ДСТУ 3410-96

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

ПОПРАВКИ ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ 03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ* 03.120.20 Т59 ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення Місце поправки Надруковано Повинно бути Розділ 2. Нормативні посилання рядок 7 порядок їх сертифікації.... .порядок їх акредитації... ІПС № 8-97 с. 27 ПОПРАВКИ Місце поправки Надруковано Повинно бути Пункт 4.2 рядок 2 та 3 ...Державним комітетом України по стандартизації метрології та сертифікації... ...Державним комітетом стандартизації метрології та сертифікації України... ІПС № 5-2000 с. 31 ЗМІНА № 1 ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 31 липня 2000 р. № 472 Чинна від дня опублікування Пункт 5.8 доповнити приміткою: «Примітка. Експертизу вихідних документів органів з сертифікації та випробувальних лабораторій які подаються для акредитації в Системі здійснюють також організаційно-методичні центри з сертифікації за видами продукції за дорученням Держстандарту України ». ІПС № 8-2000 С . 25 ЗМІНА № 2 ІПС № 11-2000 С . 41 ЗМІНА № 3 ІПС № 3-2003 С . 21 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Система сертификации УкрСЕПРО ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Certification system for Ukrainian certification of products. BASIC PRINCIPLES Чинний від 1997-04-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює основні принципи структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції Системи сертифікації УкрСЕПРО далі Система . Положення цього стандарту поширюються на членів та учасників Системи а також на підприємства та організації що одержали доступ до неї. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 1.0 93 Державна система стандартизації України. Основні положення ДСТУ 2296 93 Національний знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ДСТУ 2462 94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3411 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх сертифікації ДСТУ 3412 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації ДСТУ 3413 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3415 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи ДСТУ 3418 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації ДСТУ 3420 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості і порядок їх акредитації 3 ВИЗНАЧЕННЯ Основні поняття терміни та їх визначення що використовуються в цьому стандарті відповідають Закону України «Про захист прав споживачів» Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» ДСТУ 1.0 ДСТУ 2462 та цьому стандарту 3.1 Обов'язкові вимоги вимоги що встановлені чинними законодавчими актами України або нормативними документами наприклад: убезпечення життя та здоров'я людей захисту Їхнього майна а також охорони навколишнього природного середовища взаємозамінності сумісності тощо та обов'язкові для виконання. 3.2 Науково-технічна комісія НТК дорадчий орган при Держстандарті України з вироблення та проведення єдиної політики щодо побудови функціонування та удосконалення Системи. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 В Системі здійснюються такі взаємопов'язані види діяльності: сертифікація продукції процесів послуг ; сертифікація систем якості; атестація виробництв; акредитація випробувальних лабораторій центрів ; акредитація органів з сертифікації продукції; акредитація органів з сертифікації систем якості; атестація аудиторів за переліченими видами діяльності. 4.2 Загальне керівництво Системою організація та координація робіт з сертифікації продукції здійснюються Національним органом з сертифікації Державним комітетом України по стандартизації метрології та сертифікації Держстандартом України . Керівником Національного органу з сертифікації є Голова Держстандарту України. 4.3 Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність щодо вимог чинних законодавчих актів України та обов'язкових вимог нормативних документів міжнародних та національних стандартів інших держав що діють в Україні включно. Перелік продукції що підлягає обов'язковій сертифікації затверджується Держстандартом України. 4.4 Добровільна сертифікація в Системі проводиться на відповідність вимогам що не віднесені до обов'язкових. При цьому сертифікація на відповідність всім обов'язковим вимогам якщо вони встановлені для цієї продукції виконується неодмінно. 4.5 У Системі передбачається сертифікація продукції що імпортується 4.6 3 метою забезпечення визнання сертифікатів та знаків відповідності Системи за кордоном вона побудована з урахуванням вимог міжнародних систем І взаємодіє на основі угод з міжнародними регіональними та національними організаціями інших держав що здійснюють діяльність з сертифікації. 4.7 Система взаємодіє на основі угод з системами перевірки безпеки охорони навколишнього природного середовища та Ін. що функціонують в Україні під керівництвом уповноважених урядом органів. Національний орган з сертифікації може передавати цим органам окремі функції у проведенні сертифікації продукції. 4.8 Сертифікат та або знак відповідності Системи свідчить про те що контроль за відповідністю продукції вимогам стандартів здійснюється в цій системі. 