Регіональні правила забудови Харківської області

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 р. ХІІІ сесія ХХІV скликання Регіональні правила забудови Харківської області Харків – 2003 р. ЗМІСТ 1 Загальні положення. 3 2 Види містобудівної документації порядок погодження проведення експертизи затвердження. 3 3 Вимоги до забудови та благоустрою територій. 6 4 Порядок забезпечення державних громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій. 7 5 Вибір територій для комплексної забудови. 8 6 Надання дозволу на розміщення будівництва об’єктів містобудування. 10 7 Порядок реконструкції будинків вбудовано-прибудованих приміщень горищ мансард. 12 8 Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування об’єктів архітектури. 13 9 Надання дозволу на встановлення пам’ятних знаків а також розміщення зовнішньої реклами та малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. 15 10 Основні вимоги щодо організації комплексного освоєння масивів індивідуальної садибної забудови. 16 11 Порядок проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань. 17 12 Порядок погодження і затвердження проектної документації для будівництва. 18 13 Дозвіл на виконання будівельних робіт прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію. 19 14 Ліцензування будівельної діяльності. 24 15 Відповідальність за порушення державних стандартів норм і правил у сфері будівництва правил забудови. 25 16 Додатки : Додаток 1. Визначення термінів. 26 Додаток 2. Зразок рішення міської селищної сільської ради. 29 Додаток 3. Список історичних населених місць Харківської області. 30 Додаток 4. Містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації. 31 Додаток 5. Містобудівне обґрунтування розташування об'єкта архітектури. 37 Додаток 6. Архітектурно-планувальне завдання. 43 Додаток 7. Акт вибору та обстеження земельних ділянок. 51 Додаток 8. Зміст завдання на проектування. 57 Додаток 9. Перелік об'єктів що мають підвищену екологічну небезпеку. 58 Додаток 10. Номенклатура об'єктів архітектури на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. 60 Додаток 11. Заява щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 61 Додаток 12. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 62 Додаток 13. Заявка щодо надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми. 64 Додаток 14. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми. 65 Додаток 15. Акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію. 66 Додаток 16. Дозвіл на право виконання топографо-геодезичних робіт. 68 Додаток 17. Перелік об'єктів затвердження проектів яких відповідно до законодавства не потребує комплексної державної експертизи. 69 Додаток 18. Припис. 71 Додаток 19. Заява забудовника. 73 Додаток 20. Підписка виконавця робіт виконроба . 74 Додаток 21. Підписка працівника технічного нагляду. 75 Додаток 22. Зобов'язання представника авторського нагляду. 76 Додаток 23. Дозвіл на виконання будівельних робіт. 77 Додаток 24.1. Форма 1. Акт робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування. 78 Додаток 24.2. Форма 2. Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування. 81 Додаток 24.3. Форма 3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії. 83 Додаток 24.4. Форма 4. Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі споруди приміщення. 87 Додаток 24.5. Форма 5. Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 91 Додаток 25. Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. 96 Додаток 26. Договір-зобов'язання. 99 Додаток 27. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури. 100 Регіональні Правила забудови Харківської області 1. Загальні положення 1.1 Регіональні Правила забудови Харківської області далі – Правила розроблені відповідно до "Типових регіональних правил забудови" затверджених наказом Держбуду України від 10.12.2001р. №219 Конституції України Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” “Про місцеві державні адміністрації” “Про основи містобудування” “Про планування і забудову територій” “Про архітектурну діяльність” “Про пожежну безпеку” “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” “Про охорону навколишнього природного середовища” “Про екологічну експертизу” “Про відповідальність підприємств їх об’єднань установ та організацій за порушення в сфері містобудування” “Про охорону культурної спадщини” Земельного кодексу України інших нормативно-правових актів державних норм і правил. 1.2 Правила забудови – нормативно-правовий акт яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області порядок планування забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок погодження та затвердження проектної документації надання дозволів на провадження будівельних робіт. 1.3 Дотримання Правил є обов’язковим для суб’єктів містобудування на території Харківської області сіл селищ міського типу та міст якщо для них не розроблено місцевих правил забудови. Виконавчі органи місцевих рад мають під час розробки місцевих правил забудови використовувати регіональні Правила забудови Харківської області і можуть їх доповнювати положеннями що є характерними тільки для даної місцевості а також тими що належать до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 1.4. Правила розроблені для органів виконавчої влади проектних будівельних організацій замовників інвесторів юридичних та фізичних осіб і мають використовуватися при вирішенні питань планування забудови та благоустрою територій. 1.5. У разі змін у законодавстві будівельних нормах і правилах Правила забудови підлягають відповідним змінам і доповненням. 1.6. Основні терміни що вжиті у цих Правилах подано в додатку № 1. 2. Види містобудівної документації порядок погодження проведення експертизи затвердження 2.1. Планування територій здійснюється на загальнодержавному регіональному та місцевому рівнях. На загальнодержавному рівні розробляються: - Генеральна схема планування території України; - схеми планування окремих частин України – кількох областей міжнародних транспортних територій прикордонних територій тощо . 2.2. Планування територій на регіональному рівні полягає в розробці схем планування території області районів регулюванні їх територій. Рішення про розробку схем планування території області або окремих її частин приймає Харківська обласна рада в межах своїх повноважень за поданням управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Планування територій на регіональному рівні регламентується статтями 7 8 9 Закону України “Про планування і забудову територій” 2.3. Планування територій на місцевому рівні в межах Харківської області здійснюється відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами районними державними адміністраціями відповідно до їх повноважень визначених законодавством і полягає у розробленні та затвердженні проектів планування територій на місцевому рівні регулюванні питань щодо використання їх територій ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання норм містобудівної документації. Планування та забудова окремих земельних ділянок що належать юридичним чи фізичним особам на праві власності чи знаходяться у користуванні здійснюється їх власниками чи користувачами відповідно до затвердженої містобудівної та землевпорядної документації діючих державних нормативів та місцевих правил забудови. 2.4. Планування територій на місцевому рівні полягає в розробленні: - схем планування територій адміністративних районів Харківської області або їх частин; - генеральних планів населених пунктів області; - детальних планів територій населених пунктів; - планів червоних ліній; - проектів забудови територій ділянок ; - проектів розподілу територій. 2.5. Необхідність розробки документації з планування територій обґрунтовується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації та надаються рекомендації до місцевих органів самоврядування та держадміністрацій. 2.6. Рішення про розробку містобудівної документації з планування території або коригування її окремих розділів приймається відповідною сільською селищною міською радою. Зразок рішення міської селищної сільської ради про розробку коригування генерального плану наведено у додатку № 2. Згідно з цим рішенням виконавчий орган відповідної ради в установлений термін : - визначає замовника та розробника документації проектну організацію - генерального проектувальника встановлює термін її розробки та джерела фінансування вирішує інші договірні питання; - інформує через місцеві засоби масової інформації пресу радіо телебачення про порядок розробки коригування містобудівної документації визначає місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій. 2.7. Замовник містобудівної документації: - укладає договір на розробку документації; - складає та затверджує після погодження з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації завдання на проектування та одержує технічні умови на інженерне забезпечення територій; - забезпечує фінансування виконання робіт; - контролює виконання робіт; - встановлює в завданні на проектування перелік погоджуючих організацій; - організує подання містобудівної документації на експертизу погодження розгляд та затвердження завершеного проекту. 2.8. Усі види містобудівної документації незалежно від замовника та джерел фінансування підлягають експертизі що проводиться згідно з порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 р. № 1577. Експертиза проводиться до затвердження містобудівної документації відповідною радою. Фінансування проведення експертизи забезпечує замовник. 2.9. Проведення експертизи організовують : - Держбуд України – схеми планування територій області генерального плану м. Харкова; - Управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації – схем планування територій районів схем планування територій на місцевому рівні генеральних планів детальних планів планів червоних ліній та проектів розподілу територій населених пунктів крім м. Харкова ; 2.10. Установлюються такі максимальні терміни проведення експертизи: - схеми планування територій області та районів – 30 календарних днів для окремих експертних висновків і 60 календарних днів для комплексних експертних висновків; - генеральні плани населених пунктів : а м. Харкова – відповідно 30 календарних днів і 40 календарних днів ; б інших міст а також селищ і сіл – 20 календарних днів і 30 календарних днів; - детальні плани територій плани червоних ліній проекти розподілу територій – до 30 календарних днів. 2.11. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації відділи містобудування та архітектури райдержадміністрацій виконавчі органи міських селищних і сільських рад: - здійснюють контроль за розробкою містобудівної документації організовують її експертизу. Здійснюють розгляд та погодження містобудівної документації надають висновки місцевим Радам щодо її затвердження; - організовують і контролюють ведення та поповнення містобудівного кадастру згідно з Положенням про містобудівний кадастр населених пунктів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 р. № 224. 2.12. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації узагальнює інформацію щодо забезпечення містобудівного розвитку населених пунктів на території області стану розроблення містобудівної документації попереднього розгляду та погодження містобудівної документації і подає всю інформацію Держбуду України. 2.13. На охоронюваних археологічних територіях в межах зон охорони пам’яток історичних ареалів населених місць занесених до Списку історичних населених місць України в заповідниках забороняються містобудівні архітектурні чи ландшафтні перетворення будівельні шляхові земляні роботи без погоджень відповідних проектів реалізація яких може позначатися на об’єктах культурної спадщини державного значення – з Держбудом України та Мінкультури України або якщо це пам’ятка місцевого значення з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації і управлінням культури облдержадміністрації. Список історичних населених місць у додатку № 3 . 2.14. Фінансування робіт з планування території області районів населених пунктів та їх частин здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і має передбачатися в них окремим пунктом а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. 3. Вимоги до забудови та благоустрою територій 3.1. Забудову та благоустрій території розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів необхідно здійснювати шляхом організації комплексної забудови або розташування та будівництва реконструкції окремих будинків і споруд у кварталах існуючої забудови на основі місцевих правил забудови та містобудівної документації розробленої та затвердженої згідно з вимогами Закону України “Про планування і забудову територій” і державних будівельних норм. 3.2. У разі відсутності проекту забудови або проекту реконструкції кварталу мікрорайону під час ущільнення або реконструкції території відсутності оновленої містобудівної документації при вичерпаних розрахункових термінах реалізації раніше розроблених генеральних планів відсутності місцевих правил забудови зміні функціонального призначення об’єктів коригуванні червоних ліній розробляються містобудівні обґрунтування. Порядок розробки погодження затвердження містобудівного обґрунтування затверджений ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад зміст порядок розроблення та затвердження містобудівного обґрунтування" є обов'язковим для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замовників інвесторів проектувальників інших юридичних та фізичних осіб які здійснюють містобудівну та архітектурну діяльність незалежно від форм власності форма містобудівного обґрунтування надана в додатках № 4 5 . Містобудівне обґрунтування обов’язково розробляється в разі розміщення будівництва в районах історичної забудови в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини. Затверджене містобудівне обґрунтування є підставою для внесення змін до відповідної містобудівної документації для цієї території для надання вихідних даних на проектування об’єкта. Необхідність розроблення мета містобудівного обґрунтував відповідні обсяги його матеріалів визначаються місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури або замовником за погодженням з відповідним органом містобудування та архітектури Фінансування цих робіт може здійснюватися як із бюджетних коштів так і за рахунок фізичних та юридичних осіб. 3.3. У разі відсутності проекту розподілу території мікрорайону кварталу містобудівне обґрунтування має містити матеріали та розрахунки щодо можливості розташування об’єкта та його граничних параметрів - поверховості загальної площі чисельності мешканців для житлового будинку або іншого розрахункового показника та необхідної площі земельної ділянки згідно з державними будівельними нормами. У разі відчуження з метою зміни цільового використання будівель і споруд на територіях підприємств – банкрутів вивільнених військових частин закладів оздоровлення відпочинку об’єктів незавершеного будівництва тощо без попереднього розроблення і погодження в порядку визначеному в ст. 8 Закону України “Про інвестиційну діяльність” містобудівних обґрунтувань не допускається. 3.4. Містобудівне обґрунтування за дорученням замовника розробляється проектною організацією що має відповідну ліцензію погоджується з районними органами містобудування та архітектури іншими органами державного управління та нагляду в межах їх повноважень визначених чинним законодавством. і затверджується місцевою радою відповідно до законодавства. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує містобудівне обґрунтування розміщення окремих найважливіших об'єктів для яких архітектурно-планувальне завдання АПЗ на проектування погоджується обласним управлінням містобудування та архітектури відповідно до чинного законодавства 3.5. За наявності на території населеного пункту об’єктів культурної спадщини до генерального або детального плану розробляється історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам’яток охоронні зони зони регулювання забудови зони охоронного ландшафту зони охорони археологічного культурного шару також заходи щодо їх охорони та порядку використання що мають бути розглянуті та узгоджені на засіданні містобудівної ради управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 3.6. Граничні параметри об’єктів що рекомендуються для будівництва в конкретному місці населеного пункту визначаються головними архітекторами районів міст обласного значення в архітектурно-планувальному завданні на основі містобудівної документації або містобудівного обґрунтування з урахуванням місцевих особливостей. Форма архітектурно-планувального завдання додається додаток № 6 . 3.7. Забудовники яким надані земельні ділянки для будівництва повинні забезпечити збереження існуючих зелених насаджень на відповідних ділянках а в разі потреби їх знесення погодити це питання з державними органами охорони природного середовища та виконавчими органами місцевих рад. 4. Порядок забезпечення державних громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій 4.1. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації відділи містобудування та архітектури районних державних адміністрацій відповідно до своїх повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення участі громадян в обговоренні містобудівної документації регіонального рівня: схем планування території області районів населених пунктів та їх окремих частин що мають враховувати державні інтереси у визначенні потреби територіальної громади в територіях необхідних для розташування утримання об’єктів житлово-комунального господарства соціальної інженерно-транспортної інфраструктури вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту. Врахування державних інтересів здійснюється шляхом дотримання відповідних вимог до розробки генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації проведення їх експертизи здійснення державного контролю за плануванням забудовою іншим використанням територій та окремих земельних ділянок у порядку встановленому законодавством. Вимоги до планування якими забезпечуються державні інтереси під час розробки генеральних планів та іншої містобудівної документації визначаються згідно з законом відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури спільно з іншими органами виконавчої влади ст. 17 Закону України "Про планування і забудову територій" . 4.2. Виконавчі органи сільських селищних міських рад відповідно до своїх повноважень організовують участь громадян в обговоренні містобудівної документації місцевого рівня а саме: генеральних планів міських і сільських поселень детальних планів територій проектів забудови житлових кварталів мікрорайонів окремих об’єктів містобудування з урахуванням приватних інтересів щодо забезпечення фізичним та юридичним особам рівних можливостей прийняття у власність або користування земельних ділянок захисту їх майнових прав а також безпечного функціонування об’єктів нерухомості. Обговорення містобудівної документації оформляється протоколом в якому відображається громадська думка і який долучається до неї при її погодженні та затвердженні. Виконавчі органи місцевих рад розглядають пропозиції та зауваження громадян їх об’єднань що стосуються містобудівної документації у терміни встановлені Законом України “Про звернення громадян” подають їм обґрунтовані відповіді згідно з чинним законодавством. 4.3. Виконавчі органи місцевих рад інформують населення через засоби масової інформації про розробку місцевих правил забудови та іншої містобудівної документації. 4.4. Територіальні громади фізичні та юридичні особи під час обговорення містобудівної документації відповідної території мають право на: - одержання від виконавчих органів місцевих рад за письмовою заявою інформації щодо розроблення містобудівної документації на відповідну територію та розміщення об’єктів містобудування допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок єдиних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки; - подання у виконавчі органи місцевих рад пропозицій і зауважень до містобудівної документації місцевих правил забудови; - участь в обговоренні схем планування територій на регіональному рівні в тому числі з планування територій суміжних адміністративно-територіальних одиниць іншої містобудівної документації. 4.5. Громадяни та їх об’єднання які не погодилися з прийнятими рішеннями за результатами обговорення містобудівної документації щодо планування і забудови територій мають право звернутися у виконавчий орган сільської селищної міської ради із відповідними пропозиціями. 4.6. Звернення з приводу суперечок і розбіжностей що надходять від громадян або їхніх об’єднань розглядаються оперативно вирішуються спірні питання що виникають під час участі громадян в обговоренні містобудівної документації та її узгодженні комісією з питань будівництва відповідної обласної районної міської ради 4.7. Комісії розглядають спірні питання та в місячний термін готують висновки для прийняття рішення відповідною радою. При узгодженні питань що виникають під час розробки генеральних планів населених пунктів містобудівних проектів оголошення конкурсів на планування і забудову мікрорайонів житлових кварталів містобудівних комплексів і архітектурних ансамблів важливих об’єктів архітектури висновок комісії затверджується сесією відповідної ради яке надсилається заявникам та об’єднанням громадян у 10-денний термін після його прийняття. 4.8. Рішення рад із спірних питань є підставою для затвердження або внесення змін до містобудівної документації а також визначення доцільності розміщення будівництва об’єктів. 