Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечних обсягів викидів. Методичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Н А К А З 28.04.2004 № 226 м. Київ Про затвердження методичних вказівок “Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів” Відповідно до статті 40 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Н А К А З У Ю: 1. Затвердити методичні вказівки “Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обґрунтуванні безпечних обсягів викидів” що додаються. 2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України ці методичні вказівки довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України Бережнова С.П. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О.В. Лапушенко Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду С.П. Бережнов Начальник управління справами М.М. Корнієнко В.о. Начальника юридичного управління М.Г Бєлотєлов Реєстр розсилки: До справи – 1 ДДСЕН – 1 Виконавець: Омельчук 2539484 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МОЗ України від " " 2004 р. № Методичні вказівки ОЦІНКА РІВНІВ ВМІСТУ ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ БЕЗПЕЧНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ Методичні вказівки призначені для установ організацій та закладів яким надається право на розробку документів що обґрунтовують безпечні обсяги викидів зварювальних аерозолів з врахуванням характеру сумісної біологічної дії шкідливих речовин ? складових цих аерозолів ? а також для органів державної санітарно-епідеміологічної служби при проведенні оцінки рівнів забруднення атмосферного повітря населених місць зварювальними аерозолями з метою перевірки додержання вимог "Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами " ДСП-201-97 . 1. Нормативні посилання 2. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” ст. 19 . 3. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” ст. 11 . 4. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109. 5. Порядок проведення та оплати робіт пов‘язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами обліку підприємств установ організацій та громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності які отримали такі дозволи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302. 6. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря від забруднення хімічними та біологічними речовинами ДСП-201-97. 7. ГОСТ 17.2.3.02-78 “Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”. 7. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. 8. Список орієнтовних безпечних рівнів впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.03.2002 р. №11. 9. Показники емісії питомі викиди забруднюючих речовин від процесів електро- газозварювання наплавлювання електро- газорізання та напилювання металів затверджено Мінекоресурсів України від 11.01.03 р. м. Київ - 2003 р. . 2. Коротка характеристика зварювальних аерозолів Дугові плазмові газополум‘яні методи зварювання наплавлення та різка металів є найпоширенішими технологічними процесами що використовуються в народному господарстві. Утворюваний при вказаних видах робіт “зварювальний аерозоль” об‘єднує багатокомпонентні суміші хімічних речовин яким властива несприятлива біологічна дія при інгаляційному надходженні в організм людини. Термін “зварювальний аерозоль” вказує на спільність фізико-хімічної природи сумішей його твердої і газової складової ТСЗА і ГСЗА