Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів , визначення методів їх використання

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 02.06.2003 м. Київ № 243 Зареєстровано в Мін’юсті Про затвердження Порядку 29.08.03 № 752/8073 здійснення медико- біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання Відповідно до ст. 16 Закону України “Про курорти" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх вико-ристання додається . 2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Дер-жавного секретаря Головного державного санітарного лікаря України Лапушенко О.В. Міністр А.В. Підаєв Перший заступник Державного секретаря Головний державний санітарний лікар України О.В. Лапушенко Заступник Державного секретаря О.М.Орда Голова Державного департаменту з питань діяльності курортів Б.Ф. Омецинський Начальник Головного санепідуправління Перший заступник Головного державного санітарного лікаря України С.П. Бережнов Головний метролог МОЗ України А.М. Ніколенко Начальник управління справами М.П. Мотюк Начальник юридичного відділу М.Г. Бєлотєлов Реєстр розсилки: До справи - 3 прим. Керівництву - 6 прим. Омецинський 253 82 18 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 02.06. 2003 № 243 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЦІННОСТІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає послідовність та етапи проведення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів та методів їх використання. 1.2. Порядок визначає умови видачі медичного бальнеологічного висновку за результатами комплексних медико-біологічних кліматологічних геолого-гідрологічних курортологічних та інших дослідницьких робіт щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів. 2 Визначення термінів У даному Порядку використовуються такі терміни та визначення: Методи використання природних лікувальних ресурсів визначаються інструкцією щодо їх використання з метою лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань. Мінеральні природні води – природні підземні мінеральні води об’єктів родовищ що характеризуються певним та стабільним фізико-хімічним складом умістом біологічно активних компонентів та сполук відповідно до кондицій установлених для кожного об’єкта родовища які використовуються без додаткової обробки що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості. Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування визначені в додатку 1. Фасовані природні підземні мінеральні лікувально-столові лікувальні води – мінеральні води які розлито в герметичну тару для реалізації. Фасовані природні підземні мінеральні лікувально-столові води – природні підземні мінеральні води об’єктів родовищ які мають лікувальні властивості характеризуються мінералізацією від 1 0 до 8 0 г/дм3 стабільністю фізико-хімічного складу умістом біологічно активних компонентів та сполук нижчим за прийняті бальнеологічні норми відповідно до вимог кондицій установлених для кожного об’єкта родовища які використовуються без додаткової обробки що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості згідно з медичним бальнеологічним висновком. Мінеральні природні лікувально-столові води застосовуються як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої при несистематичниму вживанні на протязі не більше 30 днів з інтервалом 3-6 місяців. Природні підземні мінеральні лікувальні води – природні підземні мінеральні води об’єктів родовищ які мають виражену лікувальну і профілактичну дію на організм людини характеризуються мінералізацією більше 8 0 г/дм3 або меншою при умісті в них біологічно активних компонентів та сполук не нижче прийнятих бальнеологічних норм додаток1 відповідно до кондицій установлених для кожного об’єкта родовища вода яких використовується без додаткової обробки що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості згідно з медичним бальнеологічним висновком. Мінеральні природні лікувальні води використовуються тільки з лікувальною метою за призначенням лікаря відповідно до медичних показань. Води з мінералізацією від 1 0 до 1 5 г/дм3 досліджують на біологічну активність для визначення їх типу: столові або лікувально-столові води. Розведені мінеральні води - води які одержані шляхом розведення природних підземних мінеральних вод природними підземними мінеральними водами з мінералізацією до 1 5 г/дм3 що дає змогу їх використання у курортній та позакурортній практиці. Грязі лікувальні пелоїди – торфові сапропелеві мулові сульфідні прісноводні глинисті мули сопкові гідротермальні мули складені із мінеральних та органічних речовин що пройшли складні перетворення внаслідок фізико-хімічних хімічних біохімічних процесів та являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу яка застосовується у нагрітому стані для грязелікування. Основні типи лікувальних грязей визначені в додатку 2. Морська вода - води земної поверхні що зосереджені в морях. Характеризуються стабільністю співвідношення концентрацій основних іонів незалежно від їх абсолютних концентрацій загальною мінералізацією від 6 до 18 г/дм3 постійним сольовим складом у якому 80 % припадає на хлорид натрію 20 % - на солі кальцію магнію калію брому тощо. Озокерит гірський віск –групова класифікаційна назва бітумів масляна частина яких складена твердими вуглеводнями переважно парафінового ряду церезини . Ропа – насичена солями вода соляних озер лиманів порожнин і пор донних відкладів. Бішофіт – заключний продукт галогенезу який утворюється на останній стадії формування соляних відкладів сульфатного типу багатих магнієм. Преформовані засоби - препарати на основі природних лікувальних ресурсів: води з харчовими та рослинними домішками грязьові розчини різнорозчинникові грязьові витяжки грязьові маси з домішками неорганічних органічних сполук та біологічно активних компонентів які справляють лікувальну чи профілактичну дію на організм людини при внутрішньому або зовнішньому застосуванні. Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів - науково-експериментальне обґрунтування ефективності та безпечності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів можливості їхнього використання з метою лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань. Кліматологічні дослідження – вивчення особливостей клімату його формування і географічного розповсюдження. Геолого-гідрологічні дослідження – геологічні гідрогеологічні та гідрологічні дослідження природних лікувальних ресурсів їх походження умов залягання фізичних і хімічних властивостей взаємодії з гірськими породами атмосферними та поверхневими водами закономірностей явищ та процесів у них а також можливості їх практичного використання. Курортологічні дослідження – вивчення дії комплексу природних чинників притаманних даній місцевості щодо надання їй статусу курорту характеристика ландшафтних кліматичних інженерно-геологічних умов природних лікувальних ресурсів можливості їх використання з метою лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань визначення методів їх використання тощо . Дослідження випробування – експериментальне визначення кількісних і або якісних характеристик властивостей об’єкта досліджень. Випробування бувають: досліджувальні визначальні які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об’єкта; порівняльні – для порівняння характеристик об’єктів; контрольні – для встановлення відповідності об’єкта згідно з нормативними вимогами. Доклінічні дослідження природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів – комплекс гідрогеологічних фізико-хімічних мікробіологічних санітарно-епідеміологічних фізіологічних та інших досліджень у процесі яких обґрунтовуються їх ефективність та безпека. Клінічні випробування природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів – вивчення на людині їх ефективності та безпеки з метою виявлення або підтвердження бальнеологічних та інших властивостей можливих побічних реакцій при застосуванні. Клінічна база - науковий лікувально - профілактичний заклад Міністерства охорони здоров'я України визначений для проведення клінічних випробувань. Відповідність вимогам чинного стандарту – дотримання всіх установлених вимог до природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів відповідно до вимог нормативних документів – Галузевого стандарту ГСТУ42.10-02-96 " Води мінеральні лікувальні. Технічні умови" Державного стандарту ДСТУ 878-93 " Води мінеральні питні. Технічні умови" та інших технічних умов. Аналіз – експериментальне визначення умісту одного або ряду компонентів речовини в пробі фізичними фізико-хімічними або іншими методами. Медичний бальнеологічний висновок – висновок на підставі комплексних медико-біологічних та інших спеціальних досліджень складу та властивостей природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів щодо можливості використання з метою лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань; документ який регламентує якість природних лікувальних ресурсів а також кондиційний склад корисних і шкідливих для людини компонентів. Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів – медико-біологічні дослідження терміну придатності природних лікувальних ресурсів до споживання упродовж якого вони зберігають свої властивості відповідно до вимог нормативної документації. Польові роботи – комплекс досліджень які проводяться на місці видобутку природних лікувальних ресурсів. Включають: ідентифікацію об'єкта досліджень пошукове обстеження гірничо-санітарну оцінку території визначення умісту компонентів які легко зазнають змін при зберіганні та транспортуванні відбір проб на хімічний радіологічний і мікробіологічний аналізи контрольні заміри гідрогеологічних параметрів водопунктів щодо встановлення їх відповідності режиму експлуатації родовища перевірку відповідності обладнання місця видобутку нормативним вимогам. Польові роботи є обов’язковою складовою частиною досліджень при медико-біологічній оцінці природних лікувальних ресурсів та розробці кондицій. 3.Організація науково-дослідних робіт щодо здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів 3.1 Випробувальна установа Організацію та здійснення комплексних медико-біологічних кліматологічних геолого-гідрологічних курортологічних та інших дослідницьких робіт природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів надання медичного бальнеологічного висновку щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів які використовуються у санаторно-курортній мережі або позакурортно у т.ч. для промислового використання за дорученням Міністерства охорони здоров’я України виконує Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України далі - Інститут який атестований та акредитований в установленому порядку на право проведення досліджень природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів. 3.2. Організація досліджень 3.2.1. Дослідження щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів далі - дослідження проводяться на підставі заяви яка подається фізичними або юридичними особами далі – Заявник до випробувальної установи далі – Виконавець . 