ДСТУ 3418-96

ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації

ДСТУ 3418-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації Система сертификации УкрСЕПРО ТРЕБОВАНИЯ ? АУДИТОРАМ Й ПОРЯДОК ИХ АТТЕСТАЦИИ Certification system for Ukrainian certification of products. REQUIREMENTS FOR AUDITORS AND PROCEDURE FOR THEIR CERTIFICATION Чинний від 1997-04-01 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» ДНДІ «Система» 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 листопада 1996р. №500 3 Цей стандарт відповідає міжнародним та європейським стандартам ISO 10011 1:1990 «Настанови з перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка» ISO 10011 2:1991 «Настанови з перевірки систем якості. Частина 2 Кваліфікаційні критерії для аудиторів з перевірки систем якості» ISO 10011 3:1991 «Настанови з перевірки систем якості. Частина 3. Керування програмами перевірок» EN 45013:1989 «Загальні вимоги до органів сертифікації'!' що проводять атестацію персоналу» 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5 РОЗРОБНИКИ: Ю.Койфман канд фіз.-мат. наук с.н.с керівник розробки Л.Коломійцев О.Лазука В.Петров А.Сейфулліна А.Сухенко Попр 5-2001 с.87 Біс 4-2000 с.22 Изм. 2 2-2003 с. 39 ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації Місце поправки Надруковано Повинно бути Примітка до п. 8.4 перший рядок ...навчально-науковим... . . .учбово-науковим. . . Пункт 8.6 четвертий рядок . . . навчально-науковим . . . . . .учбово-науковим . . . Пункт 9.10 п'ятий рядок . . . навчально-наукового. . . . . .учбово-наукового. . . Примітка до п. 10.1 перший рядок ... форма К ... ... додаток К ... Поправка ДСТУ 3418-96 Система .сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та Порядок їх атестації Місце поправки Надруковано Повинно бути Додаток К рядок 4 знизу ... що одержана в разі... ...що одержана під час... Бібліографія пункт 3 ... P 50-047... ... P 50-047-95... Бібліографія рядок 4 Настанови ISO/EC 56 Орган з сертифікації. Методика перегляду органом з сертифікації власної внутрішньої системи якості Настанова ISO/IEC 56 Орган з сертифікації - методика оцінки внутрішньої системи забезпечення якості ІПС 8-97 с.33 Поправка ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації Місце поправки Надруковано Повинно бути Додаток Ж Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації Держстандарт України Державний комітет стандартизації метрології та сертифікації України Держстандарт України ІПС № 5-2000 ЗМІНА № 1 ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 2 серпня 1999 р. № 71 Чинна від дати опублікування Розділ 1. Третій абзац викласти у новій редакції: "Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх учасників робіт з сертифікації що здійснюються в Системі." Розділ 2. Замінити позначення стандартів: "ISO 10011-2:1991" на "ДСТУ ISO 10011-2-97"; "EN 45013:1989 Загальні вимоги до органів сертифікації що проводять атестацію персоналу" на ТОСТ 30488-97 EN 45013-89 Органы по сертификации персонала. Общие требования ". Розділ 3. Визначення терміна викласти у новій редакції: "аудитор з сертифікації особа що має відповідну кваліфікацію теоретичну і практичну підготовку необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації в Системі атестована у встановленому порядку і занесена до Реєстру Системи." Пункт 4.3: перший абзац викласти у новій редакції: "4.3 Аудиторів атестують на право проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації в Системі за обраною спеціалізацією а саме:"; третій абзац викласти у новій редакції: " атестація виробництв;" примітку 1 викласти у новій редакції: "Примітка 1. Спеціалізацію видів робіт з сертифікації в Системі визначає Національний орган з сертифікації." Пункт 4.4 викласти у новій редакції: "4.4 Атестовані в Системі аудитори згідно з їх спеціалізацією залучаються акредитованими в Системі органами з сертифікації до проведення сертифікації систем якості атестації обстеження виробництв до сертифікації продукції послуг та органом з акредитації до проведення акредитації випробувальних лабораторій центрів у тому числі на підставі договорів контрактів трудових угод тощо ." Пункт 5.2. Перший абзац викласти у новій редакції: "Кандидат повинен пройти теоретичну підготовку і стажування необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях пов'язаних з проведенням обраних видів робіт з сертифікації в Системі і володіти знаннями в обов'язковому обсязі у таких напрямах:" Пункт 5.3 перший абзац викласти у новій редакції: "Кандидат в аудитори з сертифікації продукції послуг атестації виробництв або акредитації випробувальних лабораторій центрів повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення виробництво технологія будівництво сфера послуг управління економіка у тому числі досвід принаймні дворічної практичної роботи в обраному виді робіт з сертифікації або з контролю якості випробувань." Пункт 6.1: перший абзац викласти у новій редакції: "Аудитори з сертифікації продукції послуг залучаються в Системі до виконання керівництва виконанням таких функцій:" третій абзац викласти у новій редакції: аналіз одержаних результатів сертифікаційних випробувань та підготовка рішень щодо можливості видачі сертифіката відповідності;". Пункт 7.1 викласти у новій редакції: "7.1 Аудитор зобов'язаний: - дотримуватися вимог до проведення робіт з сертифікації встановлених у нормативних документах Системи ДСТУ 3410 ДСТУ 3412 ДСТУ 3413 ДСТУ 3414 ДСТУ 3419 та ін. ; - підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних видів робіт з сертифікації в Системі зокрема знати всі зміни нормативних документів Системи а також зміни нормативних документів на відповідність яким здійснюється сертифікація продукції послуг та систем якості; - забезпечувати об'єктивність та вірогідність результатів перевірок; - у всіх ситуаціях дотримуватися норм етики; - забезпечувати конфіденційність інформації що отримана під час виконання робіт з сертифікації атестації акредитації" ; - щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність в Системі як аудитора форма звіту наведена у додатку К а також повідомляти про зміни і доповнення до даних його особової картки додаток Г . Примітка. Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів на базі Українського науково-дослідного інституту стандартизації сертифікації та інформатики здійснює інформаційне забезпечення діяльності аудиторів та кандидатів в аудитори в разі необхідності ." Пункт 7.2. Останній абзац викласти у новій редакції: " пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з сертифікації акредитації залучення себе до проведення робіт з сертифікації акредитації відповідно до спеціалізації за якою його атестовано." Пункт 8.1 викласти у новій редакції: "8.1 Підготовка кандидата в аудитори передбачає теоретичну підготовку в обсязі відповідних навчальних програм і стажування за обраним видом робіт з сертифікації і обраною спеціалізацією ." Примітку до пункту 8.3 викласти у новій редакції: "Примітка. З дозволу атестаційної комісії Національного органу з сертифікації кандидат може самостійно підготуватися і здати іспит з теоретичної підготовки в навчальному закладі що проводить таку підготовку." Примітку до п. 8.4 викласти у новій редакції: "Примітка. Кандидат за погодженням з Українським навчально-науковим центром стандартизації метрології та якості продукції може самостійно пройти стажування у будь-якому акредитованому в Системі органі з сертифікації." Пункти 8.5 та 8.6 викласти у новій редакції: "8.5 Стажування передбачає участь кандидата в аудитори щонайменше у двох перевірках які проводяться акредитованими в Системі органами з сертифікації або органом з акредитації. 8.6 Стажування здійснюється відповідно до конкретних завдань програм методів та процедур перевірок що здійснюються під час проведення сертифікації продукції послуг систем якості атестації виробництв акредитації випробувальних лабораторій центрів за програмою стажування погодженою Українським навчально-науковим центром стандартизації метрології та якості продукції і затвердженою керівником органу з сертифікації акредитації ." Пункт 8.8 викласти у новій редакції: "8.8 Керівництво та організація роботи кандидата під час перевірки покладається на керівника стажування який призначається керівником органу з сертифікації акредитації . Примітка. Керівником стажування в Системі кандидата в аудитори з сертифікації систем якості призначається головний аудитор керівник комісії з перевірки системи якості ." Пункт 8.9: одинадцятий абзац викласти у новій редакції: " зауваження щодо проведення перевірки та рекомендації;" останній абзац викласти в новій редакції: "Відгук-оцінка підписується керівником стажування та затверджується керівником органу в якому кандидат проходив стажування." Пункт 8.10. Останній абзац викласти у новій редакції: "У цьому випадку призначається Національним органом з сертифікації керівник підготовки з боку України який відповідає за виконання вимог навчальної програми і програми стажування." Пункт 9.1. Перший абзац викласти у новій редакції: "9.1 Атестацію аудиторів здійснює постійно діюча атестаційна комісія Національного органу з сертифікації." В примітці до п. 9.1 замінити текст: "європейського стандарту EN 45013" на текст: ТОСТ 30488". Пункт 9.3 викласти у новій редакції: "9.3 Кандидат який претендує на атестацію повинен подати заявку до Національного органу з сертифікації за формою наведеною у додатку В. До заявки додаються такі документи: особова картка з фотокарткою розміром 3x4 см додаток Г ; копія диплома про вищу освіту; копія посвідчення про закінчення теоретичного курсу; відгук-оцінка про стажування; довідка виписка з трудової книжки або інший офіційний документ яка підтверджує наявність практичного досвіду роботи; відомості про володіння іноземними мовами з додаванням копій документів посвідчення про закінчення курсів тощо у разі наявності. Примітка. В разі наявності до заявки додаються інші відомості та документи або їх копії що характеризують компетентність кандидата в аудитори його інформаційну забезпеченість тощо." Пункт 9.4 викласти у новій редакції: "Національний орган з сертифікації у місячний термін розглядає заявку перевіряє комплектність поданих документів і в разі позитивних результатів розгляду документів включає кандидата в аудитори до графіка атестації та інформує його про це. У разі негативних результатів розгляду поданих документів складається висновок за формою додатку Д який надсилається кандидату в аудитори. В цьому разі кандидат може після усунення недоліків наведених у висновку вдруге подати заявку на атестацію згідно з 9.3." Пункт 9.5 викласти у новій редакції: "9.5 Перевірку та оцінку кандидата здійснює атестаційна комісія яка встановлює форму перевірки екзамен тести співбесіда розгляд письмового реферата на задану тему тощо . Примітка. Перевірка спеціальної підготовки кандидата здійснюється у межах затвердженої навчальної програми за обраним видом робіт та обраною спеціалізацією ." Пункт 9.6. Останній абзац викласти у новій редакції: "Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом форма якого наведена у додатку Е." Пункт 9.9 викласти у новій редакції: "Сертифікат аудитора форма наведена у додатку Ж згідно з ДСТУ 3415 реєструється у Реєстрі Системи. У разі одержання сертифіката аудитор підписує "Кодекс поведінки аудитора" форма наведена у додатку И прийнятий у Системі згідно з вимогами ДСТУ ISO 10011-2. Термін дії сертифіката аудитора три роки." Пункт 9.10 викласти у новій редакції: "9.10 Для продовження дії атестації аудитор за шість місяців до закінчення терміну дії сертифіката подає до Національного органу з сертифікації заявку за формою додатка В. Національний орган з сертифікації у місячний термін розглядає заявку і направляє документи про діяльність аудитора які містяться в його особовій справі на експертизу до Українського навчально-наукового центру стандартизації