але не характеризує відмінності їх хімічного складу. Разом з тим кожна хімічна сполука має свої особливості біологічної дії на організм. Звідси випливає що якоїсь однієї нормативної величини ГДК або ОБРВ для зварювального аерозолю не може бути встановлено. Склад ТСЗА і ГСЗА залежить від вихідних зварювальних і присадочних матеріалів електроди дріт флюси тощо рецептури основного зварюваного наплавленого або розрізуваного металу режимів зварювання наплавки різання та застосованих в цих процесах захисних газів та газових сумішей. В ТСЗА містяться оксиди заліза марганцю хрому нікелю титану кремнію ванадію міді та інші речовини. ГСЗА в основному містить фтористий водень оксиди вуглецю і азоту. Складові зварювальних аерозолів на теперішній час мають нормативні значення ГДК та ОБРВ для атмосферного повітря населених місць. 3. Принцип оцінки зварювальних аерозолів В основу оцінки надходжень зварювальних аерозолів в атмосферу з метою обгрунтування безпечних для здоров‘я обсягів викидів покладено визначення показника гранично допустимого забруднення ГДЗ атмосферного повітря який характеризує інтенсивність та характер сумісного впливу всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок ТСЗА та ГСЗА . ГДЗ розраховується у відповідності з вимогами розділу 8 ДСП-201-97 за формулою 1 : ГДЗ = К.к.д. ? 100 % 1 де К.к.д. – коефіцієнт комбінованої дії забруднюючої речовини. Враховуючи що зварювальні аерозолі являють собою складні суміші хімічних речовин з встановленими експериментально та не встановленими К.к.д. для розра-хунку коефіцієнту комбінованої дії складної суміші К.к.д.с.с. використовується формула 2 ДСП-201-97: 2 де К.к.д.с.с. – коефіцієнт комбінованої дії складної суміші; ? - знак суми; К.к.д. – коефіцієнти комбінованої дії сумісно присутніх речовин 1 2 ...n приведені у додатку 1А ДСП-201-97 ; n – число речовин у суміші значення К.к.д. яких відсутні в офіційних списках. Оцінка вмісту зварювального аерозолю в атмосферному повітрі населених місць проводиться шляхом співставлення сумарного показника забруднення ?ПЗ який визначається на основі розрахункових або фактичних концентрацій забруднюючих речовин – складових конкретного зварювального аерозолю – з відповідним ГДЗ п. 8.12 ДСП-201-97 . 4. Методика визначення величин ГДЗ зварювальних аерозолів Для визначення ГДЗ конкретним зварювальним аерозолем необхідно використати дані які характеризують хімічний склад аерозолю що являє собою складну суміш хімічних речовин а також значення гігієнічних нормативів допустимого вмісту в атмосферному повітрі кожної хімічної речовини - його складової ГДК або ОБРВ . Хімічний склад основних видів зварювальних аерозолів наводиться в збірнику "Показники емісії питомі викиди забруднюючих речовин від процесів електро- газозварювання наплавлювання електро- газорізання та напилювання металів" затвердженому Мінекоресурсів України 11.01.03 р. Київ - 2003 р. [9]. Гранично допустимі концентрації ГДК або ОБРВ хімічних речовин – складових зварюваль-них аерозолів – наведені в додатку №1Б до ДСП-201-97 та списку “Орієнтовних безпечних рівнів впливу ОБРВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць" затвердженому постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.03.2002 р. №11 . Визначення ГДЗ конкретного зварювального аерозолю ґрунтується на вимозі згідно з якою концентрація кожної речовини що входить до складу аерозолю не перевищуватиме рівня її ГДК або ОБРВ . Приклад розрахунку ГДЗ приведений у додатку 1. 5. Методика визначення сумарного показника забруднення атмосферного повітря ?ПЗ сумішшю забруднюючих речовин в тому числі зварювальними аерозолями У відповідності з вимогами ДСП-201-97 фактичний чи прогнозний розрахун-ковий рівень забруднення атмосферного повітря сумішшю речовин в тому числі сумішшю речовин-складових зварювальних аерозолів розраховується за формулою 3 ДСП- 201-97: С1 С2 Сn ?ПЗ = ???? + ???? + ...+ ???? ? 100% де 3 ГДК1 ? К1 ГДК2 ? К2 ГДКn ? Кn ?ПЗ – сумарний показник забруднення у % ; ? – знак суми; С1 С2 ... Сn – значення фактичних або прогнозних концентрацій речовин що входять до складу суміші у мг/м3 ; К1 К2 ... Кn – значення коефіцієнтів які враховують клас небезпечності відповідної речовини: для речовин 1-го класу – 0 8 2-го класу – 0 9 3-го класу – 1 0 4-го класу – 1 1; ГДК1 ГДК2 ... ГДКn – значення гранично допустимих максимальних разових концентрацій відповідних забруднюючих речовин що входять до складу суміші у мг/м3 . Примітки: а у випадку відсутності значень ГДКм.р. при прогнозуванні приземних концентрацій приймаються значення ОБРВ без врахування значень коефіцієнтів К; б для оцінки прогнозних розрахункових концентрацій використовується значення максимальних разових ГДК; в у відповідності з ОНД-86 “Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий” п.8.1 для речовин які мають встановлені лише середньодобові гранично допустимі концентрації використовується наближене співвідношення між максимальними значеннями разових і середньодобових концентрацій які згідно з результатами спеціальних досліджень становлять для сполук металів що входять до складу зварювальних аерозолів 3:1. Тому для оцінки прогнозних розрахункових призем-них концентрацій окремих оксидів металів - складових зварювальних аерозолів - максимальні разові ГДК яких не приведені в офіційних переліках їх значення приймаються на рівні: оксид заліза – 0 12 мг/м3; оксид ванадію – 0 006 мг/м3; оксид міді – 0 006 мг/м3; оксид молібдену – 0 06 мг/м3; оксид нікелю – 0 003 мг/м3; оксид кобальту – 0 003 мг/м3; оксид алюмінію – 0 03 мг/м3; оксид цинку – 0 15 мг/м3. Гігієнічні нормативи ОБРВ допустимого вмісту в атмосферному повітрі оксиду вольфраму та діоксиду титану становлять відповідно 0 1 мг/м3 та 0 5 мг/м3. Для визначення сумарного показника забруднення атмосферного повітря ?ПЗ сумішшю речовин які є складовими лише зварювальних аерозолів необхідно мати визначені розрахунковим шляхом або встановлені за даними фактичних досліджень концентрації у мг/м3 кожної речовини окремо в залежності від хімічного складу конкретного виду зварювального аерозолю. У випадках коли забруднення атмосферного повітря створюється як джерелами викидів зварювальних аерозолів так і іншими джерелами з аналогічним та іншим хімічним складом при визначенні ?ПЗ враховуються концентрації всіх наявних речовин. Розрахункові прогнозні концентрації окремих забруднюючих речовин які необхідно враховувати при визначенні ?ПЗ сумішшю речовин – складових зварю-вальних аерозолів – визначаються за діючою методикою “Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий” ОНД-86 на основі затверджених Мінекоресурсів України "Показ-ників емісії питомих викидів …" [9] речовин що виділяються у повітря при відпо-відних технологічних процесах електрозварювання газозварювання газорізання і т.