ДНАОП 1.1.23-4.08-93

ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ                   Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб                                       Київ 1993   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ       ЗАТВЕРДЖЕНО Держнаглядохоронпраці України /постанова колегії від 16 червня 1993р. №7/           ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі учбовим центрам дозволу атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з полі- етиленових труб                                             Київ 1993  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Розгляд питання про видачу учбовому центру /підприємству організації установи/ України /надалі учбовому центру/ дозволу на право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб /надалі   Дозвіл/ проводиться за відповідною заявою учбового центру надісланою на адресу Державного комітету України по нагляду за охороною праці /надалі   Держнаглядохоронпраці України/. 1.2. Розгляд заяви і прийняття рішення про видачу Дозволу здійснюється Держнаглядохоронпраці України на протязі календарного місяця з дня реєстрації заяви на підставі рекомендацій постійно діючої Об’єднаної атестаційної комісії /надалі ОАК/ Держнаглядохоронпраці України та Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АН України / надалі   ІЕЗ/ яка створюється розпорядженням Держнаглядохоронпраці України. До сладу ОАК повинні бути включені представники технічного управління та управління по нагляду за охороною праці в газовій промисловості житлово-комунальному господарстві системах газопостачання та газоспоживання Держнаглядохоронпраці України представники Міжгалузевого учбового центру і відділу зварювання пластмас ІЕЗ а також інших організацій. Головою ОАК призначається представник Держнаглядохоронпраці України. 1.3. Дозвіл видається на строк не більше 2 років з правом наступного продовження на підставі відповідної заяви. 1.4. Заява на видачу Дозволу чи продовження його чинності оформлюється у відповідності з вимогами розділу 2 даного Положення. 1.5. Підставою для навчально-атестаційної діяльності учбового центру є виданий Дозвіл при цьому учбовий центр в своїй діяльності повинен керуватися вимогами розділу 4 даного Положення. 1.6. Держнаглядохоронпраці України може достроково анулювати виданий Дозвіл в разі недотримання учбовим центром вимог які обумовлені розділом 4 даного Положення. 1.7. Учбовий центр який не має Дозволу чи не продовжив строк його чинності не має права проводити атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб. Видані таким учбовим центром посвідчення анулюються представником Держнаглядохоронпраці України а учбовий центр несе відповідальність згідно з чинним законодавством. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 2.1. Для одержання Дозволу учбовий центр надсилає Держнаглядохоронпраці України письмову заяву до якої повинні додаватись такі документи: * ?         обгрунтування необхідності атестації зварників пластмас в даному учбовому центрі /згідно з п.2.2 даного Положення/; * ?         довідка про наявність навчальних планів програм спеціальної теоретичної та практичної підготовки для атестації зварників пластмас /згідно з п.2.3/; * ?         довідка про наявність необхідної навчально-виробничої бази /приміщень для проведення теоретичних та практичних занять зварювального та допоміжного обладнання для проведення практичних занять обладнання для механічних випробувань контрольних зразків на розтягнення матеріалів та виробів з полімерних матеріалів для проведення практичних занять; навчально-наочних приладів а також необхідних для навчального процесу нормативних документів інструкцій підручників технічної та довідкової літератури /згідно з пп.2.4-2.9/; * ?         довідка про викладацький персонал для теоретичної та практичної підготовки /згідно з п.2.10/; * ?         пропозиції щодо складу постійно діючої атестаційної комісії /згідно з п.2.11/. 2.2. В обгрунтуванні необхідності атестації зварників пластмас в даному учбовому центрі слід зазначити можливу кількість зварників що атестуються по роках та організаціях а також доцільність проведення атестації саме в даному учбовому центрі;аргументувати чому питання атестації не може бути ефективно вирішене учбовими центрами які вже мають Дозвіл. 2.3. Навчальні плани та програми спеціальної теоретичної та практичної підготовки для атестації зварників пластмас повинні відповідати вимогам пп.1.6 і 13.1 “Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівнитстві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб” що затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. №7. 2.4. Приміщення для теоретичних та практичних занять повинні відповідати санітарно-технічним вимогам що ставляться до учбових закладів по підготовці кадрів і повинні мати необхідне для навчання обладнання технічні засоби навчально-наочні і методичні матеріали. 2.5. В довідці про наявність обладнання для практичних занять слід зазначити найменування марку тип завод-виготовлювач рік виготовлення і кількість зварювального та допоміжного обладнання а також інструментів для забезпечення навчальної програми практичної підготовки зварників які є в учбовому центрі. Обладнання для зварювання встик нагрітим інструментом поліетиленових труб діаметром 63-225 мм повинне бути атестоване і проходити переодичну атестацію згідно з “Положенням про атестацію зварювального обладнання на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб яке затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. №7. 