3.2.2. Рішення про проведення досліджень приймається за наявності заяви Заявника до якої додаються: акт відбору проб за підписами Заявника та представника місцевих органів санепідслужби; копія паспорта водопункту для мінеральних вод ; довідка щодо санітарно-бактеріологічного стану об'єкта ; паспорт радіаційної якості об’єкта. 3.2.3. Дослідження проводяться відповідно до укладеного між Заявником та Виконавцем Договору. 3.3. Етапи досліджень 3.3.1. Дослідження природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів складаються з двох етапів: доклінічні дослідження; клінічні випробування. 3.3.2. Доклінічні дослідження природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів складаються з таких етапів: визначення перспективності використання; польові дослідження; лабораторні дослідження. Визначення перспективності використання здійснюється за результатами повного фізико-хімічного аналізу з метою встановлення концентрації компонентів та сполук які регламентуються нормативними документами з урахуванням результатів мікробіологічних аналізів а також розгляду геологічних документів. Результати досліджень оформляються у вигляді попереднього висновку у якому визначається перспектива практичного використання обґрунтовується доцільність подальшого вивчення. За необхідності попередній висновок підтверджується фізіологічними дослідженнями. Попередній висновок не може бути підставою для практичного застосування природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів. Польові роботи під час яких фахівці здійснюють необхідний комплекс досліджень безпосередньо на родовищі природного об'єкта включають: для водопунктів джерело свердловина мінеральних вод : ідентифікацію об’єкта досліджень; опис водопроявів; гірничо-санітарну оцінку ділянки робіт фіксується наявність чи відсутність джерел забруднення у тому числі потенційних – ферм вигрібних ям скотомогильників складів отрутохімікатів смітників тощо ; підготовку рекомендацій щодо практичного застосування водопункту; контрольні заміри гідрогеологічних параметрів – статичного та динамічного рівнів дебіту встановлення відповідності режиму та характеру експлуатації запасам паспортним даним водопункту; періодичне визначення концентрації радону; польові фізико-хімічні аналізи; відбір проб для подальшого дослідження в лабораторних умовах; для родовищ лікувальних грязей: пошукове обстеження об’єкта досліджень; гірничо-санітарну оцінку ділянки робот фіксується наявність чи відсутність джерел забруднення у тому числі потенційних - ферм вигрібних ям скотомогильників складів отрутохімікатів смітників тощо ; опис характеру рельєфу рослинного покрову умов водно-мінерального живлення; вимір площі родовища виявлення найбільш перспективної ділянки об’єкта для більш детальних досліджень; зондувальне буріння на найбільш перспективних ділянках родовища з відбором проб грязі ; відбір проб грязі і ропи на різні види аналізів кількість проб визначається програмою наукових досліджень грязьового родовища ; отримання грязьового розчину; відбір проб для подальшого дослідження в лабораторних умовах . Для родовищ бішофіту озокериту та інших природних лікувальних ресурсів обсяг польових робіт для кожного конкретного об'єкта визначається складається в залежності від специфіки геологічних умов їх розміщення у природі. Лабораторні дослідження які мають на меті встановлення рівня стабільності хімічного складу концентрацій біологічно активних компонентів та сполук токсичних компонентів оцінки мікробіологічного стану за результатами 3-4 за необхідності й більше аналізів виконуються протягом 6-12 місяців. За необхідності проводяться фізіологічні дослідження на тваринах. Для об'єктів з лікувальними властивостями за результатами доклінічних досліджень розробляються рекомендації для проведення клінічних випробувань. 3.3.3. Клінічні випробування - виконуються на клінічних базах –спеціалізованих наукових лікувально-профілактичних закладах визначених МОЗ України у кожному конкретному випадку. Клінічні випробування здійснюються в порядку встановленому МОЗ України. Звіт за результатами клінічних випробувань підписаний керівником клінічної бази відповідальним виконавцем та завірений печаткою установи подається до Інституту. За результатами клінічних випробувань розробляється інструкція щодо використання природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів у лікувальній практиці яка затверджується Вченою радою Інституту де визначаються медичні показання додатки 3-6 основні протипоказання додатки 7- 10 . Два примірники звіту про науково-дослідну роботу передаються Заявнику два примірники разом з пакетом документів що були представлені для виконання досліджень зберігаються у Виконавця. 3.3.4. Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів видається за результатами доклінічних та клінічних досліджень які оформлюються у вигляді медичного бальнеологічного висновку додаток 11 . 3.3.5. Звіт про науково-дослідну роботу та медичний бальнеологічний висновок передаються Заявнику для практичного використання. 3.3.6. Медичний бальнеологічний висновок підлягає перегляду в разі якщо під час його дії сталися зміни: чинного законодавства України; режиму експлуатації родовища природних лікувальних ресурсів; основних компонентів складу у тому числі і біологічно активних; показань та протипоказань щодо застосування; впровадження нових методів аналізу природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів; медико-біологічного обґрунтування термінів придатності до споживання; технології виробництва. 3.4. Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання 3.4.1. Термін придатності до споживання природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів установлюється та обґрунтовується експериментально для кожного з видів природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів. 3.4.2. Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства . Для встановлення терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів проводяться дослідження з метою контролю стабільності їх складу та властивостей. Дослідження зразків у динаміці зберігання проводять при температурі що регламентована нормативною документацією на кожний об’єкт. Термін проведення експерименту дослідження за тривалістю повинен у 1 3 разу перевищувати припустимий термін придатності до споживання кожного об’єкту що досліджується. У мінеральних водах напоях на їх основі ропах грязьових розчинах різнорозчинникових грязьових витяжках визначають основні компоненти макроскладу органолептичні санітарно-хімічні показники а також показники кислотно-основних рН та окислювально-відновлювальних Еh властивостей уміст біологічно активних компонентів та сполук консервантів та добавок мікробіологічні показники. У лікувальних грязях та препаратах на їх основі - основні фізико-хімічні органолептичні показники показники кислотно-основних рН та окислювально-відновлювальних Еh властивостей уміст консервантів та добавок мікробіологічні показники. Періодичність контролю : для мінеральних вод та напоїв на їх основі – безпосередньо після початку досліджень та щомісяця протягом усього терміну досліджень; для лікувальних грязей та препаратів на їх основі - безпосередньо після початку досліджень та щомісяця протягом усього терміну досліджень; 3.4.3. При здійсненні медико-біологічної оцінки якості природних лікувальних ресурсів у тому числі преформованих засобів короткий скорочений та повний фізико-хімічні аналізи мінеральних вод напоїв на їх основі грязьових розчинів екстрактів розсолів виконуються в обсягах наведених в додатках 12 – 14 лікувальних грязей та препаратів на їх основі - згідно з додатками 15 -17. Цей Порядок узгоджений з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державним комітетом України з питань технічного реґулювання та споживчої політики. Голова Державного департаменту з питань діяльності курортів Б.Ф. Омецинський Додаток 1 до п. 2 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування Мінеральні води Діючий компонент Концентрація мг/дм3 питне зовнішнє 1 2 3 4 1.Природні столові Загальна мінералізація до 1000 0 2.Лікувальні без специфічних компонентів та властивостей Загальна мінералізація понад 1000 0 2.1 Малої мінералізації 1000 0-5000 0 2.2 Середньої мінералізації 5000 0-8000 0 2.3 Високої мінералізації 10000 0-35000 0 2.4 Розсільні 35000 0-15000 0 2.5 Міцні розсільні понад 150000 0 3.Лікувальні з умістом специфічних компонентів 3.1 Вуглекислі Розчинений вільний двоокис вуглецю СО2 понад 500 0 понад 1500 0 3.1.1 Слабковуглекислі 500 0-1500 0 3.1.2 Вуглекислі середньої концентрації середньовуглекислі 1500 0-2500 0 1500 0-2500 0 3.1.3 Сильновуглекислі зі спонтанним СО2 понад 2500 0 понад 2500 0 3.2 Сульфідні У залежності від значення рН води мають додаткову назву. При рН<6 5 од.рН -сульфідні при рН 6 5-7 5 од.рН -сульфідні -гідросульфідні при рН>7 5 од.рН –гідросульфідні Загальний сірководень Н2S+HS- понад 10 0 3.2.1 Слабкосульфідні 10 0-50 0 3.2.2 Сульфідні середньої концентрації середньосульфідні 50 0-100 0 3.2.3 Сильносульфідні понад 100 0 3.3 Радонові Радон Rn активність у Бк/дм3 понад 185 Бк/дм3 3.3.1 Дуже слабкорадонові 185-740 Бк/дм3 3.3.2 Слабкорадонові 740-1480 Бк/дм3 3.3.3 Радонові середньої концентрації середньорадонові 1480-7400 Бк/дм3 1 48-7 4 КБк/ дм3 3.3.4 Високорадонові понад 7400 Бк/дм3 7 4 КБк/ дм3 3.4 Миш'яковисті* Миш'як As понад 0 7 3.4.1 Миш'яковисті 0 7-5 0 1 5-5 0 3.4.2 Сильномиш'яковисті понад 5 0 3.5 Залізисті Залізо сума дво - і тривалентного Fe2++ Fe3+ понад 10 0 понад 10 0 3.5.1 Залізисті 10 0-40 0 10 0-40 0 3.5.2 Сильнозалізисті понад 40 0 понад 40 0 3.6 З підвищеним умістом органічних речовин Органічні речовини в перерахунку на вуглець органічний C орг. понад 5 0 Продовження додатка 1 3.7 Борні Ортоборна кислота Н3 ВО3 понад 35 0 понад35 0 3.8 Бромні** Бром Вr понад 25 0 понад25 0 3.9 Йодні** Йод I понад 5 0 понад5 0 3.10 Кремнієві Метакремнієва кислота Н2 SiO3 понад 50 0 понад50 0 * При питному застосуванні миш’яковистих вод доза води визначається за призначенням лікаря. ** Мінеральні води оцінюються за умістом брому та йоду відповідно до їх концентрації у натуральній воді або після відповідного розведення яке допускає їх використання за цільовим лікувальним призначенням. Додаток 2 до п. 2 Порядку здійснення медико - біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання Основні типи лікувальних грязей Типи і різновиди лікувальних грязей Мінералізація грязьового розчину г / дм 3 Уміст сульфідів % на нативну грязь Зольність % на суху речовину рН од. рН Торфові грязі Прісноводні Безсульфідні: низькозольні < 1 < 0 01 < 5 середньозольні < 1 < 0 01 5-20 3 5-7 6 високозольні < 1 < 0 01 > 20 4 4-7 6 Слабкосульфідні: низькозольні < 1 0 01-0 15 < 5 середньозольні < 1 0 01-0 15 5-20 високозольні < 1 0 01-0 15 > 20 6 8-7 3 Низькомінералізовані Безсульфідні: низькозольні 1-15 < 0 01 < 5 середньозольні 1-15 < 0 01 5-20 7 2-7 4 високозольні 1-15 < 0 01 > 20 7 0 Слабкосульфідні: низькозольні 1-15 0 01-0 15 < 5 4 0-7 5 середньозольні 1-15 0 01-0 15 5-20 високозольні 1-15 0 01-0 15 > 20 6 8-7 3 Мулові сульфідні грязі Низькомінералізовані Слабкосульфідні 1-15 0 01-0 15 > 90 6 0-9 0 Середньосульфідні 1-15 0 15-0 50 > 90 7 0-9 0 Сильносульфідні 1-15 > 0 50 > 90 7 0-9 0 Середньомінералізовані Слабкосульфідні 