Комплексна програма здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 20.03.2006 N 137 Про затвердження "Комплексної програми здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки" У зв'язку із закінченням терміну дії "Комплексної програми здійснення державного санітарного нагляду в галузі радіаційної безпеки України радіаційного контролю об'єктів довкілля та індивідуального дозиметричного контролю установами Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та науково-дослідними інститутами АМН України на 2001-2005 роки" та відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити "Комплексну програму здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки" далі- Програма що додається. 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим головним державним санітарним лікарям областей міст Києва та Севастополя на водному залізничному повітряному транспорті Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України Державного комітету у справах охорони державного кордону України Служби безпеки України об'єктів з особливим режимом роботи: прийняти до виконання затверджену цим наказом Програму та забезпечити щорічне звітування з її виконання до 01 лютого кожного поточного року. 3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника відділу радіаційного захисту населення та медичних проблем аварії на ЧАЕС заступника головного державного санітарного лікаря України Бурлак Г.Ф. Головний державний санітарний лікар України Перший заступник Міністра С.П.Бережнов ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 20.03.2006 N 137 Комплексна програма здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України радіаційного моніторингу довкілля установами та закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки 1. Загальні положення Радіаційна ситуація в Україні характеризується наявністю складного поєднання різноманітних джерел опромінення людини які діють одночасно: індустріальні медичні а також "пролонговані" аварійні техногенно-підсилені природні та ті що супроводжують відходи виробництва залишки минулих технологій тощо. Основними джерелами опромінення населення України як і в інших країнах світу є техногенно-підсилені діяльністю людини природні джерела. Середньорічна ефективна доза опромінення населення цими джерелами в Україні становить понад 6 мЗв. Понад 70% цієї дози складає радон-222 - продукт розпаду природного урану-238. Актуальною також є проблема опромінення людини техногенно-підсиленими джерелами природного походження у виробничих умовах металургія не уранові шахти та інше . На другому місці за величиною наявних доз опромінення є джерела які використовуються в медицині з метою діагностики та лікування. Середня доза опромінення населення від медичних процедур в Україні становить 0 5 мЗв на рік. В той же час внесок цього виду опромінення у сумарну дозу достатньо істотний і складає 10-20%. Тому досить актуальним є проведення заходів із зниження цієї компоненти опромінення. Дуже важливим з позиції профілактичної медицини є зниження радіаційного впливу на населення яке проживає на територіях де зберігаються відходи виробництва з підвищеним вмістом природних радіонуклідів. На даний час аварія на Чорнобильській АЕС розглядається як джерело пролонгованого опромінення населення. Моніторинг радіоактивності на території України як і раніше залишається під особливою увагою державної санітарно-епідеміологічної служби. Актуальність цієї проблеми підвищується у зв'язку з розташуванням на території України п'яти атомних електростанцій. Комплексна програма забезпечення державного санітарного нагляду в галузі радіаційного безпеки населення України здійснення радіаційного моніторингу довкілля закладами державної санітарної служби МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки розроблена з метою вдосконалення санітарно-епідеміологічного нагляду та радіаційного моніторингу довкілля продуктів харчування та води розробка та виконання конкретних заходів спрямованих на мінімізацію впливу іонізуючого випромінювання на населення України. 1.1. Нормативно-правова база: 1. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". 2. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". 3. Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". 4. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" . 5. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання". 6. Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" . 7. Закон України "Про захист прав споживачів". 8. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" . 9. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 10. Закон України "Про правовий режим території що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" . 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1218 "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України". 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 р. N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні". 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. N 391 "Про затвердження Положенням про державну систему моніторингу довкілля". 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. N 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. N 1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії". 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 р. N 1544 "Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення які виконуються і надаються за плату". 17. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 р. N 62 "Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України" НРБУ-97 . 18. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 р. N 116 "Про затвердження значень гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення" НРБУ-97/Д-2000 . 19. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р. за N 4/5195. 20. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.11.2002 N 420 "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2002 р. за N 960/7248. 21. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 р. N 54 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" зареєстрований Міністерством юстиції України 20.05.2005 р. N 552/10832. 22. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 N 573 "Про затвердження державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності 137 90 радіонуклідів Cs та Sr у деревині та продукції з деревини" зареєстрований Міністерством юстиції України 16.11.2005 р. N 1384/11664. 