ДСТУ Б А.1.1-65-95

ДСТУ Б А.1.1-65-95 ССНБ. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-65-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Терміни та визначення ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ КИЇВ 1995 1 ДСТУ Б.А.1.1-65-95 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ Мінбудархітектури України 2 ВНЕСЕНО Управлінням технології механізації та енергозабезпечення Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного Комітету України у справах містобудування і архітектури N 2 від 02.02.95 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-65-95 Зміст С. 1 Галузь використання .............................. 1 2 Нормативні посилання ............................. 2 3 Основні положення ................................ 2 4 Загальні поняття ................................. 3 5 Технічне обслуговування .......................... 7 5.1 Види технічного обслуговування .................. 7 5.2 Організаційні методи технічного обслуговування .. 9 5.3 Технологічні методи технічного обслуговування ... 10 6 Ремонт ........................................... 11 6.1 Види ремонту .................................... 11 6.2 Організаційні методи ремонту .................... 13 6.3 Технологічні методи ремонту ..................... 14 7 Показники системи технічного обслуговування і ремонту ......................................... 16 Абетковий покажчик українських термінів ............. 20 Абетковий покажчик німецьких термінів ............... 22 Абетковий покажчик англійських термінів ............. 24 Абетковий покажчик французьких термінів ............. 26 Абетковий покажчик російських термінів .............. 28 ДСТУ Б А.1.1-65-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================================================== СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН Терміни та визначення СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН Термины и определения SYSTEM OF TECHNICAL MAINTENANCE AND REPAIR OF BUILDING MACHINE Terms and definitions ================================================================== Чинний від 1995-07-01 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі технічного обслуговування і ремонту будівельних машин для використання в науці техніці виробництві. 1.2. Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довід- ковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3. Даний стандарт використовують разом із ГОСТ 27.002-89. 1.4. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі під- приємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та ін- женерних товариств міністерств відомств . ================================================================= - 2 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У даному стандарті є посилання на такі документи: | ДСТУ 1.5-93 |Державна система стандартизації України. Загальні |вимоги до побудови викладу оформлення та змісту |стандартів ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 27.002-89|Надежность в технике. Основные понятия. Термины и |определения ------------------------------------------------------------------ КНД 50-011-93 |Основні положення та порядок розробки стандартів |на терміни та визначення ------------------------------------------------------------------ ГОСТ 18322-78 |Система технического обслуживания и ремонта техни- |ки 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова- ний термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значен- ня термінів що використовуються. Доповнення не можуть пору- шувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de анг- лійські en французькі fr і російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів укра- їнською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 технічна експлуатація de technischer Betrieb en technical exploitation fr exploitation technique ru техническая эксплуата- ция Комплекс заходів що Комплекс мероприятий включає технічне обслу- включающий техническое говування ремонт обслуживание ремонт транспортування та транспортирование и хра- зберігання будівельних нение строительных ма- машин шин 4.2 система технічної de System technisches експлуатації Betrieb en technical exploitation system - 3 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 fr syst[e2]me de exploita- * tion technique ru система технической эксплуатации Сукупність взаємозв'яза- Совокупность взаимосвя- них засобів технічного занных средств техничес- обслуговування ремон- кого обслуживания ре- ту зберігання та транс- монта хранения и транс- портування а також до- портирования а также до- кументації і виконавців кументации и исполните- необхідних для підтриму- лей необходимых для под- вання та відновлення держания и восстановле- працездатності та справ- ния работоспособности и ності будівельних машин исправности строитель- ных машин 4.3 технічне обслуговування de technische Wartung Нд технічний догляд en technical maintenance профілактичне