метрології та якості продукції. За результатами експертизи цих документів аналізу результатів діяльності аудитора а також заявлених видів робіт та спеціалізації порівняно з тими на право проведення яких було атестовано аудитора за попередньою заявкою складається висновок про відповідність аудитора вимогам встановленим цим стандартом. На підставі позитивного висновку атестаційна комісія приймає рішення про видачу сертифіката на новий термін три роки . У разі негативного висновку повторна атестація проводиться відповідно до 9.4 9.9." Вилучити примітку до п. 9.11. Пункт 10.1: першу позицію переліку викласти у новій редакції: " відсутність практичної діяльності аудитора з проведення робіт з сертифікації атестації акредитації в Системі протягом двох календарних років;" доповнити приміткою у такій редакції: "Примітка. Неподання звітів про діяльність аудитора форма К протягом двох років підряд розцінюється як відсутність практичної діяльності в Системі і дає підстави для скасування сертифіката аудитора.". Пункт 10.2 викласти у новій редакції: 10.2 Рішення про скасування сертифіката аудитора приймає атестаційна комісія Національного органу з сертифікації. Письмове повідомлення про скасування сертифіката направляється аудитору а також у органи з сертифікації Системи." Пункт 10.4 вилучити. Додаток А. Змінити статус додатка з "обов'язкового" на "довідковий". Групи однорідної продукції що підлягають обов'язковій сертифікації викласти у новій редакції: "1 Електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби 2 Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї 3 Ручні електромеханічні машини переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний 4 Апаратура радіоелектронна побутова 5 Засоби обчислювальної техніки 6 Спеціальні засоби самозахисту 7 Обладнання технологічне для харчової м'ясомолочної промисловості підприємств торгівлі громадського харчування та харчоблоків 8 Медична техніка 9 Іграшки 10 Засоби мийні 11 Трактори малогабаритні та мотоблоки 12 Двигуни тракторів і сільськогосподарських машин 13 Обладнання металообробне та деревообробне 14 Зварювальне обладнання 15 Машини електричні 16 Велосипеди коляски дитячі 17 Технічні засоби охоронної пожежної та охоронно-пожежної сигналізації 18 Засоби зв'язку 19 Кінофототехніка 20 Посуд з чорних та кольорових металів фарфору фаянсу та скла 21 Засоби автоматизації та механізації контрольно-касових операцій і конторське обладнання 22 Побутова апаратура що працює на твердому рідкому та газоподібному паливі 23 Продукція протипожежного призначення 24 Дорожні транспортні засоби їхні складові частини та приладдя 25 Машини сільськогосподарські для рослинництва тваринництва птахівництва і кормовиробництва 26 Піднімальні споруди та кранова продукція 27 Хіміко-фотографічна продукція 28 Зварювальні матеріали 29 Товари легкої промисловості 30 Харчова продукція та продовольча сировина 31 Нафтопродукти 32 Будівельні матеріали вироби та конструкції 33 Послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових 34 Труби та балони 35 Готельні послуги та послуги харчування що надаються суб'єктами туристичної діяльності 36 Послуги автомобільного транспорту 37 Засоби індивідуального захисту працюючих" Доповнити додаток А приміткою у такій редакції: "Примітка. Наведений вище перелік груп однорідної продукції може коригуватися залежно від змін та доповнень до "Переліку продукції що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні". Додаток В. У формах В.1 та В.2 зобов'язання заявника викласти у новій редакції: "зобов'язується оплатити всі витрати пов'язані з проведенням атестації та експертизи документів незалежно від їх результатів". Додаток Г: дев'ятий рядок висновку про доцільність і форму проведення перевірки та оцінки кандидата атестаційною комісією викласти у новій редакції: "провести перевірку та оцінку кандидата" викласти у новій редакції підрядковий підпис до десятого рядка: " обгрунтування висновку " Додаток И: назву додатка викласти у новій редакції: "Форма особової картки аудитора"; заголовок форми викласти у новій редакції: "ОСОБОВА КАРТКА". Позначення додатків замінити: "Додаток Г" на "Додаток Д" "Додаток Д" на "Додаток Е" "Додаток Е" на "Додаток К" "Додаток Й" на "Додаток Г" "Додаток К" на "Додаток И". Бібліографія. Замінити позначення стандартів: "ISO 10011-2" на "ДСТУ ISO 10011-2-97" "EN 45002" на "ДСТУ EN 45002-98" "EN 45003" на "ДСТУ EN 45003-98" "EN 45011" на "ДСТУ EN 45011-98" "EN 45012" на "ДСТУ EN 45012-98". ІПС № 7-99 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює кваліфікаційні вимоги до аудиторів з сертифікації далі аудитори їх обов'язки та права порядок підготовки та атестації у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО далі Система . Стандарт поширюється на аудиторів атестованих у Системі та кандидатів в аудитори далі кандидати . Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх учасників робіт у галузі сертифікації шо здійснюються в Системі. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2462 94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230 95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 3410 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ДСТУ 3412 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації; ДСТУ 3413 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3414 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництв. Порядок здійснення ДСТУ 3415 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи ДСТУ 3419 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення ДСТУ ISO 9001 95 Система якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування розроблення виробництва монтажу та обслуговування ДСТУ ISO 9002 95 Система якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва монтажу та обслуговування ДСТУ ISO 9003 95 Система якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробуваннях ISO 10011 2:1991 Настанови з перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні критерії для аудиторів з перевірки систем якості EN 45013:1989 Загальні вимоги до органів сертифікації'!' що проводять атестацію персоналу 3 ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті подані терміни та визначення згідно з ДСТУ 2462 та ДСТУ 3230 а також термін: аудитор з сертифікації особа що має відповідну кваліфікацію теоретичну І практичну підготовку необхідну для проведення одного або декільких видів робіт у галузі сертифікації атестована і занесена до Реєстру Системи сертифікації. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Офіційно визнаними в Системі аудиторами можуть бути фахівці різних галузей науки техніки промисловості сфери послуг та інших видів діяльності які відповідають вимогам цього стандарту мають необхідну теоретичну та практичну підготовку визнають і виконують правила Системи. 4.2 У Системі визнаються рівні права та обов'язки усіх аудиторів кандидатів . 4.3 Аудиторів атестують на право проведення одного або декількох видів робіт у галузі сертифікації за обраною спеціалізацією а саме: сертифікація систем якості; атестація виробництв за видами виробництв ; сертифікація продукції або послуг за видами продукції або послуг ; акредитація випробувальних лабораторій центрів за випробуванням конкретних видів продукції . Примітка 1. Спеціалізацію видів робіт у галузі сертифікації визначає Національний орган з сертифікації. Примітка 2. Групи однорідної продукції що підлягають обов'язковій сертифікації додаток А визначають спеціалізацію аудитора з сертифікації продукції. 4.4 Атестовані в Системі аудитори залучаються згідно з обраним видом робіт у галузі сертифікації до аудиту перевірки систем якості виробництв випробувальних лабораторій центрів або сертифікації продукції послуг акредитованими органами з сертифікації та органами з акредитації випробувальних лабораторій центрів за місцем своєї роботи в цих органах або на підставі договорів контрактів трудових угод тощо . 4.5 Аудитори можуть також залучатися на договірній основі підприємствами організаціями випробувальними лабораторіями центрами для робіт консультацій з підготовки до сертифікації продукції послуг і систем якості на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 ДСТУ ISO 9002 чи ДСТУ ISO 9003 акредитації випробувальних лабораторій центрів а також з питань удосконалення систем якості. 4.6 Оплата за проведення підготовки та атестації кандидатів в аудитори здійснюється згідно з правилами і порядком установленими в Системі незалежно від одержаних результатів атестації. 5 ВИМОГИ ДО АУДИТОРІВ 5.1 Освіта Кандидат повинен мати закінчену вишу освіту І вільно володіти усно та письмово державною мовою. 5.2 Спеціальна підготовка Кандидат повинен пройти теоретичну підготовку І стажування необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях пов'язаних з проведенням обраних видів робіт у галузі сертифікації і володіти знаннями в обов'язковому обсязі у таких напрямках: - державні і міждержавні стандарти інші нормативні документи на відповідність до вимог яких проводиться сертифікація атестація акредитація; основоположні документи Системи в тому числі щодо змісту робіт з сертифікації атестації акредитації; методи проведення перевірок дослідження опитування оцінювання складання звітів; керівництво перевірками планування організація контроль ; економічні та правові основи ведення робіт з сертифікації атестації акредитації; організація виробництва та контролю аналізу вимірювань випробувань ; міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації. 5.3 Досвід Кандидат в аудитори з сертифікації продукції послуг атестації виробництв або акредитації випробувальних лабораторій центрів повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення виробництво технологія будівництво сфера послуг управління економіка у тому числі досвід принаймні дворічної практичної роботи в обраному виді робіт у галузі сертифікації або в галузі контролю якості випробувань. Кандидат в аудитори з сертифікації систем якості повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення виробництво технологія будівництво сфера послуг управління економіка в тому числі досвід принаймні дворічної практичної роботи в розробленні і впровадженні систем якості або окремих елементів системи а також досвід розроблення нормативних документів чи методичних матеріалів з системи якості або її окремих елементів. 5.4 Особисті якості Кандидат повинен бути неупередженим і витриманим володіти логічним мисленням мати аналітичний склад розуму та відрізнятися скрупульозністю бути здатним реально оцінювати ситуацію вміти розбиратися у загальному механізмі складних процесів і розуміти роль окремих підрозділів у функціонуванні організації підприємства . Ці якості необхідні аудитору для того щоб: неупереджено збирати та оцінювати фактичні дані; бути відданим меті перевірки; постійно оцінювати результати спостережень та взаємодій з персоналом підприємства організації випробувальної лабораторії під час перевірки; будувати свої стосунки з відповідним персоналом підприємства організації випробувальної лабораторії що перевіряється так щоб досягти мети перевірки; з розумінням та повагою відноситись до національних звичаїв регіонів в яких здійснюється перевірка; під час проведення перевірки не відхилятися на вирішення сторонніх проблем; повністю зосереджуватися на вирішенні завдань перевірки та сприяти її проведенню; відповідним чином реагувати на стресові ситуації: на підставі зроблених під час перевірки спостережень формулювати обгрунтування припустимих висновків; відстоювати свої висновки всупереч тиску щодо їх зміни якщо для цього немає достатнього обгрунтування або доказів; висловлювати свої думки переконливо логічно та дохідливе в усній та письмовій формі. 6 ФУНКЦІЇ АУДИТОРІВ 6.1 Аудитори з сертифікації продукції послуг залучаються до виконання керівництва виконанням таких функцій: перевірка заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками у т.