23. Наказ МОЗ України від 02.07.2004 р. N 329 Про затвердження Методичних рекомендацій "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки". 1.2. Перелік скорочень: АЕС - атомна електростанція; ВРЛ - відомча радіологічна лабораторія; ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання; ДК - дозиметричний контроль; ІДК - індивідуальний дозиметричний контроль; НЦРМ - Науковий центр радіаційної медицини АМН України; ІГМЕ - Інститут гігієни та медичної екології АМН України; ОблСЕС - обласна санітарно епідеміологічна станція; ППРК - пункт постійного радіаційного контролю; ПРН - пункт радіаційного нагляду; РСЕС АРК - Республіканська санепідстанція Автономної республіки Крим; РАВ - радіоактивні відходи; РБ - радіаційна безпека; РГ - радіаційна гігієна; РК - радіаційний контроль; РЛ - радіологічна лабораторія; РП - радіологічний підрозділ; РР - радіоактивна речовина. УЗО - управління охорони здоров'я; ЛПЗ - лікувально-профілактичні заклади; 2. Основні заходи програми -------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Найменування заходів | Термін | Виконавці |Відмітка | | | |виконання | | про | | | | | |виконання| |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Організаційно-методичні заходи | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1 |Доопрацювати та затвердити | 2006 рік | МОЗ ЦСЕС | | | |"Положення про роботу | | | | | |радіологічних підрозділів | | | | | |санепідслужби України" | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.2 |Взяти участь у опрацюванні та | 2006 рік |РСЕС АРК облСЕС | | | |погодженні розроблених | | | | | |обласними державними | | | | | |адміністраціями регіональних | | | | | |програм захисту населення від | | | | | |впливу іонізуючого | | | | | |випромінювання на | | | | | |2006-2010 роки | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.3 |Узагальнити звітні матеріали | щороку | МОЗ ЦСЕС | | | |облСЕС про стан радіаційної | березень | | | | |безпеки та інформувати обласні | | | | | |СЕС про радіаційну ситуацію в | | | | | |Україні | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.4 |Провести робочу нараду | вересень | ЦСЕС ІГМЕ АМН | | | |керівників радіологічних | 2006 рік | України за | | | |підрозділів СЕС з питань | | згодою | | | |введення в дію ДР-2006 | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.5 |Провести робочі наради | 1 раз на | МОЗ ЦСЕС | | | |керівників РП СЕС з питань | 2 роки | | | | |держсаннагляду з радіаційної | | | | | |безпеки | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.6 |Надавати методичну допомогу з | 2006-2010| МОЗ ЦСЕС РСЕС | | | |питань радіаційної безпеки | роки |АРК ОблСЕС СЕС | | | |установам та закладам охорони | | об'єктів з | | | |здоров'я підприємствам різних | | особливим режим | | | |форм власності | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.8 |Увести в дію "Санітарні правила| 2006 р. | МОЗ НДІ | | | |влаштування та експлуатації | | медрадіології | | | |медичних рентгенкабінетів" | |Запорізька облСЕС| | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.1.9 |Увести в дію "Санітарні правила| 2006 р. | МОЗ Запорізька | | | |із забезпечення радіаційної | | облСЕС | | | |безпеки при експлуатації | | | | | |радіоізотопних приладів" | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.1.10 |Розробити та затвердити | 2006-2007| МОЗ Інститут | | | |методичні вказівки "Відбір | роки | екогігієни та | | | |проб аналіз та гігієнічна | |токсикології МОЗ | | | |оцінка вмісту стронцію-90 та | | України | | | |цезію-137 в харчових продуктах"| |Запорізька облСЕС| | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.1.11 |Вирішити питання щодо | 2006-2007| МОЗ ЦСЕС | | | |вдосконалення звітної форми 1-Р| роки |Запорізька облСЕС| | | |у відповідності з сучасним | | | | | |станом радіаційної безпеки | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Робота з кадрами | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1 |Забезпечити своєчасну атестацію| 1 раз на | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |лабораторій радіологічних | 5 років | облміськрайСЕС | | | |підрозділів СЕС як | | СЕС з особливим | | | |вимірювальних лабораторій | | режимом роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.2.2 |Забезпечити своєчасне | 1 раз на | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |проходження курсів підвищення | 5 років | облміськрайСЕС | | | |кваліфікації фахівців | | СЕС з особливим | | | |радіологічних підрозділів СЕС з| | режимом роботи | | | |подальшою атестацією фахівців у| | | | | |встановленому порядку | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.2.3. |Забезпечити своєчасне | 1 раз на | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |підвищення кваліфікації | 5 років | облміськрайСЕС | | | |середніх медичних працівників | | СЕС з особливим | | | |та техніків-дозиметристів | | режимом роботи | | | |радіологічних підрозділів СЕС | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.2.4 |Проводити щорічно на базі ЦСЕС | щороку |ЦСЕС МОЗ України | | | |МОЗ України підготовку фахівців| згідно | | | | |радіологічних підрозділів СЕС | графіка | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.2.5 |Надавати методичну допомогу | щороку | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |відомчим радіологічним | | облміськрайСЕС | | | |лабораторіям | | СЕС з особливим | | | | | | режимом роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.2.6 |Брати участь у організації та | 1 раз на | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |проведенні учбових семінарів | 2 роки | облміськрайСЕС | | | |для фахівців відомчих | | СЕС з особливим | | | |радіологічних лабораторій які | | режимом роботи | | | |здійснюють радіаційний контроль| | | | | |харчових продуктів сировини | | | | | |будівельних матеріалів та інших| | | | | |об'єктів довкілля | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.2.7 |Брати участь у організації та | 1 раз на | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |проведенні учбових семінарів | 2 роки | облміськрайСЕС | | | |для фахівців підприємств різних| | СЕС з особливим | | | |форм власності що здійснюють | | режимом