Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій

Затверджено наказом Мінтрансзв'язку України від 27.02.2006 року № 180 зареєстрованим в Мін'юсті України 05.05.2006 за № 520/12394 з метою своєчасного підтвердження готовності до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів із специфічними умовами відповідно до пункту 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243. ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій 1. Цей Порядок визначає вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій незалежно від джерел фінансування з урахуванням специфічних умов їх будівництва та експлуатації відповідно до пункту 2 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 далі - Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів . Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями та комісіями з прийняття об'єктів в експлуатацію готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва розширення реконструкції технічного переоснащення телекомунікаційних мереж капітального ремонту технологічного устаткування та лінійно-кабельних споруд електрозв'язку капітального ремонту будівель і споруд як громадського так і виробничого призначення інженерних мереж та споруд транспортних магістралей електрозв'язку окремих черг пускових комплексів далі - закінчені будівництвом об'єкти їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації нормативних вимог вихідних даних на проектування. 2. Цей Порядок обумовлює підтвердження готовності до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів у сфері телексмунікацій а саме: 2.1. Нове будівництво об'єктів міжміського місцевого телефонного зв'язку з фіксованим і радіо-доступом рухомого мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення радіофікації та мереж безпро-водового доступу крім об'єктів зазначених у пунктах 2.4 2.5 2.6 цього Порядку . 2.2. Розширення реконструкція та технічне переоснащення модернізація об'єктів телекомунікаційних мереж крім об'єктів зазначених у пунктах 2.7 2.8 цього Порядку . 2.3. Задіяння вільної номерної ємності у тому числі вивільненої під час проведення реконструкції об'єктів телекомунікаційних мереж капітальний ремонт будівель і споруд технологічного устаткування лінійно-кабельних споруд електрозв'язку. 2.4. Будівництво об'єктів за новими технологіями корпоративна мережа широкосмуговий доступ тощо . 2.5. Будівництво об'єктів контейнерного типу зведення яких не потребує виконання робіт з улаштування фундаментів з розміщенням обладнання транспортних мереж телекомунікацій фіксованого мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення та мереж безпроводового доступу крім об'єктів зазначених у пункті 2.6 цього Порядку . 2.6. Будівництво об'єктів рухомого мобільного зв'язку які за типовими технічними рішеннями поділяються на: а об'єкти що будуються в існуючих пристосованих вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного типу із встановленням обладнання зв'язку в т.ч. комутаторів мобільного зв'язку з використанням легких трубостійок для кріплення антенно-фідерних пристроїв АФП встановлених на існуючих будівлях виробничих спорудах металевих чи цегляних трубах; б те саме із встановленням на існуючих будівлях малогабаритних до ЗО м щогл полегшеної конструкції для кріплення АФП; в наземні щогли з відтяжками та башти для кріплення АФП із встановленням обладнання зв'язку в існуючих пристосованих вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного типу. 2.7. Проведення робіт пов'язаних із встановленням окремих основних засобів стійок апаратури почасового обліку телефонних розмов АПОР апаратури автоматичного визначення номера АВН апаратури ущільнення технічних засобів мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення безпрово-дового доступу тощо у зв'язку з добудовою та/або дообладнанням. 2.8. Проведення робіт пов'язаних із заміною окремих важливих компонентів частин основних засобів стійок АПОР апаратури АВН ущільнення технічних засобів мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення безпроводового доступу тощо у зв'язку з модернізацією модифікацією реконструкцією. 3. Об'єкти телекомунікацій зазначені у пунктах 2.1 2.2 підпунктах «б» «в» пункту 2.6 цього Порядку вартістю до 5 млн грн приймаються в експлуатацію державними приймальними комісіями без попереднього приймання робочими комісіями. Об'єкти вартість яких перевищує 5 млн грн перед пред'явленням їх державним приймальним комісіям попередньо приймаються робочими комісіями. Об'єкти зазначені у пунктах 2.3 2.4 2.5 та підпункті «а» пункту 2.6 цього Порядку приймаються в експлуатацію комісіями відповідно до пункту 6 цього Порядку. Об'єкти зазначені у пунктах 2.7 та 2.8 приймаються в експлуатацію відповідно до пунктів 10 та 11 цього Порядку. 3.1. Для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта державній приймальній комісії відповідно до пункту 3 цього Порядку замовник будівництва об'єкта далі - замовник створює робочу комісію. Робочі комісії призначаються рішенням наказом замовника який встановлює за погодженням із генеральним підрядником порядок та тривалість їх роботи. Робоча комісія створюється протягом п'яти днів після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництва об'єкта з проханням створити робочу комісію. До складу робочої комісії включаються представники замовника генерального підрядника субпідрядної організації генерального проектувальника автора проекту експлуатаційної організації органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду державного нагляду з охорони праці та інших органів що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення Об'єкта. Головою робочої комісії призначається представник замовника. Голова робочої комісії встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок роботи комісії. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3.2. Генеральний підрядник надає робочій комісії: перелік організацій які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконуваних ними робіт прізвищ та ініціалів відповідальних інженерно-технічних працівників; комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком визначеним нормативними документами та виконавчу документацію; документи що засвідчують відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів конструкцій виробів та обладнання. 3.3. Робоча комісія в своїй роботі керується вимогами пункту 8 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 3.4. На підставі проведеної перевірки робоча комісія визначає готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії. 3.5. Результати перевірки робочою комісією готовності закінченого будівництвом об'єкта до пред'явлення державній приймальній комісії оформляються актом форму якого затверджено центральним органом виконавчої влади з питань будівництва архітектури та житлово-комунального господарства наказ Держбуду від 27.01.2005 № 21 «Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку виконавчої та іншої документації що надається державній приймальній робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб» зареєстрований в Мін'юсті України 16.02.2005 за № 236/10516 далі -наказ Держбуду № 21 . 3.6. Акти робочої комісії оформляються генеральним підрядником підписуються головою та членами робочої комісії і передаються державній приймальній комісії. 4. Об'єкти у порядку їх готовності незалежно від їх вартості можуть прийматися в експлуатацію робочими комісіями з подальшим пред'явленням державній приймальній комісії якщо вони згідно з проектною документацією виділені в окремий пусковий комплекс і забезпечують надання послуг в обсязі передбаченому проектною документацією для цього пускового комплексу. Робоча комісія з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускових комплексів далі - робоча комісія призначається рішенням наказом замовника який встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок та тривалість її роботи. Робоча комісія створюється протягом п'яти днів після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом пускового комплексу з проханням створити робочу комісію. До складу робочої комісії включаються представники замовника генерального підрядника субпідрядної організації генерального проектувальника автора проекту експлуатаційної організації органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду та державного нагляду з охорони праці. Головою робочої комісії призначається представник замовника. Голова робочої комісії встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок роботи комісії. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 4.1. Генеральний підрядник надає робочій комісії: перелік організацій які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконуваних ними робіт прізвищ та ініціалів відповідальних інженерно-технічних працівників; комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком визначеним нормативними документами та виконавчу документацію; документи що свідчать про відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів конструкцій виробів та обладнання. 4.2. Робоча комісія повинна перевірити відповідність: конструктивних рішень закінченого будівництвом об'єкта телекомунікацій затвердженому проекту санітарним протипожежним та екологічним вимогам і нормам а також вимогам з охорони праці промислової безпеки та енергозбереження; виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації; результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань устаткування нормативним показникам; виробничої документації нормативним вимогам. 4.3. На підставі проведеної перевірки робоча комісія визначає готовність закінченого будівництвом пускового комплексу до експлуатації для подальшого пред'явлення державній приймальній комісії що приймає об'єкт в цілому 4.4. Прийняття з експлуатацію робочими комісіями закінчених будівництвом пускових комплексів оформляється відповідним актом форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади з питань будівництва архітектури та житлово-комунального господарства наказ Держбуду № 21 . 4.5. Акти робочої комісії оформляються замовником підписуються головою та членами робочої комісії для подальшого пред'явлення державній приймальній комісії. 4.6. У разі виявлення на закінченому будівництвом пусковому комплексі недоліків вони повинні бути усунені в строки визначені робочою комісією. 4.7. Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу підлягає затвердженню наказом замовником що створив цю комісію. 4.8. Не допускається затвердження акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу за відсутності підписів окремих членів робочої приймальної комісії. 4.9. Датою введення в експлуатацію таких пускових комплексів є дата затвердження акта робочої комісії замовником. 4.10. Пред'явлення об'єктів що складаються з пускових комплексів державній приймальній комісії виконується в порядку визначеному пунктом 5 цього Порядку. 5. Прийняття з експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється державними приймальними комісіями які призначаються замовником. Призначення державних приймальних комісій провадиться не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну введення об'єкта в експлуатацію. До складу державної приймальної комісії включаються представники органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування виконавчого комітету місцевої ради на території яких розташовано закінчений будівництвом об'єкт крім об'єктів зазначених у підпунктах «б» «в» пункту 2.6 замовника генерального підрядника субпідрядної організації генерального проектувальника автора проекту експлуатаційної організації інспекції державного архітектурно-будівельного контролю органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду та державного нагляду з охорони праці. Головою державної приймальної комісії призначається представник замовника. Голова державної приймальної комісії організовує та забезпечує виконання завдань покладених на комісію. Члени комісії зобов'язані за викликом голови брати участь у її роботі а також здійснювати свої повноваження як представники відповідних органів. Члени державної приймальної комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 5.1. Державна приймальна комісія в своїй роботі керується вимогами пунктів 19 20 22 26 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 5.2. За результатами роботи державної приймальної комісії складається акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади з питань будівництва архітектури та житлово-комунального господарства наказ Держ-буду №21 . 