ч. перевірка правильності вибору нормативних документів на відповідність яким буде проводитися сертифікація продукції послуг ; встановлення схеми моделі сертифікації; встановлення правил відбирання та ідентифікації зразків продукції для їх випробування; визначення видів випробувань та нормативних документів щодо їх проведення; вибір випробувальної лабораторії для проведення сертифікаційних випробувань продукції ; аналіз одержаних результатів сертифікаційних випробувань та підготовка рішень щодо можливості видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії; прийняття рішень щодо необхідності проведення повторних або порівняльних випробувань; технічний нагляд за сертифікованою продукцією; підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності виданих в інших країнах або в інших системах сертифікації. 6.2 Аудитори з сертифікації систем якості залучаються до виконання таких функцій: попереднє заочне оцінювання системи якості; розроблення програми плану перевірки; розроблення програми та методики перевірки і оцінки стану виробництва; остаточна перевірка та оцінка системи якості; оформлення результатів перевірки; технічний нагляд за сертифікованою системою якості; підготовка рішень щодо визнання сертифікатів на системи якості виданих в Інших країнах або інших системах сертифікації. Головний аудитор додатково до вищенаведених виконує такі функції: планування складу та послідовності робіт з проведення перевірки; розподіл обов'язків між аудиторами; організація і проведення спільних нарад з представниками підприємства організації що перевіряється; керування підготовкою звіту про перевірку. Примітка. Призначення головного аудитора відбувається згідно з ДОТУ 3419. 6.3 Аудитори з атестації виробництв залучаються до виконання таких функцій: попереднє оцінювання виробництва на підставі експертизи технічної документації; складання програми та методики атестації виробництва; перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей; технічний нагляд за атестованим виробництвом. 6.4 Аудитори з акредитації випробувальних лабораторій центрів залучаються до виконання таких функцій: експертиза технічної документації випробувальної лабораторії центра ; складання програми перевірки випробувальної!'лабораторії центра : перевірка та оцінка випробувальної лабораторії центра на відповідність встановленим критеріям акредитації; оформлення результатів перевірки; інспекційний контроль за діяльністю випробувальної лабораторії центра ; підготовка рішень щодо визнання випробувальних лабораторій центрів акредитованих в інших країнах 7 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АУДИТОРІВ 7.1 Аудитор зобов'язаний: додержуватись вимог щодо проведення робіт у галузі сертифікації встановлених у нормативних документах Системи ДСТУ 3410 ДСТУ 3412 ДСТУ 3413 ДСТУ 3414 ДСТУ3419 ; підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних видів робіт у галузі сертифікації зокрема знати всі зміни нормативних документів на відповідність яким здійснюють сертифікацію продукції послуг та систем якості а також нормативних документів Системи що регламентують виконання робіт у галузі сертифікації; забезпечувати об'єктивність та достовірність результатів перевірки; у всіх складних ситуаціях додержуватись норм етики; забезпечувати конфіденційність інформації що одержана у процесі виконання робіт з сертифікації атестації акредитації ; щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність як аудитора форма звіту наведена у додатку Е а також доповнення зміни до даних що містить його особова картка форма картки наведена у додатку Й . 7.2 Аудитор має право: знайомитись з необхідною документацією підприємства організації що є об'єктом перевірки; запитувати додаткову інформацію необхідну для виконання робіт на всіх етапах проведення сертифікації атестації акредитації ; відмовлятись від участі у виконанні робіт якщо документи об'єкта перевірки викладені не на державній мові або якщо члени комісії не забезпечені кваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт; звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тиску з боку зацікавлених сторін або відповідного органу з сертифікації акредитації ; пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з сертифікації акредитації залучення себе до проведення обраного виду робіт у галузі сертифікації. 8 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ 8.1 Підготовка кандидата в аудитори включає теоретичну підготовку в обсязі відповідних учбових програм і стажування за обраним видом робіт у галузі сертифікації і обраною спеціалізацією . 8.2 Теоретичну підготовку кандидатів проводять учбові заклади які отримали дозвіл Національного органу з сертифікації на проведення такої діяльності. Теоретична підготовка здійснюється з відривом кандидата від виробництва за учбовими планами і програмами затвердженими Національним органом з сертифікації. Кандидати в аудитори з сертифікації систем якості у межах теоретичної підготовки проходять учбове стажування пов'язане з участю в розробленні або експертизі документів системи якості на підприємстві. Інформацію про терміни організацію та тривалість теоретичної підготовки можна одержати в Національному органі з сертифікації або у відповідному учбовому закладі. 8.3 По закінченні курсу теоретичної підготовки кандидат здає іспит і в разі задовільної оцінки одержує посвідчення форма якого наведена у додатку Б. Примітка. З дозволу Національного органу з сертифікації кандидат може самостійно підготуватися і здати іспит а теоретичної підготовки в учбовому закладі що проводить таку підготовку. 8.4 У разі наявності посвідчення про закінчення курсу теоретичної підготовки кандидат проходить стажування яке організовує відповідний учбовий заклад. Примітка. Кандидат за бажанням і за узгодженням з Національним органом з сертифікації може самостійно організувати своє стажування в будь-якому органі з сертифікації. 