НАПБ В.05.023-2005/111

НАПБ В.05.023-2005/111 Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах НАПБ В.05.023-2005/111 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Вимоги цієї Інструкції обов'язкові для виконання підприємствами установами та організаціями далі -підприємства що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України. 1.2 Ця Інструкція регламентує застосування вогнеза-хисних покриттів для зниження пожежної небезпеки електричних кабелів і підвищення вогнестійкості металевих конструкцій кабельних споруд. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2.1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 №508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"". 2.2 НАПБ Б.07.005-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86 Загальносоюзні норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою затверджені МВС СРСР 27.02.86 за погодженням Держбуду СРСР лист від 20.12.85 №ДП 6141-1 . 2.3 ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва введені в дію наказом Держбуду України від 03.12.2002 №88. 2.4 ПУЭ-1986 Правила устройства электроустановок шестое издание . ?.: Энергоатомиздат 1986. 2.5 ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 №257 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451. 2.6 ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №2533. 2.7 ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд уведені в дію наказом Держбуду України від 28.10.98 №247. 2.8 НАПБ В.01.034-99/111 Правила пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України введені в дію наказом Міністерства енергетики України від 25.01.99 №27 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.04.99 за № 203/3496. 2.9 СНиП ІП-4-80 Техника безопасности в строительстве Техніка безпеки в будівництві затверджені постановою Держбуду СРСРвід 09.06.80 №82. 2.10 ГОСТ 12176-89 СТ СЭВ 2781-80 СТ СЭВ 6456-88 МЭК 3323-82 Кабели провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения Кабелі проводи та шнури. Методи перевірки щодо непоширення горіння . 2.11 ГОСТ 166-89 ИСО 3599-76 Штангенциркули. Технические условия Штангенциркулі. Технічні умови . 2.12 НАПБ 05.031-2001 ГКД 343.004.003.001-2001 Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд затверджена наказом Мінпаливенерго України від 08.11.2001 №539. 2.13 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація . 3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВОГНЕЗАХИСТУ КАБЕЛЬНИХ СПОРУД 3.1 Кабельні споруди згідно з НАПБ Б.07.005-86 відносяться до категорії В та відповідно до ДБН В.1.1-7-2002 повинні бути І або II ступеня вогнестійкості. Відповідно до НАПБ 05.031-2001 кабельні поверхи тунелі й шахти розділяються поблоково і відокремлюються від інших приміщень і сусідніх кабельних споруд негорючими перегородками і перекриттями з межею вогнестійкості ЕІ 45. Такими ж перегородками розділяються на відсіки довжиною 150 м протяжні тунелі й довжиною 100 м тунелі з маслонапов-неними кабелями. Кабельні шахти відокремлюються від кабельних тунелів й інших кабельних споруд негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45 і обмежуються перекриттями зверху і знизу. Шахти у місцях проходу крізь перекриття і через кожні 20 м діляться на відсіки негорючими перегородками з межею вогнестійкості ЕІ 45. 3.2 Двері кабельних споруд виконуються протипожежними з межею вогнестійкості ЕІ 30 й такими що самоза-чиняються з ущільненими притворами; відчиняння зовнішніх дверей виконується назовні внутрішніх між відсіками по напрямку найближчого виходу. 3.3 Двері обладнуються пристроями що підтримують їх у зачиненому положенні. На зовнішніх дверях встановлюються замки що відмикаються з кабельних споруд без ключа. 3.4 У кабельних тунелях розташованих поза будівлями передбачаються виходи через люки що розташовуються не рідше ніж через кожні 50 м які також використовуються для подачі вогнегасних засобів під час гасіння пожежі. 3.5 У кабельних спорудах виключається утворення хімічно активного середовища проникнення масел горючих рідин розчинників кислот лугів бітуму забезпечується постійна плюсова температура яка не перевищує 50 °С з вологістю не більше 80%. 3.6 У безпосередній близькості від входів у кабельні споруди біля люків у радіусі не більше 25 м встановлюються внутрішні пожежні крани. 3.7 Для кабельних ліній електростанцій і підстанцій необхідно передбачати застосування кабелів які відповідно до ГОСТ 12176-89 не поширюють горіння. Якщо в кабельних потоках які складаються з кабелів котрі не поширюють горіння кількість спалимої полімерної маси перевищує 7 л на погонний метр такі кабелі потрібно покривати спеціальними вогнезахисними покриттями. 