fr maintenance techique обслуговування ru техническое обслуживание Нд технический надзор профилактическое обслужи- вание Комплекс періодично Комплекс периодически здійснюваних операцій проводимых операций по по підтримуванню праце- поддержанию работоспо- здатності та справності собности и исправности будівельних машин при строительных машин при їх використанні за при- их использовании по на- значенням зберіганні та значению хранению и транспортуванні транспортированию 4.4 ремонт de Reparatur en repair fr r[e2]paration * ru ремонт Комплекс операцій по Комплекс операций по відновленню працездат- восстановлнию работо- ності та справності буді- способности и исправнос- вельних машин та їх ти строительных машин и складових частин их составных частей 4.5 засоби технічного обслу- de Mittel technischer говування ремонту Wartung Reparatur en technical maintenance repair means fr moyens de maintenance technique r[e2]paration * ru средства технического обслуживания ремонта Будівлі та споруди тех- Здания и сооружения тех- нологічне обладнання нологическое оборудова- - 4 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 інструмент і оснастка ние инструмент и остнаст- які призначені для вико- ка предназначенные для нання технічного обслу- выполнения технического говування ремонту обслуживания ремонта 4.6 технічна документація de technische Dokumentation en technical documentation fr documentation technique ru техническая документация Сукупність конструктор- Совокупность конструк- ських технологічних торских технологических нормативних і ремонтно- нормативных и ремонтно- експлуатаційних доку- эксплуатационных доку- ментів які необхідні при ментов необходимых при експлуатації будівельних эксплуатации строитель- машин ных машин 4.7 метод технічного обслу- de Methode technischer говування ремонту Wartung Reparatur en technical maintenance repair method fr m[e2]thode de maintenance* technique r[e2]paration * ru метод технического обслуживания ремонта Сукупність технологіч- Совокупность конструк- них і організаційних пра- торских технологических вил виконання операцій нормативных и ремонтно- технічного обслуговуван- эксплуатационных доку- ня ремонту ментов необходимых при эксплуатации строитель- ных машин 4.8 періодичність технічного de Periodizit[a1]t technis- * обслуговування cher Wartung Reparatur ремонту en technical maintenance repair periodicity fr p[e2]riodicite de mainte- nance technique r[e2]pa-* ration ru периодичность техническо- го обслуживания ремонта Інтервал часу або нароб- Интервал времени или на- ка між двома послідовни- работка между двумя по- ми технічними обслуго- следовательными техни- вуваннями [ремонтами] ческими обслуживаниями одного виду ремонтами одного вида 4.9 цикл технічного de Zyklus technischer Wartung обслуговування en technical maintenance cycle fr cycle de maintenance - 5 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 technigue ru цикл технического обслуживания Інтервал часу або нароб- Интервал времени или на- ка протягом яких вико- работка на протяжении нуються усі встановлені которых выполняются все види технічного обслуго- установленныe виды тех- вування нического обслуживания 4.10 ремонтний цикл de Reparaturzyklus en repair cycle fr cycle de r[e2]paration * ru ремонтный цикл Інтервал часу або нароб- Интервал времени или на- ки з початку експлуатації работка с начала эксплу- машини до першого атации машины до перво- капітального ремонту го капитального ремонта або між двома послідов- или между двумя последо- ними капітальними ре- вательными капитальны- монтами ми ремонтами 4.11 міжремонтний період de Interreparaturperiode en interrepair period fr p[e2]riode de interre- * paration ru межремонтный период Інтервал часу або нароб- Интервал времени или на- ка між двома послідовни- работка между двумя по- ми ремонтами следовательными ремонта- ми 4.12 запасна частина de Ersatztruppenteil en spare part fr pi[e2]ce de rechange * ru запасная часть Нова або відновлена Новая или восстановлен- складова частина маши- ная составная часть маши- ни яка призначена для ны предназначенная для заміни такої самої спра- замeны такой же изношен- цьованої ной 5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.1 ВИДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.1.1 технічне обслуговування de technische Wartung bei при використанні der Verwertung Verwah- зберіганні rung Transportiere транспортуванні en technical maintenance - 6 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 on use storage fr maintenance technique [a4] mise en oeuvre d[e2]p[o3]t * transportation ru техническое обслуживание при использовании хране- нии транспортировании Технічне обслуговування Техническое обслужива- при підготовці в процесі ние при подготовке в про- та після використання за цессе и после использова- призначенням [зберіган- ния по назначению хране- ня] [транспортування] ния транспортирования 5.1.2 періодичне технічне de