роботи | | | |поводження з ДІВ | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Контроль радіаційної безпеки при здійсненні Державного санітарного | | нагляду | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1 |Здійснення державного | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за | | облміськрайСЕС | | | |забезпеченням радіаційної | | СЕС об'єктів з | | | |безпеки персоналу підприємств | |особливим режимом| | | |та установ що здійснюють | | роботи | | | |поводження з ДІВ РР та РАВ | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.2 |Здійснення державного | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за | | облміськрайСЕС | | | |радіаційною безпекою персоналу | | СЕС об'єктів з | | | |підприємств де | |особливим режимом| | | |використовуються матеріали з | | роботи | | | |підвищеним рівнем вмісту | | | | | |техногенно-підсилених природних| | | | | |радіонуклідів | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.3 |Здійснення державного | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за РБ | | облміськрайСЕС | | | |персоналу та пацієнтів при | | СЕС об'єктів з | | | |проведенні рентгенологічних та | |особливим режимом| | | |радіологічних досліджень | | роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.4 |Проведення вибіркового | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |дозиметричного контролю на | | облміськрайСЕС | | | |робочих місцях персоналу | | СЕС з особливим | | | |категорії ДАФ та контроль | | режимом роботи | | | |радіаційного забруднення | | | | | |робочих місць обладнання | | | | | |транспорту тощо. | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.5 |Проведення вибіркового | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |дозиметричного контролю | | облміськрайСЕС | | | |гамма-фону та радіометричного | | СЕС з особливим | | | |контролю вмісту радону-222 в | | режимом роботи | | | |повітрі житлових та виробничих | | | | | |приміщень що експлуатуються та| | | | | |здаються в експлуатацію | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.6 |Надання дозволів на право | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |роботи з ДІВ та РАВ юридичним | | облміськрайСЕС | | | |та фізичним особам які | | СЕС з особливим | | | |здійснюють поводження з ДІВ та | | режимом роботи | | | |РАВ в установленому порядку | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.7 |Здійснення державного | постійно | РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за | | облміськрайСЕС | | | |забезпеченням РБ | | СЕС з особливим | | | |підприємствами що здійснюють | | режимом роботи | | | |поводження з металобрухтом | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.8 |Участь у здійсненні | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |санітарно-епідеміологічної | | облміськрайСЕС | | | |експертизи та сертифікації | | СЕС з особливим | | | |харчових продуктів сировини | | режимом роботи | | | |будівельних матеріалів виробів| | | | | |побутового призначення тощо | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.3.9 |Здійснення радіаційного | постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |контролю харчових продуктів | | облміськрайСЕС | | | |сільськогосподарської сировини | | СЕС з особливим | | | |будівельних та інших матеріалів| | режимом роботи | | | |та обладнання що ввозяться на | | | | | |митну територію України за | | | | | |зверненням | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.3.10 |Організація та проведення | 1 раз на | РСЕС АРК | | | |перевірок стану організації | квартал | облміськрайСЕС | | | |безоплатного харчування дітей | | СЕС з особливим | | | |які постраждали внаслідок | | режимом роботи | | | |Чорнобильської катастрофи і | | | | | |відвідують організовані дитячі | | | | | |колективи | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.3.11 |Проведення перевірок стану | постійно | РСЕС АРК | | | |організації та здійснення | | облміськрайСЕС | | | |радіаційного контролю | | СЕС з особливим | | | |лікарської сировини та | | режимом роботи | | | |продуктів харчування відомчими | | | | | |лабораторіями | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Радіаційний моніторинг об'єктів довкілля продуктів харчування та води | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.4.1 |Здійснення вибіркового | щороку | СЕС АРК | | | |радіаційний контролю об'єктів | згідно | облміськрайСЕС | | | |довкілля питної води | графіку | | | | |продуктів харчування сировини | | | | | |будівельних матеріалів в ППРК | | | | | |та ПРК | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.2 |Проведення вибіркового | постійно | СЕС АРК | | | |радіаційного контролю при | | облміськрайСЕС | | | |прийнятті об'єктів будівництва | | | | | |в експлуатацію | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.3 |Здійснення вибіркового | щороку |РСЕС АРК облСЕС | | | |радіаційного контролю води з | згідно | | | | |підземних джерел питного | графіку | | | | |водопостачання | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.4 |Здійснення вибіркового | щороку | РСЕС АРК | | | |радіаційного контролю | згідно | облміськрайСЕС | | | |лікарської сировини | графіку | СЕС з особливим | | | | | | режимом роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.5 |Здійснення вибіркового |постійно | ЦСЕС РСЕС АРК | | | |радіаційного контролю об'єктів | згідно з | облміськрайСЕС | | | |довкілля на територіях що | графіком | СЕС з особливим | | | |зазнали радіоактивного | | режимом роботи | | | |забруднення внаслідок | | | | | |Чорнобильської катастрофи | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.6 |Здійснення державного | постійно | РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за | | облміськрайСЕС | | | |діяльністю відомчих | | СЕС з особливим | | | |радіологічних лабораторій із | | режимом роботи | | | |застосуванням вибіркового | | | | | |радіаційного контролю | | | | | |досліджуваних проб | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.4.7 |Здійснення моніторингу води | згідно з | РСЕС АРК | | | |відповідно до "Тимчасової | графіком | облміськрайСЕС | | | |програми здійснення моніторингу| | СЕС з особливим | | | |якості води рік України: | | режимом роботи | | | |Дніпро Сіверський Донець | | | | | |Південний Буг Дністер