3.8 Кабельні споруди відповідно до ДБН В.2.5-13-98 обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією з установленням у спорудах пожежних сповіщувачів що реагують на появу диму або комбінованих на появу тепла й диму. 3.9 Виконання в повному обсязі захисту кабелів відповідно до цієї Інструкції значно підвищує пожежну безпеку електричних кабелів і дозволяє не передбачати в кабельних спорудах автоматичних установок пожежогасіння а там де вони є експлуатувати їх у режимі дистанційного керування. 4 ВОГНЕСТІЙКІ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОХОДОК І РОЗКЛАДКА КАБЕЛІВ 4.1 У місцях проходу кабелів крізь будівельні конструкції необхідно передбачати вогнестійкі ущільнення отворів для забезпечення межі вогнестійкості не менше ЕІ 45. Ущільнення кабелів виконується на всю товщину будівельних конструкцій. 4.2 У проектно-кошторисній документації необхідно передбачати багатократне ущільнення кабельних проходок вогнестійкими матеріалами наведеними в переліку додаток А та сертифікованими в Україні відповідно до Переліку видів продукції протипожежного призначення що підлягає сертифікації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 №508. При цьому необхідно враховувати вимоги викладені в технічній документації на вогнезахисне покриття інструкції щодо нанесення покриття ТУ на покриття та інші документи. 4.3 Для проходу кабельних ліній через будівельні прорізи крізь стіни перегородки й перекриття необхідно передбачати: - закладні труби з негорючих матеріалів для прокладання одиничних кабелів і кабелів у кількості до 10 шт. з ущільненням їх вогнестійким матеріалом базальтове супертонке волокно вермикуліт піноазбест цементно:піща-ний розчин цементно-глинисто-піщаний розчин і т.ін. ; - кабельні проходки з вогнестійкістю ЕІ 45 для пучків контрольних кабелів із максимальними розмірами по висоті й ширині не більше 100 мм. У разі використання модульних кабельних проходок вони повинні мати сертифікат відповідності та бути випробувані на вогнестійкість у встановленому законом порядку. 4.4 У разі проходу пучків кабелів крізь стіни перегородки й перекриття для забезпечення ущільнення кабелів їх слід розкладати як правило в один шар відокремлюючи кожний кабель один від одного вогнестійким ущільнювальним матеріалом товщиною не менше 20 мм вермикулітом пінопластом ЛПА-21 базальтовим супертонким волокном цементно-піщаним розчином цементно-глинисто-піщаним розчином і т.ін. залежно від наявності їх на об'єкті . 4.5 Отвори в будівельних конструкціях навколо кабельних проходок коробів і труб повинні ущільнюватися цементним розчином на всю товщину будівельних конструкцій до нормативної межі вогнестійкості. 4.6 Кабельні проходки багатократно ущільнюються вогнестійким ущільнювальним матеріалом базальтове супертонке волокно вермикуліт піноазбест цементно-піщаний розчин цементно-глинисто-піщаний розчин і т.ін. . Після цього торці кабельних проходок покриваються вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм нанесеним у 6-7 шарів. 4.7 Кабельні споруди усіх видів відповідно до ПУЕ-1986 слід виконувати з урахуванням можливості додаткового прокладання кабелів у кількості до 15 % від кількості кабелів передбаченої проектом заміна кабелів у процесі монтажу додаткове прокладання під час експлуатації та ін. . 4.8 Контрольні кабелі й кабелі зв'язку розміщуються тільки на нижніх або тільки на верхніх кабельних конструкціях. При цьому вони відокремлюються розділюваль-ними негорючими перегородками з межею вогнестійкості БІ 15. 4.9 У разі розкладання кабелів на кабельних конструкціях слід дотримуватися відстані по вертикалі й горизонталі між одиничними кабелями напругою до 35 кВ не менше діаметра кабелю а між кабелями напругою 110 кВ та вище не менше 100 мм. 4.10 Залежно від умов охолодження кабельних трас покритих вогнезахисним покриттям допустимі тривалі струмові навантаження на кабелі можуть знижуватися на 3-7 %. 5 ПІДГОТОВКА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 5.1 Підготовка кабельних споруд і приміщень де прокладені кабелі: - до початку робіт усунути потрапляння горючих речовин масел у кабельні споруди й приміщення; - очистити просочені маслом ділянки стін стель і підлоги; - прибрати накопичене на підлозі й у деках масло; - перевірити роботу дренажної системи очистити кабельні споруди від води та бруду; - перевірити роботу вентиляції кабельних споруд за необхідності встановити додаткові вентилятори; - захистити пожежні сповіщувачі паперовими або поліетиленовими ковпачками від потрапляння на них розчину вогнезахисного покриття. 5.2 Забезпечити можливість доступу до кабелів пучків кабелів кабельних трас прокладених у підвісних стелях подвійних підлогах та інших важкодоступних місцях. 5.3 На місцях виконання робіт із протипожежного захисту кабелів і на головних проходах забезпечити відповідне освітлення й трифазні стандартні з'єднання напругою 380 В. 5.4 Кабелі що мають пошкодження оболонок і захисних шлангів пориви задирки тріщини ремонтуються відповідно до чинних інструкцій або замінюються. 