Рішення Колегії N 10 від 19.04.2012 р.

Рішення Колегії N 10 від 19.04.2012 р. Про стан кадрової роботи Мінрегіону

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 15.06.2004 N 285 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406 Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 Відповідно до Положення про Міністерство промислової політики України затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року N 849 та з метою удосконалення організації технічного обслуговування устаткування Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу додається . 2. Департаменту металургійної промисловості В.К. Грановський забезпечити разом з Юридичним управлінням М.М. Давидчук реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Видання та розповсюдження Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу за заявками підприємств покласти на їх розробника - Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень ДІП СЕД директор В.Н. Майорченко . Департаменту металургійної промисловості В.К. Грановський та Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень ДІП СЕД директор В.Н. Майорченко організувати проведення семінарів для фахівців ремонтних служб підприємств гірничо-металургійного комплексу України. 4. Департаменту металургійної промисловості В.К. Грановський і Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень ДІП СЕД директор В.Н. Майорченко забезпечити приведення у відповідність до вимог цього Положення всі діючі відомчі нормативні акти з технічного обслуговування устаткування. 5. Керівникам підприємств гірничо-металургійного комплексу незалежно від форм власності що входять до сфери діяльності Мінпромполітики України надалі керуватися цим Положенням та забезпечити приведення у відповідність до нього своїх внутрішніх розпорядчих документів з питань технічного обслуговування устаткування. 6. Департаменту металургійної промисловості В.К. Грановський і Державному інституту праці та соціально-економічних досліджень ДІП СЕД директор В.Н. Майорченко забезпечити доведення до підприємств Мінпромполітики України інформації про затвердження зазначеного Положення. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Міністр О.Л.Неустроєв ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Державного комітету України з нагляду за охороною праці В.Радченко Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства промислової політики України 15.06.2004 N 285 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406 ПОЛОЖЕННЯ про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає загальні вимоги основні принципи порядок проведення технічного обслуговування далі - ТО устаткування перелік робіт які виконуються при ТО на підприємствах і в організаціях далі - підприємства гірничо-металургійного комплексу України і спрямоване на підтримання в технічно справному стані устаткування та забезпечення надійності економічності виконання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища. 1.2. Це Положення розповсюджується на організацію робіт з ТО механічного електротехнічного та енергетичного устаткування. 1.3. Вимоги цього Положення поширюються на підприємства гірничо-металургійного комплексу всіх форм власності. 1.4. Положення не поширюється на прилади й апаратуру газового і теплового контролю зв'язку сигналізації. Утримання ТО і ремонт цього устаткування регламентується іншими нормативно-правовими актами. 1.5. Для підприємств гірничо-металургійного комплексу України організація порядок і склад заходів щодо ТО устаткування регламентується такими нормативними документами: 1.5.1. Державні та галузеві стандарти системи технічного обслуговування та ремонту техніки та відповідні правила технічної експлуатації далі - ПТЕ підприємств гірничо-металургійного комплексу ПТЕ окремих видів устаткування. 1.5.2. Це Положення. 1.5.3. Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств затверджене наказом Мінпромполітики України від 04.07.2003 N 281 зареєстроване в Мін'юсті України 22.08.2003 за N 733/8054 та інші нормативно-правові акти. 1.6. На підприємстві розробляються локальні акти з ТО устаткування керівництва інструкції стандарти положення тощо які враховують специфіку виробництва та місцеві умови з урахуванням вимог цього Положення. 1.7. Локальні акти підприємств з питань ТО устаткування повинні відповідати переліченим у пункті 1.5 цього Положення нормативно-правовим актам у тому числі з питань охорони праці та актам нормативно-технічного характеру. 1.8. Відповідальними за стан устаткування організацію ТО устаткування та відповідність локальних актів підприємства з питань ТО вимогам нормативних актів перелічених у пункті 1.5 цього Положення є керівник або уповноважена ним особа і головні спеціалісти підприємства а також керівники структурних підрозділів і фахівці в межах їх посадових обов'язків. 2. Нормативні посилання 2.1. Положення розроблено у відповідності до таких нормативно-правових та нормативно-технічних актів з урахуванням прийнятих у встановленому порядку змін і доповнень: Закон України "Про охорону праці"; Закон України "Про пожежну безпеку"; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення"; ДСТУ 2391-94 "Система технологічної документації. Терміни та визначення"; ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення"; ДСТУ 3321-96 "Система конструкторської документації. Терміни та визначення"; ДСТУ 2389-94 "Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення"; ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения"; ГОСТ 23887-79 "Сборка. Термины и определения"; ГОСТ 27.004-85 "Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения"; ГОСТ 3.1109-82 "Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий". 2.2. У Положенні використовуються терміни в такому значенні: 2.2.1. Система технічного обслуговування устаткування - сукупність організаційних технічних та інших заходів необхідних для підтримки в технічно справному стані устаткування при використанні за призначенням перебуванні в резерві очікуванні зберіганні і транспортуванні. 2.2.2. Експлуатація виробу - стадія життєвого циклу продукції на якій реалізовують підтримують та відновлюють якість виробу. Експлуатація виробу охоплює як правило уведення в експлуатацію використання за призначенням зберігання в процесі експлуатації транспортування в процесі експлуатації технічне обслуговування поточний та середній ремонт припинення експлуатації списання передавання утилізація знищення . 2.2.3. Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану чи працездатності об'єкта при використанні його за призначенням під час простою зберігання та транспортування. 2.2.4. Безпека - властивість об'єкта забезпечувати відсутність ризику завдання шкоди здоров'ю людей майну та навколишньому середовищу. 2.2.5. Надійність - властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування технічного обслуговування зберігання та транспортування. 2.2.6. Елемент технологічної системи - частина технологічної системи яка умовно приймається неподільною на даній стадії її аналізу машина пристрій інструмент тощо . 2.2.7. Устаткування - сукупний термін який включає в себе машини агрегати механізми вузли а також апарати колони установки технологічні лінії електротехнічні та теплотехнічні об'єкти мережі технологічні та обв'язувальні трубопроводи й інші пристрої які використовуються при виробництві продукції та виконують ті чи інші технологічні функції. 2.2.8. Машина - комплекс механізмів призначений для виконання корисної роботи пов'язаної з процесом виробництва транспортування перетворення енергії або інформації. 2.2.9. Агрегат - складальна одиниця що має здатність повної взаємозамінності спроможність складання окремо від інших складових частин виробу чи виробу в цілому і здатність виконувати певну функцію у виробі чи самостійно. 2.2.10. Механізм - система кінематично взаємопов'язаних вузлів та деталей призначена для перетворення виду руху або для передачі потужності. 2.2.11. Вузол - складальна одиниця яка може збиратися окремо від інших складових частин виробу або виробу в цілому і виконувати певну функцію у виробах одного призначення тільки спільно з іншими складовими частинами. 