ДСТУ 3420-96

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації сертифікації та інформатики та Державним науково-дослідним Інститутом «Система» ВНЕСЕНО Головним управлінням системного аналізу координації робіт з питань стандартизації метрології сертифікації та державного нагляду Держстандарту України 2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ 3420-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система сертифікації УкрСЕПРО Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації Система сертификации УкрСЕПРО ТРЕБОВАНИЯ ? ОРГАНАМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА Й ПОРЯДОК ИХ АККРЕДИТАЦИИ Certification system for Ukrainian certification of products REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION BODIES QUALITY SYSTEMS AND PROCEDURE FOR THEIR ACCREDITATION Чинний від 1997 04 0l Попр 8-99 8-99 2-2000 5-2000 с.35 5-2001 с.87 Попр БіС 4-2000 с.19 Изм.1 11-2000 с.41 Изм.2 2-2003 с.45 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює основні вимоги до органів з сертифікації систем якості далі орган з сертифікації їх функції а також порядок їх акредитації в Системі сертифікації УкрСЕПРО далі Система . Стандарт є обов'язковим для використання під час акредитації та функціонування органів з сертифікації систем якості в Системі та здійснення інспекційного контролю їх діяльності. Стандарт враховує положення нормативних документів Системи: ДСТУ 3410 ДСТУ 3411 а також положення міжнародного стандарту ISO 10011 настанов: ISO/IEC 40 ISO/IEC 62 та європейського стандарту EN 45012. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 2462 94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни і визначення ДСТУ 3410 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення ДСТУ 3411 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації ДСТУ 3415 96 Система сертифікації УкрСЕПРО.Реєстр Системи ДСТУ 3418 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації ДСТУ 3230 95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення Настанова ISO/IEC 40:1983 Загальні вимоги з приймання органів з сертифікації Настанова ISO/IEC 56:1989 Орган з сертифікації методика оцінки внутрішньої системи забезпечення якості Настанова ISO/IEC 62:1996 Загальні вимоги до органів що проводять оцінення та сертифікацію/реєстрування систем якості ISO 10011-1:1990 Настанови з перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка ISO 10011-2:1991 Настанови з перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні критерії для аудиторів з перевірки систем якості ISO 10011 -3:1991 Настанови з перевірки систем якості. Частина 3. Керування програмами перевірок EN 45012:1989 Загальні вимоги до органів з сертифікації які проводять сертифікацію систем якості. 3 ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті подані терміни та Тх визначення згідно з ДСТУ 2462 ДСТУ 3230. 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 4.1 Як органи з сертифікації систем якості можуть бути акредитовані державні організації що мають статус юридичної особи і можуть бути визнані третьою стороною. 4.2 Діяльність органу з сертифікації повинна здійснюватись на підставі угоди з Національним органом з сертифікації форму угоди наведено в додатку А . 4.3 Організація може бути акредитована як орган з сертифікації якщо вона є незалежною від розробника виробника постачальника споживача і має компетентність яка дозволяє їй проводити сертифікацію систем якості. Для цього організація повинна мати: організаційно-функціональну структуру адміністративні та юридичні права що забезпечують виконання робіт з сертифікації систем якості; компетентний персонал в т.ч. аудиторів атестованих у Системі на право проведення сертифікації систем якості ; актуалізований фонд нормативних документів відповідно до галузі акредитації зокрема комплект стандартів та Інших нормативних документів з вимогами до продукції визначених видів та методами її випробувань; угоди з органами з сертифікації конкретних видів продукції щодо здійснення атестації виробництва та сертифікації систем якості зазначеної продукції; статут що визначає її діяльність; положення про орган з сертифікації систем якості; документовану систему якості правила та процедури що забезпечують проведення сертифікації систем якості та здійснення технічного нагляду за сертифікованими системами та атестованими виробництвами; досвід роботи з сертифікації що підтверджується документально за результатами виконаних робіт. 4.4 Орган з сертифікації має забезпечити безперешкодний доступ до інформації про його послуги усім організаціям-заявникам. Діяльність органу з сертифікації не повинна мати дискримінаційного характеру. 