5.3. Підготовку акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта для підписання членами державної приймальної комісії забезпечує замовник. 5.4. Акт державної приймальної комісії підлягає затвердженню замовником що створив цю комісію та реєструється в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт. 5.5. Не допускається затвердження акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта за відсутності підписів окремих членів державної приймальної комісії. 5.6. Відмова від підписання акта окремими членами державної приймальної комісії оформляється відповідно до вимог пункту 28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 5.7. Датою введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію цього об'єкта замовником що утворив комісію. 5.8. У разі неготовності об'єкта до експлуатації державна приймальна комісія складає відповідний акт з висновками та обґрунтуваннями. Замовник після усунення виявлених недоліків але не раніше ніж через 30 днів після завершення роботи попередньої комісії може повторно створити державну приймальну комісію для прийняття в експлуатацію зазначеного об'єкта. 6. Об'єкти зазначені у пунктах 2.3 2.4 2.5 та підпункті «а» пункту 2.6 цього Порядку приймаються в експлуатацію комісією що призначається рішенням наказом замовника який встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок та тривалість її роботи. Комісія з прийняття об'єктів в експлуатацію далі - комісія створюється протягом п'яти днів після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта з проханням створити комісію. До складу комісії включаються представники замовника генерального підрядника субпідрядної організації генерального проектувальника автора проекту експлуатаційної організації органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду державного пожежного нагляду державного нагляду з охорони праці інспекції державного архітектурно-будівельного контролю при виконанні будівельних робіт пов'язаних із зміною планувальних і конструктивних рішень будівель і споруд . Головою комісії призначається представник замовника. Голова комісії встановлює за погодженням з генеральним підрядником порядок роботи комісії. Члени комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 6.1. Генеральний підрядник надає комісії: перелік організацій які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконуваних ними робіт прізвищ та ініціалів відповідальних інженерно-технічних працівників; комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком визначеним нормативними документами та виконавчу документацію; документи що свідчать про відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів конструкцій виробів та обладнання. 6.2. Комісія повинна перевірити відповідність: конструктивних рішень закінченого будівництвом об'єкта телекомунікацій затвердженому про- екту санітарним протипожежним та екологічним вимогам і нормам а також вимогам з охорони праці промислової безпеки та енергозбереження; виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації; результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань устаткування нормативним показникам; виробничої документації нормативним вимогам. 6.3. Результати перевірки комісією готовності закінченого будівництвом об'єкта оформляються актом комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у сфері тепекомунікацій додаток . 6.4. Акти комісії оформляються замовником підписуються головою та членами комісії. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата затвердження акта комісії замовником. Подальшого пред'явлення державній приймальній комісії такий об'єкт не потребує. 7. Підписаний і затверджений акт державної приймальної комісії робочої комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу та комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта для об'єктів зазначених у пунктах 2.3 2.4 2.5 та підпункті «а» пункту 2 6 цього Порядку є підставою для укладення договорів про постачання на цей об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів води газу тепла та електроенергії і включення даних про цей об'єкт до державної статистичної звітності. 8. Строк установлений для прийняття закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією та комісією з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта не включається до загального строку будівництва об'єкта. 9. Голова і члени державної приймальної комісії робочої комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускових комплексів та комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта для об'єктів зазначених у пунктах 2.3 2.4 2.5 та підпункті «а» пункту 2.6 цього Порядку несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них функцій. 10. Проведення робіт пов'язаних із встановленням окремих основних засобів стійок АПОР апаратури АВН установчо-виробничих автоматичних телефонних станцій апаратури ущільнення технічних засобів мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення безпроводового доступу тощо у зв'язку з добудовою та/або дообладнанням оформляється Актом прийняття в експлуатацію об'єкта основних засобів за типовою формою № 03-1 затвердженою наказом Мінстату України від 29.12.95 № 352. 