2.2.12. Виріб - одиниця промислової продукції кількість якої обчислюють у штуках екземплярах . 2.2.13. Складова частина виробу - виріб призначений для виконання певних технічних функцій у складі складнішого виробу. 2.2.14. Запасна частина - складова частина виробу призначена для заміни такої самої частини що перебувала в експлуатації для підтримання або відновлення справності чи працездатності виробу. 2.2.15. Деталь - виріб виготовлений з матеріалу однієї марки без застосування складальних операцій. 2.2.16. Швидкозношувальна частина - складова частина виробу устаткування строк служби якої менше міжремонтного періоду всього виробу устаткування . 2.2.17. Технологічне оснащення - засоби технологічного спорядження які доповнюють технологічне устаткування під час виконання певної частини технологічного процесу різальний контрольно-вимірювальний інструмент штампи пристрої прес-форми ливарні форми тощо . Технологічне оснащення включає оснащення загальнопромислового призначення і спеціальне оснащення долота і шарошки верстатів бурових графіторізи прокатні валки матриці пуансони молотки дробарок стержні подрібнювальні тощо . 2.2.18. Пристрій - технологічне оснащення призначене для установлення або спрямування предмета праці чи інструменту під час виконання технологічної операції. 2.2.19. Інструмент - технологічне оснащення призначене для впливу на предмет праці з метою зміни його стану. Стан предмета праці визначають за допомогою міри та чи вимірювального приладу. 2.2.20. Змінне обладнання - вироби спеціального призначення які передбачені конструкцією устаткування та призначені забезпечувати заданий процес виробництва і здійснювати вплив на предмет переробки його переміщення перетворення вихідної сировини в напівфабрикат або готову продукцію зазнають несприятливого впливу технологічних факторів процесу виробництва та заміна яких провадиться відповідно до призначеного ресурсу. Пункт 2.2.20 розділу 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 2.2.21. Технологічний транспорт - транспортні засоби переривчастої та безперервної дії які є елементом технологічної системи і використовуються для переміщення сировини матеріалу що обробляється або продуктів його переробки напівфабрикатів готової продукції і відходів виробництва. 2.2.22. Арматура валкова запірна пічна прохідна трубопровідна електротехнічна тощо - допоміжні стандартні пристрої і деталі які не входять до складу технологічного устаткування але забезпечують його нормальну роботу. 2.2.23. Наробіток; напрацювання - тривалість чи обсяг роботи об'єкта. Наробіток може бути як неперервною величиною тривалість роботи в годинах кілометрах пробігу тощо так і цілочисельною величиною кількість робочих циклів запусків тощо . 2.2.24. Призначений ресурс - сумарний наробіток при досягненні якого експлуатацію об'єкта належить припинити незалежно від його технічного стану. 2.2.25. Технічний огляд - захід який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за станом об'єкта. 2.2.26. Технічний стан об'єкта; технічний стан - стан який характеризується в певний момент часу за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів установлених технічною документацією на об'єкт. 2.2.27. Технічне діагностування; діагностування - визначення технічного стану об'єкта з означеною заданою точністю. 2.2.28. Усунення несправності - операції які здійснюють після виявлення місця несправності для відновлення здатності об'єкта виконувати потрібну функцію. 2.2.29. Контроль технічного стану - перевірення відповідності значень параметрів об'єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного з заданих видів технічного стану в даний момент часу. 2.2.30. Ревізія - комплекс операцій технічного обслуговування з установлення ступеня зносу об'єкта устаткування або його окремих частин з метою визначення потреби проведення ремонту перевірки працездатності безпеки надійності вузлів і деталей та підтримки справного стану об'єкта. 2.2.31. Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин. 2.2.32. Демонтаж - зняття виробу чи його складової частини з місця установки. При ТО демонтаж складових частин виконується із збереженням придатності для відкривання доступу до елемента устаткування для якого необхідно здійснювати операції ТО. 2.2.33. Монтаж - установка виробу чи його складових частин на місці використання. 2.2.34. Наладка - підготовка технологічного устаткування та технологічного оснащення до виконання технологічної операції. 2.2.35. Футерування - облицювання внутрішніх або зовнішніх поверхонь устаткування стін склепінь подин дверей нагрівальних і коксових печей металургійних печей та агрегатів ковшів для перевезення рідкого металу пічних вагонеток коксовозних і коксогасильних вагонів розмельного подрібнювального змішувального пресового устаткування хімічних апаратів травильних блоків котлів димових труб тощо для захисту від температурних хімічних та механічних впливів вогнетривкими хімічно стійкими стійкими до спрацювання теплоізоляційними матеріалами. 2.2.36. Торкретування - процес нанесення напіврідких або розм'якшених матеріалів та сумішей на поверхню устаткування або футерівки. 2.2.37. Складання - утворення з'єднань складових частин виробу. 2.2.38. Механічна передача - пристрій для передавання на відстань механічної енергії як правило обертального руху . 2.2.39. Технічне обслуговування та ремонт - сукупність усіх технічних та організаційних дій у тому числі й технічного нагляду спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан у якому він здатний виконувати потрібну функцію. 2.2.40. Стратегія технічного обслуговування та ремонту - система принципів організації й проведення технічного обслуговування та ремонту. 2.2.41. Операція технічного обслуговування та ремонту - послідовність елементарних технологічних дій з технічного обслуговування та ремонту які проводять із заданою метою. 2.2.42. Тривалість технічного обслуговування - частина тривалості технічного обслуговування та ремонту протягом якої здійснюють технічне обслуговування об'єкта ураховуючи тривалість затримок з технічних причин та тривалість затримок через незабезпеченість матеріальними ресурсами притаманних технічному обслуговуванню. 2.2.43. Періодичність технічного обслуговування - інтервал часу або напрацювання від даного виду технічного обслуговування до наступного такого самого виду технічного обслуговування або технічного обслуговування більшої складності. 2.2.44. Цикл технічного обслуговування - найменший повторюваний інтервал часу чи напрацювання виробу протягом якого виконуються у визначеній послідовності згідно з вимогами нормативно-технічної або експлуатаційної документації усі встановлені види періодичного технічного обслуговування. 2.2.45. Технічне обслуговування при використанні - технічне обслуговування при підготовці до використання за призначенням використанні за призначенням а також безпосередньо після його закінчення. 2.2.46. Номерне технічне обслуговування - технічне обслуговування за якого визначеному обсягу робіт привласнюється певний порядковий номер. 2.2.47. Планове технічне обслуговування - технічне обслуговування постановка на яке здійснюється згідно з вимогами нормативно-технічної або експлуатаційної документації. 2.2.48. Непланове технічне обслуговування - технічне обслуговування постановка на яке здійснюється без попереднього призначення за технічним станом. 2.2.49. Періодичне технічне обслуговування - технічне обслуговування яке виконується через установлені в експлуатаційній документації значення напрацювання або інтервали часу. 2.2.50. Сезонне технічне обслуговування - технічне обслуговування яке виконується для підготовки виробу до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах. 2.2.51. Регламентоване технічне обслуговування - технічне обслуговування яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується з періодичністю і в обсязі установленими в ній незалежно від технічного стану виробу в момент початку технічного обслуговування. 