8.5 Стажування передбачає участь кандидата щонайменше в двох перевірках які проводяться акредитованими органами з сертифікації або органами з акредитації випробувальних лабораторій центрів . 8.6 Стажування здійснюється відповідно до конкретних завдань програм методів та процедур перевірок що проходять під час проведення сертифікації продукції послуг систем якості або атестації виробництв чи акредитації випробувальних лабораторій центрів за програмою стажування узгодженою керівником органу з сертифікації акредитації що здійснює перевірку та затвердженою Національним органом з сертифікації. 8.7 Кандидату під час стажування можуть бути доручені будь-які роботи що виконують атестовані аудитори в процесі проведення перевірок. Кандидат веде щоденник у якому фіксує виконання доручених робіт. 8.8 Керівництво та організація роботи кандидата під час перевірки покладається на керівника стажування який призначається Національним органом з сертифікації. Примітка. Керівником стажування кандидата в аудитори з сертифікації систем якості призначається керівник комісії з перевірки системи якості головний аудитор . 8.9 По закінченні перевірки керівник стажування складає відгук-оцінку. Відгук-оцінка повинна містити такі відомості: прізвище ім'я та по батькові кандидата; назва та адреса організації що є місцем постійної роботи кандидата; посада кандидата; назва та адреса підприємства організації випробувальної лабораторії де відбувалося стажування; вид перевірки оцінка системи якості атестація виробництва акредитація випробувальної лабораторії перевірка підготовки проведення і результатів сертифікаційних випробувань продукції ; характеристика кандидата в якій відзначається його вміння володіти на практиці методами перевірки дослідження опитування оцінювання та складання звіту; схильність до організаційної діяльності під час перевірки; особисті якості згідно з вимогами 5.4 ; зауваження та рекомендації щодо проведення перевірки; оцінку діяльності кандидата. Оцінка діяльності кандидата має такі градації рівні : кандидат відповідає вимогам проведення перевірки; кандидат відповідав вимогам проведення перевірки але виявлені деякі непринципові недоліки що можуть бути усунені в разі подальшої практичної роботи; кандидат не відповідає вимогам проведення перевірки. У випадку негативної оцінки керівник стажування повинен її обгрунтувати. Відгук-оцінка підписується керівником стажування та затверджується керівником органу з сертифікації акредитації . 8.10 Підготовка кандидатів в аудитори теоретична підготовка та стажування може бути організована за межами України за узгодженою програмою на підстав! угоди між Національним органом з сертифікації та аналогічною організацією яка відповідає за підготовку аудиторів у відповідній системі сертифікації. У цьому випадку призначається керівник підготовки з боку України який відповідає за виконання вимог учбової програми і програми стажування. 9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ 9.1 Атестацію аудиторів здійснює постійно діюча атестаційна комісія Національного органу з сертифікації Держстандарту України . Атестаційна комісія створюється та затверджується наказом Голови Держстандарту України терміном на один рік з числа провідних співробітників Національного органу з сертифікації та висококваліфікованих спеціалістів з різних видів діяльності організацій та установ Держстандарту України інших міністерств та відомств науки промисловості вищих учбових закладів товариств з захисту прав споживачів тощо . Примітка. Склад КОМІСІЇ порядок організації її роботи та процедури регламентуються окремим положенням яке враховує вимоги європейського стандарту EN 45013. 9.2 Процес атестації аудиторів складається з таких основних етапів: розгляд заявки кандидата і аналіз поданих документів; перевірка і оцінка кандидата; оформлення результатів атестації; видача сертифіката аудитора. Примітка. Члену атестаційноі комісії який професійно та регулярно займається питаннями контролю якості продукції випробувань чи розроблення систем якості сертифікат аудитора видається без виконання процедур за 8.1 8.10 та 9.3 8.6 на підставі його заяви та рішення голови атестаційної комісії. 9.3 Кандидат що претендує на атестацію повинен подати заявку до Національного органу з сертифікації за формою наведеною у додатку В. До заявки додаються такі документи: копія диплома про вищу освіту; копія посвідчення про закінчення теоретичного курсу; відгук-оцінка про стажування; довідка виписка з трудової книжки або інший офіційний документ яка підтверджує наявність практичного досвіду роботи; копія документа про володіння іноземною мовою посвідчення про закінчення курсів тощо - у разі наявності; три фотокартки розміром 3 ? 4 см. 9.4 Національний орган з сертифікації у місячний термін розглядає заявку перевіряє комплектність поданих документів І готує письмовий висновок про доцільність і форму проведення перевірки та оцінки кандидата атестаційною комісією. Висновок в одному примірнику передається кандидату та в атестаційну комісію форма висновку наведена у додатку Г . У разі негативного результату кандидат може після усунення недоліків наведених у висновку вдруге подати заявку на атестацію згідно з 9.3. 9.5 Перевірку та оцінку кандидата здійснює атестаційна комісія у формі встановленій у письмовому висновку екзамен тести співбесіда розгляд письмового реферата на задану тему тощо . Примітка. Перевірка спеціальної підготовки кандидата здійснюється у межах затвердженої учбової програми за обраним видом робіт у галузі сертифікації та обраною спеціалізацією 9.6 За результатами перевірки і оцінки кандидата атестаційна комісія приймає рішення про затвердження або відхилення його кандидатури. Рішення приймається більшістю голосів. У разі рівності голосів приймається рішення за яке голосував голова атестаційної комісії. . Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом форма якого наведена у додатку Д- 9.7 Кандидат кандидатура якого була відхилена має право на повторну атестацію через термін який встановлює атестаційна комісія. 