2.6. В довідці про наявність обладнання для механічних випробувань контрольних зразків на розтягнення необхідно зазначити найменування марку тип і дату атестації розривної машини яка повинна відповідати вимогам випробування пластмас на розтягнення за ГОСТ 111262 80 і забезпечувати зусилля яке необхідне для руйнування зразка при швидкості переміщення рухомого затискача /50±10/ мм/хв для товщин зразка до 10 мм та /25±2/ мм/хв для товщин більше 10 мм. При відсутності зазначеного обладнання допускається проведення випробувань в іншій організації що підтверджується відповідними документами про можливість оперативних випробувань. 2.7. В довідці про наявність матеріалів та виробів з пластмас слід зазначити їх найменування марку тип та кількість які повинні бути в номенклатурі необхідній для забезпечення навчального процесу. 2.8. В довідці про забезпечення навчально-наочним приладдям необхідно зазначити макети планшети зразкі виробів а також аудіо-відеотехніку що використовуються внавчальному процесі. 2.9. В довідці про наявність необхідних для навчального процесу нормативних документів інструкцій підручників технічної та довідкової літератури слід зазначити всі перелічені матеріали що є в наявності обов’язковими з яких є: “Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб” затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. №7; “Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб” затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. № 7; “Положення про атестацію зварювального обладнання яке використовується при будівнитстві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб” затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. №7; РСН 353 91 “Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов”; СНиП 2.04.08 87 “Газоснабжение”; СНиП 3.05.02 88 “Газоснабжение”; ТУ 6-1-352-87 “Трубы полиэтиленовые низкого давления для газопроводов”; ТУ 6-19-359-87 “Детали соединительные из полиэтилена низкого давления для газопроводов”; “Проектирование строительство и эксплуатация трубопроводов из полимерных материалов” /А.Н.Шестопал В.С.Ромейко В.Е.Бухин и др. Под ред. А.Н.Шестопала и В.С.Ромейко.-М.: Стройиздат 1985. -304 с. / 2.10. Відомості про викладацький персонал включають: прізвище ім’я та по батькові викладача; тематику занять які ним продяться; дані про освіту і кваліфікацію а такожспеціальну підготовку по зварюванню пластмас; стаж роботи по технічному навчанню кадрів; дані про перепідготовку за темою “Зварювання пластмасових труб” в Міжгалузевому учбовому центрі ІЕЗ /зазначена перепідготовка є обов’язковою/. Майстри практичної підготовки повинні мати посвідчення зварника пластмас IV розряду і бути атестовані на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб. 2.11. Пропозиції до складу постійно діючої атестаційної комісії містять прізвище ім’я та по батькові спеціаліста місце роботи посаду освіту наявність спеціальної підготовки по зварюванню пластмас / зварювання пластмасових труб/ стаж роботи по зварюванню та керівництву будівництвом поліетіленових газопроводів. До складу атестаційної комісії повинні входити висококваліфіковані спеціалісти які пройшли атестацію /письмове узгодження ОАК/. В разі необхідності окремі члени атестаційної комісії повинні пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації за темою “Зварювання пластмасових труб” в Міжгалузевому учбовому центрі ІЕЗ. До складу комісії повинні входити представники Держнаглядохоронпраці України /кандидатура подається управлінням по нагляду за охороною праці в газовій промисловості житлово-комунальному господарстві системах газопостачання та газоспоживання/ Міжгалузевого учбового центру і відділу зварювання пластмас ІЕЗ. Склад атестаційної комісії затверджується наказом директором учбового центру після письмового узгодження з ОАК. 2.12. Неправильно оформлена заява до розгляду не приймається та повертається заявнику. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 3.1. Про пийняття заяви до розгляду Держнаглядохоронпраці України повідомляє заявника на протязі п’яти днів з моменту її одержання. 3.2. Для прийняття рішення про видачу Дозволу Держнаглядохоронпраці України доручає ОАК з участю представника учбового центру який надіслав заяву провести перевірку відомостей які зазначені в заяві та подати свої рекомендації. 3.3. ОАК не пізніше ніж через п’ятнадцять днів після одержання заяви для перевірки на підставі матеріалів обстеження учбового центру складає та передає Держнаглядохоронпраці України протокол з рекомендаціями про видачу Дозволу або відмову яка мотивується. 3.4. Підчас розгляду заяви ОАК виносить своє рішення про склад атестційної комісії /див. П.2.11 даного Положення/. Питання які виникають вирішуються заявником в робочому порядку. 3.5. На протязі п’яти днів після надходження протоколу від ОАК Держнаглядохоронпраці України приймає рішення яке надсилається заявнику. В разі позитивного рішення по заяві учбовому центру також надсилається Дозвіл форма якого наведена в додатку. Дозвіл завіряється печаткою Держнаглядохоронпраці України. 