5. Вибір територій для комплексної забудови 5.1. У межах населених пунктів житлово-цивільне будівництво здійснюється компактними масивами у вигляді кварталів мікрорайонів груп житлових будинків а також на певних ділянках. 5.2. Ділянки для розміщення житлового соціально-побутового виробничого інженерно-транспортного будівництва тощо визначаються органами містобудування і архітектури міст обласного значення адміністративних районів на підставі генеральних планів населених пунктів іншої містобудівної документації або схем планування територій районів Харківської області погоджених та затверджених у встановленому порядку. Управління містобудування та архітектури у випадках установлених законодавством розглядає пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій вибору вилучення викупу приватизації та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією розробляє та подає до обласної державної адміністрації висновки з цих питань забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності. 5.3. У разі відсутності в існуючих межах населеного пункту вільних територій для житлово-цивільного будівництва на підставі містобудівного обґрунтування за рішенням органів виконавчої влади та відповідних місцевих рад на територіях прилеглих до цього населеного пункту визначаються резервні ділянки. Після затвердження містобудівного обґрунтування використання цих ділянок вносяться відповідні зміни до генерального плану. 5.4. Територія що визначається для розміщення будівництва як правило за рахунок земель несільськогосподарського призначення має відповідати вимогам раціонального використання земель для містобудівних потреб. 5.5. Головні архітектори районів готують матеріали щодо підвищення ефективності забудови для розміщення кварталів житлово-цивільного будівництва окремих об’єктів містобудування для розгляду на засіданні комісій районних державних адміністрацій із залученням необхідних структурних підрозділів органів державного нагляду місцевих органів самоврядування державних органів земельних ресурсів власників користувачів орендарів земельних ділянок. Якщо згадані матеріали стосуються міст та селищ міського типу області включених у Список історичних населених місць України до роботи комісії залучаються представники управління містобудування та архітектури облдержадміністрації органу охорони культурної спадщини. 5.6. На підставі висновків комісії складається акт вибору території для розміщення будівництва зазначаються її розміри умови відведення та компенсації згідно із законодавством форма акта вибору території у додатку № 7 . 5.7. Акт вибору та обстеження земельних ділянок під розміщення будівництва що передбачається для відведення складається у 5 примірниках і підписується всіма членами комісії. До акта вибору території додаються необхідні графічні матеріали. 5.8. За результатами роботи комісії на підставі рішення відповідної ради відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації міськвиконкому організує розробку детального плану забудови території або проекту забудови. 5.9. Після погодження проекту районними службами та органами державного нагляду управління містобудування та архітектури облдержадміністрації розглядає детальний план забудови на засіданні містобудівної ради. Після проведення експертизи проект детального плану подається на розгляд і затвердження відповідній сільській селищній міській раді. 5.10. Функції замовника щодо будівництва інженерної інфраструктури інженерної підготовки території вулиць та доріг здійснюють виконавчі органи місцевих рад на підставі проекту забудови або окремо розробленого погодженого та затвердженого проекту. Такі функції також може виконувати безпосередньо або через об’єднання кооперативи забудовників генеральна будівельна організація у порядку встановленому законодавством. Будівництво окремих будинків на території комплексної забудови може здійснюватися генеральним підрядником або забудовниками на підставі відповідного рішення про дозвіл на будівництво. Розмір коштів інвесторів що залучаються на пайових засадах на впорядкування території комплексної забудови визначаються договорами між замовниками та інвесторами на підставі проектної документації. Регулювання земельних відносин при комплексній забудові здійснюється відповідно до чинного земельного законодавства. 6. Надання дозволу на розміщення будівництва об’єктів містобудування 6.1. Визначення територій вибір вилучення викуп і надання земельних ділянок для містобудівних потреб а також розміщення і будівництво житлових громадських і промислових об’єктів благоустрій їх територій в межах сільських селищних міських рад проводиться відповідно до статей 118 121 123 124 149 Земельного кодексу України містобудівної та проектно-кошторисної документації з дотриманням державних містобудівних будівельних протипожежних санітарних екологічних та інших норм цих Правил або місцевих правил забудови. 6.2. Під час погодження питань пов’язаних із вилученням викупом земельних ділянок для містобудівних потреб органи містобудування та архітектури надають висновки і пропозиції місцевим органам влади щодо доцільності розташування на цьому місці об’єкта його граничних параметрів необхідної площі земельної ділянки для його раціонального безпечного функціонування згідно з місцевими правилами забудови генеральним планом іншою містобудівною документацією державними будівельними нормами. 6.3. У разі прийняття відповідною радою рішення про вилучення та надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для будівництва об’єкта містобудування в порядку визначеному земельним законодавством зазначене рішення одночасно є дозволом на розміщення будівництва цього об’єкта. 6.4. Фізичні та юридичні особи які мають намір здійснити будівництво об’єктів містобудування на земельних ділянках що належать їм на правах власності чи знаходяться у користуванні зобов’язані отримати від виконавчих органів у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами дозвіл на розміщення будівництва об’єкта містобудування . Фізичні та юридичні особи зацікавлені у здійсненні будівництва об’єктів містобудування подають письмову заяву про надання дозволу на розміщення будівництва до виконавчого органу відповідної ради. До заяви додається документ що посвідчує право власності чи на користування земельною ділянкою або документ про згоду власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки. Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування здійснення проектно-вишукувальних робіт та на їх підставі отримання дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 6.5. Комплексний висновок щодо розміщення об’єкта і проекту рішення про дозвіл на розміщення будівництва готують головні архітектори районів міст обласного значення протягом місяця від дня звернення зацікавлених осіб. Комплексний висновок готується на підставі “Акту вибору та обстеження земельної ділянки для розміщення об’єкта будівництва” ДБН А.2.2-3-97 додаток № 3 який оформляється комісією що утворюється замовником. У склад комісії входять : - замовник проекту; - проектувальник проекту генеральний проектувальник ; представники : - органів місцевого самоврядування та визначені ними представники зацікавлених організацій; - державних органів земельних ресурсів; - органів містобудування та архітектури; - природоохоронних органів; - органів державного санітарного нагляду; - органів пожежної безпеки; - інших органів державного нагляду відповідно до специфіки об’єкта; - органів охорони культурної спадщини. Для об’єктів промислового призначення – представники територіальної проектної організації “Харківський ПромбудНДІпроект". При необхідності до складу комісії можна включити представників інших зацікавлених організацій. Дозвіл на розміщення об’єкта будівництва готується відповідно до Земельного Водного Лісного кодексів та інших нормативно-правових актів матеріалів інженерних вишукувань а також з урахуванням впливу екологічного середовища на об’єкт що проектується і впливу цього об’єкта архітектури на навколишнє середовище в процесі його експлуатації. Замовник проекту за участю генерального проектувальника а у разі необхідності і спеціалізованих проектних та вишукувальних організацій здійснює: - одержання у відповідних виконавчих органах місцевого самоврядування технічних вимог на підключення об’єкта архітектури що проектується до джерел постачання інженерних мереж та комунікацій строк дії яких має бути не менше нормативної тривалості проектування будівництва. Вказані матеріали та розрахунки що обґрунтовують вибір ділянки замовник направляє зацікавленим організаціям та органам державного нагляду які у двотижневий термін надають висновки до акту вибору земельної ділянки для будівництва об’єкта архітектури ст. 24 Закону України “Про планування і забудову територій” . У разі надання негативного комплексного висновку зацікавленим особам одночасно надаються роз’яснення та відповідні рекомендації в письмовій формі протягом 1 місяця від дня звернення. Додатково для об’єктів промислового призначення враховуються умови щодо будівництва пунктів приєднання залізничних колій об’єкта споруди будівлі який проектується до магістральних залізниць. Відповідальність за вибір ділянки для розміщення будівництва підготовку необхідних матеріалів та повноту узгоджень що мають бути при цьому рішенні несе замовник. Комісія складає акт про вибір та обстеження земельної ділянки для розміщення об’єкта будівництва який підписується усім складом. Строк дії узгоджень який встановлено в акті має бути не менше нормативного терміну проектування і будівництва. Акт підписує замовник з урахуванням виконання положень Земельного кодексу України. 6.6. Комплексний висновок готується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації при необхідності - із залученням інших підрозділів облдержадміністрації та обласних органів державного нагляду по таких об’єктах: - тих що розміщуються в зоні охорони пам’яток архітектури; - розташованих на автошляхах національного та міждержавного значення; -тих що становлять підвищену екологічну небезпеку; - будівництво яких передбачено за рахунок державного або обласного бюджету а також тих що є у власності обласної державної адміністрації та обласної ради; - важливих спорудах і комплексах архітектури що формують містобудівне середовище лікувальних санаторно-курортних та оздоровчих установ; - культових спорудах пам’ятних знаках пам’ятниках; - з будівництва шляхів ліній електропередач та електрозв’язку трубопроводів осушувальних і зрошувальних каналів та інших лінійних споруд розташованих за межами населених пунктів. 6.7. Надання комплексного висновку здійснюється на підставі акту вибору та обстеження земельної ділянки для розміщення об’єкта будівництва а для екологічно-небезпечних об’єктів – за наявності матеріалів державної екологічної експертизи яка здійснюється за зверненням замовника в порядку передбаченому чинним законодавством. 6.8 Рішення про дозвіл на розміщення об’єкта будівництва не є документом що засвідчує право власності чи право користування оренди земельними ділянками до оформлення відповідного права в установленому земельним законодавством порядку і не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 6.9. Порядок надання дозволу на реконструкцію та реставрацію пам’яток культурної спадщини визначається згідно з Законом України “Про охорону культурної спадщини”. 6.10. У разі якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом 2-х років від дня отримання дозволу на розміщення будівництва об’єкта містобудування цей дозвіл визнається недійсним. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку як і його надання. 6.11. Остаточним дозвільним документом для початку виконання будівельних робіт є дозвіл місцевої у деяких випадках - обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю . 7. Порядок реконструкції будинків вбудовано-прибудованих приміщень горищ та мансард 7.1. Надання дозволу на проведення реконструкції будинків вбудовано-прибудованих приміщень горищ і мансард має здійснюватись згідно з “Положенням про систему технічного обслуговування ремонту реконструкції житлових будинків в містах і селищах України” затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 р. № 135 Законами України “Про архітектурну діяльність” “Про охорону культурної спадщини” Рекомендаціями з обстеження житлових будинків перших масових серій схваленими наказом Держбуду України від 09.02.2000 р. № 9. 7.2. Для отримання дозволу на реконструкцію вбудовано-прибудованого приміщення замовник звертається до виконавчого комітету сільської селищної міської ради. У заяві зазначається передбачене функціональне призначення об’єкта чисельність працюючих місткість. До заяви додаються документи що засвідчують право власності чи на користування приміщенням або угода з власником на право здійснення реконструкції; технічний паспорт на зазначене приміщення а також ескізні проектні пропозиції передбаченої реконструкції схема генплану плани поверхів фасади та розріз . 7.3. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації у 15-денний термін від дня отримання запиту виконкому готує дозвіл відповідного виконавчого органу на проектні роботи або обґрунтовану відмову. В дозволі визначається необхідний обсяг проектно-кошторисної документації порядок її погодження термін проектування рекомендації щодо необхідності експертних висновків про несучу спроможність існуючих конструкцій та конструктивну частину проекту а при необхідності – участь у дольовому землекористуванні для визначення розміру плати за землю. 7.4. Якщо приміщення переводиться згідно із законодавством із житлового до нежитлового фонду за рішенням виконкому сільської селищної міської ради зазначене рішення одночасно є дозволом на розробку відповідного проекту реконструкції цього приміщення. Проект рішення готується відділом містобудування та архітектури райдержадміністрацій або міським відділом управління містобудування та архітектури за участю відповідних органів державної виконавчої влади. 7.5. У разі здійснення реконструкції окремих вбудовано-прибудованих приміщень існуючих будинків і споруд із зміною або без зміни їх функціонального призначення архітектурно-планувальне завдання надається разом із дозволом на виконання цих робіт у спрощеній формі. В архітектурно-планувальному завданні визначається зміна функціонального призначення приміщення та умови дотримання державних будівельних санітарних пожежних інших норм у тому числі влаштування окремого входу або під’їзду звукоізоляційні та протипожежні заходи вимоги до благоустрою земельної ділянки та інженерного обладнання приміщення влаштування автостоянок врахування потреб інвалідів тощо. Проектно-кошторисна документація розробляється згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва” у обсязі визначеному в архітектурно-планувальному завданні та завданні на проектування. 8. Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування об’єктів архітектури 8.1. До складу вихідних даних на проектування входить: - завдання на проектування; - архітектурно-планувальне завдання далі – АПЗ ; - технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта. 8.2. Підготовка вихідних даних здійснюється відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність” та постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 року № 2328 “Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу”. Форма архітектурно-планувального завдання надана у додатку №. 6 . 8.3. Завдання на проектування розробляє замовник за участю проектної організації. У завданні обумовлюються основні показники об’єкта стадійність проектування орієнтовна вартість будівництва термін проектування і будівництва та ін. Склад завдання наданий у додатку № 8 . Завдання на проектування погоджується проектною організацією і затверджується замовником та є підставою для розроблення АПЗ та проектної документації. 8.4. АПЗ надається на проектування об’єктів архітектури будинків і споруд житлово-цивільного комунального промислового та іншого призначення їх комплексів об’єктів благоустрою садово-паркової та ландшафтної архітектури монументального і монументально-декоративного мистецтва для нового будівництва розширення реконструкції реставрації капітального ремонту. 8.5. У разі коли передбачено здійснення реконструкції реставрації розширення капітального ремонту будівлі - пам'ятки архітектури подаються відомості про історико-культурну і архітектурну цінність об’єкта та відомості про наявність відсутність у замовника права власності на об’єкт архітектури а за умови відсутності такого права – згоду власника власників на проведення зазначеного будівництва. Вимоги щодо охорони культурної спадщини збереження характеру історичного середовища вказуються у реставраційному та архітектурно-планувальному завданнях. 8.6. Для об’єктів що мають підвищену екологічну небезпеку вихідні дані на проектування видаються на підставі позитивного висновку екологічної експертизи щодо техніко-економічного та містобудівного обґрунтування таких об’єктів. Перелік об’єктів що мають підвищену екологічну небезпеку наведено у додатку № 9. 8.7. АПЗ містить текстову і графічну частину яка складається з викопіювання з оновленого топографічного плану М 1:10000 1:5000 або 1:2000 з нанесенням місця розташування об’єкта архітектури в населеному пункті або на іншій території схеми генплану з нанесеними червоними лініями і охоронними зонами. 8.8. Технічні умови розробляються і отримуються для всіх об’єктів проектування і будівництва які потребують інженерного забезпечення або проектуються в особливих умовах. Технічні умови розробляються і видаються інженерними комунальними спеціальними службами на запити замовників забудовників після отримання ними дозволу на розміщення будівництва. В окремих випадках можуть видаватися попередні технічні умови для розроблення техніко-економічних обґрунтувань будівництва або предпроектних пропозицій. До складу технічних умов залежно від потреб можуть входити : - умови підключення до діючих або будівництво нових джерел інженерного забезпечення водопостачання і водовідведення дощових стоків каналізування виробничих і побутових стоків опалення газопостачання електропостачання радіофікації телебачення диспетчеризації і сигналізації енергозбереження. Технічні вимоги надаються на підставі опитувальних листів на обсяги навантажень визначених проектною організацією і оплачуються замовником. Додаткові технічні умови по пайовій участі замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів визначаються місцевими органами самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 року №1930 і не можуть перевищувати 25 відсотків вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення. Технічні умови на водозабезпечення з підземних та поверхневих джерел для житлових цивільних і виробничих будівель та споруд на територіях де відсутні відповідні потужності централізованих систем водопостачання а також дозволи щодо можливості забору гравію з русел рік та прибережних смуг видаються обласним виробничим управлінням меліорації та водного господарства. 8.9. Вказаний порядок отримання вихідних даних є обов’язковим для: - органів містобудування та архітектури та комунальних підприємств з якими органи містобудування та архітектури заключили договір на виконання підготовки архітектурно-планувального завдання; - юридичних осіб усіх форм власності та їх структурних підрозділів які здійснюють підготовку технічних умов далі – організації які надають технічні умови ; - замовників проектувальників підрядників будівельників інших юридичних та фізичних осіб які провадять містобудівну та архітектурну діяльність незалежно від форми власності. 8.10. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує АПЗ на проектування найважливіших об’єктів за номенклатурою наведеною у додатку № 10 затвердженою розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 12 червня 2000 р. № 527. 8.11. АПЗ та технічні умови розробляються і надаються замовнику у випадках: - якщо він є власником користувачем земельної ділянки - в разі надання місцевою держадміністрацією або виконавчим органом місцевої ради дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт на зазначеній ділянці за умови що наміри замовника не суперечать затвердженій містобудівній документації місцевим правилам забудови. До цього дозволу додається викопіювання з генерального плану відповідної території та план земельної ділянки; - якщо він не є власником користувачем земельної ділянки - в разі прийняття місцевою радою рішення про попереднє погодження далі – рішення про погодження місця розташування об’єкта архітектури на зазначеній ділянці яке одночасно є дозволом на виконання проектно-вишукувальних робіт. До цього рішення у складі містобудівного обґрунтування додається топографічний ситуаційний план схема генплану місця розташування об’єкта архітектури з нанесеними наявними інженерними мережами. 9. Надання дозволу на встановлення пам’ятних знаків розміщення зовнішньої реклами та малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності 9.1. Підставою для початку робіт з проектування та встановлення пам’ятників монументів і пам’ятних знаків є відповідне розпорядження голови місцевої державної адміністрації із зазначенням замовника джерел фінансування термінів початку і завершення робіт та осіб відповідальних за їх виконання а також за наявності історичної довідки. 9.2. Проектування пам’ятників монументів і пам’ятних знаків має здійснюватись як правило на конкурсній основі з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 “Про проведення архітектурних та містобудівних конкурсів”. 