Порядок видачі санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту

Затверджено Постановою головного державного санітарного лікаря України від 19.05.2008 р. № 11 Порядок видачі санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами призначеними для експорту 1. Порядок видачі санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами призначеними для експорту далі - Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів". 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні наведеному у Законі України „Про безпечність та якість харчових продуктів”. 3. Дія цього Порядку поширюється на осіб які мають експлуатаційний дозвіл на потужності об`єкти з виробництва харчових продуктів та мають намір здійснювати експорт харчових продуктів підконтрольних санітарній службі до країн призначення які мають особливі вимоги до потужностей об`єктів процесів виробництва умов зберігання транспортування або інші подібні вимоги а також внесені до реєстру затверджених експортних потужностей об’єктів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 712 „Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей об'єктів з виробництва переробки або реалізації харчових продуктів” та Наказу МОЗ України від 24.01.2008 №25 "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей об`єктів та їх операторів" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2008 року за № 87/14778. 4. Санітарні сертифікати на вантажі з харчовими продуктами призначеними для експорту далі - Сертифікат видаються лише на продукцію що вироблена на затверджених експортних потужностях об'єктах зареєстрованих у встановленому порядку. 5. Сертифікат видається установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби за формою що додається. 6. Сертифікат повинен бути надрукованим мати номер та відповідати зразку сертифіката відповідних міжнародних організацій або вимогам країни імпортера щодо його форми та змісту. 7. У Сертифікаті зазначаються: - ідентифікаційний номер та дата його видачі - тип назва кількість харчового продукту -  номер партії та дата виготовлення - поштова та юридична адреса телефон ідентифікаційний код або номер оператора потужності - назва і контактна інформація імпортера або вантажоотримувача - назва і контактна інформація експортера або відправника вантажу - країна-відправник країна-отримувач умови транспортування включаючи температуру зберігання. 8. На вимогу країни-отримувача зазначаються відповідність продукту вимогам санітарних заходів щодо виробництва або переробки статус інформація про ліцензії персональний контрольний реєстраційний номер потужності об`єкта протоколи досліджень проб харчових продуктів тощо потужності що виробляє обробляє транспортує та/або запаковує товар посилання на двосторонні/багатосторонні угоди що мають відношення до харчового продукту. 9. Сертифікат має містити прізвище ім`я по-батькові посаду та підпис посадової особи державної санітарно-епідеміологічної служби яка його видає та засвідчується офіційною печаткою. 10.  Сертифікат може містити інформацію про відповідні вимоги до перевезення та завантажувально-розвантажувальних операцій включаючи підтримання необхідних температурних параметрів. 11. Виданий Сертифікат обліковується у журналі обліку Санітарних сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами призначеними для експорту який повинен бути пронумерований прошнурований із зазначенням ідентифікаційного номеру та дати видачі Сертифікату типу назви кількості харчового продукту номеру партії та дати виготовлення поштової та юридичної адреси телефону ідентифікаційного коду або номеру оператора потужності назви і контактної інформації імпортера або вантажоотримувача назви і контактної інформації експортера або відправника вантажу країну-відправника країну-отримувача умов транспортування включаючи температуру зберігання. 12. Один екземпляр оригінал Сертифікату на кольоровому бланку видається експортеру або відправнику другий копія – зберігається в установі та/або закладі державної санітарно-епідеміологічної служби. Інші копії можуть бути офіційно напечатаними копіями або ксерокопіями про що зазначається на кожному конкретному Сертифікаті. 13. Сертифікат не може містити пропусків крім тих що вимагаються текстом сертифікату. 14. Пункти 11-13 форми Сертифіката у випадку коли їх заповнення не вимагається мають бути викреслені  за допомогою прочерку таким чином щоб не залишилось вільного місця у графі. 15. Будь – які зміни у Сертифікаті мають бути підписані посадовою особою яка видала сертифікат та пропечатані офіційною печаткою. Додаток МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ найменування установи та/або закладу державної санітарно-епідеміологічної служби САНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ на вантажі з харчовими продуктами призначеними для експорту               №                                                          від 200      р. 1. тип харчового продукту nature of the food 2. назва харчового продукту name of the food 3. кількість quantity in the appropriate units 4. номер партії та/або дата маркування lot identifier or date coding 5. поштова та юридична адреса телефон ідентифікаційний код або номер оператора потужності   identity and as appropriate the location of the production establishment 6. назва і контактна інформація імпортера або вантажоотримувача name and contact details of the importer or consignee 7. назва і контактна інформація експортера або відправника вантажу name and contact details of the exporter or consignor 8. країна-відправник country of dispatch 9. країна-отримувач country of destination 10. умови транспортування включаючи температуру зберігання   relevant transport and handling requirements including appropriate temperature controls Засвідчую придатність харчового продукту до споживання людиною                                                                      М.П.                                    підпис                ініціали та прізвище Сторінка 1 із 2  пункти 11 – 13 підлягають заповненню на вимогу країни-отримувача. 11. відповідність продукту вимогам щодо виробництва або переробки product conformity with particular production or processing requirements 12. статус організації інформація про ліцензії персональний контрольний реєстраційний номер потужності об`єкта протоколи досліджень проб харчових продуктів яка виробляє обробляє та/або запаковує товар the status e.g. licensing details personal tracking registration number of power object protocols of researches of tests of food products   processing and/or packaging establishment in the exporting country 13. посилання на будь-які двосторонні/багатосторонні угоди що мають відношення до продукту reference to any associated bilateral/multilateral agreement Засвідчую придатність харчового продукту до споживання людиною                                                                                                                                                                                                                           підпис               ініціали та прізвище      М.П.