5.5 3 поверхні кабелів видаляються пил і бруд для чого використовуються пилососи гідрозмив щітки з волосяним покривом або ганчірки змочені водою. 5.6 Масло мастило бітум видаляються з поверхні кабелів за допомогою щіток із волосяною щетиною змочених у водяному розчині миючого препарату. Для цього використовується пожежобезпечний розчин КМ-1 ТУ 38-10796-76 . Витрата миючого препарату 2 5 кг/100 м2. У роботі застосовується розчин КМ-1 з концентрацією 10-25 г/л та температурою 40-50 °С. Поверхня кабелів після застосування миючого препарату протирається дрантям змоченим водою. Застосування для очищення металевого інструмента шліфувальної тканини категорично заборонено. Старе відшароване покриття раніше нанесене на поверхню необхідно видалити за допомогою шкребків. 5.7 Для полегшення видалення пасти маркувальні бирки кабелів перед нанесенням вогнезахисного покриття покриваються жировим солідолом ГОСТ 1033-79 . 5.8 Поверхня металевих конструкцій перед нанесенням покриття повинна бути очищена від бруду окалини іржі та обдута стисненим повітрям. 6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ 6.1 Захист одиничних кабелів у доступних місцях 6.1.1 На горизонтально прокладені кабелі додаток Б вогнезахисне покриття наноситься: - на ділянки кабелів прокладених поблизу машин перетворювачів струму горючих матеріалів нагрітих поверхонь і т.ін. покриття слід наносити на всю довжину покладених кабелів; - у виробничих приміщеннях і спорудах на кабелі прокладені на піддонах або штахетах а також на секційно підвішені кабелі захисне покриття слід наносити на початку та в кінці кабельної проводки а також через кожні 50 м довжиною 1 м; - у разі проходу кабелів крізь стіну кабельні проходки ущільнюються вогнестійким матеріалом та з обох боків стіни на відстань 50 см наноситься вогнезахисне покриття зав товшки 5 мм; - товщина шару вогнезахисного покриття залежить від розрахункового часу перебування кабелів під впливом вогню й типу вогнезахисної речовини; - вогнезахисне покриття такої ж товщини слід наносити на поверхні металевих конструкцій на яких прокладаються кабелі. 6.1.2 На вертикально прокладені кабелі додаток В вогнезахисне покриття наноситься: - на кабелі що піддаються небезпеці безпосереднього впливу вогню розташовані в машинному відділенні або близько до горючих матеріалів вогнезахисне покриття наноситься по всій їхній довжині; - у менш небезпечних місцях достатньо забезпечити протипожежний захист кабелів у проході крізь перекриття див. п. 6.1.1 ; - у тому випадку якщо вертикальні кабелі не проходять крізь перекриття біля кожного розгалуження або приєднання кабелів залежно від ступеня небезпеки через кожні 5-10 м на кабелях слід створювати "протипожежний секціонуючий комір" що складається з металевого опорного штахету з рамою прикріпленою до навколишніх конструкцій та обмурування вогнестійким ущільнювальним матеріалом шириною від краю кабелю в горизонтальному напрямку 15 см і товщиною 15 см; над і під металевою рамою на довжину 50 см на поверхні кабелів наноситься вогнезахисне покриття. 6.2 Захист кабелів прокладених у трубі 6.2.1 На кабелі прокладені в горизонтальній трубі додаток Г вогнезахисне покриття наноситься так: - на поверхні кабелів необхідно розпилювачем створити вогнезахисне покриття усередині труб на довжину 30-50 см а на кабелях що виступають з обох кінців труб -на довжину по 50 см; - після висихання вогнезахисного покриття на обох кінцях труби їх слід заповнити на глибину 15 см вогнестійким ущільнювальним матеріалом; - після заповнення вогнестійким ущільнювальним матеріалом кінці труб цілком захищаються вогнезахисним покриттям зверху в 6-7 шарів; - якщо прокладання кабелю в трубі здійснюється у вогненебезпечному місці поблизу горючих матеріалів і устаткування слід на всій поверхні труби створити шар вогнезахисного покриття товщиною близько 3 см. 6.2.2 Протипожежний захист кабелів прокладених крізь перекриття у вертикальній трубі здійснюється відповідно До п.6.2.1 із урахуванням того що закриття кінців труби слід виконувати особливо ретельно та з максимальним ущільненням для усунення "ефекту димаря" що завжди виникає під час пожежі. 6.3 Захист пучків кабелів 6.3.1 Горизонтальні пучки кабелів 6.3.1.1 Горизонтально покладені пучки кабелів можуть бути розсунуті один від одного на 2-2 5 см і щільно укладені що не піддаються розсуву пучки. 6.3.1.2 Якщо горизонтальні кабелі розташовані в один ряд паралельно один до одного й відстань між ними становить не менше 1 см або якщо відстань між кабелями розміщеними один над одним але покладеними паралельно рядами кабелів становить менше 3 см у цьому випадку протипожежне секціонування слід виконувати відповідно до товщини стіни але не менше 25 см із вогнестійкого ущільнювального матеріалу причому попередньо необхідно на товщину прокладання крізь стіну та на довжину 50 см по обидва боки стіни нанести на поверхню кабелів вогнезахисне покриття й лише після повного висихання покриття виконати шар вогнестійкого ущільнювального матеріалу. Якщо кабелі накладаються один на один їх необхідно змістити у вертикальному й горизонтальному напрямках із таким розрахунком щоб відстань між ними становила не менше 2-2 5 см додаток Д й виконати секціонування розсунутого пучка кабелів способом викладеним у п.п. 6.3.1.3-6.3.1.7. 6.3.1.3 Роз'єднання кабелів можна виконати двома способами: - у випадку пучка що складається з розташованих один над одним 6-8 рядів кабелів починаючи з верхнього ряду й рухаючись униз піднімають кабелі за допомогою відполірованого клина або важеля з твердого дерева потім починаючи з нижнього ряду й рухаючись угору вставляють між рядами кабелів збірні вкладки з вогнестійкого ущільнювального матеріалу довжиною не більше діаметра кабелю; - у випадку пучка що складається більш ніж із 8 рядів кабелів або у випадку більш товстих кабелів над пучком кабелів слід помістити поперек круглу опору відповідної міцності доцільно дерев'яну штангу. Тонкою мотузкою необхідно підтягти за допомогою розташованої над кабелями опори спочатку самий верхній потім послідовно кабелі що лежать під ним так щоб у разі поступового роз'єднання всього пучка між кабелями або рядами кабелів утворилася відстань не менше 2-2 5 см. 6.3.1.4 Після роз'єднання пучка кабелів поверхню кабелів на товщину прорізу в стіні й на довжину по 50 см з обох боків стіни покривають вогнезахисним покриттям. 6.3.1.5 Після покриття вогнестійким покриттям під пучком кабелів слід виконати шар вогнетривкого ущільнювального матеріалу товщиною не менше 2 см на всю товщину прорізу в стіні але не менш ніж на довжину в 25 см. 6.3.1.6 Після затвердіння нижнього шару вогнетривкого ущільнювального матеріалу див. п. 6.3.1.5 укладають опускають на нього нижній шар пучка кабелів потім на його поверхню на довжину не менше 25 см наносять шар вогне-' тривкого ущільнювального матеріалу товщиною 2 см так щоб він охопив кабелі по всьому периметру й з'єднався з нижнім шаром. На створений таким шляхом шар вогнетривкого ущільнювального матеріалу ще до його затвердіння обережно опускають розташований над ним ряд кабелів. Дерев'яні клини при цьому слід видалити. 6.3.1.7 Поступово виконують пошаровий поділ пучка кабелю вогнетривким ущільнювальним матеріалом рухаючись у пучку знизу догори див. п. 6.3.1.6 й герметично закривають проріз у стіні. 6.3.1.8 Щільно покладені пучки кабелів і торці кабельних проходок через проріз необхідно секціонувати відповідно до п. 6.3.1.2. 6.3.1.9 У тій частині пучка кабелів що не може бути розділена додаток Ж по всій товщині прорізу в стіні необхідно старанно покрити поверхню пучка вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм нанесеного в 6-7 шарів. При цьому необхідно прагнути щоб інтенсивний струмінь вог-незахисного покриття якнайглибше проникав між кабелями. 6.3.1.10 У разі великих прорізів у стіні додаток К коли після виконання протипожежного захисту кабелів за п.п. 6.3.1.2-6.3.1.9 у прорізі залишається вільний простір його слід заповнити стандартною цегельною кладкою збірними перлітобетонними цеглинами профілями та перлітобетонним будівельним розчином. 6.3.2 Вертикальні пучки кабелів 6.3.2.1 Вертикально прокладені пучки кабелів бувають: - прокладені через прорізи перекриттів що мають відстані між кабелями не менше 5 см; - прокладені в кабельних шахтах що мають відстань один від одного 2-2 5 см; - скупчені що не від'єднуються один від одного. 6.3.2.2 У кабельних шахтах на всіх поверхах необхідно забезпечити повноцінне щільне протипожежне секціонування та якнайретельніший протипожежний захист кабелів що прокладені в шахтах навіть ціною розбирання а потім повторного складання кладки стін. 6.3.2.3 У разі проходу крізь перекриття пучків кабелів у яких між рядами кабелів є відстань не менше 5 см додаток Л слід виконати тимчасову або постійну опалубку з відповідною даним розмірам міцністю. При цьому перед виготовленням опалубки на всю товщину перекриття а також на відстань по 50 см під і над перекриттям кабелі слід захистити вогнезахисним покриттям. 6.3.2.4 У випадку прорізів у перекритті через які кабелі безпосередньо вводяться у встановлене на рівні підлоги електроустаткування комутаційні шафи додаток М кабелі на всю товщину перекриття та на відстань 50 см під перекриттям слід покрити вогнезахисним покриттям. Якщо кабелі прилягають один до одного або багатократно перекривають один одного їх необхідно роз'єднати п. 6.3.1.3 й покрити вогнезахисним покриттям на довжину 50 см. 6.3.2.5 У разі невеликих прорізів у перекритті з розмірами не більше 4 дм2 слід застосовувати суцільне секціонування вогнестійким ущільнювальним матеріалом товщиною відповідною товщині перекриття але не менше 15 см. 6.3.2.6 У випадку великих прорізів у перекритті які перевищують 1-2 м2 необхідно на товщину 5-10 см створити постійну опалубку з цегли або перлітобетонних елементів. Верхній рівень опалубки повинен знаходитись на 10 см нижче підлоги або цоколю. Цю постійну опалубку слід з'єднати з вмонтованою під час будівництва сталевою сіткою. Якщо такої сітки в прорізі немає необхідно вбудувати у проріз сітку з арматурного заліза необхідної міцності. Наявна або вмонтована сітка не повинна дотикатися до кабелів. Ця арматура повинна забезпечити необхідну міцність великогабаритної постійної опалубки. 6.3.2.7 Поверх постійної опалубки старанно заповнивши зазори опалубки добре оточуючи та ущільнюючи кабелі необхідно виконати суцільне пожежосекціональне покриття з вогнестійкого ущільнювального матеріалу товщиною 10-15 см. 6.3.2.8 Якщо у вертикальних пучках кабелі щільно прилягають один до одного але за допомогою дерев'яного інструмента можуть бути роз'єднані й відділені один від одного у вертикальній площині на відстань 2-3 см додаток Н на поверхню кабелів по всій товщині прорізу перекриття та на довжину 1 м над і під перекриттям слід нанести вогнезахисне покриття. 6.3.2.9 Зазначену в п. 6.3.2.8 операцію з роз'єднання кабелів слід повторювати доки всі елементи пучка кабелів не будуть покриті суцільним вогнезахисним покриттям. Роз'єднані кабелі можна знов укласти разом після того як вогнезахисне покриття на них затверділо. 6.3.2.10 Для виконання секціонування необхідно починаючи зі зверненого до стіни боку пучка кабелів за допомогою дерев'яних інструментів по рядах повторно роз'єднати кабелі й нанести між ними вогнестійкий ущільнювальний матеріал до висоти не менше 30 см. При цьому не слід вичікувати доки нанесений між рядами кабелів вогнестійкий ущільнювальний матеріал затвердіє а в ще м'який матеріал вилучивши розсувні дерев'яні інструменти опустити сусідній ряд кабелю. 6.3.2.11 Переходячи від одного ряду кабелю до іншого повторюють операції зазначені в п. 6.3.2.10 доки весь внутрішній простір вертикального пучка кабелів не буде заповнений вогнестійким ущільнювальним матеріалом на висоту не менше 30 см. 6.3.2.12 Після зазначених у п. 6.3.2.11 операцій на основу пучка кабелів що з'єднується з перекриттям наноситься суцільне покриття з вогнестійкого ущільнювального матеріалу товщиною не менше 3 см і покривається вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм нанесеним у 6-7 шарів. 6.3.2.13 У разі прилягання один до одного кабелів у пучку й унеможливлення роз'єднання нагромаджених вертикальних пучків кабелів додаток П необхідно створити на середині висоти між поверхами протипожежний захист із вогнестійких покриттів і вогнестійких ущільнювальних матеріалів зазначених у п.п. 6.3.2.8-6.3.2.12. 6.3.2.14 Після виконання робіт відповідно до вимог п. 6.3.2.13 на рівні підлоги по можливості із захопленням прорізу в перекритті слід зазначеним у п.п. 6.3.2.8 6.3.2.9 способом покрити вогнезахисним покриттям два зовнішні ряди кабелів щільно покладеного пучка. 6.3.2.15 Після виконання робіт за п. 6.3.2.14 між пучком кабелів і прорізом перекриття або стінкою шахти із застосуванням розсувних дерев'яних інструментів на поверхні кабелю слід нанести вогнезахисне покриття на всю товщину перекриття та на довжину 1 м з обох боків перекриття знизу й зверху . При цьому необхідно прагнути щоб інтенсивний струмінь вогнезахисного матеріалу якнайглибше проникав між кабелями. 6.3.2.16 Після повного висихання вогнестійкого покриття між пучками кабелів і прорізом або стінкою шахти на нижню поверхню перекриття в місці проходу кабелів знизу наносять вогнестійкий ущільнювальний матеріал і створюють на поверхні пучка кабелів суцільний "комір" висотою 20 см і товщиною 3 см що приєднується до поверхні перекриття. Після повного затвердіння нижнього ущільнення з вогнестійкого ущільнювального матеріалу проріз перекриття поверх щільно заповнюють вогнетривким ущільнювальним матеріалом і створюють суцільний обмурок висотою 30 см і товщиною 3 см. Після повного затвердіння матеріалу торці кабельної проходки знизу й зверху перекриття покривають вогнезахисним покриттям товщиною 5 мм нанесеним у 6-7 шарів. 6.3.3 Збіжні з різноманітних напрямків пучки кабелів 6.3.3.1 Збіжні з різноманітних напрямків пучки кабелів об'єднують в один пучок або роз'єднують на розгалуження. 6.3.3.2 Протипожежне секціонування та захист пучків кабелів що з'єднуються з різноманітних напрямків слід виконувати відповідно до їхніх розмірів і характеристик згідно з вимогами викладеними в розділі 6.3.2. 6.4 Протипожежний захист кабелів що перебувають під напругою 6.4.1 Робота пов'язана з безпосереднім доторканням до кабелів що перебувають під напругою забороняється але в обґрунтованих випадках вирішується при виконанні визначених обмежень і захисних умов згідно з ДНАОП 1.1.10-1.01-97. 