 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Trennungstechnologie der Frischbetonzubereitung .......... 4.16 Trockenbetongemisch ...................................... 4.34 Variationskoeffizient der Betonfestigkeit ................ 5.15 Ubertragungsfestgkeit des Betons ......................... 5.18.2 Verdichtungsziffer der Betongemisches .................... 4.19 Verwendungsf[a1]higkeit des Betongemisches ............... 4.21 * Vibrationsmischen des Betongemisches ..................... 4.4 Vibrationsviskosit[a1]t des Betongemisches ............... 4.3 * Wasserabscheidung des Betongemisches ..................... 4.6 Wasseranspruch des Sandes ................................ 4.7 Wasserbaubeton ........................................... 5.8 Wasserhaltende F[a1]higkeit des M[o1]rtelgemisches ....... 4.8 Wasserundurchl[a1]ssigkeit des Betons .................... 5.7 * Wasser-Zement-Faktor ..................................... 4.9 - 24 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Aбетковий покажчик англійських термінів acid-resisting concrete .................................. 5.13 active mineral additives ................................. 4.1 admixtures for concretes ................................. 4.11 aggregate grains parting coefficient in concrete mix ..... 4.18 air-entraining admixture ................................. 4.26 class of concrete ........................................ 5.14 common concrete .......................................... 5.3 compaction ratio of concrete mix ......................... 4.19 complex admixtures ....................................... 4.20 concrete ................................................. 5.1 concrete creep ........................................... 5.22 concrete mix ............................................. 4.2 segregation of separation ................................ 4.29 concrete mix yield coefficient ........................... 4.17 concrete-polymer ......................................... 5.2 coefficient of variation of concrete strength ............ 5.15 corrosion inhibitors of metal in concrete ................ 4.12 corrosion of concrete .................................... 5.16 decorative concrete ...................................... 5.19 density of concrete and mortar mixes ..................... 4.36 dry-batched concrete mix ................................. 4.34 extra-heavy concrete ..................................... 5.21 fibrous concrete ......................................... 5.26 fine-grained concrete .................................... 5.11 fire resistance .......................................... 5.6 frost resistance ......................................... 5.19 frost-resisting admixtures ............................... 4.27 grade of concrete ........................................ 5.17 grade of concrete mix according to placeability .......... 4.2 heat-resistant concrete .................................. 5.12 high-early-strength concrete ............................. 5.27 high-strength concrete ................................... 5.4 hydrotechnical concrete .................................. 5.8 maximum deformability of mortar mix ...................... 4.10 mineral additives-fillers ................................ 4.23 mixer charge caracity .................................... 4.15 mortar mix segregation ................................... 4.30 mortar separation of concrete mix ........................ 4.28 nominal composition of concrete mix and mortar mix ....... 4.24 normal conditions for hardening of concrete .............. 5.20 pavement concrete ........................................ 5.10 placeability of concrete mix ............................. 4.21 plasticizing agents ...................................... 4.13 production composition of concrete and mortar mix ........ 4.5 polymer concrete ......................................... 5.23 rated strenght of concrete ............................... 5.18.1 salt stains .............................................. 5.5 intensive separate technology of concrete mix preparation .............................................. 4.16 silicate concrete ........................................ 5.24 slump of concrete mix .................................... 4.25 stiffness of concrete mix ................................ 4.14 strength ................................................. 5.18 striking strenght of concrete ............................ 5.18.3 - 25 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 strinkage ................................................ 5.25 superplasticiser ......................................... 4.33 thixotropy ............................................... 4.35 transmitting strenght of concrete ........................ 5.18.2 vibratory mixing of concrete mix ......................... 4.4 vibroviscosity of concrete mix ........................... 4.3 water-cement ratio ....................................... 