Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 27 вересня 2000 р. N 1469 Київ Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 200 200-2001-п від 01.03.2001 N 819 819-2003-п від 02.06.2003 N 1887 1887-2003-п від 09.12.2003 N 19 19-2006-п від 13.01.2006 У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 819 819-2003-п від 02.06.2003 У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 19 19-2006-п від 13.01.2006 З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти" 1490-14 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти передбачені статтею 3 Закону України "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти". 2. Установити що: у разі закупівлі товарів і послуг вартість яких дорівнює або перевищує суму 30 тис. гривень а робіт - 300 тис. гривень замовник який обслуговується в органах Державного казначейства під час оплати за договорами про їх закупівлю укладеними з постачальниками виконавцями повинен пред'являти звіт про результати здійснення процедури закупівлі а у випадках передбачених законодавством також лист погодження застосування процедури разом із супровідним листом до нього або висновок щодо обрання замовником процедури закупівлі згідно з розділом II-1 Закону України "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти" 1490-14 . У разі закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти за процедурою в одного учасника без погодження з уповноваженим органом розпорядник коштів під час оплати за договорами про закупівлю пред'являє протокол засідання тендерного комітету з обґрунтуванням застосування зазначеної процедури закупівлі; Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 19 19-2006-п від 13.01.2006 умови захисту вітчизняного ринку забезпечуються вітчизняному виробникові якщо він відповідно до вимог замовника подає нотаріально завірені копії засновницьких документів свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і у передбачених законодавством випадках - ліцензії на виробництво товару або відповідного дозволу та/або ліцензії на виконання відповідних робіт надання послуг а також один з таких документів якщо предметом закупівлі є товар - нормативно-технічну документацію на виготовлення товару зареєстровану в установленому порядку сертифікат на систему якості сертифікат продукції власного виробництва свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN та якщо у процедурі закупівлі бере участь іноземний виконавець і його тендерна пропозиція є найбільш вигідною. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 819 819-2003-п від 02.06.2003 3. Державному комітетові статистики разом з Міністерством економіки у двомісячний термін внести зміни до форми державної статистичної звітності N 1-торги тендери "Звіт про проведення торгів тендерів на закупівлю товарів робіт і послуг для державних потреб". 4. Державному комітетові статистики з 2001 року забезпечити виконання робіт щодо державної статистичної звітності N 1-торги тендери у межах коштів які передбачаються у Державному бюджеті України на проведення статистичних досліджень. 5. Головним розпорядникам коштів державного бюджету Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів розпорядникам коштів державних цільових фондів Пенсійного фонду державних кредитних ресурсів подавати Державному комітетові статистики державну статистичну звітність за формою N 1-торги тендери у встановленому ним порядку. 6. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади установ і організацій - розпорядників державних коштів починаючи з 2001 року забезпечити професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів які відповідно до своїх функцій беруть участь у роботі тендерних комітетів. 7. Державній контрольно-ревізійній службі включати до програм перевірок і ревізій питання дотримання вимог порядку використання відповідно до законодавства державних коштів що спрямовуються на закупівлю товарів робіт і послуг. 8. Міністерству економіки: а розробити навчальні програми і починаючи з 2001 року організовувати курси підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади інших установ і організацій з питань організації та проведення процедур закупівель; б проводити роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги для фінансування розроблення навчальних програм організації навчання з підготовки та перепідготовки фахівців і створення механізму інформаційного забезпечення учасників процедур державних закупівель; в затвердити у тримісячний термін: форми звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти; форму або зразок оголошення про здійснення процедур закупівлі та запрошення до участі у них; порядок створення тендерних комітетів та їх головні функції; порядок подання та розгляду в Міністерстві економіки скарг постачальників виконавців з приводу порушення замовником процедури закупівлі; разом з Міністерством закордонних справ порядок погодження застосування інших ніж відкриті торги процедур закупівлі очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму еквівалентну 100 тис. євро та застосування процедури закупівлі в одного виконавця передбачивши в ньому спрощений порядок погодження у разі здійснення процедур закупівлі товарів робіт і послуг для потреб дипломатичних представництв та консульських установ України розташованих за кордоном з урахуванням специфіки їх діяльності; порядок визначення предмета закупівлі. Підпункт "в" пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 819 819-2003-п від 02.06.2003 9. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та Державним комітетом промислової політики у шестимісячний термін розробити та подати Кабінетові Міністрів України: проект постанови про міжвідомчу координацію здійснення закупівлі окремих груп товарів робіт і послуг; проект постанови про порядок застосування умов захисту вітчизняного ринку під час здійснення закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти. 10. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі товарів робіт послуг для державних потреб утворену постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. N 611 611-96-п . 11. Внести зміни та доповнення до деяких постанов Кабінету Міністрів України додаються . 12. Визнати такими що втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком що додається. 13. Міністерствам іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з цією постановою. Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО Інд. 18 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. Абзац шостий пункту 3 Положення про державну наукову і науково-технічну програму затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. N 796 796-95-п ЗП України 1996 р. N 2 ст. 60 після слів "на конкурсних засадах" доповнити словами "відповідно до законодавства". 2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266 266-96-п "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" ЗП України 1996 р. N 8 ст. 239 : а у пункті 6 постанови слова "Уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим"; б у Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням затвердженому зазначеною постановою: слово "Мінстат" у всіх відмінках замінити словом "Держкомстат" у відповідному відмінку; пункт 2 викласти у такій редакції: "2. Верховна Рада України та інші центральні органи державної влади України Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації державні підприємства установи та організації визначені Законом України про Державний бюджет України а також державні організації та установи уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення - потенційні державні замовники до 15 липня поточного року подають Мінекономіки заявки на включення до проекту державних замовлень на поставку продукції". 3. В абзаці четвертому пункту 1 частини 7 розділу VI "Зовнішньоекономічні зв'язки та підтримка вітчизняного товаровиробника" Концепції державної промислової політики України затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 272 272-96-п слова "проведення тендерів міжнародних торгів у разі здійснення імпортних закупівель за рахунок бюджетних коштів" виключити. 4. В абзаці четвертому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1997 р. N 431 431-97-п "Про розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів" Офіційний вісник України 1997 р. число 20 с. 35 слова "на умовах тендеру" замінити словами "на конкурсних засадах згідно із законодавством". 5. Пункт 6 Порядку формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1129 1129-97-п Офіційний вісник України 1997 р. число 41 с. 60 викласти у такій редакції: "6. Постачальники матеріальних цінностей до державного резерву визначаються уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади що здійснює управління державним матеріальним резервом на конкурсних засадах згідно із законодавством". Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 200-2001-п від 01.03.2001 Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1887 1887-2003-п від 09.12.2003 8. Пункт 18 розділу 5 "Виконання Національної програми інформатизації" Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 1352-98-п Офіційний вісник України 1998 р. N 35 ст. 1308 викласти у такій редакції: "18. Проект який передбачає закупівлю програмних і технічних засобів інформатизації за державні кошти здійснюється на конкурсних засадах відповідно до законодавства". 9. У пункті 8 Порядку локалізації програмних продуктів програмних засобів для виконання Національної програми інформатизації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 р. N 1815 1815-98-п Офіційний вісник України 1998 р. N 46 ст. 1693 слова "обсягом понад 100 тис. гривень" виключити а після слів "на конкурсній основі" доповнити словами "згідно із законодавством". 10. У Програмі відтворення видатних пам'яток історії та культури України затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 700 700-99-п Офіційний вісник України 1999 р. N 17 ст. 741 : у абзаці другому розділу "Науково-дослідні і проектні роботи" слова "як правило на конкурсних засадах" замінити словами "на конкурсних засадах згідно із законодавством"; у абзаці другому розділу "Реставраційні та будівельні роботи" слова "тендерів конкурсів" замінити словами "конкурсного відбору згідно із законодавством". 