6.4.2 У тих випадках коли під ізоляційною оболонкою кабелю знаходиться металевий бандаж заземлений на обох кінцях кабелів а ізоляція кабелів належним чином перевірена постійним струмом у 18 кВ для таких кабелів дозволяється здійснювати протипожежне покриття під навантаженням змінного струму в 10 кВ. 6.4.3 Замовник повинен дати письмове підтвердження про проведення випробувань ізоляції постійним струмом у 18 кВ кабелів на 10 кВ що піддаються протипожежним покриттям і розташовані безпосередньо біля місця виконання робіт. Зазначене підтвердження замовник зобов'язаний зробити в робочому журналі підприємства що виконує протипожежний захист для кожного нового робочого місця ділянки до початку робіт. 6.4.4 Роботи з протипожежного захисту можуть виконуватися за суворого дотримання цієї Інструкції для кабелів і пучків кабелів що перебувають під напругою змінного струму не вище 10 кВ й тільки після одержання підтвердження про проведення випробування ізоляції кабелів. 6.4.5 Для видалення з поверхні кабелів забруднення застосовуються сухі ганчірки щетинна або фіброва щітка в крайньому разі шкребок із м'якого дерева. Користуватися дротовою щіткою металевим шкребком шпателем та іншим металевим інструментом а також будь-якими іншими засобами наждаковим папером шліфувальним кругом і т.ін. що можуть пошкодити ізоляційну оболонку забороняється. 6.4.6 Притуляти до кабелів або накладати на них предмети та устаткування драбини дошки і т.ін. що можуть викликати пошкодження забороняється. 6.4.7 Поблизу неізольованих кінців кабелів їхніх уводів у комунікаційні шафи розподільники ошиновки роботу необхідно виконувати на відстані не менше 80 см і лише спеціалістами навченими цієї роботи й забезпеченими відповідним інструментом. Робітники з електротехнічними знаннями для роботи виконуваної в цих умовах забезпечуються замовником. При цьому неізольовані поверхні що перебувають під напругою відокремлюються від місця виконання робіт із протипожежного захисту щитами та збірними профілями виконаними з ізоляційного матеріалу. 6.4.8 Застосування розпилювальної техніки для нанесення вогнезахисного покриття поблизу неізольованих поверхонь що перебувають під напругою забороняється. У цих місцях покриття наноситься вручну з урахуванням вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97. 6.4.9 Знаходитись у просторі між кабелями що перебувають під напругою глибоко нахилятися до них забороняється. 6.5 Приймання виконаних робіт із вогнезахисту кабелів 6.5.1 Для забезпечення якісного покриття кабелю та решти робіт із першого пред'явлення необхідно здійснювати щоденний контроль якості роботи виконаної напередодні. Контроль якості нанесення вогнезахисного покриття полягає: - у візуальному огляді покриття кабелю для виявлення незахищених місць тріщин відшарувань тощо; - у вимірі діаметра кабелю за допомогою штангенциркуля ГОСТ 166-89 до й після нанесення та висихання вогнезахисного покриття й підрахунку середньої товщини покриття за формулою: де X середня товщина покриття в місці виміру мм; di діаметр кабелю по вогнезахисному покриттю при і-тому вимірі мм; n кількість вимірів; dk діаметр кабелю без вогнезахисного покриття мм. 6.5.2 Вимір діаметра кабелю з вогнезахисним покриттям проводиться через 1 1 5 м при цьому обчислена товщина покриття повинна бути не менше 3 мм. 6.5.3 Виконані роботи з вогнезахисту кабельних ліній підлягають обов'язковому прийманню комісією в складі зазначеному в додатку ? цієї Інструкції. 6.5.4 Комісії надається така документація: - проектні й фактичні дані про кількість витраченого вогнезахисного покриття із вказуванням діаметрів і кількості прокладених у кабельному тунелі або виробничому приміщенні кабелів; - акт приймання додаток Р в якому повинна бути оцінка й підпис відповідального керівника виконавця робіт про виконані в повному обсязі роботи з підготовки кабельних ліній для нанесення вогнезахисного покриття. 6.5.5 Комісія перевіряє: - обсяг виконаних робіт відповідно до проектної документації; - відповідність кліматичних параметрів повітря вимогам інструкції та технічних умов; - якість нанесення вогнезахисного покриття. 6.5.6 Результати приймання роботи з вогнезахисту кабельних ліній заносяться в акт приймання. 6.5.7 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт вимогам цієї Інструкції в акті надається оцінка із вказуванням відхилень і термінів їх усунення. Після усунення виявлених дефектів робота знову подається комісії для приймання. 6.6 Експлуатація кабельних ліній із вогнезахисним покриттям 6.6.1 Для підтримання вогнезахисного покриття в цілісному стані слід дотримуватися вимог НАПБ В.01.034-99/111 ГКД 34.03.303-99 та цих рекомендацій що є вирішальним для забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації кабельного господарства. 6.6.2 Наказом керівника підприємства призначається особа відповідальна за пожежну безпеку кабельного господарства яка зобов'язана виконувати постійний нагляд за станом вогнезахисного покриття та за умовами його експлуатації. 