Десна" | | | | | |затвердженої заступником | | | | | |головного державного | | | | | |санітарного лікарі України | | | | | |22.04.1994 року. | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.5. Нагляд за станом здоров'я персоналу та населення | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.5.1 |Участь у визначенні | щороку | РСЕС АРК | | | |контингентів осіб які працюють| | облміськрайСЕС | | | |з РР та іншими ДІВ та | | СЕС з особливим | | | |підлягають періодичним медичним| | режимом роботи | | | |оглядам | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.5.2 |Участь у роботі комісій з | щороку | РСЕС АРК | | | |медичного огляду персоналу | | облміськрайСЕС | | | |віднесеного до категорії А | | СЕС з особливим | | | |який працює з ДІВ та РАВ. | | режимом роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.5.3 |Здійснення державного | постійно | РСЕС АРК | | | |санітарного нагляду за | | облміськрайСЕС | | | |реєстрацією та обліком доз | | СЕС з особливим | | | |пацієнтів при проведенні | | режимом роботи | | | |рентгенологічних та | | | | | |радіологічних досліджень | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.5.4. |Організація та проведення | постійно | РСЕС АРК | | | |перевірок стосовно стану | | облміськрайСЕС | | | |проходження персоналом | | СЕС з особливим | | | |категорії А попередніх та | | режимом роботи | | | |періодичних медичних оглядів | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.6. Аналітична статистична та інформаційна діяльність | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.6.1 |Здійснення аналізу показників | щороку | МОЗ СЕС АРК | | | |діяльності СЕС в галузі | | облміськрайСЕС | | | |радіаційної гігієни | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.2 |Щорічне надання показників | щороку | СЕС АРК облСЕС | | | |діяльності СЕС з радіаційної | згідно з | | | | |гігієни до ЦСЕС МОЗ України за | графіком | | | | |звітною формою N 18 | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.3 |Проведення аналізу результатів |2 рази на | СЕС АРК облСЕС | | | |радіаційного моніторингу | рік | | | | |об'єктів довкілля за формою | 30.01. | | | | |Р-1 результати якого надавати | 30.07. | | | | |до МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.4 |Проведення аналізу діяльності | щороку | СЕС АРК облСЕС | | | |окремих міськрайСЕС з питань | згідно з | | | | |радіаційної гігієни та | графіком | | | | |заслуховування їх на колегіях | | | | | |санепідслужби області | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.5 |Проведення розрахунків та | щороку | ЦСЕС СЕС АРК | | | |аналізу доз опромінення | | облСЕС | | | |населення за рахунок споживання| | | | | |продуктів харчування на | | | | | |підконтрольних територіях | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.6 |Здійснення державного | щороку | ЦСЕС СЕС АРК | | | |санітарного нагляду за роботою | | облСЕС | | | |РРВ з питань розрахунків та | | | | | |аналізу доз опромінення | | | | | |населення за рахунок | | | | | |рентгенологічних процедур | | | | | |ведення обліку та аналізу доз | | | | | |опромінення персоналу який | | | | | |працює з ДІВ | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.7 |Участь у підготовці пропозицій |2006-2010 | СЕС АРК облСЕС | | | |до проектів розпоряджень | роки | | | | |територіальних органів | | | | | |виконавчої влади з питань | | | | | |радіаційної безпеки та захисту | | | | | |населення від впливу | | | | | |іонізуючого випромінювання | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.8 |Участь у роботі колегій УОЗ з |2006-2010 | СЕС АРК облСЕС | | | |питань захисту персоналу та | роки | | | | |пацієнтів ЛПЗ від впливу | | | | | |іонізуючого випромінювання | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.6.9 |Періодично висвітлювати в | щороку | СЕС АРК облСЕС | | | |засобах масової інформації стан| | | | | |радіаційної ситуації що | | | | | |склалась на території області | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.10 |Аналітичні матеріали з |щороку до| СЕС АРК облСЕС | | | |виконання Комплексної програми | 05.02 | | | | |надавати щорічно до МОЗ України| | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.11 |Надання аналітичних матеріалів | до 20.12 | СЕС АРК ОблСЕС | | | |про виконання "Тимчасової | | | | | |програми моніторингу якості | | | | | |води рік України: Дніпро | | | | | |Сіверський Донець Південний | | | | | |Буг Дністер Десна" до ЦСЕС | | | | | |МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.12 |Надання аналітичних матеріалів | 10 числа | Сумська | | | |про виконання "Програми | кожного | Харківська | | | |спостережень за радіологічними | місяця | Чернігівська | | | |та гідрохімічними показниками | | облСЕС | | | |водних об'єктах з Білоруссю та | | | | | |Росією" до ЦСЕС МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.13 |Надання матеріалів з аналізу | щороку |СЕС АРК ОблСЕС | | | |укомплектованості плинності | лютий | СЕС об'єктів з | | | |підготовки та атестації кадрів | |особливим режимом| | | |до відділу радіаційної безпеки | | роботи | | | |та медичних проблем МОЗ України| | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.14 |Надання інформації про | двічі | СЕС АРК ОблСЕС | | | |виконання форми Р-1 до відділу | на рік | | | | |радіаційної безпеки та медичних| 20.01 | | | | |проблем МОЗ України | 20.07 | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.15 |Надання матеріалів стосовно | щороку |СЕС АРК ОблСЕС | | | |стану організації харчування | 1 раз на | СЕС об'єктів з | | | |дітей які постраждали |квартал до|особливим режимом| | | |внаслідок Чорнобильської | 10 числа | роботи СЕС | | | |катастрофи і відвідують | | | | | |організовані колективи до | | | | | |відділу радіаційної безпеки та | | | | | |медичних проблем МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.17 |Надання аналітичних матеріалів |щороку до|СЕС АРК ОблСЕС | | | |за результатами перевірки стану| 10.09 | СЕС об'єктів з | | | |забезпечення радіаційної | |особливим режимом| | | |безпеки підприємствами що | | роботи | | | |здійснюють поводження з РАВ до | | | | | |відділу радіаційної безпеки та | | | | | |медичних проблем МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.18 |Надання аналітичних матеріалів |щороку до|СЕС АРК ОблСЕС | | | |за