4.9 water impermeability of concrete ......................... 5.7 water liberation of concrete mix ......................... 4.6 water requirement of sand ................................ 4.7 water-retaining capacity of mortar mix ................... 4.8 workability of concrete mix .............................. 4.31 workability of mortar mix ................................ 4.32 - 26 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Aбетковий покажчик французьких термінів additions antig[e2]les ................................... 4.27 * additions de remplissage min[e2]rales .................... 4.23 * additions-inhibiteurs de corrosion ....................... 4.12 additions min[e2]rales actives ........................... 4.1 * affaissement du c[o3]ne de b[e2]ton ...................... 4.25 * adjuvants complexes ...................................... 4.20 adjuvants du b[e2]ton .................................... 4.11 * adjuvants entraineurs d'air .............................. 4.26 adjuvants plastifiants ................................... 4.13 b[e2]ton ................................................. 5.1 * b[e2]ton [a4] durcissement rapide ........................ 5.27 * b[e2]ton [a4] grande r[e2]sistance ....................... 5.4 * b[e2]ton antiacide ....................................... 5.13 * b[e2]ton d[e2]coratif .................................... 5.9 * b[e2]ton de polym[e2]risation ............................ 5.23 * b[e2]ton fin ............................................. 5.11 * b[e2]ton hydraulique ..................................... 5.8 * b[e2]ton lourd ........................................... 5.3 * b[e2]ton r[e2]fractaire .................................. 5.12 * b[e2]ton routier ......................................... 5.10 * b[e2]ton silico-calcaire ................................. 5.24 * b[e2]ton tr[e2]s lourd ................................... 5.21 * capacit[e2] de r[e2]tention d'eau du m[e2]lange * de mortier ............................................... 4.8 coefficient d'[e2]cartement des grains de l'agr[e2]gat * en m[e2]lange de b[e2]ton ................................ 4.18 * coefficient de tassement du m[e2]lange de b[e2]ton ....... 4.19 * coefficient de rendement du m[e2]lange de b[e2]ton ....... 4.17 * coefficient de variation de la r[e2]sistance du b[e2]ton . 5.15 * classe de b[e2]ton ....................................... 5.14 * composition nominale du m[e2]lange de b[e2]ton et du * mortier .................................................. 4.24 composition technologique du m[e2]lange de b[e2]ton et de * mortier .................................................. 4.5 - 27 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 conditions normales de durcissement du b[e2]ton .......... 5.20 * contenance de remplissage de b[e2]toni[e2]re ............. 4.15 * corrosion du b[e2]ton .................................... 5.16 * d[e2]formabilit[e2] limite du m[e2]lange de mortier ...... 4.10 * densit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton et de mortier ....... 4.36 * imperm[e2]abilit[e2] du b[e2]ton [a4] l'eau .............. 5.7 * fibrob[e2]ton ............................................ 5.26 * fluage du b[e2]ton ....................................... 4.22 * jus d[e2]plac[e2]s par l'eau ............................. 5.5 * inhibiteurs de corrosion du m[e2]tal dans le b[e2]ton .... 4.12 * maniabilit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton ................. 4.21 * maniabilit[e2] du m[e2]lange de mortier .................. 4.32 * m[e2]lange de b[e2]ton sec ............................... 4.34 * m[e2]langes de b[e2]ton .................................. 4.2 * plasticit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton .................. 4.31 * polym[e2]re [a4] b[e2]ton ................................ 5.2 * quantit[e2] d'eau n[e2]cessaire pour sable ............... 4.7 * rapport eau-ciment ....................................... 4.9 r[e2]sistance ............................................ 5.18 * r[e2]sistance au feu ..................................... 5.6 * r[e2]sistance au gel ..................................... 5.19 * retrait .................................................. 5.25 rigidit[e2] du m[e2]lange de b[e2]ton .................... 4.14 * s[e2]gr[e2]gation du m[e2]lange de b[e2]ton .............. 4.29 * s[e2]gr[e2]gation du m[e2]lange de mortier ............... 4.30 * s[e2]paration de l'eau du m[e2]lange de b[e2]ton ......... 4.6 * s[e2]paration du mortier ................................. 4.28 * superplastifiant ......................................... 4.33 solidit[e2] de transmission du b[e2]ton .................. 5.18.2 * solidit[e2] du b[e2]ton au d[e2]coffrage ................. 5.18.3 * solidit[e2] livraison du b[e2]ton ........................ 5.18.1 * technique espac[e2]e de m[e2]langeage .................... 