4.5 Орган з сертифікації має забезпечувати конфіденційність Інформації про результати сертифікації що є комерційною таємницею. 4.6 Орган з сертифікації має регулярно здійснювати внутрішню перевірку ефективності функціонування системи забезпечення якості згідно з вимогами Настанови ISO/IEC 56. Результати таких перевірок мають бути зареєстровані і до них повинні мати вільний доступ особи які здійснюють інспекційний контроль діяльності органу з сертифікації. 5 РЕКОМЕНДОВАНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 5.1 Організаційна структура органу з сертифікації в загальному випадку має бути така: - керівник; Рада; виконавчі підрозділи групи . 5.2 Керівник органу з сертифікації систем якості призначається на посаду та звільнюється з посади за погодженням з Національним органом з сертифікації. Керівник здійснює управління діяльністю органу з сертифікації систем якості і несе відповідальність за його функціонування перед Національним органом з сертифікації. 5.3 Раду органу з сертифікації систем якості очолює керівник органу з сертифікації який підзвітний Раді у своїй діяльності. Склад Ради затверджується Національним органом з сертифікації та включає як правило представників: Національного органу з сертифікації виконавчих підрозділів груп органу з сертифікації систем якості органів з сертифікації конкретної продукції. До її діяльності можуть залучатися періодично або на постійній основі представники державних органів що здійснюють наглядові функції Держнаглядохоронпраці Держкоматомнагляд та Ін. і взаємодіють з органом з сертифікації систем якості а також представники товариств спілок споживачів та інших зацікавлених організацій. 5.4 У своїй діяльності Рада органу з сертифікації здійснює такі функції: формує політику органу з сертифікації систем якості та здійснює контроль за її проведенням; розробляє пропозиції щодо розширення галузі акредитації органу з сертифікації систем якості та удосконалення його роботи; бере участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективності функціонування системи забезпечення якості; контролює діяльність виконавчих підрозділів груп . 5.5 Виконавчі підрозділи групи в загальному випадку здійснюють такі функції: формують та актуалізують фонд нормативних документів що використовуються під час сертифікації систем якості; розробляють організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості; приймають та розглядають заявки на сертифікацію систем якості; проводять попередню оцінку систем якості; взаємодіють з органами з сертифікації конкретної продукції територіальними органами Держстандарту України та іншими організаціями під час проведення робіт з сертифікації систем якості; здійснюють атестацію виробництва за дорученням органу з сертифікації конкретної продукції; оформлюють та видають сертифікати на системи якості; ведуть облік сертифікованих систем якості та виданих сертифікатів; готують документи згідно з вимогами ДСТУ 3415 для включення до Реєстру Системи; готують рішення щодо визнання зарубіжних сертифікатів та доводять прийняті рішення до заявників; здійснюють технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами; готують рішення про скасування або припинення дії виданих сертифікатів на системи якості та атестатів виробництва; інформують про прийняті рішення Національний орган з сертифікації органи з сертифікації конкретної продукції територіальні органи Держстандарту України заявників та інші зацікавлені організації; організують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу підготовку аудиторів до їх атестації; приймають до розгляду апеляції з питань сертифікації систем якості та атестації виробництв у галузі акредитації органу; готують звіти про результати діяльності органу з сертифікації систем якості для Національного органу з сертифікації згідно з додатком А; забезпечують самооцінку діяльності з сертифікації систем якості та атестації виробництв постійне удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості. 5.6 Функції органу з сертифікації його права обов'язки та відповідальність установлюються «Положенням про орган з сертифікації систем якості» зміст якого має відповідати додатку Б. 6 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 6.1 Персонал органу з сертифікації систем якості має бути підготовлений для компетентного виконання обов'язків що закріплені за ним а також мати певний рівень технічних знань досвід особисті якості відповідно до вимог стандарту ISO 10011 європейського стандарту EN 45012 для аудиторів також і ДСТУ 3418 . Орган з сертифікації має постійно актуалізовувати відомості про кваліфікацію навчання та професійний досвід кожного аудитора. 