ГКД 34.03.103-96

ГКД 34.03.103-96 Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення

ГКД 34.03.103-96 Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення Чинний від 1996.06.01 Передмова  РОЗРОБЛЕНО     Управлінням охорони праці Міненерго України ВИКОНАВЦІ        А.У. Цимбалюк В.Ф. Смульський Міненерго України В. Й.  Хлопонін А.М Мавроді ДАЕПК   "Харківобленерго" А.Г.  Твердохліб ДАЕПК "Одесаобленерго" В.І. Семикін ДАЕГК   "Центренерго" В.А. Борисов ВАТ "Харківенергоремонт" УЗГОДЖЕНО       1996-03-28 Державним комітетом України по нагляду за   охороною праці П Т. Штефан                                1996-03-09 Президією Центрального комітету профспілки   працівників енергетики та електротехнічної промисловості  України постанова № П-2 ЗАТВЕРДЖЕНО   1996.04.24 Міністерством енергетики та електрифікації України   В.А. Лучніков СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р. ЗАМІСТЬ               Положення о системе управлення охранои труда и техникой   безопасности в Минзнерго УССР затвердженого Міненерго   УРСР 17.04.85;                                 Положення о системе управлення охранои труда и техникой   безопасности в Минзнерго СССР    затвердженого Міненерго СРСР 26.06.84: -М.: Информзнерго   1984                                Зміст 1 Галузь використання............................................  2 Нормативні посилання...........................................  3 Загальні положення.........................................  4 Завдання управління охороною праці.............................  5 Функції управління охороною праці. Загальні положення..........  6 Функції Міненерго України щодо управління охороною праці...  7 Функції підприємства щодо управління охороною праці............  8 Функції структурної одиниці підприємства щодо управління охороною праці. Додаток А обов'язковий Орієнтовний розподіл обов'язків та відповідальності посадових осіб які беруть участь в управлінні охороною праці Додаток Б рекомендований Форма Акта перевірки виконання нормативних документів з охорони праці на робочому місці ГКД 34.03.103-96 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В МІНЕНЕРГО УКРАЇНИ. Положення Чинний від 1996.06.01 1 Галузь використання 1.1 Положення про систему управління охороною праці в Міненерго України регламентує основні напрямки створення галузевої системи управління охороною праці 1.2 Вимоги даного Положення є рекомендованими для виконання державними компаніями об'єднаннями підприємствами установами та організаціями надалі підприємства що входять до складу Міненерго України 1.3 Відповідно до цього Положення розробляються положення про систему управління охороною праці на підприємствах а також у таких структурних одиницях електростанціях електричних і теплових мережах регіональних диспетчерських центрах енерго-ремонтних налагоджувальних автотранспортних сільськогосподарських тощо надалі - структурні одиниці 1.4 Орієнтований розподіл обов'язків між учасниками управління охороною праці наводиться у додатку А даного Положення. 2 Нормативні посилання У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: * Закон України "Про охорону праці"; * Кодекс законів про працю України; * Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах установах і організаціях затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10. 08. 93 № 623; * Положення про державний галузеві регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.93 № 838; * Типове положення про службу охорони праці: затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 № 73 зареєстроване в Мінюсті України 30.09.93 за № 140; * Положення про медичний огляд працівників певних категорій затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 зареєстроване в Мінюсті України 21 06.94 за № 136/345; * ДНБ А 3 1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; * ГДК 34.12.102-95 Навчання інструктаж і перевірка знань працівників підприємств установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення: затв. Міненерго України 09.08.95. 3. Загальні положення 3.1 Система управління охороною праці передбачає підготовку прийняття та реалізацію рішень щодо здійснення організаційних технічних санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів направлених на забезпечення безпеки збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. 3.2 Об'єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів цехів районів електричних і теплових мереж лабораторій виробничо-технічних служб тощо а також посадових осіб підприємств і структурних одиниць незалежно від форм власності щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці. З.3 Управління охороною праці здійснюють: * в Міненерго - перший заступник Міністра заступник Міністра відповідно до розподілу обов'язків; * на підприємствах та в структурних одиницях - перші керівники. 3.4 Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці здійснюють: * в Міненерго - Управління охорони праці; * на підприємствах та в структурних одиницях - служби відділи охорони праці. З.5 Нормативною основою системи управління охороною праці є Закон України "Про охорону праці" Національна програма поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України нормативні акти про охорону праці Держнаглядохоронпраці Міненерго України та інші. 4. Завдання управління охороною праці 4.1 Управління охороною праці включає вирішення таких основних завдань: * навчання працівників безпечним методам праці та пропаганди з питань охорони праці; * забезпечення безпеки виробничого устаткування і технологічних процесів; * забезпечення безпеки будівель і споруд; * нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці; * забезпечення працівників засобами захисту; * забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників в межах робочого часу; * організацію лікувально-профілактичного обслуговування працівників; * професійний відбір працівників за окремими спеціальностями. 4.2 Навчання інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог ГКД 34.12.102-9/5. Навчання інструктажі та перевірка знань працівників підприємств установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання. Положення. 