9.3. АПЗ на проектування пам’ятних знаків пам’ятників видаються управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації а в м. Харкові –управлінням містобудування архітектури та земельних відносин м. Харкова. 9.4. Проекти і моделі пам’ятних знаків пам’ятників затверджуються містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації а в м. Харкові – управлінням містобудування архітектури та земельних відносин м. Харкова. Виготовлення пам’ятних знаків пам’ятників без затвердження архітектурно-містобудівними радами не допускається. 9.5. Порядок отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами регламентується Законом України “Про рекламу” та типовими правилами розміщення зовнішньої реклами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.98 р. № 1511 і є у компетенції місцевих органів самоврядування. Форми заяви та Дозволу на розміщення зовнішньої реклами наведені у додатках № 11 12. 9.6. Порядок отримання дозволу органів місцевого самоврядування на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності регламентується “Типовими правилами розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності“ затвердженими наказом Держбуду України від 13 жовтня 2000 р. № 227 та наказом Держбуду України від 16.10.2002 р. № 59 “Про внесення змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”. Форма заяви та Дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності „Акту технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію” наведені у додатках № № 13 14 15. 9.7 Розміщення зовнішньої реклами малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності інших об’єктів у охоронних зонах пам’яток містобудування та архітектури державного значення допускається за попереднім погодженням Держбуду України а в охоронних зонах пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення – за попереднім погодженням управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 10. Основні вимоги щодо організації комплексного освоєння індивідуальної садибної забудови 10.1 Індивідуальне житлове будівництво в селах селищах міського типу та містах є одним з найважливіших видів створення та покращання житлових умов громадян. 10.2. Розміщення кварталів житлових груп індивідуальної забудови має здійснюватись компактно переважно в місцевостях з наявною інженерною та соціальною інфраструктурами на ділянках які визначені генеральними планами населених пунктів. 10.3. Для надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в області виконавчі органи сільських селищних та міських рад здійснюються такі заходи: - на підставі попередніх розрахунків вартості інженерної інфраструктури організовують розробку проектів садибної забудови території масиву кварталу житлової групи в області згідно зі ст. 15 Закону України “Про планування і забудову територій”; - визначають замовника розробки проекту ліцензовану проектну організацію та джерела фінансування вишукувальних і проектних робіт; - організовують підготовку вихідних даних на проектування і погодження проектних рішень; - сприяють здешевленню вартості будівництва індивідуальних житлових будинків шляхом організації спорудження комунальних мереж та систем інженерного забезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету; - залучають до пайової участі в комплексній забудові кварталів індивідуального будівництва підприємства організації усіх форм власності та забудовників за їх згодою. 10.4. З метою забезпечення комплексної забудови існуючих масивів садибної забудови виконавчі органи місцевих рад : - проводять інвентаризацію технічного стану незавершеного будівництва та цільового освоєння земельних ділянок наданих громадянам для індивідуального житлового будівництва; - розробляють із залученням спеціалізованих проектних організацій на підставі зібраних технічних умов відповідних служб техніко-економічні розрахунки вартості будівництва мереж електро- водо- газопостачання каналізації інженерної підготовки територій будівництва під’їзних вулиць і доріг; - визначають вартість витрат на спорудження інженерної інфраструктури з розрахунку на одну ділянку про що в письмовій формі повідомляють кожного забудовника; - відкривають при виконкомах в установленому порядку позабюджетні рахунки для кооперування коштів на виконання проектних робіт та спорудження систем інженерного забезпечення або делегують ці повноваження юридичним особам; - приймають рішення про припинення права власності на землю та права користування земельними ділянками в порядку визначеному ст. ст. 140 141 142 143 144 145 147 148 149 151 Земельного кодексу України. 10.5. Порядок надання дозволу на будівництво індивідуальних житлових будинків господарських споруд індивідуальних гаражів майстерень добудов перебудов встановлення огорож ділянок а також оформлення будівельних паспортів регламентується місцевими правилами забудови згідно з діючим законодавством. 10.6. Порядок приймання в експлуатацію індивідуальних житлових будинків подано в розділі 13 цих Правил. 11. Порядок проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань 11.1 Для виконання топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань далі – вишукувальних робіт забудовник повинен отримати дозвіл який видається на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади місцевого самоврядування про надання дозволу на виконання вишукувальних робіт згідно з інструкцією “Про державний геодезичний нагляд” ГКНП – 17-002-90. Для ділянок площею до 100 га і протяжністю лінійних мереж до 25 км дозвіл на проведення вишукувальних робіт надає управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. На більші площі та лінійні мережі дозвіл надає управління Держнагляду експертизи та ліцензування територіальної інспекції Геодезнагляду. 11.2. Вишукувальні роботи виконуються суб’єктами підприємницької діяльності які мають ліцензію на проведення таких видів робіт. Для отримання дозволу на виконання вишукувальних робіт суб’єкт підприємницької діяльності подає у відділ містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури облдержадміністрації такі документи форма дозволу надана у додатку № 16 : - заяву у 2-х примірниках ; - схему графічний додаток із нанесенням траси меж ділянки; - договір на виконання вишукувальних робіт; - кошторис узгоджений із замовником; - ліцензію на право вишукувальних робіт. 11.3. Вишукувальна робота здійснюється на всіх землях незалежно від того у чиїй вони власності та їх цільового призначення. Земельні ділянки для проведення вишукувальних робіт у власника землі або користувача не викуповуються. У разі коли при проведенні вишукувальних робіт прогнозується погіршення стану відповідної земельної ділянки ці роботи за бажанням власника земельної ділянки користувача виконуються лише за умови укладення з ним договору на відшкодування витрат та відновлення її властивостей. 11.4. Суб’єкти що проводять вишукувальні роботи зобов’язані: - після закінчення робіт у місячний термін привести за свій рахунок відповідну земельну ділянку у стан придатний для використання її за призначенням; - оформити актом із землекористувачами відсутність взаємних претензій. 11.5. Строки і місце проведення вишукувальних робіт погоджуються із власником земельної ділянки користувачем а у разі недосягнення згоди – рішенням відповідних органів виконавчої влади місцевого самоврядування . 11.6. Звіти оригінали виконаних топографо-геодезичних робіт подаються в архів управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації а при виконанні інженерно-геологічних робіт технічний звіт про виконані роботи із додатком подаються до архіву територіальної організації УкрНДІІННТВ. 12. Порядок погодження і затвердження проектної документації 12.1. Проектна документація для будівництва розроблена відповідно до виданих вихідних даних на проектування чинного законодавства та інших нормативних документів підлягає погодженню експертизі та затвердженню в порядку передбаченому ДБН А.2.2-3-97 “Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва “. 12.2. З управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації підлягають погодженню: - на стадіях техніко-економічних обґрунтувань інвестицій ескізних проектів та робочих проектів об’єкти на які ним видано або погоджено АПЗ; - на виконання доручення голови Харківської обласної державної адміністрації № 01-43/827 від 15.06.97 р. “Порядок розміщення та будівництва автозаправочних станцій” проектна документація на вказані об’єкти погоджується з місцевими органами містобудування та архітектури районним вузлом електрозв’язку центром технічної експлуатації ОПЕЗ “Харківтелеком” Управлінням пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт в Харківській області Харківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією Службою автомобільних доріг у Харківській області Державним управлінням екології та природних ресурсів в Харківській області Управлінням державної автомобільної інспекції УМВС України в Харківській області управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації; - на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.02.97 р. № 182 при проведенні реконструкції переплануванні перебудові перших поверхів будинків під торговельні та іншого призначення заклади проектна документація з розробкою паспортів фасадів погоджується з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації. Для погодження цієї проектної документації замовник подає до управління комплект документації погодження органів місцевого самоврядування та організацій зазначених в АПЗ а також попередні висновки головного архітектора міста обласного значення головного архітектора адміністративного району Харківської області. 12.3. З головними архітекторами міст обласного значення та з головними архітекторами адміністративних районів області погоджуються проекти АПЗ на розроблення яких видані ними. 12.4. Погодження проектної документації здійснюється у формі письмового висновку із зазначенням назви об’єкта проектної організації замовника та основних техніко-економічних показників об’єкта а також штампом "Погоджено" управління містобудування та архітектури облдержадміністрації на генеральному плані проекту. Відділ урбаністики управління містобудування та архітектури облдержадміністрації подає письмовий висновок на погодження начальнику управління. 12.5 Попереднє погодження проектів об’єктів будівництва які мають важливе містобудівне об’ємно-просторове значення в системі забудови важливі громадські функції а також значних промислових об’єктів здійснюється на містобудівній раді і оформляється протоколом. 12.6 Органи містобудування та архітектури ведуть реєстрацію розгляду і погодження проектної документації до якої заносяться : назва об’єкта назва проектної організації проектанта адреса ділянки будівництва номер і дата висновку протоколу . 12.7. Проектна документація підлягає обов’язковому погодженню з органами державного нагляду у випадках відсутності норм та правил на проектування окремих проектів обґрунтованих відхилень від чинних нормативних документів а також за наявності особливих умов розташування об’єкта історичні зони міст складні геологічні умови будівництва на площах залягання корисних копален загальнодержавного значення ін. Перелік організацій з якими має бути погоджена документація вказується в АПЗ та технічних умовах. 12.8. Погодження проектних рішень органами державного нагляду та інженерними службами здійснюється в одній організації зазначеного органу у термін до 10 днів а в органах містобудування та архітектури – у термін до 15 днів якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші терміни. 12.9. Подання проектної документації на погодження є обов’язком замовника і виконання робіт по підготовці проектної документації для погодження виконується за його рахунок для чого в управління містобудування та архітектури облдержадміністрації відділи містобудування та архітектури райдержадміністрацій управління містобудування та архітектури міст обласного значення надається затверджена в установленому порядку органами державного нагляду та інженерними службами проектна документація загальна пояснювальна записка з основними кресленнями генеральний план та паспорт фасаду в 2-х примірниках для реєстрації . Один екземпляр проектної документації яку погодило управління містобудування та архітектури облдержадміністрації здається замовником у архів управління. Проектувальник зобов’язаний захищати проектне рішення. 12.10. Проектна документація набирає чинності після її затвердження інвестором замовником на підставі висновку комплексної державної експертизи яку проводить Харківська обласна служба Української державної інвестиційної експертизи ХОСУ “Держінвестекспертиза” у порядку та терміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 1308. Перелік об’єктів затвердження яких не потребує висновку комплексної державної експертизи подано в додатку № 17. 13. Дозвіл на виконання будівельних робіт прийняття об’єктів будівництва у експлуатацію 13.1 Порядок здійснення контролю за будівництвом: - контроль за веденням будівництва в області здійснюється на відповідних територіях Харківською обласною та Харківською міською районними міськими в містах обласного значення інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю ДАБК відповідно до “Положення про державний архітектурно-будівельний контроль” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 225 у редакції затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.1995 р. № 253 ; - при інспектуванні будівельного об’єкта який знаходиться в стадії нового будівництва розширення реконструкції технічного переобладнання реставрації та капітального ремонту посадова особа інспекції Держархбудконтролю зобов’язана пред’явити керівнику робіт який знаходиться на будівельному майданчику виконроб майстер бригадир відповідальний за виконання робіт і ін. посвідчення; - для виконання вимог інспекції Держархбудконтролю будівельною організацією замовнику чи проектною організацією посадова особа інспекції ДАБК має право надати припис встановленої форми додаток № 18 керівникові або уповноваженому представникові підприємства установи організації підприємцю чи фізичній особі котрі вчинили порушення під розписку про ознайомлення. Припис оформляється в трьох примірниках – один з них подається порушнику другий залишається у справі інспекції що надала припис третій надсилається в обласну інспекцію ДАБК для реєстрації. Реєстрація приписів здійснюється в журналі відповідної форми. Термін виконання припису починається від дня отримання припису порушником і визначається інспекцією ДАБК із зазначенням обсягу робіт які необхідно провести для усунення порушення. Якщо в процесі виконання припису порушник із об’єктивних причин не зміг усунути порушення в зазначений термін керівник інспекції держархбудконтролю який його видав має право після письмового пояснення порушника подовжити термін усунення порушень із відповідним записом у приписі. 13.2. Порядок отримання дозволу на проведення будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва реконструкції реставрації та капітального ремонту будинків споруд та інших об’єктів розширення і технічного переоснащення об’єктів далі – роботи з будівництва є документом що посвідчує право забудовника замовника та генерального підрядника на виконання будівельних робіт відповідно до затвердженої проектної документації з підключенням до інженерних мереж і споруд. Дозвіл надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями Держархбудконтролю - Харківською обласною м. Харкова районів області і міст обласного значення по таких об’єктах: а обласною інспекцією держархбудконтролю : - лінійні об’єкти та інженерні мережі автомобільні залізничні шляхи. продуктопроводи газо- водопроводи лінії зв’язку і т. ін. що будуються на території більш ніж однієї адміністративної одиниці області та споруд що входять до них або забезпечують їх обслуговування; - об’єкти енергетики нафто- і газопереробної нафтохімічної мікробіологічної промисловості. А також об’єкти пов’язані з видобутком корисних копалин та мінеральних вод водозабори; - на території районів і міст обласного значення за винятком м. Харкова будинки і споруди житлово-цивільного призначення понад 2 поверхи або загальною площею понад 200 м. кв. Культові об’єкти споруди і будівлі виробничого призначення. Котельні житлових мікрорайонів та підприємств. Очисні споруди об’єкти складування і видачі дозування заправки отруйних горючих і вибухонебезпечних речовин інженерні споруди і т. інше. б районними міськими в містах обласного значення інспекціями держархбудконтролю: - лінійні об’єкти та інженерні мережі автомобільні шляхи залізничні шляхи продуктопроводи газо- водопроводи лінії зв’язку і т. ін. що будуються в межах району міста та споруди що входять до них або забезпечують їх обслуговування; - об’єкти житлово-цивільного призначення висотою до 2 поверхів та загальною площею до 200 кв.м за винятком шкіл дитячих закладів лікарень критих спорткомплексів ; - реконструкція і капітальний ремонт окремих квартир і приміщень об’єктів житлово-цивільного та іншого призначення; - капітальний ремонт і техпереобладнання об’єктів виробничого і комунального призначення шляхів та інженерних мереж; - сільськогосподарські об’єкти; - об’єкти садибної забудови. - в інспекцією держархбудконтролю м. Харкова: - на об'єкти будівництва промислового житлово-цивільного та іншого призначення всіх суб'єктів будівництва незалежно від форм власності відомчої належності та джерел фінансування. 13.3. Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт забудовник замовник повинен подати до інспекції держархбудконтролю такі документи: - заяву забудовника замовника додаток №19 ; - рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування акт вибору земельної ділянки для будівництва об’єкта містобудування; - документ що посвідчує право власності забудовника замовника чи право на користування у тому числі на умовах оренди земельною ділянкою на якій буде розміщено об’єкт містобудування; - комплексний висновок державної інвестиційної експертизи за винятком об’єктів які визначені в наказі Держбуду України від 12 вересня 2001 р. № 179; - документи про призначення відповідальних виконавців робіт виконроба осіб що виконують технічний нагляд авторський нагляд з підписками додатки № № 19-22 та відповідними наказами; - затверджену в установленому порядку проектну документацію будівельний генеральний план та паспорт фасаду в 2-х примірниках пояснювальну записку для реєстрації – 1 примірник залишається у замовника . У разі проведення реконструкції реставрації капітального ремонту та технічного переоснащення будинків споруд та інших об’єктів без зміни цільового призначення об’єкта замовник забудовник крім рішення виконавчого органу відповідної ради про дозвіл на розміщення будівництва подає також копію документа що посвідчує право власності на будинок чи споруду або письмову згоду його власника на проведення зазначених робіт. 13.4 Порядок розгляду документів для надання дозволу: - одержана від забудовника замовника документація формується в реєстраційну справу об’єкта містобудування і зберігається у органах ДАБК протягом строку спорудження об’єкта та п’яти років після його введення в експлуатацію; - інспекція ДАБК зобов’язана у термін що не перевищує одного місяця розглянути подані забудовником замовником документи і прийняти рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт та видати його або надати обгрунтовану відмову. - письмово відмова у наданні дозволу направляється забудовнику замовнику з мотивуванням причин прийнятого рішення. У разі повторного звернення забудовника замовника інспекція ДАБК розглядає питання про надання дозволу у термін що не перевищує 10 днів з моменту подання потрібних документів; - у разі позитивного рішення інспекція ДАБК видає забудовнику замовнику дозвіл на виконання будівельних робіт додаток № 23 . У загальному журналі робіт журналі авторського нагляду одному примірнику будівельного генерального плану та пояснювальній записці ставиться печатка чи штамп про реєстрацію об’єкта в органах ДАБК; - дозвіл зареєстрований в інспекції ДАБК будівельний генеральний план один примірник загальний журнал робіт та журнал авторського нагляду повертаються забудовнику замовнику під його розписку на заяві і мають зберігатися на об’єктах містобудування; - реєстрація дозволів інспекціями ДАБК проводиться в спеціальній книзі чи на електронних носіях; - після початку виконання будівельних робіт на об’єкті забудовник замовник зобов’язаний у 7-денний термін повідомити про це інспекцію ДАБК; - у разі передавання у встановленому порядку права на будівництво об’єкта іншому забудовнику замовнику або зміни генеральної підрядної організації дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації в органі ДАБК який його видав не пізніше ніж у 2- тижневий термін; - у разі консервації об’єкта містобудування забудовник замовник зобов’язаний здати інспекції ДАБК дозвіл на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про консервацію об’єкта згідно з Порядком консервації та розконсервації об’єктів будівництва затвердженим наказом Держбуду від 27.12.95р. № 258 та зареєстрованим Мінюстом 13.03.96 р. за № 109/1134. 