6.2 Аудитори які виконують роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв мають бути атестовані в Системі згідно з вимогами ДСТУ 3418. 6.3 Персонал органу з сертифікації систем якості повинен мати інструкції що визначають задачі функції розподіл відповідальності та порядок виконання робіт. 6.4 До роботи з сертифікації системи якості та атестації виробництва або оцінки окремих елементів системи якості що потребують спеціальних знань можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти промисловості науково-дослідних організацій вищих учбових закладів таін. Спеціалісти що залучаються до роботи не повинні бути співробітниками підприємств та організацій які зацікавлені в результатах сертифікації систем якості. 7 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 7.1 Орган з сертифікації повинен мати ефективну документовану систему якості що відповідає характеру та обсягу робіт які виконуються органом та Інші документи необхідні для виконання зазначених функцій а саме: Положення про орган з сертифікації систем якості; заяву про політику в галузі якості органу з сертифікації якщо вона викладена в окремому документі і не увійшла до складу Настанови з якості ; Настанову з якості органу з сертифікації відповідно до вимог додатка В; порядок організації навчання аудиторів; типові програми опитувальні анкети перевірок та оцінок елементів системи якості; типові методики атестації виробництв; процедури робочі інструкції для аудиторів з сертифікації систем якості та атестації виробництв; список аудиторів з сертифікації систем якості та атестації виробництв; список спеціалістів промисловості науково-дослідних організацій вузів та Інших організацій що залучаються до роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв; посадові інструкції персоналу що визначають службові обов'язки та відповідальність; порядок оформлення та подання результатів перевірок систем якості та атестованих виробництв. 7.2 Фонд нормативних документів який має в своєму розпорядженні орган з сертифікації має включати: міжнародні міждержавні національні стандарти та інші нормативні документи в галузі сертифікації систем якості; міждержавні національні галузеві стандарти та інші нормативні документи що визначають вимоги до продукції методів її випробувань організації виробничих процесів відповідно до галузі акредитації органу з сертифікації; стандарти ISO серії 9000 та серії 10000 європейські стандарти EN серії 45 000; настанови ISO/IEC в галузі сертифікації; комплекти нормативних документів з сертифікації які діють в рамках Системи сертифікації УкрСЕПРО та інших систем сертифікації. Цей фонд має постійно актуалізуватися. 7.3 Орган з сертифікації має підтримувати в робочому стані систему реєстрації та протоколювання. Усі протоколи та реєстраційні записи мають зберігатись протягом терміну встановленого в ДСТУ 3415 в умовах конфіденційності з урахуванням чинного законодавства. 7.4 Орган з сертифікації має постійно здійснювати актуалізацію документації що використовується і забезпечувати: внесення змін та виправлень у документи; вилучення застарілої документації; своєчасне Інформування всіх зацікавлених сторін про внесення змін до документації; наявність відповідної документації там де це необхідно. 7.5 Орган з сертифікації повинен мати у наявності форми документів що необхідні для проведення сертифікації систем якості та атестації виробництв заявки на проведення цієї роботи протоколи акти перевірки сертифікати атестати виробництв журнали реєстрації та ін. . 7.6 Документи з сертифікації систем якості та атестації виробництв підлягають обліку та зберіганню протягом періоду часу який має бути не меншим ніж два терміни дії сертифіката на систему якості. Зберіганню у такому разі підлягають: заявки; програми перевірок; методики атестації; акти перевірок та протоколи заключних нарад; звіти за результатами перевірок; акти технічного нагляду та інспекційного контролю; журнали обліку заявок сертифікатів атестатів; договори на проведення робіт з сертифікації систем якості атестації виробництв. 8 ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 8.1 Організацію та проведення робіт з акредитації органів з сертифікації систем якості здійснює Держстандарт України орган з акредитації . Акредитація органу з сертифікації систем якості в Системі є офіційним визнанням його права проводити сертифікацію систем якості атестацію виробництв на відповідність вимогам нормативних документів. 