2.2.52. Технічне обслуговування з періодичним контролем - технічне обслуговування при якому контроль технічного стану виконується з установленими в нормативно-технічній документації періодичністю й обсягом а обсяг інших операцій визначається технічним станом виробу в момент початку технічного обслуговування. 2.2.53. Технічне обслуговування з безперервним контролем - технічне обслуговування яке передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується за результатами безперервного контролю технічного стану об'єктів. 2.2.54. Потоковий метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування на спеціалізованих робочих місцях з визначеними технологічною послідовністю і ритмом. 2.2.55. Централізований метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування персоналом і засобами одного підрозділу організації або підприємства. 2.2.56. Децентралізований метод технічного обслуговування - метод виконання технічного обслуговування персоналом і засобами декількох підрозділів організації або підприємства. 2.2.57. Метод технічного обслуговування експлуатаційним персоналом - метод виконання технічного обслуговування персоналом що працює на даному виробі при використанні його за призначенням. 2.2.58. Метод технічного обслуговування спеціалізованим персоналом - метод виконання технічного обслуговування персоналом спеціалізованим на виконанні операцій технічного обслуговування. 2.2.59. Метод технічного обслуговування спеціалізованою організацією - метод виконання технічного обслуговування організацією спеціалізованою на операціях технічного обслуговування. 2.2.60. Метод технічного обслуговування фірмовий - метод виконання технічного обслуговування підприємством-виробником. 2.2.61. Інструкція з технічного обслуговування - експлуатаційний документ який містить єдині правила технічного обслуговування виробу і його складових частин. 3. Мета технічного обслуговування Метою ТО устаткування є підтримання технічно справного його стану запобігання передчасному зносу устаткування та його складових частин забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища. 4. Зміст системи технічного обслуговування 4.1. Система ТО устаткування містить у собі сукупність організаційних технічних та інших заходів спрямованих на підтримання в технічно справному стані устаткування забезпечення надійності його роботи виконання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища. 4.2. ТО не є поточним чи капітальним ремонтом або поліпшенням основних фондів. 4.3. Упровадження системи ТО устаткування включає: 4.3.1. Розробку та впровадження стратегії організації і проведення ТО. Пункт 4.3.1 розділу 4 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 4.3.2. Дотримання вимог правил і норм ТО та експлуатації устаткування організацію контролю за їх дотриманням. 4.3.3. Організацію систематичного спостереження та контролю технічного стану параметрів і часу роботи устаткування та його складових частин. 4.3.4. Планування і проведення періодичних технічних оглядів устаткування. 4.3.5. Визначення складу та строків проведення робіт ТО з урахуванням оброблених даних діагностичних і контрольно-вимірювальних приладів систематичних спостережень за станом і умовами експлуатації устаткування. 4.3.6. Розробку й удосконалення норм ТО устаткування. 4.3.7. Організацію виробничої бази для підготовки та проведення ТО забезпечення її кваліфікованою робочою силою технічною та нормативною документацією необхідними діагностичними приладами інструментами і матеріалами а також організацію їх обліку та зберігання. 4.3.8. Організацію матеріально-технічного забезпечення матеріалами запасними у тому числі швидкозношувальними частинами та змінним обладнанням необхідними для підтримання устаткування у технічно справному стані та забезпечення здатності його до використання за призначенням. 4.3.9. Організацію раціонального документообігу. 4.3.10. Удосконалення організації та нормування праці робітників які займаються ТО нормування витрат матеріальних ресурсів. 4.3.11. Організацію обліку й аналізу витрат на ТО устаткування витрат на оплату праці робітників за виконання робіт зазначених у додатку 1 до цього Положення та відрахувань на соціальні заходи; вартості матеріалів запасних частин та деталей використаних при проведенні ТО; витрат на налагодження заміну та відновлення реставрацію змінного обладнання; вартості послуг допоміжних і інших виробництв підрядних організацій які виконують ТО . 5. Стратегія види та методи проведення технічного обслуговування 5.1. Стратегія проведення ТО визначає види і методи ТО які застосовуються на підприємстві для різних видів устаткування для досягнення в повному обсязі мети ТО при мінімальних витратах людських і матеріально-технічних ресурсів. 5.2. Стратегія проведення ТО розробляється підприємством з урахуванням вимог ПТЕ нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища. 5.3. Згідно з обраною стратегією проведення ТО та наявністю діагностичного устаткування можливо проведення таких видів ТО: планове непланове періодичне номерне регламентоване сезонне ТО з періодичним контролем ТО з безперервним контролем. 5.4. Проведення ТО устаткування або його складової частини за часом може збігатися з проведенням ремонту цього устаткування та/або його складових частин. Розділ 5 доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 5.5. Згідно з обраною стратегією можуть бути використані такі методи проведення ТО: потоковий децентралізований централізований фірмовий метод проведення ТО експлуатаційним персоналом метод проведення ТО спеціалізованим персоналом метод проведення ТО організацією яка експлуатує устаткування метод проведення ТО спеціалізованою організацією. 5.6. Стратегія проведення ТО повинна постійно вдосконалюватися шляхом розробки та реалізації заходів щодо поліпшення способів технології та якості проведення ТО. Пункт 5.6 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6. Організація та проведення технічного обслуговування устаткування 6.1. ТО устаткування передбачає: перевірку технічного стану виконання робіт щодо підтримки технічно справного стану та належного зовнішнього вигляду усунення виявлених несправностей. 6.2. Перелік операцій які належать до ТО устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу зазначено в додатку 1 до цього Положення. Детальніші переліки робіт які належать до ТО устаткування розробляються у нормативно-технічних актах для підгалузей гірничо-металургійного комплексу. У разі їх відсутності відповідні переліки розробляються підприємством з урахуванням даного Положення специфіки підприємства та затверджуються наказом по підприємству. 6.3. Види та методи ТО тривалість та періодичність ТО для методів ТО що передбачають періодичність устаткування затверджуються керівником підприємства або уповноваженими ним особами згідно з обраною стратегією проведення ТО. Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6.4. ТО проводиться згідно з ПТЕ картами ТО керівництвами інструкціями з ТО. Керівництва інструкції з ТО розробляються підприємствами і затверджуються керівництвом підприємства в разі їх відсутності. Пункт 6.4 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6.5. При розробленні керівництв інструкцій з ТО в обов'язковому порядку враховуються вимоги експлуатаційної документації типових ПТЕ за видами устаткування нормативно-правових актів з охорони праці та навколишнього природного середовища та інструкцій заводів - виробників устаткування. Пункт 6.5 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6.6. Усе устаткування виробничих цехів має бути закріплене за певними бригадами окремими робітниками бригади ремонтного чергового й експлуатаційного персоналу цеху. При цьому відповідальними за його працездатність протягом зміни також є експлуатаційний і черговий персонал. 6.7. ТО устаткування виконується черговим ремонтним і експлуатаційним персоналом виробничих цехів персоналом спеціалізованих підрозділів підприємства та спеціалізованих підприємств згідно з ПТЕ керівництвами інструкціями графіками проведення ТО картами ТО і відомостями обсягів робіт на ТО. Відомості обсягів робіт в обов'язковому порядку складаються тільки при залученні спеціалізованих підрядних організацій. 