5 СТРУКТУРА СИСТЕМИ 5.1 Організаційну структуру Системи утворюють: Національний орган з сертифікації Держстандарт України; науково-технічна комісія; органи з сертифікації продукції; органи з сертифікації систем якості; випробувальні лабораторії центри ; аудитори; науково-методичний та інформаційний центр; територіальні центри стандартизації метрології та сертифікації Держстандарту України; Український учбово-науковий центр з стандартизації метрології та якості продукції. Структурна схема Системи наведена в додатку А. 5.2 Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції: розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні; організує веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи; - взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та міжнародними організаціями що здійснюють діяльність з сертифікації; організує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи; приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації; встановлює основні принципи правила та структуру Системи а також знак відповідності та правила його застосування; встановлює правові та економічні основи функціонування Системи; формує та затверджує склад науково-технічної комісії; акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії центри атестує аудиторів здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів та осіб; веде Реєстр Системи; організує роботи з сертифікації продукції в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції; затверджує переліки продукції що підлягає обов'язковій сертифікації; розглядає апеляції щодо виконання правил Системи; організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації в Системі; несе відповідальність від імені держави за дотримання правил та порядку сертифікації продукції що встановлені в Системі. 5.3 Науково-технічна комісія з питань сертифікації утворюється та затверджується Національним органом з сертифікації для розгляду перспективних напрямків розвитку і розробки пропозицій Держстандарту з проблем сертифікації продукції з метою реалізації Законів України «Про захист прав споживачів» та «Про охорону праці». Науково-технічна комісія розглядає пропозиції щодо: принципів проведення єдиної політики в галузі сертифікації; проектів основоположних організаційно-методичних документів з сертифікації продукції атестації виробництв сертифікації систем якості акредитаціТ органів з сертифікації і випробувальних лабораторій та ін.; основних напрямків досліджень у галузі сертифікації продукції а також акредитації випробувальних лабораторій органів з сертифікації продукції послуг і систем якості; напрямків міжнародного співробітництва в галузі сертифікації у тому числі в рамках ISO IEC та інших міжнародних організацій; приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації; питань взаємодії з національними органами з сертифікації інших держав що здійснюють діяльність з сертифікації визнання результатів випробувань сертифікатів та знаків відповідності; переліку продукції що буде підлягати обов'язковій сертифікації. 5.4 Органи з сертифікації продукції акредитуються Держстандартом України органом з акредитації . Орган з сертифікації продукції виконує такі основні функції: здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за дотримання правил Системи; розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції; визначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції; організує та проводить обстеження та атестацію виробництв; здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом; видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв. Вимоги до органу з сертифікації продукції та порядок його акредитації встановлені в ДСТУ 3411. 5.5 Органи з сертифікації систем якості акредитуються Держстандартом України органом з акредитації . Орган з сертифікації систем якості виконує такі основні функції: розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості; організує та проводить сертифікацію систем якості; організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв; здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами; видає сертифікати на системи якості. Вимоги до органу з сертифікації систем якості та порядок його акредитації встановлені в ДСТУ 3420. 5.6 Випробувальні лабораторії центри акредитуються Держстандартом України органом з акредитації І виконують такі основні функції: проводять випробування продукції що сертифікується відповідно до галузі акредитації та видають протоколи випробувань; беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції та за дорученням Національного органу з сертифікації в проведенні інспекційного контролю беруть участь за дорученням органу з сертифікації в атестації виробництва продукції що сертифікується. Вимоги до випробувальних лабораторій центрів та порядок їх акредитації встановлені в ДСТУ 3412. 5.7 Аудитори які атестовані в.СистемІ та занесені до Реєстру Системи за дорученням Національного органу з сертифікації або органу з сертифікації виконують роботи що пов'язані з сертифікацією продукції. Атестація аудиторів здійснюється згідно з ДСТУ 3418. 5.8 Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний інститут стандартизації сертифікації та інформатики Держстандарту України. Науково-методичний та інформаційний центр виконує такі основні функції: здійснює розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи; готує та подає до Національного органу з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів в галузі сертифікації; проводить аналіз можливостей підприємств та організацій щодо акредитації їх органами з сертифікації виконання функцій випробувальних лабораторій центрів здійснює експертизу їх вихідних документів та готує пропозиції Держстандарту України органу з акредитації щодо їх акредитації в Системі; готує пропозиції з номенклатури продукції що підлягає обов'язковій сертифікації; бере участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації та випробувальних лабораторій центрів до акредитації а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості; здійснює інформаційне забезпечення та надає інформаційні послуги в галузі сертифікації. 