periodische technische обслуговування Wartung en periodical technical maintenance fr maintenance technique p[e2]riodique * ru периодическое техническое обслуживание Технічне обслуговуван- Техническое обслужива- ня яке виконується через ние которое выполняется певні значення наробки через опрделенные значе- або інтервали часу ния наработки или интер- ГОСТ 18322-78 валы времени ГОСТ 18322-78 5.1.3 сезонне технічне обслуго- de technische Saisonwartung вування en season technical maintenance fr maintenance technique de saison ru сезонное техническое обсллуживание Технічне обслуговуван- Техническое обслужива- ня яке виконується при ние выполняемое при под- підготовці машини до ви- готовке машин к исполь- користання в осінньо- зованию в осенне-зимний зимовий або весняно- или весенне-летний літній періоди периоды 5.1.4 планове технічне de planm[a1][s]ige tech- * обслуговування nische Wartung en planned technical maintenance fr maintenance technique planifi[e2] * ru плановое техническое обслуживание Технічне обслуговуван- Техническое обслужива- ня що виконується згід- ние проводимое по зара- но із заздалегідь розроб- нее разработанному плану - 7 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 леним планом з ураху- с учетом требований тех- ванням вимог технічної нической документации документації 5.1.5 номерне технічне de numerierte technische обслуговування Wartung en numeral technical maintenance fr maintenance technique de numero ru номерное техничееское обслуживание Технічне обслуговуван- Техническое обслужива- ня якому наданий пев- ние которому присвоен ний порядковий номер в определенный порядко- залежності від обсягу ро- вый номер в зависимости біт які виконуються і от обьема выполняемых передбачені технічною работ предусмотренных документацією технической документацией 5.2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.2.1 централізований метод de zentralisierte Methode технічного обслугову- technisher Wartung вання en technical maintenance centralized method fr m[e2]thode centralise de * maintenance technique ru централизованный метод технического обслуживания Метод виконання техніч- Метод выполнения техни- ного обслуговування під- ческого обслуживания розділом або організа- подразделением или орга- цією що спеціалізуються низацией специализирую- на операціях технічного щимися на операциях тех- обслуговування нического обслуживания 5.2.2 децентралізований метод de dezentralisierte Methode технічного обслугову- technisher Wartung вання en technical maintenance decentralized method fr m[e2]thode decentralise * de maintenance technique ru децентрализованный метод технического обслуживания Метод виконання техніч- Метод выполнения техни- ного обслуговування пер- ческого обслуживания соналом декількох під- персоналом нескольких розділів організацій або подразделений организа- екіпажем машини ций или экипажем машины 5.2.3 фірмовий метод технічно- de Firmenmethode technisher - 8 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 го обслуговування Wartung en technical maintenance firm method fr m[e2]thode commerciale * de maintenance technique ru фирменный метод техниче- ского обслуживания Метод виконання техніч- Метод выполнения техни- ного обслуговування під- ческого обслуживания приємством-виготовлю- предприятием-изготовите- вачем його філіями сер- лем его филиалами сер- вісними пунктами висными пунктами 5.3 ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 5.3.1 потоковий метод тех- de Flie[s]verfahren tech- * нічного обслуговування nisher Wartung en technical maintenance straight-line flow method fr m[e2]thode du travail * [a4] la chaince de main- * tenance technique ru поточный метод техничес- кого обслуживания Метод виконання техніч- Метод выполнения техни- ного обслуговування на ческого обслуживания на спеціалізованих постах з специализированных по- певною технологічною стах с определенной техно- послідовністю та ритмом логической последователь- ностью и ритмом 5.3.2 індивідуальний метод de individuele Methode технічного обслугову- technisher Wartung вання en individual technical method fr m[e2]thode individuel * de maintenance technique ru индивидуальный метод технического обслуживания Метод виконання техніч- Метод выполнeния техни- ного обслуговування на ческого обслуживания на універсальних постах универсальных постах или або універсальними лан- универсальными звеньями ками за допомогою пере- с помощью передвижных сувних майстерень мастерских - 9 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 6 РЕМОНТ 6.1 ВИДИ РЕМОНТУ 6.1.1 капітальний ремонт de General[u1]berholung * en general repair fr r[e2]paration grosse * ru капитальный ремонт Ремонт який виконуєть- Ремонт выполняемый для ся для відновлення справ- восстановления исправ- ності та повного чи ности и полного или близ- близького до повного ре- кого к полному ресурса сурсу машини шляхом за- машины путем замены міни або відновлення или восстановления