Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

редакцiя вiд 15.12.2005 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1446 ПОЛОЖЕННЯ про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки 1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки далі - Інспекція є урядовим органом державного управління що діє у складі МНС і йому підпорядковується. 2. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією України законами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України наказами МНС та цим Положенням. 3. Основними завданнями Інспекції є: здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру цивільної оборони; державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб. 4. Відповідно до покладених завдань Інспекція: у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру цивільної оборони і діяльності аварійно-рятувальних служб; здійснює контроль за організацією виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями незалежно від форми власності; перевіряє стан готовності органів управління цивільної оборони до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; організовує та проводить перевірки виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями незалежно від форми власності; узагальнює практику застосування законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру цивільної оборони та діяльності аварійно-рятувальних служб розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд МНС; забезпечує контроль за нагромадженням збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків центральними і місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами та організаціями; здійснює державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб; перевіряє планування та готовність до виконання заходів щодо організованої евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; здійснює контроль за додержанням вимог будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного захисту та цивільної оборони; перевіряє наявність і утримання у готовності на об'єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працюючого персоналу цих об'єктів і населення яке проживає у зонах можливого ураження; перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням у разі виникнення надзвичайної ситуації засобів колективного та індивідуального захисту населення майна цивільної оборони їх утримання та ведення обліку; здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у сферах нагляд за якими покладається на неї; проводить вибіркові перевірки підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на підприємствах в установах та організаціях; бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження невиконання заходів щодо запобігання аваріям катастрофам та стихійному лиху оцінці дій органів управління сил і засобів під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; разом з органами що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері перевіряє умови зберігання знешкодження утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів що містять такі речовини; узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і подає її до органів управління вищого рівня та інших заінтересованих організацій; розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру удосконалення системи цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних територіях органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форми власності; надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктів підвищеної небезпеки аварійно-рятувальних служб з питань цивільного захисту для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством; забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці контроль за її збереженням; бере участь у міжнародному співробітництві з питань що належать до її компетенції; виконує інші функції відповідно до законодавства. 5. Інспекція має право: залучати до перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування фахівців науково-дослідних дослідно-конструкторських та проектних установ представників громадських організацій за погодженням з їх керівниками ; перевіряти стан готовності органів управління цивільної оборони до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій інформацію необхідну для виконання покладених на неї завдань; скликати в установленому порядку наради з питань що належать до її компетенції. Інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру. 6. Керівництво Інспекцією здійснює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і є Головним державним інспектором України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. Начальник Інспекції є членом колегії МНС. 7. Начальник Інспекції має трьох заступників у тому числі одного першого які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи погодженим з начальником Інспекції. Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Інспекції. 8. Начальник Інспекції: здійснює керівництво діяльністю Інспекції несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на неї завдань; Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 1197 від 15.12.2005 призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції крім своїх заступників; визначає ступінь відповідальності заступників начальника Інспекції та керівників її структурних підрозділів; притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції крім своїх заступників; підписує накази Інспекції видані у межах її компетенції організовує перевірку їх виконання; погоджує штатний розпис та плани роботи територіальних інспекцій; забезпечує організаційне і методичне керівництво територіальними інспекціями цивільного захисту і техногенної безпеки; організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів Інспекції; затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції; здійснює інші повноваження передбачені законодавством і цим Положенням. 9. Заступники начальника Інспекції є заступниками Головного державного інспектора України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. Старшими державними інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки є начальники структурних підрозділів Інспекції їх заступники та начальники територіальних інспекцій цивільного захисту і техногенної безпеки. Державними інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки є головні і провідні спеціалісти Інспекції та її підрозділів. Начальники відділів управлінь з надзвичайних ситуацій у районах і містах є інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки на відповідних територіях. 10. Інспекція для виконання покладених на неї завдань може за погодженням з МНС утворювати територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки у межах чисельності працівників Інспекції. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних інспекцій здійснюється Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Пункт 10 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 від 17.07.2003 N 1197 від 15.12.2005 11. Інспекція виконує покладені на неї завдання безпосередньо та через територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки у взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органами що здійснюють державний нагляд. Пункт 11 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 831 від 14.06.2002 12. В Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника його заступників та керівників структурних підрозділів Інспекції. Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції. 13. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у межах граничної чисельності працівників центрального апарату цього Міністерства затвердженої Кабінетом Міністрів України. Пункт 13 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 14. Структуру Інспекції за поданням начальника Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Пункт 14 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 15. Штатний розпис кошторис доходів і видатків Інспекції затверджує її начальник за погодженням з МНС та Мінфіном. Пункт 15 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 16. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів передбачених МНС. 17. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого зразка. 18. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України. 19. Інспекція є юридичною особою має самостійний баланс реєстраційні рахунки в Державному казначействі печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки Із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 831 від 14.06.2002 N 1106 від 17.07.2003 N 1197 від 15.12.2005 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки що додається. Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 33