5.9 Територіальні центри стандартизації метрології та сертифікації Держстандарту України виконують такі функції: проводять за дорученням органу з сертифікації продукції технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва; надають інформацію у сфері сертифікації і акредитації; надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій сертифікації продукції систем якості та атестації виробництв. 5.10 Український учбово-науковий центр з стандартизації метрології та якості проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації здійснює підготовку аудиторів. 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО 6.1 Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників характеристик та властивостей продукції процесів послуг на підставі випробувань атестації виробництва та сертифікації систем якості. 6.2 Система призначена для проведення обов'язкової та добровільної сертифікації продукції процесів послуг . 6.3 Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам що передбачені чинними законодавчими актами України проводиться виключно в Системі. 6.4 Система є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій Інших держав за наявності двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації і доступу до неї будь-яких підприємств та організацій. Обов'язковою умовою при цьому є визнання та виконання правил Системи. 6.5 Право проведення робіт з сертифікації продукції надається органам з сертифікації випробувальним лабораторіям центрам та аудиторам що акредитовані в Системі та занесені до Реєстру Системи. 6.6 Органами з сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності. Випробувальними лабораторіями центрами можуть бути акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності. 6.7 Якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї й тієї ж продукції то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з цих органів. 6.8 Система встановлює такий розподіл відповідальності: виробник виконавець постачальник несе відповідальність за невідповідність серти-фікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил Системи; продавець несе відповідальність за відсутність сертифікату або знаку відповідності на продукцію що реалізується якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації; випробувальна лабораторія центр несе відповідальність за недостовірність та необ'єк-тивність результатів випробувань сертифікованої продукції; орган з сертифікації несе відповідальність за необгрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності атестатів виробництва та підтвердження їх дії а також за порушення правил Системи. 6.9 Органи лабораторії аудитори підприємства та організації що порушують правила Системи виключаються з Реєстру Системи та несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства. 6.10 Визнання органів з сертифікації та випробувальних лабораторій центрів сертифікатів відповідності а також знаків відповідності Інших держав здійснюється на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації. Свідченням визнання закордонних сертифікатів є сертифікат відповідності що виданий у Системі або свідоцтво про його визнання. 6.11 Роботи з сертифікації в Системі проводяться органами з сертифікації згідно вимог Системи з урахуванням правил чинних міжнародних систем сертифікації. Основні вимоги щодо лорядку проведення сертифікації продукції встановлені ДСТУ 3413. 6.12 На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності та наноситься знак відповідності. Знак відповідності технічні вимоги до нього порядок та правила його застосування встановлені ДСТУ 2296. 6.13 Роботи щодо сертифікації продукції систем якості атестації виробництв акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій центрів виконуються за договорами. 6.14 Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої' продукції в Системі виконує орган з сертифікації цієї продукції або за його дорученням Інші організації органи з сертифікації систем якості територіальні центри стандартизації метрології та сертифікації Держстандарту України . Під час проведення технічного нагляду враховується інформація щодо якості продукції яка надходить від органів державного нагляду товариств споживачів та Інших зацікавлених організацій. 6.15 Основою інформаційного забезпечення Системи є Реєстр Системи який ведеться згідно з вимогами ДСТУ 3415. Дані Реєстру та Інформацію про діяльність з сертифікації Держстандарт України періодично публікує в своїх інформаційних виданнях. 6.16 Система передбачає конфіденційність Інформації про результати робіт з сертифікації. 6.17 Апеляції щодо застосування сертифікатів відповідності а також виконання правил Системи розглядаються апеляційними комісіями органів з сертифікації. У разі незгоди однієї з сторін з результатами розгляду подальше розв'язання суперечки здійснюється комісією з апеляцій яка створюється Національним органом з сертифікації із залученням представників органів з сертифікації та інших зацікавлених сторін. 6.18 Офіційною мовою Системи є державна мова. 8 разі потреби документи можуть супроводжуватись автентичним текстом будь-якою іншою мовою при цьому тексти повинні мати однакову силу. ДОДАТОК А довідковий СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО УДК 380/382:006.354.032 03.120.20 Т50 Ключові слова: Система сертифікації УкрСЕПРО сертифікація сертифікат схема сертифікації орган з сертифікації випробувальна лабораторія атестація виробництва система якості продукція процес послуга знак відповідності акредитація реєстр аудитор відповідальність.