Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 21.10.2005 N 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. за N 1582/11862 Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва На виконання Указів Президента України від 12.05.2005 N 779 "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" та від 01.06.2005 N 901 "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики" стосовно прискореного перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва що додається. 2. З виходом цього наказу визнати таким що втратив чинність наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 грудня 1995 року N 258 "Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництва" зареєстрований в Мін'юсті України 13.03.96 за N 109/1134. 3. Управлінню економіки та організації будівництва забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. Міністр П.С.КАЧУР ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2005 р. за N 1582/11862 ПОЛОЖЕННЯ про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок та умови проведення консервації та розконсервації об'єктів та будов далі - об'єкт будова з нового будівництва реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств капітального ремонту будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення далі - будівництво . Консервації підлягають об'єкти будови будівництво та введення в дію яких не забезпечене фінансуванням або технічний рівень яких не відповідає сучасним вимогам. Положення є обов'язковим для використання під час проведення консервації та розконсервації об'єктів будов будівництво яких здійснюється із залученням державних і змішаних інвестицій та має рекомендаційний характер для об'єктів будов будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування. 1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: державні інвестиції - інвестиції спрямовані на створення або відновлення основних фондів джерелом яких є кошти Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим інших місцевих бюджетів власні та позичкові кошти державних підприємств установ та організацій; змішані інвестиції - інвестиції спрямовані на створення або відновлення основних фондів у загальному обсязі яких є частка державних інвестицій; консервація об'єкта будови - комплекс робіт та заходів пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об'єкта будови на якому припинено будівництво що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи які запобігають руйнації об'єкта будови ; розконсервація об'єкта будови - комплекс робіт та заходів пов'язаних із забезпеченням відновлення будівництва законсервованого об'єкта будови . 2. Порядок прийняття рішень про консервацію об'єкта будови 2.1. Рішення про консервацію об'єкта будови приймаються органами виконавчої влади - головними розпорядниками бюджетних коштів за поданням відповідних органів виконавчої влади - розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та суб'єктами господарської діяльності - замовниками забудовниками будівництва які приймали рішення про будівництво об'єкта будови що консервується. 2.2. Органи виконавчої влади суб'єкти господарської діяльності зазначені в пункті 2.1 які прийняли рішення про консервацію об'єкта будови видають наказ або інший розпорядчий документ далі - розпорядчий документ про консервацію об'єкта будови . Розпорядчий документ про консервацію об'єкта будови будівництво якого здійснювалось за рахунок змішаних інвестицій підлягає обов'язковому узгодженню з усіма інвесторами що забезпечували фінансування будівництва. 2.3. У розпорядчому документі про консервацію об'єкта будови обов'язково зазначаються: причини які обумовлюють прийняття рішення про консервацію; термін на який об'єкт будова консервується; джерела фінансування робіт та заходів з консервації що забезпечують збереження законсервованого об'єкта будови ; термін розроблення документації необхідної для проведення робіт з консервації об'єкта будови та забезпечення збереження устаткування конструкцій і матеріалів; організація відповідальна за збереження законсервованого об'єкта будови а також за збереження устаткування і матеріалів. 3. Обов'язки замовника будівництва під час консервації об'єкта будови 3.1. Після прийняття рішення про консервацію об'єкта будови замовник будівництва далі - Замовник зобов'язаний: а у місячний термін: за участю підрядника що здійснював будівництво далі - Підрядник скласти для кожного об'єкта будови : акт про припинення будівництва додаток 1 ; відомість стану об'єкта будови що підлягає консервації додаток 2 ; відомість незмонтованих конструкцій устаткування матеріалів і змонтованого спеціального обладнання що підлягає демонтажу тільки після вводу об'єкта в експлуатацію які залишаються на об'єкті будові та підлягають консервації додаток 3 ; відомість незмонтованих конструкцій устаткування і матеріалів які передаються на будівництво інших об'єктів будов додаток 4 ; за участю Підрядника та проектної організації скласти: перелік робіт з проведення консервації об'єкта будови ; перелік робіт і заходів необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта будови або його конструктивних елементів додаток 5 ; б у 2-місячний термін: оплатити Підряднику у разі необхідності проведення консервації об'єкта будови з незалежних від сторін обставин за виконані до консервації обсяги будівельно-монтажних робіт та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати в тому числі витрати з перевезення матеріальних цінностей на інші об'єкти якщо інше не передбачено договором підряду; скласти або доручити складання проектній організації та затвердити кошториси на проведення робіт з консервації об'єкта будови та витрат необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта будови або його конструктивних елементів на підставі відомостей та переліків робіт зазначених у підпункті "а" цього пункту. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін друга сторона може вимагати відшкодування збитків завданих зміною або розірванням договору. 4. Порядок проведення консервації об'єкта будови 4.1. Роботи з консервації об'єкта будови виконуються Підрядником який здійснював будівництво об'єкта будови до його консервації на підставі укладення додаткової угоди до договору підряду далі - додаткова угода якщо інше не передбачене договором підряду. За рішенням Замовника роботи з консервації об'єкта будови можуть також виконуватися іншим підрядником шляхом укладення з ним договору підряду на проведення робіт з консервації об'єкта будови . 4.2. Умовами додаткової угоди або договору підряду на проведення робіт із консервації об'єкта будови установлюються строки виконання робіт та умови приймання Замовником законсервованого об'єкта будови та його конструктивних елементів. 4.3. Розрахунки за виконані роботи та витрати з консервації об'єкта будови здійснюються на підставі документів що підтверджують вартість виконаних робіт та понесені витрати. 4.4. Підрядник зобов'язаний здати а Замовник прийняти законсервований об'єкт будову за актом про прийняття законсервованого об'єкта будови додаток 6 а також конструкції устаткування і матеріали які залишаються на об'єкті та підлягають консервації за відомістю незмонтованих конструкцій устаткування і матеріалів які залишаються на об'єкті будові та підлягають консервації додаток 3 . Вартість зазначених конструкцій устаткування і матеріалів які придбані Підрядником за його кошти і залишаються на об'єкті будові та підлягають консервації відшкодовуються Замовником. 4.5. Охорона законсервованого об'єкта будови забезпечується Замовником після підписання акта про прийняття законсервованого об'єкта будови . Вивезення із законсервованого об'єкта будови матеріальних цінностей Підрядником після підписання Замовником акта про прийняття законсервованого об'єкта будови забороняється. 4.6. За порушення строків виконання робіт з консервації об'єкта будови та строків розрахунків за виконані роботи з консервації прийняття законсервованих об'єктів будов і матеріальних цінностей визначених у додатковій угоді або договорі підряду на проведення робіт з консервації об'єкта будови сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства. 4.7. Після закінчення робіт з консервації об'єкта будови Замовник зобов'язаний здати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про консервацію об'єкта будови згідно з вимогами передбаченими нормативно-правовими актами щодо порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт. 4.8. Фінансування робіт та витрат які забезпечують збереження законсервованого об'єкта будови здійснюються Замовником за рахунок коштів виділених на зазначені цілі відповідно до наказу або іншого розпорядчого документа про консервацію об'єкта будови . 5. Порядок проведення розконсервації об'єкта будови 5.1. Рішення про розконсервацію об'єкта будови та подальше поновлення будівництва приймається органами виконавчої влади або суб'єктами господарської діяльності зазначеними в пункті 2.1 які приймали рішення про консервацію об'єкта будови або їх правонаступниками. 5.2. Органи виконавчої влади або суб'єкти господарської діяльності які прийняли рішення про розконсервацію об'єкта будови зазначені в пункті 5.1 або їх правонаступники видають наказ або інший розпорядчий документ про розконсервацію об'єкта будови та подальше поновлення будівництва. 5.3. У розпорядчому документі обов'язково зазначаються джерела фінансування продовження будівництва об'єкта будови а також робіт та заходів із розконсервації об'єкта будови . Фінансування витрат на складання кошторису з розконсервації об'єкта будови а також витрат на роботи з розконсервації включаючи відбудовні здійснюється за рахунок коштів передбачених на продовження будівництва. 5.4. Після прийняття розпорядчого документа про розконсервацію та поновлення будівництва об'єкта будови Замовник: складає за участю проектної організації яка розробила проект будівництва об'єкта будови акт про технічний стан конструкцій об'єкта будови і можливість продовження будівництва а в разі її відсутності - залучає іншу проектну організацію для проведення експертизи технічного стану конструкцій об'єкта будови і можливості продовження будівництва; укладає додаткову угоду до договору з проектною організацією на продовження авторського нагляду за будівництвом а в разі її відсутності - договір з іншою проектною організацією на здійснення такого нагляду відповідно до вимог законодавства; отримує в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на поновлення будівництва об'єкта будови в установленому порядку; укладає додаткову угоду до договору підряду з Підрядником який здійснював будівництво об'єкта будови до його консервації а в разі зміни Підрядника визначає в установленому законодавством порядку іншого підрядника та укладає договір підряду на виконання робіт з продовження будівництва; у разі потреби виконує інші дії пов'язані з виконанням функцій Замовника. 5.5. Передавання об'єкта будови Підряднику на продовження будівництва здійснюється Замовником з оформленням відповідного акта та за наявності документа про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва зазначеного в пункті 5.4 цього розділу. 5.6. Облік Замовником витрат на консервацію та розконсервацію об'єкта будови здійснюється відповідно до вимог законодавства щодо обліку капітальних вкладень та основних засобів. Начальник Управління економіки та організації будівництва Т.О.Шарапова Додаток 1 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 АКТ про припинення будівництва Складено 200 року /назва об'єкта будови його проектна потужність та адреса розташування / Ми що нижче підписалися: Замовник керівник підприємства яке будується / прізвище ініціали / Підрядник керівник генпідрядної будівельної організації / прізвище ініціали / на підставі наказу рішення /дата номер / /назва органу виконавчої влади або суб'єкта господарської діяльності що прийняв рішення / про консервацію об'єкта будови склали цей акт про те що будівництво об'єкта будови припинено у стані відображеному в таких відомостях: 1. Відомість стану об'єкта будови що підлягає консервації. 