13.5 Індивідуальним забудовникам житлових будинків гаражів господарських та побутових споруд дозволи на виконання будівельних робіт надаються на підставі: - заяви забудовника; - документа що посвідчує право власності чи на користування у тому числі на умовах оренди земельною ділянкою; - дозволу на розташування будівництва об’єкта містобудування який видається відповідним органом виконавчої влади; - проектної документації погодженої місцевими органами містобудування та архітектури; - у разі спорудження індивідуального житлового будинку в два поверхи і більше індивідуальний забудовник зобов’язаний забезпечити здійснення технічного і авторського нагляду в порядку встановленому Законом України "Про архітектурну діяльність" та ДБН А.2.2-4-2003; - інспекція держархбудконтролю зобов’язана у термін що не перевищує 15 днів розглянути подані індивідуальним забудовником документи і прийняти рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт та видати його або надати обґрунтовану відмову. 13.6. Дозвіл видається на весь термін будівництва об’єкта нормативний або передбачений контрактом . Якщо цей термін вичерпано то подовження дії дозволу встановлюється на строк що не перевищує календарного року. Термін дії дозволу на виконання підготовчих робіт встановлюється інспекціями держархбудконтролю в залежності від часу необхідного для їх виконання. Після закінчення терміну дії дозволу забудовник замовник повинен своєчасно продовжити його в інспекції держархбудконтролю яка його видала. 13.7. Продовження терміну дії дозволу здійснюється на підставі листа забудовника замовника де надається перелік виконаних на об’єкті містобудування робіт зазначаються відповідальні за здійснення будівельних робіт інженерно-технічний та авторський нагляд. Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт не було вчасно подовжено після закінчення його терміну то будівництво вважається самовільним. 13.8. Здійснення будівельних робіт на об’єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації а також здійснення незазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. 13.9. Перелік будівельних робіт на які не потрібен дозвіл інспекції держархбудконтролю - поточний ремонт будівель та споруд без зміни призначення приміщень; - капітальний ремонт та реконструкція повітряних лінійних електромереж; - відновлення просілого або влаштування нового мостіння навкруги будівлі з метою охорони ґрунту під фундаментами від розмивання або перезволоження; - захист мереж від електрокорозії; - відновлення або влаштування нових тротуарів; - відновлення або влаштування нових прибудинкових проїзних доріг; - улаштування дитячих майданчиків майданчиків для відпочинку людей озеленення прибудинкових територій будівництво спортивних майданчиків у дворах а також у межах мікрорайонів; - улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо майданчиків літні майданчики для торгівлі і обслуговування населення без навісів ; - тимчасові будівлі та споруди зведення яких не потребує виконання робіт з улаштування фундаментів; - проведення робіт пов’язаних із ліквідацією аварій обрушень та відновленням функціонування об’єктів для забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях. 13.10. Порядок прийняття закінчених будівництвом об'єктів в в експлуатацію визначається державними будівельними нормами ДБН А.3.1-3.94. 13.11. Об'єкти державного замовлення закінчені будівництвом приймаються в експлуатацію відповідно до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 № 449 з урахуванням змін внесених постановами Кабінету Міністрів України від 06.12.93р. № 990 від 23.05.94 № 332. Об’єкти недержавної форми власності приймаються в експлуатацію згідно з “Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не включених до державного замовлення в Харківській області" затвердженим розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації від 5 серпня 1999 року № 650 та “Змінами що вносяться до “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не включених до державного замовлення в Харківській області” затвердженими розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації від 12 червня 2000 року № 528. 13.12. Закінчені будівництвом об'єкти державної форми власності крім об'єктів житлово-цивільного призначення підлягають прийняттю державними приймальними комісіями що призначаються органами які затвердили проектно-кошторисну документацію а для об'єктів житлово-цивільного призначення - районними державними адміністраціями чи міськими для міст обласного значення радами. 13.13. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актом додатки № № 24.1 - 24.5 . 13.14. Закінчені будівництвом об'єкти що не є державною власністю підлягають прийняттю державними технічними комісіями які призначаються районними державними адміністраціями виконкомами міської ради міст обласного значення. Термін роботи комісії має не перевищувати 10 днів. Головою державної технічної комісії призначається представник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 13.15. Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 7 днів після отримання заяви забудовника замовника про закінчення будівництва та готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію. 13.16. Державна технічна комісія зобов'язана перевірити відповідність збудованого реконструйованого капітально відремонтованого об'єкта затвердженому проекту та технічним умовам на проектування і підписати акт про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію додаток № 25 . Розгляд акта державної технічної комісії прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та остаточне підписання акта здійснюється у 7-денний термін. Після цього терміну заперечення окремих членів комісії не розглядаються. 13.17. Згідно з Примірним положенням про порядок здачі в експлуатацію житлових будинків з чистовим опорядженням житлові будинки або їх частини здаються в експлуатацію з незакінченим опорядженням квартир на підставі рішення зборів членів житлових житлово-будівельних та молодіжно-житлових кооперативів підприємств та організацій письмової згоди мешканців та договору-зобов'язанню згідно з додатком № 26 про виконання передбачених для завершення будівництва опоряджувальних робіт. - генеральна підрядна організація та субпідрядні організації виконують роботи з будівництва будинку відповідно до проекту і діючих нормативних документів і передають квартири під чистове опорядження силами мешканців за “Договором-зобов’язанням”. - закінчений будівництвом житловий будинок за винятком робіт які будуть виконуватися силами квартиронаймачів приймається в експлуатацію державною приймальною комісією або державною технічною комісією згідно з вимогами пунктів 13.10 13.11 цих Правил. 13.18. З метою забезпечення архітектурної конструктивної технічної та функціональної ідентифікації об'єкта архітектури та надійності його експлуатації складається архітектурно-технічний паспорт. Положення про нього та форма наведені у додатку № 27 . 14. Ліцензування будівельної діяльності 14.1. Суб'єкти господарської діяльності фізичні та юридичні особи які займаються або мають намір займатися будівельною діяльністю вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж зобов'язані отримати відповідну ліцензію в порядку встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". 14.2. Конкретний перелік видів робіт будівельної діяльності що підлягають ліцензуванню визначений Ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності які зареєстровані у Міністерстві юстиції України 8 листопада 2001р. № 939/6130. 14.3. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" органами ліцензування будівельної діяльності визначені: Держбуд Рада Міністрів Автономної республіки Крим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Будівельна діяльність на підставі ліцензії виданої Держбудом України здійснюється на всій території України. Будівельна діяльність на підставі ліцензії виданої Харківською обласною державною адміністрацією здійснюється на території області. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності розмірах і порядку зарахуванню за її видачу" встановлена плата за ліцензію - 255 грн. 00 коп. 14.4. Підготовку розпоряджень щодо видачі або анулювання ліцензій оформлення документів ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів здійснення контролю у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження будівельної діяльності доручено управлінню містобудування та архітектури розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 3 червня 2003р. № 169. 14.5. До суб'єктів господарювання за продовження будівельної діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах і порядку встановлених Законом України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування". 15. Відповідальність за порушення державних стандартів норм і правил у сфері будівництва регіональних правил 15.1. Відповідальність за порушення державних стандартів норм і правил у сфері будівництва містобудівної документації правил забудови територій області визначається Законом України “Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” Кодексом України про адміністративні правопорушення Кримінальним кодексом України Цивільним кодексом України ст. 105 . 15.2. Питання про правопорушення у сфері містобудування в тому числі у справах пов'язаних з недотриманням екологічних вимог під час проектування розміщення будівництва реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд недотримання державних стандартів норм і правил під час проектування і будівництва самовільного будівництва будинків або споруд розглядаються начальниками відповідних інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю згідно з чинним законодавством. 15.3. Заходи щодо недопущення правопорушень у будівництві а також санкції за порушення Правил забудови до замовника забудовника або підрядника підприємства організації чи індивідуального забудовника здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 1 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Визначення термінів Планування території – процес регулювання використання території який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації ухваленні та реалізації відповідних рішень. Містобудування містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних органів органів місцевого самоврядування підприємств установ організацій громадян об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища що включає прогнозування розвитку і планування територій проектування будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного виробничого призначення спорудження інших об’єктів регенерацію історичних поселень реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів створення інженерної і транспортної інфраструктури. Містобудівне обґрунтування – це вид містобудівної документації яка розробляється з метою обґрунтування місця розташування об’єкта і розподіляється на: а містобудівне обґрунтування розташування об’єкта містобудування яке розробляється у разі його розміщення в умовах існуючої забудови або на вільній від неї ділянці при відсутності затвердженої містобудівної документації детальних планів проектів забудови або реконструкції кварталів мікрорайонів та місцевих правил забудови розміщення об'єкта в охоронних зонах при зміні цільового призначення використання земельної ділянки; б містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації. Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали якими регулюються планування забудова та інше використання територій. Встановлено такі види містобудівної документації: - схема планування території області – містобудівна документація яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території області; - схема планування територій – містобудівна документація яка визначає принципові вирішення планування забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць їх окремих частин; - генеральний план населеного пункту - містобудівна документація яка визначає принципові вирішення розвитку планування забудови та іншого використання території населеного пункту; - детальний план території – містобудівна документація яка розробляється для окремих районів мікрорайонів кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів; проект забудови території – документація що поєднує властивості містобудівної та проектної документації яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд. Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі існуючих та запроектованих вулиць доріг площ майданів які відмежовують території мікрорайонів кварталів та території іншого призначення. Проект розподілу території - містобудівна документація яка розробляється для мікрорайону кварталу чи його частини з метою розмежування земельних ділянок. Проект - документація для будівництва об’єкта архітектури що складається з креслень графічних і текстових матеріалів інженерних і кошторисних розрахунків які визначають містобудівні об’ємно-планувальні архітектурні конструктивні технічні та технологічні рішення вартісні показники конкретного об’єкта. Вихідні дані на проектування – архітектурно-планувальне завдання завдання на проектування технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта проектування. Архітектурно-планувальне завдання- документ який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов проектування та будівництва об’єкта архітектури що випливають з положень затвердженої містобудівної документації місцевих правил забудови населених пунктів відповідних рішень органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування включаючи вимоги і умови щодо охорони пам’яток історії та культури довкілля законних прав та інтересів громадян і юридичних осіб при розташуванні об’єкта архітектури на конкретній земельній ділянці. Завдання на проектування - документ у якому містяться вимоги замовника до планувальних архітектурних інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта архітектури його основні параметри вартості та організації його будівництва і який разом з технічними умовами та іншими документами є підставою для складання архітектурно-планувального завдання. Ліцензія - документ державного зразка який засвідчує право суб’єкта господарської діяльності на провадження певних видів будівельної діяльності вишукувальні проектні будівельно-монтажні роботи протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм стандартів і правил. Будова – сукупність будинків та споруд об’єктів різного призначення будівництво розширення або реконструкція яких здійснюється як правило за єдиною проектно-кошторисною документацією у обсязі який визначено зведеним кошторисом або зведенням витрат. Об’єкти планування – територія України територія Харківської області території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини чи окремі земельні ділянки. Суб’єкти планування – органи державної влади та органи місцевого самоврядування фізичні та юридичні особи. Об’єкт – окремий будинок споруда з інженерним обладнанням інженерні мережі та комунікації а також їх комплекси з визначеними будівельними та виробничими показниками та призначенням на будівництво розширення реконструкцію реставрацію капітальний ремонт консервацію якого складається окремий проект самостійний об’єктний кошторис та надається дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт. Нове будівництво –будівництво комплексу об'єктів основного підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств будинків споруд а також філій і окремих виробництв що здійснюється на вільних площах і з метою створення нової виробничої потужності або надання послуг які після введення в експлуатацію будуть знаходиться на самостійному балансі Розширення – будівництво додаткових до існуючих приміщень будівель споруд що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами яке веде до збільшення будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об’єкта може бути його капітальний ремонт. Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт пов’язаний з відновленням або покращанням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників. Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних транспортних споруд і комунікацій. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній меж окремих земельних ділянок природних меж та інших територій. Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Зони охорони пам’ятки - встановлювані навколо пам’ятки охоронні зони зони регулювання забудови зона охоронюваного ландшафту зона охорони археологічного шару в межах яких діє спеціальний режим. Історичний ареал населеного місця – частина населеного місця що зберегла старовинний вигляд розташування та форму забудови типові для певних культур або періоду розвитку. Реставрація – повне чи часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об’єкта у первісному або відтвореному вигляді на пам’ятках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт. Консервація – комплекс будівельних робіт призначених для зберігання об’єкта на якому припинено або не ведеться будівництво на визначений час що включають тимчасові та постійно діючі або конструктивні заходи які запобігають його руйнуванню. Мала архітектурна форма - для здійснення підприємницької діяльності далі - мала архітектурна форма - невелика споруда що виконується їз полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Види малих архітектурних форм: - пересувна мала архітектурна форма – споруда яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей – торговельне обладнання низькотемпературний прилавок лоток ємність торговельний автомат інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності; - стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда що має закрите приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30 кв. м кіоск одноповерховий павільйон тощо. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 2 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання РІШЕННЯ міської селищної сільської ради “ ” № Про генеральний план міста селища міського типу села Генеральний план міста селища міського типу села розроблений і затверджений у році в зв’язку із зміною за останні роки соціально-економічних передумов та пріоритетів вирішення існуючого генерального плану є застарілим і не може бути підставою для подальшого комплексного розвитку міста селища міського типу села . Враховуючи необхідність раціонального використання земель створення належних умов для життєзабезпечення міста селища міського типу села та керуючись положенням Закону України “Про планування і забудову територій” міська селищна сільська рада вирішила: 1. Здійснити коригування генерального плану міста селища міського типу села . 2. Доручити виконкому міської селищної сільської ради : * 2.1. Здійснити комплекс заходів з організації коригування містобудівної документації території міста селища міського типу села . * 2.2. Визначити замовника та розробника містобудівної документації встановити строки її розробки та джерела фінансування. * 2.3. Звернутись до облдержадміністрації райдержадміністрації з клопотанням стосовно отримання державних вимог щодо коригування генерального плану. * 2.4. Сповістити через місцеві органи засобів масової інформації про початок коригування генерального плану і визначити адресу та строки подання пропозицій фізичними та юридичними особами. * 2.5. Виготовлену проектно-планувальну документацію коригування генерального плану міста селища міського типу села подати на затвердження сесії міської селищної сільської ради за наявності всіх необхідних висновків і державних експертиз проведених згідно з чинним законодавством. 3 До завершення робіт з коригування генерального плану міста селища міського типу села проектні рішення щодо розміщення об’єктів узгоджувати з інститутом - генпроектувальником. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Голова міської селищної сільської ради Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 3 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання СПИСОК Історичних населених місць Харківської області міста і селища міського типу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.01 р. № 878 № п/п Найменування Дата заснування або першої письмової згадки 1 м. Харків 1654 2 м. Балаклія 1663 3 м.Богодухів 1571 4 м.Валки 1646 5 м. Вовчанськ 1674 6 м. Зміїв ХІІ століття 7 смт Золочів 1677 8 м.Ізюм 1639 9 смт Кегичівка Друга половина ХVІІІ століття 10 м. Красноград 1731 11 смт Краснокутськ 1651 12 м. Куп’янськ 1685 13 м.Люботин Середина ХVІІ століття 14 м. Мерефа Середина ХVІІ століття 15 м. Чугуїв 1627 16 смт Шарівка Початок ХVІІІ століття Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 4 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ яка має ліцензію на виконання проектних робіт адреса тел. № ліцензії коли і ким видана ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління Голова містобудування та архітектури місцевої ради Харківської облдержадміністрації “ ” 200 р. “ ” 200 р. МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ внесення змін до містобудівної документації назва об’єкта архітектури адреса Замовник назва юридична адреса Директор проектної організації “ ” 200 р. м. Харків 2003 р. Загальні положення 1.1. Містобудівне обґрунтування внесення змін до відповідної містобудівної документації визначає доцільність зміни функціонального або цільового призначення території об’єкта зміни у транспортно-планувальному вирішенні окремих елементів магістральної мережі населеного пункту транспортного обслуговування об’єктів та відповідного корегування червоних ліній розташування об’єкта містобудування не передбаченого чинною містобудівною документацією. 1.2. Містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації після його затвердження у встановленому порядку стає невід’ємною частиною відповідної містобудівної документації. 1.3. Рішення затвердженого містобудівного обґрунтування є обов’язковими для місцевих органів самоврядування інвесторів замовників проектувальників інших юридичних та фізичних осіб які здійснюють містобудівну діяльність на території України. 1.4. Містобудівне обґрунтування внесення змін до відповідної містобудівної документації розробляється на замовлення місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування інших юридичних а також фізичних осіб. У разі будівництва об’єкта за рахунок бюджетних коштів замовником містобудівного обґрунтування є місцевий орган виконавчої влади. Необхідність розроблення мета містобудівного обґрунтування відповідні обсяги його матеріалів визначаються місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури або замовником за погодженням з відповідним органом містобудування та архітектури. 1.5. Організацію погодження містобудівного обґрунтування забезпечує замовник. СКЛАД МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ № п.п. Назва розділу 1 Текстова частина містобудівного обґрунтування 2 Графічна частина містобудівного обґрунтування ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДПОВІДНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ № п/п Прізвище та ініціали Посада Зауваження Підпис Дата 1 Голова міської районної ради 2 Органи містобудування та архітектури 3 Землевпорядні органи 4 Природоохоронні органи 5 Санітарні органи 6 Органи пожежної безпеки 7 Замовник Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує містобудівне обґрунтування розміщення окремих найважливіших об’єктів для яких архітектурно-планувальне завдання АПЗ на проектування погоджується обласним управлінням містобудування та архітектури відповідно до чинного законодавства. Затвердження містобудівного обґрунтування можливих параметрів окремого об'єкта містобудування провадиться у порядку встановленому державними будівельними нормами для ескізного проекту. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА МІСТОБУДІВНОГО ЗАВДАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ * Замовник: * Юридична адреса: * Заява замовника: * Завдання замовника: 0.1. Аналіз нормативно-правових умов: 0.1. Характеристика місця розташування території функціонального або цільового призначення: 1.3. Характеристики наявної містобудівної документації : 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ І СПОРУД 2.1. Характеристика існуючої забудови та використання територій: 2.2. Характеристика інженерно-транспортної інфраструктури: 2.3. Техніко-економічна характеристика аналіз технологічних процесів на виробництві – у разі потреби : 2.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини у разі розташування об’єкта в межах зон охорони пам’яток культурної спадщини : 2.5. Інженерно-будівельні та екологічні умови району будівництва: 2.6. Пропозиції стосовно внесення змін до містобудівної документації: - зміни функціонального або цільового призначення: - прокладання інженерних мереж - забезпечення функціонування транспортної мережі населеного пункту чи району - зміни червоних ліній вулиць 0.1. Висновки містобудівного обґрунтування: - доцільність зміни функціонального або цільового призначення - пропозиції щодо використання територій та корегування червоних ліній окремих вулиць і доріг - містобудівні умови щодо використання і забудови територій та об"єктів Містобудівне обґрунтування виконане у 4 –х примірниках: -1-замовнику; -2-місцевим органам самоврядування; -2-архітектору міста району ; -4-обласному управлінню містобудування та архітектури. Замовлення від 2003р. Архів № М. П. ПОГОДЖЕНО: АРХІТЕКТОР МІСТА РАЙОНУ “ ” 200 р. Виконавець ГРАФІЧНА ЧАСТИНА МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ внесення змін до містобудівної документації назва об’єкта адреса * Ситуаційна схема розташування земельних ділянок у населеному пункті або на іншій території масштаб генерального плану або без масштабу лист креслення . * План району кварталу сучасного використання території з визначенням зони її впливу планувальних санітарно-охоронних обмежень зон пам’яток культури на викопіюванні з топографо-геодезичного плану кварталу місця розташування об’єкта архітектури з нанесеними діючими червоними лініями вулиць у масштабі 1:1000 1: 2000 лист креслення . * Пропозиції стосовно внесення змін до містобудівної документації щодо запропонованого використання земельних ділянок з визначенням площі що підлягає забудові. * Пропозиції щодо зміни червоних ліній або інших елементів поперечних профілів вулиць у районі розташування об'єкта. * Пропозиції та розрахунки стосовно зміни функціонального або цільового призначення території прокладання інженерних мереж забезпечення функціонування транспортної мережі населеного пункту чи району організації транспортного руху з урахуванням безпечної експлуатації наявних будинків. * Містобудівні умови щодо використання і забудови відповідних територій та об'єктів. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 5 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКА МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ адреса тел. ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник управління Голова містобудування та архітектури місцевої ради Харківської облдержадміністрації “ ” 200 р. “ ” 200 р. МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ розташування назва об’єкта містобудування адреса Замовник : назва юридична адреса Директор проектної організації “ ” 200 р. м. Харків 200 р. Загальні положення 0.1. Містобудівне обґрунтування – це вид містобудівної документації яка розробляється з метою обґрунтування вибору місця розташування об’єкта у разі його розміщення в умовах існуючої забудови або на вільній від неї ділянці при відсутності затвердженої містобудівної документації детальних планів проектів забудови або реконструкції кварталів мікрорайонів та місцевих правил забудови. 0.2. У містобудівному обґрунтуванні з урахуванням чинних нормативних документів визначається комплекс умов і обмежень та встановлюються граничні параметри об’єкта розробляються можливі варіанти територіального розміщення цього об’єкта заданих параметрів або за необхідності обґрунтовуються зміни до відповідної містобудівної документації. 0.3. Містобудівне обґрунтування після його затвердження у встановленому порядку входить до складу матеріалів погодження місця розташування об’єкта згідно з Земельним Кодексом України і є підставою для прийняття відповідного рішення про надання дозволу на будівництво об’єкта. 0.4. Рішення затвердженого містобудівного обґрунтування є обов’язковими для місцевих органів самоврядування інвесторів замовників проектувальників інших юридичних та фізичних осіб які здійснюють містобудівну діяльність на території України. 0.5. Містобудівне обґрунтування розробляється на замовлення місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування інших юридичних а також фізичних осіб. Необхідність розробки мета містобудівного обґрунтування відповідні обсяги його матеріалів визначаються органом містобудування та архітектури або замовником за погодженням з відповідним органом містобудування та архітектури. 0.6. Містобудівне обґрунтування розташування об’єкта містобудування в існуючій забудові розробляється проектними організаціями які мають відповідний дозвіл на виконання проектних робіт. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує містобудівне обґрунтування розміщення окремих найважливіших об’єктів для яких архітектурно-планувальне завдання АПЗ на проектування погоджується обласним управлінням містобудування та архітектури відповідно до чинного законодавства. Затвердження містобудівного обґрунтування можливих параметрів окремого об’єкта містобудування провадиться у порядку встановленими державними будівельними нормами для ескізного проекту. Містобудівне обґрунтування місця розташування об’єкта містобудування у випадку розміщення об’єкта проектування у зоні охорони пам’ятки архітектури та міст національного значення погоджується Держбудом а у зоні охорони пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення – управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації. Містобудівне обґрунтування не дає права на початок будівельних робіт та освоєння земельної ділянки. СКЛАД МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ назва об’єкта містобудування № п.п. Назва розділу 1 Текстова частина містобудівного обґрунтування 2 Висновки 2 Графічна частина містобудівного обґрунтування ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ № п/п Прізвище та ініціали Посада Зауваження Підпис Дата 1 Голова міської районної ради 2 Органи містобудування та архітектури 3 Землевпорядні органи 4 Природоохоронні органи 5 Санітарні органи 6 Органи пожежної безпеки 7 Замовник Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує містобудівне обґрунтування розміщення окремих найважливіших об’єктів для яких архітектурно-планувальне завдання АПЗ на проектування погоджується обласним управлінням містобудування та архітектури відповідно до чинного законодавства. Затвердження містобудівного обґрунтування можливих параметрів окремого об'єкта містобудування провадиться у порядку встановленому державними будівельними нормами для ескізного проекту. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА МІСТОБУДІВНОГО ЗАВДАННЯ РОЗТАШУВАННЯ об’єкта містобудування ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ * Замовник : * Юридична адреса : * Заява замовника : 0. Характеристика місця розташування запроектованого об’єкта в межах населеного пункту житлового району кварталу мікрорайону оточуючої забудови та її перспективного розвитку: 2. Характеристика наявної містобудівної документації 3. Аналіз сучасного стану території і споруд: 3.1. Характеристика існуючої забудови та використання територій: 3.2. Характеристика інженерно-транспортної інфраструктури : 3.3. Техніко-економічна характеристика об’єкта аналіз технологічних процесів на виробництві – у разі потреби : 3.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини у разі розташування об’єкта в межах зон охорони пам’яток культурної спадщини : 3.5. Інженерно-будівельні та екологічні умови району будівництва : 3.6. Пропозиції стосовно внесення змін до містобудівної документації : 4. ВИСНОВКИ містобудівного обґрунтування: 4.1. Параметри об’єкта параметри окремого житлового громадського будинку установи підприємства обслуговування виробничої інженерно-транспортної споруди тощо 4.2. Характеристика місця розташування об’єкта що проектується : визначення варіантів розміщення об’єкта * Наявність у кварталах т. і. територій придатних для розташування об’єкта * Вид використання * Граничні параметри забудови * поверховість * - чисельність мешканців для житлового будинку * - чисельність відвідувачів для об’єктів цивільно-побутового призначення 4.3. Вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд місць паркування транспортних засобів: 4.4. Вимоги до оцінки впливу об’єкта на навколишнє природне середовище для будівництва промислового або комунального призначення 4.5. Інші особливі вимоги та умови у разі потреби Містобудівне обґрунтування виконане у 4 –х примірниках: - 1-замовнику; - 2-місцевим органам самоврядування; - 2-архітектору міста району ; - 4-обласному управлінню містобудування та архітектури. Замовлення від 20 р. Архів № від 20 р. М.П. ПОГОДЖЕНО: АРХІТЕКТОР МІСТА РАЙОНУ “ ” 200 р. Виконавець ГРАФІЧНА ЧАСТИНА МІСТОБУДІВНОГО ОБГРУНТУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ назва об’єкта адреса * Ситуаційна схема розташування об’єкта у населеному пункті або на іншій території масштаб генерального плану або без масштабу лист креслення . * План району кварталу сучасного використання території об’єкта з визначенням зони його впливу планувальних санітарно-охоронних обмежень зон пам’яток культури на викопіюванні з топографо-геодезичного плану кварталу місця розташування об’єкта архітектури з нанесеними діючими червоними лініями вулиць у масштабі 1:1000 1: 2000 лист креслення . 0. Граничні відстані від місця розташування об’єкта містобудування до червоних ліній меж суміжних ділянок існуючих будинків і споруд інших планувальних обмежень лист креслення 1. Вимоги щодо створення нових або розширення існуючих об’єктів обслуговування населення 2. Вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд місць паркування транспортних засобів: 3. Межі зони охорони територій пам’яток історичні ареали населених пунктів та археологічних територій які охороняються лист креслення 4. Схема інженерних комунікацій. 5. Схема транспортного обслуговування. 6. Благоустрій в ув’язці з існуючою забудовою. 7. Інші вимоги у разі потреби * Пропозиції стосовно внесення змін до містобудівної документації у масштабі 1: 1000 1: 2000 лист креслення . * Пропозиції щодо внесення зміни червоних ліній або інших елементів поперечних профілів вулиць для містобудівного обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації лист креслення . Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 6 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Харківська районна державна адміністрація Виконком відповідної міської ради міст обласного значення УПРАВЛІННЯ відділ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ Адреса організації ПОГОДЖЕНО: Начальник управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації Ю.М.Шкодовський “ ” 200 р. М.П. ЗАТВЕРДЖЕНО: Головний архітектор міста районний архітектор ПІБ “ ” 200 р. М.П. Для об’єктів архітектури що розпо-рядженням Харківської облдержадміністрації від 12.06.2000 р. № 527 віднесені до об’єктів архітектури на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ АПЗ № На проектування об’єкта архітектури для нового будівництва розширення реконструкції реставрації крім пам’яток історії та культури капітальний ремонт Назва об’єкта архітектури та основні характеристики Адреса об’єкта архітектури АПЗ не дає права на початок будівельних робіт та освоєння земельної ділянки Термін дії архітектурно-планувального завдання – “ ” 200 р Термін дії архітектурно-планувального завдання подовжено - “ ” 200 р СКЛАД АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № П/П Назва розділу 1 2 1 Текстова частина архітектурно-планувального завдання 2 Графічна частина архітектурно-планувального завдання 3 Лист погодження архітектурно-планувального завдання Загальні положення - Архітектурно-планувальне завдання АПЗ – це комплекс містобудівних архітектурно-планувальних вимог щодо призначення розміщення основних параметрів об’єкта на конкретній земельній ділянці з урахуванням екологічних санітарно-гігієнічних та інших умов проектування та будівництва. - Умови на проектно-вишукувальні роботи які викладені в затверджених АПЗ та технічних умовах ТУ не можуть бути змінені однією із сторін. Зміні і доповнення виданих замовникові АПЗ та ТУ можуть бути внесені органом який його видав за згодою замовника. - АПЗ дійсно на весь строк проектування та будівництва але не менш ніж на 3 роки з моменту його затвердження. Після закінчення вказаного терміна АПЗ підлягає перереєстрації і подовженню в органі який його видав. Основні відомості 1.Замовник Телефон Ідентифікаційний номер Юридична адреса Банківські реквізити 2. Архітектурно-планувальне завдання надано на підставі: - затвердженої містобудівної документації державних будівельних норм місцевих правил забудови - рішення про погодження місця розташування об’єкта архітектури дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робот - заяви замовника забудовника на розробку архітектурно-планувального завдання додається До заяви додаються: -документ що засвідчує право власності на користування земельною ділянкою - план земельної ділянки викопіювання з генерального або ситуаційного плану Основні характеристики об’єкта архітектури Передпроектні розробки виконано замовником для вирішення питань попереднього погодження місця розташування об’єкта дозволу на виконання проектно-вишукувальних робіт у разі експериментального будівництва спорудження технічно складних об’єктів архітектури а також необхідності внесення змін до проекту забудови населеного пункту чи проекту детального планування або у разі їх відсутності Висновок санітарно-епідеміологічної служби копія одержаний замовником для вирішення питання погодження місця розташування об’єкта архітектури надання дозволу на проведення проектно-вишукувальних робіт 3. Вид проектування погоджений із замовником індивідуальне експериментальне застосування типового проекту проекту повторного застосування 4. Стадійність проектування Характеристика земельної ділянки 5. Площа ділянки кв. м 6. Межі ділянки 7. Належність ділянки до історико-культурних санітарно-охоронних зон тощо 8. Планувальні обмеження 9. Будинки та споруди розташовані на ділянці запроектовані або такі що перебувають у стадії будівництва їх призначення поверховість технічний стан тощо 10. Використання ділянки на час видачі архітектурно-планувального завдання 11. Наявність і характеристика зелених насаджень 12. Коротка характеристика використання суміжних ділянок будови що розташовані будуються і проектуються благоустрій тощо 13. Діючі та запроектовані інженерні мережі 14. Особливі умови рельєф сейсмічність підтоплювані території зсуви просадки підробки карсти тощо 15. Наявність сервітутів та обмежень щодо використання земельної ділянки Містобудівні вимоги 15. Проектування об’єкта архітектури здійснюється відповідно до генерального плану правил забудови населеного пункту та проекту забудови і проекту детального планування 1 умови розміщення щодо червоних ліній вулиць та меж земельної ділянки 2 обмеження щодо поверховості 3 інші містобудівні особливості 16. Вимоги до розроблення завдання на реставрацію складання історичної довідки тощо 17. Вимоги до реставрації реконструкції капітального ремонту згідно з архітектурно-технічним паспортом об’єкта архітектури 18. Вимоги до виконання розгорток по вулицях 19. Дорожньо-транспортні вимоги під’їзди підземні переходи транспортні розв’язки місця паркування тощо 20. Умови використання підземного простору території 21. Вимоги до благоустрою озеленення території архітектурних малих форм та елементів зовнішньої реклами 22. Обмеження щодо планування території з урахуванням технології та зонування об’єкта архітектури промислового призначення 23. Вимоги до забезпечення виконання заходів щодо безперешкодного руху інвалідів 24. Протипожежні вимоги 25. Інші умови Об’ємно-планувальні вимоги 26. В об’ємно-планувальному рішенні об’єкта архітектури врахувати передпроектні розробки пропозиції результати конкурсів тощо 27. Вимоги до змін функціонального призначення об’єкта архітектури 28. Вимоги до використання перших поверхів та вбудовано-прибудованих приміщень 29. Вимоги до розташування приміщень для громадських потреб 30. Вимоги до врахування потреб інвалідів 31. Особливі умови в тому числі вимоги до рішення фасадів та їх елементів рекомендований матеріал чи колір зовнішнього опорядження – у разі розміщення об’єкта архітектури в зоні з особливими архітектурними вимогами тощо Інженерно-технічні вимоги 32. Проектом передбачити оснащення об’єкта архітектури і прилеглої території необхідними видами інженерного обладнання згідно з технічними умовами щодо: водопостачання каналізація теплопостачання електропостачання радіофікації та електрозв’язку газопостачання зовнішнього освітлення відведення зливних вод зливова каналізація телефонізації диспетчеризації енергозбереження та енергоефективності забезпечення санітарних вимог збирання вивезення утилізація чи захоронення твердих промислових та господарсько-побутових відходів 33. Особливі умови Інші вимоги 34. Умови проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних розвідувань одержати у місцевому органі містобудування та архітектури. Дозвіл на проведення розвідувань одержати в установленому порядку 35. Умови рекомендації щодо проектування будівництва і благоустрою території об’єкта архітектури промислового призначення в структурі забудови населеного пункту що склалася або району що проектується одержати у територіальній організації з питань промислового будівництва: 36. Необхідність дотримання окремих умов варіантність розробок необхідність проведення додаткових досліджень архітектурних містобудівних конкурсів тощо 37. Проектну документацію подати на розгляд та погодження місцевій архітектурній службі пожежній інспекції і т. ін. 38. Особливі умови ­ попередні ескізи паспорта фасадів узгодити з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації генеральний план ув’язати з існуючою забудовою забезпечити заходи з енергозбереження вимоги до економії ресурсів розробити додаткові рішення вузлів елементів тощо . 39. Перелік матеріалів для розгляду містобудівною художньою радою Архітектурно-планувальне завдання підготував і склав: посада прізвище підпис дата М.П. Архітектурно-планувальне завдання одержав: посада прізвище підпис дата Про відповідальність за порушення в сфері містобудування повідомлений посада прізвище підпис дата. Архітектурно-планувальне завдання виконане у 3 примірниках Замовлення від “ ” 200 р. № Архітектурно-планувальне завдання замовлення від “ ” 200 р. № Перереєстровано “ ” 200 р. № Додаткові вимоги при переєстрації посада прізвище підпис дата М.П. Графічна частина архітектурно-планувального завдання найменування об’єкта адреса замовник Ситуаційний план С Умовні позначення Червоні лінії вулиць Існуюча забудова Межі відводу ділянки Межі впорядкування прилеглої території Погоджено: Начальник відділу підпис Головний спеціаліст відділу підпис Виконавець підпис ГРАФІЧНА ЧАСТИНА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ найменування адреса замовник СХЕМА розташування М 1 : 500 Викопіювання з генерального плану Експлікація 1. 2. 