4.16 * thixotropie .............................................. 4.35 type de b[e2]ton ......................................... 5.17 * type de m[e2]lange de b[e2]ton suivant sa maniabilit[e2] . 4.22 * viscocit[e2] de vibration du m[e2]lange de b[e2]ton ...... 4.3 * vibromixage du m[e2]lange de b[e2]ton .................... 4.4 * - 28 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 Абетковий покажчик россійських термінів бетон .................................................... 5.1 бетон быстротвердеющий ................................... 5.27 бетон высокопрочный ...................................... 5.4 бетон гидротехнический ................................... 5.8 бетон декоративный ....................................... 5.9 бетон дорожный ........................................... 5.10 бетон жаростойкий ........................................ 5.12 бетон кислотостойкий ..................................... 5.13 бетон мелкозернистый ..................................... 5.11 бетон особо тяжелый ...................................... 5.21 бетон силикатный ......................................... 5.24 бетон тяжелый ............................................ 5.3 бетонополимер ............................................ 5.2 вибровязкость бетонной смеси ............................. 4.3 виброперемешивание бетонной смеси ........................ 4.4 водонепроницаемость бетона ............................... 5.7 водоотделение бетонной смеси ............................. 4.6 водопотребность песка .................................... 4.7 высолы ................................................... 5.5 деформируемость растворной смеси предельная .............. 4.10 добавки для бетонов ...................................... 4.11 добавки активные минеральные ............................. 4.1 добавки воздухововлекающие ............................... 4.26 добавки-наполнители минеральные .......................... 4.23 добавки пластифицирующие ................................. 4.13 добавки противоморозные .................................. 4.27 добавки комплексные ...................................... 4.20 емкость смесителя загрузочная ............................ 4.15 жесткость бетонной смеси ................................. 4.14 ингибиторы коррозии металла в бетоне ..................... 4.12 класс бетона ............................................. 5.14 коррозия бетона .......................................... 5.16 коэффициент вариации прочности бетона .................... 5.15 коэффициент выхода бетонной смеси ........................ 4.17 коэффициент раздвижки зерен заполнителей бетонной смеси .................................................... 4.18 коэффициент уплотнения бетонной смеси .................... 4.19 марка бетона ............................................. 5.17 марка бетонной смеси по удобоукладываемости .............. 4.22 морозостойкость .......................................... 5.19 огнестойкость ............................................ 5.6 осадка конуса бетонной смеси ............................. 4.25 отношение водоцементное .................................. 4.9 плотность бетонной и растворной смесей ................... 4.36 подвижность бетонной смеси ............................... 4.31 подвижность растворой смеси .............................. 4.32 ползучесть бетона ........................................ 5.22 полимербетон ............................................. 5.23 прочность бетона ......................................... 5.18 прочность бетона отпускная ............................... 5.18.1 прочность бетона передаточная ............................ 5.18.2 прочность бетона распалубочная ........................... 5.18.3 расслаиваемость бетонной смеси ........................... 4.29 расслаиваемость растворной смеси ......................... 4.30 - 29 - ДСТУ Б А.1.1-59-95 раствороотделение бетонной смеси ......................... 4.28 смесь бетонная ........................................... 4.2 смесь бетонная растворная сухая ......................... 4.34 состав бетонной и растворной смеси номинальный ........... 4.24 состав бетонной и растворной смеси производственный ......................................... 4.5 способность растворной смеси водоудерживающая ............ 4.8 суперпластификатор ....................................... 4.33 технология приготовления бетонной смеси интенсивная раздельная ............................................... 4.16 тиксотропия .............................................. 4.35 удобоукладываемость бетонных смесей ...................... 4.21 усадка ................................................... 5.25 условия твердения бетона нормальные....................... 5.20 фибробетон ............................................... 5.26 УДК 693:001.4 Група ЖОО Ключові слова: бетонні суміші родинні суміші склад марки рухливість бетон класи міцність стійкість Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів