Методичне керівництво по організації і веденню профілактичної роботи по попередженню газонафтоводопроявлень та відбитих фонтанів на підприємствах ВАТ "Укрнафта"

УЗГОДЖЕНО Начальнику Полтавської воєнізованої частини ВАТ "Укрнафта" С.Т.Ганюк " " "2001р. ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник Голови правління ВАТ "Укрнафта" М.Є.Тачинський " " 2001р. Методичне керівництво по організації і веденню профілактичної роботи по попередженню газонафтоводопроявлень та відбитих фонтанів на підприємствах ВАТ "Укрнафта" Київ 2001 Ця редакція "Методичного керівнинтва пй організації і веденню профілактичної роботи по попередженню газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів на підприємствах ВАТ «Укрнафта>> враховує вимоги діючих правил та інструкцій по веденню робіт при будівництві експлуатації та ремонті свердловин які були введені в дію з часу попереднього затвердження. В керівництві викладено порядок організації і ведення профілактичної роботи по попередженню газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів розроблений на підставі діючих нормативних документів і накопиченого практичного досвіду. Керівництво є обов'язковим для працівників протифонтанноі служби і інженерна-технічних працівників підприємств буріння і видобутку нафти та газу ВАТ «Укрнафта» а також інших підприємств які Полтавська воєнізована частина обслуговує на договірних засадах. Розроблено Полтавською воєнізованою частиною ВАТ «Укрнафта». ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Організація профілактичної роботи 3. Методика обстеження об'єктів 4. Планування профілактичної роботи та звітність 5. Права і обов'язки працівників проіифонтанної служби 6. Обов'язки керівників підприємств і організацій буріння і видобутку нафти та газу Додатки 6 ПЕРЕЛІК умовних скорочень які застосовуються на практиці АВПТ - аномально високий пластовий тиск ГНВИ - газонафтоводопроявленяя ГТН - геолого - технічний наряд ДЕСТ - державний стандарт 3!3 - засоби індивідуального захисту ІТП - інженерне-технічні працівники КВП - котрольно - вимірювальні прилади ЛЕЗІ - лінії електропередач НГВУ - нафтогазовидобувне управління НКТ - насосно-компресорні труби ПВО - противикидне обладнання ПДК - постійно діюча комісія ПЛМА - план ліквідації можливих аварій РИС - районна інженерно-технологічна служба РТК - режимно - технологічна карта С1ЇО - спуско - підіймальні операції УНР - управління бурових робіт УКК - учбово - курсовий комбінат УПНП і КРС - управління по підвищенню нафтовіддачі пластів і капітальному ремонту свердловин ЦПС - центральна інженерне - технологічна служба 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ і.1. Профілактична робота по попередженню виникнення газонафюводопроявлень та відкритих фонтанів здійснюється на підприємствах буріння свердловин і видобутку нафти та газу в процесі виконання робіт по будівництву освоєнню випробуванню експлуатації капітальному та підземному ремонту свердловин. 1.2. Профілактична робота здійснюється Полттавською воєнізованою частиною і загонами по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів ВАТ «Укрнафта» далі -протифонтанна служба а також керівними інженерне -- технічними працівниками підприємств буріння свердловин і видобутку нафти та газ . 1.3. Основною формою профілактичної роботи є участь в здійсненні заходів по забезпеченню належного рівня фонтанної безпеки на свердловинах і конроль за додержанням вимог нормативних директивних та методичних документів з питань фонтанної безпеки за навчанням по попередженню ранньому виявленню і ліквідації газонафтоводопроявлень. 1.4. Профілактичному обстеженню підлягають пошукові розвідувальні параметричні експлуатаційні нафтові та газові свердловини які перебувають в бурінні випробуванні освоєнні експлуатації капітальному та підземному ремонтах а також конрольні. нагнітальні та ті що знаходяться в облаштуванні і виводяться з консервації. 1.5. Профілактична робота здійснюється протифонтанною службою по планах узгоджених і затверджених в установленому порядку. При цьому пракіична діяльність протифонтанної служби здійснюється на підставі діючого Положення про Полтавську воєнізовану частину по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів. і.б. При проведенні профілактичної роботи здійснюється перевірка виконання вимог фонтанної безпеки викладених в діючих документах: - Законі України «Про аварійне - рятувальні служби ; - Правилах безпеки в нафтогазовидобувній промисловості; - Єдиних технічних правилах проведення робіт при будівництві свердловин на нафтових газових і газоконденсатних родовищах України: - Технічних проектах на будівництво свердловин та розробк родовищ; - Інструкції по безпечному веденню робіт при розвідці і розробці нафтових газових та газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководню і інших шкідливих та агресивних речовин; - державних та галузевих стандартах; - Інструкції по випробуванню обсадних колон на герметичність; - Методичних вказівках по навчанню бригад буріння і ремонту свердловин першочерговим діям при ГНВП; - Інструкціях і методичних вказівках розроблених протифотанною службою та підприємствами і затверджених в установленому порядку; - статутах положеннях настановах і інструкціях затверджених для протифонтанної служби по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів; - наказах розпорядженнях і вказівках вищих органів галузі протифонтанної служби та ВАТ «Укрнафта»; - планах робіт заходах узгоджених і затверджених в установленому порядку. 1.7. Протифонтанна служба при проведенні профілактичної роботи повинна підтримувати тісний діловий зв'язок з керівними та інженерно-технічними працівниками підприємств що обслуговуються місцевими органами Держнаглядохоронпраці та іншими зацікавленими організаціями. 1.8. Керівники протифонтанної служби повинні інформувати керівництво ВАТ «Укрнафта» підприємств про грубі та часто повторювані порушення діючих правил та інструкцій по фонтанній безпеці. 1.9. Відповідальність та контроль за організацією і проведенням профілактичної роботи покладається на керівний склад протифонтанної служби та підприємств. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 2.1. Профілактична робота по попередженню виникнення газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів на бурових і видобувних підприємствах здійснюється працівниками прогифонтанної служби шляхом обстеження об'єктів та реалізації заходів перелічених в п. 2.3 цього Керівництва. 2.2. Керівники протифонтанної служби проводять профілактичну роботу згідно річному та квартальних планів частини та загонів затверджених в установленому порядку. Районні інженери командири взводів пунктів протифонтанної служби здійснюють свою роботу згідно місячних планів узгоджених з головними інженерами підприємств що обслуговуються та затверджених керівництвом загону. План роботи районного інженера розробляється на основі місячних квартальних та річних графіків роботи підприємств з урахуванням стану об'єктів і кваліфікації виробничого персоналу. 2.3. Профілактична робота по попередженню виникнення газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів містить в собі: 2.3.1. Вивчення виробничих особливостей техніки і технологічних процесів на підприємствах стану об'єктів та їх оснащення рівня знань виробничого персоналу. 2.3.2. Здійснення відомчого нагляду за додержанням працівниками підприємств діючих правил і інструкцій перелічених в п. 1.6. 2.3.3. Участь в розробці організаційно технічних заходів рекомендацій та методичних вказівок по попередженню і ранньому виявленню газонафтоводопроявлень. 2.3.4. Проведення інструктажів і участь я навчанні і перевірці знань робітників бригад буріння випробування освоєння експлуатації. ремонту свердловин необхідним методам попередження і раннього виявлення газонафтоводопроявлень. першочерговим діям при їх виникненні. 2.3.5. Консультації методичну та практичну допомогу при монтажі противикидного обладнання на устях свердловин які знаходяться в бурінні випробуванні освоєнні і ремонті. 2.3.6. Видачу дозволів на виконання або відновлення робіт. 2.3.7. Заборону виконання робіт при виявленні Ірубих порушень вимог нормативних документів внаслідок яких створюється небезпека виникнення газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів. 2.3.8. Участь в роботі комісій по розслідуванню причин виникнення газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів по введенню нових об'єктів проведенню цільових і комплексним перевірок промислових випробувань нових зразків ПВО по визначенню готовності бурової до розкриття горизонту з АВПТ га ін- 2.3.9. Участь в роботі технічних нарад підприємств по питанням попередження газонафтоводопроявлень і відкритого фонтанування свердловин в пускових конференціях на пошукових розвідувальних газових та фонтанних нафтових свердловинах на першій свердловині родовища. 2.3.10. Надання допомоги підприємствам у впровадженні пристосувань для попередження виникнення і ліквідації газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів. 2.3.11. Проведення технологічних бесід по тематиці фонтанної безпеки демонстрацію навчальних і документальних фільмів виступи на зборах і нарадах які проводяться на підприємствах і в місцях відпочинку вахт. 2.3.12. Участь в розробці та погодження планів ліквідації аварій ГНВП . 2.3.13. Участь в підготовці рішень з питань створення запасу матеріалів і технічних засобів обладнання для ліквідації відкритих фонтанів. 2.3.14. Контроль за готовністю об'єктів до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. 2.3.15. Погодження в установленому порядку об'єму запасу бурового розчину при бурінні свердловин. 2.3.16. Погодження планів випробування газових і газоконденсатних свердловин з АВПТ. 2.3.17. Проведення контрольних чбових тривог в бригадах буріння. освоєння випробування і ремонту свердловин. 2.3.18. Особисту присутність участь працівників протифонтанної служби і керівних ІТП підприємств при: - опресовці обсадних колон з установленим ІІВО або іншим запірним обладнанням; опресовці цементного кільця за колоною; - розбурюванні цементних мостів при розкритих продуктивних горизонтах при розкритті фільтрів; - випробуванні горизонтів з допомогою пластовипробувачів спущених на трубах; - перфорації колон для низову припливу пластового флюїду; - розкрити і розбурюванні внсокодебітних газоносних продуктивних горизонтів в розрізах схильних до поглинання і газонасичених горизонтів які знаходяться на глибині до 1000 м; - встановленні рідинних ванн при розкритих продуктивних горизонтах. 2.4. Обслуговування підприємств які працюють вахтове -експедиційним методом здійснюється при додержанні режиму праці і відпочинку установленого для цих підприємств. 2.5. Керівний склад протифонтанної служби повинен систематично здійснювати контроль за проведенням профілактичної роботи безпосередньо на виробничих об'єктах. Перевірка ведення профілактичної роботи на виробничих об'єктах здійснюється в присутності представника підприємства призначеного головним інженером даного підприємства. Результат таких перевірок повинні обов'язково фіксуватися в журналах на об'єктах та при необхідності обговорюватися на нарадах підприємств з наступним прийняттям відповідних заходів. 2.6. Профілактичні обстеження об'єктів підприємств можуть бути планові позапланові цільові і комплексні. Планові і позапланові обстеження проводяться по одному або декількох питаннях попередження ГНВП і відкритих фонтанів а також по контролю за усуненням раніше виявлених порушень. Комплексні обстеження охоплюють всі питання виробничої діяльності і охорони праці на об'єкті підприємстві в тому числі і питання попередження ГНВП та відкритих фонтанів і проводяться з участю представників контролюючих організацій голонних спеціалістів підприємств представників профспілок місцевих органів Держнаглядохоронпраці та інших контролюючих органів і зацікавлених організацій включаючи представників протифонтанної служби. 2.7. Результати планових і цільових обстежень записуються в журнал перевірки стану умов праці і/або оформлюються приписом установленої форми додаток 1 по одному або групі об'єктів. Припис складається у двох примірниках один з яких вручається керівникові об'єкту а другий залишається у працівника який його видав. 2.8. Контроль за своєчасним виконанням виданих приписів працівниками протифонтанної служби здійснюється шляхом особистої перевірки об'єктів що обслуговуються або по офіційним письмовим повідомленням які надходять з підприємства. 2.9. При невиконанні приписів керівники протифонтанної служби повинні внести подання вищій інстанції для прийняття необхідних заходів по усуненню порушень та покаранню винних. Видання повторних приписів забороняється. 2.10. Після обстеження об'єкту та усунення виявлених порушень представником протифонтанної служби видасться дозвіл на : 2.10.1. Подальше поглиблення свердловин після обв'язки устя ПВО та опресовку його разом з колоною в тому числі після спуску потайних колон. 2.10.2. Випробування горизонтів при бурінні з застосуванням випробувачів пластів. 2.10.3. Розбурювання цементних мостів при розкритих продуктивних горизонтах. 2.10.4. Проведення робіт по ліквідації аварій при розкритих продуктивних горизонтах в тому числі установку рідинних ванн. 2.10.5. Перфорацію колон в пошукових розвідувальних та експлуатаційних газових свердловинах а також нафтових свердловинах в яких пластовий тиск перевищує тиск стовпа нафти. 2.10.6. Розкриття фільтрів експлуатаційних колон: 2.10.7. Випробування і освоєння розвідувальних та експлуатаційних газових свердловин а також нафтових свердловин в яких пластовий тиск перевищує тиск стовпа нафти. 2.10.8. Вживання припливу при випробуванні освоєнні газових і фонтанних нафтових горизонтів при капітальному ремонті свердловин. 2.10.9. Ремонт газових свердловин а також нафтових свердловин в яких пластовий тиск перевищує тиск стовпа нафти. 2.10.ІО. Подальше виконання робіт після усунення порушень відзначених в раніше виданій забороні. Дозвіл додаток 2 складається в двох примірниках: один вручається керівникові об'єкту а другий залишається у працівника протифонтанної служби який видав дозвіл. Одночасно робиться запис в журналі перевірки стану умов праці. 2.11. Виконання робіт по п.п. 2.10.1 - 2.10.10 без дозволу працівника протифонтанної служби ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 2.12. При виявленні на об'єктах що обслуговуються грубих порушень технології робіт та вимог нормативних документів в результаті чого виникає небезпека відкритого фонтанування працівниками протифонтанної служби видається заборона на виконання робіт по бурінню випробуванню освоєнню експлуатації та ремонту свердловин додаток 3 . Перелік основних порушень фонтанної безпеки при яких подальше виконання робіт повинно бути припинено приведено в додатку 4. Заборона складається в трьох примірниках один з яких вручається керівникові об'єкту другий керівництву підприємства а третій залишається у працівника який видав заборону. Одночасно робиться запис в журналі перевірки стану умов праці. У випадку виявлення продовження робіт при наявності заборони працівник протифонтанної служби негайно інформує керівництво частини загону і підприємства для вживання заходів та притягнення винних до відповідальності. 2. ІЗ. Дозвіл на відновлення робіт видається працівником протифонтанної служби після особистої перевірки об'єкта на підставі письмового повідомлення про усунення порушень внаслідок яких було видано заборону. Одночасно робиться запис в журналі перевірки стану умов праці. У випадках коли після одержання письмового повідомлення про усунення порушень немає можливості для своєчасного прибуття працівника протифонтанної служби на об'єкт через поважні причини дозвіл на відновлення робіт може бути виданий комісією підприємства з оформленням відповідного акту та інформування працівника протифонтанної служби який видав заборону. 2.14. Результати обстежень обговорюються на нарадах зборах колективів бригад за участю керівників підприємств та представників протифонтанної служби при необхідності розроблюються заходи по усуненню та недопущенню порушень вимог фонтанної безпеки. Подібні обговорення повинні проводитись також на вимогу працівників протифонтанної служби. 2.15. Інформація про проведену профілактичну роботу подається по підлеглості і в установлені строки. 2.16. У працівника протифонтанної служби який проводить профілактичну роботу повинна бути така документація: - керівна та інструктивне - методична документація відповідно п. 1.6 Керівництва; журнал обліку поточної роботи додаток 6 ; - облікова документація по обстеженню об'єктів відповідно п.п. 2.7 2.8 2.10 2.12 та 2.13 Керівництва; - необхідні геологічні та техніко - технологічні дані по об'єктам що обслуговуються; планова документація; звітна документація: вхідна документація; - вихідна документація: - журнал обліку і розбору контрольних тривог додаток 7 . 3. МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ОБ ЄКТІВ 3.1. Профілактичні обстеження об'єктів підприємств буріння і видобутку нафти та газу проводяться з метою перевірки виконання технічних проектів на будівництво свердловин і розробку родовищ виявлення і усунення порушень діючих правил га інструкцій по фонтанній безпеці в тому числі відхилень від планів і технологій виконання робіт. Періодичність обстежень визначається планом робіт і залежить від складності і стану об'єкту від кваліфікації обслуговуючого персоналу але повинна бути не менше одного обстеження в місяць. 3.2. В процесі обстежень проводиться перевірка знань виробничим персоналом питань по попередженню та ранньому виявленню газонафтоводопроявлень по першочерговим діям при їх виникненні. 3.3. Обстеження проводиться в присутності відповідального виконавця робіт начальника бурової бурового майстра майстра а цільова перевірка - в присутності представника підприємства підрозділу із числа керівних працівників. 3.4. Обстеження об'єкту рекомендується проводити в такій послідовності: - відрекомендуватися відповідальному виконавцю робіт і пояснити мету приїзду; - одержати інформацію про стан об'єкту і роботах які проводяться в даний час; - ознайомитися з планом робіт якщо вони виконуються за спеціальним планом освоєння випробування кріплення ремонт аварійні або інші роботи ; - оглянути бурову установку підйомний агрегат або устьове обладнання; - оглянути споруди і комунікації на території об'єкту: - оглянути обв'язку устя свердловини; - перевірити знання першочергових дій при виникненні газонафгбводопроявлень і відкритих фонтанів обслуговуючим персоналом: - перевірити техніко - технологічну первинну облікову інструктивну документацію: - документально оформити результати обстеження об'єкту 3.5. При огляді бурової установки підйомного агрегату належить перевіряти: 3.5.1. На приймальних містках га інструментальній площадці. - наявність і стан пофарбованої повністю або на визначену довжину в червоний колір стальної бурильної труби зі зворотним клапаном або кульовим краном в відкритому положенні та необхідними перехідниками в разі застосування комбінованого бурильного інструменту; - наявність і стан пофарбованих в червоний колір кульового крану другого зворотного клапану і пристосування для його відкриття ключа для кульових кранів; - наявність аварійної труби з перехідником під обсадні труби при спусканні обсадної колони якщо плашки превснтора під обсадні труби відсутні; - наявність і стан необхідних засобів для герметизації устя свердловини герметизаторів спеціальних засувок планшайб та ін. . 3.5.2. Усередині бурової: - відповідність робіт які виконуються проектне - плановим завданням; - наявність і працездатність звукової сигналізації; - наявність і працездатність КВП; - наявність і працездатність засобів контролю параметрів буріння та приладів раннього виявлення ГНВП; - наявність гумових протекторів на бурильних трубах які працюють в обсадній колоні; наявність при розкритому горизонті табличок з попереджуючими надписами «Увага! В свердловині розкритий проявляючий пласт.». «Недолив свердловими приводить до викиду.»; - співвісність бурової вишки ротора і устя свердловини: - включення в колону бурильних труб кульового крану перед розкриттям та при проходженні продуктивного горизонту; - місцезнаходження І персональну відповідальність членів вахги зміни по контролю за поводженням свердловини та виконанням робіт по недопущенню надходження флюїду в ствол свердловини; - дотримання бурильником правил виконання: СПО буріння кріплення ремонтних робіт а також при зупинках в роботі; - працездатність допоміжного пульта управління превенторами. 3.5.3. На циркуляційній системі та на блоці глиногосподарства: - можливість приготування обробки і обважнення розчину одночасно з промивкою свердловини; - правильність монтажу доливної прийомних і реагентних ємносісй; - обладнання ємкостей рівнемірами і наявність відповідних написів; - відповідність параметрів і об'ємів бурового розчину в тому числі запасного проектним; - періодичність замірів параметрів бурового розчину з послідуючою перевіркою по журналу; - періодичність доливу свердловини при СПО і контроль об'ємів розчину що доливається та витиснутого з послідуючою перевіркою по журналу; - обладнання циркуляційної системи засобами раннього виявлення ГНВП; - наявність і працездатність засобів приготовлений обробки обважнення очистки та дегазації бурового розчину; - укомплектованість лабораторії глинистих розчинів необхідними приладами контролю параметрів бурового розчину; - наявність запасу матеріалів та хімреагентів для приготування і обважнення бурового розчину з урахуванням конкретних геолого-технічних умов буріння свердловини. 3.6. При огляді обв'язки устя свердловини потрібно перевіряти: - відповідність кількості і типорозміру превенторів затвердженій схемі; - наявність роз'ємного жолобу; - наявність звичайного і аварійного освітлення свердловини у вибухобезпечному виконанні; - наявність вільних підходів відходів для огляду-обслуговування ремонту вузлів і деталей остьового обладнання; - наявність твердого покриття під буровою стоків розчин і шахги з пристроєм для відкачування з неї рідини по можливості : - наявність і правильність монтажу манометрів для контролю тиску в між колонному просторі кранів високого тиску роздільників середовищ; - наявність захисного козирка системи обігріву превенторної установки та її обв'язки; - відповідність кількості і діаметру шпильок на фланцевих з'єднаннях кількості і діаметру отворів фланців; - відповідність розмірів і облицювання шахти монтажу верхнього фланця колонної головки діючим вимогам. 3.7. При огляді елементів обв'язки проти викидного обладнання належить перевіряти: 3.7.1. Монтаж і стан ліній глушіння та дроселювання: - відповідність монтажу викидних ліній і блоків засувок затвердженій схемі обв'язки; - направлення їх в бік від проїздних доріг ЛЕП виробничих і побутових споруд; - відповідність їх довжини діаметру нахилу і кріплення діючим вимогам; - виконання поворотів викидних ліній відповідно діючим вимогам; - монтаж викидних ліній ПВО до кінцевих засувок ; використанням секцій заводського виготовлення; - при необхідності облаштування переїзду через викидні лінії відповідно діючим вимогам; - наявність амба рів з відбійними брустверами факельних стояків. 3.7.2. Монтаж і стан блоків глушіння та дроселювання: - відповідність монтажу і обв'язки блоків затвердженій схемі; - вільний і безпечний підхід до блоків засувок кріплення блоків. - наявність засувок в сташ оперативної готовносте - наявність і працездатність манометрів відповідність їх .