15-35 0 01-0 15 > 90 7 0-9 0 Середньосульфідні 15-35 0 15-0 50 > 90 7 0-9 0 Сильносульфідні 15-35 > 0 50 > 90 7 0-9 0 Високомінералізовані Слабкосульфідні 35-150 0 01-0 15 > 95 7 0-9 0 Середньосульфідні 35-150 0 15-0 50 > 95 7 0-9 0 Сильносульфідні 35-150 > 0 50 > 95 7 0-9 0 Соленасичені Слабкосульфідні > 150 0 01-0 15 > 95 7 0-9 0 Середньосульфідні > 150 0 15-0 50 > 95 7 0-9 0 Сильносульфідні > 150 > 0 50 > 95 7 0-9 0 Продовження додатка 2 Типи і різновиди лікувальних грязей Мінералізація грязьового розчину г / дм 3 Уміст сульфідів % на нативну грязь Зольність % на суху речовину рН од. рН Сопкові грязі Середньо- і високомінералізовані Безсульфідні 15-150 < 0 01 > 95 7 0-9 0 Сапропелеві грязі Прісноводні Безсульфідні: низькозольні < 1 < 0 01 < 30 7 0-9 0 Додаток 3 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД 1. Захворювання органів травлення 1.1. Хронічні гастрити з підвищеною секреторною функцією шлунка 1.2. Хронічні гастрити зі зниженою секреторною функцією шлунка 1.3. Хронічні гастрити з нормальною секреторною функцією шлунка 1.4.Невиразкові диспепсії 1.5. Неускладнена виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки 1.6. Хвороби прооперованого шлунка 1.7.Хронічні запальні захворювання товстої кишки що супроводжуються проносами 1.8.Дискінезія кишківника із схильністю до закрінів 1.9.Хронічні захворювання печінки жовчного міхура та жовчних шляхів різного походження 1.10. Жовчнокам’яна хвороба за винятком станів які вимагають хірургічного втручання 1.11.Дискінезії жовчних шляхів та жовчного міхура 1.12.Хронічні панкреатити 2. Хвороби обміну речовин 2.1. Ожиріння аліментарне подагра сечокислий діатез 2.2.Цукровий діабет 2.3.Хвороби щитовидної залози 3. Захворювання нирок та сечовивідних шляхів 3.1. Хронічні пієліти та цистити 3.2. Сечокам’яна хвороба без порушень прохідності сечовивідних шляхів 4. Захворювання системи кровообігу 4.1. Вегето-судинна дистонія 4.2.Ішемічна хвороба серця 5. Хвороби центральної нервової системи 5.1. Неврози 5.2. Нейроциркуляторні дистонії 5.3. Астено - невротичні розлади 6. Хронічні інтоксикації у тому числі професійні солями важких металів радіонуклідами 7. Залізодефіцитні анемії Додаток 4 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ 1. Захворювання кістково-м’язової системи 1.1. Артрити і поліартрити нетуберкульозного походження 1.2. Ревматоїдний артрит у неактивній фазі 1.3. Деформівний артроз 2. Захворювання та наслідки травм органів опору та руху 2.1. Артрози 2.2.Подагра 2.3. Остеохондрози 2.4. Наслідки пологових травм 3. Захворювання периферичної нервової системи 3.1. Травми нервів закінчень 3.2. Наслідки нейроінфекцій 4. Гінекологічні захворювання 4.1. Хронічний сальпінгіт 4.2. Оофорит 4.3. Хронічний параметрит 4.4.Тазові спайки черева 4.5 .Неправильне положення матки 4.6 .Безплідність 5. Захворювання судин 5.2. Облітеруючий атеросклероз 5.2. Варикозне розширення судин 5.3. Постфлебітичний синдром 5.4. Венозна недостатність після тромбофлебіту з відсутністю трофічних змін шкіри 6. Хронічний простатит чоловіче безпліддя 7. Захворювання шкіри 7.1. Органічний і дифузний нейродерміт 7.2. Екзема всіх різновидів поза стадії загострення 7.3. Псоріаз у стаціонарній та регресивних стадіях 7.4. Хронічні дерматози 7. Захворювання верхніх дихальних шляхів 7.1. Часті гострі респіраторні вірусні інфекції 7.2. Хронічні бронхіти 7.3. Хронічні риніти 8. Захворювання вуха горла носа 8.1. Хронічні отити 8.2. Хронічні ларингіти та тонзиліти 8.3. Захворювання носових пазух Додаток 5 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ 1. Захворювання кістково-м’язової системи і сполучної тканини 1.1. Артрити і поліартрити нетуберкульозного походження 1.2. Ревматоїдний артрит у неактивній фазі 1.3. Деформівний артроз 2. Захворювання та наслідки травм органів опору та руху 2.1. Артрози 2.2. Подагра 2.3. Остеохондрози 2.4. Наслідки пологових травм 3. Захворювання периферичної нервової системи 3.1. Травматичні неврити 3.2. Наслідки нейроінфекцій 4. Гінекологічні захворювання 4.1. Хронічний сальпінгіт 4.2. Оофорит 4.3. Хронічний параметрит 4.4. Тазові спайки черевини 4.5. Неправильне положення матки 4.6. Безпліддя 5. Захворювання судин 5.1. Облітеруючий атеросклероз судин кінцівок після тромбофлебіту без наявності трофічних змін шкіри 5.2. Варикозне розширення судин 5.3. Постфлебітичний синдром 5.4. Венозна недостатність 6. Хронічний простатит чоловіче безпліддя 7. Захворювання шкіри 7.1. Органічний і дифузний нейродерміт 7.2. Екзема усіх різновидів поза стадії загострення 7.3. Псоріаз у стаціонарній та регресивній стадіях 7.4. Хронічні дерматози 8. Захворювання верхніх дихальних шляхів 8.1. Часті гострі респіраторні вірусні інфекції 8.2. Хронічні бронхіти 8.3. Хронічні риніти 9. Захворювання вуха горла носа 9.1. Хронічні отити 9.2. Хронічні ларингіти та тонзиліти 9.3. Захворювання носових пазух Додаток 6 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БІШОФІТУ 1. Захворювання органів опору та руху 1.1. Деформівний артроз 1.2. Ревматоїдний артрит 1.3. Остеохондроз 1.4. Радикуліт 1.5. Люмбалгії 1.6. М'язові контрактури 2. Захворювання судин 2.1. Гіпертонічна хвороба 2.2. Вегето-судинні дистонії 3. Пародонтоз Додаток 7 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПИТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД 1. Загострення запального процесу в шлунку і кишківнику які супроводжуються блюванням нудотою кровотечею різким больовим синдромом 2. Жовчнокам’яна хвороба і гострий холецистит які потребують хірургічного втручання 3. Порушення просування харчових мас шлунково-кишковим