лю- будь-яких її частин бых ее частей включая ба- включаючи базові зовые 6.1.2 поточний ремонт de Instandsetzung en routine repair fr r[e2]paration courante* ru текущий ремонт Ремонт який виконуєть- Ремонт который выполня- ся для забезпечення ется для обеспчения рабо- працездатності машини тоспособности машины шляхом заміни або від- путем замены или вос- новлення окремих її скла- становления отдельных ее дових частин составных частей 6.1.3 плановий ремонт de planm[a1][s]ige * Reparatur en planned repair fr reparation planifi[e2] * ru плановый ремонт Ремонт який виконуєть- Ремонт выполняемый по ся за заздалегідь розроб- заранее разработанному леним планом з ураху- плану с учетом требова- ванням вимог технічної ний технической докумен- документації тации 6.1.4 позаплановий ремонт de unplanm[a1][s]ige * Reparatur en unplanned repair fr reparation inplanifi[e2] * ru неплановый ремонт Ремонт який не передба- Ремонт не предусмотрен- чений заздалегідь роз- ный заранее разработан- робленим планом і вико- ным планом и выполняе- нується для усунення від- мый для устранения отка- казів чи несправностей зов или неисправностей машини машины - 10 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 6.1.5 регламентований ремонт de reglementliche Reparatur en regular repair fr r[e2]paration de regle- * ment ru регламентированный ремонт Ремонт який виконуєть- Ремонт который выполня- ся з періодичністю та в ется с периодичностью и в обсязі що встановлені обьеме установленными технічною документа- технической документаци- цією незалежно від тех- ей независимо от техничес- нічного стану машини кого состояния машины 6.1.6 ремонт за технічним de Reparatur durch technischer станом Zustand en repair according to tech- nical conditions fr r[e2]paration selon le * situation technique ru ремонт по техническому состоянию Ремонт обсяг і початок Ремонт обьем и начало якого визначаються тех- которого определяются нічним станом машини техническим состоянием машины 6.2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ 6.2.1 метод ремонту спеціалізо- de Methode der Reparatur ваною організацією spezialisierte Organisa- підприємством tion Unternehmen en repair method by specia- lized organization enterprise fr m[e2]thode de r[e2]para- * tion [a4] organisation sp[e2]cialis[e2] * [entreprise] ru метод ремонта специализи- рованной организацией предприятием Метод виконання ремон- Метод выполнения ремон- ту організацією підпри- та организацией предпри- ємством яка спеціалізо- ятием специализирован- вана на операціях ремон- ной на операциях ремонта ту 6.2.2 метод ремонту de Methode der Reparatur експлуатаційною Betriebsorganisation організацією en repair method by user organization fr m[e2]thode de r[e2]para- * tion [a4] organisation * - 11 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 exploit[e2] * ru метод ремонта эксплуата- ционной организацией Метод виконання ремон- Метод выполнения ремон- ту підрозділом експлуата- та подразделением эксплу- ційної організації який атационной организации спеціалізований на опера- специализированным на ціях ремонту операциях ремонта 6.2.3 фірмовий метод ремонту de Firmenmethode der Reparatur en repair firm method fr m[e2]thode commercial[e2]* de r[e2]paration * ru фирменный метод ремонта Метод виконання ремон- Метод выполнения ремон- ту підприємством-виго- та предприятием-изгото- товлювачем його філія- вителем его филиалами ми відділеннями отделениями 6.3 ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ РЕМОНТУ 6.3.1 знеособлений метод de entpers[o1]nlichte * Methode der Reparatur en depersonal repair method fr m[e2]thode d[e2]po * uill[e2] de personna- * lit[e2] * de r[e2]paration * ru обезличенный метод Метод ремонту при яко- Метод ремонта при кото- му складові частини ма- ром составные части ре- шини що ремонтується монтируемой машины знеособлюються і мо- обезличиваются и могут жуть бути встановлені быть после восстановле- після відновлення на ін- ния установлены на дру- шу машину гую машину 6.3.2 незнеособлений метод de unentpers[o1]nlichte * Methode der Reparatur en indepersonal repair method fr m[e2]thode ind[e2]po- * uille de personnalit[e2] * de r[e2]paration * ru необезличенный метод Метод ремонту при яко- Метод ремонта при кото- му складові частини піс- ром составные части пос- ля відновлення встанов- ле восстановления уста- люються на машину з навливаются на машину с якої вони були зняті которой они сняты - 12 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 6.3.3 агрегатний метод de Aggregatmethode der ремонту Reparatur en unital repair method fr m[e2]thode d'agregat de * r[e2]paration * ru агрегатный метод ремонта Метод ремонту при яко- Метод ремонта при кото- му несправні складові ром неисправные состав- частини замінюються но- ные части заменяются но- вими або заздалегідь від- выми или заранее отре- ремонтованими ГОСТ монтированными ГОСТ 18322-78 18322-78 6.3.4 метод ремонту періодич- de Methode der Reparatur