2. Відомість незмонтованих конструкцій устаткування матеріалів та змонтованого спеціального обладнання які залишаються на об'єкті та підлягають консервації. 3. Відомість незмонтованих конструкцій устаткування і матеріалів які передаються на будівництво інших об'єктів будов . Указані відомості є невід'ємною частиною цього акта. Акт складений у примірниках. Замовник Підрядник керівник підприємства керівник генпідрядної яке будується будівельної організації /підпис М.П./ /підпис М.П./ Додаток 2 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 Найменування Замовника Орган державного управління Найменування об'єкта будівництва будови ВІДОМІСТЬ стану об'єкта будови який підлягає консервації /тис.грн./ ------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Дата | Дата | Договірна | Вартість виконаних буді- | Фактичні | | конструктивних |початку|зупинки| ціна | вельно-монтажних робіт на |витрати на дату| |елементів видів| будів-|робіт з| вартість | час зупинки будівництва в | припинення | | робіт і витрат | ництва|будів- |у цінах що| цінах що склалися на |будівництва що| | | | ництва| діють на |момент складання відомості | обліковуються | | | | | момент |---------------------------| на балансі | | | | | складання | виконання | складання | Замовника | | | | | відомості | робіт | відомості | | | | | | |-------------+-------------| | | | | | |Усього|у т.ч.|Усього|у т.ч.| | | | | | | | БМР | | БМР | | |----------------+-------+-------+-----------+------+------+------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- Примітки. 1. Договірна ціна вартість за графою 4 заповнюється за об'єктом будовою в цілому. 2. Відомість складається окремо за кожним припиненим будівництвом об'єктом будовою . Замовник Підрядник /підпис М.П./ /підпис М.П./ Додаток 3 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 Найменування Замовника Орган державного управління Найменування об'єкта будівництва будови ВІДОМІСТЬ незмонтованих конструкцій устаткування і матеріалів які залишаються на об'єкті та підлягають консервації /тис.грн./ ---------------------------------------------------------------------- | Наймену-|Оди- |Кіль-| Вартість одиниці | Загальна вартість | При-| |вання ус-|ниця |кість|--------------------+-------------------|мітка| | татку- |вимі-| | у цінах |у цінах | у цінах |у цінах | | | вання | ру | |придбання |що діють |придбання |що діють| | |конструк-| | | з ураху- | на час | з ураху- | на час | | | цій і | | | ванням |складання| ванням |складанн| | | мате- | | | поточної |відомості| поточної |відомост| | | ріалів | | |переоцінки| |переоцінки| | | |---------+-----+-----+----------+---------+----------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------- Замовник Підрядник /підпис М.П./ /підпис М.П./ Додаток 4 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 Найменування Замовника Орган державного управління Найменування об'єкта будівництва будови ВІДОМІСТЬ незмонтованих конструкцій і матеріалів які передаються на будівництво інших об'єктів будов /тис.грн./ ---------------------------------------------------------------------- | Наймену-|Оди- |Кіль-| Вартість одиниці | Загальна вартість | При-| |вання ус-|ниця |кість|--------------------+-------------------|мітка| | татку- |вимі-| | у цінах |у цінах | у цінах |у цінах | | | вання | ру | |придбання |що діють |придбання |що діють| | |конструк-| | | з ураху- | на час | з ураху- | на час | | | цій і | | | ванням |складання| ванням |складанн| | | мате- | | | поточної |відомості| поточної |відомост| | | ріалів | | |переоцінки| |переоцінки| | | |---------+-----+-----+----------+---------+----------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------- Замовник Підрядник /підпис М.П./ /підпис М.П./ Додаток 5 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 Найменування Замовника Орган державного управління Найменування об'єкта будівництва будови ПЕРЕЛІК робіт і заходів необхідних для забезпечення збереження законсервованого об'єкта будови або його конструктивних елементів ------------------------------------------------------------------ | Найменування видів робіт |Одиниця виміру| Обсяги робіт які | | і заходів | |підлягають виконанню| |----------------------------+--------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | ------------------------------------------------------------------ --------------- Примітка. Один примірник Переліку передається проектній організації яка складає кошторис на проведення робіт з консервації об'єктів. Склад і обсяг робіт можуть бути уточнені проектною організацією в процесі складання кошторису. Замовник /підпис М.П./ Підрядник /підпис М.П./ Проектна організація /підпис М.П./ Додаток 6 до Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва затвердженого наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 21.10.2005 N 2 АКТ про прийняття законсервованого об'єкта будови Складено 200 року /найменування об'єкта будови його проектна потужність та адреса розташування/ Ми що нижче підписалися: Підрядник керівник генпідрядної будівельної організації /прізвище ініціали/ Замовник керівник підприємства яке будується /прізвище ініціали/ склали цей акт про те що Підрядник здав а Замовник прийняв законсервований об'єкт будову конструкції матеріали та устаткування Додатки номер згідно з додатковою угодою або договором підряду /номер дата/ до договору підряду /номер дата/ Акт складений у примірниках з додатками без додатків Підрядник Замовник керівник генпідрядної керівник підприємства будівельної організації яке будується /підпис/ М.П. /підпис/ М.П.