6.8. Стан устаткування цеху протягом зміни експлуатаційний і черговий персонал повинен фіксувати в журналах приймання та здавання змін а також у вахтових журналах машиністів вантажопідйомних машин. У журналах мають бути зафіксовані: - результати оглядів закріпленого устаткування згідно із затвердженим графіком ТО; стан устаткування протягом зміни дефекти і несправності що порушують його працездатність або безпеку умов праці; - заходи які були проведені для усунення дефектів і несправностей; - випадки порушення ПТЕ устаткування та технології виробництва. Дані журналів використовуються для визначення переліку й обсягу робіт з усунення несправностей у цій зміні а також при найближчій зупинці устаткування на планове ТО або ремонт. 6.9. Експлуатаційний черговий і ремонтний персонал протягом зміни зобов'язаний: 6.9.1. Робити технічні огляди устаткування на закріплених ділянках згідно з графіками затвердженими головними спеціалістами підприємства. 6.9.2. Вести систематичне спостереження за роботою устаткування знімати показання контрольно-вимірювальних приладів контролювати ступінь нагрівання вузлів і достатність надходження до них мастильних матеріалів стан футерівки тощо робити регулярні записи в журналі приймання та здавання змін. 6.9.3. Проводити відповідно до вимог документів перелічених у пункті 6.4 цього Положення у разі зносу пошкодження заміну швидкозношувальних частин і змінного обладнання перелік якого зазначено в додатку 2 до цього Положення. До змінного обладнання належать також складові частини обладнання яке зазначено в додатку 2 до цього Положення. Пункт 6.9.3 розділу 6 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6.9.4. Виконувати вогневі та електрозварювальні роботи для підтримання працездатності елементів устаткування. Вогневі й електрозварювальні роботи виконуються згідно з діючими нормативними актами лише особами які мають право виконання таких робіт. 6.9.5. Усувати дрібні несправності й неполадки в роботі устаткування проводити ревізію деталей і вузлів з метою запобігання виходу їх з ладу запобігання втратам мастильних матеріалів пари газу сировини матеріалів продуктів переробки викидів шкідливих речовин у повітря використовуючи для цього міжзмінні зупинки внутрішньозмінні технологічні паузи а в разі потреби спеціально зупиняючи для цього устаткування згідно з діючими правилами його зупинки. 6.9.6. Виконувати регулювання пристроїв механізмів схем і систем мащення вузлів устаткування мастильними матеріалами певного сорту в установленому режимі і забезпечувати подачу їх централізованими системами густого і рідкого мащення. 6.9.7. Перевіряти кріплення контрвантажів кришок підшипників редукторів корпусів механізмів важелів пасів ланцюгів зубчастих та фрикційних коліс інших елементів відкритих передач та інших деталей і вузлів машин послаблення кріплення яких може викликати аварійну зупинку агрегату; у разі потреби заміняти кріпильні вироби та підсилювати з'єднання деталей або вузлів машин болтові шпонкові шпилькові гвинтові заклепкові клейові зварні паяні на шурупах на цвяхах тощо . 6.9.8. Стежити за безперервним надходженням холодоагентів та мастила для охолодження та змащування механізмів перевіряти справність деталей і вузлів магістралей води та інших холодоагентів стиснутого повітря і мащення. 6.9.9. Перевіряти чи немає витоку мастила із зубчастих муфт редукторів картерів та інших ємкостей перевіряти ступінь нагрівання вузлів машин наявність мастила у ваннах картерних систем характер шуму в редукторах зубчастих передачах і підшипниках уживати заходів щодо усунення виявлених несправностей. 6.9.10. Оглядати сталеві канати перевіряти і регулювати натяг ланцюгів транспортерних стрічок у разі потреби здійснювати заклеювання клепання або заміну стрічок з'єднання або заміну ланцюгів. 6.9.11. Стежити за наявністю справністю і кріпленням огорож а в разі потреби проводити роботи з їх відновлення. 6.10. При прийманні-здаванні зміни оглядати устаткування повинні: чергові слюсарі та електрики мастильники сантехніки на закріпленій ділянці машиністи оператори апаратники їхні помічники й експлуатаційний персонал на закріпленому за ними устаткуванні. 6.11. При технічних оглядах під час приймання змін необхідно: - перевіряти деталі та вузли механізми у роботі яких під час попередньої зміни виявлені дефекти й несправності; - перевіряти надійність кріплення вузлів і деталей ослаблення яких при подальшій роботі може викликати відмову в роботі або зупинку устаткування; - перевіряти справність мастильних пристроїв та їх герметичність; - перевіряти герметичність ущільнень насосного устаткування трубопроводів тощо; - контролювати технічний стан устаткування за характером шуму та вібрації; - перевіряти справність захисних огорож; - у разі потреби усувати несправності й неполадки виявлені в процесі перевірки роботи устаткування; - перевіряти наявність інструмента і пристосувань запасних частин; - перевіряти чистоту устаткування і робочого місця. 6.12. Ремонтний персонал виробничих цехів при проведенні ТО спільно з експлуатаційним і черговим персоналом зобов'язаний: - здійснювати профілактичні технічні огляди закріпленого за ним устаткування згідно з установленими графіками технологічними регламентами тощо; - виконувати регулювальні та налагоджувальні роботи брати участь у проведенні випробувань машин і механізмів перевіряти справність захисних блокувань; - усувати виявлені при огляді дефекти і несправності що порушують нормальну роботу устаткування або здатні викликати його зупинку. 6.13. Експлуатаційний черговий і ремонтний персонал перед здаванням зміни під час технічних оглядів і проведення профілактики повинен проводити очищення устаткування а також прибирання робочих місць. 6.14. Посадові особи ремонтної служби структурного підрозділу повинні періодично перевіряти технічний стан устаткування згідно з графіком затвердженим головними спеціалістами підприємства. 6.15. Технічний огляд устаткування провадиться за графіками які складаються відповідними посадовими особами структурних підрозділів підприємства щороку за місяць до початку планованого року. ТО устаткування методами що передбачають періодичність провадиться за типовими графіками або за графіками що складаються відповідними посадовими особами підприємства. Ці графіки погоджуються з начальником структурного підрозділу і затверджуються головними спеціалістами підприємства. Пункт 6.15 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 6.16. Результати оглядів і всі зміни в стані устаткування повинні бути зафіксовані в агрегатних журналах відповідного устаткування. 6.17. При прийманні змін і в процесі ТО устаткування персонал повинен дотримуватись діючої биркової системи яка визначена НАОП-1.2.10-2.01-79 - ОСТ 14.55-79 "Биркова система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування". 6.18. Проводити періодичне діагностування технічного стану устаткування завданнями якого є: контроль технічного стану; пошук місця та визначення причин відмови несправності ; прогнозування технічного стану. 6.19. Технічне діагностування устаткування повинно містити в собі: - моніторинг та документування змін технічного стану устаткування виявлення причин що їх викликали; - проведення діагностики технічного стану методами неруйнівного контролю; - визначення обсягів ремонтних робіт і робіт з ТО за результатами діагностичного контролю. 6.20. Зупинки та пуски устаткування для технічного діагностування повинні бути мотивованими і фіксуватися у відповідних документах. 