11. Проведення робіт пов'язаних із заміною окремих важливих компонентів частин основних засобів стійок АПОР апаратури АВН апаратури ущільнення технічних засобів мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення безпроводового доступу тощо у зв'язку з модернізацією модифікацією реконструкцією - поліпшеннями об'єкта які збільшують майбутні економічні вигоди первісно очікувані від використання об'єкта очікуваний термін його корисного використання оформляється Актом приймання-здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об'єктів за типовою формою № 03-2 затвердженою наказом Мінстату України від 29.12.95 № 352. 12. Реалізація проектів будівництва об'єктів міжміського місцевого телефонного зв'язку з фіксованим і радіодоступом рухомого мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення радіофікації та мереж безпроводового доступу що передбачають монтаж технологічного обладнання в існуючих будинках і приміщеннях в існуючій або тій що підлягає реконструкції телефонній каналізації а також об'єктів контейнерного типу з обладнанням транспортних телекомунікаційних мереж фіксованого та мобільного зв'язку ефірного телерадіомсвлення здійснюється без реєстрації в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за умови якщо не виконуватимуться будівельні роботи пов'язані зі зміною планувальних рішень і конструктивною цілісністю будівель і споруд додатковим їх навантаженням використанням не за призначенням з добудовою та прибудовою до них. 13. Рішення щодо будівництва об'єктів міжміського місцевого телефонного зв'язку з фіксованим і радіодоступом рухомого мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення радіофікації та мереж безпроводового доступу що передбачають монтаж технологічного обладнання в існуючих будинках і приміщеннях в існуючій або тій що підлягає реконструкції телефонній каналізації а також об'єктів контейнерного типу з обладнанням транспортних мереж телекомунікацій фіксованого та мобільного зв'язку ефірного телерадіомовлення за умови якщо не виконуватимуться будівельні роботи пов'язані зі зміною планувальних рішень і конструктивною цілісністю будівель і споруд додатковим їх навантаженням використанням не за призначенням з добудовою і прибудовою до них приймається замовником. Рішення приймається замовником на підставі обстеження несучої здатності існуючої споруди та затвердженої проектної документації що має позитивні експертні висновки відповідних органів. Додаток до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері те-лекомунікацій ЗАТВЕРДЖЕНО назва розпорядчого документа та органу що затвердив акт комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у сфері телекомунікацій 200 року № АКТ КОМІСІЇ З ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ м. 200 року Комісія створена назва розпорядчого документа назва організації-замовника який створив комісію від 200 року № У складі: ГОЛОВИ - представника замовника П.1.Б. посада ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ - представників: Генерального підрядника П.І.Б. посада Субпідрядних організацій П.І.Б. посада П.І.Б. посада Генерального проектуваль- П.І.Б. посада ника автора проекту П.І.Б. посада Експлуатаційної організації П.І.Б. посада Органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду П.І.Б. посада Органу державного пожежного нагляду П.І.Б. посада Органу державного нагляду з охорони праці П.І.Б. посада та інших органів що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта П.І.Б. посада П.1.Б. посада П.1.Б. посада ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядником назва організації пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт назва об'єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження наказу від 200 року № назва органу який прийняв рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником який виконав види робіт та субпідрядними організаціями які виконали назва організацій та види виконаних робіт 4. Проектна документація для будівництва розроблена проектними організаціями назви організацій 5. Проектна документація затверджена назва розпорядчого документа та організації яка затвердила проектну документацію 200 року № 6. Будівельно-монтажні виконувались у терміни: Початок робіт Закінчення робіт місяць рік місяць рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за проектом організації будівництва ; фактично . 7. Комісії надано таку документацію: виконавча документація затверджена наказом Держбуду україни від 27.01.2005 № 21 8. Представлений до прийняття в експлуатацію об'єкт має такі основні показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість тощо 9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення за об'єктом характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики з планування кількість поверхів основні матеріали та конструкції інженерне та технологічне устаткування 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями перелік актів наведений в додатку до цього акту у кількості: згідно з проектом одиниць; фактично одиниць. 11. Заходи щодо охорони праці забезпечення вибухобезпечності пожежобезпечності охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів додається до акту. 12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій додається до акту. 13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в терміни вказані в додатку до цього акту. 14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього тис. грн у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн машини. обладнання та інвентар тис. грн. 15. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи тис. грн машини обладнання та інвентар тис. грн РІШЕННЯ КОМІСІЇ Представлений до прийняття назва об'єкта ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГОЛОВА КОМІСІЇ підпис ініціали прізвище ЧЛЕНИ КОМІСІЇ підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище