Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру

 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 квітня 2007 р. N 44 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2007 р. за N 397/13664  Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення далі - КпАП та статті 11 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" установлює єдиний порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру далі - протокол оформлення та зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення і порядок їх обліку вповноваженими на те особами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва далі - Держпідприємництво його представництв в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі далі - представництва . 1.2. Перелік уповноважених осіб Держпідприємництва представництва далі - уповноважені особи наділених повноваженнями складати протоколи оформлювати та зберігати матеріали про адміністративні правопорушення і вести їх облік визначається наказом голови Держпідприємництва щодо вповноважених осіб центрального апарату Держпідприємництва та голови відповідного представництва щодо вповноважених осіб представництва . 1.3. Посадовими особами дозвільних органів щодо яких складаються протоколи є: - керівники дозвільних органів їх відповідні заступники ; - керівники відповідних структурних підрозділів дозвільних органів та спеціалісти цих підрозділів які згідно із своїми посадовими функціональними обов'язками посадовими інструкціями безпосередньо провадять певні дії пов'язані з видачею суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру. 1.4. При вирішенні питання про складання протоколу щодо посадової особи дозвільного органу адміністратора далі - посадові особи яка -ий притягається до адміністративної відповідальності установлюється: - наявність у діях посадової особи складу правопорушення; - чи притягалась посадова особа до адміністративної відповідальності за такі самі порушення протягом року; - обставини що виключають адміністративну відповідальність. 1.5. Уповноважені особи є відповідальними за: - повноту та правильність складання протоколів оформлення та зберігання справ про адміністративні правопорушення і порядок їх обліку; - приховування фактів порушень порядку видачі документів дозвільного характеру посадовими особами. 2. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру 2.1. Виявлені під час перевірки дозвільного органу адміністратора правопорушення визначені в статті 16610 КпАП у строк протягом якого проводиться перевірка фіксуються уповноваженою особою у протоколі за встановленою формою згідно із додатком 1 з обов'язковим зазначенням посадової особи винної у вчиненні правопорушення. 2.2. Якщо правопорушення вчинені кількома посадовими особами протокол складається на кожну посадову особу окремо. 2.3. Протокол складається в одному примірнику на паперовому носії і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. 2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. 2.5. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей що заносяться до протоколу а також унесення додаткових записів як під час складання так і після того як протокол підписаний посадовою особою яка вчинила правопорушення щодо якої він складений. У графах які не заповнюються при складанні протоколу проставляється прочерк. 2.6. При складанні протоколу вказуються частина та номер статті КпАП згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються прізвище ім'я та по батькові вповноваженої особи якою було складено протокол. У розділі відомостей про посадову особу яка вчинила правопорушення зазначаються: - повністю без скорочень прізвище ім'я та по батькові; - число місяць і рік народження; - громадянство; - повне найменування органу влади підприємства установи організації де працює посадова особа та її посада; - фактичне місце проживання посадової особи; - якщо посадова особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року указуються дата скоєння попереднього правопорушення повна назва органу яким посадова особа притягалася до адміністративної відповідальності стаття КпАП вид адміністративного стягнення розмір штрафу ; - серія номер паспорта коли та ким виданий або серія номер іншого документа що посвідчує особу яка вчинила правопорушення службове посвідчення дата його видачі й найменування підприємства установи організації що його видали. Зазначені вище відомості надаються посадовими особами на вимогу вповноважених осіб безперешкодно. 2.7. При викладенні обставин правопорушення вказуються дата його вчинення суть правопорушення які саме протиправні дії вчинила посадова особа щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення. 2.8. Посадовій особі яка притягається до адміністративної відповідальності роз'яснюються її права та обов'язки передбачені статтею 268 КпАП. На знак обізнаності з вищевказаним посадова особа ставить у протоколі свій підпис а в разі відмови поставити підпис уповноваженою особою робиться відповідний запис про це. 2.9. Посадова особа яка притягається до адміністративної відповідальності має право давати пояснення по суті вчиненого правопорушення які повинні мати письмове відображення у протоколі і ставить свій підпис а також може робити заяви і клопотання щодо складання протоколу. 2.10. Протокол підписується уповноваженою особою яка його склала та двома свідками якщо вони є. 2.11. До протоколу долучаються матеріали що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення копії документів що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення пояснення посадової особи щодо якої складено протокол заяви клопотання тощо. 2.12. Кожний документ повинен мати свої реквізити дату адресу складання назву підписи печатки штампи тощо . 2.13. Матеріали про адміністративне правопорушення складений протокол та інші матеріали що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення пояснення посадової особи щодо якої складено протокол заяви клопотання тощо реєструються уповноваженою особою у Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення далі - Журнал згідно із додатком 2 сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані а також скріплені печаткою Держпідприємництва представництва . Такий журнал оформлюється та ведеться уповноваженою особою. 