очікуваному тиску: - наявність освітлення блоків: - обігрівання утеплення блоків засувок. наявність і працездатність засобів продувки: - наявність на засувках показників положення «відчинено-зачинено»; - наявність на блоці дроселювання надпису з вказівкою допустимого тиску для останньої спущеної обсадної колони та тиску гідророзриву пласта. 3.7.3. Монтаж і стан пультів і засобів керування превенторами та інтим запірним обладнанням: - розташування основного пульта гідравлічного керування його дублера і штурвалів ручного керування відповідно діючим вимогам; - настройка пульта керування перед розкриттям і при розбурюванні продуктивного горизонту; - відповідність робочого тиску азоту і рівня масла в гідроакумуляторі привода керування діючим вимогам; - працездатність манометрів і регулювання електроконтактного манометра пульта керування; - наявність звичайного і аварійного освітлення всіх пультів і штурвалів керування у вибухобезпечному виконанні: - захист ліній гідросистеми приводу від можливих пошкоджень і вібрації відсутність витікання масла; - відповідність конструкції щитів і монтажу штурвалів ручного керування діючим вимогам; - легкість обертання штурвалів і наявність ключів для фланцевих з'єднань превенторної установки; - працездатність дистанційного керування запірним обладнанням; - наявність написів та показників відповідно діючим вимогам. 3.8. Перевірка знання обслуговуючим персоналом першочергових дій при виникненні газонафтоводопроявлень проводиться шляхом проведення контрольних тривог по сигналу «Викид». 3.9. Учбові і контрольні тривоги по сигналу «Викид» повинні проводитись по плану ліквідації аварій відповідно з затвердженими графіками. Періодичність проведення тривог: - відповідальними працівниками ВАТ «Укрнафта» - при відвідуванні об'єктів; - керівниками і головними спеціалістами УБР. НГВУ та УПНП і КРС - не менше одного разу в квартал: - працівниками ЦІТС та РІТС - не менше одного разу в місяць; - начальниками бурових буровими майстрами і майстрами капремонту - не рідше одного разу в місяць з кожною вахтою зміною ; - керівним складом протифонтанної служби - при відвідуванні об'єктів; - працівниками протифонтанної служби - профілактиками -не рідше одного разу в місяць в кожній бригаді при змонтованому пво. 3.10. Після закінчення учбової або контрольної тривоги проводиться рочбір та аналіз дій вахти при цьому належить враховувати: - чіткість подання команд членам вахти відповідальним виконавцем бурильником майстром ; - організованість та правильність виконання членами вахт своїх обов'язків; - знання вахтою технологічного стану свердловини і технічних можливостей ПВО та інших запірних засобів які є на об'єкті; - час на герметизацію устя свердловини. Результати проведеної тривоги заносяться у відповідний журнал. 3.11. При неможливості проведення учбової або контрольної тривоги з членами вахт змін проводиться опитування - співбесіда по правилам фонтанної безпеки про що робиться запис в журнал. 3.12. При перевірці документації належить звернути увагу на: 3.12.1. Наявність технічного технологічного проекту або випису з нього а також: - правильність оформлення змін або відхилень від проекту; - відповідність проект фактичної конструкції свердловини; - наявність ГТН. Р ГК і планів робіт; - додержання технології виконання робіт відповідно РТК. З.І2.2. Заповнення вахтового журналу в тому числі наявність записів про: - перевірку стану ПВО; - кількість і параметри розчину що доливається та витиснутого при СПО; - час промивання свердловини перед початком та після закінчення довбання та інших робіт; - перемішування і параметри запасного розчину. 3.12.3. Ведення журналу реєстрації інструктажів робочих вахт змін : - своєчасність проведення періодичного інструктажу по правилам фонтанної безпеки; - проведення позачергового інструктажу робітників ті ІТП по правилам фонтанної безпеки перед розкриттям продуктивних горизонтів спуском обсадних колон установкою рідинних ванн перфорацією розбурювання цементних стаканів перед початком аварійних робіт при розкритих продуктивних горизонтах; - проведення періодичного інструктажу по плану ліквідації можливих аварій; - ознайомлення членів вахт змін з наказами або інформаційними матеріалами по ГНВП і відкритих фонтанах: - наявність даних по навчанню виробничого персоналу. 3.12.4. Ведення журналу перевірки стану умов праці: - своєчасність виконання раніше виданих приписів по фонтанній безпеці; - наявність перевірок стану фонтанної безпеки відповідальними працівниками підприємств в тому числі ПДК. 3.12.5. Ведення журналу обліку учбових і контрольних тривог по сигналу «Викид»: - наявність і виконання графіків проведення учбових тривог; - проведення учбових тривог керівними робітниками ВАТ «Укрнафта» УБР НГВУ УПНП і КРС; - розбір проведених тривог; - відмітки про додатковий інструктаж по результатах розбору. 3.12.6. Наявність і повноту заповнення документації на ПВО. запірне і устьове обладнання: - відомості на змонтоване ПВО; - типової і фактичної схем обв'язки устя; - інструкції по монтажу і експлуатації противикидного обладнання; - актів опресовки превенторів або іншого запірного обладнання опресовки колон зворотних клапанів та маніфольду; - дозволу на виконання поновлення робіт. 3.12.7. Наявність інструктивне - методичної документації по фонтанній безпеці: - планів робіт їх затвердження та узгодження; - актів про готовність до виконання робіт і дозволів на виконання робіт; - планів ліквідації можливих аварій і першочергових дій при ГНВП; - інструкцій керівних документів і пам'яток по попередженню і ранньому виявленню ГНВП; - розрахунків граничного і допустимого об'ємів витискуваного розчину для продуктивних горизонтів при газонафтоводопроявленнях; - розрахунків об'ємів бурового розчину для доливання свердловини при підійманні бурильного інструмента; - розподіл обов'язків між членами вахти по контролю за поведінкою свердловини. 