ною заміною ремонтних mittels periodische комплектів Auswechselns der Repara- tursatz en repair method by periodi- cal change of repair sets fr m[e2]thode de r[e2]para- * tion [a4] remplacement * p[e2]riodique ensemble de* r[e2]paration * ru метод ремонта периодичес- кой заменой ремонтных комплектов Метод ремонту при яко- Метод ремонта при кото- му провадиться заміна ром производится замена ремонтного комплекту ремонтного комплекта со- що складається з декіль- стоящего из нескольких кох складальних оди- сборочных еединиц и дета- ниць і деталей з однако- лей с одинаковыми или вими або близькими близкими сроками служ- строками служби бы 6.3.5 потоковий метод ремонту de Flie[s]verfahren der * Reparatur en repair straight-line flow method fr m[e2]thode du travail * [a4] la chaine de r[e2]- * par[a4]tion * ru поточный метод ремонта Метод ремонту який ви- Метод ремонта выполняе- конується на спеціалізо- мый на специализирован- ваних постах з певною ных постах с определен- технологічною послідов- ной технологической по- ністю та ритмом следовательностью и рит- мом - 13 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 7 ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ- ВАННЯ І РЕМОНТУ 7.1 тривалість технічного de Dauer technischer Wartung обслуговування Reparatur ремонту en technical maintenance repair duration fr dur[e2]e de maintenance * technique r[e2]paration * ru продолжительность техни- ческого обслуживания ремонта Календарний час прове- Календарное время прове- дення одного технічного дения одного техническо- обслуговування го обслуживания ремонту даного виду ремонта данного вида 7.2 трудомісткість de Arbeitsaufwand technische технічного Wartung Reparatur обслуговування en technical maintenance ремонту repair manhours fr homme-heures de maintenance technique r[e2]paration * ru трудоемкость технического обслуживания ремонта Витрати праці на прове- Затраты труда на проведе- дення одного технічного ние одного технического обслуговування обслуживания ремонта [ремонту] даного виду данного вида 7.3 вартість технічного de Wert technische Wartung обслуговування Reparatur ремонту en technical maintenance repair cost fr valeur de maintenance technique r[e2]para- * tion ru стоимость технического обслуживания ремонта Вартість одного техніч- Стоимость одного техни- ного обслуговування ческого обслуживания ре- ремонту даного виду монта данного вида 7.4 коефіцієнт готовності de Koeffizient der Bereits- chaft en availability coefficient fr coefficient de empres- sement ru коэффициент готовности Імовірність того що ма- Вероятность того что ма- шина виявиться у праце- шина окажется в работо- здатному стані у довіль- способном состоянии в - 14 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 ний момент часу ГОСТ произвольный момент вре- 27.002-89 мени ГОСТ 27.002-89 7.5 коефіцієнт оперативної de Koeffizient operative готовності Bereitschaft en operative availability coefficient fr coefficient de empresse- ment d'operation ru коэффициент оперативной готовности Імовірність того що ма- Вероятность того что ма- шина виявиться у праце- шина окажется в работо- здатному стані у довіль- способном состоянии в ний момент часу і почи- произвольный момент вре- наючи з цього моменту мени и начиная с этого буде працювати безвід- момента будет работать мовно протягом даного безотказно в течении за- інтервалу часу ГОСТ данного интервала вре- 277.002-89 мени ГОСТ 27.002-89 7.6 коефіцієнт технічного de Koeffizient technishe використання Verwertung en technical use coefficient fr coefficient de mise en oeuvre technique ru коэффициент технического использования Відношення математич- Отношение математичес- ного очікування сумарно- кого ожидания суммарно- го часу перебування ма- го времени пребывания шини у працездатному машины в работоспособ- стані за деякий період ном состоянии за некото- експлуатації до матема- рый период эксплуатации тичного очікування сума- к математическому ожида- рного часу перебування нию суммарного времени машини у працездатно- пребывания машины в ра- му стані і простоїв що ботоспособном состоянии обумовлені технічним об- и простоев обусловлен- слуговуванням та ремон- ных техническим обслужи- том за той самий період ванием и ремонтом за тот ГОСТ 27.002-89 же период ГОСТ 27.002- 89 7.7 готовність парку машин de Bereitschaft maschineller park en machine fleet readiness fr empressement de parc machinisme ru готовность парка машин Відношення числа праце- Отношение числа работо- здатних машин до загаль- способных машин к обще- ного числа машин у пар- му числу машин в парке на ку на даний момент часу данный момент времени - 15 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 Абетковий покажчик українських термінів вартість технічного обслуговування ремонту ............ 7.3 готовність парку машин .................................. 7.7 документація технічна ................................... 4.6 эксплуатація технічна ................................... 