результатами перевірки стану|07 червня | СЕС об'єктів з | | | |забезпечення радіаційної | |особливим режимом| | | |безпеки підприємствами що | | роботи | | | |використовують ДІВ у своїй | | | | | |діяльності до відділу | | | | | |радіаційної безпеки та медичних| | | | | |проблем МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.19 |Надання аналітичних матеріалів |щороку до|СЕС АРК ОблСЕС | | | |за результатами перевірки стану| 30 | СЕС об'єктів з | | | |організації та здійснення |листопада |особливим режимом| | | |радіаційного контролю | | роботи | | | |лікарської сировини та харчових| | | | | |продуктів відомчими | | | | | |лабораторіями до відділу | | | | | |радіаційної безпеки та медичних| | | | | |проблем МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.20 |Надання аналітичних матеріалів |щороку до|СЕС АРК ОблСЕС | | | |стосовно стану забезпечення |30 вересня| СЕС об'єктів з | | | |радіологічних засобами | |особливим режимом| | | |вимірювальної техніки та | | роботи | | | |обладнанням до відділу | | | | | |радіаційної безпеки та медичних| | | | | |проблем МОЗ України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| |2.6.21 |Надання аналітичних матеріалів |щороку до|СЕС АРК ОблСЕС | | | |стосовно стану проходження |15 березня| СЕС об'єктів з | | | |попереднього та періодичного | |особливим режимом| | | |медичних оглядів персоналом | | роботи | | | |віднесеним до категорії А | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.7. Матеріально-технічне забезпечення | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.7.1 |Матеріали з аналізу стану | щороку | МОЗ ЦСЕС РСЕС | | | |матеріально-технічної бази РП | лютий |АРК облСЕС СЕС | | | |СЕС надавати до МОЗ України | | об'єктів з | | | | | |особливим режимом| | | | | | роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.7.2 |Здійснювати комплектацію |2006-2010 | МОЗ ЦСЕС РСЕС | | | |радіологічних лабораторій СЕС | роки |АРК облСЕС СЕС | | | |згідно з рекомендованим | | об'єктів з | | | |переліком та Табелем оснащення | |особливим режимом| | | |затвердженим головним державним| | роботи | | | |санітарним лікарем України | | | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.7.3 |Забезпечити проведення | щороку |ЦСЕС РСЕС АРК | | | |своєчасної державної повірки | згідно |облСЕС СЕС | | | |апаратури та обладнання РП СЕС | графіку |об'єктів з | | | | | |особливим режимом| | | | | |роботи | | |-------+-------------------------------+----------+-----------------+---------| | 2.7.4 |Забезпечити своєчасну | щороку | МОЗ ЦСЕС МОЗ | | | |інформацію РП СЕС про нові | | України | | | |розробки та надходження | | | | | |сучасної апаратури радіаційного| | | | | |контролю | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Заступник головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 1 ПЕРЕЛІК апаратури та обладнання рекомендований радіологічним підрозділам санітарно-епідеміологічних станцій України -------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва приладів | Призначення | Кількість в СЕС | | п/п | обладнання | |---------------------------| | | | |обласна | міська | районна | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------| | 1. Спектрометричні радіометричні дозиметричні та інші прилади | |------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Стаціонарний |Визначення | 1 | - | - | | |гамма-спектрометр |радіонуклідного | | | | | |СЕГ-002-"АКП-П" з |складу та питомої | | | | | |напівпровідниковим |активності | | | | | |детектором типу ДГДК |гамма-випромінюючих | | | | | |з комп'ютерним та |радіонуклідів в | | | | | |програмним |пробах продуктів | | | | | |забезпеченням НВП |харчування та | | | | | |"АКП" Україна або |об'єктів довкілля | | | | | |аналог | | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.2 |Стаціонарний |Визначення | 1 | 1 | 1 | | |гамма-спектрометр |радіонуклідного | | | | | |СЕГ-01-"АКП-С" з |складу та питомої | | | | | |сцинтиляційним |активності | | | | | |детектором типу |гамма-випромінюючих | | | | | |БДЕГ-63 або |радіонуклідів в | | | | | |СЕГ-001-"АКП-С" з |пробах продуктів | | | | | |сцинтиляційним |харчування та | | | | | |детектором типу |об'єктів довкілля | | | | | |БДЕГ-150 з | | | | | | |комп'ютерним та | | | | | | |програмним | | | | | | |забезпеченням НВП | | | | | | |"АКП" Україна або | | | | | | |аналог | | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.3 |Стаціонарний |Визначення вмісту | 1 | 1 | 1 | | |бета-спектрометр | 90 | | | | | |СЕБ-01 з комп'ютерним |радіонуклідів Sr | | | | | |та програмним |137 40 | | | | | |забезпеченням НВП | Cs K складу та| | | | | |"АКП" Україна або |питомої активності | | | | | |аналог |гамма-випромінюючих | | | | | | |радіонуклідів в | | | | | | |продуктах харчування | | | | | | |з використанням або | | | | | | |без методів | | | | | | |радіохімії чи | | | | | | |концентрації | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.4 |Установка малофонова |Визначення вмісту | 2 | 1 | - | | |УМФ-2000 НВП "ДОЗА" |альфа- | | | | | |Росія |бета-випромінюючих | | | | | | |радіонуклідів в | | | | | | |продуктах харчування | | | | | | |воді та об'єктах | | | | | | |довкілля | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.5 |Бета-гамма-радіометр |Визначення питомої | 1 | 1 | 1 | | |РУБГ-Л з-д "Еталон" |активності | | | | | |Україна або аналог | 226 | | | | | | |радіонуклідів Ra | | | | | | |137 40 232 | | | | | | | Cs K Th в | | | | | | |продуктах харчування | | | | | | |та в об'єктах | | | | | | |довкілля | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.6 |Автоматизований |Вимірювання об'ємної | 2 | 1 | - | | |радіометр радону | 222 | | | | | |РРА-01М-03 з |активності Rn | | | | | |пробовідбірним |220 | | | | | |пристроєм ПОУ-04 НВП| Rn у повітрі а | | | | | |"ДОЗА" Росія |також у воді | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.7 |Дозиметр-радіометр |Вимірювання | 2 | 1 | 1 | | |гамма |еквівалентної дози та| | | | | |бета-випромінювань |потужності | | | | | |пошуковий МКС-07 |еквівалентної дози | | | | | |"Пошук" |рентгенівського та | | | | | | "Спаринг-Віст-Центр" |гамма-випромінювань | | | | | |Україна |а також поверхневої | | | | | | |щільності потоку | | | | | | |бета-частинок | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.8 |Портативний монітор |Контроль | 1 | - | - | | |гамма-випромінювання |рентгенівського та | | | | | |типу EL 1101 |гамма-випромінювань з| | | | | | "АТОМТЕХ" Білорусь |можливістю | | | | | |або аналог |приближеної | | | | | | |ідентифікації | | | | | | |радіонуклідів по | | | | | | |енергії | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 1.9 |Портативний |Контроль | 1 | - | - | | |селективний дозиметр |рентгенівського та | | | | | |типу S2010 "SENMAK" |гамма-випромінювань | | | | | |Литва |у т.