6.6.3 Відповідальна особа разом із персоналом що обслуговує кабельне господарство здійснює його щомісячний огляд. Результати огляду заносяться в журнал додаток С . 6.6.4 Під час огляду слід перевіряти: - відповідність умов експлуатації вогнезахисного покриття вимогам цієї Інструкції; - цілісність вогнезахисного покриття відсутність тріщин відшарувань покриття та ін. ; - відсутність на поверхні вогнезахисного покриття масла й пилу. В разі виявлення невідповідностей вимогам Інструкції відповідальна особа зобов'язана у триденний термін організувати їх усунення. 6.6.5 Проведення будь-яких робіт у т.ч. додаткове прокладання кабелів або їх заміна у приміщеннях де прокладені вогнезахищені кабелі допускається тільки з письмового дозволу відповідальної особи або головного інженера об'єкта. Після проведення дозволених робіт у приміщеннях відповідальна особа зобов'язана особисто переконатись у тому що вимоги цієї Інструкції не порушені а в разі їх порушення організувати усунення порушень. 6.6.6 Знову прокладені або замінені кабелі повинні бути оброблені вогнезахисним покриттям. 6.6.7 Категорично забороняється в кабельній споруді де виконано вогнезахист кабельних ліній прокладати кабелі із захисним бітумомістким покривом і вживати заходів що порушують вимоги цієї Інструкції. 6.6.8 Контроль за станом покриття кабелів здійснює пожежно-технічна комісія. Результати щоквартального контролю пожежно-технічною комісією заносяться в журнал додаток С . 6.7 Охорона праці 6.7.1 Роботи з протипожежного секціонування відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.01-97 та СНиП ПІ-4-80 дозволяється виконувати у присутності особи відповідальної за техніку безпеки електроцеху що склала залік із техніки безпеки. 6.7.2 Нанесення вогнезахисного покриття допускається тільки на електричні кабелі з непошкодженою захисною ізоляцією за умови надійного заземлення металевих оболонок кабелів металевих кабельних конструкцій механізмів і розпилювачів які застосовуються для нанесення покриття. 6.7.3 Систематично перевіряти ізоляцію компресора розпилювального апарата з електроприводом електричних освітлювальних приладів та іншого електроустаткування яке використовується під час нанесення вогнезахисного покриття. Використання несправних машин і апаратів забороняється. 6.7.4 У приміщеннях де проводиться нанесення вогне-захисного покриття на час проведення робіт обладнується механічна припливно-витяжна вентиляція загального й місцевого призначення щонайменше з двократним повітрообміном. 6.7.6 Перед початком робіт слід ужити заходів для виключення потрапляння розчину миючих препаратів води видалених із поверхні кабелю пилу бруду масла бітуму і т.ін. на струмоведучі частини електроустановок що знаходяться у безпосередній близькості від місця проведення робіт. 6.7.6 Очищення поверхонь кабелів дозволяється тільки засобами та способами визначеними технологічною інструкцією. 6.7.7 На ділянці де проводяться роботи з вогнезахисного покриття не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб. 6.7.8 Персонал що виконує вогнезахисне покриття повинен пройти технічне навчання та інструктаж з техніки безпеки із записом у спеціальному журналі. 6.7.9 Роботу з вогнезахисного покриття повинні виконувати не менш ніж дві особи навчені й забезпечені комплектами захисних засобів. 6.7.10 Робітники зайняті приготуванням і нанесенням вогнезахисного покриття повинні бути забезпечені спеціальним одягом взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм видачі спецодягу спецвзуття й захисних пристосувань та ГОСТ 12.4.011-89. 6.7.11 До комплекту індивідуальних засобів захисту під час робіт із нанесення вогнезахисного покриття входять: комбінезон із щільної тканини діелектричні гумові рукавиці й чоботи герметичні окуляри респіратор і каска. 6.7.12 У разі пошкодження або виходу з ладу якогось елемента з комплекту індивідуальних засобів захисту слід припинити роботу й продовжити її після усунення недоліків. 6.7.13 Після закінчення робочої зміни персонал повинен вимитися під душем прополоскати рот і змінити одяг. Рекомендується після душу шкіру обличчя шиї та рук змастити медичним вазеліном. 