п. на об‘єктах що проектуються або визначених шляхом натурних вимірювань грам-секундних викидів даних речовин на діючих об‘єктах за методиками затвердженими Мінекоресурсів України у встановленому порядку. 6. Методика оцінки забруднення атмосферного повітря сумішшю речовин що надходять зі зварювальними аерозолями Визначений показник сумарного забруднення атмосферного повітря ?ПЗ зіставляється з визначеним для даної конкретної суміші забруднюючих речовин нормативним показником ГДЗ . У випадку перевищення ГДЗ визначається кратність перевищення та перелік провідних речовин обсяги викидів в атмосферу яких необхідно зменшити в першу чергу або вжити інших заходів для забезпечення показника сумарного забруднення атмосферного повітря - ?ПЗ – на рівні або нижче ГДЗ за ДСП-201-97 п.п. 8.17 – 8.18 . Обсяги окремих забруднюючих речовин в тому числі складових компонентів зварювальних аерозолів що при викиді та розсіюванні в атмосферному повітрі забезпечать додержання показника сумарного забруднення ?ПЗ на території житлової зони на рівні або нижче ГДЗ вважаються допустимими та безпечними. Приклади розрахунків валових викидів в атмосферу хімічних речовин – складових компонентів зварювальних аерозолів - та оцінки рівня забруднення ними приземного шару атмосферного повітря для встановлення безпечних обсягів викидів наводяться у додатках 1 2 3. Додаток 1 Приклад розрахунку ГДЗ зварювального аерозолю який утворюється в процесі ручного дугового електрозварювання чорних металів електродами “УОНИ-13/55” Хімічний склад зварювального аерозолю що утворюється при використанні електродів “УОНИ-13/55” під час ручного дугового електрозварювання приймаєть-ся за таблицею №1 див. збірник "Показники емісії питомі викиди …" Київ - 2003 р. додаток А п.1.36 [9]; значення ГДКм.р. та встановленого значення коефіцієнта комбінованої дії К.к.д. речовин при сумісній присутності у повітрі приймаються за ДСП-201-97 додатки №1А та №1Б : Таблиця 1 - Хімічна характеристика ТСЗА ГСЗА при використанні електродів “УОНИ-13/55” № п/п Речовини ТСЗА Значен-ня ГДК у мг/м3 № п/п Речовини ГСЗА Значен-ня ГДК у мг/м3 1. Заліза оксид 0 12 5. Фториди погано роз-чинні неорганічні фто-рид натрію гексафтор-силікат натрію у пере-рахунку на фтор 0 2 2. Марганцю оксид 0 01 6. Водень фтористий 0 02 3. Кремнію сполуки за пилом неорганічним з вмістом SiO2 ? 70% 0 15 7. Азоту оксиди у пе-рерахунку на NO2 0 085 4. Фториди добре роз-чинні неорганічні фто-рид натрію гексафтор-силікат натрію у пере-рахунку на фтор 0 03 8. Вуглецю оксид 5 ГДЗ = ?К.к.д.HF + фториди добре та погано розчинні + n ? 100. К.к.д. - коефіцієнт комбінованої дії фтористих сполук HF + фториди добре та погано розчинні який згідно додатку №1А ДСП-201-97 становить 0 8; n – число компонентів для яких не встановлено значення К.к.д. Розрахунок: ГДЗ = У випадках коли сума ГДК ОБРВ речовин ТСЗА перевищує значення ГДКм.р. 0 5 мг/м3 встановленої для недиференційованого за хімічним складом пилу величина ГДЗ коригується. Приклад: У таблиці 2 приведений хімічний склад аерозолю що утворюється у процесі напівавтоматичного зварювання сталі у середовищі вуглекислого газу з застосуванням зварювального дроту 08ХГН2МТ див. збірник "Показники емісії питомі викиди …" Київ - 2003 р. додаток А п.8.12 [9]. Таблиця 2 - Хімічний склад ТСЗА ГСЗА що утворюється при зварюванні сталі з застосуванням дроту 08ХГН2МТ № п/п Речовини ТСЗА Значення ГДКм.р. у мг/м3 № п/п Речовини ГСЗА Значення ГДКм.