8.2 Акредитація органу з сертифікації складається з таких основних етапів: подання та експертиза документів; укладання договору між Держстандартом України органом з акредитації і організа-цією-заявником на проведення акредитації в Системі; перевірка органу з сертифікації; розгляд результатів перевірки; оформлення і видача атестата акредитації; укладання угоди з Держстандартом згідно з вимогами додатка А. У процесі акредитації визначається порядок інспекційного контролю за діяльністю органу з сертифікації протягом терміну акредитації. 8.3 Подання та експертиза документів 8.3.1 Організація що претендує на акредитацію подає заявку додатки ? і Д* та комплект документів що містить: проект «Положення про орган з сертифікації систем якості... »; «Настанову з якості»; відомості про аудиторів органу з сертифікації атестованих у Системі; копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі органу з сертифікації систем якості; заповнену опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості організації-заявника додаток Е ; декларацію про відповідність вимогам що ставляться до органів з сертифікації систем якості додаток Ж . 8.3.2 За результатами експертизи поданих документів складається експертний висновок з оцінкою відповідності органу з сертифікації систем якості вимогам встановленим цим стандартом. 8.4 Перевірка органу з сертифікації систем якості 8.4.1 Перевірка здійснюється комісією що складається з компетентних фахівців та призначається наказом Голови Держстандарту України керівником органу з акредитації . Робота комісії проводиться за програмою затвердженою Головою Держстандарту України керівником органу з акредитації . 8.4.2 Перевіркою встановлюється відповідність організаційної структури заявника персоналу внутрішньої системи якості документованих процедур сертифікації вимогам поданих на експертизу документів та його здатність виконувати функції органу з сертифікації систем якості. За результатами перевірки складається акт який підписується членами комісії та доводиться до відома керівника органу з сертифікації систем якості форма акта наведена у додатку Й . 8.4.3 Держстандарт України орган з акредитації розглядає результати перевірки та в разі позитивної ухвали про акредитацію проводить: затвердження «Положення про орган з сертифікації систем якості... »; * Додаток Д використовується тільки в тому випадку якщо орган з сертифікації систем якості обмежує сферу своєї діяльності. оформлення та підписання угоди між органом з сертифікації систем якості та Держстандартом України; оформлення та видачу організації-заявнику атестата акредитації додаток К . Орган з сертифікації систем якості реєструється у Реєстрі Системи. Термін чинності атестата акредитації визначає Держстандарт України орган з акредитації . Як правило термін дії атестата акредитації не більше трьох років від дня реєстрації. 8.4.4 У разі негативного рішення кошти отримані за договором організації не повертаються. 8.5 За шість місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації орган з сертифікації що має намір продовжити дію акредитації подає заявку за формою додатка ? Д . Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою. Склад комісії програма і терміни перевірки регламентуються наказом Держстандарту України органом з акредитації . 8.6 Розширення галузі акредитації' 8.6.1 Акредитований орган з сертифікації систем якості що претендує на розширення своєї галузі акредитації подає заявку за формою додатка Л. До заявки додаються всі необхідні відомості про додаткову галузь акредитації. 8.6.2 Акредитація з метою розширення галузі акредитації може проводитись за повною або скороченою процедурою яка регламентується програмою перевірки з метою розширення галузі акредитації затвердженої Головою Держстандарту керівником органу з акредитації або його заступником. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку. 8.6.3 У разі отримання позитивних результатів оформлюється додаткова галузь акредитації органу за розширеною номенклатурою згідно з додатком К яка затверджується наказом Держстандарту України органу з акредитації . 9 ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АКРЕДИТОВАНОГО ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ 9.1 Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу з сертифікації здійснюється у плановому порядку протягом терміну дії атестата акредитації та угоди з метою забезпечення об'єктивності проведення робіт з сертифікації систем якості атестації виробництв . Інспекційний контроль організує Держстандарт України орган з акредитації . 9.2 У разі отримання Інформації про порушення органом з сертифікації основних процедур сертифікації систем якості встановлених у Системі або в разі наявності претензій до якості продукції підприємств які одержали сертифікати на системи якості можуть організовуватись позапланові перевірки. 9.3 Оплату робіт з інспекційного контролю здійснює орган з сертифікації на умовах що встановлені в угоді. 9.4 У разі виявлення за результатами інспекційного контролю порушень органом з сертифікації умов акредитації та угоди Держстандарт України орган з акредитації приймає рішення про припинення дії або скасування атестата акредитації та розірвання угоди. Орган з сертифікації має право подати апеляцію на це рішення до комісії з апеляцій при Держстандарті України органі з акредитації . Подача апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення. . ДОДАТОК А обов'язковий Система сертифікації УкрСЕПРО УГОДА Держстандарт України Національний орган з сертифікації що діє на підставі Положення про Держстандарт України в особі Посада уповноваженої особи Держстандарту України прізвище ініціали з однієї сторони та назва організації з якою укладається угода що діє на підставі Положення про орган з сертифікації систем якості та іменується далі «Орган з сертифікації» в особі посада керівника організації прізвище ініціали з другої сторони уклали цю угоду на таких умовах: 1 Держстандарт України на підставі атестата акредитації від « » 199 р. за № делегує а орган з сертифікації бере на себе функції та повноваження органу з сертифікації систем якості у Системі сертифікації УкрСЕПРО. 2 Орган з сертифікації зобов'язується: 2.1 Дотримуватися в повному обсязі усіх правил та порядку сертифікації встановлених документами Системи сертифікації УкрСЕПРО Положенням про орган з сертифікації систем якості та іншими документами які були подані підчас акредитації. 2.2 Видавати або визнавати сертифікати відповідності тільки на ті системи якості для яких доведена відповідність конкретним нормативним документам за правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО. 2.3 Здійснювати контроль за сертифікованими системами якості та інформувати про його результати Національний орган з сертифікації. 2.4 Інформувати усі підприємства яким він сертифікував системи якості про заплановані зміни вимог документів що поширюються на системи якості не пізніше ніж за шість місяців до ТЕРМІНУ введення зазначених змін а також сприяти цим підприємствам у своєчасному проведенні робіт з сертифікації систем якості з урахуванням нових вимог. 2.5 Погоджувати з Держстандартом України зміни юридичного статусу а також інформувати його про заплановані зміни економічного стану структури кадрового складу встановлених зв'язків з субпідрядними та іншими організаціями що можуть призвести до необхідності перегляду або скасування цієї угоди. 2.6 Створювати необхідні умови для представників Держстандарту України під час здійснення ними інспекційного контролю за діяльністю органу з сертифікації та не чинити їм перешкод під час його проведення сплачувати витрати що пов'язані з інспекційним контролем. 2.7 Вести облік усіх пред'явлених рекламацій до продукції система якості виробництва якої сертифікована органом з сертифікації та інформувати про це Національний орган з сертифікації. 2.8 У публікації інформаційного матеріалу про сертифіковану ним систему якості обов'язково зазначати що він акредитований і функціонує в Системі сертифікації УкрСЕПРО. 2.9 Щоквартально сплачувати Держстандарту України у національній грошовій одиниці відрахування в розмірі 20 двадцяти відсотків чистого прибутку від коштів що одержані органом з сертифікації у встановленому чинним законодавством порядку від вітчизняних та іноземних замовників за виконання всіх робіт з сертифікації систем якості атестацій виробництв включаючи технічний нагляд. 2.10 Один раз на півроку надавати Держстандарту звіти про діяльність органу з сертифікації які повинні містити: Інформацію про кількість виданих сертифікатів; інформацію про кількість виданих свідоцтв про визнання; інформацію щодо рекламації та претензій споживачів І органів контролю; виконання умов угоди з Держстандартом; фінансовий звіт. 3 Держстандарт України зі своєї сторони зобов'язується направляти органу з сертифікації Інформацію про зміни в нормативних документах Системи сертифікації УкрСЕПРО а також про необхідність проведення у зв'язку з цим додаткової акредитації органу з сертифікації. Якщо протягом встановленого терміну після одержання повідомлення орган з сертифікації повідомляє про свою згоду врахувати запропоновані зміни то проводиться додаткова перевірка органу з сертифікації за умови позитивних результатів якої органу з сертифікації видається новий атестат акредитації. 4 Держстандарт України здійснює інспекційний контроль за виконанням органом з сертифікації закріплених за ним функцій прав і обов'язків. Інспекційний контроль оплачується органом з сертифікації за додатковим фінансовим договором. 5 Держстандарт України зобов'язується забезпечувати дотримання конфіденційності інформації отриманої в результаті взаємодії з органом з сертифікації. 