4.3 Пропаганда безпечних методів роботи проводиться з використанням усіх форм включаючи: * проведення Днів охорони праці; * оформлення інформаційних стендів кабінетів виставок; * вивчення та впровадження передового досвіду з охорони праці; * демонстрацію кіно та відеофільмів читання лекцій проведення бесід; * проведення оглядів семінарів; * випуск бюлетенів інформаційних листків лозунгів плакатів публікацію статей в пресі виступи по радіо і на телебаченні 4.4 Забезпечення безпеки виробничого устаткування повинне вирішуватись приведенням устаткування у відповідність до вимог норм правил іншої нормативної документації з охорони праці а в необхідних випадках - заміною його безпечним устаткуванням. Безпека виробничих процесів досягається приведенням технологічних процесів у відповідальність до вимог норм правил забезпеченням регламентів процесів приведенням робочих місць у відповідність до вимог існуючих нормативних актів. При відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог які необхідно виконати для забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці повинні вживатись узгоджені з органами державного нагляду заходи які забезпечать безпеку роботи 4.5 Забезпечення безпеки будівель і споруд досягається дотриманням вимог охорони праці під час їх проектування будівництва експлуатації реконструкції та ремонту. 4.6 Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається усуненням причин виникнення небезпечних та шкідливих факторів на робочих місцях і застосуванням ефективних засобів захисту; раціоналізацією та удосконаленням устаткування з метою герметизації ізоляції; механізацією і автоматизацією виробничих процесів; правильним утриманням та експлуатацією вентиляційних систем кондиціонерів систем опалювання освітлення. 4.7 Забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту повинне здійснюватись відповідно до діючих норм і установленого порядку їх видачі зберігання та користування. 4.8 Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників здійснюється з урахуванням специфіки праці в першу чергу для працівників з підвищеними фізичними і нервово-емоційними навантаженнями в умовах монотонності і з впливом небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Надання пільгових режимів праці та відпочинку проводиться відповідно до нормативних актів про працю на підставі атестації робочих місць. 4.9 Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників повинна передбачати попередні при влаштуванні на роботу та періодичні медичні огляди працівників лікувально-профілактичне харчування і проведення лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань. 4.10 Санітарно-побутове обслуговування передбачає забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням відповідно до норм. 4.11 Професійний відбір працівників за окремими спеціальностями передбачає встановлення фізичної та психо-фізіологічної придатності працівників до безпечного виконання робіт 5. Функції управління охороною праці. Загальні положення 5.1 Управління охороною праці забезпечується виконанням таких функцій: * організації та координації робіт в галузі охорони праці; * планування робіт з охорони праці; * аналізу та оцінки показників охорони праці; * стимулювання за роботу з охорони праці; » контролю за станом охорони праці. 5.2 Організація та координація робіт в галузі охорони праці повинна передбачити формування органів управління охороною праці встановлення обов'язків та порядку взаємодії осіб що беруть участь в управлінні а також прийняття і реалізацію управлінських рішень накази вказівки розпорядження . 5.3 Планування робіт з охорони праці повинне включати визначення завдань підприємствам та структурним одиницям а також окремим посадовим особам. Планування робіт з охорони праці здійснюється на основі: * комплексних заходів що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці підвищення існуючого рівня охорони праці; * заходів з охорони праці передбачених колективним договором; * заходів щодо усунення недоліків і виконання приписів органів державного нагляду; * заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці пропонованих І профспілковими органами уповноваженими трудових колективів комісіями з охорони праці та органами Держнаглядохоронпраці; * заходів щодо усунення недоліків виявлених під час розслідування нещасних випадків та аварій; * заходів з охорони праці намічених за результатами перевірок стану охорони праці і робочих місць а також за критичними зауваженнями пропозиціями та листами трудящих. 5.4 Аналіз та оцінка стану охорони праці. Для аналізу повинні використовуватися матеріали розслідування нещасних випадків професійних захворювань аварій приписи органів державного нагляду; матеріали спеціальних обстежень з питань охорони праці результати інших видів контролю дані паспортизації санітарно-технічного стану умов праці і лабораторного аналізу В результаті всебічного аналізу умов праці визначаються оціночні показники стану охорони праці. На основі аналізу й оцінки стану охорони праці повинні розроблятись та реалізовуватись управлінські рішення і здійснюватись планування з охорони праці 5.5 Стимулювання за роботу з охорони праці повинне направлятись на створення зацікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці на робочих місцях. Стимулювання здійснюється на основі об'єктивної оцінки стану охорони праці на робочих місцях і в підрозділах в цілому. Види стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і за роботу без порушень правил безпеки визначаються колективним договором. 5.6 Єдина організація контролю за станом охорони праці повинна бути направлена на перевірку: * дотримання законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; * стану умов праці працівників;  * виявлення відхилень від правил і норм; * виконання підрозділами та окремими особами своїх обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці; * відповідності устаткування вимогам безпеки; * забезпечення безпечного виконання робіт. 5.7 Основні види контролю за охороною праці: * державний нагляд; * контроль службами охорони праці всіх рівнів; * контроль з боку керівників підприємств структурних одиниць і підрозділів а також фахівців; * раптові цільові перевірки робочих місць спеціальними бригадами чи окремими особами; * громадський контроль трудовими колективами через своїх уповноважених професійними спілками через своїх представників комісіями з питань охорони праці підприємств; * контроль спеціально призначеними комісіями міністерства підприємств. Результати раптових перевірок робочих місць оформляються актом додаток Б і щомісячно розглядаються керівником з метою вжиття відповідних заходів 6. Функції Міненерго України щодо управління охороною праці 6.1 Проводить єдину науково-технічну політику та методичне керівництво в галузі охорони праці. 