2.14. Матеріали про адміністративне правопорушення надаються вповноваженою особою керівникові його заступнику Держпідприємництва представництва для розгляду та прийняття рішення щодо подальшого направлення цих матеріалів до суду. 2.15. При розгляді матеріалів про адміністративне правопорушення керівником його заступником Держпідприємництва представництва з'ясовуються такі питання: обґрунтованість правильність повнота складання протоколу та наявність інших документів їх копій необхідних для розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення судовими органами. 2.16. Матеріали про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом підписаним керівником його заступником Держпідприємництва представництва протягом десяти робочих днів з дати реєстрації у Журналі направляються до районного місцевого суду за місцем учинення правопорушення. 3. Облік матеріалів про адміністративне правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру 3.1. Облік складених протоколів здійснюється структурним підрозділом Держпідприємництва представництва уповноважені особи якого складають протоколи. 3.2. Копії матеріалів про адміністративне правопорушення що передані до суду разом з матеріалами перевірки зберігаються у структурному підрозділі Держпідприємництва представництва у якому працює уповноважена особа. Надалі до матеріалів про адміністративні правопорушення додаються результати розгляду справи в суді копія постанови суду копія акта державної виконавчої служби тощо . 3.3. Матеріали про адміністративні правопорушення за якими завершено провадження зберігаються згідно з термінами установленими чинним законодавством України. 3.4. Журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку установленого чинним законодавством України.   Директор департаменту дозвільної системи    О. В. Андрєєв    Додаток 1 до пункту 2.1 Порядку     Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва представництво в                                             найменування адміністративно-територіальної одиниці ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення ч. ст. КпАП " " 20 р.  N             назва населеного пункту Я уповноважена особа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва представництва                                                                                     посада прізвище ім'я по батькові під час перевірки                                               указати повне найменування дозвільного органу П. І. Б. адміністратора місцезнаходження                                                               поштова адреса дозвільного органу адміністратора склав -ла протокол про те що                       місце час і суть адміністративного правопорушення нормативно-правовий акт який передбачає                                                                          відповідальність  за дане правопорушення Відомості про посадову особу стосовно якої складено протокол: Прізвище ім'я по батькові Дата місце народження Місце проживання номер телефону Місце роботи посада Чи піддавався адміністративному стягненню протягом року за правопорушення щодо видачі документів дозвільного характеру                                                                                 дата яким органом розмір стягнення Документ що засвідчує особу вид серія N ким і коли виданий Посадовій особі роз'яснено його її права                                                                                     прізвище та ініціали та обов'язки передбачені ст. 268 КпАП має право: ознайомлюватися з матеріалами справи давати пояснення подавати докази заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката іншого фахівця в галузі права який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача якщо не володіє мовою якою ведеться провадження; оскаржувати постанову за справою .               підпис посадової особи Пояснення посадової особи стосовно якої складено протокол:                     підпис посадової особи Заяви клопотання До протоколу додається: Підписи: Уповноваженої особи яка склала протокол:                         підпис   прізвище та ініціали   Посадової особи яка вчинила адміністративне правопорушення:                       підпис   прізвище та ініціали   Свідків при наявності : 1.                       підпис   прізвище та ініціали                                                                                                     поштова адреса 2.                         підпис   прізвище та ініціали                                                                                               поштова адреса     Директор департаменту дозвільної системи    О. В. Андрєєв    Додаток 2 до пункту 2.13 Порядку  ЖУРНАЛ обліку протоколів про адміністративні правопорушення N з/п  Номер протоколу; дата та місце вчинення правопорушення  Посадова особа стосовно якої складено протокол  Частина статті 16610 КпАП за якою складено протокол  Дата передачі матеріалів про адміністративне правопорушення до суду  Найменування суду  Дата та результат розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення протоколу в суді  Примітки  1  2  3  4  5  6  7  8    Директор департаменту дозвільної системи    О. В. Андрєєв  Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5 квітня 2007 року N 44 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2007 р. за N 397/13664 На виконання вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" керуючись Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва затвердженим Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721 із змінами НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення далі - Порядок що додається. 2. Департаменту дозвільної системи Андрєєв О. В. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 3. Департаменту стратегічного планування інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями Жерибор Т. В. : 3.1. Забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації. 3.2. Після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома структурних підрозділів центрального апарату Держпідприємництва України та його представництв. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Іголкіна С. М.   В. о. Голови  К. О. Ващенко