6 Всі розбіжності що виникають у зв'язку з цією угодою вирішуються за допомогою процедур встановлених для розгляду апеляцій. 7 Ця угода набирає чинності з моменту підписання і діє до 199 p. якщо її не буде розірвано сторонами достроково з обгрунтованих причин. Повідомлення про розірвання цієї угоди направляється однією стороною іншій стороні Із зазначенням причин та дати розірвання. Розірвання угоди одночасно означає припинення дії атестата акредитації. Причини розірвання угоди Терміни повідомлення діб не менше Бажання органу з сертифікації припинити дію атестата акредитації 60 Виявлення невідповідності сертифікованої органом з сертифікації системи якості нормативним документам 60 Неможливість забезпечення обов'язкової відповідності новим вимогам у зв'язку із змінами або переглядом нормативних документів Системи сертифікації УкрСЕПРО За домовленістю сторін Несплата Держстандарту України збору або інших видів платежів передбачених угодою 30 Невиконання органом з сертифікації інших вимог угоди 60 8 Юридичні адреси сторін: а Держстандарт України адреса розрахунковий рахунок № у відділенні назва назва банку б Орган з сертифікації адреса розрахунковий рахунок № у відділенні назва назва банку 9 Ця угода складена у двох примірниках один з яких зберігається у Держстандарті України а другий у органі з сертифікації. Обидва примірники підписані представниками обох сторін. Від Держстандарту України Від посада назва організацІІ-заявника підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище « » 199 р. « » 199 р. м. п. м. п. ДОДАТОК Б обов'язковий ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ Б.1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ Положення про орган з сертифікації систем якості має містити відомості про: галузь акредитації; юридичний статус органу з сертифікації; функції права обов'язки і відповідальність органу з сертифікації; організацію діяльності органу з сертифікації відповідальність та розподіл обов'язків персоналу; кваліфікацію практичний досвід роботи та повноваження персоналу органу з сертифікації зокрема аудиторів а також фахівців інших організацій яких залучають до діяльності з сертифікації систем якості; перелік організацій які взаємодіють з органом з сертифікації систем якості зокрема органів з сертифікації конкретної продукції. У разі необхідності Положення може містити й іншу інформацію яка враховує специфіку галузі акредитації органу з сертифікації. Б.2 ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША Система сертифікації УкрСЕПРО ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Держстандарту України М.П. підпис ініціали прізвище « » 199 ?. ПОЛОЖЕННЯ про орган з сертифікації систем якості назва органу з сертифікації ПОГОДЖЕНО Начальник відповідного Керівник органу функціонального управління з сертифікації Держстандарту України підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище « » 199 р. « » 199 р. ДОДАТОК В обов'язковий «НАСТАНОВА З ЯКОСТІ» ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ В.1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ «Настанова з якості» органу з сертифікації систем якості має містити: заяву про політику в галузі якості; повноваження Ради органу з сертифікації; - відомості про організацію діяльності органу з сертифікації включаючи докладні дані про його юридичний статус повноваження та правила процедури проведення сертифікації систем якості; організаційну структуру відповідальність за розподіл функцій між виконавчими групами; кваліфікацію та повноваження персоналу органу з сертифікації як штатного так і позаштатного; процедури підбору та навчання персоналу органу з сертифікації; процедури пов'язані з розглядом апеляцій; процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості; відомості про процедури здійснення технічного нагляду за функціонуванням сертифі-кованих систем якості; інструкцію для персоналу щодо порядку забезпечення конфіденційності інформації одержаної під час сертифікації; інші відомості про забезпечення якості робіт з сертифікації систем якості. В.2 ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША ЗАТВЕРДЖУЮ* Керівник органу з сертифікації систем якості підпис ініціали прізвище « » 199 р. НАСТАНОВА З ЯКОСТІ назва органу з сертифікації систем якості місце знаходження * Підписи розробників наводяться на останній сторінці перед додатками ДОДАТОК Г обов'зковий Форма заявки на проведення акредитації органу з сертифікації систем якості Система сертифікації УкрСЄПРО Голові Держстандарту України керівнику органу з акредитації прізвище та ініціали ЗАЯВКА на акредитацію органу з сертифікації систем якості 1 назва організації-заявника просить провести його її акредитацію як органу з сертифікації систем якості. 