4.1 засоби технічного обслуговування ремонту ............... 4.5 коефіцієнт готовності ................................... 7.4 коефіцієнт оперативної готовності ....................... 7.5 коефіцієнт технічного використання ...................... 7.6 метод ремонту агрегатний ................................ 6.3.3 метод ремонту знеособлений .............................. 6.3.1 метод ремонту експлуатаційною організацією .............. 6.2.2 метод ремонту незнеособлений ............................ 6.3.2 метод ремонту періодичною заміною ремонтних комплектів .............................................. 6.3.4 метод ремонту потоковий ................................. 6.3.4 метод ремонту спеціалізованою організацією підприємством ......................................... 6.2.1 метод ремонту фірмовий .................................. 6.2.3 метод технічного обслуговування ремонту ............... 4.7 метод технічного обслуговування децентралізований ....... 5.2.2 метод технічного обслуговування індивідуальний .......... 5.3.2 метод технічного обслуговування потоковий ............... 5.3.1 метод технічного обслуговування фірмовий ................ 5.2.3 метод технічного обслуговування централізований ......... 5.2.1 міжремонтний період ..................................... 4.11 обслуговування технічне ................................. 4.3 обслуговування технічне номерне ......................... 5.1.5 обслуговування технічне періодичне ...................... 5.1.2 обслуговування технічне планове ......................... 5.1.4 обслуговування технічне при використанні зберіганні транспортуванні ......................... 5.1.1 обслуговування технічне сезонне ......................... 5.1.3 періодичність технічного обслуговування ................. 4.8 ремонт .................................................. 4.4 ремонт капітальний ...................................... 6.1.1 ремонт позаплановий ..................................... 6.1.4 ремонт плановий ......................................... 6.1.3 ремонт за технічним станом .............................. 6.1.6 ремонт поточний ......................................... 6.1.2 ремонт регламентований .................................. 6.1.5 система технічної експлуатації .......................... 4.2 тривалість технічного обслуговування ремонту ........... 7.1 трудомісткість технічного обслуговування ремонту ...... 7.2 частина запасна ......................................... 4.12 цикл ремонтний .......................................... 4.10 цикл технічного обслуговування .......................... 4.9 - 16 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 Абетковий покажчик німецьких термінів Aggregatmethode der Reparatur ........................... 6.3.3 Arbeitsaufwand technische Wartung Reparatur ........... 7.2 Bereitschaft maschineller park .......................... 7.7 Dauer technischer Wartung Reparatur ................. 7.1 dezentralisierte Methode technisher ..................... 5.2.2 entpers[o1]nlichte Methode der Reparatur ................ 6.3.1 * Ersatztruppenteil ....................................... 4.12 Firmenmethode der Reparatur ............................. 6.2.3 Firmenmethode technisher Wartung ........................ 5.2.3 Flie[s]verfahren der Reparatur .......................... 6.3.5 * Flie[s]verfahren technisher Wartung ..................... 5.3.1 * General[u1]berholung .................................... 6.1.1 * individuele Methode technisher Wartung .................. 5.3.2 Instandsetzung .......................................... 6.1.2 Interreparaturperiode ................................... 4.11 Koeffizient der Bereitschaft ............................ 7.4 Koeffizient operative Bereitschaft ...................... 7.5 Koeffizient technishe Verwertung ........................ 7.6 Methode der Reparatur Betriebsorganisation .............. 6.2.2 Methode der Reparatur mittels periodische Auswechselns der Reparatursatz ....................................... 6.3.4 Methode der Reparatur spezialisierte Organisation Unternehmen ........................................... 6.2.1 Methode technischer Wartung Reparatur ................. 4.7 Mittel technischer Wartung Reparatur .................. 4.5 numerierte technische Wartunge .......................... 5.1.5 рeriodische technische Wartung .......................... 5.1.2 Periodizit[a1]t technischer Wartung ..................... 4.8 * planm[a1][s]ige Reparatur ............................... 6.1.3 * planm[a1][s]ige technische Wartung ...................... 5.1.4 * reglementliche Reparatur ................................ 6.1.5 Reparatur ............................................... 4.4 Reparatur durch technischer Zustand ..................... 6.1.6 Reparaturzyklus ......................................... 4.10 System technisches Betrieb .............................. 