9.8 У разі позитивного рішення атестаційноі комісії на підставі протоколу рішення комісії та протоколу її засідання Національний орган з сертифікації оформлює і видає кандидату сертифікат аудитора у місячний термін після отримання вищезгаданих документів від атестаційної комісії. 9.9 Сертифікат аудитора форма наведена у додатку Ж згідно з ДСТУ 3415 реєструється у Реєстрі Системи. У разі оформлення сертифіката аудитора заповнюється також особова картка аудитора форма наведена у додатку Й . У разі одержання сертифіката аудитор підписує «Кодекс поведінки аудитора» форма наведена у додатку К прийнятий у Системі згідно з вимогами ISO 10011 2. Термін дії сертифіката аудитора три роки. 9.10 Для продовження сертифіката аудитор повинен за шість місяців до закінчення терміну його дії подати заявку до Національного органу з сертифікації. Порядок повторної атестації встановлюється залежно від результатів діяльності аудитора і може передбачати повну або скорочену процедуру. 9.11 Визнання сертифікатів аудиторів що видані у системах сертифікації інших країн здійснює атестаційна комісія. Визнанню підлягають сертифікати аудиторів що видані в межах: міжнародних та регіональних систем сертифікації до яких приєдналась Україна та країна що видала сертифікат; угод між Національним органом з сертифікації та керівними органами систем сертифікації інших країн про взаємне визнання сертифікатів аудиторів. Примітка. Можуть визнаватися й інші сертифікати аудиторів. 10 СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ АУДИТОРІВ 10.1 Скасування сертифікатів аудиторів здійснюється за таких обставин: відсутність практичної діяльності аудитора з проведення обраних видів робіт у галузі сертифікації протягом двох календарних років; наявність грубих порушень з боку аудитора недостовірність оцінок необ'єктивність в разі аналізу фактичних даних порушення етичних норм тощо . 10.2 Рішення про скасування сертифіката аудитора приймає Національний орган з сертифікації. Письмове повідомлення про скасування сертифіката направляється аудитору а також у керівні органи систем сертифікації інших країн з якими укладено угоди про взаємне визнання. 10.3 У разі скасування сертифіката аудитор виключається з Реєстру Системи. 10.4 Скасований сертифікат аудитора повинен бути повернений до Національного органу з сертифікації. 11 АПЕЛЯЦІЇ 11.1 Кандидат або аудитор має право подати письмову апеляцію в таких випадках: порушені правила та процедури щодо проведення атестації; необгрунтоване відхилена кандидатура кандидата; необгрунтовано скасований сертифікат аудитора. 11.2 Апеляція подається до Національного органу з сертифікації протягом місяця після одержання рішення зі спірного питання. 11.3 Апеляція повинна містити обгрунтовані аргументи щодо незгоди з одержаним рішенням. 11.4 Національний орган з сертифікації створює апеляційну комісію яка діє за правилами і процедурами щодо розгляду апеляцій згідно з вимогами Системи. 11.5 Засідання апеляційної комісії відбувається протягом двох тижнів після одержання апеляції. На засідання апеляційної комісії запрошується аудитор кандидат для заслуховування претензії поданої в апеляції. 11.6 Рішення позитивне або негативне щодо спірного питання оформляється апеляційною комісією в письмовому вигляді. 11.7В одному примірнику рішення апеляційної комісії передається аудитору кандидату І Національному органу з сертифікації. 12 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ 12.1 Національний орган з сертифікації веде облік виданих сертифікатів аудиторів І публікує інформацію про аудиторів атестованих у Системі. ДОДАТОК А обов'язковий ГРУПИ ОДНОРІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ 1 Побутове обладнання 2 Світлотехнічна продукція 3 Ручні електромеханічні машини та переносні верстати 4 Побутова радіоелектронна апаратура 5 Відео- телевізійна та дисплейна техніка 6 Електричний будівельно-монтажний інструмент 7 Технологічне обладнання для харчової і м'ясо-молочної промисловості 8 Медична техніка 9 іграшки 10 Синтетичні мийні засоби 11 Малогабаритні трактори та мотоблоки 12 Двигуни тракторів і сільськогосподарських машин 13 Метало- і деревообробне обладнання 14 Зварювальне обладнання 15 Електричні машини 16 Велосипеди і дитячі коляски 17 Технічні засоби охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 18 Апаратура провідного зв'язку 19 Кіно-і фототехніка 20 Посуд з чорних і кольорових металів фарфору та фаянсу 21 Засоби механізації та автоматизації контрольно-касових операцій і конторське обладнання 22 Побутова апаратура що працює на твердому рідкому та газоподібному паливі 24 Дорожні транспортні засоби їх складові та приладдя 25 Машини сільськогосподарські для рослинництва і кормовиробництва 26 Джерела світла 27 Хіміко-фотографічна продукція 28 Зварювальні матеріали 29 Товари легкої промисловості 30 Харчова продукція та продовольча сировина 31 Нафта та нафтопродукти 32 Будівельні матеріали вироби та конструкції ДОДАТОК Б обов'язковий Форма посвідчення про теоретичну підготовку Система сертифікації УкрСЕПРО ПОСВІДЧЕННЯ № прізвище ім'я по батькові пройшов ла спеціальну підготовку для аудиторів та підтвердив ла знання згідно з програмою вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація Директор назва учбового закладу М.П. підпис ініціали прізвище Керівник курсу підпис ініціали прізвище ДОДАТОК В обов'язковий В.1 Форма заявки на атестацію від кандидата якого направляє організація чи підприємство Голові Національного органу з сертифікації ініціали прізвище ЗАЯВКА на атестацію аудитора Прошу атестувати прізвище ім'я по батькові аудитором у системі сертифікації УкрСЕПРО з вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація назва організації зобов'язується оплатити всі витрати пов'язані з проведенням атестації незалежно від ? результатів Додаток: документи згідно з 9.3 Керівник організації підпис ініціали прізвище Головний бухгалтер підпис ініціали прізвище М.