7. Документація з планування технічного обслуговування 7.1. Основними документами з організації та планування ТО є: - річний графік ТО устаткування припускається у скороченому до необхідного обсягу може бути відсутнім ; Перша позиція пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 - місячний графік ТО устаткування складений з урахуванням технічного стану устаткування припускається використання типових графіків ; Друга позиція пункту 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 - графіки проведення технічних оглядів устаткування; - норми періодичності технічних оглядів і випробувань устаткування для якого проведення технічних оглядів і випробувань передбачене ПТЕ нормативно-правовими актами з охорони праці та іншими нормативними документами; - технічна документація яка забезпечує інженерну підготовку ТО - технологічні карти технічні умови схеми креслення - у необхідному обсязі; - керівництва інструкції з ТО окремих видів устаткування - у необхідному обсязі; - керівництва з експлуатації устаткування припускаються у скороченому до необхідного обсягу ; Позиція 7 пункту 7.1 розділу 7 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 - журнали приймання та здавання змін експлуатаційним персоналом; - затверджений керівництвом підприємства перелік професій експлуатаційного персоналу та видів робіт що виконуються ними з ТО; - відомість обсягів робіт. Складається в обов'язковому порядку якщо для проведення ТО залучається підрядна організація; - кошторисна документація. Складається в обов'язковому порядку якщо для проведення ТО залучається підрядна організація. 7.2. Склад та зміст документації щодо організації ТО та забезпечення запасними частинами і матеріалами розробляються службами за належністю та затверджується керівництвом підприємства. 8. Охорона праці 8.1. При проведенні ТО устаткування необхідно керуватися діючими нормативно-правовими актами з охорони праці та навколишнього природного середовища. 8.2. Виконання операцій ТО які належать до робіт підвищеної небезпеки та на об'єктах і устаткуванні підвищеної небезпеки проводиться після отримання дозволу Державного комітету з нагляду за охороною праці або його територіальних органів з дотриманням Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року N 1631 . 8.3. Під час проведення ТО устаткування технологічному персоналу забороняється проведення операцій які можуть призвести до змін умов безпечного проведення робіт з ТО. 8.4. Допуск персоналу підрядних організацій до виконання робіт з ТО проводиться згідно з вимогами діючих керівництв інструкцій . Директор департаменту металургійної промисловості В.К.Грановський Додаток 1 до пунктів 4.3.11 6.2 Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу ПЕРЕЛІК операцій технічного обслуговування Балансування статичне та динамічне деталей та вузлів що обертаються Баластування місцеве основи шляхів спеціального технологічного транспорту: вагонів вуглезавантажувальних коксогасильних коксовозних установок сухого гасіння коксу коксовиштовхувачів чавуновозів зливковозів тощо Відновлення деталей: Напайка зносостійких пластин на елементи устаткування Наплавлення деталей устаткування та технологічного оснащення зносостійкими матеріалами Наплавлення жаростійке керамічне елементів устаткування і вогнетривкої кладки Відновлення ізоляції вивідних кінців електричних машин апаратів кабельних ліній та іншого електроустаткування Відновлення контактних з'єднань і пайок повітряних і кабельних ліній Відновлення маркування електричних та енергетичних комунікацій Відновлення порушених контактних з'єднань електротехнічного устаткування Відновлення вогнетривкого футерування і кладки: Відновлення вогнетривкого футерування і кладки нагрівальних та коксових печей металургійних печей і агрегатів сушильного устаткування нагрівальних пристроїв котельного устаткування елементів опалювальних систем пічних вагонів тощо Забивання прогарів раковин тріщин у вогнетривкому футеруванні та кладці Заповнення засипання заливка ущільнення конструктивних і технологічних порожнин і пустот швів стиків зазорів каналів місць входу клапанів пробок тощо у вогнетривкому футеруванні і кладці Торкретування внутрішньої поверхні вогнетривкої кладки Ущільнення дзеркал регенераторів Відновлення покриттів устаткування трубопроводів і арматури: Відновлення фарбування Відновлення покриттів вологоізоляційних Відновлення покриттів кислотозахисних Відновлення покриттів протикорозійних Відновлення теплоізоляції Відновлення покриттів антифрикційних і антиабразивних Відновлення протипожежних покриттів Відновлення сполучених і робочих поверхонь і деталей устаткування: Полірування Притирання Шабрування Шліфування Відновлення транспортерних стрічок Виконання операцій технічного обслуговування передбачених інструкціями з експлуатації устаткування підприємства-виробника Демонтаж складових частин устаткування для відкриття доступу до елемента устаткування для якого необхідно провести операції ТО з наступним монтажем Дефектоскопія неруйнівними методами деталей і зварних стиків Дозаправлення досипання заповнювачів у фільтри Доливання дозаправлення технологічних і робочих рідин мастил лугу електроліту води тощо для підтримки устаткування у роботоздатному стані Доливання кабельної мастики у кабельні муфти та лійки Заварювання тріщин в устаткуванні та технологічних металоконструкціях відновлення дефектних зварних швів Забивання свищів прогарів пробоїн накладанням бандажів хомутів карбуванням приварюванням металевих латок вставок Заміна арматури запірної регулюючої запобіжної без приводів діаметром умовного проходу до 250 мм Заміна швидкозношувальних частин Заміна гідравлічних насосів і розподільників гідравлічних насосів технологічного транспорту Заміна ізоляторів підвісної арматури освітлювальної арматури з електролампами Заміна або підтягування кріпильних деталей Заміна кабелів електрозварювального устаткування Заміна канатів ланцюгів тросів канатних та ланцюгових стропів Заміна контрольно-вимірювальних приладів і апаратури Заміна ламп індикаторних і сигнальних технологічного та енергетичного устаткування Заміна манжетів сальників ущільнень і прокладок на рознімних частинах технологічного устаткування і трубопроводів Заміна мастил і мастильних матеріалів Заміна матеріалів що витрачаються Заміна наконечників і клемників електропроводок Заміна насосів шахтних бурових верстатів Заміна віконних шибок кабін машиністів операторів Заміна плавких вставок запобіжників електротехнічного устаткування Заміна пневматичної арматури гальмових систем технологічного транспорту Заміна приладів і пристроїв забезпечення безпечної роботи устаткування Заміна привідних пасів текстропів Заміна ретурбентів Заміна рукавів шлангів та інших елементів систем мащення гідравлічних і пневматичних систем автогенного устаткування Заміна змінного устаткування згідно з переліком наведеним у додатку 2 до цього Положення Заміна зчіпних пристроїв вагонеток шахтних зчіпних пристроїв електровозів рудникових коксових гасильних пар Заміна гальмових стрічок колодок накладок та інших елементів гальмових пристроїв Заміна транспортерних стрічок ланцюгів скребкових і пластинчастих конвеєрів та елеваторів Заміна уніфікованих редукторів та електродвигунів технологічного енергетичного і підйомно-транспортного устаткування Заміна фільтрів і їх елементів заповнювачів фільтрів Заміна футерівки розбирання і футерування вогнетривкими виробами: Заміна футерівки і кладки елементів нагрівальних та металургійних печей і агрегатів міксерів і нагрівальних колодязів Заміна футерівки вогнетривкими виробами головок і дверей коксових печей Заміна футерівки вогнетривкими виробами димових клапанів фурменних приладів доменних печей та їх елементів льоток чавунних доменних печей Заміна футерівки вогнетривкими виробами виливниць та їх кришок додаткових надставок і стопорів до виливниць Заміна футерівки вогнетривкими виробами нерухомих та рухомих жолобів носків жолобів тічок лотків піджолобків Заміна футерівки вогнетривкими виробами носків ковшів розливальних для рідких феросплавів зливних міксерних Заміна футерівки вогнетривкими виробами горловин приймальних конвертерів та міксерів шоломів конвертерів Заміна футерівки вогнетривкими виробами чаш шлакових ковшів для перевезення рідкого металу ковшів дозувальних і роздавальних ковшів проміжних на УБРС поверхні пічних вагонів та інших елементів технологічного рухомого складу Заміна футерівки робочих і завалювальних вікон нагрівальних печей та їх елементів порогів рам коробок заслінок тощо Заміна футерівки стопорів шлакових електричних гармат забивання льоток Заміна футерівки хімічно стійкими матеріалами внутрішніх поверхонь травильних баків травильних ванн відстійників