трактом звуження стравоходу і воротаря різко виражений гастроптоз 4. Сечокам’яна хвороба яка потребує хірургічного втручання 5. Різко виражена недостатність кровообігу Додаток 8 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ 1. Фотодерматози влітку 2. Остеомієліт в стадії загострення 3. Захворювання що супроводжуються патологічною ламкістю кісток 4. Комбіновані вади серця 5. Неревматичний кардит в активній фазі 6. Недостатність кровообігу будь-якого ступеня 7. Ревматизм неревматичний міокардит в активній фазі процесу 8. Ревматичний артрит з активністю запального процесу вище ?? ступеня 9. Хронічна ниркова недостатність Додаток 9 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ 1. Фотодерматози влітку 2. Остеомієліт у стадії загострення 3. Захворювання що супроводжуються патологічною ламкістю кісток 4. Комбіновані вади серця 5. Природжені вади серця за наявності недостатності кровообігу будь-якого ступеня 6. Неревматичний кардит в активній фазі 7. Недостатність кровообігу будь-якого ступеня 8. Ревматизм неревматичний міокардит в активній фазі процесу 9. Ревматичний артрит з активністю запального процесу вище ?? ступеня 10. Хронічна ниркова недостатність Додаток 10 до п. 3.3.3 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БІШОФІТУ 1. Індивідуальна непереносимість бішофіту або електропроцедур щодо електрофорезу з бішофітом 2. Доброякісні пухлини 3. Гостра стадія захворювань 4.Захворювання шкіри в ділянці дії препарату 5. Порушення серцевого ритму 6. Прогресуюча стенокардія 7. Вторинні гіпертензії 8. Явища декомпенсації за недостатності кровообігу Додаток 11 до п. 3.3.4 Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології 65014 м. Одеса-14 Лермонтовський пров. 6 Телефони: директор 0482 22-29-23 заст. директора 22-35-68 Факс 0482 22-35-68 e-mail: nii mrik@te.net.ua Медичний бальнеологічний висновок від 200 р. № Надано: назва організації установи підприємства юридичної особи адреса службовий телефон факс Об’єкт випробувань Місцезнаходження Сфера застосування та реалізації об’єкта Медичний бальнеологічний висновок видано на підставі: найменування НДР іншої документації Продовження додатка 11 За результатами НДР іншої документації: результати медичного бальнеологічного висновку Об’єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров’я людини: за основними фізико-хімічними показниками за медичними критеріями безпеки для здоров’я людини/ показниками за граничнодопустимими рівнями тощо Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе власник заявник виробник Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології Протокол засідання № від 200 р. Директор Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології підпис дата прізвище ім’я по батькові М.П Додаток 12 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання НАЗВА УСТАНОВИ ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № атестата акредитації КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХIМIЧНИЙ АНАЛIЗ ВОДИ " " 200 р. № Найменування Мiсцезнаходження глибина свр. м iнтервал водовiдбору м дебiт дм3/доб зниження м Дата вiдбору Пробу вiдiбрав Фiзичнi властивостi Запах бали Смак бали Прозорiсть Кольоровість град рН од. рН Двоокис вуглецю мг/дм3 % до маси Макрокомпонентний склад Катiони мг/дм3 екв. % Натрiй Na+ Калiй K+ Кальцiй Ca2+ Магнiй Mg2+ Сума катiонiв: Анiони Хлориди Cl- Сульфати SO42- *Карбонати CO32- *Гiдрокарбонати НСО3- Сума анiонiв: Загальна сума iонiв Формула хiмiчного складу води: Санiтарно-хiмiчнi показники мг/дм3 Нiтрит-iони Нiтрат-iони Iони амонiю Дата проведення аналізу Виконавці Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові М.П. Додаток 13 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання НАЗВА УСТАНОВИ ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № свідоцтва про акредитацію СКОРОЧЕНИЙ ФІЗИКО-ХIМIЧНИЙ АНАЛIЗ ВОДИ " " 200 р. № Найменування Мiсцезнаходження глибина свр. м iнтервал водовiдбору м дебiт дм3/доб зниження м Дата вiдбору Пробу вiдiбрав Фiзичнi властивостi Запах бали Смак бали Прозорiсть Кольоровість град Температура 0С** рН од. РН Eh мВ Двоокис вуглецю мг/дм3 % до маси Макрокомпонентний склад Катiони мг/дм3 екв. % Натрiй Na+ Калiй K+ Кальцiй Ca2+ Магнiй Mg2+ Сума катiонiв: Анiони Хлориди Cl- Сульфати SO42- - *Карбонати CO32- *Гiдрокарбонати НСО3- Сума анiонiв: Загальна сума iонiв Формула хiмiчного складу води: Продовження додатка 13 Санiтарно-хiмiчнi показники мг/дм3 Нiтрит-iони Нiтрат-iони Iони амонiю Специфiчнi бiологiчно активнi компоненти та сполуки мг/дм3 Йод Залiзо закисне* Бром Залiзо окисне* Метакремнiєва кислота Радон Бк/дм3** Ортоборна кислота Вуглець органiчний Миш`як *Двоокис вуглецю **Сiрководень * Виконуються в стаціонарних або в польових умовах. ** Виконуються тільки в польових умовах. Дата проведення аналізу Виконавці Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові М.П. Додаток 14 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання НАЗВА УСТАНОВИ ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № атестата акредитації ПОВНИЙ ФІЗИКО-ХIМIЧНИЙ АНАЛIЗ ВОДИ " " 200 р. № Найменування Мiсцзнаходження Заявник глибина свр. м iнтервал водовiдбору м дебiт дм3/доб зниження м Дата вiдбору Пробу вiдiбрав Фiзичнi властивостi Запах бали Смак бали Прозорiсть Кольоровість град Температура 0 С** рН* од .