6.2 Взаємодіє з Держнаглядохоронпраці у питаннях розробки та перегляду нормативних документів з охорони праці. 6.3 Розробляє та переглядає галузеві нормативні документи з охорони праці. 6.4 Організовує розробку та виробництво засобів захисту та спецодягу на підприємствах галузі і за необхідності - на підприємствах сторонніх організацій. 6.5 Організовує вивчення та поширення вітчизняного й зарубіжного передового досвіду організації роботи з охорони праці пропаганди безпечних методів праці. 7.14 Здійснює навчання та перевірку знань працівників підприємства. 7.15 Забезпечує працівників підприємства необхідними санітарно-побутовими приміщеннями обладнанням спецодягом спецвзуттям іншими засобами індивідуального і колективного захисту. 7.16 Здійснює методичне керівництво службами охорони праці структурних одиниць підприємства та координує їх роботу. 7.17 Заохочує працівників підприємства за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці. 7.18 Здійснює планові і позапланові перевірки стану охорони праці в структурних одиницях підприємства. 7.19 Разом з експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці проводить експертизу проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці. 7.20 Дає відгуки на проекти галузевих нормативних документів з охорони праці 8. Функції структурної одиниці підприємства щодо управління охороною праці 8.1 Створює свою службу охорони праці структурної одиниці як одну з основних виробничо-технічних служб. 8.2 Розробляє та затверджує Положення про систему управління охороною праці структурної одиниці. 8.3 Створює належні умови праці для працівників відповідно до вимог діючих нормативних актів. 8.4 Розробляє та затверджує положення інструкції й інші нормативні акти про охорону праці чинні в межах структурної одиниці 8.5 Розробляє та реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці впроваджує прогресивні технології досягнення науки і техніки засоби механізації та автоматизації виробництва вимоги ергономіки позитивний досвід з охорони праці. 8.6 Забезпечує усунення причин що призводять до нещасних випадків і професійних захворювань та виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування нещасних випадків і професійних захворювань. 8.7 Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці і вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних та шкідливих для здоров'я виробничих факторів. 8.8 Забезпечує працівників нормативними актами про охорону праці. 6.9 Організовує проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників. 8.10 Здійснює навчання та перевірку знань працівників структурної одиниці. 8.11 Здійснює інформаційне забезпечення підрозділів структурної одиниці з питань охорони праці. 8.12 Забезпечує працівників структурної одиниці відповідними санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням спецодягом спецвзуттям та іншими засобами захисту а також миючими та знешкоджуючими засобами згідно з існуючими нормами. 8.13 Організовує проведення Днів Охорони праці. 8.14 Проводить розслідування нещасних випадків і веде облік нещасних випадків відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. 8.15 Веде державну статистичну звітність з охорони праці. 8.16 Заохочує працівників структурної одиниці за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці. 8.17 Разом з технічним центром Держнаглядохоронпраці проводить експертизу проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці. 8.18 Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів правил безпечної експлуатації машин механізмів устаткування інших засобів виробництва використанням засобів колективного та індивідуального захисту виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці. 8.19 Надає працівникам пільги та компенсації за важкі й шкідливі умови праці. 8.20 Відшкодовує збитки працівникам у випадках ушкодження їх здоров'я їх сім'ям та утриманцям в разі нещасного випадку зі смертельним наслідком . 8.21 Фінансує заходи з охорони праці. 8.22 Дає відгуки на проекти галузевих нормативних документів з охорони праці. Додаток А обов'язковий   Орієнтовний розподіл обов'язків та відповідальності посадових осіб які беруть участь в управлінні охороною праці* А.1 Перший керівник підприємства А.1.1 Здійснює загальне керівництво охороною праці на основі Закону України "Про охорону праці" Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів направлених на створення здорових і безпечних умов праці працюючих. А.1.2 Створює службу охорони праці і особисто контролює стан охорони праці. А.1.3 Затверджує розподіл обов'язків з охорони праці між керівниками підприємства встановлює критерії оцінки їх діяльності з цього питання. А.1.4 Контролює через відповідні служби дотримання посадовими особами всіма працівниками вимог нормативних актів про охорону праці. А.1.5 Щорічно розглядає і затверджує програму а також кошторис на використання фонду охорони праці та фінансування заходів з охорони праці які записані в колективних договорах і забезпечує їх матеріально-технічне постачання. А.1.6 Затверджує положення інструкції та інші нормативні акти про охорону праці чинні в межах підприємства. А.1.7 Організовує навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства. А.1.8 Забезпечує розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій. А.1.9 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.1.10 Затверджує плани впровадження передового досвіду з охорони праці. * Посадові особи підприємств структурних одиниць і підрозділів несуть особисту відповідальність за виконання всіх обов'язків передбачених даним Положенням. Ці обов'язки повинні бути включені до посадових інструкцій зазначених осіб. А.1.11 Затверджує посадові інструкції фахівців підприємства з чітким розподілом функціональних обов'язків з охорони праці. А.1.12 Щоквартально розглядає стан охорони праці та виробничого травматизму на нарадах керівників структурних одиниць підприємства. А.1.13 Накладає дисциплінарні стягнення на працівників підприємства які допустили чи сприяли своєю безвідповідальністю порушенням нормативних актів про охорону праці. А.1.14 Заохочує працівників підприємства за активну участь й ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці. А.1.15 