3 4 5 6 Умовні позначення : Існуючі будівлі інші споруди Погоджено : Начальник відділу підпис Головний спеціаліст відділу підпис Виконавець підпис Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 7 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання районна державна адміністрація міськвиконком відділ управління містобудування та архітектури АКТ ВИБОРУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА назва об’єкта адреса . Замовник Замовлення № Від ” ” 200 р. м. смт сел. 0 р. Акт вибору та обстеження ділянки для розміщення об’єкта будівництва м “ ” 200 р. Комісією у складі: голова комісії – голова перший заступник голови райдержадміністрації або органу місцевого самоврядування - Члени комісії: Головний архітектор міста району Начальник міського районного управління відділу земельних ресурсів Головний державний санітарний лікар міста району Представник землекористувача Начальник державного управління відділу екологічної безпеки Начальник державної пожежної інспекції міста району Начальник державного управління відділу екологічної безпеки Представник землекористувача Проведено обстеження земельної ділянки передбаченої для розміщення будівництва на землях 1.ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Земельна ділянка необхідна для розміщення Техніко-економічна характеристика об’єкта: 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Земельна ділянка площею га знаходиться в і межує: з півночі - зі сходу - з півдня - з заходу - Вид використання земельної ділянки: 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Ділянка відведена Рішенням ради народних депутатів від “ ” 200 р. № На земельній ділянці розміщені будівлі і споруди: - інженерні мережі: - вулична та шляхова мережа: - зелені насадження: Склад грунтів: Наявність забруднення: Складає га з них за рахунок земель га в тому числі ріллі га. багаторічних насаджень га чагарників га шляхів га порушених земель га тощо га 4. ВИСНОВКИ КОМІСІЇ Розглянувши клопотання та керуючись положеннями чинних нормативних документів та законодавчих актів комісія вважає що обстежена земельна ділянка придатна для будівництва 5. ОСОБЛИВІ УМОВИ При розробці проектно-кошторисної документації передбачити: - витрати на компенсацію втрат с/г та лісогосподарського виробництва; - витрати на компенсацію збитків; - розрахунок орендної плати. Затверджений акт вибору та обстеження земельної ділянки дає право на розробку топографо-геодезичних та проектних робіт. До освоєння земельної ділянки та початку будівельних робіт приступити після розробки та затвердження в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації одержання дозволу на будівництво у встановленому законодавством порядку в органах інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та оформлення проекту відведення одержання документу що посвідчує право власності чи на користування і державної реєстрації земельної ділянки відповідно до Земельного Кодексу України. Акт вибору та обстеження земельної ділянки дійсний протягом Додаток до акта: графічна частина; - ситуаційний план земельної ділянки викопіювання із плану землекористування або генерального плану населеного пункту М 1:2000; 1:5000 - схема розташування земельної ділянки Голова комісії підпис Члени комісії М.П. підпис М.П. підпис М.П. підпис М.П. підпис М.П. підпис М.П. підпис ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ДО АКТА ВИБОРУ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ назва об’єкта адреса Ситуаційний план Викопіювання з картографічних матеріалів району М 1:2000 С Схема розташування М 1:500 . С УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ - місце розташування земельної ділянки передбаченої для будівництва . Виконавець: підпис ПОГОДЖЕНО: Головний районний міський архітектор підпис Начальник відділу управління земельних ресурсів підпис Начальник галузевого відділу підпис ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ АКТУ ВИБОРУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ БУДІВНИЦТВА відповідними обласними службами згідно з чинним законодавством назва об’єкта адреса площа . . Начальник управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації – - Начальник обласного управління земельних ресурсів - Начальник Державного управління екології природних ресурсів у Харківській області - Начальник УПБ і АРР в Харківській області - Головний державний санітарний лікар Харківської області - Начальник ДАІ УМВСУ в Харківській області - Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 8 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ - Назва та місце розташування об'єкта. - Підстава для проектування. - Вид будівництва. - Дані про замовника. - Дані про проектувальника генеральний проектувальник . - Стадійність проектування. - Інженерні вишукування при їх наявності . - Вихідні дані про особливі умови будівництва сейсмічність група осідання ґрунтів підроблювання та підтоплювані території тощо . - Основні архітектурно-планувальні містобудівні вимоги та характеристики об'єкта що проектується. - Черговість проектування та будівництва. - Вказівки про необхідність: а розробки окремих проектних рішень у декількох варіантах на конкурсній основі; б попередніх узгоджень проектних рішень зацікавленими відомствами; в виконання демонстраційних матеріалів макетів та креслень інтер'єрів їх склад та форма; г виконання науково-дослідних та експериментально-дослідних робіт у процесі проектування та будівництва; д технічного захисту інформації. - Дані про вид палива і попередні узгодження щодо його використання якщо передбачене власне теплопостачання. - Потужність або характеристика об'єкта виробнича програма. - Вимоги щодо благоустрою площадки. - Вимоги щодо інженерного захисту територій та споруд. - Основні вимоги щодо інвестиційних намірів. - Вимоги щодо розробки розділу „Оцінка впливу на навколишнє середовище”. - Вимоги щодо режиму безпеки і охорони праці. - Вимоги щодо розробки спеціальних намірів. Примітка 1. Завдання на проектування затверджує замовник інвестор узгоджує проектувальник. Примітка 2. Зміст завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єктів що проектуються та умов будівництва. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 9 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПЕРЕЛІК видів діяльності та об’єктів що мають підвищену екологічну небезпеку Затверджено постановою КМ України від 27 липня 1995 р. № 554 * 1. Атомна енергетика і атомна промисловість у тому числі видобування і збагачення руди виготовлення тепловиділяючих елементів для атомних електростанцій регенерація відпрацьованого ядерного палива зберігання чи утилізація радіоактивних відходів . * 2. Біохімічне біотехнічне і фармацевтичне виробництво. * 3. Збір обробка зберігання поховання знешкодження і утилізація всіх видів промислових і побутових відходів. * 4. Видобування нафти нафтохімія і нафтопереробка включаючи всі види продуктопроводів . * 5. Автозаправні станції. Пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою КМ № 142 від 14.02.2001 * 6. Добування та переробка природного газу будівництво газосховищ. * 7. Хімічна промисловість включаючи виробництво засобів захисту рослин стимуляторів їх росту мінеральних добрив текстильне виробництво з фарбуванням тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами . * 8. Металургія чорна і кольорова . * 9. Вугільна гірничо-видобувна промисловість видобування і переробка торфу сапропелю. * 10. Виробництво зберігання утилізація і знищення боєприпасів усіх видів вибухових речовин і ракетного палива. * 11. Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива. * 12. Промисловість будівельних матеріалів виробництво цементу асфальтобетону азбесту скла . * 13. Целюлозно-паперова промисловість. * 14. Деревообробна промисловість хімічна переробка деревини виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит та ін. з використанням синтетичних смол консервування деревини просочуванням . * 15. Машинобудування і металообробка з литтями з чавуну сталі кольорових металів і хімічною обробкою . * 16. Будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем включаючи хвостосховища та шламонакопичувачі. * 17. Будівництво аеропортів залізничних вузлів і вокзалів автовокзалів річкових і морських портів залізничних і автомобільних магістралей метрополітенів. * 18. Тваринництво тваринницькі комплекси продуктивністю більш як 5000 голів і птахофабрики . * 19. Виробництво харчових продуктів м’ясокомбінати молокозаводи цукрозаводи спиртозаводи . * 20. Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження переробка шкіри виготовлення клею і технічного желатину утильзаводи . * 21. Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд. * 22. Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих систем водопостачання населених пунктів водозабезпечення меліоративних систем окремих промислових підприємств. * 23. Інші окремі об’єкти будівництво і експлуатація яких можуть негативно впливати на стан природного навколишнього середовища які у кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або його органами на місцях. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 10 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Номенклатура об’єктів архітектури на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 червня 2000 року № 527 1. Усі об’єкти архітектури нове будівництво розширення реконструкція реставрація капітальний ремонт яких намічено за рахунок бюджетних коштів. 2. Найважливіші об’єкти архітектури: культові видовищні споруди забудова центральних вулиць та площ міст селищ міського типу області об’єкти архітектури різного призначення загальною площею забудови більше 300 кв.м. 3. Торговельні комплекси ринки і об’єкти обслуговування та об’єкти громадського харчування автозаправні станції. 4. Будівлі - пам’ятки архітектури - при здійсненні реконструкції реставрації та капітального ремонту у випадку реставрації без зміни її функціонального призначення та планувально-просторових характеристик управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації видається реставраційне завдання; у випадку реставрації пам’ятки зі зміною її функціонального призначення планувально-просторових характеристик – видається реставраційне завдання та архітектурно-планувальне завдання . 5. Об’єкти архітектури будівництво яких намічено в зоні охорони пам’ятки історії та культури з наданням висновку . 6. Об’єкти монументального та монументально-декоративного мистецтва. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 11 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Керівнику місцевого органу виконавчої влади виконавчого органу влади 200 р. № ЗАЯВКА на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Заявник для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами для фізичної особи – прізвище ім’я та по батькові Адреса заявника для юридичної особи – місцезнаходження для фізичної особи – місце проживання паспортні дані Ідентифікаційний код номер Телефон телефакс Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою повна адреса місця розташування спеціальної конструкції терміном на Перелік документів що додаються МП підпис прізвище ім’я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 12 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ДОЗВІЛ № на розміщення зовнішньої реклами Виданий 200 року на підставі рішення виконавчий орган сільської селищної міської ради дата і номер рішення кому для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами для фізичної особи – прізвище ім’я та по батькові адреса телефон телефакс банківські реквізити ідентифікаційний код номер податковий номер платника податку на додану вартість Адреса місця розташування спеціальної конструкції Характеристика в тому числі технічна спеціальної конструкції вид розміри площа місця розташування Фотографічний знімок місця розташування або комп’ютерний макет фрагменту місцевості розміром не менш як 6 х 9 см де планується розташувати спеціальну конструкцію Ескіз з конструктивним рішенням Топогеодезичний знімок місцевості спеціальної конструкції М 1 : 500 з прив’язкою до місця розташування наземної спеціальної конструкції Відповідальна за топогеодезичне знімання особа підпис прізвище ім’я та по батькові МП УЗГОДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНА 1. Власник місця розташування спеціальної конструкції або уповноважений ним орган особа зазначений в пункті 5 статті 48 Закону України “Про власність” для юридичної особи – повне найменування для фізичної особи – прізвище ім’я та по батькові паспортні дані МП 2. Орган Державтоінспекції прізвище ім’я та по батькові уповноваженої особи МП 3. Органи зазначені в пункті 5 статті 15 Закону України “Про рекламу” повне найменування підпис прізвище ім’я та по батькові уповноваженої особи МП Термін дії дозволу з Керівник виконавчого органу сільської селищної міської ради або уповноважена ним посадова особа цього органу підпис прізвище ім’я та по батькові МП Фотографічний знімок місця розміром не менш як 6 х 9 см після розташування на ньому спеціальної конструкції Керівник робочого органу підпис прізвище ім’я та по батькові МП Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 13 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ЗАЯВКА на надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми Суб'єкт підприємницької діяльності прізвище ім'я та по батькові Адреса суб'єкта підприємницької діяльності Ідентифікаційний код номер Індивідуальний податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності Телефон телефакс Прошу надати дозвіл на розміщення малої архітектурної форми за адресою : адреса або приблизне місце розміщення малої архітектурної форми функціональне призначення малої архітектурної форми торгівля швидке харчування тощо характеристика павільйон кіоск тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі інше за пунктом 2 Правил розміри площа місця розміщення термін при розміщенні малої архітектурної форми на землях державної та комунальної власності М.П. підпис прізвище ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи Перелік документів що додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні ; копія свідоцтва реєстрації платника податку на додану вартість за потребою ; нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми при розміщенні на землях приватної власності . Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 14 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ДОЗВІЛ № на розміщення малої архітектурної форми Виданий “ ” 200 р. на підставі документа що засвідчує право власності чи на користування земельною ділянкою кому повне найменування суб’єкта підприємницької діяльності адреса телефон телефакс банківські реквізити ідентифікаційний код номер індивідуальний податковий номер суб’єкта підприємницької діяльності Адреса розміщення малої архітектурної форми Функціональне призначення малої архітектурної форми торгівля швидке харчування тощо Характеристика павільйон кіоск тимчасовий пристрій для сезонної торгівлі тощо згідно з пунктом 2 Правил розміри Підпис уповноваженої особи: прізвище ініціали підпис Дата МП Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 15 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання АКТ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ СТАЦІОНАРНОЇ МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ “ ” 200 р. місце знаходження малої архітектурної форми Технічна комісія призначена назва органу який призначає технічну комісію рішенням від “ ” 200 р. № на підставі пункту 23 Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у складі: голови – посада прізвище ім’я та по батькові членів комісії – представників: забудовника замовника ; посада прізвище ім’я та по батькові проектувальника автора проекту за необхідністю посада прізвище ім’я та по батькові організації яка виконувала спорудження установлення за необхідністю посада прізвище ім’я та по батькові органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду посада прізвище ім’я та по батькові органів Державного пожежного нагляду посада прізвище ім’я та по батькові Державної інспекції з енергозбереження за необхідністю посада прізвище ім’я та по батькові ВСТАНОВИЛА : 1. Технічній комісії пред’явлена стаціонарна мала архітектурна форма назва та належність об’єкта встановлена згідно з паспортом прив’язки виданим назва органу який видав паспорт прив’язки від “ ” 200 р. № 2. Унаслідок огляду об’єкта встановлено що стаціонарна мала архітектурна форма встановлена згідно з паспортом прив’язки та виданими технічними умовами на проектування. 3. Об’єкт має такі показники: потужність продуктивність площа тощо Рішення технічної комісії 1. назва об’єкта прийняти в експлуатацію. 3. Цей акт є підставою для оформлення права власності на об’єкт та включення його до державної статистичної звітності. Голова технічної комісії прізвище ініціали підпис Члени технічної комісії прізвище ініціали підпис Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 16 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Д О З В І Л № від “ ” 200 року Видано Управлінням містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації на право виконання топографо-геодезичних робіт Призначення робіт Місцезнаходження ділянки Згідно з листом № від “ ” 200 року Роботи виконує До впровадження дозволені такі види та обсяги робіт : № № з/п Види робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Вартість одиниці Матеріал який належить здавати 1 2 3 4 5 6 1. Комплексні вишукування М 1:500 1:1000 2. Висотна та горизонтальна зйомка М 1:500 1:1000 3. Лінійні вишукування 4. Інші види робіт Дозволено вишукування на суму: Початок та закінчення вишукувальних робіт Примітка: Роботи виконані без дозволу вважаються недійсними проектування на них здійснюватись не може. Начальник управління містобуду- вання та архітектури Харківської облдержадміністрації ПІБ Виконала начальник відділу містобудівного кадастру ПІБ Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 17 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Перелік об'єктів затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи 1. Виробнича діяльність спеціальні роботи 1.1. Вибіркова заміна одиниць та вузлів основного технологічного устаткування систем управління та автоматизації у яких вичерпано технічний ресурс - без перепрофілювання технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємства в цілому. 1.2. Роботи з підтримання виробничої потужності гірничих підприємств. 1.3. Переобладнання - систем опалення вентиляції водопостачання каналізації газопостачання включаючи спеціальне силових та слабкострумних систем які забезпечують функціонування основної технології без зміни технічних параметрів. 1.4. Капітальний ремонт виробничих споруд без зміни конструктивної схеми без збільшення навантажень на елементи конструкцій без зміни зовнішніх архітектурних форм. 1.5. Упровадження сучасних рішень при опорядженні інтер'єрів адміністративних приміщень офісів та адміністративно-побутових корпусів. 1.6. Улаштування систем пожежного оповіщення внутрішнього та зовнішнього пожежного водопостачання та пожежної сигналізації блискавкозахисту існуючих будинків і споруд. 1.7. Дообладнання існуючих комплексів приймально-передавальними пристроями супутникового зв'язку вузлами доступу до загальних інформаційних систем спеціальними системами охоронної сигналізації. 2. Житлові будинки інші об'єкти соціальної сфери 2.1. Садибні одно- двоквартирні житлові будинки з числом наземних поверхів до двох включно не рахуючи мансарди при загальній площі будинку в межах 200 кв.м дачні будинки або будинки на садових ділянках з вищезазначеними параметрами що мають підвальні приміщення та господарські споруди. * 2.2. Культові будинки та споруди різних конфесій при місткості в межах 50 осіб крім монастирів сакральні знаки. * 2.3. Улаштування при наявності погодження проекту місцевим органом містобудування та архітектури в існуючих багатоквартирних житлових будинках вбудованих закладів торгівлі громадського харчування побутового обслуговування службових приміщень офісів - без зміни конструктивної схеми споруди без збільшення навантажень на фундаменти стіни каркас перекриття за умови встановлення відокремленого обліку енергоносіїв гарячої та холодної води. 2.4. Капітальний ремонт в житлових будинках та інших об'єктах соціальної сфери - без зміни конструктивної схеми без збільшення навантажень на фундаменти стіни каркас перекриття при заміні окремих конструкцій без зміни зовнішніх архітектурних форм за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачі огороджуючих конструкцій будинку. 2.5. Одноповерхові павільйони закладів торгівлі громадського харчування побутового обслуговування при площі забудови в межах 30 кв.м. спорудження яких не пов'язане із знесенням існуючих інших споруд чи виносом існуючих підземних комунікацій за умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачі огороджуючих конструкцій для закладів які працюють протягом року та встановлення приладів обліку енергоносіїв гарячої та холодної води. * 2.6. Улаштування автономних котелень дахових вбудованих прибудованих загальною потужністю до 200 кВт. 2.7. Улаштування в існуючих садибних житлових будинках систем опалення еквівалентна потужність яких разом з кухонною плитою не перевищує 50 кВт. * Положення не застосовується для: а проектної документації на будівництво групи будинків; б будівництва на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами райони з сейсмічністю 6 балів та вище підроблювані карстонебезпечні та підтоплювані території ґрунти насипні зсувні що просідають та набухають ділянки у районах морської абразії . 3. Допоміжні споруди інженерна інфраструктура благоустрій 3.1. Автостоянки на 1-2 бокси для індивідуальних легкових автомобілів що розташовуються в межах ділянок де немає потреби в знесенні перенесенні інших споруд чи комунікацій - без підключення до мереж водопостачання каналізації газопостачання. 3.2. Автостоянки відкритого типу при кількості місць для легкових автомобілів до 100 включно - без знесення перенесення споруд чи комунікацій. 3.3. Малі архітектурні форми; пристрої вуличної реклами з легких конструкцій. 3.4. Огорожа територій та ділянок. 3.5. Капітальний ремонт підземних та повітряних інженерних мереж та споруд до цих мереж - без зміни положення в плані глибини залягання висотних позначок збільшення діаметрів труб або перетину кабелів. 3.6. Виконання та капітальний ремонт елементів благоустрою покриття озеленення - без знесення перенесення інших споруд чи комунікацій. 4. Дорожній комплекс 4.1. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування і споруд на них який виконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшення транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорії і значення. 4.2. Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою з'їзди перехідно-швидкісні смуги автобусні зупинки автопавільйони майданчики зупинки автотранспорту пішохідні переходи влаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху освітлення аварійнонебезпечних ділянок і штучних споруд. 4.3. Реконструкція в існуючих розмірах одноповерхових будівель розташованих біля автомагістралей та доріг державного значення що не використовуються за прямим призначенням під заклади торгівлі громадського харчування побутового обслуговування при наявності погодження місцевого органу містобудування та архітектури. Начальник Управління реформування ціноутворення методології експертизи та контролю вартості будівництва П.І.Губень Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 18 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю П Р И П И С " " 200 р. м. місце складання припису Видано назва підприємства об'єднання установи організації його адреса на назва об'єкта який будується його адреса * У результаті перевірки встановлено порушення державні стандарти норми і правила проектні рішення тощо * Заповнюється у разі складання припису на об'єкті який будується. Пропоную заходи щодо усунення порушень із визначенням терміну виконання Особливі умови За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання цього припису підприємство об'єднання установа організація несе відповідальність передбачену Законом України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування". посада прізвище ім'я та по батькові посадової особи яка склала припис М.П. підпис Припис одержав дата прізвище ім'я та по батькові керівника уповноваженого представника підприємства об'єднання установи організації підпис Заступник голови обласної ради В. Зорченко Форма Додаток 19 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Начальнику інспекції архітектурно-будівельного контролю найменування регіону міста Забудовник замовник найменування адреса телефон банківські реквізити З А Я В А Прошу дати дозвіл на виконання будівельних робіт з вид робіт найменування та адреса об'єкта на підставі документів що додаються : 1. Дозвіл на будівництво об'єкта орган що видав дата та номер документа 2. Документ що засвідчує право власності користування земельною ділянкою орган що видав дата та номер документа 3. Проектна документація розроблена найменування проектної організації та погоджена орган що погодив дата та номер погодження 4. Комплексний висновок державної інвестиційної експертизи орган що надав висновок дата та номер висновку Документи про призначення відповідальних виконавців робіт назва документа дата та його номер Строк закінчення будівельно-монтажних робіт квартал рік Забудовник замовник М.П. дата Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 20 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПІДПИСКА ВИКОНАВЦЯ РОБІТ ВИКОНРОБА Я нижчепідписаний посада прізвище ім'я по батькові відповідно до своєї спеціальності найменування що посвідчується дипломом серія номер виданий " " 20 р. найменування учбового закладу прийняття за наказом найменування генпідрядника номер дата керівництво проведенням будівельних робіт з призначення будівельних робіт найменування об'єкта адреса розміщення об'єкта ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ : 1. Без одержання дозволу інспекції держархбудконтролю на виконання будівельних робіт не допускати проведення робіт на об'єкті. 2. У період проведення будівельних робіт на об'єкті не допускати порушень вимог узгодженої та затвердженої документації будгенплану та паспорта фасадів будівельних норм правил стандартів та технічних умов використання недоброякісних будівельних матеріалів конструкцій та виборів. 3. Вести в установленому порядку загальний журнал робіт проводити приймання виконавчих захованих робіт за участю представника технічного нагляду несучих і огороджувальних конструкцій інженерних систем мереж - за участю представника авторського нагляду і оформлення відповідних актів. Не приймати від субпідрядних організацій робіт виконаних з порушенням вимог нормативно-технічної документації. 4. У випадку мого звільнення з роботи не залишати об'єкт без передачі по акту виконаних будівельно-монтажних робіт без повідомлення інспекції держархбудконтролю для зняття даної підписки. Підтверджую що ніякої судової заборони займатися будівельною діяльністю не маю. З проектною документацією ознайомився. Даючи цю підписку усвідомлюю що за порушення вимог затвердженого проекту будівельних норм правил стандартів і технічних умов несу відповідальність передбачену чинним законодавством України. Моє місце проживання та телефон : Моє місце роботи та телефон : підпис дата Підпис місце проживання та роботи диплом та атестація прізвище ім'я та по батькові виконроба посвідчую підпис керівника будівельної організації М.П. Підписка прийнята інспекцією держархбудконтролю дата підпис керівника інспекції М.П Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 21 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПІДПИСКА ПРАЦІВНИКА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ Я нижчепідписаний посада прізвище ім' я та по батькові відповідно до своєї спеціальності найменування що посвідчується дипломом серія номер виданий " " 20 р. найменування учбового закладу прийняття за наказом найменування генпідрядника номер дата здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт з призначення будівельних робіт найменування об'єкта адреса розміщення об'єкта ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ : 1. Не допускати проведення робіт без одержання дозволу інспекції держархбудконтролю. 2. Не допускати проведення і приймання виконаних будівельних робіт з порушенням вимог узгодженої та затвердженої проектної документації будівельних норм стандартів і технічних умов будгенплану паспорта фасадів використання недоброякісних будівельних матеріалів конструкцій та виборів введення в експлуатацію об'єкта з порушенням встановлених правил. 3. Не допускати у виробництво проектну документацію що не відповідає встановленим нормативним вимогам з відхиленням від узгоджень з місцевими органами у справах містобудування та архітектури і відповідними органами державного нагляду. 4. Не залишати без повідомлення інспекції держархбудконтролю технічний нагляд за об'єктом. Підтверджую що ніякої судової заборони займатися будівельною діяльністю не маю. З проектною документацією ознайомився. Даючи цю підписку усвідомлюю що за незабезпечення необхідного нагляду за проведенням робіт приймання їх з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень несу відповідальність передбачену чинним законодавством України. Моє місце проживання та телефон: Моє місце роботи та телефон: підпис дата Підпис місце проживання та роботи диплом та атестація прізвище ім'я та по батькові виконроба посвідчуюється прізвище ім'я та по батькові представника технічного нагляду М.П. Підписка прийнята інспекцією держархбудконтролю дата підпис керівника інспекції М.П. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 22 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРЕДСТАВНИКА АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ Я нижчепідписаний посада прізвище ім'я та по батькові призначений за наказом номер дата найменування проектної організації для проведення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт з призначення робіт найменування і адреса розміщення об'єкта ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ : 1. Відповідно до укладеного з договору № від " " 200 р. здійснювати авторський нагляд за проведенням будівельно-монтажних робіт керуючись вимогами "Положення про авторський нагляд". 2. Не залишати без нагляду об'єкт до введення його в експлуатацію чи анулювання цього зобов'язання інспекцією держархбудконтролю. Підтверджую що накладеної в судовому чи адміністративному порядку заборони займатися будівельною діяльністю не маю. Усвідомлюю що за недодержання вимог "Положення про авторський нагляд" або за незадовільний нагляд несу відповідальність що передбачена чинним законодавством України. Моє місце проживання та телефон : Моє місце роботи та телефон : підпис дата Підпис посада прізвище ім'я та по батькові виконроба посвідчуюється підпис керівника проектної організації М.П. Зобов'язання представника авторського нагляду зареєстровано інспекцією держархбудконтролю дата підпис керівника інспекції М.П. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 23 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю найменування адміністративного району адреса телефон Дозвіл на виконання будівельних робіт № № від " " 200 р. Виданий найменування забудовника замовника його адреса телефон на виконання будівельних робіт з призначення робіт найменування об'єкта і адреса його розміщення Відповідно до проектної документації узгодженої та зареєстрованої за № від " " 200 р. найменування місцевого органу у справах містобудування і архітектури Будівельні роботи проводить найменування генпідрядника його адреса телефон посада прізвище ініціали призначеного виконроба Авторський нагляд здійснює найменування проектної організації її адреса телефон посада прізвище ініціали призначеного керівника нагляду Технічний нагляд здійснює найменування організації її адреса телефон посада прізвище ініціали призначеного працівника Основні етапи робіт вказати етапи робіт з закінченням яких забудовник повідомляє інспекцію держархбудконтролю Строк дії дозволу Начальник інспекції держархбудконтролю підпис М.П. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 24.1 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Форма 1 АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ПІСЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ м. “ “ 20 р. Робоча комісія яка призначена [назва організації – замовника забудовника яка призначила робочу комісію] рішенням від “ “ 20 р. № у складі: голови – представника замовника забудовника прізвище ім’я та по батькові посада членів комісії – представників: генерального підрядчика прізвище ім’я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім’я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім’я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів по охороні праці прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної екологічної інспекції прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної інспекції по енергозбереженню прізвище ім’я та по батькові посада ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядчиком назва організації та її відомча належність пред’явлено для прийняття наступне устаткування [перелік устаткування та його коротка характеристика при необхідності перелік вказується в додатку ] змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу 2. Монтажні роботи виконані назва монтажних організацій та їх відомча належність 3. Проектна документація розроблена назва проектних організацій та їх відомча належність номери креслень і дати їх складання 4. Дата початку монтажних робіт місяць і рік Дата закінчення монтажних робіт місяць і рік Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування крім випробувань які зафіксовані у виконавчій документації що подана генпідрядником : назва випробувань Рішення робочої комісії Роботи по монтажу пред’явленого устаткування виконані згідно з проектом стандартами будівельними нормами технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування. Пред’явлене до прийняття устаткування вказане в пункті 1 цього акту вважати прийнятим з “ “ 20 р. для комплексного випробування. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ Представники генерального підрядчика і субпідрядних організацій ПРИЙНЯЛИ Представники замовника забудовника підписи підписи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 24.2 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Форма 2 АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ м. “ “ 20 р. Робоча комісія яка призначена [назва організації – замовника забудовника яка призначила робочу комісію] рішенням від “ “ 20 р. № у складі: голови – представника замовника забудовника прізвище ім’я та по батькові посада членів комісії – представників: генерального підрядчика прізвище ім’я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім’я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім’я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів по охороні праці прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної екологічної інспекції прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної інспекції по енергозбереженню прізвище ім’я та по батькові посада ВСТАНОВИЛА: 1. Устаткування назва устаткування технологічної лінії установки агрегату при необхідності вказується в додатку до акта змонтоване в назва будівлі споруди цеху який входить до складу назва підприємства його черги пускового комплексу пройшло комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з “ ” 200 р. по “ ” 200 р. протягом відповідно до встановленого замовником порядку і за дні або години назва документу по якому здійснювалось комплексне випробування 2. Комплексне випробування включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи виконано назва організації-замовника пусконалагоджувальної організації 3. Дефекти проектування виготовлення і монтажу устаткування при необхідності вказується в додатку до акта які виявлені у процесі комплексного випробування а також недоробки: усунені. Рішення робочої комісії Устаткування яке пройшло комплексне випробування вважати готовим до експлуатації і випуску продукції надання послуг передбаченої проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період і прийнятим з “ ” 200 р. для пред`явлення державній приймальній комісії для прийняття в експлуатацію. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 24.3 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Форма 3 АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЕРЖАВНІЙ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ м. “ “ 20 р. Робоча комісія яка призначена [назва організації – замовника забудовника яка призначила робочу комісію] рішенням від “ ” 20 р. № у складі: голови – представника замовника забудовника прізвище ім’я та по батькові посада членів комісії – представників: генерального підрядчика прізвище ім’я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім’я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім’я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів по охороні праці прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної екологічної інспекції по об’єктах промислового призначення прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної інспекції по енергозбереженню прізвище ім’я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім’я та по батькові посада керуючись правилами що викладені в ДБН А.3.1-3-94 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядчиком назва організації та її відомча належність пред’явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом назва об’єкта 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком який виконав види робіт та його субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча належність які виконали види робіт 3. Проектно–кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організацій та їх відомча належність 4. Будівництво здійснювалось за проектом [номер проекту номер серії за типовими проектами ] 5. Проектно–кошторисна документація затверджена назва органу який затвердив документацію на об’єкт в цілому “ “ 20 р. № 6. Будівельно–монтажні роботи виконувались в терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік 7. Робочою комісією пред’явлена документація перелік документів згідно з п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 чи номер додатку до акту Вказані документи є обов’язковим додатком до цього акту. 8. Об’єкт має такі показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість і т.п. 9. Технологічні та архітектурно–будівельні рішення по об’єкту характеризуються такими даними: короткі технічні характеристики по плануванню кількості поверхів основних матеріалах і конструкціях інженерному і технологічному устаткуванню 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробовування і прийняття його робочими комісіями перелік актів наведений в додатку до цього акту в кількості: по проекту одиниць; фактично одиниць. 11. Заходи по охороні праці забезпеченню вибухобезпеки пожежобезпеки охороні навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 12. Виявлені дефекти і недоробки мають бути усунені в терміни вказані в додатку до акта. 13. Кошторисна вартість по затвердженій проектно–кошторисній документації: всього тис. грн. в тому числі: будівельно–монтажних робіт тис. грн. устаткування інструменту інвентарю тис. грн. Рішення робочої комісії назва об’єкта ВВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядчика і готовим до пред’явлення державній приймальній комісії. Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи ЗДАЛИ представники генерального підрядчика і субпідрядних організацій ПРИЙНЯЛИ представники замовника забудовника підписи підписи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 24.4 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Форма 4 ЗАТВЕРДЖУЮ прізвище ім’я по батькові посада особи яка затвердила акт “ “ 20 р. АКТ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ БУДІВЛІ СПОРУДИ ПРИМІЩЕННЯ м. “ “ 20 р. Робоча комісія яка призначена [назва організації – замовника забудовника яка призначила робочу комісію] рішенням від “ ” 20 р. № у складі: голови – представника замовника забудовника прізвище ім’я та по батькові посада членів комісії – представників: генерального підрядчика прізвище ім’я та по батькові посада субпідрядних монтажних організацій прізвище ім’я та по батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім’я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів по охороні праці прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної екологічної інспекції по об’єктах промислового призначення прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної інспекції по енергозбереженню прізвище ім’я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім’я та по батькові посада керуючись правилами що викладені в ДБН А.3.1-3-94 ВСТАНОВИЛА: 1. Генеральним підрядчиком назва організації та її відомча належність пред’явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом назва будівлі споруди приміщення який входить до складу назва об’єкта 2. Будівництво виконано на підставі рішення постанови розпорядження наказу від “ “ 20 р. № назва органу який виніс рішення 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядчиком який виконав види робіт та його субпідрядними організаціями назва організацій та їх відомча належність які виконали види робіт 4. Проектно–кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями назва організацій та їх відомча належність 5. Будівництво здійснювалось за проектом [номер проекту номер серії за типовими проектами ] 6. Проектно–кошторисна документація затверджена назва органу який затвердив проектно-кошторисну документацію на об’єкт в цілому “ “ 20 р. № 6. Будівельно–монтажні роботи виконувались в терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за ПОБ ; фактично . 8. Робочій комісії надана така документація: перелік документів відповідно з.п. 2.7 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акта 9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля споруда приміщення має такі основні показники: потужність продуктивність виробнича площа протяжність місткість і т.п. 10. Технологічні та архітектурно–будівельні рішення по будівлі споруді приміщенню характеризуються такими даними: стислі технічні характеристики по плануванню кількості поверхів основних матеріалах і конструкціях інженерному та технологічному устаткуванню 11. Устаткування встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробовування і прийняття його робочими комісіями перелік актів наведений в додатку до цього акта в кількості: згідно з проектом фактично 12. Заходи по охороні праці забезпеченню вибухобезпеки пожежобезпеки охороні навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 13. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергозабезпечення та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію будівлі споруди приміщення та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у додатку до акта. 14. Недоробки та дефекти усунені. 15. Кошторисна вартість по затвердженій проектно–кошторисній документації: всього тис.грн. в тому числі: будівельно–монтажних робіт тис.грн. устаткування інструменту інвентарю тис.