ч. реєстрація | | | | | | |імпульсного | | | | | | |випромінювання | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |1.10 |Дозиметр-радіометр |Вимірювання | 3 | 2 | 1 | | |МКС-05 "ТЕРРА" |еквівалентної дози і | | | | | | "Спаринг-Віст-Центр" |потужності | | | | | |Україна |еквівалентної дози | | | | | | |рентгенівського та | | | | | | |гамма-випромінювань | | | | | | |а також поверхневої | | | | | | |щільності потоку | | | | | | |бета-частинок | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |1.11 |Дозиметр |Вимірювання | 5 | 2 | - | | |гамма-випромінювання |індивідуального | | | | | |індивідуальний ДКГ-2 1|еквіваленту дози та | | | | | |EcotestCARD |потужності | | | | | | "Спаринг-Віст-Центр" |еквівалентної дози | | | | | |Україна |гамма-випромінювання | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |1.12 |Пересувна радіологічна|Проведення | 1 | - | - | | |лабораторія ПРЛ на |радіологічних | | | | | |базі автомобіля |досліджень в польових| | | | | |УАЗ-452 або РАФ з |умовах | | | | | |комплектом | | | | | | |радіологічних приладів| | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |3.13 |Дозиметричний водний |Для проведення | 1 | 1 | - | | |фантом типу Ф410/3 |дозиметрії на | | | | | | |гамма-терапевтичних | | | | | | |та рентгенівських | | | | | | |апаратах | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 2. Захисна техніка | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 |Сейф настінний типу |Зберігання | 1 | 1 | - | | |ЗСС |контрольних джерел та| | | | | | |зразкових РР | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 2.2 |Сейф не стаціонарний |Зберігання РР | 1 | 1 | 1 | | |типу СН-12 | | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 2.3 |Шафа витяжна типу 2 |Виконання хімічних | 3 | 1 | 1 | | |ШВ-2М-НЖ |аналізів та | | | | | | |підготовка проб | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | 3. Лабораторне та допоміжне обладнання | |------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 |Ваги важільні |Попереднє зважування | 1 | 1 | 1 | | |настільні циферблатні |проб | | | | | |типу РН-10-13 або | | | | | | |аналог | | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.2 |Ваги електронні типу |Зважування при | 1 | 1 | 1 | | |LS200 або аналог |попередній обробці | | | | | | |проб | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.3 |Терези аналітичні |Зважування при | 2 | 1 | - | | |ВЛА-200 г або аналог |радіохімічних | | | | | | |дослідженнях | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.4 |Колориметр |Визначення вмісту | 1 | - | - | | |фотоелектричний типу |238 | | | | | |КФК-2 | U | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.5 |Стерилізатор |Попередня сушка проб | 1 | - | - | | |сухожаровий типу ГП-40| | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.6 |Плита електрична типу |Для попереднього | 1 | 1 | 1 | | |ПЕСМ-4ШБ або аналог |висушування та | | | | | | |спалювання проб | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.7 |Піч муфельна типу СНОЛ|Для перетворення проб| 3 | 1 | 1 | | |або аналог |харчових продуктів в | | | | | | |попіл | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.8 |Піч муфельна типу |Для перетворення проб| 1 | 1 | - | | |МІМП-ЗП з програмним |харчових продуктів в | | | | | |регулюванням або |попіл для | | | | | |аналог |бета-спектрометрії | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 3.9 |Дистилятор ДЕ-10 або |Виробництво | 2 | 1 | - | | |аналог |дистильованої води | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |3.10 |Насос вакуумний типу |Для радіохімічних | 1 | - | - | | |ЗНВР-1ДМ або аналог |досліджень | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |3.11 |Холодильник побутовий |Для зберігання проб | 1 | 1 | 1 | | |електричний типу |та радіохімічних | | | | | |NORD-226 або аналог |досліджень | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |3.12 |М'ясорубка |Для подрібнення проб | 1 | 1 | 1 | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| |3.13 |Подрібнювач проб |Для подрібнення проб | 1 | 1 | 1 | |------------------------------------------------------------------------------| | 4. Оргтехніка | |------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 |Персональна |Виконання розрахунків| 1 | 1 | 1 | | |елекронно- |та оформлення | | | | | |обчислювальна |документів | | | | | |машина ІВМ | | | | | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 4.2 |Ксерокс |Множення документів | 1 | 1 | 1 | |-----+----------------------+---------------------+--------+--------+---------| | 4.3 |Телефон-факс |Для передачі та | 1 | 1 | 1 | | | |приймання інформації | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. У переліку надається мінімальна кількість приладів та обладнання. 2. Перелік приладів та обладнання стосується міських та районних СЕС забруднених територій. Заступник головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 2 НОРМИ та частота відбору проб харчових продуктів та об'єктів довкілля при здійсненні радіологічного моніторингу 1 -------------------------------------------------------------------------------- | N | Об'єкт довкілля | Маса об'єм проби |Частота досліджень | При-| |п/п | | кг л | разів на рік |мітка| | | |-----------------------+-------------------| | | | | Радіо- | Спектро- | На | На | | | | | хімічні | метричні |незабруд-| забруд- | | | | |дослідження|дослідження| неній | неній | | | | | | |території|території| | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------------------------------------------------------------| | 137 90 | | 1. Харчові продукти дослідження вмісту Cs та Sr | |------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Молоко та молочні | 6 0 | 1 0 | 1 | 2 | - | | |продукти | | | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.2 |М'ясо та