6.7.14 Курити й приймати їжу під час роботи з вогне-захисним покриттям забороняється. Перед уживанням їжі й курінням необхідно старанно вимити руки та обличчя з милом і прополоскати рот. 6.7.15 На робочих місцях слід мати: - аптечку; - переносний прилад для визначення напруги; - чисту воду для змивання вогнезахисного покриття що потрапило на обличчя працюючого персоналу 1 відро; - чисті ганчірки для витирання рук 5 шт.; - засоби для прибирання мітла щітка совок сміттєве відро . ДОДАТОК А до п.4.2 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах довідковий ПЕРЕЛІК основних вогнестійких матеріалів для ущільнення проходів кабелів крізь будівельні конструкції ДОДАТОК Б до п. 6.1.1 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист горизонтально прокладених одиночних кабелів Діаметр кабелю = 25 мм ДОДАТОК В до п. 6.1.2 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист вертикально прокладених кабелів у доступних місцях Розміри "В" і "П" та бортики повинні бути не менше 15 см ДОДАТОК Г до п. 6.2.1 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист кабелів прокладених у трубі В = 30-50 см ДОДАТОК Д до п. 6.3.1.2 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист горизонтальних пучків кабелів віддалених один від одного на 2 2 5 см ДОДАТОК Ж до п. 6.3.1.9 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист горизонтальних пучків кабелів що не можуть бути розділеними ДОДАТОК К до п. 6.3.1.10 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист кабелів у великих прорізах стіни ДОДАТОК Л до п. 6.3.2.3 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист вертикальних пучків кабелів відстань між якими становить не менше 5 см ДОДАТОК М до ?. 6.3.2.4 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Прохід кабелів крізь перекриття в комунікаційні шафи ДОДАТОК Н до ?. 6.3.2.8 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист кабелів прокладених на відстані 2-2 5 см один від одного в кабельних шахтах ДОДАТОК П до ?. 6.3.2.13 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах обов'язковий Захист щільно прокладених кабелів у кабельній шахті ДОДАТОК Р до п.п. 6.5.3 6.5.4 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах довідковий "ЗАТВЕРДЖУЮ" Керівник підприємства прізвище та підпис « » 200 р. АКТ приймання робіт із вогнезахисту електропроводок і кабельних ліній вогнезахисним покриттям Місто « » 200 р. Виробниче приміщення кабельна споруда зазначити конкретно яка кліматичні параметри якого відповідають інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів та ТУ на вогнезахисне покриття й становлять: ? = °С; відносна вологість ; швидкість руху повітря м/с. Відповідальний керівник виконавець робіт / / підпис прізвище розбірливо « » 200 р Підготовку кабельних ліній до нанесення вогнезахисного покриття зроблено відповідно до вимог цієї Інструкції. Виконано виміри діаметрів кабелів по зовнішньому покриву за відсутності кабельних журналів . Результати вимірів подано в таблиці. Комісія у складі посади прізвища та ініціали представників замовника підрядника пожежної охорони та ін. склала цей акт про те що нею оглянуті виконані найменування організації-підрядника у період з по роботи з вогнезахисного покриття кабельних ліній дати проведення робіт позначення кабельних ліній відповідно до проектної документації у виробничому приміщенні кабельній споруді найменування помешкання кабельної споруди відповідно до проектної документації Оглядом на місці встановлено: 1. вказується чи відповідають виконані роботи вимогам інструкції 2. вказується відповідність нанесеного покриття вимогам інструкції 3. висновок комісії Комісія підписи Віддруковано екз. друкується на звороті останньої сторінки на 1 екз. більше числа представлених у комісії організацій : 1 2 екз. замовнику 3 екз. підряднику 4 екз. проектувальнику 5 екз. органу пожежної охорони. Таблиця Результати вимірів діаметрів кабелів Номер або умовне позначення кабельної лінії Діаметр кабелю dK по зовнішньому покриву Відповідальний керівник виконавець робіт підпис « » 200 р. ДОДАТОК С до п. 6.6.3 6.6.8 Інструкції щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах довідковий Журнал технічного огляду вогнезахищених кабельних ліній Дата огля-ДУ Найменування кабельної споруди Позначення кабельної лінії Зауваження про стан вогнеза-хисного покриття Посада прізвище ініціали і підписи осіб що проводили огляд Посада прізвище ім'я по батькові особи відповідальної за пожежну безпеку кабельного господарства Примітки: 1. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані й скріплені печаткою. На останній сторінці журналу повинна бути проставлена загальна кількість пронумерованих і прошнурованих сторінок. 2. Журнал підлягає збереженню протягом усього терміну експлуатації кабельної споруди. Інформаційні дані РОЗРОБЛЕНА Державним науково-дослідним проектно-вишукувальним технологіч ним інститутом з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" ВНЕСЕНА Департаментом НС та ОП Мінпаливенерго України РОЗРОБНИКИ О.О.Євменєв В.М. Стрелковський Управління НС та ОП Мінпалив- енерго України О.О. Євсеєнко В.О.Озерянко Державний департа мент пожежної безпеки МНС України ; В.П.Гончаренко В.М.Пус- товойт В.В.Косюк ДНДПВТІ "Енергоперспектива" УЗГОДЖЕНА Державним департаментом пожежної безпеки МНС України лист від 30.04.2004 №17/3/1421 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.04.2005 №139 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2010 рік ЧИННА від "21" липня 2005 року ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