Організовує належний стан виробничого побуту згідно санітарних норм та інших нормативних документів. А.2 Заступник керівника підприємства з питань охорони праці А.2.1 Організовує роботу з функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. А.2.2 Здійснює організаційно-методичну роботу щодо управління охороною праці. А.2.3 Здійснює методичне керівництво складанням переглядом інструкцій з охорони праці. А.2.4 Готує рішення щодо управління охороною праці та контролює їх реалізацію. А.2 5 Організовує: * забезпечення працівників правилами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; * облік та аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій; * підготовку статистичних звітів з охорони праці; * складання разом з структурними одиницями комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища; * перевірку знань з охорони праці керівників та фахівців підприємства. А.2.6 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків професійних захворювань і аварій. А.2.7 Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників. А.2.8 Надає методичну допомогу керівникам структурних одиниць підприємства у розробці заходів з охорони праці. А.2.9 Готує проекти наказів і вказівок з питань охорони праці. А.2.10 Здійснює методичне керівництво діяльністю служб охорони праці структурних одиниць організовує підвищення кваліфікації працівників цих служб. А.2.11 Контролює: * дотримання затвердженої схеми управління охороною праці шляхом перевірки виконання функцій управління охороною праці всіма посадовими особами підприємства; * дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів про охорону праці працівниками підприємства; * формування та використання фондів охорони праці; * своєчасність проведення навчання інструктажу і перевірки знань робітників та фахівців які виконують роботи підвищеної небезпеки; * забезпечення працівників засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; * відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів установок устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів індивідуального й колективного захисту працівників; * проходження попередніх при влаштуванні на роботу та періодичних медичних оглядів працівників проходження щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року; * виконання наказів розпоряджень заходів з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків.  А.2.12 Співпрацює з медичними науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організовує виконання їх рекомендацій А.2.13 Видає посадовим особам приписи та вказівки щодо усунення недоліків і порушення правил Інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці. А.2.14 Забороняє виконання робіт на ділянках робочих місцях машинах механізмах установках за наявності умов небезпечних для життя й здоров'я працівників. А.2.15 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.З Головний інженер підприємства А.3.1 Розробляє плани підвищення рівня безпеки обладнання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок з питань охорони праці А.3.2 Організовує розробку та впровадження стандартів положень інструкцій й Інших нормативних актів з безпечного обслуговування устаткування чинних в межах підприємства. А.З.З Організовує роботу й контроль з : * профвідбору робітників та фахівців які влаштовуються на роботу; * навчання працівників безпечним методам виконання робіт; * приведення виробничого устаткування у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці; * забезпечення безпеки виробничих процесів; * безпеки будівель споруд; * нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці А 3.4 Бере участь у роботі із впровадження нормативно-технічної документації з охорони праці А.З.5 Організовує виконання в підпорядкованих підрозділах завдань з охорони праці А.З.6 Бере участь у розслідуванні аварій нещасних випадків і професійних захворювань з підвідомчими працівниками А.З.7 Бере участь у проведенні Днів охорони праці і в роботі комісії підприємства з перевірки знань. А.3.8 Розглядає пропозиції та рекомендації структурних одиниць підприємства щодо підвищення безпеки устаткування й виробничих процесів А.3.9 Залучає науково-дослідні проектні та інші організації до виконання робіт направлених на забезпечення безпеки устаткування будівель споруд і виробничих процесів А.З.10 Організовує розробку комплексних заходів для досягнення установлених нормативів з охорони праці А.4 Заступник керівника підприємства із загальних питань А.4.1 Організовує забезпечення працівників підприємства спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. А.4.2 Організовує забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці і належний стан виробничого побуту згідно з санітарними нормами А.4.3 Організовує дотримання вимог нормативних актів про охорону праці та контроль при складуванні збереженні і транспортуванні вантажів та матеріалів. А.4.4 Контролює безпечну експлуатацію транспортних засобів та під'їздних шляхів що знаходяться на балансі підприємства. А 4.5 Контролює дотримання вимог безпеки при зберіганні транспортуванні та використанні зброї і боєприпасів. А.4.6 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань з підвідомчими працівниками; А.4.7 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.5 Заступник керівника підприємства з питань економіки А.5.1 Розробляє плани щодо удосконалення робочих місць поліпшення умов праці скорочення важких шкідливих та ручних робіт а також оптимізації режиму праці й відпочинку трудящих. А.5.2 Планує створення фонду матеріального стимулювання за роботу з охорони праці. А.5.3 Забезпечує відрахування підприємства до фонду охорони праці. А.5.4 Організовує впровадження методів гуманізації праці усунення монотонності некваліфікованої фізичної праці та інше режимів праці та відпочинку що знижують напруженість праці і підвищують безпеку. А.5.5 Контролює дотримання законодавства про режим праці й відпочинку надання пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та небезпечних умовах праці. А.5.6 Контролює матеріальне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці; А.5.7 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань з підвідомчими працівниками; А.5.8 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.6 Начальник служби підрозділу підприємства А.6.1 Розробляє та вносить пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення стану охорони праці. А.6.2 Організує виконання підлеглими працівниками заходів з охорони праці а також приписів наказів та інших директивних документів з охорони праці. А.6.3 Розробляє інструкції з охорони праці. А.6.4 Проробляє з підлеглими працівниками інформацію про нещасні випадки. А.6.5 Організовує підвищення кваліфікації підлеглих працівників бере участь в комісії з перевірки знань. А.6.6 Бере участь в нарадах з охорони праці. А.6.7 Забезпечує підлеглих працівників правилами інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці. А.6.8 Розробляє програми підготовки новоприйнятих чи тих що переводяться на іншу роботу та контролює підготовку за цими програмами працівників. А.6.9 Організує виконання заходів щодо забезпечення безпеки виробничих процесів та устаткування. А.6.10 Забезпечує впровадження прогресивних технологій оптимальних режимів праці та відпочинку працівників. А.6.11 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань з підлеглими підвідомчими працівниками. А.6.12 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.7 Перший керівник структурної одиниці підприємства А.7.1 Створює на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечує дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. А.7.2 Створює службу охорони праці і особисто контролює стан охорони праці. А.7.3 Розподіляє обов'язки з управління охороною праці між посадовими особами структурної одиниці забезпечуючи принцип пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності. А 7.4 Затверджує посадові інструкції в яких визначені права обов'язки та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій з охорони праці. А.7.5 Розглядає за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці. А.7.6 Забезпечує впровадження прогресивних технологій досягнень науки й техніки засобів механізації та автоматизації виробництва вимог ергономіки позитивного досвіду з охорони праці. А.7.7 Забезпечує усунення причин що призводять до нещасних випадків і професійних захворювань та виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин. А.7.8 Забезпечує проведення лабораторних досліджень умов праці й атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і терміни установлені законодавством вживає за їх підсумками заходи щодо усунення небезпечних та шкідливих для здоров'я виробничих факторів. А.7.9 Затверджує положення інструкції інші нормативні акти про охорону праці що чинні в межах структурної одиниці і встановлюють правила виконання робіт та поведінку працівників на території у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. А.7.10 Забезпечує працівників структурної одиниці нормативними актами про охорону праці. А.7.11 Забезпечує контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів правил поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва використання засобів колективного й індивідуального захисту виконання робіт відповідно до вимог з охорони праці. А.7.12 Забезпечує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво в галузі охорони праці. А.7.13 Забезпечує проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах роботах Із шкідливими й небезпечними умовами праці чи таких де необхідний професійний відбір А.7.14 Відшкодовує працівникові збиток завданий йому каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням трудових обов'язків. А.7.15 Забезпечує працівників необхідними засобами захисту відповідно до діючих нормативів. А.7.16 Забезпечує проходження всіма працівниками під час прийому на роботу і в процесі роботи інструктажу навчання та перевірки знань з охорони праці. А.7.17 Забезпечує розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій. А.7.18 Інформує працівників структурної одиниці про стан охорони праці причин аварій нещасні випадки та професійні захворювання і про вжиті профілактичні заходи. А.7.19 Забезпечує ведення статистичної звітності з питань охорони праці. А.7.20 Заохочує працівників структурної одиниці за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці А.7.21 Бере участь у проведенні Днів охорони праці А.7.22 Негайно повідомляє керівника та службу охорони праці підприємства про кожний нещасний випадок а про випадки які підлягають спеціальному розслідуванню крім того - місцевий орган Держнаглядохоронпраці. А.7 23 Організовує належний стан виробничого побуту в структурній одиниці згідно санітарних норм та інших нормативних документів. А.8 Заступник керівника структурної одиниці з питань охорони праці А.8.1 Розробляє Положення про систему управління охороною праці для структурної одиниці А.8.2 Здійснює оперативне і методичне керівництво роботами з охорони праці А.8.3 Розробляє спільно із виробничими службами комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці та виробничого середовища запобігання виробничому травматизму профзахворюванням і аваріям А.8.4 Забезпечує проведення ввідних інструктажів з питань охорони праці для новоприйнятих працівників. А.8.5 Організовує: * забезпечення працівників правилами нормами стандартами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; * паспортизацію цехів ділянок робочих місць у частині відповідності їх вимогам охорони праці;  * облік аналіз нещасних випадків профзахворювань і аварій 1 та 2-ої категорії а також шкоди від цих явищ; * підготовку в установлені терміни статистичної звітності з питань охорони праці; * роботу кабінету охорони праці пропаганду безпечних та ' нешкідливих умов праці; * підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. А.8.6 Бере участь:  * у проведенні Днів охорони праці; * у розслідуванні нещасних випадків профзахворювань та аварій; * у формуванні фонду охорони праці підприємства та розподілі його коштів; * у роботі комісії з охорони праці структурної одиниці; * у роботі комісії з вводу в дію закінчених будівництвом реконструкцією чи технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; * у розробці положень інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці чинних в межах структурної одиниці. А.8.7 Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих. А.8.8 Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. А.8.9 Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробці заходів з охорони праці. А.8.10 Готує проекти наказів та вказівок з питань охорони праці. А.8.11 Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників випадки відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи А.8.12 Контролює: * дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; * виконання приписів органів державного нагляду використання за призначенням коштів фонду охорони праці; * відповідність нормативним актам з охорони праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного й індивідуального захисту працівників наявність технологічної документації на робочих місцях; * своєчасне проведення навчання та інструктажу працівників атестації і переатестації з питань охорони праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки; * забезпечення працівників засобами індивідуального й колективного захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком чи рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг та компенсацій пов'язаних з важкими чи шкідливими умовами праці; * використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів відповідно до діючого законодавства; * проходження попередніх та періодичних медичних оглядів працівниками зайнятими на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці чи таких де є необхідність професійного відбору; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів особами до 21 року; * виконання заходів наказів вказівок з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків аварій 1 та 2-ої категорії які визначені в актах розслідування. А.8.13 Здійснює зв'язок з медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організовує впровадження їх рекомендацій. А.8.14 Перевіряє стан охорони праці на об'єктах структурного підрозділу видає керівникам перевіреного об'єкта обов'язковий для виконання припис. А.8.15 Вимагає від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичний огляд навчання інструктаж перевірку знань з охорони пращ не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці А.8.16 Направляє керівникові структурної одиниці подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги нормативних актів про охорону праці; клопочеться про заохочення працівників які активно беруть участь у роботі з підвищення безпеки та поліпшення умов праці. А.9 Головний інженер структурної одиниці А.9.1 Здійснює безпосереднє керівництво роботами щодо забезпечення безпеки виробничого устаткування будівель споруд виробничих процесів. А.9.2 Організує процес навчання працівників безпечним методам виконання робіт. А.9.3 Організовує нагляд за технічним станом устаткування будівель та споруд на відповідність їх вимогам нормативних актів про охорону праці. А.9.4 Організує виконання в підпорядкованих підрозділах завдань з охорони праці. А.9.5 Бере участь у розслідуванні аварій нещасних випадків і професійних захворювань з підвідомчими працівниками. А.9.6 Бере участь у проведенні Днів охорони праці і роботі комісії з перевірки знань А.9.7 Забезпечує впровадження й дотримання нормативних актів про охорону праці а також заходів що забезпечують безпеку працівників. А.9.8 Контролює дотримання працівниками безпечних прийомів і методів праці стан мікроклімату виробничого середовища. А.9.9 Організовує і контролює в межах своїх повноважень виконання вимог нормативних документів з охорони праці і приписів органів державного нагляду за охороною праці. А.9.10 Контролює дотримання встановленого порядку допуску до самостійної роботи робітників та фахівців. А.9.11 Здійснює допуск до самостійної роботи фахівців певних категорій. А.9.12 Визначає необхідність проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок направлених на підвищення безпеки й поліпшення умов праці. А.10 Заступник керівника структурної одиниці з загальних питань А.10.1 Організовує своєчасне забезпечення підприємства матеріалами устаткуванням арматурою та приладами для виконання заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання виробничому травматизму профзахворюванням і аваріям. А.10.2 Забезпечує своєчасне складання заявок на спецодяг спецвзуття засоби індивідуального захисту та запобіжні пристрої мило миючі і дезинфікуючі засоби а також своєчасне їх отримання ремонт хімчистку прання зберігання й забезпечення ними працівників підприємства своєчасне пред'явлення рекламацій виробникам на низьку якість спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. А.10.3 Організовує реєстрацію належне технічне обслуговування своєчасний ремонт і безпечну експлуатацію транспортних засобів та іншого устаткування а також підйомно-транспортних засобів що знаходяться в його віданні. Організовує безпечний рух транспортних засобів. Не допускає використання несправного транспорту та підйомно-транспортних засобів і керування ними особами що не мають на це прав. А.10.4 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань з підвідомчими працівниками. А.10.5 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А. 10.6 Забезпечує нагляд за безпечним станом на території підприємства доріг шляхів руху пішоходів проїздів та вантажно-розвантажних майданчиків і місць за наявністю та станом дорожніх знаків безпеки й передбаченої правилами сигналізації. А.10.7 Забезпечує дотримання правил безпеки під час складування зберігання та відпуску сировини й готової продукції на складах структурної одиниці. А.10.8 Здійснює керівництво роботою зі створення здорових та безпечних умов праці в підпорядкованих йому підрозділах в т.ч.: * організовує пропаганду безпечних методів праці розробку та своєчасне коректування інструкцій з охорони праці; * контролює дотримання працівниками безпечних методів та прийомів праці а водіями правил дорожнього руху та перевезень вантажів; * організовує та очолює роботу комісії з перевірки стану охорони праці в підпорядкованому підрозділі; * забезпечує своєчасне розслідування дорожньо-транспортних пригод розглядає матеріали розслідування нещасних випадків порушень правил дорожнього руху та правил безпеки вживає заходів щодо недопущення їх повторення; * організовує та контролює у підпорядкованих підрозділах структурної одиниці виконання заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання виробничому травматизму профзахворюванням І аваріям; * забороняє роботи рух транспортних засобів та перевезення вантажів якщо вони створюють загрозу для життя й здоров'я людей; * забезпечує санітарно-гігієнічні умови праці і належний стан виробничого побуту згідно з санітарними нормами та іншими нормативними документами; * організовує та забезпечує лікувально-профілактичне та санітарно-побутове обслуговування працівників. А.11 Заступник