3.12.8. Ведення журналу контролю параметрів бурового розчину: - додержання періодичності замірів; - відповідність параметрів бурового розчину вимогам ГТН: - реєстрація обробки і обважнений бурового розчину. 3.13. По результатах обстеження об'єктів складається така документація: - акт комплексної перевірки об'єкту комісією в яку входять представники підприємства. ВАТ «Укрнафта» та контролюючих органів: - акт перевірки об'єкт комісією на предмет готовності його до розкриття продуктивного горизонту: - припис працівника протифонтанної служби; - дозвіл на виконання робіт; - заборона на виконання робіт; - письмова інформація командування загону районного інженера керівництву підприємства про результати обстеження об'єкту об'єктів ; - пропозиції по поліпшенню фонтанної безпеки і подання про притягнення до відповідальності порушників фонтанної безпеки і технологічної дисципліни при необхідності . 4. ПЛАНУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ТА ЗВІТНІСТЬ 4.1. Плани робіт воєнізованих загонів працівників профілактичної ланки розробляються на підставі плану - графіка роботи підприємств. 4.2. Плани робіт Полтавської воєнізованої частини розробляються з урахуванням планів робіт воєнізованих загонів. 4.3. Затверджуються плани робіт в установленому порядку. 4.4. Звітність про виконану профілактичну роботу районними інженерами воєнізованими загонами і частиною складається по установленій формі та подається в установлені строки. 4.5. В звіті відображається фактичне виконання профілактичних заходів з урахуванням основних і позапланових показників додаток 5 . 5. ПРАВА І ОБОВ"ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРОТИФОНТАННОЇ СЛУЖБИ 5.1. Працівник проти фонтанної служби має право: - забороняти проведення робіт на об'єкті при наявності порушень фонтанної безпеки зазначених в переліку додаток 4 : - знайомитися з документами по розробці і експлуатації родовищ експлуатації обладнання і інструмент навчанню і рівню знань виробничого персоналу проектами на будівництво свердловин. - обстежувати об'єкт в будь - який час доби; - брати участь в роботі комісій по цільовим і комплексним перевіркам підприємств визначенню готовності об'єктів до розкриття продуктивних горизонтів розслідуванню причин виникнення газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів передачі або вводу об'єктів в експлуатацію брати участь в роботі нарад; - проводити контрольні тривоги по сигналу <<Викид». опитування членів вахт змін по питанням попередження раннього виявлення і ліквідації флюїдопроявлень; - брати участь в екзаменаційних комісіях підприємств; - розробляти програми по бригадному курсовому та іншим видам навчання; - вести викладання на різних курсах в тому числі в УКК розділів програм по попередженню ранньому виявленню і ліквідації газонафтоводопроявлень; - вносити пропозиції по вдосконаленню технологій будівництва експлуатації та ремонту свердловин; - вносити пропозиції керівництву підприємств що обслуговуються про накладання стягнень або заохочень осіб виробничого персоналу та 1ТП. 5.2. Працівник протифонтанної служби зобов'язаний: - здійснювати постійний контроль за проведенням робів на об'єктах обстежувати їх суворій відповідності з планом робіт а у випадку необхідності проводити їх позачергове обстеження; - проводити детальний розбір проведених контрольних тривог та інструктаж членів вахт по необхідних питаннях: - проводити позачерговий інструктаж робітників та ІТП перед проведенням особливо небезпечних робіт: - забороняти виконання робіт на об'єкті якщо є загроза виникнення відкритого фонтану; - вимагати від керівництва підприємств прийняття негайних заходів по усуненню порушень технологічної дисципліни вимог фонтанної безпеки та офіційного повідомлення про виконану робот прийнятих заходах . - приймати участь в нарадах і зборах в т.ч. в місцях відпочинку змін при вахгово - експедиційному методі робіт інформувати колективи про рівень фонтанної безпеки про порушення які часто повторюються про кваліфікацію виконавців робіт давати конкретні пропозиції по підвищенню якості виконання робіт; - інформувати керівництво протифонтанної служби та підприємств про результати обстеження об'єктів і про необхідні заходи по підвищенню рівня фонтанної безпеки; - вести документацію в установленому обсязі; - подавати звітне - планову документацію в установлені строки. 6. ОБОВ"ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ БУРІННЯ І ВИДОБУТКУ НАФТИ ТА ГАЗУ 6.1. Керівні працівники підприємств повинні проводити профілактичні обстеження об'єктів відповідно графіків. 6.2. Головні інженери підприємств або виділені ними відповідальні працівники повинні приймати участь в профілактичних обстеженнях які проводяться протифонтанною службою на об'єктах. 6.3. Керівники підприємств і організацій повинні: - забезпечувати районних інженерів воєнізованих загонів постійним обладнаним робочим місцем засобами постійного зв'язку з підприємством його підрозділами і об'єктами; - виділяти необхідні транспортні засоби для обстеження об'єктів працівниками протифонтанної служби в т.