2 Адреса телефон телекс факс номер розрахункового рахунку 3 Прізвище ім'я та по батькові керівника 4 Посада прізвище ім'я та по батькові співробітника що відповідає за зв'язок з Держстандартом 5 Заявник зобов'язується: а відповідати вимогам що пред'являються до органу з сертифікації систем якості; б сплатити відповідно до укладеного договору усі витрати пов'язані з проведенням робіт з акредитації незалежно від їх результатів. Додатки: Перелік документів зазначених в 8.3.1 цього стандарту Керівник назва організації-заявника підпис ініціали прізвище « » 199 р. М.П. Головний бухгалтер назва організації-заявника підпис ініціали прізвище « » 199 р. ОЗНАЙОМЛЕНИЙ Керівник територіального органу Держстандарту України підпис ініціали прізвище « » 199 р. ДОДАТОК Д обов'зковий Форма заявки на проведення акредитації органу з сертифікації систем якості з обмеженою сферою діяльності Система сертифікації УкрСЕПРО Голові Держстандарту України керівнику органу з акредитації прізвище та ініціали ЗАЯВКА на акредитацію органу з сертифікації систем якості 1 назва організації-заявника просить провести його її акредитацію як органу з сертифікації систем якості стосовно таких видів продукції: 1 2 3 2 Адреса телефон телекс факс номер розрахункового рахунку 3 Прізвище ім'я та по батькові керівника 4 Посада прізвище ім'я та по батькові співробітника що відповідає за зв'язок з Держстандартом 5 Заявник зобов'язується: а відповідати вимогам що пред'являються до органу з сертифікації систем якості; б сплатити відповідно до укладеного договору усі витрати пов'язані з проведенням робіт з акредитації незалежно від їх результатів. Додатки: Перелік документів зазначених в 8.3.1 цього стандарту Керівник назва організації-заявника підпис ініціали прізвище « » 199 р. М.П. Головний бухгалтер назва організації-заявника підпис ініціали прізвище « » 199 ? ОЗНАЙОМЛЕНИЙ Керівник територіального органу Держстандарту України підпис ініціали прізвище . « » 199 р. ДОДАТОК Е обов'язковий ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА для проведення попереднього обстеження системи якості органу з сертифікації 1 Назва і реквізити організації-заявника 2 Структура організації 3 Галузь акредитації На окремому аркуші подається перелік конкретної продукції щодо якої спеціалізується організація* 4 Керівний склад. 4.1 Прізвища і посади відповідальних керівників організації 4.2 Прізвище І посада особи відповідальної за систему якості органу з сертифікації 5 Персонал 5.1 Загальна чисельність співробітників організації 5.2 Загальна чисельність співробітників підрозділів які здійснюють роботи з сертифікації систем якості Так/Ні Подання детальної інформації у разі необхідності 5.3 Чи є процедури робочі Інструкції з сертифікації систем якості? 5.4 Чи здійснюється вдосконалення підготовки кадрів? 6 Система якості 6.1 Чи розроблено систему якості органу з сертифікації? 6.2 Чи розроблено «Настанову з якості»? 6.3 Чи є процедури сертифікації систем якості складовою частиною «Настанови з якості»? 6.4 Чи має співробітник відповідальний за функціонування системи якості певні повноваження які дозволяють йому ефективно вирішувати проблеми в галузі якості? 6.5 Чи розроблено процедуру самооцінки і систематичного аналізу діяльності органу з сертифікації систем якості? 7 Документація 7.1 Чи є у розпорядженні співробітників організації документи які регламентують проведення сертифікації систем якості? 7.2 Чи розроблено систему контролю документів? 7.3 Чи розроблено систему обліку і зберігання документів з сертифікації? 7.4 Чи є в наявності форми документів потрібні для проведення сертифікації системи якості? 8 Готовність до проведення оцінки 8.1 Чи відповідає організація усім вимогам встановленим у ДСТУ3420 96? 8.2 Коли організація буде готова до проведення оцінки? 8.3 Чи є необхідність у терміновій оцінці якщо «так» то зазначте причини ? посада керівника підпис прізвище ініціали « » 199 р. * У випадку якщо орган з сертифікації обмежує сферу своєї діяльності Бланк організації-заявника ДОДАТОК Ж обов'язковий ДЕКЛАРАЦІЯ органу з сертифікації систем якості про відповідність вимогам що ставляться до органів з сертифікації систем якості назва органу з сертифікації засвідчує що: 1 він є організацією незалежною у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або Інших сторін зацікавлених у сертифікації систем якості; 2 його організаційно-функціональна структура забезпечує чітке виконання завдань з сертифікації систем якості; 3 він впровадив власну систему якості яка задовольняє вимоги державних і міжнародних нормативних документів з сертифікації; 4 у нього є необхідна нормативна документація яка відповідає його галузі акредитації; 5 у нього є штат атестованих компетентних аудиторів; 6 він визнає усі правила І вимоги встановлені в Системі сертифікації УкрСЕПРО і здатний нести встановлену в цій Системі відповідальність за порушення її правил і вимог. посада керівника організації підпис прізвище ініціали ДОДАТОК И обов'язковий Форма акту перевірки готовності організації до виконання функцій органу з сертифікації систем якості АКТ перевірки готовності назва організації-заявника до проведення робіт з сертифікації систем якості на відповідність вимогам позначення документів на відповідність яким проводилась перевірка 1 Перевірка проводилась в період з по комісією у складі Голова комісії прізвище ініціали посада Заступник голови комісії прізвище ініціали посада Члени комісії прізвище ініціали посада 2 Підстава для перевірки номер і дата підписання наказу 3 Перевірка проводилась згідно з програмою назва програми дата затвердження 4 Основні результати перевірки 5 Висновки і пропозиції Голова комісії підпис прізвище ініціали Члени комісії підпис прізвище ініціали З актом ознайомлений посада керівника організації підпис прізвище ініціали Акт надруковано в примірниках. 1 -й прим. наводяться назви організацій до яких 2-й прим. передані примірники акту 3-й прим. ДОДАТОК К обов'язковий ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ - Українська система акредитації Система сертифікації УкрСЕПРО АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ Зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО « » 199 р. № Дійсний до « » 199 р. ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ ЗАСВІДЧУЄ ЩО назва організації органу з сертифікації адреса кодЄДРПОУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ АКРЕДИТАЦІЇ ТА АКРЕДИТОВАНИЙ ЯК ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ У СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО. Галузь акредитації визначена додатком до цього атестата*. Місце ГОЛОВА ДЕРЖСТАНДАРТУ УКРАЇН Й гербової печатки адреса Держстандарту України підпис ініціали прізвище * Додаток наводиться тільки у тому випадку якщо орган з сертифікації акредитується з обмеженням сфери його діяльності ДОДАТОК до атестата акредитації № від « » 199 р. затверджений наказом Держстандарту* від « » 199 ? № Аркуш Всього аркушів ГАЛУЗЬ АКРЕДИТАЦІЇ скорочена назва організації Назва продукції Код ОКП 1 2 Примітки: 1. Кожний аркуш цього додатка засвідчується печаткою Держстандарту України. 2. Дати підписання угоди та атестата акредитації повинні бути одні й ті самі Начальник відповідного функціонального управління Держстандарту України підпис ініціали прізвище « » 199 р. * Заповнюється при розширенні галузі акредитації ДОДАТОК Л обов'язковий Форма заявки на розширення галузі акредитації органу з сертифікації систем якості* Голові Держстандарту України керівнику органу з акредитації прізвище ініціали ЗАЯВКА на розширення галузі акредитації органу з сертифікації систем якості 1 назва організації-заявника просить розширити галузь його її акредитації і провести його її акредитацію як органу з сертифікації систем якості додатково стосовно таких видів продукції: D 2 3 2 Атестат акредитації назва організації-заявника як органу з сертифікації систем якості найменування видів продукції зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЄПРО « .» 199 р. № дійсний до « » 199 р. 3 Адреса телефон телекс факс номер розрахункового рахунку 4 Прізвище ім'я та по батькові керівника 5 Посада прізвище ім'я та по батькові співробітника що відповідає за зв'язок з Держстандартом * Форма використовується у тому випадку якщо орган з сертифікації систем якості був акредитований з обмеженою сферою його діяльності 6 Заявник зобов'язується: а відповідати вимогам що пред'являються до органу з сертифікації систем якості; б сплатити відповідно до нового укладеного договору усі витрати пов'язані з проведенням робіт з нової акредитації незалежно від їх результатів. Додатки: Копія чинного атестата акредитації з додатком який визначає галузь акредитації органу з сертифікації систем якості затверджене Держстандартом України Положення про Орган з сертифікації систем якості та інші документи необхідні для акредитації: Керівник назва організацІЇ-заявника підпис ініціали прізвище « » 199 р. М.П. Головний бухгалтер назва організації-заявника підпис ініціали прізвище «. » 199 р. ОЗНАЙОМЛЕНИЙ Керівник територіального органу Держстандарту України підпис ініціали прізвище « » 199 р. Ключові слова: система сертифікації системи якості органи з сертифікації структура функції порядок акредитації загальні вимоги документація