м'ясопродукти | 4 0 | 1 5 | 1 | 2 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.3 |Хліб та хлібопродукти | 5 0 | 1 0 | 1 | 2 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.4 |Картопля | 6 0 | 2 0 | 1 | 2 | 2 | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.5 |Риба прісноводна та | 6 0 | 1 5 | 1 | 2 | 2 | | |морська | | | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.6 |Овочі | 6 0 | 1 5 | 1 | 2 | 2 | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.7 |Фрукти | 8 0 | 1 5 | 1 | 2 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.8 |Зернові та крупи | 3 0 | 1 0 | 1 | 1 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.9 |Свіжі ягоди та гриби | 8 0 | 1 0 | - | 4 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.10|Сухі ягоди та гриби | 0 5 | 0 5 | - | 4 | - | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| |1.11|Вода питна | 135 0 | 5 0-10 0 | 4 | 4 | 3 | |------------------------------------------------------------------------------| | 137 90 | | 2. Об'єкти довкілля дослідження вмісту Cs та Sr | |------------------------------------------------------------------------------| | 2.1|Вода відкритих | 135 0 | 5 0-10 0 | 1 | 2 | 4 | | |водоймищ | | | | | | |----+-----------------------+-----------+-----------+---------+---------+-----| | 2.2|Рівні гама-фону | - | - | щодня | щодня | - | | |в повітрі | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Радіологічний моніторинг здійснюється в пункті постійного радіаційного контролю ППРК який розміщується в населеному пункті де проживає "критична група" населення регіону. При наявності в області об'єкту ядерно-паливного циклу ППРК обов'язково розміщується в населеному пункті 30-км зони цього об'єкту. При наявності в області радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи в кожній зоні забруднення створюється один ППРК. В таблиці приведена мінімальна частота відбору проб. Радіологічні дослідження продуктів харчування здійснюються з метою визначення та оцінки доз опромінення населення та впливу весняних повеней на динаміку вмісту радіонуклідів у продуктах харчування та об'єктах довкілля проводяться переважно радіохімічним методом. 2. Досліджується їстівна частина результат порівнюється з допустимими рівнями. 3. Питна вода з відкритих водоймищ досліджується на вміст 137 90 Cs та Sr з підземних джерел водопостачання - на вміст природних радіонуклідів згідно з п. 8.6.4. НРБУ-97 . 4. У випадках аварійних викидів скидів та для оперативного контролю визначається сумарна бета-активність. Заступник головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 3 НОРМИ та частота відбору проб при здійсненні ДСН ------------------------------------------------------------------ |N п/п| Об'єкт дослідження |Об'єм проби л| Частота | | | | | досліджень | | | | | разів на рік | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 1 |Вміст природних | 1 0 | 1 | | |радіонуклідів у будівельних | | | | |матеріалах та промислових | | | | |відходах що | | | | |використовуються у | | | | |будівництві | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 2 |Рівні гама-фону | - |при прийомі в | | | 222 | | експлуатацію | | |та вмісту Rn | | | | |у повітрі житлових та | | | | |громадських приміщень | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 3 |Рівні гама-фону | - | 1 | | | 222 | | | | |та вмісту Rn | | | | |у повітрі приміщень дитячих | | | | |дошкільних та навчальних | | | | |закладів | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 4 |Вміст природних | 1 0 | 1 | | |радіонуклідів у мінеральних | | | | |добривах | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 5 |Вміст природних | 1 0 | 1 | | |радіонуклідів у виробах з | | | | |порцеляни фаянсу глини | | | | |скла в мінеральних | | | | |барвниках | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 6 |Рівні радіоактивності | - |при поточному | | |стічних вод об'єктів що | | нагляді | | |скидають РР | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 7 |Рівні радіоактивного | - |при поточному | | |забруднення на робочих | | нагляді | | |місцях об'єктів що | | | | |здійснюють роботи з | | | | |відкритими РР | | | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 8 |Рівні гама-фону на робочих | - | при | | |місцях та суміжних | | попередньому | | |приміщеннях | | та поточному | | | | | нагляді | |-----+----------------------------+--------------+--------------| | 9 |Вміст радіонуклідів у | 1 0 | вибірково | | |лісоматеріалах та торфі | | | ------------------------------------------------------------------ Заступник Головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 4 НОРМИ відбору проб харчових продуктів для радіологічних досліджень методом гамма- та бета спектрометрії ------------------------------------------------------------------ |N п/п| Об'єкт дослідження |Маса об'єм проби | | | | кг л | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 1 |Молоко та молочні продукти | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 2 |Молоко сухе | 0 6 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 3 |Молоко згущене та концентроване | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 4 |М'ясо та м'ясопродукти | 1 5 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 5 |Риба та рибні продукти | 2 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 6 |Хліб та хлібопродукти | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 7 |Зернові та крупи | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 8 |Картопля та інші коренеплоди | 1 5 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 9 |Овочі капуста огірки помідори та | 1 5 | | |інші | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 10 |Фрукти ягоди садові та дикоростучі | 1 5 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 11 |Свіжі гриби | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 12 |Сухі гриби | 0 5 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 13 |Чай кава лікувальні трави | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 14 |Бобові сухі | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 15 |Дитяче харчування | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 16 |Напої у т.