П. В.2 Форма заявки на атестацію від кандидата як фізичної особи Голові Національного органу з сертифікації ініціали прізвище ЗАЯВКА на атестацію аудитора Прошу атестувати мене прізвище ім'я по батькові аудитором у системі сертифікації УкрСЕПРО з вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація зобов'язуюсь оплатити всі витрати пов'язані з проведенням атестації незалежно від її результатів Додаток: документи згідно з 9.3 Дата підпис Підпис повинен бути завірений у нотаріуса Адреса: поштовий індекс місто вул будинок кв. Завіряється в ЖЕК Телефон: ДОДАТОК Г обов'язковий Форма висновку про доцільність і форму проведення перевірки та оцінки кандидата атестаційною комісією ВИСНОВОК про доцільність і форму проведення перевірки та оцінки кандидата атестаційною комісією На підставі вивчення заявки кандидата в аудитори З вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація прізвище ім'я по батькові і аналізу поданих документів: перелік документів вважаю доцільним недоцільним * провести перевірку та оцінку кандидата у формі екзамен співбесіда письмовий реферат тощо Місце перевірки: Термін перевірки: посада підпис ініціали прізвище дата * У випадку недоцільності подальшої перевірки обґрунтовують висновки ДОДАТОК Д обов'язковий Форма протоколу рішення атестаційної комісії з перевірки і оцінки кандидата ПРОТОКОЛ рішення атестаційної комісії з перевірки і оцінки кандидата в аудитори № від « » 199 р. Атестаційна комісія в складі: Голови прізвище ініціали посада членів комісії ; прізвище ініціали посада атестує не атестує прізвище ім'я по батькові аудитором.системи сертифікації УкрСЕПРО для проведення робіт з вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація Голова атестаційної комісії підпис ініціали прізвище Члени атестаційної комісії підпис ініціали прізвище ДОДАТОК Ж обов'язковий Форма сертифіката аудитора ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО « » 199 р. № Дійсний до « » 199 р. ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ПОСВІДЧУЄ ЩО прізвище ім'я по батькові відповідає вимогам системи сертифікації УкрСЕПРО що пред'являються до аудиторів та атестований на право проведення робіт з вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація Сертифікат виданий на підставі рішення атестаційної комісії від « » 199 р. № Голова Держстандарту України підпис ініціали прізвище М.П. ДОДАТОК Е рекомендований Форма звіту аудитора ЗВІТ про діяльність аудитора Системи сертифікації УкрСЕПРО за 199 рік Я прізвище ім'я по батькові аудитор з вид робіт у галузі сертифікації спеціалізація Сертифікат аудитора зареєстрований у Реєстрі Системи УкрСЕПРО « » 199 р. № Повідомляю що у 199 р. я брав участь як аудитор Системи сертифікації УкрСЕПРО у таких перевірках: Дата проведення перевірки Вид перевірки Орган від якого проводилась перевірка Найменування підприємства організації Адреса підприємства організації Дата Підпис ДОДАТОК И рекомендований Форма особистої картки аудитора ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Дата Посада організація Основні ФУНКЦІЇ початок закінчення УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРКАХ Дата проведення перевірки Вид перевірки Орган від якого проводилась перевірка Найменування підприємства організації Адреса підприємства організації • ДОДАТОК К обов'язковий Форма Кодексу поведінки аудитора Система сертифікації УкрСЕПРО КОДЕКС ПОВЕДІНКИ АУДИТОРА Я прізвище ім'я по батькові приймаю на себе зобов'язання та відповідальність за наступне: діяти достойно та невблаганно по відношенню до наймача органу з сертифікації акредитації та підприємства організації що являє собою об'єкт перевірки; не розповсюджувати інформацію яка шкодить та ославлює репутацію або інтереси наймача і підприємства організації що являє собою об'єкт перевірки; в разі залучення до виконання робіт з сертифікації акредитації перед заключенням договору доводити до відома наймача дані про свої ділові зв'язки в разі наявності з підприємством організацією що являє собою об'єкт перевірки; не приймати матеріальної винагороди комісійних від підприємства організації що являє собою об'єкт перевірки та інших зацікавлених сторін; - зберігати конфіденційність інформації що одержана в разі виконання робіт з перевірки підприємства організації ; в усіх випадках дотримуватись етичних норм. дата підпис ініціали прізвище Бібліографія 1 ДСТУ 3411 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок Їх акредитації. 2 ДСТУ 3420 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації. 3 ? 50-047 Система сертифікації УкрСЕПРО. Критерії оцінки органу з сертифікації систем якості під час його акредитації. 4 Настанови ISO/I EC 56 Орган з сертифікації. Методика перегляду органом з сертифікації власної внутрішньої системи якості. 5 ISO 10011-2 Керівні вказівки з перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні критерії для аудиторів з перевірки систем якості. 6 EN 45002 Загальні вимоги до оцінки атестації випробувальних лабораторій. 7 EN 45003 Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій. 8 EN 45011 Загальні вимоги до органів з сертифікації що проводять сертифікацію продукції. 9 EN 45012 Загальні вимоги до органів з сертифікації що проводять сертифікацію систем забезпечення якості. 10 Державна система сертифікації України: методи правила організація діяльності. Довідник. 11 Принципи методи та практика міжнародної стандартизації. Довідник. 12 Принципи методи та досвід роботи у галузі забезпечення якості і сертифікації: системи якості правила сертифікації І акредитації. Посібник. 13 Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості. Довідник. 14 Міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації: організація діяльності норми та правила. Довідник. Ключові слова: акредитація атестація критерії оцінки обов'язки відповідальність права сертифікат Система сертифікації УкрСЕПРО аудитор