грн. 16. Кошторисна вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис.грн. у тому числі: будівельно–монтажних робіт тис.грн. устаткування інструменту та інвентарю тис.грн. Рішення робочої комісії Пред’явлене до прийняття назва будівлі споруди приміщення ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова робочої комісії підпис Члени робочої комісії підписи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 24.5 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання Форма 5 ЗАТВЕРДЖЕНО [дата та номер рішення наказу постанови та ін. прізвище ім’я та по батькові і посада особи яка підписала рішення наказ постанова та ін. ] АКТ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА від “ “ 20 р. місцезнаходження об’єкта Державна приймальна комісія яка призначена рішенням наказом постановою та ін. від ” “ 20 р. № назва органу який призначив комісію у складі: голови прізвище ім’я та батькові посада членів комісії – представників: замовника забудовника прізвище ім’я та батькові посада експлуатаційної організації прізвище ім’я та батькові посада генерального підрядчика прізвище ім’я та по батькові посада генерального проектувальника прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного архітектурно–будівельного контролю прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного санітарно–епідеміологічного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім’я та по батькові посада органів по охороні праці прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної інспекції по енергозбереженню прізвище ім’я та по батькові посада органів Державної екологічної інспекції прізвище ім’я та по батькові посада виконкомів місцевих рад народних депутатів прізвище ім’я та по батькові посада профспілкової організації прізвище ім’я та по батькові посада банку який фінансує по об’єктах промислового призначення прізвище ім’я та по батькові посада органів по регулюванню використання та охороні водоймищ по об’єктах промислового призначення прізвище ім’я та по батькові посада керуючись правилами які викладені в ДБН А.3.1-3-94 ВСТАНОВИЛА: 1. Замовником підрядчиком разом з замовником назва організації та ії відомча належність пред’явлений до прийняття в експлуатацію [назва об’єкта вид будівництва нове розширення реконструкція технічне переозброєння ] за адресою: [область район населений пункт мікрорайон квартал вулиця номер будинку корпусу ] 2. Будівництво здійснено на підставі рішення наказу постанови та ін. від “ “ 20 р. № назва органу який виніс рішення згідно з дозволом на виконання будівельно–монтажних робіт від “ “ 20 р. № назва органу Держархбудконтролю який видав дозвіл 3. Будівництво здійснено генеральним підрядчиком назва організації та ії відомча належність який виконав види робіт із субпідрядними організаціями [назва організації та їх відомча належність виді робіт які виконані кожною організацією при кількості організації більше трьох перелік їх наводиться в додатку … до акта ] 4. Проектно–кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником назва організації та їх відомча належність який виконав назва частин або розділів документації та субпідрядними організаціями [назва організації та їх відомча належність та виконані частини і розділи документації при кількості організації більше трьох перелік їх наводиться в додатку до акта ] 5. Вихідні дані для проектування видані [назва науково-дослідних та вишукувальних організацій їх відомча належність тематика вихідних даних при кількості організації більше трьох перелік їх наводиться в додатку до акта ] 6. Будівництво здійснювалось за проектом типовим індивідуальним повторного застосування [номер проекту номер серії за типовими проектами ; для індивідуального проекту по об’єктах житлово–цивільного призначення вказується назва органу який дозволив застосування такого проекту ] 7. Проектно–кошторисна документація затверджена [назва органу який затвердив перезатвердив документацію на об’єкт чергу пусковий комплекс ] “ “ 20 р. № 8. Будівельно–монтажні роботи здійснено в терміни: початок робіт ; закінчення робіт місяць і рік місяць і рік при тривалості будівництва місяців: за нормою або за ПОБ фактично 9. Державній приймальній комісії представлена документація: перелік документів згідно з п.п. 2. 7 2. 10 ДБН А.3.1-3-94 або номер додатку до акту Вказані документи є обов’язковим додатком до цього акту. 10. Пред’явлений до прийняття в експлуатацію об’єкт для всіх об’єктів крім житлових будинків має такі основні показники потужності продуктивності виробничої площі протяжності місткості обсягу пропускної здатності провізної здатності кількості робочих місць і т.п. заповнюється по всіх об’єктах в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видах послуг : За проектом Фактично Потужність Продуктивність і т.п. Одиниця виміру Випуск продукції надання послуг яка передбачена проектом в обсязі що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу Пред’явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок для житлових будинків має такі показники: Показники Одиниця виміру За проектом Фактично Загальна площа м2 Кількість поверхів поверх Загальний будівельний обсяг м3 в тому числі підземної частини м3 Площа вбудованих вбудовано-прибудованих та прибудованих м2 За проектом Фактично ККількість Площа квартир м2 ККількість Площа квартир м2 квартир загальна житлова квартир загальна житлова Всього квартир в тому числі: однокімнатних двокімнатних трикімнатних чотирикімнатних і більше 11. Технологічні та архітектурно–будівельні рішення по об’єкту мають такі дані: короткі технічні характеристики по особливостях його розміщення по плануванню кількості поверхів основних матеріалах і конструкціях інженерному та технологічному устаткуванню 12. На об’єкті встановлено передбачене проектом устаткування в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування перелік вказаних актів наведений в додатку до цього акту . 13. Заходи по охороні праці забезпеченню вибухобезпеки пожежобезпеки охороні навоколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи передбачені проектом відомості про виконання Характеристика заходів наведена в додатку до акта. 14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання каналізації теплопостачання газопостачання енергопостачання та зв’язку забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організації наведений в додатку до акта. 15. Недоробки та дефекти які виявлені робочою комісією ліквідовані. 16. Роботи по озелененню влаштуванню верхнього покриття під’їзних доріг до будівель тротуарів господарчих ігрових та спортивних майданчиків а також оздобленню фасадів будівель мають бути виконані: Види робіт Одиниця виміру Обсяг робіт Термін виконання 17. Кошторисна вартість за затвердженою проектно–кошторисною документацією: всього тис. грн. у тому числі: базисна вартість будівельно–монтажних робіт устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. 18. Вартість основних фондів які приймаються в експлуатацію тис. грн. вартість устаткування інструменту та інвентарю тис. грн. Рішення державної приймальної комісії Пред’явлений до прийняття назва об’єкта ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ Голова державної приймальної комісії підпис Члени державної приймальної комісії: підписи Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 25 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ЗАТВЕРДЖЕНО: дата та номер рішення та інше; прізвище ім'я та по батькові і посада особи яка підписала рішення та інше АКТ ДЕРЖАВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ від " " 20 р. місцезнаходження об’єкта Державна технічна комісія призначена розпорядженням від " " 20 р. № назва органу який призначив комісію у складі: голови - представника органу який призначив комісію прізвище ім'я та по батькові посада членів комісії-представників: замовника забудовника прізвище ім'я та по батькові посада підрядної організації прізвище ім'я та по батькові посада проектувальника прізвище ім'я та по батькові посада виконкомів місцевих рад прізвище ім'я та по батькові посада органів держархбудконтролю прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада органів Державного пожежного нагляду прізвище ім'я та по батькові посада та інших державних органів нагляду і організацій перелічених у п. 2.20.3 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів не включених до державного замовлення в Харківській області залежно від призначення та типу об`єкта прізвище ім'я та по батькові посада керуючись ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів" основними положеннями та Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів не включених до державного замовлення в Харківській області УСТАНОВИЛА: 1. Державній технічній комісії пред`явлено закінчений будівництвом назва та належність об`єкта за адресою: область район населений пункт мікрорайон квартал вулиця номер будинку корпус 2. Будівництво здійснено на підставі рішення наказу постанови та ін. від " " 20 р. № назва органу який виніс рішення згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від " " 20 р. № назва органу Держархбудконтролю який видав дозвіл 3. Оглядом об`єкта встановлено що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами. 4. Об`єкт має такі показники потужність площа і т.п. Рішення державної технічної комісії 1. назва об'єкта прийняти в експлуатацію. 2. Цей акт може служити основою для реєстрування об’єкта у відповідних органах крім тимчасових об`єктів як колективної або приватної власності юридичних і фізичних осіб а також у державних органах статистики. Голова державної технічної комісії М.П. прізвище ініціали підпис Члени державної технічної комісії прізвище ініціали Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 26 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ДОГОВІР-ЗОБОВ`ЯЗАННЯ зразок " " р. назва міста * Квартиронаймач Замовник за представництвом Підрядчик за представництвом уклали цей договір про нижческазане: 1. Квартиронаймач покупець своїми силами виконує такі роботи у кв.№ житлового будинку по : - штукатурення стін санвузлів ванн; - скління внутрішніх дверних блоків; - клейове та масляне фарбування; - установлення плінтусів; - виконання верхнього покриття підлог; - обклеювання стін шпалерами; - установку пристроїв для закривання вікон і дверей електро-водопровідної арматури; - установку сантех- електро- і газового обладнання приладів обліку по квартирах які передбачаються замовником на продаж. 2. Замовник у термін до " " р. передає квартиронаймачеві покупцю укомплектоване сантехобладнання газову або електроплиту і прилади обліку та за домовленістю з ним виконує їх підключення. 3. Квартиронаймач покупець не має права на самовільне перепланування квартири міняти проектне розміщення санітарно-технічних та газових комунікацій. Збитки нанесені внаслідок порушення цього пункту повністю компенсуються за рахунок квартиронаймача покупця . * Квартиронаймач Замовник М.П. Підрядчик М.П. * Не заповнюється на квартиру що передбачається замовником на продаж. Заступник голови обласної ради В. Зорченко Додаток 27 до регіональних Правил затверджених рішенням обласної ради від 23 грудня 2003 року ХІІІ сесія ХХІV скликання ПОЛОЖЕННЯ про архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури та його форма Держбуд України Київ 2000 ЗАТВЕРДЖЕНО : Наказом Держбуду України 9 вересня 1999 р. № 220 та введено в дію з 01.01.2000 р. ЗАРЕЄСТРОВАНО : в Міністерстві юстиції України 23 вересня 1999 р. за № 643/3936 Укрархбудінформ ПОЛОЖЕННЯ про архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури Положення про архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури розроблене відповідно до статті 12 Закону України “Про архітектурну діяльність” є обов`язковим для всіх суб`єктів архітектурної діяльності на території України незалежно від форм власності. Зазначене Положення встановлює порядок складання розгляду і затвердження архітектурно-технічного паспорта та його використання. Архітектурно-технічний паспорт складається з метою забезпечення архітектурної конструктивної технічної та функціональної ідентифікації об`єкта архітектури та надійної його експлуатації. Порядок складання архітектурно-технічного паспорта 1. Архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури далі – архтехпаспорт складається на замовлення замовника забудовника генеральним проектувальником об`єкта архітектури за участю генерального підрядника у 3-х екземплярах оригінал і дві копії на кожний завершений будівництвом об`єкт до прийняття його в експлуатацію. 2. Архтехпаспорт містить відомості про замовника архітектора – автора проекту інших розробників проекту підрядника та основні характеристики об`єкта архітектури. 3. В архтехпаспорті визначаються особливі умови експлуатації об`єкта архітектури гарантійні зобов`язання виконавців проектних і будівельних робіт а також його окремих елементів які не підлягають змінам без згоди архітектора – автора проекту а за його відсутності – органу містобудування та архітектури. 4. Архтехпаспорт передається замовнику забудовнику до утворення державної приймальної технічної комісії з прийняття його в експлуатацію. 5. Витрати на складання архтехпаспорта входять до вартості робіт з авторського нагляду визначеній у договорі. 6. Архтехпаспорт складається після завершення будівництва об`єкта архітектури на підставі : даних з погодженої і затвердженої в установленому порядку проектної документації з урахуванням змін до неї ; актів на приховані роботи ; виконавчих схем монтажу елементів та замірів на об`єкті ; технічних характеристик матеріалів і обладнання викладених у відповідних паспортах і сертифікатах ; актів пусконалагоджувальних випробувань систем і обладнання. 7. Генпідрядник зобов`язаний передати генпроектувальнику всі необхідні для складання архтехпаспорта документи після закінчення будівельних робіт на об`єкті. 8. Архтехпаспорт разом з іншими документами передбаченими ДБН А.3.1-3-94 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів. Основні положення” подається на розгляд державній приймальній технічній комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію. Невідповідність стану об`єкта на момент роботи зазначених комісій з даними в архтехпаспорті є підставою для відмови комісії у прийнятті об`єкта в експлуатацію. 9. Після підписання акта державної приймальної технічної комісії архтехпаспорт передається до відповідного органу містобудування і архітектури для затвердження. Після затвердження один примірник копії архтехпаспорта залишається в архіві відповідного органу містобудування та архітектури другий примірник копії передається генпроектувальнику а оригінал – замовнику забудовнику . 10. Архтехпаспорт зберігається власником об`єкта архітектури архітектором – автором проекту і відповідним органом містобудування та архітектури протягом усього періоду експлуатації архітектурного об`єкта. 11. При зміні власника архітектурного об`єкта архтехпаспорт разом з проектною документацією передається новому власнику. 12. При втраті власником архтехпаспорта відповідні органи містобудування та архітектури видають йому дублікат. “ЗАТВЕРДЖЕНО” назва органу містобудування та архітектури дата і номер наказу Архітектурно-технічний паспорт об`єкта архітектури назва потужність об`єкта і місце його розташування Генеральний проектувальник підпис керівника дата М.П. Генеральний підрядник підпис керівника дата М.П. Відомості про суб`єктів архітектурної діяльності 1. Об`єкт споруджено за проектом автора авторів прізвище ім`я по батькові головного архітектора інженера проекту звання посади місце постійної роботи та інших авторів що визначені документом про затвердження проекту 2. Проектна документація розроблена : 3.0. Генеральна проектна організація назва юридична адреса 4.0. Субпідрядні проектні організації назва юридична адреса 5. Будівництво об`єкта здійснено: 3.1. Генеральна підрядна організація назва юридична адреса 3.2. Субпідрядні організації назва юридична адреса 4. Замовник та інвестор назва юридична адреса 5. Документ про затвердження проектної документації 6. Обсяг виконання проекту назва і юридична адреса власника документації архівний № зберігання 7. Термін зберігання проектної документації Основні техніко-економічні характеристики об`єкта архітектури 1. Загальні технічні відомості 2.0. Призначення об`єкта потужність місткість пропускна спроможність загальна кількість працюючих тощо 1.2. Дата початку будівництва 1.3. Дата завершення будівництва прийняття в експлуатацію 1.4. Площа ділянки м2 1.5. Площа забудови м2 1.6. Кількість поверхів у т.ч. вбудовано-прибудованих до житлових будинків 1.7. Конструктивна схема система будівлі споруди 1.8. Наявність інженерного обладнання 3. Основні техніко-економічні показники об`єкта виробничого транспортного та іншого промислового призначення № № з/п Показники потужність продуктивність протяжність і т. ін. Одиниця виміру За проектом Загальна з урахуванням раніше прийнятих У тому числі пускового комплексу або черги 1 2 3 4 5 4. Основні техніко-економічні показники об`єкта житлово-цивільного призначення № № з/п Показник Одиниця виміру За проектом 1 2 3 4 1. Будівельний об`єм у т.ч. підземної частини м3 2. Загальна площа будинку споруди. Житлова площа для житлового будинку м2 3. Кількість квартир для житлового будинку у т.ч. - одноквартирних - двоквартирних - триквартирних - чотириквартирних - 5 і більше квартирних одиниць 4. Нормативна площа корисна площа для громадських будівель або споруд м2 5. Вартість одиниці виміру 1 м2 загальної площі 1 м3 будівельного об`єму тощо грн. 6. Витрати тепла на опалення 1 м2 загальної площі Вт/м2 Примітка. Окремо наводяться показники вбудованих та прибудованих приміщень у житлових будинках якщо такі є в проекті. 5. Основні конструктивні характеристики : 6.0. Основи 4.1.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи 4.1.2. Тип фізико-механічні характеристики основ 7.0. Фундаменти 4.2.1. Тип матеріал конструкцій загальна довжина площа опори та міцності характеристики фундаментів 8.0. Конструктивні елементи 4.3.1. Зовнішні стіни тип матеріал товщина міцність загальна площа з урахуванням вікон вхідних і балконних дверей тепловий опір 4.3.2. Внутрішні несучі стіни тип матеріал товщина ін. 4.3.3. Перекриття тип матеріал товщина ін. 4.3.4. Покриття тип матеріал утеплення покриття загальна площа ін. 4.3.5. Сходова клітка тип матеріал 4.3.6. Тип вікон вхідних та балконних дверей їх теплотехнічні характеристики загальна площа 9.0. Опорядження 4.4.1. Тип зовнішнього опорядження види застосованих матеріалів елементи монументально-декоративного мистецтва їх фізико-механічні та експлуатаційні характеристики затверджений паспорт фасаду додається 4.4.2. Тип внутрішнього опорядження застосовані технології і матеріали їх фізико-механічні та експлуатаційні характеристики 10.0. Зовнішні інженерні мережі 4.5.1. Теплові мережі матеріал трубопроводів загальна довжина джерело теплопостачання втрата тепла на 100 м довжини 4.5.2. Мережі газопостачання матеріал трубопроводів загальна довжина діаметр точка підключення робочий тиск 4.5.3. Мережі водопостачання матеріал трубопроводів загальна довжина джерело водопостачання термічний опір стінок трубопроводів 4.5.4. Каналізаційні мережі види каналізації з зазначенням їх точки підключення розміри каналів трубопроводів загальна довжина 4.5.5. Електропостачання телефонні телекомунікаційні мережі 4.6. Інженерне обладнання будинку споруди 4.6.1. Вентиляція і кондиціювання повітря 4.6.2. Опалення тип джерело енергопостачання технологія матеріал трубопроводів тип нагрівальних елементів облік тепловитрат та ін. 4.6.3. Водопостачання холодне та гаряче тип матеріал водопроводів облік витрат 4.6.4. Системи електропостачання й освітлення тип встановлена потужність обладнання загальна потужність освітлювальних приладів 4.6.5. Телефонізація теле- радіофікація диспетчеризація сигналізація 4.7. Ліфти та інше підйомно-транспортне обладнання кількість типи з зазначенням вантажопідйомності 4.8. Благоустрій прилеглої території площа в т.ч. зелених насаджень доріжок дитячих майданчиків опис планування застосування малих архітектурних форм 4.9. Допустимі корисні навантаження 4.9.1. Ферми балки перекриття 4.9.2. Перекриття міжповерхові 4.9.3. Покриття 11. Гарантійні зобов`язання виконавців проектних і будівельних робіт. 12.0. Генеральний проектувальник зобов`язується за повної реалізації проекту при будівництві забезпечити безпечну експлуатацію об`єкта та дотримання техніко-економічних показників у межах будівельних норм і правил АПЗ та умов контракту. 5.2. Генеральний підрядник зобов`язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об`єктів щодо таких його частин: 5.2.1. Несучої конструкції років 5.2.2. Огороджувальної конструкції років 5.2.3. Зовнішнього опорядження років 5.2.4. Внутрішнього опорядження років 5.2.5. Зовнішніх інженерних мереж років 5.2.6. Внутрішніх інженерних мереж років 5.2.7. Сантехнічних комунікацій років 5.2.8. Електромережі років 5.2.9. Благоустрою прилеглої території років 5.2.10. Інженерного забезпечення років 13. Особливі умови щодо експлуатації об`єкта архітектури Без згоди архітектора – автора проекту й органу містобудування та архітектури забороняється змінювати : 6.1. Фасади деталі фасадів указати 6.2. Основні несучі конструкції або їх елементи указати 6.3. Інтер`єри указати 6.4. Благоустрій указати 6.5. Твори монументально-декоративного мистецтва указати З умовами експлуатації та утримання об`єкта архітектури відповідно до архтехпаспорта ознайомився і зобов`язуюсь їх виконувати. Замовник забудовник посада підпис прізвище ім`я по батькові Заступник голови обласної ради В. Зорченко 1