резервуарів Заміна футерівки плитами кам'яного лиття лійок тічок жолобів пристроїв позапічної обробки коксу рамп тощо Заміна футерівки жаростійкими матеріалами кузовів коксогасильних вагонів і коксовозних вагонів УСГК Заміна футерівки деталей змінного обладнання наведеного у додатку 2 до цього Положення зносостійкими твердосплавними пластинами Заміна елементів тролеїв мереж контактних тягових Вимірювання технічних параметрів: Вимірювання биття деталей що обертаються Вимірювання вібрації устаткування Вимірювання зазорів у всіляких вузлах устаткування Вимірювання розширення кладки опалювальних простінків печей і інших нагрівальних пристроїв Вимірювання вільних ходів деталей і вузлів устаткування Вимірювання зміщень тупикових упорів рейок Вимірювання опору ізоляції та інших параметрів з електробезпеки Визначення величини шкідливих викидів котлів і коксових печей Визначення крутних моментів на вузлах устаткування Випробування устаткування: Випробування високовольтні електротехнічного устаткування і електричних мереж Випробування гідравлічні устаткування трубопроводів з арматурою Випробування пневматичні устаткування трубопроводів з арматурою Випробування ретурбентів на герметичність Випробування газополуменевої апаратури Контроль і випробування електричних машин згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС і Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів ПБЕЕС Контроль і випробування комутаційної і розподільної апаратури згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль і випробування трансформаторів і перетворювачів згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль і випробування електричних мереж і кабельних ліній згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль і випробування електровимірювальних приладів пристроїв захисту блокування сигналізації зв'язку згідно з ПТЕЕС і ПБЕЕС Контроль стану та справності устаткування: Контроль затяжки моменту затяжки різьбових з'єднань устаткування Контроль справності контрольно-вимірювальних приладів устаткування Контроль справності приладів і пристроїв безпеки устаткування систем сигналізації захисту та блокування Контроль справності систем термостатування охолодження вентиляції Контроль справності автоматизованих систем керування технологічними процесами Контроль справності систем що забезпечують дотримання екологічних вимог Контроль справності стану елементів устаткування технологічних металоконструкцій трубопроводів арматури їх фундаментів та опор Контроль кріплень рейкових шляхів Контроль наявності та справності елементів систем охорони праці Контроль проектного положення устаткування і трубопроводів Контроль стану покриттів теплоізоляційних і антикорозійних устаткування та трубопроводів Контроль стану і положення робочих і сполучених поверхонь устаткування Контроль температурних режимів роботи устаткування і попередження його перегріву Контроль технічних параметрів що підлягають перевірці та регулюванню Контроль рівня робочих і технологічних рідин речовин реагентів що призначені для підтримки устаткування у роботоздатному стані Контроль характеристик зносу устаткування: Контроль величини зносу деталей і вузлів устаткування Контроль герметичності устаткування Контроль цілісності відсутності пошкоджень відколів розривів тріщин елементів устаткування і технологічних металоконструкцій Випробування дії елементів релейного захисту систем керування і регулювання електро- пневмо- і гідроприводами устаткування Огляд і експертиза вимірювальної апаратури устаткування трубопроводів технологічних металоконструкцій у випадках передбачених відповідними нормативними документами Відбирання проб для визначення стану окремих систем устаткування Відбирання проб з метою одержання характеристик навколишнього середовища Очищення об'єктів від технологічних відходів продуктів зносу та корозії осадів: Очищення бункерів резервуарів баків ємкостей відстійників шламонакопичувачів Очищення повітроводів пилопроводів газопроводів Очищення деталей і вузлів від нагару Очищення елементів устаткування апаратів і пристроїв від бруду відкладень осаду накипу Очищення вогнетривкої футерівки Очищення фільтрів Продування устаткування і трубопроводів Промивання устаткування і трубопроводів Пропарювання устаткування і трубопроводів Протирання устаткування Видалення пилу бруду мастила шлаку окалини просипу сировини і продуктів переробки технологічного сміття із робочої зони Наладка устаткування Переточування валків Перевірка контрольно-вимірювальних приладів Підтримання у справному стані огорож перехідних містків та інших елементів забезпечення безпечної роботи персоналу Проведення технічних оглядів устаткування Перевірка режимів роботи устаткування Ревізія устаткування арматури систем керування Регулювання механізмів і систем керування устаткуванням Регулювання натягу пасів ланцюгів конвеєрних стрічок Технічне діагностування стану устаткування і вогнетривкої кладки Усунення дрібних дефектів устаткування Додаток 1 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 Додаток 2 до пункту 6.9.3 Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу ПЕРЕЛІК ЗМІННОГО ОБЛАДНАННЯ Агломераційне та випалювальне виробництво Борти палет машин агломераційних і випалювальних Броні перекидних стволів машин агломераційних Броні завитків нагнітачів Датчики протікання технологічних рідких продуктів Диски основні та покривні роторів ексгаустерів Диски покривні міксерів Колосники палет машин агломераційних і випалювальних Палети Живильники завиткові печей випалювальних Грати лінійного охолоджувача Ролики палет машин агломераційних і випалювальних Ролики візків спікальних Ротори ексгаустерів Візки спікальні та випалювальні Труби Вентурі мокрого очищення Коксохімічне виробництво Блок імпелера флотомашини Бункери вагонів вуглезавантажувальних Вібратори для обвалювання шихти вуглезавантажувальних вагонів силосів розвантаження залізничних вагонів Лійки телескопічні регулювання висоти навантаження бункерів Головки штанг виштовхувальних печей коксових Горловини приймальні та кришки стояків коксових батарей Ємкості накопичення представницьких проб шихти вугілля коксу Затвори башт горловин і кришок стояків коксових батарей Затвори коксосортування Затвори рамп коксових Каретки механізму чищення дверей машин коксових Коксонапрямна ванна Колеса ходові та колісні пари машин коксових Копіри управління затворами рамп коксових Кристалізатори барабанні Кришки люків планірних печей коксових Лопаті імпелерів Люки планірні печей коксових Відбірники проб шихти вугілля коксу Патрубки печей і стояків печей коксових Піногони кислих смолок сатураторів Перегородки розрівнювання шихти трамбувально-завантажувальних машин Пластини кристалізаторів Плити коксових рамп Плити рамні полотен фільтрів Піддони фасувальні машин трамбувально-завантажувальних Рами та кришки завантажувальних люків Розсікачі вагонів коксогасильних Ретурбент смолоперероблюючого цеху Розсікачі опалювальних систем печей коксових Свічки скидання газів установок сухого гасіння коксу Сегменти вакуум-фільтрів Секції внутрішньої насадки апаратів масообмінних Сопла пневмообвалювання бункерів і силосів башт вугільних Струни електрофільтрів Тарілки зливні апаратів мийних Пристрої струменеформувальні грануляторів Шибери бункерів вагонів вуглезавантажувальних Штанги виштовхувальні Штанги машин дверезнімальних Штанги планірні печей коксових Ящики смоляні газозбірників Доменне виробництво Амбразури повітряні Амбразури шлакові Балки пічні водоохолоджувані печей доменних Бандажі коксодробарок розсіву коксу Броні грохотів коксу Броні скіпів доменних печей Лійки малих конусів апаратів засипних Вантажі вимірників рівня шихти Затвори автоматичні на скіпах коксової дрібноти печей доменних Діжки повітряні Діжки шлакової льотки Ковші чавуновозні Кришки чавуновозних ковшів Молоток Костіна Пояси контактні засипних апаратів доменних печей Розподільники шихти Сегменти горловин холодильників вивантажувальної частини завантажувальної частини та конусної частини печі Сопла повітряних фурм Феросплавне виробництво Головки електродотримачів печей феросплавних Дно