рН Eh мВ Двоокис вуглецю мг/дм3 % до маси Кисень мг/ дм3** Сірководень мг/дм3 Макрокомпонентний склад Катiони мг/дм3 екв. % Натрiй Na+ Калiй K+ Кальцiй Ca2+ Магнiй Mg2+ Сума катiонiв: Анiони Хлориди Cl- Сульфати SO42- *Карбонати CO32- *Гiдрокарбонати НСО3- Сума анiонiв: Загальна сума iонiв Формула хiмiчного складу води: Продовження додатка 14 Санiтарно-хiмiчнi показники мг/дм3 Нiтрит-iони Нiтрат-iони Iони амонiю Специфiчнi бiологiчно активнi компоненти та сполуки мг/дм3 Йод Залiзо закисне* Бром Залiзо окисне* Метакремнiєва кислота Радон Бк/ дм3** Ортоборна кислота Вуглець органiчний Миш`як Дiоксид вуглецю* Сiрководень** Показники безпеки мг/дм3 Кадмiй Миш`як Ртуть Цинк Селен Фтор Свинець Стронцiй Хром Феноли Хром 6+ Мiдь Уран Радiй * Виконуються в стаціонарних або в польових умовах. ** Виконуються тільки в польових умовах. Дата проведення аналізу Виконавці: Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові М.П. Додаток 15 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання НАЗВА УСТАНОВИ ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № атестата акредитації КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ № " " 200 р. Найменування родовища ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Місцезнаходження----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата відбору------------------------------------ Пробу відібрав---------------------------------------------------------------------------------------- Фізико-хімічні властивості Запах ----------------------------------------------------------------- Колір---------------------------------------------------------------------------- рН од. рH------------------------------------------------------------------- Eh мВ ------------------------------------------------------------------------- Масова частка вологи % ------------------------------------------ Уміст сірководню % ---------------------------------------------- Об'ємна вага ------------------------------------------------------------- Питома вага г/см3 -------------------------------------------------- Опір зсуву Па----------------------------------------------------------- Липкість Па ------------------------------------------------------------- Питома теплоємність кДж/ кгК --------------------- Об'ємна теплоємність кДж/ кгК --------------------- Зольність % ------------------------------------------------------------- Ступінь розкладу % ----------------------------------------------- Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0 25* 10-3 м % Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0 25* 10-3 м % Органічний вуглець в перерахунку на повітряно-сухий стан % Дата проведення аналізу Виконавці Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові М.П. Додаток 16 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання НАЗВА УСТАНОВИ ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № атестата акредитації СКОРОЧЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ № від " " 200 р. Найменування родовища-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Місцезнаходження------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата відбору --------------------------------------------- Пробу відібрав---------------------------------------------- Фізико-хімічні властивості Запах ----------------------------------------------------------------- Колір ------------------------------------------------------------------------ рН од. pH ------------------------------------------------------------------- Eh мВ ------------------------------------------------------------------------- Масова частка вологи %-------------------------------------------- Уміст сірководню % ----------------------------------------------- Об'ємна вага ------------------------------------------------------------- Питома вага г/см3 ------------------------------------------------- Опір зсуву Па ---------------------------------------------------------- Липкість Па ------------------------------------------------------------ Питома теплоємність кДж/ кгК --------------------- Об'ємна теплоємність кДж/ кгК --------------------- Зольність % ------------------------------------------------------------- Ступінь розкладу % ----------------------------------------------- Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0 25* 10-3 м % ---------------------------------------- Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0 25* 10-3 м % ---------------------------------------- Органічний вуглець в перерахунку на повітряно-сухий стан % ------------------------------------------------------ Макрокомпонентний склад грязьового розчину Катіони мг/дм3 екв. % Натрій Na+ Калій K+ Кальцій Ca2+ Магній Mg2+ Сума катіонів Аніони Хлориди Cl- Сульфати SO42- Карбонати CO32- Гiдрокарбонати НСО3- Сума анiонiв: Загальна сума іонів Формула хiмiчного складу грязьового розчину: Продовження додатка 16 Санітарно-хімічні показники грязьового розчину мг/дм3 Нiтрит-iони Нiтрат-iони Iони амонiю Дата проведення аналізу Виконавці Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові Додаток 17 до п. 3.4.3. Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів визначення методів їх використання УСТАНОВА ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ № атестата акредитації ПОВНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ № від " " 200 р. Найменування родовища-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Місцезнаходження------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата відбору --------------------------------------------- Пробу відібрав---------------------------------------------- Фізико-хімічні властивості Запах ----------------------------------------------------------------- Колір ------------------------------------------------------------------------- рН од. pH ------------------------------------------------------------------- Eh мВ ------------------------------------------------------------------------- Масова доля вологи %-------------------------------------------- Уміст сірководню % ----------------------------------------------- Об'ємна вага ------------------------------------------------------------- Питома вага г/см3 ------------------------------------------------- Опір зсуву Па ---------------------------------------------------------- Липкість Па ------------------------------------------------------------ Питома теплоємність кДж/ кгК --------------------- Об'ємна теплоємність кДж/ кгК --------------------- Зольність % ------------------------------------------------------------- Ступінь розкладу % ----------------------------------------------- Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0 25* 10-3 м % ---------------------------------------- Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0 25* 10-3 м % ---------------------------------------- Органічний вуглець в перерахунку на повітряно-сухий стан % ------------------------------------------------------ Макрокомпонентний склад грязьового розчину Катіони мг/дм3 екв. % Натрій Na+ Калій K+ Кальцій Ca2+ Магній Mg2+ Сума катіонів Аніони Хлориди Cl- Сульфати SO42- Карбонати CO32- Гiдрокарбонати НСО3- Сума анiонiв: Загальна сума іонів Формула хiмiчного складу грязьового розчину: Продовження додатка 17 Санітарно-хімічні показники грязьового розчину мг/дм3 Нiтрит-iони Нiтрат-iони Iони амонiю Склад грязі Фаза Основні компоненти % на нативну грязь рідка Грязьовий розчин у т.ч.: Вода Розчинені солі: Натрію та калію Кальцію Магнію Сульфати Хлориди Карбонати Гідрокарбонати тверда Кристалічна частина 1. Кальцієво-магнезіальний скелет у т.ч.: СаSO4 2H2O Ca3 PO4 2 CaCO3 MgCO3 2. Глинистий остов у т.ч.: Силікатні частки діаметром понад 0 25 · 10-3 м Силікатні частки діаметром 0 25 · 10-3- 0 10 · 10-3 м Силікатні частки діаметром 0 10 · 10-3-0 01 · 10-3 м Силікатні частки діаметром 0 01 · 10-3- 0 001· 10-3 м Гідрофільний колоїдний комплекс 1. Силікатні частки діаметром менше 0 001 · 10-3 м 2. Речовини розчинені в 10% соляній кислоті у .т.ч.: SiO2 Al2O3 MnO Fe2O3 FeO P2O5 3. Гідротроіліт 4. Органічні речовини у т.ч.: азот органічний вуглець органічний 5. Сірка елементарна 6. Поглинуті іони та компоненти що не визначаються Продовження додатка 17 Механічний аналіз грязі Силікатні частки діаметром г на 100 г нативної грязі м більше 0 25 · 10-3 0 25· 10-3-0 10 · 10-3 0 10 · 10-3-0 01 · 10-3 0 01 · 10-3-0 001 · 10-3 менше 0 001 · 10-3 Органічні речовини грязі % Вуглець органічний Бітумні речовини Гумінові речовини Гіматомеланові кислоти Вуглеводи Бітум А Бітум С Показники безпеки Ртуть % Свинець % Кадмій % Цинк % Мідь % Хром % Миш'як % Нікель % Нафтопродукти г/кг Пестициди мг/кг Феноли мг/кг Дата проведення аналізу Виконавці Керівник лабораторії підпис Прізвище ім'я по батькові М.П. ЗМІСТ С. 1 Загальні положення................................................................................... 1 2 Визначення термінів .............................................................................. 2 3 Організація науково-дослідних робіт щодо здійснення медико - біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів у т.ч. преформованих засобів.................................................. 3.1 Випробувальна установа.................................................................. 3.2. Організація досліджень..................................................................... 3.3 Етапи досліджень................................................................................ 3.4 Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання та контроль якості.................................................................. 6 6 6 6 10 Додаток 1. Критерії мінеральних вод................................................................... 13 Додаток 2. Основні типи лікувальних грязей України....................................... 14 Додаток 3. Медичні показання щодо застосування мінеральних лікувально-столових та лікувальних вод................................................................................ 16 Додаток 4. Медичні показання щодо застосування лікувальних грязей………. 17 Додаток 5. Медичні показання щодо застосування озокериту.......................... 18 Додаток 6. Медичні показання щодо застосування бішофіту........................ 19 Додаток 7. Основні протипоказання щодо питного застосування мінеральних лікувально-столових та лікувальних вод................................................................. 20 Додаток 8. Основні протипоказання щодо застосування лікувальних грязей..... 21 Додаток 9. Основні протипоказання щодо застосування озокериту…............... 22 Додаток 10. Основні протипоказання щодо застосування бішофіту............... 23 Додаток 11. Медичний бальнеологічний висновок………………………… 24 Додаток 12. Короткий фізико-хімічний аналiз води.......................................... 26 Додаток 13. Скорочений фізико-хімічний аналіз води...................................... 27 Додаток 14. Повний фізико-хімічний аналіз води............................................. 29 Додаток 15. Короткий фізико-хімічний аналіз грязі.......................................... 31 Додаток 16. Скорочений фізико-хімічний аналіз грязі……………………... 32 Додаток 17. Повний фізико-хімічний аналіз грязі............................................. 34 Зміст ....................................................................................................................... 37 2