р. у мг/м3 1. Титан та його оксиди за ТіО2 0 5 5. Оксид вуглецю 5 2. Заліза оксид 0 12 6. Оксиди азоту за діоксидом азоту 0 085 3. Хрому оксид за Cr2O3 0 0015 4. Сполуки кремнію за пи-лом неорганічним з вміс-том SiO2 ? 70% 0 15 ГДЗ = ?6 ? 100% = 245%. Визначаємо суму ГДКм.р. речовин ТСЗА: 0 5 + 0 12 + 0 0015 + 0 15 = 0 7715 мг/м3 Визначаємо різницю між одержаною величиною та ГДКм.р. встановленою для недиференційованого за складом пилу примітка 1 стор. 53 ДСП-201-97 : 0 7715 – 0 5 = 0 2715 Визначаємо суму всіх ГДКм.р. речовин ТСЗА та ГСЗА: 0 7715 + 5 0 + 0 085 = 5 8565 Визначаємо суму ГДКм.р. речовин ТСЗА та ГСЗА при умові додержання ТСЗА на нормативному рівні – 0 5 мг/м3 : 5 8565 – 0 2715 = 5 585 Складаємо співвідношення та знаходимо величину ГДЗ скориговану з врахуванням додержання ТСЗА на нормативному рівні: 5 8565 – 245% 5 585 ? 245 х = ????? ? 234% 5 585 – х 5 8565 ГДЗ =234%. Додаток 2 Приклад розрахунку викидів в атмосферу компонентів зварювального аерозолю що утворюється в процесі ручного дугового електрозварювання з застосуванням електродів марки НЖ-13 За рік використовується електродів у кількості – 1000 кг tpik = 700 год. Згідно з таблицею №1 див. збірник "Показники емісії питомі викиди …" Київ - 2003 р. додаток А п.1.83 [9] в атмосферу виділяються: оксиди заліза питомі викиди = 0 83 г/кг нікель питомі викиди = 0 1 г/кг оксиди хрому питомі викиди = 0 24 г/кг оксиди кремнію питомі викиди = 0 30 г/кг марганець і його сполуки питомі викиди = 0 53 г/кг молібден питомі викиди = 0 08 г/кг вольфрам питомі викиди = 0 07 г/кг фтористий водень питомі викиди МНF = 1 6 г/кг оксиди вуглецю питомі викиди МСO = 0 30 г/кг оксиди азоту питомі викиди = 0 15 г/кг . Розрахунок викидів забруднюючих речовин г/сек проводимо за формулою: М·Р Мсек = ?? 4 t де: М – питомі викиди г/кг; Р – вага одного електрода Р = 58 г; t – час спалювання одного електрода t = 83 сек. сек =0 83 · 0 058/83=0 00058 г/сек; сек =0 08 · 0 058/83=0 0006 г/сек; сек =0 10 · 0 058/83=0 00007 г/сек; сек =0 07 · 0 058/83=0 00005 г/сек; сек =0 24 · 0 058/83=0 00017 г/сек; МHF сек =1 60 · 0 058/83=0 0011 г/сек; сек =0 30 · 0 058/83=0 00021 г/сек; МCO сек =0 30 · 0 058/83=0 0002 г/сек; сек =0 53 · 0 058/83=0 00037 г/сек; сек =0 15 · 0 058/83=0 0001 г/сек. Протягом року викиди забруднюючих речовин становитимуть: рік =0 83 · 150/106=0 00013 т/рік; рік =0 08 · 150/106=0 00001 т/рік; рік =0 10 · 150/106=0 00002 т/рік; рік =0 07 · 150/106=0 00001 т/рік; рік =0 24 · 150/106=0 00004 т/рік; МHF рік =1 60 · 150/106=0 00024 т/рік; рік =0 30 · 150/106=0 00005 т/рік; МCO рік =0 30 · 150/106=0 00005 т/рік; рік =0 53 · 150/106=0 00008 т/рік; рік =0 15 · 150/106=0 00002 т/рік. Додаток 3 Приклад розрахунку викидів в атмосферу компонентів зварювального аерозолю що утворюється при ручному дуговому електрозварюванні з застосуванням електродів марки МР-3 За рік використовується електродів типу МР-3 у кількості – 120 кг tpik = 100 год. Згідно з таблицею №3 див. збірник "Показники емісії питомі викиди …" Київ - 2003 р. додаток А п.1.85 [9] в атмосферу виділяються: оксиди заліза питомі викиди = 5 32 г/кг оксиди кремнію питомі викиди = 1 23 г/кг марганець і його сполуки питомі викиди = 1 80 г/кг фтористий водень питомі викиди МНF = 0 4 г/кг оксиди азоту питомі викиди = 0 80 г/кг та оксиди вуглецю питомі викиди МСO = 1 95 г/кг . Розрахунок моментального викиду забруднюючих речовин проводимо за формулою: М · Р Мсек = ?? 