шлаковень Кожухи льотки Кільця шлаковень феросплавних печей Струмопроводи феросплавних печей Щоки контактні феросплавних печей Сталеплавильне виробництво Балки підп'ятові п'ятові водоохолоджувані передніх стінок мартенівських печей Головки затравки для витягання зливків з кристалізаторів установок безперервного розливання сталі Горловини шоломової частини конвертера Гребки водоохолоджувані Грязевловлювачі Днища конвертерів Затравки на електрошлакових і вакуумних електродугових печах Кристалізатори печей вакуумно-дугових електрошлакових Кристалізатори установок безперервного розливання сталі Льотки бункерів для засипки порогів Мундштуки машин завалочних Надставки під мульди на стелажах Пластини металеві для перекриття сифонних проводок Підвіски склепіння мартенівських печей Піддони мідні печей вакуумно-дугових і електрошлакових Підставки під чаші Пристрої навісні для перевезення виливниць надставок піддонів центрових Пробниці Ролики вторинного охолодження установок безперервного розливання сталі Ролики кристалізаторів установок безперервного розливання сталі Секції "0" для установок безперервного розливання сталі Стержні механізму регулювання струменя металу Пристрій захисту струменя рідкого металу аргоном Хоботи завалочних машин Шоломи конвертерів Штанги виміру температури рідкої сталі Електродотримачі Прокатне виробництво Балки підвісні кришок нагрівальних колодязів Балки підвісні методичних нагрівальних печей Барабани моталок розмотувачів Броні льоткові колодязів нагрівальних Броні подові стендів печей ковпакових Броні посаду печей нагрівальних Буфери пружинні Валки опорні прокатних станів Диски розмотувачів Затвори шиберні димоходів нагрівальних колодязів Кільця горловин кришок нагрівальних колодязів Конуси моталок і розмотувачів Корзини ванн травильних Кришки нагрівальних колодязів Лапи для підриву пачок Лінійки копірні станів прокатних Лінійки маніпуляторів станів прокатних Люльки кантувачів металу і столів підйомно-поворотних Напрямні апарати ковпакових печей Подина печі з висувним подом Ролики маніпуляторів Ролики окалинозламувачів Ролики преспроводок Ролики рольгангів печей нагрівальних агрегатів закалочних травильних агрегатів різання Ролики станинні прокатних станів Сегменти барабанів моталок Сегменти барабанів розмотувачів Сідла опорні Сопла ежекторів ковпакових печей Стакани запобіжні Стакани шлакові Столи провідкові летючих ножиць Візки штовхачів прокатних станів Упори укладальників листів Щоки моталок Калібрувальне виробництво Камери пальникові методичних нагрівальних печей Прокладки розподільні бугелів газових печей Різцеві головки токарно-обдиральних верстатів і ліній Грати бугелів Сухарі чавунні правильно-відрізних автоматів Екрани захисні газових печей Ковальсько-пресове устаткування основного виробництва Броні заслінок Грати піддонів Трубопрокатне та трубозварювальне виробництво Бленди та двері установок промивання та установок нанесення покриття лінії праймування Бленди камер установки знежирювання і промивання труб Бленди прохідні установки зовнішнього окалиноочищення Брехшпинделі Броні плити камер дробометів Вкладиші дефектоскопів установок ультразвукового контролю труб Лійки станів трубозварювальних Вставки в дорнові замки Вштовхувачі зливків прошивних станів Виштовхувачі зливків прошивних станів Головки калібруючі Головки ущільнення кінців труб Головки центратора для зварювання труб Диски опорні Диски упорів преса гідравлічного випробування труб Дробометні установки зовнішнього та внутрішнього очищення труб Заштовхувач ланцюговий станів зовнішнього зварювання Індуктори мідні Катоди плазмотронів Клин настроювання положення установки хроматування Клини зливколамачів Кільця дорнові Кронштейн бандажного тонного ролика екструдерного агрегата Лом-хоботи кантувальних машин Лопатки дробометів Мундштуки станів внутрішнього зварювання Надставки вштовхувачів прошивних станів Надставки штока екструдерного агрегата Напрямна головка гідромеханічного експандера стана зварювання труб у середовищі CO 2 Напрямні дорна Ножі напрямні всіх типів Оправка внутрішня з роликами стана зварювання труб у середовищі CO 2 Відбійники упора болванки нагрівальних печей Охолоджувачі холодильники темперуючих апаратів зон нагріву екструдерних агрегатів Планки пластини контактні прошивних станів Планки притискні прошивного стана зовнішнього зварювання труб Підвіски нагрівальних печей Призми гідропритискачів Призми опорні Призми упорні Провідки шпиндельні Рами для перевезення стоп-коліс і бандажів Різьбові надставки притискного гідроциліндра збирального преса Ролик верхній притискний стикозварювальної машини Ролик копіювального пристрою трубопідрізних верстатів Ролик важеля плазмотрона установки плазмового різання труб Ролики бандажні тонні екструдерних агрегатів Ролики зацентрівників заготовок Ролики кантувальні станів зовнішнього зварювання Ролики кантувальні трубопрокатного та трубозварювального станів Ролики магніні трубозварювальних станів Ролики напрямні та підтримувальні трубних моталок Ролики напрямні калібруючих головок Ролики напрямні кромкодоформувального стана Ролики заокруглювальної секції калібруючих головок Ролики оправок кромкодоформувальних станів Ролики прижимні машин догибочних Ролики прикатувальні та напрямні екструдерних агрегатів Ролики зварювальних клітей станів зварювання труб Ролики трайбапаратів Ролики центрувальних пристроїв кромкостругальних верстатів Сектор затискання труб трубопідрізних верстатів Змінні шестерні зварювальної головки трубозварювального стана Сопла установки знежирювання і промивання труб Стакани упорно-регулювального механізму виробництва труб з заготовок Візки для термічної обробки труб Штовхачі верхні та нижні колесопрокатного і кольцебандажного виробництва Штовхачі прокатних кантувальних машин і зштовхувачі труб Вузол верхніх і нижніх опорних роликів кромкостругальних верстатів Вузол обертання заднього упору стикозварювальної машини Вузол упорного ролика стикозварювальної машини Вузол упорного ролика зачисного пристрою Фланці втулки шайби замкові манжетотримачі випробувальних головок гідравлічних пресів випробування труб Хоботи машин завантаження і вивантаження кільцевих печей Центрувачі Ланцюг ланцюгового заштовхувача кромкодоформувального стана Шайба мотальна з розпіркою установки намотування штаби агрегата поздовжнього різання Шайби магнітні листоукладальників трубоелектрозварювальних агрегатів Шайби ножові мотальних установок поздовжнього різання штаби Шибери пільгерстанів Шина масивна косорозташованих роликів установки для нанесення покриттів на труби Шнек черв'як екструдерного агрегата Штанга прошивного стана зовнішнього зварювання труб Електрод зварювальний у складі стана зварювання труб малого діаметра Труболиварне виробництво Втулки кристалізаторів Кристалізатори при напівбезперервному способі виробництва труб Патрони для стержнів Піддони при карусельному і відцентровому способах виробництва труб Розтруби при карусельному і напівбезперервному способах виробництва труб Ролики кристалізаторів при напівбезперервному способі виробництва труб Стержні металеві при напівбезперервному способі виробництва труб Чаші при напівбезперервному способі виробництва труб Метвиробне виробництво Барабани рознімні машин канатних Барабани станів волочильних Бердо для виробництва металевих сіток Гільзи штоки втулки напрямні пресів обмазувальних Деформатори пресові Каретки канатних машин Котушки та шпулі для дроту Котушки розмотувачів Кільця станів мокрого волочіння Механізми обтискні та витяжні для обтискання сталок Мильниці волочильних станів Підвіски для транспортування напівфабрикатів і готових виробів Реформувальні головки Рихтувальні пристрої Ролики ланцюгів волочильних станів Збирачі прядей в машинах канатних Столи провідкові клітей робочих Фігурки розмотувальні Шпулі зарядних котушок канатних машин Якорі печей відпалу Вогнетривке виробництво Броні притискні проміжні розпірні прес-форм Броні столів пресів Днища живильників Ланки шнеків пресів стрічкових Клини кріплення броней плит дробарок і млинів косинці Кільця ущільнювальні та листи стирання завантажувальних кареток і столів