4.2 technische Dokumentation ................................ 4.6 technischer Betrieb ..................................... 4.1 technische Saisonwartung ................................ 5.1.3 technische Wartung ...................................... 4.3 technische Wartung bei der Verwertung Verwahrung Tansportiere .......................................... 5.1.1 Vnentpers[o1]nlichte Methode der Reparatur .............. 6.3.2 * Vnplanm[a1][s]ige Reparatur ............................. 6.1.4 * Wert technische Wartung Reparatur ..................... 7.3 zentralisierte Methode technisher Wartung ............... 5.2.1 Zyklus technischer Wartung .............................. 4.9 - 17 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 Абетковий покажчик англійських термінів availability coefficient ............................... 7.4 depersonal repair method ............................... 6.3.1 general repair ......................................... 6.1.1 indepersonal repair method ............................. 6.3.2 individual technical method ............................ 5.3.2 interrepair period ..................................... 4.11 machine fleet readiness ................................ 7.7 numeral technical maintenance .......................... 5.1.5 operative availability coefficient ..................... 7.5 periodical technical maintenance ....................... 5.1.2 planned repair ......................................... 6.1.3 planned technical maintenance .......................... 5.1.4 regular repair ......................................... 6.1.5 repair.................................................. 4.4 repair according to technical conditions................ 6.1.6 repair cycle............................................ 4.10 repair firm method...................................... 6.2.3 repair method by periodical change of repair sets....... 6.3.4 repair method by specialized organization enterprise ........................................... 6.2.1 repair method by user organization ..................... 6.2.2 repair straight-line flow method ....................... 6.3.5 routine repair ......................................... 6.1.2 season technical maintenance ........................... 5.1.5 spare part ............................................. 4.12 technical exploitation ................................. 4.1 technical exploitation system .......................... 4.2 technical documentation ................................ 4.6 technical maintenance .................................. 4.3 technical maintenance centralized method ............... 5.2.1 technical maintenance cycle ............................ 4.9 technical maintenance decentralized method ............. 5.2.2 technical maintenance firm method ...................... 5.2.3 technical maintenance on use storage transportation . 5.1.1 technical maintenance repair cost .................... 7.3 technical maintenance repair duration ................ 7.1 technical maintenance repair means ................... 4.5 technical maintenance repair method .................. 4.7 technical maintenance repair periodicity ............. 4.8 technical maintenance repair man-hours ............... 7.2 technical maintenance straight-line flow method ........ 5.3.1 technical use coefficient .............................. 7.6 unital repair method ................................... 6.3.3 unplanned repair ....................................... 6.1.4 - 18 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 Абетковий покажчик французьких термінів coefficient de empressement ............................. 7.4 coefficient de empressement d'operation ................. 7.5 coefficient de mise en oeuvre technique ................. 7.6 cycle de maintenance technigue .......................... 4.9 cycle de r[e2]paration .................................. 4.10 * duree de maintenance technique r[e2]paration .......... 7.1 * documentation technique ................................. 4.6 empressement de pare machinisme ......................... 7.7 exploitation technique .................................. 4.1 homme-heures de maintenance technique r[e2]pation ..... 7.2 * maintenance techique .................................... 4.3 maintenance technique [a4] mise en oeuvre * d[e2]p[o1]t transportation ......................... 5.1.1 * maintenance technique de numero ......................... 5.1.5 maintenance technique de saison ......................... 5.1.3 maintenance technique p[e2]riodique ..................... 5.1.2 * maintenance technique planifie .......................... 5.1.4 * methode centralise de maintenance technique ............. 5.2.1 * methode commerciale de maintenance technique ............ 5.2.3 * m[e2]thode commercial[e2] de r[e2]paration .............. 6.2.3 * m[e2]thode d'agregat de r[e2]paration ................... 6.3.3 * m[e2]thode decentralise de maintenance technique ........ 