4 t де: М – питомі викиди г/кг; Р – вага одного електрода Р = 58 г; t – час спалювання одного електрода t = 83 сек. сек = 5 32 · 0 058/83 = 0 0037 г/сек; сек = 1 23 · 0 058/83 = 0 00086 г/сек; сек = 1 80 · 0 058/83 = 0 00126 г/сек; МHF сек = 0 40 · 0 058/83 = 0 00028 г/сек; МCO сек = 1 95 · 0 058/83 = 0 0014 г/сек; сек = 0 80 · 0 058/83 = 0 00056 г/сек; На протязі року викиди забруднюючих речовин становитимуть: рік = 5 32 · 120/106 = 0 00064 т/рік; рік = 1 23 · 120/106 = 0 00015 т/рік; рік = 0 80 · 120/106 = 0 00022 т/рік; МHF рік = 0 40 · 120/106 = 0 00005 т/рік; МCO рік = 1 95 · 120/106 = 0 00023 т/рік; рік = 0 80 · 120/106 = 0 00010 т/рік; Додаток 4 Приклад розрахунку викидів в атмосферу компонентів зварювального аерозолю та оцінки рівня забруднення ним атмосферного повітря з врахуванням присутності у повітрі інших речовин від інших джерел підприємства Коротка характеристика підприємства Підприємство спеціалізується на поточному ремонті і технічному обслуговуванні шляхових залізничних машин автотранспорту і інших машин та механізмів. Виробничі ділянки включають експериментальний цех з токарним і ковальським відділеннями зварювальним постом заточною ділянкою дерево-обробну ділянку дві невеликі котельні що працюють на твердому паливі кам‘яне вугілля марки ГР акумуляторне відділення та допоміжні виробництва і об‘єкти гараж на 9 автомашин з майстернями склад паливно-мастильних матеріалів склади вугілля щебеню піску . На підприємстві є 32 джерела викидів в атмосферу в тому числі 3 джерела де має місце утворення та викид в атмосферу зварювального аерозолю . Джерело №6 Зварювальний пост розташований в експериментальному цеху призначений для ручного електрозварювання електродами марки АНО-4. Річні витрати електродів – 450 кг 0 8 кг на годину . Грам-секундні викиди визначені на основі натурних вимірювань. Розрахунок викидів Питомі викиди: Fe2O3 – 5 41 г/кг; Mn – 0 69 г/кг. Разовий: Fe2O3: 0 8 ? 5 41/3600 = 0 0012 г/ сек. Валовий викид: 450 ? 5 41 ? 10-6 = 0 00243 т/рік. MnО2: 0 8 ? 0 69/3600 = 0 00015 г/ сек. 450 ? 0 69?10-6 = 0 00031 т/рік. Джерело №14 АНО4 – 0 7 кг/год. – 350 кг/рік Fe2O3: 0 7 ? 5 41/3600 = 0 00105 г/сек. 5 41 ? 350 ? 10-6 = 0 0019 т/рік MnО2: 0 69 ? 0 7/3600 = 0 00013 г/сек. 0 69 ? 350 ? 10-6 = 0 00024 т/рік. Джерело №15 АНО4 – 0 6 кг/год. – 740 кг/рік Fe2O3: 0 6 ? 5 41/3600 = 0 0009 г/сек. 740 ? 5 41 ? 10-6 = 0 004 т/рік. MnО2: 0 6 ? 0 69 /3600 = 0 000115 г/сек. 740 ? 0 69 ? 10-6 = 0 00051 т/рік. Джерело №16 Газорізання сталі: 1 год. на добу; 300 годин на рік товщина металу – 10 мм. Fe2O3 - 127 2 г/год. – 0 0353 г/сек – 0 0382 т/рік. MnО2 – 3 79 г/год. – 0 00105 г/сек – 0 00114 т/рік. СО – 63 4 г/год. – 0 0176 г/сек – 0 019 т/рік. NO2 – 61 1 г/год. – 0 017 г/сек – 0 0183 т/рік. Джерело №11 Зварювальні роботи в ангарах №1 і №2 в період ведення ремонтних робіт важких машин; витрати електродів марки АНО4 – 1 кг на годину – 700 кг на рік. Fe2O3: 1 ? 5 41/3600 = 0 0015 г/сек. 700 ? 5 41 ? 10-6 = 0 0038 т/рік. MnО2: 1 ? 0 69 /3600 = 0 00019 г/сек. 700 ? 0 69 ? 