пресів Конуси гарячих головок печей холодильників і барабанів сушильних Крильчатки сит розтиральних Кришки оглядові тонельних кільцевих періодичних і газокамерних печей Кюбелі для сипучих матеріалів Мундштуки пресів стрічкових Плити проміжні тумби Полиці металеві вагонеток Рукава та змінні рухомі каретки механічних пресів Труби шнекових живильників печей нагрівальних обертових трубошнеки Пристрої пересипні барабанів сушильних і холодильників Ливарне устаткування допоміжних цехів Броні плити підмодельні Броні плити підопокові Броні плити пресуючі Лійки для дрібноти Гідрозатискачі Дуги Ківшики валів головок піскометів Пульверизатори Грати землерозпушувальні Ролики фарбомішалок Ролики мішалки рамної Стержні ливарні Центри глухі та обертові Шаблони для набивки футеровки Ковальсько-пресове устаткування допоміжних цехів Плити жаротривкі осаджувальні Змінне обладнання загальне для різноманітних виробництв Арматура привалкова прокатних і трубопрокатних станів проводки пропуски обвідні апарати тощо Арматура проводкова дискових і кромкокришильних ножиць Арматура робочого вікна печей Баби кульові та копрові Балки бугелів Балки і бруси охолоджувані для нагрівальних методичних і термічних печей Балки рейкоп'ятові Бандажі бігунів помельних і змішувальних валкових дробарок і пресів вальцевих котків коксодробарок Барабани кабельні Барабани нижні маятникових пилок Батареї акумуляторні Болти кріплення броні з гайками Бронесита Броні бронеплити облицювання бігунів помельних і змішувальних Броні плити дробарок рухомі та нерухомі Броні плити настилу робочих майданчиків Броні плити підпуансонні Броні плити порогові Броні плити розкочувального стола Броні плити шлаковиків печей Броні плити облицювання млинів Броні плити барабанів змішувачів Броні вентиляторів млинових парогвинтових Броні жолобів тічок бункерів лотків Броні класифікаторів Броні обрамування заслінок Броні відбійних щитів вагоноперекидачів Броні парогвинтових нагрівачів Броні живильників Броні пресів Броні холодильників станів прокатних Бруси подові та труби глісажні методичних нагрівальних печей Бугелі Бункери подачі сировини та напівфабрикатів Бутари млинів Вали з лопатями і пір'ями глиномішалок змішувачів шнеків Ванни вакуум-фільтрів ванни та кришки ванн для покриттів мастил та кислот Гвинти змінні стрічкових пресів Лійки навантажувальні розвантажувальні льотникові Пальники печей включаючи сопла та горловини Деки вакуум-фільтрів Деки дозаторів флотореагентів Диски живильників Дозатори Жолоби лотки транспортування сипучих рідких матеріалів шлаку відходів Жолоби лотки транспортування напівфабрикатів і готових виробів робочих тіл Заслінки вікон печей Затвори барабанні бункерів Затвори шиберні гарячого дуття димових лежаків Затвори шиберні сталерозливальних ковшів Зуби грейферів Зуби ковшів екскаваторів гідравлічних гусеничних тощо Зуби коронок для сколювачів футеровки й охолодей в ковшах для розливання чавуну Виливниці пробки виливниць надставки додаткові до виливниць кришки виливниць центрові виливниць Касети прокатних станів касети вертикальних валків прокатних станів Котки бігунів глином'ялок Кесони газові Ковші для рідких феросплавів Ковші дозувальні роздавальні Ковші лебідок скреперних елеваторів екскаваторів ковшових крокуючих роторних навантажувачів шахтних машин тощо Ковші проміжні для розливання сталі у виливниці Ковші установок безперервного розливання сталі ковші при напівбезперервному та відцентровому способах труболиварного виробництва Ковші шлакові Коліна фурмених приладів Колеса робочі землесосів і насосів піскових Колосники грохотів млинів Колосники дробарок Колосники печей випалювальних і сушильних обертових тощо Ковпаки ковпакових печей Кільця конвекторні Кільця сводові феросплавних та електросталеплавильних печей Кільця ущільнювальні електродних затискачів печей феросплавних та електропечей Контейнери контейнерні коробки реторти корзини короби для сировини та напівфабрикатів технологічних відходів Корзини дезінтеграторів і центрифуг Корпуси внутрішні насосів піскових шламових і землесосів технологічних димососів і вентиляторів гарячого дуття Кришки завалочних вікон Кришки сталерозливальних ковшів Крюки скоби кліщі для захвату та транспортування виробів Лійки розвантажувальні дешламаторів Лінійки напрямні станів прокатних Листи пісочних затворів колодязів нагрівальних Лопаті лопатки крилатки мішалок змішувачів бігунів стрічкових пресів холодильників обертових печей сушильних барабанів шнеків Люльки підвісні елеваторів Люнети металообробних верстатів Мульди Муфелі Приробки стрічкових пресів Напрямні моталок і проводки машин ув'язувальних кантувальних пристроїв Насоси прохідницькі шламові Насоси травильних ванн Носки зливних жолобів розливальних ковшів Носки змінні електрогармат Відвали глиномішалок бігунів помельних та змішувальних Патрубки вихідні бункерів Патрубки виливниць Патрубки тунельних кільцевих періодичних і газокамерних печей Живильники завиткові млинів Плити облицювальні вибухової ями Піддони для виливниць кокілей Піддони для напівфабрикатів і готових виробів Підігрівники штампів Проложки Рами завалювальних вікон храти завантажувальні та розвантажувальні храти колосникові всіх типів храти піддонів Ролики жолобчасті Ролики копіювальні Ролики напрямні Ролики опорні Ролики живильників пластинчастих Ролики подавальні Ролики притискні Ролики рольгангів машин правильних і правильно-полірувальних промаслювальних і мийних Ролики тягнучі машин правильних Ролики фрикційні Ротори димососів газодувок вентиляторів гарячого дуття Ротори шламових насосів Рукава рукавних фільтрів Сегменти зубчастих валків дробарок валкових Сектори перегородок млинів трубних Сектори живильників тарілчастих Секції склепінні печей нагрівальних електричних Сітки Сита Скіпи Сковзали Скоби для травильних ванн Змінні опорні вузли для прокатних валків на підшипниках рідинного тертя прошивних прокатних калібрувальних правильних і трубопрокатних станів Змінні опорні вузли для прокатних валків на підшипниках кочення прошивних прокатних калібрувальних правильних і трубопрокатних станів Совки завантажування металобрухту в конвертер Сопла гідромоніторів Спіралі класифікаторів Стопори сталерозливальних ковшів стопори шлакові Стропи Струни електрофільтрів електроди осаджувальні Візки для відкочування ковшів і виливниць Візки кабельні Візки струмознімачів Термозонди доменних печей Термопари Тічки навантажувальні розвантажувальні Тиглі Траки гусениць бурових верстатів бульдозерів екскаваторів перевантажувачів Форсунки Фурми повітряного і кисневого дуття Фурми пальників нагрівальних печей Фурми шлакові льоток Чани контактні Чаші шлакові Шлаковні для рідкого шлаку Шнеки бігунів живильників пресів Штанги вштовхувателів та виштовхувателів заготовок Електроди машин стикозварювальних Підйомно-транспортне устаткування Барабани шлюзових живильників барабани приводні натяжні відхильні стрічкових конвеєрів Боковини лінійки конвеєрів Грейфери грейферних і магнітогрейферних кранів Захвати пратценкранів Керни кліщів стриперних кранів Кліщі кранів Коліна пневмотранспортера глини Колісні пари мостових кранів Колісні пари спеціального рухомого складу: трансферкарів заправних і завалочних машин торкретмашин чавуновозів Крюки кранів Магнітні шайби кранів Полотна пластин живильників Струмоприймачі струмознімачі мостових кранів Труби лотки жолоби конвеєрів вібраційних Щелепи грейферів кранів для сипучих матеріалів і шлаків Технологічний автотранспорт Захвати вилочні автонавантажувачів Скати Тяги реактивні Підсилювачі гідравлічні Циліндри гальмівні Технологічний залізничний транспорт Блоки комплектних пристроїв з магнітними підсилювачами станцій управління електроприводами екскаваторів Борти поздовжні Швидкодіючі вимикачі та контролери електровозів Клини автоматичних зчепів Колодки гальмівні Контактори Зчепи автоматичні Струмоприймачі струмознімачі електровозів Тріангелі Термічне виробництво Лійки правильних машин Цех порошкової металургії Кожухи внутрішні середні та зовнішні Форсунки для розпилення металів Цех випробувань Броні печей Диски чавунні Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005