5.2.2 * m[e2]thode d[e2]pouill[e2] de personnalit[e2] de * r[e2]paration ........................................... 6.3.1 * m[e2]thode de maintenance technique r[e2]paration ..... 4.7 * m[e2]thode de r[e2]paration [a4] organisation * exploit[e2] ............................................. 6.2.2 * m[e2]thode de r[e2]paration [a4] organisation * sp[e2]cialis[e2] entreprise ........................... 6.2.1 * m[e2]thode de r[e2]paration [a4] remplacement * p[e2]riodique ensemble de r[e2]paration ................. 6.3.4 * m[e2]thode du travail [a4] la chaince de maintenance * technique ............................................... 5.3.1 m[e2]thode du travail a la chaine de r[e2]paration ...... 6.3.5 * m[e2]thode ind[e2]pouille de personnalit[e2] de * r[e2]paration ........................................... 6.3.2 * m[e2]thode individuel de maintenance technique .......... 5.3.2 * moyens de maintenance technique r[e2]paration ......... 4.5 * p[e2]riode de interreparation ........................... 4.11 * p[e2]riodicite de maintenance technique r[e2]paration . 4.8 * pi[e2]ce de rechange .................................... 4.12 * r[e2]paration ........................................... 4.4 * r[e2]paration courante .................................. 6.1.2 * r[e2]paration de reglement .............................. 6.1.5 * r[e2]paration grosse .................................... 6.1.1 * r[e2]paration inplanifi[e2] ............................. 6.1.4 * r[e2]paration planifi[e2] ............................... 6.1.3 * r[e2]paration selon le situation technique .............. 6.1.6 * syst[e2]me de exploitation technique .................... 4.2 * valeur de maintenance technique r[e2]paration ......... 7.3 * - 19 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 Абетковий покажчик російських термінів готовность парка машин .................................. 7.7 документация техническая ................................ 4.6 коэффициент готовности .................................. 7.4 коэффициент оперативной готовности ...................... 7.5 коэффициент технического использования .................. 7.6 межремонтный период ..................................... 4.11 метод ремонта агрегатный ................................ 6.3.3 метод ремонта необезличенный ............................ 6.3.2 метод ремонта обезличенный .............................. 6.3.1 метод ремонта периодической заменой ремонтных комплектов .............................................. 6.3.4 метод ремонта поточный .................................. 6.3.5 метод ремонта специализированной организацией предприятием .......................................... 6.2.1 метод ремонта фирменный ................................. 6.2.3 метод ремонта эксплуатационной организацией ............. 6.2.2 метод технического обслуживания ремонта ............... 4.7 метод технического обслуживания децентрализованный ...... 5.2.2 метод технического обслуживания индивидуальный .......... 5.3.2 метод технического обслуживания поточный ................ 5.3.1 метод технического обслуживания фирменный ............... 5.2.3 метод технического обслуживания централизованный ........ 5.2.1 обслуживание техническое ................................ 4.3 обслуживание техническое номерное ....................... 5.1.5 обслуживание техническое периодическое .................. 5.1.2 обслуживание техническое плановое ....................... 5.1.4 обслуживание техническое при использовании хранении транспортировании ......................... 5.1.1 обсллуживание техническое сезонное ...................... 5.1.3 периодичность технического обслуживания ................. 4.8 продолжительность технического обслуживания ремонта ... 7.1 ремонт .................................................. 4.4 ремонт капитальный ...................................... 6.1.1 ремонт неплановый ....................................... 6.1.4 ремонт плановый ......................................... 6.1.3 ремонт по техническому состоянию ........................ 6.1.6 ремонт регламентированный ............................... 6.1.5 ремонт текущий .......................................... 6.1.2 система технической эксплуатации ........................ 4.2 средства технического обслуживания ремонта ............ 4.5 стоимость технического обслуживания ремонта ........... 7.3 трудоемкость технического обслуживания ремонта ........ 7.2 часть запасная .......................................... 4.12 цикл ремонтный .......................................... 4.10 цикл технического обслуживания .......................... 4.9 эксплуатация техническая ................................ 4.1 - 20 - ДСТУ Б А.1.1-65-95 УДК 621.00.4 ГОО Ключові слова: технічна експлуатація капітальний ремонт технічне обслуговування метод ремонту Примітка. * - дійсні зображення символів взятих у квадратні дужки наведені в таб- лиці відповідності символів.