керівника структурної одиниці з питань економіки А.11.1 Забезпечує виділення коштів на фінансування заходів направлених на досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці і виробничого середовища підвищення існуючого рівня І охорони праці й запобігання виробничого травматизму профзахворювань та аварій. А.11.2 Проводить роботу з удосконалення організації праці управління виробництвом форм та систем матеріального стимулювання економічних санкцій з метою забезпечення безпеки праці. А.11.3 Контролює витрачання коштів фонду охорони праці. А.11.4 Забезпечує фінансування заходів з охорони праці передбачених колективним договором контролює витрачання цих коштів за призначенням А.11.5 Бере участь у проведенні Днів охорони праці. А.11.6 Організовує дотримання правил безпеки персоналом підпорядкованих підрозділів. А.11.7 Організовує пропаганду безпечних методів праці розробку та своєчасне коректування інструкцій з охорони праці. А.11.8 Організовує та очолює роботу комісії з перевірки стану охорони праці в підпорядкованому підрозділі. А.11.9 Бере участь в розслідуванні нещасних випадків з працівниками підпорядкованих підрозділів структурної одиниці розглядає матеріали про порушення правил безпеки вживає заходів щодо недопущення їх повторення А.11.10 Організовує та контролює в підпорядкованих підрозділах структурної одиниці виконання заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці й виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання виробничому травматизму профзахворюванням і аваріям. А.11.11 Забезпечує лікувально-профілактичне та санітарно-побутове обслуговування працівників. А.12 Начальник підрозділу структурної одиниці А.12.1 Розробляє і в установленому порядку подає на затвердження інструкції з охорони праці для працівників забезпечує цими інструкціями працівників вимагає їх дотримання здійснює своєчасний їх перегляд внесення змін та доповнень. А.12.2 Забезпечує порядок та безпечні умови праці при веденні технологічних процесів виконанні виробничих операцій експлуатації й технологічному обслуговуванні устаткування приладів комунікацій будівель споруд А.12.3 Щоденно знайомиться з записами в оперативному журналі підрозділу журналі дефектів устаткування візує їх забезпечує усунення недоліків. А.12.4 Забезпечує дільниці підрозділу і робочі місця інструкціями схемами технологічними картами журналами та іншою технічною документацією попереджувальними знаками і плакатами. Контролює їх збереження. А.12.5 Забезпечує дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни виконання правил і інструкцій з охорони праці виробничої санітарії під час обслуговування устаткування ведення технологічних процесів та проведення робіт. Вживає • заходів щодо припинення порушень дисципліни правил інструкцій технологічних карт проектів проведення робіт. А.12.6 Систематично здійснює перевірку дотримання працівниками на робочих місцях вимог правил та норм з охорони праці стану захисних засобів інструменту приладів сигналізації блокувань огороджень вентиляційних систем. Вживає заходів щодо усунення недоліків. А.12.7 Забезпечує працівників спецодягом спецвзуттям захисними засобами запобіжними пристроями милом питною водою. А.12.8 Забезпечує отримання для встановленої категорії робітників та фахівців лікувально-профілактичного харчування та молока.  А.12.9 Забезпечує підтримання в роботоспроможному стані систем та обладнань для повідомлення сигналізації а також захисту від аварій вибухів пожеж і травматизму. А.12.10 Забезпечує включення до відомостей дефектів та виконання в процесі ремонту заходів необхідних для усунення виявлених небезпечностей і направлених на створення здорових умов праці працівників. А.12.11 Вживає заходів щодо недопущення загазованості та запиленості зниження рівнів шуму та вібрації забезпечення правильної експлуатації вентиляційних та опалювальних установок нормальних мікрокліматичних умов і достатньої освітленості у виробничих приміщеннях та на робочих місцях. Здійснює правильне та регулярне ведення паспорта санітарно-технічного стану умов праці в підрозділі.  А.12.12 Зупиняє роботу агрегатів або окремого устаткування якщо створюється загроза для життя чи здоров'я працюючих. А.12.13 Контролює правильну видачу нарядів-допусків і розпоряджень на проведення робіт. А.12.14 Забезпечує виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення умов і забезпечення безпеки праці передбачених актами планами наказами й розпорядженнями. А.12.15 Розробляє та вносить пропозиції керівництву структурної одиниці щодо поліпшення стану охорони праці. А.12.16 Забезпечує своєчасне і якісне проведення всіх видів навчання та інструктажу працівників а також перевірку знань ними правил і інструкцій з охорони праці. Очолює комісію з перевірки знань робітників видає вказівки про допуск робітників до самостійної роботи після перевірки знань чи дублювання. А.12.17 Негайно повідомляє керівника структурної одиниці профспілковий комітет та службу охорони праці про кожний нещасний випадок. А.12.18 Бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань. А.12.19 Організовує проведення Дня охорони праці у структурному підрозділі. А.2.20На щомісячних виробничих нарадах колективу підрозділу: * розглядає стан охорони праці та ставлення окремих працівників до виконання вимог і норм з охорони праці; * обговорює недоліки в утриманні робочих місць устаткування засобів захисту запобіжних обладнань та огороджень; * інформує про нещасні випадки та інші пригоди; * доводить до відома працівників накази вказівки щодо поліпшення охорони праці; * знайомить працівників з Оглядами нещасних випадків в галузі намічає заходи щодо запобігання аналогічних випадків у підрозділі. А.12.21 Організовує своєчасне проходження працівниками періодичних медичних оглядів. А.12.22 Подає матеріали керівникові структурної одиниці для вжиття дисциплінарних заходів до порушників інструкцій правил та інших нормативних актів з охорони праці. А.12.23 Подає матеріали керівникові структурної одиниці на заохочення підлеглих працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці. А.13 Майстер А.13.1 Забезпечує дотримання підлеглим персоналом вимог правил та інструкцій з охорони праці і застосування безпечних прийомів під час проведення робіт. А.13.2 Не допускає до роботи осіб які не пройшли в установлені терміни перевірку знань з охорони праці та медичний огляд. А.13.3 Проводить перевірку справності та правильної експлуатації устаткування. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. У випадках коли несправності в роботі устаткування не можуть бути усунені і є наявна небезпека для працівників забороняє їх роботу та повідомляє про це керівництво підрозділу. А.13.4 Організовує планово-запобіжний ремонт устаткування що забезпечує його безпечну експлуатацію. А.13.5 Своєчасно знайомить бригадирів та робітників з проектами проведення робіт технологічними картами затвердженими в установленому порядку. Організовує роботи відповідно до проектів проведення робіт. Контролює дотримання робітниками вимог безпеки під час виконання робіт. Вживає заходів щодо усунення порушень а якщо є явна небезпека для працівників зупиняє виконання робіт. А.13.6 Видає наряди-допуски та розпорядження на проведення робіт які вимагають їх оформлення і не допускає виконання таких робіт без отримання необхідних дозволів  А.13.7 Проводить первинні повторні позапланові та цільові інструктажі з безпечних методів праці з оформленням їх у журналі інструктажів наряді-допуску. А.13.8 Забезпечує наявність на закріпленому устаткуванні і відповідних відключаючих пристроях попереджувальних плакатів огороджень та інших засобів безпеки. А.13.9 Перевіряє перед початком роботи відповідність вимогам безпеки інструменту устаткування механізмів запобіжних пристроїв засобів захисту риштовань та іншого обладнання. Забороняє їх використання до усунення виявлених недоліків також перевіряє виконання заходів намічених попередньою перевіркою. При виявленні недисциплінованості з боку окремих робітників у дотриманні безпечних прийомів праці не допускає їх до роботи робить подання про накладення стягнення проводить позачерговий інструктаж з охорони праці. А.13.10 Здійснює безперервний нагляд та безпосереднє керівництво роботою чи виконанням окремих їх етапів у випадках передбачених правилами безпеки. А.13.11 Забезпечує чистоту й порядок на робочих місцях у проходах та під'їздних коліях а також достатню освітленість робочих місць правильне утримання кранових шляхів з систематичною щоденною перевіркою умов праці робітників. Вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. А.13.12 Контролює дотримання норм перенесення вантажу в тому числі для жінок та підлітків забезпечення робочих місць знаками безпеки попереджувальними написами та плакатами. А.13.13 Вживає заходів проти можливої присутності сторонніх осіб на ділянці робіт у виробничих приміщеннях та на робочих місцях. А.13.14 Переглядає щоденно записи в журналах про стан устаткування порушення правил безпеки й виробничої санітарії і дає завдання на усунення дефектів неполадок порушень А.13.15 Виявляє причини порушень правил безпеки під час проведення робіт розбирає ці порушення з працівниками і визначає заходи щодо недопущення у подальшому. А.13.16 Забезпечує виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення А створення безпечних умов праці передбачених актами наказами розпорядженнями. А.13.17 Здійснює навчання новоприйнятих працівників та тих що переводяться безпечним методам праці крім робіт з підвищеною небезпекою Бере участь у роботі комісії з перевірки знань робітників. А.13 18 Вносить пропозиції про заохочення підлеглих працівників за активну участь та ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці. А.13.19 При нещасному випадку терміново організовує долікарняну та медичну допомогу постраждало му і його доставку в лікувально-профілактичний заклад. Повідомляє про це керівника підрозділу. Зберігає до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування в такому стані в якому вони були на момент пригоди якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків а також вживає заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації що склалася. А.14 Бригадир А.14.1 Особисто перевіряє до початку роботи правильність виконання необхідних для проведення робіт заходів безпеки: справність інструменту засобів виробництва риштовань запобіжних пристроїв огороджувального обладнання та інших засобів безпеки. А.14.2 Проводить розстановку робітників по робочих місцях відповідно до проекту проведення робіт та кваліфікації А.14.3 Забезпечує чіткість та повноту Інструктажу членів бригади безпосередньо на робочому місці. А.14.4 Здійснює систематичний контроль за дотриманням членами бригади під час виконання робіт вимог безпеки і використання засобів захисту інструментів пристроїв А.14.5 Зупиняє роботу у випадках виявлення в процесі її виконання несправностей засобів виробництва засобів захисту інструменту та інших небезпечностей що можуть стати загрозою для здоров'я чи життя робітників. Повідомляє про це майстра або керівника підрозділу. А.14.6 Організовує надання долікарняної допомоги особам які постраждали під час нещасного випадку і негайний виклик швидкої допомоги. А.15 Працівники А.15.1 Повинні знати й виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці правила поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. А.15.2 Дотримуються зобов'язань щодо охорони праці передбачених колективним договором угодою трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. А.15.3 Проходять в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. А.15.4 Співпрацюють з адміністрацією підрозділу у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці. Особисто вживають заходів щодо усунення будь якої виробничої ситуації що створює загрозу для їхнього життя або здоров'я чи людям які їх оточують. Повідомляють про виявлену небезпеку своєму безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі. А.15.5 Доповідають про кожний нещасний випадок безпосередньому керівникові робіт і вживають заходів щодо надання долікарняної допомоги потерпілому. Додаток Б рекомендований Форма Акта перевірки виконання нормативних документів з охорони праці на робочому місці                                                             АКТ перевірки виконання нормативних документів з охорони праці на робочому місці підприємство підрозділ                                                       дата перевірки Найменування робочого місця або виконувана робота Виявлені порушення   Порушники                          посада прізвище ім'я та по батькові Вжиті заходи. Перевіряючий                             посада прізвище ім'я та по батькові підпис Ознайомлений                             посада прізвище Ім'я та по батькові підпис