10-6 = 0 000483 т/рік. Від усіх наявних на підприємстві джерел викидів включаючи зазначені джерела в атмосферне повітря будуть надходити 25 речовин серед яких розрахунок розсіювання є доцільним для таких речовин: азоту діоксиду азоту оксиду ангідрид сірчистого вуглецю оксиду пилу деревного пилу абразивного пилу неорганічного з вмістом SiO2 – 20-70% марганцю діоксиду заліза оксиду. Результати розрахунку розсіювання викидів вказаних речовин з врахуванням фонових концентрацій показали що максимальні приземні концентрації їх на межі санітарно-захисної зони та на території найближчої житлової зони складатимуть: NO2 – 0 005 мг/м3 NO – 0 024 мг/м3 SO2 – 0 15 мг/м3 пил деревний – 0 02 мг/м3 пил абразивний – 0 048 мг/м3 пил неорганічний SiO2 – 20-70% – 0 075 мг/м3 Fe2O3 – 0 0045 мг/м3 MnO2 – 0 0005 мг/м3. Розрахунок ГДЗ № п/п Перелік речовин що викидаються в атмосферу розрахунок яких є доцільним Гранично допустимі концентрації мг/м3 Клас небез-печності Максимальна разова Середньо-добова 1. Азоту діоксид 0 085 0 04 2 2. Азоту оксид 0 4 0 06 3 3. Ангідрид сірчистий 0 5 0 05 3 4. Вуглецю оксид 5 0 3 0 4 5. Пил деревний 0 1* - - 6. Пил абразивний 0 04* - - 7. Зола кам‘яновугільна пил неорга-нічний з вмістом SiO2 20-70% 0 3 0 1 3 8. Марганцю діоксид 0 01 0 001 2 9. Заліза оксид - 0 04 3 *Прийняті величини ОБРВ: в зв‘язку з відсутністю ГДК. За ДСП-201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря від забруднення хімічними і біологічними речовинами ” розділ 8 розрахунок ГДЗ проводиться за формулою: ГДЗ = К.к.д. ? 100% К.к.д.с.с. = ? К.к.д.1 2 + К.к.д.2 2 +…+ К.к.д.n 2 + n; К.к.д. = 1; ГДЗ = ? 100 = 282%; але враховуючи що суміш містить тверді речовини розраховується уточнена величина ГДЗ з врахуванням необхідності додержання ГДКм.р. для недиференційованого за фізико-хімічним складом пилу – 0 5 мг/м3 ДСП-201-97 Додаток Б ”Примітки 1 2” . Приклад розрахунку поправки: - розраховується сума ГДКм.р. всіх речовин що входять до складу газопилової суміші: 0 085 + 0 4 + 0 5 + 5 + 0 1 + 0 04 + 0 3 + 0 12 + 0 01 = 6 555; - розраховується сума ГДКм.р. всіх твердих речовин що входять до складу газопилової суміші пил деревний пил абразивний пил неорганічний з вмістом SiO2 20-70% марганцю діоксид заліза оксид : 0 1 + 0 04 + 0 3 + 0 01 + 0 12 = 0 57; - знаходиться різниця між сумою ГДКм.р. всіх твердих речовин та ГДКм.р. недиференційованого за фізико-хімічним складом пилу: 0 57 – 0 5 = 0 07; - знаходиться різниця між сумою ГДКм. р. всіх речовин що входять до складу газоповітряної суміші та встановленою різницею між сумою ГДКм.р. недиференційованого за фізико-хімічним складом пилу: 6 555 – 0 07 = 6 485. Уточнена величина ГДЗ розраховується за відношенням: 6 555 – 282 0% х = =? 279% 6 485 – х Очікуваний розрахунковий рівень забруднення атмосферного повітря складною сумішшю речовин виражається показником сумарного забруднення який розраховується за формулою: ?ПЗ = ? 100%. Розрахункові максимальні концентрації окремих речовин в тому числі складових зварювального аерозолю у повітрі на межі санітарно-захисної зони складають: діоксид азоту – 0 005 мг/м3 оксид азоту – 0 024 мг/м3 сірчистий ангідрид – 0 15 мг/м3 оксид вуглецю – 0 15 мг/м3 пил деревний – 0 02 мг/м3 пил абразивний – 0 048 мг/м3 пил неорганічний SiO2 20-70% – 0 075 мг/м3 оксид заліза – 0 0045 мг/м3 діоксид марганцю – 0 0005 мг/м3. ? 100 = 0 065 + 0 06 + 0 3 + 0 273 + 0 2 + 1 2 + 0 25 + 0 0375 + 0 056 ? 100 ? 2 20 ? 100 = 220% Кратність перевищення ГДЗ складе: ?ПЗ 220 ?? = ?? ? 0 79 рази ГДЗ 279 Обсяги викидів в атмосферу речовин в тому числі компонентів зварювального аерозолю які забезпечили показник ?ПЗ на рівні 220% оцінюються як допустимі та безпечні при ГДЗ 279% і виходячи з прийнятих у проекті умов їх розсіювання можуть викидатися в атмосферу. 2