3.6. Під час розгляду питання про видачу дозволу на атестацію зварників пластмас ОАК та Держнаглядохоронпраці України бере до уваги: наявність попиту на атестацію зварників пластмас який не задовольняється учбовими центрами що мають відповідний Дозвіл; можливість учбового центру ефективно проводити навчальний процес по підготовці до атестації та атестацію зварників /наявність навчальних планів і програм відповідної навчально-виробничої бази кваліфікованих викладачів обладнання для механічних випробувань контрольних зразків та інше/. 3.7. Розгляд заяви про продовження чинності Дозволу проводиться в тому ж порядку що і на видачу Дозволу а в поданих документах відображаютьсявсі зміни в матеріально-технічному і кадровому забезпеченні учбового центру. Продовження чинності Дозволу може бути здійснене Держнаглядохоронпраці України без додаткового оформлення документів на підставі заяви учбового центру та рекомендації ОАК /див. Розділ 5 даного Положення /. 3.8. Фінансування всіх робіт по оформленню Дозволу включаючи оплату витрат на відрядження членів ОАК проводиться за рахунок заявника в тому числі і при відмові в видачі Дозволу. ДІЯЛЬНІСТЬ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ ЯКІ МАЮТЬ ДОЗВІЛ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 4.1. Навчально-атестаційна діяльність учбового центру який отримав Дозвіл регламентується відповідними державними нормативними документами вимогами даного Положення та вимогами “Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівнитстві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб” затверджене постановою колегії Держнаглядохоронпраці України від 16 червня 1993 р. №7; 4.2. Рішення які приймає ОАК з організаційних та методичних питань діяльності учбового центру обов’язкові і підлягають неухильному виконанню. 4.3. Іногородні члени атестаційної комісії учбового центру прибувають на атестацію в строки які узгоджуються з ними не пізніше ніж 10 днів до атестації. Витрати на відрядження членів атестаційної комісії сплачуються за рахунок учбового центру який проводить атестацію зварників. 4.4. Учбовий центр що одержав Дозвіл видає особам які успішно закінчили курс навчання та пройшли атестацію атестаційний документ єдиного зразка /посвідчення зварника/ на право виконання зварювальних робіт при будівнитстві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб. Бланки документу надаються Міжгалузевим учбовим центром ІЕЗ через його представника /члена атестаційної комісії учбового центру /. 4.5. Викладацький персонал учбового центру який проводить теоретичну та практичну підготовку зварників пластмас до атестації повинен не меньше одного разу на протязі 2 років проходити перепідготовку /переатестацію/ в Міжгалузевому учбовому центрі ІЕЗ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ ПО АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 5.1. ОАК здійснює постійний контроль за роботою учбових центрів що одержали Дозвіл і має право проводити неузгоджені інспекційні перевірки їх навчально-атестаційної діяльності за результатами яких складається акт що передається Держнаглядохоронпраці України не пізніше п’яти днів після проведення перевірки. 5.2. Вразі виявлення порушень або недоліків які впливають на якість атестації Держнаглядохоронпраці України за пропозицією ОАК припиняє дію Дозволу про що негайно повідомляє учбовий центр. 5.3. В разі одержання повідомлення про припинення дії Дозволу учбовий центр повинен негайно припинити роботи по атестації зварників і вжити необхідні заходи для усунення виявлених порушень або недоліків. 5.4. Після усунення порушень учбовий центр може звернутись до Держнаглядохоронпраці України з проханням провести повторну інспекційну перевірку за результатами якої приймається рішення про можливість подальшої діяльності учбового центру. 5.5. Якщо результати повторної інспекційної перевірки будуть негативні то Держнаглядохоронпраці України позбавляє учбовий центр права на атестацію зварників строком на один рік після закінчення якого учбовий центр має право подати заяву про видачу Дозвілу. Якщо після заборони Держнаглядохоронпраці України учбовий центр буде продовжувати свою діяльність по атестації зварників то до нього вживатимуться заходи які зазначені в п. 1.7 даного Положення. 5.6. 5.6. Для проведення неузгоджених інспекційних перевірок /див. п. 5.1 даного Положення/ ОАК самостійно вишукує кошти на відрядження її членів. Оплата відряджень членів ОАК при повторній інспекційній перевірці /див. п. 5.4 даного Положення/ проводиться учбовим центром. ДОДАТОК до “Положення про порядок видачи учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопровадів з поліетиленових труб”       Герб України ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ       ДОЗВІЛ на право атестації зварників пластмас № ” ” 199  р. М.Київ   На основі рекомендацій Об’єднаної атестаційної комісії Держнаглядохоронпраці України та Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АН Украї-ни /найменування учбового центру/ надається право атестації зварників пластмас що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб.   Дозвіл здійснено до “” ” 199  р.     Заступник голови Держнаглядохоронпраці України М.П . ЗМІСТ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ НА ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 4. ДІЯЛЬНІСТЬ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ ЯКІ МАЮТЬ ДОЗВІЛ НА АТЕСТАЦІЮ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС 5. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧБОВИХ ЦЕНТРІВ ПО АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС ДОДАТОК. ФОРМА ДОЗВОЛУ НА ПРАВО АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ ПЛАСТМАС………10