Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію

Про затвердження Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2006 року N 344 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2006 р. за N 1254/13128 Відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2005 N 437-р "Про віднесення до сфери управління Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства підприємств установ та організацій" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію що додається. 2. Начальникові Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції Ю. І. Косенку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку. 3. Визнати таким що втратив чинність наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.04.2003 N 70 "Про затвердження Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.07.2003 за N 663/7984. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. П. Бута. Віце-прем'єр-міністр України Міністр будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України   В. В. Рибак  ПОГОДЖЕНО: Голова Держпідприємництва А. Дашкевич  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2006 р. N 344 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2006 р. за N 1254/13128    Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію 1. Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція Укрдержквітнасінінспекція є органом державного контролю у квітково-декоративному насінництві та розсадництві України. 2. Укрдержквітнасінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України цим Положенням та наказами Мінбуду. 3. Основними завданнями Укрдержквітнасінінспекції є: 3.1. Організація та здійснення державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання усіх форм власності з питань дотримання ними Закону України "Про насіння і садивний матеріал" інших нормативно-правових актів у галузі квітково-декоративного насінництва та розсадництва з метою забезпечення виробництва розмноження збереження реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу поліпшення їх сортових посівних і врожайних якостей. 3.2. Сприяння суб'єктам насінництва та розсадництва у створенні державного резервного фонду насіння і садивного матеріалу з високими сортовими та посівними якостями та впровадженню у квітково-декоративне насінництво та розсадництво досягнень науки і техніки нових технологій і передового досвіду. 4. Укрдержквітнасінінспекція відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції: 4.1. Здійснює державний контроль у галузі квітково-декоративного насінництва та розсадництва за діяльністю суб'єктів насінництва та розсадництва яким надано право займатися виробництвом заготівлею обробкою розмноженням зберіганням реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин поліпшенням їх сортових посівних і врожайних якостей. 4.2. Бере участь у реалізації науково-технічної та соціально-економічної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва. 4.3. Проводить сертифікацію квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу та видає сертифікати що засвідчують сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу відповідно до порядку затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації метрології та сертифікації. 4.4. Проводить визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин і контроль за відповідністю посівних якостей документам про кондиційність насіння і садивного матеріалу. 4.5. Проводить інспектування та апробацію сортових посівів і насаджень квітково-декоративних рослин ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль. 4.6. Проводить інспектування насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин які підлягають сертифікації на всіх етапах їх виробництва. 4.7. Бере участь у розробленні державних стандартів на сортові посівні урожайні якості квітково-декоративних рослин методики визначення якостей насіння та садивного матеріалу документів про їх якість положень інструкцій та іншої нормативно-технічної документації у сфері насінництва та розсадництва. 4.8. Контролює дотримання суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів інших нормативних документів ведення документації сортових посівів і насаджень ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу правильний відбір проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу оформлення документів на сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг. 4.9. Організовує підбір кадрів навчання та підвищення кваліфікації державних інспекторів та спеціалістів з питань насіннєвого контролю у квітково-декоративному насінництві та розсадництві. 4.10. Бере участь у розробленні та виконанні державних програм озеленення та квітникарства населених пунктів України у створенні та розвитку системи зонального насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин. 4.11. Проводить експертне визначення якості насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин. 4.12. Організовує експериментальні роботи з вивчення нових методів аналізу насіння та садивного матеріалу випробування нових лабораторних приладів та їх упровадження. 4.13. Бере участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу. 4.14. При здійсненні державного контролю у квітково-декоративному насінництві взаємодіє з органами місцевої виконавчої влади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації метрології та сертифікації його територіальними органами іншими органами державного контролю в насінництві та розсадництві України Українською академією аграрних наук науково-дослідними установами і службами насіннєвого контролю інших країн. 5. У підпорядкуванні Укрдержквітнасінінспекції перебувають державні зональні квітково-декоративні інспекції. 6. Головний державний інспектор України та державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва мають право: 6.1. Контролювати додержання суб'єктами насінництва і розсадництва незалежно від форм власності методичних і технологічних вимог. 6.2. Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування оброблення і зберігання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу. 6.3. Ознайомлюватися з документацією з квітково-декоративного насінництва та розсадництва відкривати будь-яку упаковку насіння і садивного матеріалу для відбирання контрольних проб. 6.4. Давати обов'язкові для виконання суб'єктами квітково-декоративного насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення квітково-декоративного насінництва і розсадництва та визначати термін усунення виявлених порушень. 6.5. Призупиняти або забороняти реалізацію та висів будь-якого квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу якщо під час перевірки виявлено невідповідність його сортових та якісних показників нормативним документам. 6.6. Порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу в разі систематичного порушення Закону України "Про насіння і садивний матеріал" інших нормативних актів чи нормативних документів у насінництві та розсадництві. 6.7. Розглядати справи про адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням порядку й умов ведення насінництва та розсадництва і накладати адміністративні стягнення відповідно до чинного законодавства. 6.8. Виконувати інші повноваження установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва. 7. Укрдержквітнасінінспекцію очолює начальник - Головний державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва який призначається на посаду і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. 8. Головні та провідні спеціалісти Укрдержквітнасінінспекції за посадою є одночасно державними інспекторами з квітково-декоративного насінництва та розсадництва на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу". 9. Начальник Укрдержквітнасінінспекції має заступника який ним призначається та звільняється з посади в установленому законодавством порядку за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. 10. Начальник Укрдержквітнасінінспекції: 10.1. Здійснює керівництво діяльністю з контролю у квітково-декоративному насінництві та розсадництві. 10.2. Визначає організаційну структуру штатну чисельність і фонд оплати праці Укрдержквітнасінінспекції які затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. 10.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників. 10.4. Призначає на посаду і звільняє з посади начальників державних зональних квітково-декоративних інспекцій. 10.5. У межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру організовує і контролює їх виконання. 10.6. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників згідно з законодавством. 11. Укрдержквітнасінінспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету України та інших джерел фінансування не заборонених законодавством. 12. Укрдержквітнасінінспекція є юридичною особою має самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Начальник Укрдержквітнасінінспекції   Ю. І. Косенко