ч. для доставки до місця роботи підприємств і назад при вахтове - експедиційному методі: - запрошувати працівників прогифонтанної служби для участі в проведенні теоретичного і практичного навчання робітників та ІТП підприємств по попередженню ранньому виявленню і ліквідації газонафтоводопроявлень. - включати працівників протифонтанної служби в комісії по перевірці знань у робітників та ІТП підприємств правил і інструкцій по фонтанній безпеці; - запрошувати працівників протифонтанної служби для участі в комісіях по комплексним цільовим або плановим обстеженням об'єктів; - запрошувати працівників протифонтанної служби на наради збори конференції та інші заходи по питанням фонтанної безпеки технології виконання робп аварійності; - залучати працівників протифонтанної служби до розробки перегляду схем монтажу ПВО розташування обладнання на бурових які починають будуватися до розробки планів та заходів по забезпеченню безаварійності виконання робіт до складання інструктивне - методичної документації по питанням фонтанної безпеки: - приймати необхідні заходи по усуненню порушень технології виконання робіт виявлених працівниками протифонтанної служби; - по результатах обстежень і на основі подання працівників протифонтанної служби видавати накази розпорядження розробляти заходи по поліпшенню фонтанної безпеки та інформувати про це воєнізовані загони частину ; - забезпечувати позачергове навчання або інструктаж робітників та ІТП в випадках виявлення незадовільних знань перед виконанням особливо небезпечних робіт; - приймати заходи дисциплінарного впливу до осіб які систематично порушую гь правила фонтанної безпеки і технологію виконання робіт аж до звільнення з посади; - забезпечувати комплектацію та своєчасне поповнення складів аварійного запасу обладнанням пристосуваннями і матеріалами; - виділяти в установленому порядку квартири при будівництві госпспособом або при частковій участі місця в дитячих закладах путівки в санаторії будинки та табори відпочинку працівникам протифонтанної служби забезпечувати їх телефонним зв'язком. 6.4. Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за: - організацію якість і своєчасність навчання виробничого персонал питанням фонтанної безпеки; - оснащення об'єктів відповідним по типорозмірам противикидним устьовим та запірним обладнанням. - оснащення об'єктів засобами контролю параметрів буріння і раннього виявлення газонафтоводопроявлень; - своєчасне виконання приписів і заходів запропонованих проти- фонтанною службою; - забезпечення об'єктів керівною та шструктивно-методичною документацією по попередженню і ранньому виявленню газонафтоводопроявлень. Додаток 1 Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта" ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕНИХ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ воєнізований заг ін ПРИПИС № від « » 200 р. Об'єкт найменування об'єкту  Кому посада прізвище керівника   Пропонується ліквідувати такі порушення: № п/п Виявлені порушення Заходи для усунення Строк виконання Відмітка про виконання і 2 3 4 5 Припис видав посада прізвище підпис   З приписом знайомий і один примірник для виконання одержав посада прізвище підпис  « » 200 р. Додаток 2 Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта» ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ воєнізований загін ДОЗВІЛ № на виконання відновлення робіт від « » 200 р. Об'єкт номер свердловини вибій   Кому посада прізвище керівника На підставі діючого Положення про Полтавську воєнізовану частину мною посада і прізвище перевіряючого  проведено обстеження об'єкту Відступів від ГТН планів робіт та затвердженої схеми обв'язки устя не виявлено. Дозволяється Дозвіл видав посада прізвище підпис   Дозвіл одержав посада прізвище підпис « » 200 р. Додаток 3 Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта" ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ воєнізований загін ЗАБОРОНА № на подальше виконання робіт Об'єкт . найменування об'єкту вибій  Кому посада прізвище керівника « » 200 р. годин хвилин  На підставі діючого Положення про Полтавську воєнізовану частину мною посада і прізвище перевіряючого   запропоновано негайно припинити роботи вид робіт: подальше поглиблення випробування освоєння експлуатація ремонт свердловин по причинах Робота на об'єкті може бути знову розпочата тільки після усунення порушень та одержання письмового дозволу представника найменування воєнізованої частини загону  Заборону № одержав посада прізвище керівника підпис " » 200 р. годин хвилин Додаток 4 ПЕРЕЛІК основних порушень фонтанної безпеки при яких подальше виконання робіт повинно бути припинено 1. Виконання робіт без дозволу представника протифонтанної служби. 2. Фактична обв'язка устя не відповідає затвердженій схемі. 3. Несправність противикидного обладнання і обв'язки устя свердловини: 3.1. Негерметичність фланцевих з'єднань вузлів противикидного і устьового обладнання; 3.2. Негерметичність зварних швів обв'язки колон. 4. Несправність управління превенторами: 4.1. Несправність пультів управління превенторами; 4.2. Відсутність або несправність штурвалів ручного управління; 4.3. Негерметичність гідросистеми управління превенторами. 5. Грубі порушення правил монтажу викидних трубопроводів превенторної установки: 5.1. Довжина викидних трубопроводів становить менше 100 м для розвідувальних та газових менше 30м- для нафтових свердловин; 5.2. Викидні трубопроводи направлені в бік ліній електропередач проїжджих шляхів річок каналів лісних масивів житлових та виробничих будівель установок які мають відкритий вогонь або іскри; 5.3. Повороти викидних трубопроводів виконані не на кованих кутниках литих трійниках з буферним пристосуванням ; 5.4. Діаметр викидних трубопроводів до кінцевих засувок не відповідає діаметру відводів хрестовини превенторної установки; 5.5. Викидні трубопроводи від відводів хрестовини до кінцевих Іасувок виконані не на фланцевих або інших з'єднаннях які передбачені заводом - виробником; 5.6. Установлені засувки обв'язки не відповідають технічній характеристиці превенторної установки; 5.7. Стояки кріплення викидних трубопроводів не забетоновані або маса бетонних тумб не відповідає розрахунковій. 6. Відсутність технічної документації на противикидне та устьове обладнання: паспортів та актів опресовки вузлів та елементів обв'язки устя зворотних клапанів противикидної перфораційної засувки фонтанної арматури та інше. 7. Плашки превенторів не відповідають діаметру застосованих труб. 8. Відсутність плашок під обсадні труби або спеціального перевідника при спусканні обсадних колон в свердловину з розкритими продуктивними горизонтами. 9. Відсутність спеціальної труби з запірним пристосуванням і перевідником при застосуванні двох- і більше розмірної бурильної колони . 10. Відсутність для бурильних труб зворотних клапанів з пристосуванням для їх відкриття або кульового крану. 1!. Відсутність обігрівання превенторів і утеплення ємностей з запасом бурового розчину та доливної ємності в районах з температурами нижче нуля. 12. Колонна головка і колонний фланець по технічній характеристиці або по конструкції не відповідають вимогам проекту. 13. Противикидна засувка при перфорації і центральна засувка при освоєнні не обладнанні дистанційним управлінням та щитом з накриттям. 14. Відсутність або непрацездатність аварійної планшайби. 15. Відхилення параметрів бурового розчину від ГТН більше допустимих при відсутності документів на їх зміну. 16. Недостатній запас бурового розчину або невідповідність його параметрів ГТН перед розкриттям продуктивного пласта. 17. Недостатній запас задавочної рідини або невідповідність н параметрів плану робіт. 18. Відсутність або недостатній запас обважнювача глини хімреагентів та інших матеріалів для виготовлення і обробки промивальної рідини перед розкриттям продуктивного пласта. 19. Відсутність або непрацездатність пристрою для доливу свердловини при спуско - під'ємних операціях. 20. Фактична конструкція свердловини не відповідає проектній при відсутності документів на її змін . 21. Відсутність актів на готовність об'єкту до розкриття продуктивних горизонтів планів робіт на випробування і ремонт свердловин установку рідинних ванн при розкритих продуктивних горизонтах. 22. Відсутність актів опресовки обсадних колон устя свердловини цементного кільця за колоною. Примітки. При розкритих продуктивних горизонтах або безпосередньо перед їх розкриттям наявність будь якого із перелічених порушень є основою для зупинки робіт на свердловині до усунення виявлених порушень. В решті випадків питання про заборону виконання робіт на свердловині при виявленні перелічених порушень вирішується представником протифонтанної служби виходячи із тяжкості порушень їх кількості та конкретних обставин на свердловині. Додаток 5 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 1. Проведено обстежень об'єктів всього -в тому числі об'єктів: а буріння - б видобутку - 2. Виявлено порушень всього - в тому числі на об'єктах: а буріння - б видобутку - 3. Видано дозволів на виконання робіт всього -на об'єктах: а буріння всього -в тому числі на: - поглиблення свердловин після обв'язки устя монтажу та опресування ПВО з колоною також і потайні - випробування горизонтів в процесі буріння з застосуванням випробувачів пластів - розбурювання цементних мостів стаканів при розкритті продуктивних горизонтів - проведення робіт по ліквідації складних аварій в тому числі установку рідинних ванн при розкритих продуктивних горизонтах - перфорацію освоєння і випробування розвідувальних та газових свердловин експлуатаційних нафтових свердловин з пластовим тиском вищим ніж тиск стовпа нафти - відновлення робіт після заборони б видобутку всього - в тому числі на: виконання робіт після монтажу та опресовки устьового або запірного обладнання на газових та нафтових свердловинах з пластовим тиском вищим ніж тиск стовпа нафти - перфорацію освоєння випробування і ремонт газових та нафтових свердловин з пластовим тиском вищим ніж тиск стовпа нафти - розбурювання цементних мостів стаканів при розкритих продуктивних горизонтах з пластовим тиском вищим ніж тиск стовпа нафти - проведення робіт по ліквідації складних аварій при розкритих продуктивних горизонтах з пластовим тиском вищим ніж тиск стовпа нафти - відновлення робіт після заборони 4. Видано заборон всього - в тому числі на об'єктах: а буріння - б видобутку - 5. Проведено контрольних тривог; всього -в тому числі на об'єктах: а буріння - б видобутку - 6. Перевірка знань виробничим персоналом першочергових дій при ГНВП чоловік - 7. Проінструктовано робочих та ІТП по питаннях попередження і раннього виявлення ГНВП всього - в тому числі на об'єктах: а буріння - б видобутку - 8. Участь чергування при розкритті та бурінні горизонтів з АВГІТ об'єктів - 9. Участь в монтажі ПВО устьового або запірного обладнання всього -в тому числі: працівниками оперативного складу - працівниками профілактичної ланки - 10. Участь в роботі комісій всього -в тому числі по: - перевірці готовності бурової до розкриття продуктивних горизонтів з АВГІТ - - перевірці гоговності об'єктів до проведення складних робіт - комплексній перевірці підприємств об'єктів - - цільовій перевірці підприємств об'єктів - - розслідуванню ГНВП і відкритих фонтанів - - передачі в ремонт і введення об'єктів в експлуатацію - 11. Проведення лекцій тематичних бесід і Інформація по попередженню ранньому виявленню і ліквідації ГНВП та відкритих фонтанів - 12. Участь в роботі технологічних нарад і зборів на підприємствах - 13. Участь в теоретичному навчанні робочих та ІТП підприємств в УКК всього чоловік - в тому числі працівників: а буріння - б видобутку - Обсяг теоретичного навчання в тому числі: кількість виділених викладачів -кількість прочитаних учбових годин - 14. Кількість листів подань керівництву підприємств організацій по питанням фонтанної безпеки в тому числі для прийняття заходів по усуненню порушень - 15. Притягнуто до відповідальності працівників підприємств: - зауваження - - догана - - зниження в посаді -позбавлено премій - Додаток 6 ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ Дата Об"єкт підприємство Роботи які виконуються на об'єкті Мета обстеження відвідування Опис виконаних на об'єкті робіт і виявлених порушень фонтян-ноі безнеки Висновки і заходи ! ? 3 4 з 6 Додаток 7 ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ї АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬНИХ ТРИВОГ Дата Об"єкт підприєм ство Склад вахти Роботи на об'єкті вибій пара-метри розчину Ввідна Опис дій членів вахти час герметизації Оцінка Темп проведення нструктажів спів-бесід опитувань 1 2 3 4 5 6 7 8