ч. слабоалкогольні та | 1 0 | | |безалкогольні | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 17 |Яйця | 1 2 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 18 |Мед | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 19 |Консерви та пресерви усіх видів | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 20 |Харчові концентрати добавки та | 1 0 | | |барвники | | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 21 |Жири тваринні та рослинні | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 22 |Варення повидло та інше | 1 0 | |-----+-------------------------------------+--------------------| | 23 |Кондитерські вироби | 1 0 | ------------------------------------------------------------------ Примітка: Норми відбору розраховані з урахуванням "Методики виконання вимірювань за допомогою сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення АК-1" затвердженої Головним державним санітарним лікарем України 15.06.98 р. та Генеральним директором ДНВО "Метрологія" 10.08.98 р. Досліджується їстівна частина продуктів. У випадку малих активностей та необхідності концентрувати пробу маса проби збільшується у відповідності до коефіцієнта озоління. Заступник Головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 5 ПЕРЕЛІК методик радіологічних досліджень рекомендованих для використання установами санепідслужби МОЗ України ------------------------------------------------------------------ |N п/п| Назва методики |Дата узгодження | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 1 |Методические рекомендации по санитарному | МОЗ СРСР | | |контролю за содержанием радиоактивных | 03.12.79 р. | | |веществ в объектах внешней среды. М.1980 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 2 |Оценка радиационной обстановки окружающей| МЗ УССР | | |среды. Методические рекомендации. Киев | 10.03.88 р. | | |1988 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 3 |Методики определения радиоактивных | МЗ СССР | | |веществ в аэрозолях воде почве и | 19.01.91 р. | | |продуктах питания. Москва штаб ГО. 1991 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 4 |Активність бета випромінюючих | МОЗ України | | |радіонуклідів в лічильних зразках. | 15.06.98 р. | | |Методика виконання вимірювань з | | | |використанням сцинтиляційних | | | |спектрометрів та програмного забезпечення| | | |АК-1. К.1998 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 5 |Определение активности естественных | | | |радионуклидов в объектах окружающей | | | |среды. Методическое пособие. К. 1992 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 6 |Активність бета випромінюючих |Харківський НДІ | | |радіонуклідів в лічильних зразках водних |Метрології 2003 | | |об'єктів. Методика виконання вимірювань з| | | |використанням бета-спектрометрів і | | | |програмного забезпечення AKWin К.2003 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 7 |Активность удельная активность и |МЗ Украины 1999 | | |объемная активность гамма-излучающих | ГНПО | | |радионуклидов в счетных образцах объектов| "Метрология" | | |технологических и природных сред. | 1999 | | |Методика выполнения измерений с | | | |использованием спектрометра | | | |гамма-излучений полупроводникового типа | | | |СЕГ-002. МИ 12-04-99. К.1999 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 8 |Методика измерения активности |ВНИИ метрологии | | |гамма-излучающих радионуклидов или | им. | | |активности проб содержащие смесь |Д.И. Менделеева | | |радионуклидов с использованием | 1986 | | |аттестованного гамма-спектрометра. | | | |МВИ 4/86. М.1986 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 9 | 90 90 в | МОЗ України | | |Активність радіонуклідів Sr та Y в | 1999 | | |лічильних зразках одержаних методом |Харківський НДІ | | |селекції нуклідів. Методика виконання | Метрології | | |вимірювань з використанням сцинтиляційних| 28.12.99 р. | | |спектрометрів та програмного забезпечення| | | |АК-1. МІ 12-08-99. К.1999 | | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 10 |Определение в пищевых продуктах | МОЗ СРСР | | |цезия-137. МУ 5779-91 | 04.01.91 р. | |-----+-----------------------------------------+----------------| | 11 |Определение в пищевых продуктах | МОЗ СРСР | | |стронция-90. МУ 5778-91 | 04.01.91 р. | ------------------------------------------------------------------ Заступник Головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак Додаток 6 РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА обстежень об'єктів що використовують індустріальні джерела іонізуючого випромінювання ------------------------------------------------------------------ |N п/п | Найменування обладнання або характер | Частота | | | проведення робіт | обстежень | |------+-----------------------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |------+-----------------------------------------+---------------| | 1 |Ядерні реактори | 2 рази на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 2 |Прискорювачі заряджених частинок та | 1 раз на рік | | |потужні гамма-установки | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 3 |Прилади для стерилізації медичних | 1 раз на рік | | |інструментів | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 4 |Радіоізотопні прилади | 1 раз на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 5 |Медичні рентгенівські відділення | 1 раз на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 6 |Дистанційна контактна та внутрішньо | 1 раз на рік | | |порожнинна гамма-терапія | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 7 |Радіоізотопна діагностика та лікування | 2 рази на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 8 |Радонотерапія | 1 раз на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 9 |Гамма- та рентгендефектографія | 1 раз на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 10 |Рентгеноструктурний аналіз | 1 раз на рік | |------+-----------------------------------------+---------------| | 11 |Лабораторії нейтронно-активаційного | 1 раз на рік | | |аналізу | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 12 |Каротажні роботи за допомогою іонізуючого| 1 раз на рік | | |випромінювання | | |------+-----------------------------------------+---------------| | 13 |Сховища РАВ | 2 рази на рік | ------------------------------------------------------------------ Заступник Головного державного санітарного лікаря України Г.Ф.Бурлак