11. Абзац сімнадцятий пункту 2 Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво реконструкцію житла затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. N 825 825-99-п "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" Офіційний вісник України 1999 р. N 20 ст. 887 викласти у такій редакції: "торги тендер - порядок здійснення конкурсного відбору виконавців замовлення на будівництво реконструкцію за процедурами встановленими законодавством". 12. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 2244-99-п "Питання державного оборонного замовлення" Офіційний вісник України 1999 р. N 50 ст. 2445 : а пункт 4 Порядку формування основних показників державного оборонного замовлення розміщення та коригування обсягів поставок закупівлі продукції виконання робіт надання послуг за оборонним замовленням внесення змін до укладених державних контрактів а також порядку контролю за виконанням оборонного замовлення затвердженого зазначеною постановою викласти у такій редакції: "4. Використання державних коштів на закупівлю товарів робіт і послуг військового призначення іноземного походження здійснюється державними замовниками відповідно до законодавства"; б у пункті 3 Порядку проведення конкурсів тендерів з вибору виконавців державного оборонного замовлення затвердженого зазначеною постановою: абзац перший викласти у такій редакції: "Суб'єкти підприємницької діяльності які на конкурсній основі вибрані виконавцями імпортних поставок закупівлі озброєння військової та спеціальної техніки інших товарів військового призначення виконання робіт надання послуг здійснюють процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти" 1490-14 ; у абзаці другому слова "зазначені торги тендери не проводяться а" виключити. 13. В абзаці другому пункту 9 Положення про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р. N 168 168-2000-п Офіційний вісник України 2000 р. N 5 ст. 167 слова "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. N 1369 1369-98-п "Про проведення торгів тендерів у будівництві" із змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2087 2087-98-п замінити словами "згідно із законодавством". ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 Перелік постанов Кабінету Міністрів України що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. N 611 611-96-п "Про заборону використання бюджетних коштів для закупівлі товарів робіт послуг іноземного походження". 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 786 786-96-п "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі товарів робіт послуг для державних потреб". 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1497 1497-96-п "Про Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі товарів робіт послуг для державних потреб". 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 694 694-97-п "Про організацію та проведення торгів тендерів у сфері державних закупівель товарів робіт послуг " Офіційний вісник України 1997 р. число 28 с.41 . 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 р. N 1058 1058-97-п "Про створення єдиної системи закупівель товарів робіт послуг за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України" Офіційний вісник України 1997 р. число 39 с. 30 . 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р. N 1149 1149-97-п "Про внесення змін до складу Міжвідомчої комісії з питань регулювання закупівлі товарів робіт послуг для державних потреб" Офіційний вісник України 1997 р. число 43 с. 47 . 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 657 657-98-п "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань створення єдиної системи державних закупівель товарів робіт послуг " Офіційний вісник України 1998 р. N 19 ст. 703 . 8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 675 675-98-п "Про заходи щодо розвитку енергетичного машинобудування". 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. N 1369 1369-98-п "Про проведення торгів тендерів у будівництві" Офіційний вісник України 1998 р. N 35 ст. 1309 . 10. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 р. N 1870 1870-98-п "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" Офіційний вісник України 1998 р. N 47 ст. 1732 . 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2087 2087-98-п "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державних закупівель товарів робіт послуг " Офіційний вісник України 1998 р. N 52 ст. 1947 . 12. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1999 р. N 764 764-99-п "Про деякі питання використання позабюджетних коштів Державної податкової адміністрації" Офіційний вісник України 1999 р. N 18 ст. 796 . 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1043 1043-99-п "Про оновлення парку автомобілів центральними та місцевими органами виконавчої влади установами та організаціями що належать до сфери їх управління та фінансуються з державного бюджету" Офіційний вісник України 1999 р. N 24 ст. 1113 . 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1342 1342-99-п "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. N 611" Офіційний вісник України 1999 р. N 30 ст. 1529 . 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1999 р. N 2113 2113-99-п "Про вдосконалення системи державних закупівель" Офіційний вісник України 1999 р. N 47 ст. 2300 .