Закон України 208/94-ВР

Закон України 208/94-ВР Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування Відомості Верховної Ради ВВР 1994 N 46 ст.411 { Вводиться в дію Постановою ВР N 239/94-ВР від 10.11.94 ВВР 1994 N 46 ст.412 } { Із змінами внесеними згідно із Законами N 607/96-ВР від 17.12.96 ВВР 1997 N 6 ст. 49 N 350/97-ВР від 17.06.97 ВВР 1997 N 34 ст.214 N 642/97-ВР від 18.11.97 ВВР 1998 N 10 ст. 36 N 783-XIV 783-14 від 30.06.99 ВВР 1999 N 34 ст.274 N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 ВВР 2000 N 46 ст.398 N 762-IV 762-15 від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247 N 3370-IV 3370-15 від 19.01.2006 ВВР 2006 N 22 ст.184 N 1026-V 1026-16 від 16.05.2007 ВВР 2007 N 34 ст.444 N 509-VI 509-17 від 16.09.2008 ВВР 2008 N 48 ст.358 } Цей Закон встановлює відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій розміщенням і будівництвом об'єктів архітектури додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації місцевих правил забудови населених пунктів вимог вихідних даних а також на захист державою прав споживачів будівельної продукції. Преамбула в редакції Закону N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудування Підприємства їх об'єднання установи та організації далі - підприємства незалежно від форм власності які здійснюють проектування роботи по будівництву реконструкції реставрації та капітальному ремонту далі - будівельні роботи виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення: проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт; передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва що не відповідає державним стандартам нормам і правилам вихідним даним на проектування об'єктів архітектури які надані у встановленому порядку та затвердженому проекту - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації; Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 виробництво реалізацію або застосування в будівництві будівельних матеріалів виробів і конструкцій які не відповідають державним стандартам нормам і правилам або проектним рішенням а так само підлягають обов'язковій сертифікації але не пройшли її - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої продукції; виконання будівельних робіт що не відповідають державним стандартам нормам і правилам або проектним рішенням - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; прийняття в експлуатацію об'єктів зведених з порушенням законодавства а так само місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень - у розмірі п'яти відсотків вартості відповідних об'єктів; здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві що підлягають ліцензуванню відповідно до закону без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві; Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96 в редакції Закону N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 передачу проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції реставрації капітального ремонту об'єкта архітектури в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації; Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними технічними комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 затвердження містобудівної документації з порушенням встановлених державних стандартів норм і правил вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої містобудівної документації; Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів режиму використання та забудови земель на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 проведення підготовчих робіт без дозволу на виконання підготовчих робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт або без відповідної затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 509-VI 509-17 від 16.09.2008 } Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення допущених порушень і відшкодування збитків заподіяних внаслідок порушень передбачених цим Законом. Стаття 2. Органи уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування Справи про правопорушення передбачені цим Законом розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю . { Частина перша статті 2 в редакції Законів N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 N 1026-V 1026-16 від 16.05.2007 } Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог містобудівної документації місцевих правил забудови населених пунктів державних стандартів норм і правил при здійсненні проектування будівельних робіт виготовленні будівельних матеріалів виробів і конструкцій. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право: безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності; давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та виробникам будівельних матеріалів виробів і конструкцій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних стандартів норм і правил а так само технічних умов або затверджених проектних рішень; одержувати від замовників проектних і будівельних організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для виконання покладених на них функцій нормативно-технічну проектну та іншу документацію; зупиняти будівельні роботи які не відповідають вимогам державних стандартів норм і правил затвердженим проектним рішенням або місцевим правилам забудови населених пунктів здійснюються без дозволу на їх виконання а так само виробництво і застосування у будівництві будівельних матеріалів виробів і конструкцій виготовлених з порушенням державних стандартів; вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств які допускають порушення ліцензійних умов а також на інших підставах відповідно до закону. Абзац шостий частини третьої статті 2 із змінами внесеними згідно із Законом N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000; в редакції Закону N 3370-IV 3370-15 від 19.01.2006 Накладати штраф від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1026-V 1026-16 від 16.05.2007 } Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам послуг з будівництва реконструкції капітального ремонту та придбанні будівельної продукції а також застосування штрафів у цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку передбаченому чинним законодавством. Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері містобудування Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є протокол складений уповноваженою на те особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень. У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Рішення посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в інспекції яка наклала штраф. Форми протоколу припису та постанови затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури. Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку. Стаття 3 із змінами внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97 N 783-XIV 783-14 від 30.06.99 в редакції Закону N 1988-III 1988-14 від 21.09.2000 Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері містобудування Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування передбачені цим Законом може бути оскаржено до господарського суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали господарським судом. Стаття 4 із змінами внесеними згідно із Законом N 762-IV 762-15 від 15.05.2003 Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону. Держава гарантує захист життя здоров'я честі гідності та майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій. Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом Міністрів України. Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону N 350/97-ВР від 17.06.97 Президент України Л.КУЧМА м. Київ 14 жовтня 1994 року N 208/94-ВР