ДСТУ Б А.1.1-68-95

ДСТУ Б А.1.1-68-95 ССНБ. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни і визначення

Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04 ДСТУ Б А.1.1-68-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І ТОВАРОПРОСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Терміни та визначення Київ 1995 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом маркетингу та зовнішньоекономічної інформації. 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Мінбудархітектури України від 2 лютого 1995 p. №20 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-68-95 Зміст C. 1. Галузь використання ......................………………………….............. 1 2. Нормативні посилання .....................…………………………...……. 2 3. Основні положення ...................………………………………….….. 2 4. Загальні поняття ........................…………………………………...… 3 4.1 Комплексний аналіз зарубіжних ринків будматеріалів та виробів .......….……....................................................................... 3 4.2 Створення конкурентоспроможної вітчизняної продукції на зовнішніх ринках ..……………..……………………………….... 16 4.3 Товаропросування вітчизняних будматеріалів та виробів на зовнішніх ринках .......…………..…………………………............... 24 4.4 Організація маркетингової діяльності на підприємствах та в організаціях промисловості будматеріалів та виробів .............. ..33 Алфавітний покажчик українських термінів .....……………………... 44 Алфавітний покажчик німецьких термінів ............…………………....49 Алфавітний покажчик англійських термінів ...........…………………. 54 Алфавітний покажчик французьких термінів ...……………………… 59 Алфавітний покажчик російських термінів ...........…………………... 64 ДСТУ Б А.1.1-68-95 c.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Конкурентоспособность и товаропродвижение строительных материалов и изделий на внешних рынках Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Competitiveness and promotion of building products and wares at international markets Terms and definitions Чинний від 1995-07-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять пов'язаних з конкурентоспроможністю і товаропросуванням вітчизняних будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.2 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів КНД 50.011.93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. ДСТУ Б А. 1.1-68-95 с.3 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 Комплексний аналіз зарубіжних ринків будматеріалів та виробів 4.1.1 Світовий ринок de en fr ru Сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами в тому числі між тими які належать до різних соціально-економічних систем і які пов’язані між собою участю в міжнародному розподілі праці. 4.1.1.1 Ринок de en fr ru Сукупність окремих сегментів споживачів які диференціюють купівельний попит і формуються в результаті економічних соціальних і психологічних факторів. 4.1.1.2 Ринок покупця de en fr ru Ситуація на ринку коли пропозиція виробників і продавців товару перевищує попит на нього за існуючими цінами в результаті чого ціни падають. 4.1.1.3 Ринок продавця de en fr ru Weltmarkt m world market marche? m mondial мировой рынок Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами в том числе принадлежащими к различным социально-экономическим системам связанными между собой участием в международном разделении труда. Markt m market march? m рынок Совокупность отдельных сегментов потребителей которые дифференцируют покупательский спрос и формируются в результате комплексного взаимодействия экономических демографических социальных и психологических факторов. Kaufmarkt m buyer's market march? m acheteur рынок покупателя Ситуация на рынке когда предложение производителей и продавцов товара превышает спрос на него по существующим ценам в результате чего цены падают. Verk?ufermarkt m seller's market march? m vend?ur рынок продавца ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.4 Ситуація на ринку коли продавці мають перевагу оскільки потреба покупців придбати що-небудь за запропонованими цінами перевищує можливості продавців щодо насичення ринку. 4.1.1.4 Ринок виробника de en fr ru Організації що купують товари і послуги для використання їх в процесі виробництва 4.1.1.5 Ринок чистої конкуренції de en fr ru Сукупність продавців і покупців які проводять операції з подібним товарним продуктом в ситуації коли жоден окремий покупець або продавець суттєво не впливає на рівень поточних цін. 4.1.2 Дослідження товарного de ринку en fr ru Кількісний і якісний аналіз політичних економічних науково-технічних соціальних факторів які безпосередньо чи побічно впливають на обсяг і ефективність продажу товару на конкретному ринку чи сегменті ринку з метою одержання достовірної інформації Ситуация на рынке когда продавцы имеют преимущество поскольку потребности покупателей приобретать что-нибудь по предложенным ценам превышают возможности продавцов по насыщению рынка. Produzentmarkt m producer market march? m producteur рынок производителя Организации приобретающие товары и услуги для использования их в процессе производства. Markt m der Reinkonkurrenz market of pure competition march? m de concurrence pure рынок чистой конкуренции Совокупность продавцов и покупателей совершающих сделки со сходным товарным продуктом в ситуации когда ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих цен. Forschung m des Warenmarktes market research prospecter m lo march? de marchandises исследование товарного рынка Качественный и количественный анализ политических экономических научно-технических социальных факторов оказывающих непосредственное или косвенное влияние на объем и эффективность продажи товара на конкретном рынке или сегменте рынка в целях получения ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.5 для прийняття оптимальних рішень щодо розробки програм маркетингу і організації виробничо-комерційної діяльності підприємства - виробника і експортера. 4.1.2.1 Аналіз політичних de факторів en fr ru Аналіз головною метою якого є виявлення економічного впливу змін у методах державного регулювання діяльності профспілкових організацій визначення впливу законодавчих змін на виробничо-збутову діяльність прогноз ефекту зовнішньополітичних подій на зміни перспектив розвитку ринків у тих чи інших державах регіонах. 4.1.2.1.1 Протекціонізм de en fr ru Економічна політика держави яка має своєю метою захист національного господарства від іноземної конкуренції шляхом введення високого мита на товари які завозяться до країни обмеження або повної заборони ввезення певних товарів. 4.1.2.1.2 Митний тариф de en fr ru Система ставок яка визначає розмір платні за систематизований перелік товарів. достоверной информации для принятия оптимальных решений по разработке программ маркетинга и организации производственно-коммерческой деятельности предприятия-производителя и экспортера. Analyse m der politischen Faktoren political factors analysis analyse f les facteurs politique анализ политических факторов Анализ основной целью которого является выявление экономического влияния изменений в методах государственного регулирования действий профсоюзных организаций определения воздействия законодательных изменений на производственно-сбытовую деятельность прогноз эффекта внешнеполитических событий на изменение перспектив развития рынков в тех или иных государствах и регионах. Protektionismus m protectionism protectionnisme m протекционизм Экономическая политика государства имеющая целью оградить национальное хозяйство от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары ограничения или полного запрещения ввоза определенных товаров. Z?lltarife m customs tariff duty rate tarif m de douane таможенный тариф Система ставок определяющая размер платы за систематизированный перечень товаров. ДСТУБА.1.1-68-95 с.6 4.1.2.1.3 Мито de en fr ru Грошовий збір який стягується державою через мережу митних закладів з товарів майна і цінностей при перетині ними кордонів країни. 4.1.2.1.4 Митний збір de en fr ru Додатковий збір який стягується поверх мита. 4.1.2.1.5 Імпортна квота de en fr ru 1. Нетарифні кількісні вартісний чи натуральний способи обмеження ввозу певних товарів до країни. 2. Економічний показник який характеризує важливість імпорту для національного господарства в цілому а також для окремих галузей і виробництв по різних видах продукції. 4.1.2.1.6 Ембарго de en fr ru Заборона державною владою ввозу до країни чи вивозу з неї валюти золота товарів цінних паперів. Z?lle m customs custom s duty droit m de douane таможенная пошлина Денежный сбор взимаемый государством через сеть таможенных учреждений с товаров имущества и ценностей при пересечении ими границы страны. Z?llabgaben f customhouse fees taxe f de douane таможенный сбор Дополнительный сбор взымаемый сверх таможенных пошлин. Einfuhrquote f import quota contingent m d'importation импортная квота 1. Нетарифные количественные стоимостный или натуральный способы ограничения ввоза определенных товаров в страну. 2. Экономический показатель характеризующий значимость импорта для национального хозяйства в целом а также для отдельных отраслей и производств по различным видам продукции. Embargo n embargo embargo m эмбарго Запрещение государственной властью ввоза в страну или вывоза из нее валюты золота товаров ценных бумаг. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.7 4.1.2.1.7 Нетарифні бар'єри de en fr ru Обмежувальні заходи в міжнародній торгівлі які включають у себе дискримінацію пропозицій від конкретної країни або наявність виробничих стандартів дискримінаційних по відношенню до товарів якої-небудь країни. 4.1.2.2 Аналіз загально- de економічної ситуації en fr ru Аналіз головною метою якого є виявлення загальноекономічних факторів які можуть вплинути на умови збуту на даному ринку. 4.1.2.2.1 Національний доход de en fr ru 1. Вартість створена знову протягом певного періоду в народному господарстві тієї чи іншої країни. 2. Частина валового суспільного продукту яка залишається після відрахування матеріальних витрат витрачених на його виробництво. Виражає весь об'єм чистої продукції країни. Untarifschranke m non-tariff barrier barri?res f non tarifaires нетарифные барьеры Ограничительные меры в международной торговле включающие в себя дискриминацию предложений из конкретной страны или наличие производственных стандартов дискриминационных по отношению к товарам какой-либо страны. Analyse f der gesamt ?konomischen Situation general economic situation analysis analyse f de la situation polituque g?n?ral анализ общеэкономической ситуации Анализ основной целью которого является выявление общеэкономических факторов которые могут повлиять на условия сбыта на данном рынке. Nationaleinkommen n national income revenu m national национальный доход 1. Стоимость вновь созданная в течение определенного периода в народном хозяйстве той или иной страны. 2. Часть валового общественного продукта которая остается за вычетом материальных затрат израсходованных на его производство. Выражает весь объем чистой продукции страны. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.8 4.1.2.2.2 Валовий національний de продукт en fr ru Загальна сума товарів і послуг в грошовому виразі і ринкових цінах яка знаходиться в розпорядженні даної країни за певний період часу. 4.1.2.2.2.1 Дефлятор de en fr ru Показник розбіжності між реальним і номінальним валовим національним продуктом який характеризує загальний рівень інфляції в економіці країни. 4.1.2.2.3 Валовий суспільний de продукт ВСП en fr ru Сума матеріальних благ створених суспільством за певний період. Загальний об'єм ВСП визначається як сума валової продукції всіх підприємств сфери матеріального виробництва без урахування внутрішньозаводського обороту продукції але з урахуванням обороту готових виробів і послуг між підприємствами. 4.1.2.3 Аналіз культурних та de демографічних факторів en Bruttonationalprodukt f gross national product produit m national brut валовый национальный продукт ВНП Общая сумма товаров и услуг в денежном выражении и рыночных ценах находящаяся в распоряжении данной страны за определенный период времени. Deflator f deflator deflator f дефлятор Показатель расхождения между реальным и номинальным валовым национальным продуктом характеризует общий уровень инфляции в экономике страны. gesellschaftliches Gesamtprodukt n gross social product produit m mat?riel brut валовый общественный продукт ВОП Сумма материальных благ произведенных обществом за определенный период. Общий объем ВОП определяется как сумма валовой продукции всех предприятий сферы материального производства без учета внутризаводского оборота продукции но с учетом оборота готовых изделий и услуг между предприятиями. Analyse f der Kulturellen und demographischen Faktoren culture and demography factors ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.9 fr ru Аналіз який виявляє зміни в структурі споживання смаках і стилі життя населення в цілому і його окремих демографічних груп з метою попередити розвиток нових видів і зникнення традиційних потреб прослідкувати вплив таких змін на структуру виробництва. 4.1.2.4 Сегментація ринку de en fr ru Процес виявлення найбільш сприятливих умов на ринку з метою вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики. 4.1.2.4.1 Сегмент ринку de en fr ru Сукупність споживачів що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. 4.1.2.5 Диверсифікація de en fr ru Вид стратегії маркетингу направлений на розширення кількості сфер діяльності фірми на ринках нових продуктів analysis analyse f des facteurs culturels et demographies анализ культурных и демографических факторов Анализ выявляющий сдвиги в структуре потребления вкусах и стиле жизни населения в целом и его отдельных демографических групп с целью предвосхитить развитие новых видов и исчезновение традиционных потребностей проследить воздействие таких изменений на структуру производства. Marktsegmentation f segmentation dislocation f le march? сегментация рынка Процесс выявления наиболее благоприятных условий на рынке с целью выбора варианта ориентации производственно-сбытовой политики. Marktsegment n segment of market part f du march? сегмент рынка Совокупность потребителей одинаково реагирующих на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга. Diversifikation f diversification diversification f диверсификация Вид стратегии маркетинга направленный на расширение числа сфер деятельности фирмы на рынках новых продуктов ДСТУБА.1.1-68-95 с.10 виробництво яких не пов'язано з основним виробництвом. 4.1.3 Кон'юнктура товарного de ринку en fr ru Результат взаємодії факторів і умов які визначають структуру динаміку і співвідношення попиту і пропозиції товару що розглядається. 4.1.3.1 Попит de en fr ru Сукупність вимог на товари з боку покупця. 4.1.3.1.1 Дослідження попиту de en fr ru Перший етап в дослідженні кон'юнктури ринку збуту який полягає у всебічному вивченні споживача: характеристика смаків диференціація структури потреб за групами споживачів виявлення незадоволених потреб аналіз мотивів надання переваги тим чи іншим товарам. 4.1.3.1.2 Аналіз розмірів попиту de en fr ru Аналіз направлений на виявлення розриву між попитом і пропозицією для винесення рішення про найбільш производство которых не связано с основным производством. Konjunktur f des Warenmarkts market conjuncture conjoncture f du march? de marchandises конъюнктура товарного рынка Результат взаимодействия факторов и условий определяющих структуру динамику и соотношение спроса и предложения рассматриваемого товара. Bedarf m Nachfrage f demand demande f спрос Совокупность требований на товары со стороны покупателя Bedarfsermittlung f demand research recherche f de demande исследование спроса Первый этап в исследовании конъюнктуры рынков сбыта который заключается во всестороннем изучении потребителя: характеристика вкусов дифференциация структуры потребностей по группам потребителей выявление неудовлетворенных потребностей анализ мотивов предпочтения тех или иных товаров. Analyse f des Bedarfsaunsma?es demand analysis analyse f montant de la demande анализ размеров спроса Анализ направленный на выявление разрыва между спросом и предложением для вынесения решения о наиболее ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.11 прибуткові напрямки виробництва. 4.1.3.1.3 Еластичність попиту de en fr ru Показник який характеризує на скільки відсотків може змінитися попит на вільному ринку на даний товар при зміні його ціни на один відсоток. Широко використовується для прийняття рішень про рівень зміни ціни. 4.1.3.1.4 Еластичний попит de en fr ru Попит який має тенденцію змінюватися в залежності від незначних коливань цін 4.1.3.1.5 Нееластичний попит de en fr ru Попит який має тенденцію залишатися незмінним не дивлячись на невеликі зміни цін. 4.1.3.1.6 Потенційний попит de en fr ru Попит який визначається купівельною спроможністю і кількістю потенційних споживачів. 4.1.3.2 Пропозиція de en fr ru прибыльных направлениях производства Elastizit?t f der Nachfrage Elasticity of demand elasticit? f de la demande Эластичность спроса Показатель характеризующий на сколько процентов может измениться спрос на свободном рынке на данный товар при изменении его цены на один процент. Широко используется для принятия решений об уровне изменении цен. elastischer Bedarf m elastic demand demande f ?lastique эластичный спрос Спрос имеющий тенденцию изменяться в зависимости от незначительных колебаний цен unelastischer Bedarf m under-elastic demand demande f non ?lastique неэластичный спрос Спрос имеющий тенденцию оставаться неизменным несмотря на небольшие изменения цены. Potentialbedarf f potential demand demande f potential потенциальный спрос Спрос определяемый покупательной способностью и числом потенциальных потребителей Angebot m offer proposition f offre m предложение ДСТУБ А. 1.1-68-95 с.12 Обсяг товару який виробники готові продати при даних цінах. Объем товара который производители готовы продать при данных ценах. 4.1.3.3 Споживання de en fr ru Використання суспільного продукту в процесі задоволення економічних потреб людей; заключна фаза процесу суспільного виробництва. 4.1.3.4 Ціна de en fr ru Грошовий вираз вартості товару показник й величини. Konsum m Verbrauch m consumption consommation f потребление Использование общественного продукта в процессе удовлетворения экономических потребностей людей; заключительная фаза процесса общественного производства. Preis m cost prix m цена Денежное выражение стоимости товара показатель ее величины. 4.1.3.4.1 Ціна виробництва de en fr ru Перетворена форма вартості яка лежить в основі ринкових цін на товари. Складається з витрат виробництва товару і середнього прибутку. 4.1.3.4.2 Ціна споживача de en fr ru Витрати покупця на придбання і використання товару протягом нормативного строку його експлуатації. Produktionspreis n production cost prix m de production цена производства Превращенная форма стоимости лежащая в основе рыночных цен на товары. Складывается из издержек производства товара и средней прибыли. Verbraucherpreis m consumer cost prix m de consommation цена потребительская цена потребителя Затраты покупателя на приобретение и использование товара на протяжении нормативного периода его эксплуатации. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.13 4.1.3.4.3 Ціна базисна de en fr ru 1. Ціна яка приймається як база при визначенні цін міжнародної торгівлі експортних і імпортних в цілому і за окремими групами товарів. 2. Ціна виробу з відомими фіксованими параметрами яка приймається як зразок при визначенні зовнішньоторгової ціни даної продукції. 3. Ціна світового товарного ринку яка використовується як вихідна при визначенні контрактних цін; коригується відповідно до прийнятого порядку ціноутворення з урахуванням різниці в споживчих властивостях і якості товару. 4.1.3.4.4 Ціна довідкова de en fr ru Вид цін оптового обороту у внутрішній і міжнародній торгівлі які виступають для продавця і покупця в ролі вихідного пункту при визначенні контрактної ціни що фіксується в документі про угоду. 4. 1.3.4.5 Ціна контрактна de en fr ru Зафіксована в контракті ціна експортованої чи імпортованої продукції послуг яка виражена в валюті. Basischpreis f base price prix m de base цена базисная 1. Цена принимаемая в качестве базы при определении цен международной торговли экспортных и импортных в целом и по отдельным группам товаров. 2. Цена изделия с известными фиксированными параметрами принимаемая за образец при определении внешнеторговой цены данной продукции. 3. Цена мирового товарного рынка используемая как исходная при определении контрактных цен; корректируется в соответствии с принятым порядком ценообразования и с учетом различий в потребительских свойствах и качестве товара. Nachschlagepreis f reference price prix m de r?f?rence цена справочная Вид цен оптового оборота во внутренней и международной торговле выступающих для продавца и покупателя в качестве исходного пункта при определении контрактной цены фиксируемой в документе о сделке. Kontraktpreis f contract price prix m contractuel цена контрактная Зафиксированная в контракте цена экспортируемой или импортируемой продукции услуг выраженная в валюте. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.14 4.1.3.4.6 Ціна договірна de en fr ru Ціна що визначається за домовленістю між виробником продавцем і споживачем покупцем продукції. 4.1.3.4.7 Ціни трансфертні de внутрішньо фірмові en fr ru Вид цін в тому числі і в міжнародному товарообороті які використовують при обміні товарами в рамках міжнародних і транснаціональних корпорацій і підприємств в тому числі між їх підрозділами розташованими в різних країнах. Vereinbarungspreis m negotiated price prix m du accord цена договорная Цена устанавливаемая по договоренности между производителем продавцом и потребителем покупателем продукции Ubergabepreise m Verrechnungspreise m transfer prices prix m de transfert цены трансфертные внутрифирменные Вид цен в том числе в международном товарообороте используемых при обмене товарами в рамках международных и транснациональных корпораций и предприятий в том числе между их подразделениями расположенными в разных странах. 4.1.3.4.8 Ножиці цін de en fr ru Розходження рівнів і динаміки цін міжнародної торгівлі на окремі групи товарів. 4.1.3.4.9 Демпінг цін de en fr ru Вивіз товарів із країни за кордон по цінах більш низьких в порівнянні із внутрішніми цінами цієї країни чи на світовому ринку що має своєю метою усунення конкурентів і захоплення зовнішніх ринків. Preissehere f price scissors ciseaux m des prix ножницы цен Расхождение уровней и динамики цен международной торговли на отдельные группы товаров. Dumping n dumping dumping m демпинг Вывоз товаров из страны за границу по ценам более низким чем цены внутри этой страны или на мировом рынке в целях устранения конкурентов и захвата внешних рынков. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.15 4.1.3.4.10 Ціна КАФ de en fr ru Ціна яка повністю включає витрати на транспортування товару але не включає витрати на страхування. 4.1.3.4.11 Ціна СIФ de en fr ru Ціна яка означає що всі витрати з перевезення вантажу виплати митних зборів і страхуванню разом із ризиком загибелі або пошкодження ~ товару до перетину ним борту судна в порту покупця несе продавець товару 4.1.3.4.12 Ціна ФАС de en fr ru Ціна яка обмежує транспортно-експедиторські витрати відправника доставкою вантажу до причалу. 4.1.3.4.13 Ціна ФОБ de en fr ru Ціна яка означає що продавець несе лише частину витрат на транспортування і страхування а точніше - лише до моменту доставки товару на борт судна. Kosten m und Frachtpreis m cost and freight price prix m C&F cout et fret цена КАФ Цена которая полностью включает расходы по транспортировке товара но не включает расходы по страхованию. cif-Preis m cost insurance freight price prix m CAF cout assurance fret цена СИФ Цена которая означает что все расходы по перевозке груза оплате таможенных сборов и страхованию вместе с риском гибели или порчи товара до пересечения им борта судна в порту покупателя несет продавец товара. fas-Preis m free alongside ship price prix m FAS franco le long du navire цена ФАС Цена которая ограничивает транспортно-экcпедиторские расходы отправителя доставкой груза до причала. fob-Preis m free on board price prix m FOB franco bord цена ФОБ Цена которая означает что продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и страхованию а именно - только до момента доставки товара на борт судна. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.16 4.2 Створення конкурентоспроможної вітчизняної продукції на зовнішніх ринках 4.2.1 Конкурентоспроможність de продукції en fr ru Комплексна оцінка здатності конкретної продукції товару відповідати вимогам даного зовнішнього ринку у певний період часу що визначається сукупністю властивостей продукції а також умовами її продажу і споживання в даному регіоні країні які забезпечують можливості реалізації товару на взаємовигідних для продавця і покупця умовах 4.2.2 Продукція світового рівня de en fr ru Конкурентноздатна економічно ефективна нова конкретна продукція основний обсяг якої в нинішній час виробляється провідними в науково-технічному відношенні з продукції цього виду країнами фірмами підприємствами об’єднаннями 4.2.3 Технічний рівень продукції de en fr ru Внутрішня тобто суттєва якість конкретної продукції яка є його частковою але істотною визначеністю що обумовлена динамічною Konkurrenzf?higkeit f der Produktion competitiveness of products competetivit? f de la production конкурентоспособность продукции Комплексная оценка способности конкретной продукции товара отвечать требованиям данного внешнего рынка в определенный период времени определяемая совокупностью свойств продукции а также условиями ее продажи и потребления в данном регионе стране обеспечивающими возможности реализации товара на взаимовыгодных для продавца и покупателя условиях Welniveauproduktion f world standards of product production f du niveau mondial продукция мирового уровня Конкурентоспособная экономически эффективная новая конкретная продукция основной объем которой в настоящее время производится ведущими в научно-техническом отношении по продукции данного вида странами фирмами предприятиями объединениями technishe Niveau n Produktion technical level of products niveau m techniqument de la production технический уровень продукции Внутреннее то есть сущностное качество конкретной продукции являющееся ее частичной но существенной определенностью обусловленной динамической ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.17 структурою сукупності природних і створених людиною властивостей які характеризують її технічну довершеність і називаються властивостями технічного рівня продукції. 4.2.3.1 Взаємозамінність de продукції en fr ru Властивість технічного рівня однакових деталей вузлів або агрегатів машин приладів і інших конструкцій яка виявляється в можливості виконувати складання або замінювати їх без попереднього припасування. 4.2.3.2 Сумісність продукції de en fr ru Властивість технічного рівня продукції спільна для двох і більше одиниць продукції одного або різних її видів яка забезпечує технічну сумісність і можливість стикування цих одиниць в умовах кооперації та спеціалізації виробництва а також спільного використання. 4.2.3.3 Технологічність de продукції en fr ru Властивості технічного рівня конкретної продукції які характеризують її пристосованість до виготовлення транспортування зберігання та структурой совокупности природных и созданных человеком свойств характеризующих ее техническое совершенство и называемых свойствами технического уровня продукции. Austauschbarkeit f der Produktion interchangeability interreplacement m de lproduction взаимозаменяемость продукции Свойство технического уровня одинаковых деталей узлов или агрегатов машин приборов и других конструкций выражающееся в возможности производить сборку или заменять их без предварительной подгонки. Vereinbarkeit f der Produktion compatibility of production compalibilit? f de la production совместимость продукции Свойство технического уровня продукции общее для двух и больше единиц продукции одного или разных ее видов обеспечивающее техническую совместимость и стыкуемость этих единиц в условиях кооперации и специализации производства а также совместного использования. Technologiebarkeit f der Produktion productibility production f au point de vue technique технологичность продукции Свойства технического уровня конкретной продукции характеризующие ее приспособленность к изготовлению транспортированию хранению и эксплуатации с ДСТУ Б А. 1.1-68-95 с.18 експлуатації з мінімальними витратами трудових і матеріальних ресурсів при заданих значеннях показників якості. 4.2.4 Рівень якості de en fr ru Зовнішня якість конкретної продукції яка є частиною її суттєвої визначеності обумовленої динамічною структурою сукупності її корисних властивостей які називаються властивостями рівня якості продукції. 4.2.4.1 Якість продукції de en fr ru Сукупність властивостей продукції які обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням. 4.2.4.2 Безпека продукції de en fr ru Властивість рівня якості конкретної продукції яка полягає в її здатності бути використаною за своїм цільовим призначенням без завдання можливої шкоди здоров'ю життю людини та або неприпустимої шкоди виробництву. 4.2.4.3 Екологічність продукції de en минимальными расходами трудовых и материальных ресурсов при заданных значениям показателей качества. Qualit?tsgrad m level of quality niveau m tn qualit? уровень качества Внешнее качество конкретной продукции являющееся частью eе существенной определенности обусловленной динамической структурой совокупности ее полезных свойств и называемых свойствами уровня качества продукции Qualit?t f der Waren quality of products qualit? f de la production качество продукции Совокупность свойств продукции которые обусловливают ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Sicherkeit f der Produktion safety of products s?curit? f de la production безопасность продукции Свойство уровня качества конкретной продукции заключающееся в ее способности быть использованной по целевому назначению без нанесения возможного ущерба здоровью жизни человека и или недопустимого ущерба производству. ?kologiebarkeit f der Produktion ecology of products ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.19 fr ru Властивість рівня якості конкретної продукції яка полягає в її здатності бути використаною за своїм цільовим призначенням без нанесення неприпустимого негативного впливу на якість навколишнього природного середовища природи та або його забруднення. 4.2.4.4 Естетичність продукції de en fr ru Властивість рівня якості конкретної продукції яка характеризує інформаційну виразність раціональність форми цілісність композиції довершеність виробничого виготовлення і стабільність товарного виду продукції. 4.2.5 Рівень економічності de продукції en fr ru Зовнішня якість конкретної продукції яка є частиною її суттєвої визначеності що відображає витрати конкретних видів трудових матеріальних і фінансових ресурсів на виготовлення зберігання транспортування і споживання одиниці продукції. 4.2.6 Основні техніко-економічні de показники продукції en ecologique f de la production экологичность продукции Свойство уровня качества конкретной продукции заключающееся в ее способности быть использованной по своему целевому назначению без нанесения недопустимого отрицательного воздействия на качество окружающей природной среды природы и или ее загрязнения. ?sthetikbarkeit f der Produktion aesthetics of production esth?tique f de la production эстетичность продукции Свойство уровня качества конкретной продукции характеризующее информационную выразительность рациональность формы целостность композиции совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида продукции. Niveau n der Wirtschaftlichkeit der Produktion level of economic effeciency of products niveau m ?conomique de la production уровень экономичности продукции Внешнее качество конкретной продукции являющееся эконо- . мической частью ее существенной определенности отражающей затраты конкретных видов трудовых материальных и финансовых ресурсов на изготовление хранение транспортирование и потребление единицы продукции. technisch-?konomische Hauptwertzahlen f basic technical- end economic indices ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.20 fr ru Сукупність показників які характеризують найважливіші властивості рівня якості продукції і властивості рівня економічності продукції що є найбільш визначними базовими для продукції даного виду і тому обов'язково повинні братися до уваги при оцінці рівня якості та економічності цієї продукции. 4.2.7 Патентна чистота de en fr ru Юридична властивість об'єкта яка полягає в тому що він може бути вільно використаний в даній країні без небезпеки порушення діючих на її території патентів виключного права що належать третім особам. of products indices f principal ?conomique et ?cogenique de la production основные технико-экономические показатели продукции Совокупность показателей характеризующих важнейшие свойства уровня качества продукции и свойства уровня экономичности продукции которые являются наиболее значимыми базовыми для продукции данного вида и поэтому обязательно должны приниматься во внимание при оценке уровня качества и экономичности этой продукции. Patentreinheit f noniniringement quality of an invent puret? f de la patent патентная чистота Юридическое свойство объекта заключающееся в том что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права принадлежащих третьим лицам. 4.2.7.1 Патентоспроможність de en fr ru Заснована на законі можливість отримання правової охорони винаходів 4.2.7.2 Товарний знак de en fr ru Patentf?higkeit f patent ability capacite f de la patent патентоспособность Основанная на законе возможность получения правовой охраны изобретений. Warenzeichen n Trademark marque m de commerce товарный знак ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.21 Зареєстроване в установленому порядку позначення яке служить для відмінності однорідної продукції різних підприємств. Основні функції: відмітна гарантійна рекламна. 4.2.8 Сертифікація продукції de en fr ru Процедура прийняття і реалізації міжнародних норм оцінки і контролю якості продукції яка поставляється в інші країни. 4.2.8.1 Міжнародні стандарти de en fr ru Документи які встановлюють якісні характеристики товарів і застосовуються у взаємній торгівлі країн світу. 4.2.8.2 Стандартизація продукції de для експорту en fr ru Стандартизація яка здійснюється планомірно з метою нормативно-технічного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку шляхом підвищення технічного рівня якості і економічності Продукції для експорту. Зарегистрированное в установленном порядке обозначение служащее для отличия однородной продукции разных предприятий. Основные функции: отличительная гарантийная рекламная. Zertif?zierung f del Produktion certification of products sertificalion f de la production сертификация продукции Процедура принятия и реализации международных норм оценки и контроля качества продукции поставляемой в другие страны. internationale Standards f international standards standard m international международные стандарты Документы устанавливающие качественные характеристики товаров и применяемые во взаимной торговле стран мира. Standardisierung f der Exportproduktion standardization of products for export standardisation f de la production pour la exportation стандартизация продукции для экспорта Стандартизация осуществляемая планомерно в целях нормативно-технического обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке путем повышения технического уровня качества и экономичности продукции для экспорта. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.22 4.2.9 Гарантійний строк у de міжнародній торгівлі en fr ru Період протягом якого діє порука продавця за відповідність товару що ним поставляється вимогам угоди за умов дотримання покупцем правил його експлуатації використання і зберігання. 4.2.10 Умови платежу de en fr ru Договірно-правові реквізити зовнішньоторговельного контракту які визначають чи буде продаватися товар на умовах платежу готівкою або в кредит і складають основу фінансових умов зовнішньоторговельного контракту. 4.2.10.1 Форми розрахунків de en fr ru Методи розрахункових операцій які склалися в міжнародній торгівлі. 4.2.10.2 Аванс de en fr ru Грошова сума яка видається в рахунок майбутніх виплат за матеріальні цінності виконані роботи і надані послуги. Garantietermin m in den Welthandel guarantee in international commerce period f de garantie en commerce international гарантийный срок в международной торговле Период в течение которого действует ручательство продавца за соответствие поставляемого им товара требованиям договора при условии соблюдения покупателем правил его эксплуатации использования и хранения. Zahlungsbedingungen f terms of payment termes m de r?glement условия платежа Договорно-правовые реквизиты внешнеторгового контракта которые определяют будет ли продаваться товар на условиях наличного платежа или в кредит и составляют основу финансовых условий внешнеторгового контракта. Formen m der Berechnungen manner of payments formes f des r?glements формы расчетов Методы расчетных операций сложившиеся в международной торговле. Vorschu? m advance avance f аванс Денежная сумма выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные ценности выполненные работы и оказанные услуги ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.23 4.2.10.3 Акредитив de en fr ru Форма розрахунків у міжнародній торгівлі; являє собою зобов'язання банку провести на прохання і у відповідності із вказівками імпортера виплати експортеру при розрахунках готівкою або акцептувати трату виставлену експортером при розрахунках у кредит в межах певної суми і строку і проти передбачених документів як правило коносамента страхового поліса розрахунку-фактури та ін. . 4.2.10.4 Інкасо de en fr ru Форма розрахунків у міжнародній торгівлі яка являє собою розрахункову операцію за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на основі розрахункових документів належні тому грошові кошти від платника за відвантажені за адресою останнього товарно-матеріальні цінності і надані послуги і зараховує ці кошти на рахунок клієнта в банку. 4.9.10.5 Відкритий рахунок de en fr ru Akkreditiv m letter of credit accretitif m аккредитив Форма расчетов в международной торговле; представляет собой обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями импортера выплату экспортеру при наличных расчетах или акцептировать трату выставленную экспортером при расчетах в кредит в пределах определенной суммы и срока и против предусмотренных документов обычно коносамента страхового полиса счета-фактуры и др. . Einkassierung f collection encaissement m инкассо Форма расчетов в международной торговле представляет собой расчетную операцию посредством которой банк по поручению своего клиента получает на основании расчетных документов причитающиеся тому денежные средства от плательщика за отгруженные в адрес последнего товарно-материальные ценности и оказанные услуги и зачисляет эти средства на счет клиента в банке. offenes K?nto n open account compte m ouvert открытый счет ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.24 Форма розрахунків за поставлені товари або надані послуги полягає в безпосередньому направленні за адресою іноземного покупця як товару так і товарних документів оплату яких імпортер проводить протягом строку обумовленого в контракті. 4.2.11 Сервіс de en fr ru Підсистема маркетингової діяльності підприємства яка забезпечує комплекс послуг пов'язаних із збутом та експлуатацією машин і устаткування засобів транспорту. Форма расчетов за поставленные товары или оказанные услуги заключается в непосредственном направлении в адрес иностранного покупателя как товара так и товарных документов оплату которых импортер осуществляет в течение обусловленного в контракте срока. Servise m servise servise m сервис Подсистема маркетинговой деятельности предприятия обеспечивающая комплекс услуг связанных со сбытом и эксплуатацией машин и оборудования средств транспорта. 4.3 Товаропросування вітчизняних будматеріалів та виробів на зовнішніх ринках. 4.3.1Товаропросування de en fr ru Діяльність щодо планування втілення в життя і контролювання за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їх походження до місць використання з метою задоволення потреб споживачів і з користю для себе. 4.3.1.1 Планування de товаропросування en fr ru Систематичне прийняття рішень стосовно фізичного переміщення і передачі власності на товар або послугу від Warenbewegumg f movement of goods courants m товаропродвижение Деятельность по планированию претворению в жизнь и контролю за физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их происхождения к местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя. Planung f der Warenbewegung promotion planning planification f de courants планирование товаропродвижения Систематическое принятие решений в отношении физического перемещения и передачи собственности на товар или услугу от ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.25 виробника до споживача включаючи транспортування зберігання і здійснення угод. 4.3.2 Канали de товаропросування en fr ru Способи доставки товару до місця його продажу або місця використання в установлені строки при мінімальних витратах продавця. 4.3.2.1 Канал прямого de маркетингу канал en нульового рівня fr ru Канал розподілу що складається із виробника який продає товар безпосередньо споживачам. 4.3.2.2 Побічні канали de товаропросування en fr ru Переміщення товарів і послуг від виробника до незалежного учасника товаропросування а потім до споживача. 4.3.2.3 Канали de розповсюдження en fr ru Сукупність фірм або окремих осіб які приймають на себе або Допомагають передавати комусь іншому право власності производителя к потребителю включая транспортировку хранение и совершение сделок. Warenwege m channels of distribution canals m de courants каналы товаропродвижения Способы доставки товара к месту продажи или месту потребления в установленные сроки при минимальных затратах продавца. Weg m des Nullstands zero level channel canal m de niveau zero канал прямого маркетинга канал нулевого уровня Канал распределения состоящий из производителя продающего товар непосредственно потребителям. indirekt f Kan?le der Warenbewegung accessory collateral channels of distribution canals m indirects de L'avancement marchandise косвенные каналы товаропродвижения Перемещение товаров и услуг от производителя к независимому участнику товаропродвижения а затем к потребителю. Verteilungsweg m channel of distribution canal m de diffusion каналы распространения Совокупность фирм или отдельных лиц которые принимают на себя или помогают передавать кому-то другому право собствен- ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.26 на конкретний товар або послугу на шляху їх руху від виробника до споживача. 4.3.3 Роздрібна торгівля de en fr ru Купівля і продаж товарів або послуг поштучно або в невеликих кількостях безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. 4.3.3.1 Роздрібна франшиза de en fr ru Контрактна угода між виробниками оптовою або сервісною організаціями і роздрібними точками. 4.3.4 Оптова торгівля de en fr ru Купівля і продаж товарів чи послуг партіями або великими кількостями тим хто купує їх з метою перепродажу чи професіонального використання. 4.3.4.1 Агент de en fr ru Оптовий торговець який представляє покупця або продавця на відносно постійній основі виконує лише невелику ности на конкретный товар или услугу на пути их продвижения от производителя к потребителю. Einzelhandel m retail sale commerce m de detail розничная торговля Купля и продажа товаров или услуг поштучно или в небольших количествах непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. Einzelfranchise f retail franchise franchise f de detail розничная франшиза Контрактное соглашение между производителями оптовой или сервисной организациями и розничными точками. Gro?handel m wholesale trade commerce m de gros оптовая торговля Купля и продажа товаров или услуг партиями или большими количествами тем кто приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. Vertreler m agent agent m агент Оптовый торговец представляющий покупателя или продавца на относительно постоянной основе выполняющий лишь ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.27 кількість функцій і не бере на себе права власності на товар. 4.3.4.2 Брокер de en fr ru Оптовий торговець який не бере на себе права власності на товари і основні функції якого полягають у зведенні покупця з продавцем та сприянні в проведенні переговорів між ними. 4.3.4.3 Оптовик-покупець de en fr ru Незалежне комерційне підприємство яке набуває право власності на товари з якими воно має справу. 4.3.4.4 Вертикальна de маркетингова система en fr ru Сукупність виробника одного або декількох оптових торговців і одного або декількох роздрібних торговців що діє як єдина система в якій один із членів каналу розподілу володіє правом власника над рештою членів каналу розподілу або надає їм торгові привілеї або володіє можливістю що забезпечує їх повне співробітництво. небольшое количество функций и не принимающий на себя права собственности на товар. Broker m broker broker m брокер Оптовый торговец который не принимает на себя права собственности на товары и основные функции которого заключаются в сведении покупателей с продавцами и содействии в проведении переговоров между ними. Gro?handelskaufer m wholesale customer buyer grossiste m оптовик-покупатель Независимое коммерческое предприятие приобретающее право собственности на товары с которыми оно имеет дело. vertikales Marketingssystem n vertical marketing system systeme f vertical du marketing вертикальная маркетинговая система Совокупность производителя одного или нескольких оптовых торговцев и одного или нескольких розничных торговцев действующая как единая система в которой один из членов канала распределения обладает правом собственника над остальными членами канала распределения либо представляет им торговые привилегии либо обладает возможностью обеспечивающей их полное сотрудничество. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.28 4.3.4.5 Розподіл на правах de винятковості en fr ru Надання обмеженому числу дилерів виключного права на розподіл товару в рамках своїх зон збуту. 4.3.4.6 Дилер de en fr ru Особа фірма яка здійснює біржове або торгове посередництво за свій рахунок і від свого імені. Володіє місцем на біржі проводить котирування будь-яких паперів. Прибутки дилера утворюються за рахунок різниці між купівельною і продажною ціною валют і цінних паперів а також за рахунок зміни їх курсів. 4.3.5 Товарна політика de en fr ru Елемент маркетингової діяльності підприємства який включає в себе асортиментну політику створення нових товарів і запуск їх у виробництво виключення із експортної програми товарів які втратили споживчий попит модифікацію товарів питання пакування товарного знаку і назви товару. Verteilung f auf Ausschlie?ungsrechte exclusive distribution distribution f exclusif распределение на правах исключительности Предоставление ограниченному числу дилеров исключительного права на распределение товара в рамках своих сбытовых зон. Dealer m dealer dealer m дилер Лицо фирма осуществляющее биржевое или торговое посредничество за свой счет и от своего имени. Обладает местом на бирже производит котировку любых бумаг. Доходы дилера образуются за счет разницы между покупной и продажной ценой валют и ценных бумаг а также за счет изменения их курсов. Warenpolitik f trade policy politique f de marchandise товарная политика Элемент маркетинговой деятельности предприятия включающий в себя ассортиментную политику создание новых товаров и запуск их в производство исключение из экспортной программы товаров потерявших потребительский спрос модификацию товаров вопросы упаковки товарного знака и наименования товара. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.29 4.3.5.1 Товарна номенклатура de en fr ru Сукупність всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць які пропонуються покупцям конкретним продавцем. 4.3.5.2 Товарний асортимент de еn fr ru Група товарів тісно зв'язаних між собою завдяки подібності їх функціонування або завдяки тому що їх продають одним і тим самим групам клієнтів чи через одні й ті сами типи торгових закладів чи в рамках одного і того самого діапазону цін. 4.3.5.3 Планування продукції de en fr ru Систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки і управління продукцією фірми включаючи створення торгової марки і упакування. 4.3.5.4 Новий товар de en fr ru Виріб який містить нові чи додаткові функціональні можливості зміни у формі дизайні чи упаковці що мають значення для споживачів. Warenverzeichnis n commodity nomenclature nomenclature f de marchandise товарная номенклатура Совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц предлагаемых покупателям конкретным продавцом. Warensortiment n assortiment assortiment m de marchandise товарный ассортимент Группа товаров тесно связанных между собой либо в силу схожести их функционирования либо в силу того что их продают одним и тем же группам клиентов или через одни и те же типы торговых заведений или в рамках одного и того же диапазона цен. Planung f des Produktionsaussto?es output planning planification f du produits планирование продукции Систематическое принятие решений по всем аспектам разработки и управления продукцией фирмы включая создание торговой марки и упаковки. neu eingef?hrte Ware f new product marchandise f nouvelle новый товар Изделие которое содержит новые или дополнительные функциональные возможности изменения в форме дизайне или упаковке имеющие значение для потребителей. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.30 4.3.5.5 Модифікація de en fr ru Зміна в продукції компанії яка включає нову модель стиль колір покращення товару і нову торгову марку 4.3.5.6 Торгова марка de en fr ru Зареєстроване у відповідній державній установі позначення яке проставлене на товарі або його упаковці і служить для індивідуалізації однорідних товарів і їх виробників. Modifikation f modification modification f модификация Изменение в продукции компании включающее новую модель стиль цвет улучшение товара и новую торговую марку. Warenzeichen n trade mark marke m de commerce торговая марка Зарегистрированное в соответствующем государственном учреждении обозначение проставляемое на товаре или его упаковке и служащее для индивидуализации однородных товаров и их производителей. 4.3.5.7 Упаковка de en Fr ru Виріб що включає тару в якій розміщується продукція етикетку і лист для упакування. 4.3.6 Ціновий маркетинг de en fr ru Одна із форм реалізації стратегій маркетингу яка характеризує управління ціною продукції з метою забезпечення сформульованих стратегією задач. 4.3.6.1 Зняття вершків de en fr ru Verpackung f packing emballage f упаковка Изделие включающее тару в которую помещается продукция этикетку и упаковочный лист. Preismarketing n price marketing marketing m du prix ценовой маркетинг Одна из форм реализации стратегий маркетинга характеризующая управление ценой продукции с целью обеспечения сформулированных стратегией задач. Rahm n Absch?pfung skim the cream enl?vement m de la cr?me fraiche снятие сливок ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.31 Цінова політика що використовується при введенні нового товару на ринок коли покупці дають будь-які гроші тільки б його мати. 4.3.6.2 Ціна проникнення на de ринок en fr ru Низька ціна для товару чи послуги призначена для захоплення масового ринку. 4.3.6.3 Розрахунок ціни на основі de принципу беззбитковості en fr ru Ціноутворення яке виходить із витрат на виробництво маркетинг і розподіл товару з урахуванням отримання бажаного прибутку 4.3.6.4 Установлення de дискримінаційних цін en fr ru Продаж товару по цінах які встановлюються безвідносно до різниці в рівнях затрат. 4.3.6.5 Установлення ціни на de основі закритих торгів en fr ru Ценовая политика используемая при введении нового товара на рынок когда покупатели дают любые деньги лишь бы его иметь. Preis m des Marktvorsto?es early-bid price prix m de la penetration sur le marche цена проникновения па рынок Низкая цена для товара или услуги предназначенная для захвата массового рынка. Verrechnungspreis m dem verlustlosen Arbeiten zugrunde without loss pricing calculs m le prix sur la base principe sans d?ficitaire расчет цены на основе принципа безубыточности Ценообразование которое исходит из издержек по производству маркетингу и распределению товара с учетом получения желаемой прибыли. Festsetzung f von Diskriminierungspreise discriminatory pricing fixation f du prix discriminatoire установление дискриминационных цен Продажа товара по ценам устанавливаемым безотносительно к разнице в уровнях издержек. Preisfestsetzung f der geschlossenen Ausschreibung auction by tender pricing fixation f du prix sur la base adjudication ferme установление цены на основе закрытых торгов ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.32 Розрахунок ціни виходячи із очікуваних цінових пропозицій конкурентів а не на основі показників витрат і попиту. 4.3.6.6 Установлення зональних de цін en fr ru Установлення цін за географічним принципом коли всі замовники в межах зони платять одну і ту саму сумарну ціну а самі ціни підвищуються по мірі віддалення зони. 4.3.7 Просування товару de en fr ru Будь-яка форма повідомлень які використовуються фірмою для інформації переконання чи нагадування людям про свої товари послуги образи ідеї суспільну діяльність та їх вплив на суспільство. 4.3.7.1 Реклама de en fr ru Інформація про товари різні види послуг з метою оповіщення споживачів і створення попиту на ці товари і послуги. 4.3.7.2 Паблісіті de en fr ru Неособисте стимулювання попиту на товар послугу або діяльність з допомогою Расчет цены исходя из ожидаемых ценовых предложений конкурентов а не на основе показателей издержек и спроса. Festsetzung f von Zonenpreise zone prising fixation f du prix zonales установление зональных цен Установление цен по географическому принципу когда все заказчики в границах зоны платят одну и ту же суммарную цену а сами цены повышаются по мере удаленности зоны. Einf?hrung f der Ware sales promotion avancement m de marchandise продвижение товара Любая форма сообщений используемых фирмой для информации убеждения или напоминания людям о своих товарах услугах образах идеях общественной деятельности и их влиянии на общество. Reklame f advertisement reclame f реклама Информация о товарах различных видах услуг с целью оповещения потребителей и создания спроса на эти товары и услуги. Publizit?t f publicity pabliciti f паблисити Неличностное стимулирование спроса на товар услугу или деятельность посредством ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.33 розміщення комерційно важливих новин у виданнях або отримання сприятливих презентацій на радіо телебаченні або сцені які не сплачуються певними спонсорами. 4.3.7.3 Персональний продаж de en fr ru Частина просування товарів і послуг що включає їх усне подання в бесіді з одним чи декількома потенційними покупцями з метою продажу. 4.3.8 Стимулювання збуту de en fr ru Процес що включає маркетингову діяльність відмінну від реклами паблісіті або персональний продаж який стимулює купівлю споживачами або дилерами. помещения коммерчески важных новостей в изданиях или получения благоприятных презентаций на радио телевидении или сцене которые не оплачиваются определенными спонсорами. Personalverkauf f personal sale vente f personnelle персональная продажа Часть продвижения товаров и услуг включающая их устное представление в беседе с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью продажи. Absatzb?rderung f promotion incitation f a l'ecoulement стимулирование сбыта Процесс включающий маркетинговую деятельность отличную от рекламы паблисити или персональную продажу которая стимулирует покупки потребителей или дилеров. 4.4 Організація маркетингової діяльності на підприємствах та в організаціях промисловості будматеріалів та виробів 4.4.1.1 Маркетинг de en fr ru l. Система організації і управління діяльністю фірми яка спрямована на забезпечення максимального збуту її продукції досягнення високої ефективності експортних виробів і розширення ринкової частки. Marketing n marketing marketing m маркетинг l. Система организации и управления деятельностью фирмы направленная на обеспечение максимального сбыта ее продукции достижения высокой эффективности экспортных изделий и расширения рыночной доли. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.34 2. Система стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю фірми яка скерована на максимізацію прибутку через урахування і активний вплив на ринкові умови. 4.4.1.1.1 Концепція маркетингу de en fr ru Концепція яка базується на визначенні потреб і реальних купівельних оцінок асортименту і якості товарів і визнання необхідності пристосування виробництва і збуту до цих потреб і оцінок причому краще і ефективніше ніж це роблять конкуренти. 4.4.1.1.2 Структура маркетингу de en fr ru Конкретне поєднання елементів маркетингу для досягнення поставлених цілей і задоволення цільового ринку. 4.4.1.1.3 Система маркетингу de en fr ru Комплекс найбільш істотних ринкових відносин і інформаційних потоків які зв'язують фірму з ринками збуту її товарів. 4.4.1.1.4 Комплекс маркетингу de en fr ru 2. Система стратегического управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы направленная на максимизацию прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные условия. Marketingskonzeption f concept of marketing concept m dumarketing концепция маркетинга Концепция основанная на определении потребностей и реальных покупательских оценок ассортимента и качества товаров и признания необходимости приспособления производства и сбыта к этим потребностям и оценкам причем лучше и эффективнее чем это делают конкуренты. Marketingsstruktur f marketing structure structure f du marketing структура маркетинга Конкретное сочетание элементов маркетинга для достижения поставленных целей и удовлетворения целевого рынка. Marketingssystem m marketing system systeme f du marketing система маркетинга Комплекс наиболее существенных рыночных отношений и информационных потоков которые связывают фирму с рынками сбыта ее товаров. Marketingskomplex m marketing complex complexe m du marketing комплекс маркетинга ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.35 Набір змінних факторів маркетингу що піддаються контролю сукупність яких фірма використовує прагнучи викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку. 4.4.1.2 Управління маркетингом de en fr ru Процес аналізу планування і проведення заходів у сфері досягнення певних цілей. 4.4.1.2.1 Концентрований de маркетинг en fr ru Зосередження маркетингових зусиль на великій частці одного чи декількох субринків на противагу зосередженню їх на невеликій частці великого ринку. 4.4.1.2.2 Пробний маркетинг de en fr ru Реалізація продукту в одному чи декількох вибраних регіонах і спостереження за реальним розвитком подій в рамках плану маркетингу що передбачається. 4.4.1.2.3 Застосування маркетингу de en fr ru Набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. Leitung f des Marketmgs marketing management administration f du marketing управление маркетингом Процесс анализа планирования и проведения мероприятий в сфере достижения определенных целей. konzentriertes Marketing n concentrated marketing marketing m concentre концентрированный маркетинг Сосредоточение маркетинговых усилий на большой доле одного или нескольких субрынков в противовес сосредоточению их на небольшой доле большого рынка. Probenmarketing n test marketing marketing m d'essai пробный маркетинг Реализация продукта в одном или нескольких выбранных регионах и наблюдение за реальным развитием событий в рамках предполагаемого плана маркетинга. Marketingsanwendung f marketing realization application f du marketing применение маркетинга ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.36 Реалізація системного підходу до управлінської діяльності з чітко поставленою метою деталізованою сукупністю заходів направлених на її досягнення а також використання відповідного організаційно-економічного механізму. 4.4.1.2.4 Маркетингова ревізія de en fr ru Систематизована оцінка та огляд основних цілей і політики маркетингових функцій організації методів процедур і персоналу який використовується для реалізації цієї політики і досягнення поставлених цілей. 4.4.2.1 Стратегія маркетингу de en fr ru Формування і реалізація цілей та задач підприємства-виробника і експортера по кожному окремому ринку сегменту ринку и кожному товару на певний період часу для здійснення виробничо-комерційної діяльності в повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства. 4.4.2.1.1 Стратегія активного de впливу en fr ru Відмова управлінської практики від пасивного пристосування до ринкових Реализация системного подхода к управленческой деятельности с четко поставленной целью детализированной совокупностью мероприятий направленных на ее достижение а также использование соответствующего организационно-экономического механизма. marketinge Revision f marketing audit audit m marketing маркетинговая ревизия Систематизированная оценка и обзор основных целей и политики маркетинговых функций организации методов процедур и персонала используемого для реализации этой политики и достижения поставленных целей. Strategie f des Marketings strategy of marketing strategic f du marketing стратегия маркетинга Формирование и реализация целей и задач предприятия-изготовителя и экспортера по каждому отдельному рынку сегменту рынка и каждому товару на определенный период времени для осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия. Strategie f der aktiven Einwirkung strategy of active influence strategie f de l'influence active стратегия активного воздействия Отказ управленческой практики от пассивного приспособления к рыночным условиям переход к ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.37 умов перехід до політики впливу на ринок з метою активного формування попиту на продукцію що збувається контролю за технічним прогресом впливу на державну політику. 4.4.2.1.2 Стратегія вертикальної de інтеграції en fr ru Стратегія маркетингу яка спрямована на розширення збутової діяльності фірми шляхом приєднання до неї компонент-постачальників сировини матеріалів і напівфабрикатів а також збутових фірм. 4.4.2.1.3 Стратегія диверсифікації de en fr ru Система заходів яка використовується для того щоб організація не стала занадто залежною від одного стратегічного господарчого підрозділу або однієї асортиментної групи. 4.4.2.1.4 Стратегія диференційо- de ваного маркетингу en fr ru Розробка спеціальної програми маркетингу по відношенню до кожного ринкового сегмента. яка максимально враховує його специфічні риси. 4.4.2.1.5 Стратегія низьких витрат de en политике воздействия на рынок с целью активного формирования спроса на сбываемую продукцию контроля за техническим прогрессом влияния на государственную политику. Strategie f der vertikalen Integration strategy of vertical integration strat?gie f de l'int?gration en amont стратегия вертикальной интеграции Стратегия маркетинга направленная на расширение сбытовой деятельности фирмы посредством присоединения к ней компонент-поставщиков сырья материалов и полуфабрикатов а также сбытовых фирм. Strategie f der Diversification strategy of diversification trat?gie f de la diversification стратегия диверсификации Система мероприятий используемая для того чтобы организация не стала чересчур зависимой от одного стратегического хозяйственного подразделения или одной ассортиментной группы. Strategie f des differenzierten Marketmgs strategy of differential marketing strategie f du marketing diff?rent стратегия дифференцированного маркетинга Разработка специальной программы маркетинга но отношению к каждому рыночному сегменту максимально учитывающей его специфические черты. Strategie f der kleinen Kosten low expenses strategy ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.38 fr ru Напрямок політики фірми який зв'язує досягнення конкурентних переваг із забезпеченням більш дешевого виробництва і збуту продукції. 4.4.2.1.6 Стратегія підтримки de рівня збуту en fr ru Стратегія маркетингу спрямована на збереження існуючої ринкової частки і рівня прибутковості яка не викликає безпосередніх труднощів у реалізації. 4.4.2.1.7 Стратегія поступового de згортання операцій en fr ru Стратегія маркетингу яка полягає в використанні певного підрозділу виробництва як джерела надходження фінансових ресурсів при відмові від капіталовкладень у модернізацію і поступове зниження рівня фінансування поточних витрат. 4.4.2.1.8 Стратегія розробки de товару en fr ru Strategie f des grave couts стратегия низких издержек Направление политики фирмы которое связывает достижения конкурентных преимуществ с обеспечением более дешевого производства и сбыта продукции. Unterstutzungsstrategie f des Absatmiveaus sales strategy strategic f du maintien le niveau de vente стратегия поддержания уровня сбыта Стратегия маркетинга направленная на сохранение существующей рыночной доли и уровня прибыльности и не представляющая непосредственных трудностей в реализации. Strat?gie f der allm?hlichen Operationsk?rzung strategy of gradual operation curtailment strategie f de progressif plier operation стратегия постепенного сворачивания операций Стратегия маркетинга состоящая в использовании определенного подразделения производства в і качестве источника поступления финансовых ресурсов при отказе от капиталовложений в модернизацию и постепенное снижение уровня финансирования текущих расходов. Strategie f der Warengestaltung strategy of product elaboration Strategie f de ?laboration de marchandise стратегия разработки товара ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.39 Сукупність критеріїв задач і правил для прийняття рішень які використовуються тоді коли стратегічний господарський підрозділ має ряд успішних торгових марок. 4.4.2.1.9 Орієнтація на ринок de збуту en fr ru Основна ознака маркетингової стратегії управління фірмою виражена перш за все в перенесенні центру управлінських рішень у збутові ланки корпорації. Основними об'єктами вивчення та впливу виступають споживач конкуренти кон'юнктура самого ринку і характеристики товару. 4.4.3.1 Аналіз плану маркетингу de en fr ru Аналіз що включає порівняння реального розвитку подій із запланованими або очікуваними показниками протягом певного періоду часу. 4.4.3.2 Стратегічний план de en fr ru План що вказує які маркетингові дії фірма повинна здійснити чому вони необхідні хто відповідає за їх реалізацію де вони будуть вжиті і як вони будуть завершені. Совокупность критериев задач и правил для принятия решений используемых тогда когда стратегическое хозяйственное подразделение имеет ряд успешных торговых марок. Orientierung f auf den Absatzmarkt market orientation orientation f sur le march? d?bouch? ориентация на рынок сбыта Основной признак маркетинговой стратегии управления фирмой выраженный прежде всего в перенесении центра управленческих решений в сбытовые звенья корпорации. Основными объектами изучения и воздействия выступают потребитель конкуренты конъюнктура самого рынка и характеристики товара. Analyse f des Marketingsplanes marketing plan analysis analyse f le plan du marketing анализ плана маркетинга Анализ включающий сравнение реального развития событий с запланированными или ожидаемыми показателями в течение определенного периода времени. strategischer Plan m strategic plan plan m strategique стратегический план План указывающий какие маркетинговые действия фирма должна предпринять почему они необходимы кто отвечает за их реализацию где они будут предприняты и как они будут завершены. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.40 4.4.3.3 Розробка плану зверху вниз de en fr ru Розробка плану маркетингу за якого планова діяльність керується і контролюється керівництвом фірми. 4.4.3.4 Розробки плану знизу de вверх en fr ru Розробка плану маркетингу при якому цілі бюджети прогнози строки і стратегії маркетингу встановлюються на основі інформації продавців управляючих по продуктах співробітників відділів реклами та інших служб маркетингу. 4.4.3.5 Зустрічне планування de маркетингу en fr ru Планування за якого керівництво компанії на основі загального аналізу ринкової ситуації і виявлення внутрішніх ресурсів компанії формує основні цілі її ринкової політики на період планування. 4.4.4.1 Програма маркетингу de en fr ru Система взаємозв'язаних заходів що визначають дії підприємства-виробника і експортера на заданий період Planausarbeitung f von oben nach unter top-down plan development elaboration f du plan d'en haul en bas разработка плана сверху вниз Разработка плана маркетинга при котором плановая деятельность управляется и контролируется руководством фирмы. Planausarbeitung f von unten nach oben upward plan development eleboration f du plan d'en bas en haut разработка плана снизу вверх Разработка плана маркетинга при котором цели бюджеты прогнозы сроки и стратегии маркетинга устанавливаются на основе информации продавцов управляющих по продуктам сотрудников отделов рекламы и других служб маркетинга. Gegenplanung f des Marketings counter planning rencontre planning m du marketing встречное планирование маркетинга Планирование при котором руководство компании на основе общего анализа рыночной ситуации и выявления внутренних ресурсов компании формирует основные цели ее рыночной политики на планируемый период. Marketingsprogramm n marketing program programme m du marketing программа маркетинга Система взаимосвязанных мероприятий определяющих действия предприятия-производителя и экспортера на заданный ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.41 часу по всіх блоках маркетингу. Формується на основі комплексного дослідження ринку виявлення запитів покупців стратегії і тактики маркетингу. 4.4.4.1.1 Довгострокова de програма маркетингу en fr ru Програма маркетингу яка охоплює заходи розраховані на тривалий період часу відповідно за прийнятої стратегії маркетингу. 4.4.4.1.2 Короткострокова de програма маркетингу en fr ru Програма маркетингу яка має велику деталізацію і конкретність програмування дій підприємства. 4.4.4.2 Єдина програма de маркетингу en fr ru Взаємозв'язана система програм маркетингу по окремих ринках і по групах однорідної продукції яка служить основою для розробки планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт виробництва збуту сервісу. период времени по всем блокам маркетинга. Формируется на основе комплексного исследования рынка выявления запросов покупателей стратегии и тактики маркетинга. langfristiges Programm n des Marketmgs n long-term marketing program programme m du marketing a long terme долгосрочная программа маркетинга Программа маркетинга которая охватывает мероприятия рассчитанные на длительный период времени согласно принятой стратегии маркетинга. kurzfristiges Marketingsprogramm n short-term marketing program programme m du marketing a court terme краткосрочная программа маркетинга Программа маркетинга обладающая большой детализацией и конкретностью программирования действий предприятия. Einheitsprogramm m des marketings n united marketing program programme m unifi? de marketing единая программа маркетинга Взаимосвязанная система программ маркетинга по отдельным рынкам и по группам однородной продукции которая служит основой для разработки планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ производства сбыта сервиса. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.42 4.4.5.1 Маркетингова служба de en fr ru Спеціальний підрозділ підприємства який діє на основі принципів і методів маркетингу. 4.4.5.2 Діяльність de маркетингової служби en fr ru Комплексні роботи економічного валютно-фінансового плануючого техніко-виробничого збутового і дослідницького характеру. 4.4.5.3 Організація маркетингу de en fr ru Структурна побудова для управління маркетинговими функціями яка встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання тих чи інших завдань може бути функціонально орієнтована на товар або на ринок . 4.4.5.3.1 Організація маркетингу de за ринковим принципом en fr ru Форма організації служби маркетингу за якої основні ринки закріплюються за управляючими ринками що співпрацюють із спеціалістами marketinger Bereich m marketing service service m marketing маркетинговая служба Специальное подразделение предприятия действующее на основе принципов и методов маркетинга. T?tigkeit f des Marketingsdienstes m marketing services activite f du service marketing деятельность маркетинговой службы Комплексные работы экономического валютно-финансового планирующего технико-производственного сбытового и исследовательского характера. Marketingsorganisation f market organization organisation f du marketing организация маркетинга Структурное построение для управления маркетинговыми функциями устанавливающее подчиненность и ответственность за выполнение тех или иных заданий может быть функционально ориентировано на товар или на рынок . Marketingsorganisation f nach dem Marktprinzip market principle of marketing organisation f du marketing par la principe marchand организация маркетинга по рыночному принципу Форма организации службы маркетинга при которой основные рынки закрепляются за управляющими рынками сотрудничающими со специалистами ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.43 різних функціональних служб у розробці планів для свого ринку. 4.4.5.3.2 Організація маркетингу de з товарного виробництва en fr ru Форма організації служби маркетингу за якої виробництвом кожного окремого товару керує власний управляючий який співробітничає із спеціалістами різних функціональних служб у розробці і здійсненні планів відносно свого товару. 4.4.5.3.3 Функціональна de організація маркетингу en fr ru Організація служби маркетингу за якої різні спеціалісти з маркетингу керують різними видами маркетингової діяльності і підпорядковуються віце-президенту з маркетингу. различных функциональных служб в разработке планов для своего рынка. Marketingsorganisation f nach der Warenproduktion marketing organization by production of commodities organisation f du marketing par la production de marchandise организация маркетинга по товарному производству Форма организации службы маркетинга при которой производством каждого отдельного товара руководит собственный управляющий сотрудничающий со специалистами различных функциональных служб в разработке и осуществлении планов в отношении своего товара. funktionale Marketingsorganisierung f functional marketing organization organisation f fonctionnelle du marketing функциональная организация маркетинга Организация службы маркетинга при которой разные специалисты по маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятельности и подчиняются вице-президенту по маркетингу. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.44 Алфавітний покажчик українських термінів Розділ підрозділ аванс ...............................……………………………………….....4.2.10.2 агент ...........................………………………………………….....4.3.4.1 акредитив ................……………………………………...............4.2.10.3 аналіз загальноекономічної ситуації . ..........…………………...4.1.2.2 аналіз культурних та демографічних факторів ....………….......4.1.2.3 аналіз плану маркетингу ......................………………………….4.4.3.1 аналіз політичних факторів ..................………………………....4.1.2.1 аналіз розмірів попиту ...................……………………………...4.1.3.1.2 безпека продукції ........................………………………………..4.2.4.2 брокер ........................……………………………………….........4.3.4.2 валовий національний продукт ............……………………........4.1.2.2.2 валовий суспільний продукт ...................……………………….4.1.2.2.3 вертикальна маркетингова система ...........…………………......4.3.4.4 взаємозамінність продукції .................……………………….....4.2.3.1 відкритий рахунок ........................……………………………….4.2.10.5 гарантійний строк у міжнародній торгівлі ....……………..........4.2.9 диверсифікація ...............…………………………………............4.1.2.5 дилер ................................………………………………………...4.3.4.6 діяльність маркетингової служби ...........…………………….....4.4.5.2 демпінг цін ........................…………………………………......4.1.3.4.9 дефлятор .............................…………………………………….. 4.1.2.2.2.1 довгострокова програма маркетингу .......……………….......... 4.4.4.1.1 дослідження попиту .....................…………………………….... 4.1.3.1.1 дослідження товарного ринку ...............……………………..... 4.1.2 екологічність продукції ..................…………………………..... 4.2.4.3 ембарго ...............................……………………………………... 4.1.2.1.6 еластичний попит ...........................…………………………….. 4.1.3.1.4 еластичність попиту .....................…………………………….... 4.1.3.1.3 естетичність продукції ..................…………………………....... 4.2.4.4 єдина програма маркетингу ...................……………………….. 4.4.4.2 застосування маркетингу ....................………………………..... 4.4.1.2.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.45 зняття вершків .........................……………………………….... 4.3.6.1 зустрічне планування маркетингу .............…………………..... 4.4.3.5 імпортна квота ..........................……………………………….... 4.1.2.1.5 інкасо ................………………………………………................. 4.2.10.4 канал прямого маркетингу канал нульового рівня ..………..... 4.3.2.1 канали розповсюдження .................…………………………..... 4.3.2.3 канали товаропросування ..............…………………………....... 4.3.2 конкурентоспроможність продукції ....…………………........... 4.2.1 концентрований маркетинг …………………….. ...................... 4.4.1.2.1 комплекс маркетингу .....................……………………………... 4.4.1.1.4 концепція маркетингу .....................…………………………….. 4.4.1.1.1 кон'юнктура товарного ринку ...........……………………........... 4.1.3 короткострокова програма маркетингу .......………………....... 4.4.4.1.2 маркетинг ........................……………………………………....... 4.4.1.1 маркетингова служба ...............……………………………......... 4.4.5.1 маркетингова ревізія .....................…………………………….... 4.4.1.2.4 мито ...............................………………………………………..... 4.1.2.1.3 митний збір ....................…………………………………............ 4.1.2.1.4 митний тариф ............…………………………………................. 4.1.2.1.2 міжнародні стандарти ................…………………………........... 4.2.8.1 модифікація .......................…………………………………........ 4.3.5.5 національний доход ....................……………………………...... 4.1.2.2.1 нееластичний попит ..............……………………………........... 4.1.3.1.5 нетарифні бар'єри ...................…………………………….......… 4.1.2.1.7 новий товар ....................…………………………………........... 4.3.5.4 ножиці цін ..............................…………………………………… 4.1.3.4.S оптова торгівля ..........................……………………………….... 4.3.4 оптовик-покупець .........................………………………………. 4.3.4.3 організація маркетингу ......................…………………………... 4.4.5.3 організація маркетингу за ринковим принципом .......………... 4.4.5.3.1 організація маркетингу за товарним виробництвом .………..... 4.4.5.3.2 орієнтація на ринок збуту . ...........………………………........... 4.4.2.1.9 основні техніко-економічні показники продукції ......………... 4.2.6 паблісіті ...........................……………………………………....... 4.3.7.2 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.46 патентна чистота ..........................………………………………. 4.2.7 патентоспроможність ....................…………………………....... 4.2.7.1 персональний продаж .................…………………………......... 4.3.7.3 планування продукції ..................…………………………......... 4.3.5.3 планування товаропросування ......…………………….............. 4.3.1.1 побічні канали товаропросування .............…………………..... 4.3.2.2 попит ..........................………………………………………........ 4.1.3.1 потенційний попит ...................……………………………........ 4.1.3.1.6 пробний маркетинг ..............……………………………............ 4.4.1.2.2 програма маркетингу ...................……………………………..... 4.4.4.1 продукція світового рівня .......………………………................ 4.2.2 пропозиція .............................…………………………………... 4.1.3.2 просування товару ..................……………………………......... 4.3.7 протекціонізм .......................………………………………....…. 4.1.2.1.1 ринок ...............................………………………………………... 4.1.1.1 ринок виробника .........................……………………………….. 4.1.1.4 ринок покупця ..........................……………………………….... 4.1.1.2 ринок продавця .........................……………………………….... 4.1.1.3 ринок чистої конкуренції ...................………………………..... 4.1.1.5 рівень економічності продукції.............……………………....... 4.2.5 рівень якості ...........................………………………………….... 4.2.4 реклама ..................……………………………………................. 4.3.7.1 роздрібна торгівля .......................……………………………..... 4.3.3 роздрібна франшиза ...................……………………………...... 4.3.3.1 розподіл на правах винятковості ......………………….............. 4.3.4.5 розрахунок ціни на основі принципу беззбитковості .……...... 4.3.6.3 розробка плану зверху вниз ….................…………………….... 4.4.3.3 розробка плану знизу вверх….................……………………..... 4.4.3.4 світовий ринок ........................………………………………...... 4.1.1 сегмент ринку ........................………………………………....... 4.1.2.4. l сегментація ринку ...............…………………………….............. 4.1.2.4 сервіс ..............................………………………………………... 4.2.1.1 сертифікація продукції ....................…………………………..... 4.2.8 система маркетингу ....................……………………………...... 4.4.1.1.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.47 споживання ..........................…………………………………..... 4.1.3.3 стандартизація продукції для експорту ....……………….......... 4.2.8.2 стимулювання збуту ........................……………………………. 4.3.8 стратегічний план ...................……………………………......... 4.4.3.2 стратегія активного впливу ............………………………......... 4.4.2.1.1 стратегія вертикальної інтеграції ..............…………………..... 4.4.2.1.2 стратегія диверсифікації ....................………………………….. 4.4.2.1.3 стратегія диференційованого маркетингу ........……………..... 4.4.2.1.4 стратегія маркетингу ..................……………………………...... 4.4.2.1 стратегія низьких витрат .................…………………………..... 4.4.2.1.5 стратегія підтримки рівня збуту ...........……………………...... 4.4.2.1.6 стратегія поступового згортання операцій ...........……………. 4.4.2.1.7 стратегія розробки товару ...................………………………... 4.4.2.1.8 структура маркетингу .......................………………………….... 4.4.1.1.2 сумісність продукції ...................……………………………...... 4.2.3.2 технічний рівень продукції .............………………………........ 4.2.3 технологічність продукції.....................………………………... 4.2.3.3 товарна політика.....................………………………………...... 4.3.5 товарна номенклатура ..................…………………………....... 4.3.5.1 товарний асортимент ......…………………………….................. 4.3.5.2 товарний знак ..........................………………………………….. 4.2.7.2 товаропросування .....……………………………....................... 4.3.1 торгова марка .............…………………………………............... 4.3.5.6 УМОВИ платежу .....................………………………………....... 4.2.10 упаковка ............................…………………………………….... 4.3.5.7 управління маркетингом ..................………………………….... 4.4.1.2 установлення дискримінаційних цін .………………................. 4.3.6.4 установлення зональних цін ...............……………………........ 4.3.6.6 Установлення ціни на основі закритих торгів ........…………... 4.3.6.5 форми розрахунків .........................…………………………….. 4.2.10.1 функціональна організація маркетингу .....………………........ 4.4.5.3.3 ціна………………………………………………………………. 4.1.3.4 Ціна базисна ........………………………………....................... 4.1.3.4.3 Ціна виробництва ........................……………………………….. 4.1.3.4.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.48 ціна довідкова ..........................……………………………….... 4.1.3.4.4 ціна договірна ...............…………………………………............. 4.1.3.4.6 ціна КАФ ............................……………………………………... 4.1.3.4.10 ціна контрактна ..........................………………………………... 4.1.3.4.5 ціна проникнення на ринок ...............………………………...... 4.3.6.2 ціна СЇФ. ..............................……………………………………. 4.1.3.4.11 ціна споживача ......................………………………………....... 4.1.3.4.2 ціни трансфертні внутрішньофірмові ..............………………. 4.1.3.4.7 ціна ФАС ........................……………………………………....... 4.1.3.4.12 ціна ФОБ ..........................……………………………………..... 4.1.3.4.13 ціновий маркетинг .............……………………………............... 4.3.6 якість продукції ..................……………………………….......... 4.2.4.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.49 Алфавітний покажчик німецьких термінів Розділ підрозділ Absatzb?rderung ................………………………………............ 4.3.8 Akkreditiv ..........................…………………………………....... 4.2.10.3 Analyse des Bedarfsaunsma?es .........……………………........... 4.1.3.1.2 Analyse der gesamt?konomischen Situation…………….............. 4.1.2.2 Analyse der Kulturellen und demographischen Faktoren ....……. 4.1.2.3 Analyse des Marketingsplanes .............……………………......... 4.4.3.1 Analyse der politischen Factoren .................……………………. 4. l .2. l Angebot ..............................……………………………………... 4.1.3.2 ?sthetikbarkeit der Produktion .................……………………... 4.2.4.4 Austauschbarkeit der Produktion .............……………………..... 4.2.3.1 Basischpreis ..............................………………………………… 4.1.3.4.3 Bedarf Nachfrage .......................…………………………….... 4.1.3.1 Bedarfsermittlung .....................……………………………........ 4.1.3.1.1 Broker ...............................…………………………………….... 4.3.4.2 Bruttonationalprodukt .............………………………….............. 4.1.2.2.2 cif-Preis ............................……………………………………..... 4.1.3.4.11 Dealer ................................…………………………………….... 4.3.4.6 Deflator ..............................……………………………………... 4.1.2.22.1 Diversifikation ......................………………………………........ 4.1.2.5 Dumping ...........................……………………………………..... 4.1.3.4.9 Einfuhrquate .....................…………………………………........ 4.1.2.1.5 Einf?hrung der Ware ......................……………………………... 4.3.7 Emheitsprogramm des Marketings ......…………………............. 4.4.4.2 Einkassierung ..........................………………………………..... 4.2.10.4 Einzelfranchise .....................………………………………........ 4.3.3.1 Einzelhandel ........................…………………………………...... 4.3.3 elastischer Bedarf ........................……………………………..... 4.1.3.1.4 Elastizit?l der Nachfrage ..................…………………………..... 4.1.3.1.3 Embargo ...............................……………………………………. 4.1.2.1.6 fas-Preis .......................…………………………………….......... 4.1.3.4.12 Festsetzung von Diskriminierungspreise .......………………........ 4.3.6.4 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.50 Festsetzung von Zonenpreise .................……………………….... 4.3.6.6 fob-Preis .................……………………………………................ 4.1.3.4 13 Forslung des Warenmarktes ………………………........................ 4. l .2 Formen der Berechnungen ..........…………………………............ 4.2.10.1 funktionale Marketingsorganisierung ..............………………….. 4.4.5.3.3 Garantielermin in den Welthandel ...............……………………... 4.2.9 Gegenplanung des Marketings .................………………………... 4.4.3.5 gesellchaftliches Gesamtprodukt ..............……………………...... 4.1.2.2.3 Gro?handel…………………………………………………………4.3.4 Gro?handelskaufer .......................………………………………... 4.3.4.3 indirekt Kan?le der Waren bewegung ............………………….... 4.3.2.2 internationale Standards ..................…………………………....... 4.2.8.1 Kaufmarkt ..............................……………………………………. 4.1.1.2 Konjunktur des Warenmarkts ..........……………………….......... 4.1.3 Konkurenzf?higkeit der Produktion ..............…………………..... 4.2.1 Konsum Verbrauch ......................…………………………….... 4.1.3.3 Kontraktpreis ...........................…………………………………... 4.1.3.4.5 konzentriertes Marketing ....................………………………….... 4.4.1.2.1 Kosten und Frachtpreis .....................…………………………..... 4.1.3.4.10 kurzfristiges Marketingsprogramm ..……………………............... 4.4.4.1.2 langfristiges Programm des Marketmgs ..………………............... 4.4.4. l. l Leitung des Marketings ...............………………………….......... 4.4. l .2 Marketing ...................……………………………………............ 4.4.1.1 marketinge Revision .……………………………......................... 4.4. l .2.4 marketinger Bereich ........................……………………………... 4.4.5.1 Marketingsanwendung .....................……………………………... 4.4.1.2.3 Marketingskomplex .....................……………………………...... 4.4.1.1.4 Marketingskonzeption ................……………………………........ 4.4.1.1.1 Marketingsstruktur .......................……………………………….. 4.4.1.1.2 Marketingssystem .......……………………………….................... 4.4.1.1.3 Marketingsorganisation .....................…………………………..... 4.4.5.3 Marketingsorganisation nach dem Marktprinzip .....…………...... 4.4.5.3.1 Marketingsorganisation nach der Warenproduktion……… .......... 4.4.5.3.2 Marketingsprogramm ...................……………………………...... 4.4.4.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.51 Markt ................................………………………………………. 4.1.1.1 Markt der Reinkonkurrenz .....………………………................... 4.1.1.5 Marktsegment ..........................………………………………..... 4.1.2.4.1 Marktsegmentation ................……………………………............ 4.1.2.4 Modifikation ...........................…………………………………... 4.3.5.5 Nachschlagepreis ....................………………………………........ 4.1.3.4.4 Nationaleinkommen……………………………………………….4.1.2.2.1 neu eingef?hrte Ware ....................……………………………..... 4.3.5.4 Niveau der Wirtschaftlichkeit der Produktion ..........………….... 4.2.5 offenes Konto ...........................……………………………….... 4.2.10.5 ?kologiebarkeit der Produktion .……………………................... 4.2.4.3 Orientierung auf den Absatzmarkt ...…………………................. 4.4.2.1.9 Patentf?higkeit ........................………………………………....... 4.2.7.1 Patentreinheit ........…………………………………..................... 4.2.7 Personalverkauf ..........................………………………………... 4.3.7.3 Planausarbeitung von oben nach unter ..............………………... 4.4.3.3 Planausarbeitung von unten nach oben .............………………... 4.4.3.4 Planung des Produktionsaussto?es ...............………………….... 4.3.5.3 Planung der Warenbewegung ..................……………………….. 4.3.1.1 Potentialbedarf ..........................……………………………….... 4.1.3.1.6 Preis ..................................………………………………………..4.1.3.4 Preisfestsetzung der geschlossenen Ausschreibung .....………..... 4.3.6.5 Preismarketing .....................…………………………………....... 4.3.6 Preis des Marktvorsto?es ................…………………………....... 4.3.6.2 Preisschere ...............................…………………………………. 4.1.3.4.8 Probenmarketing ......................………………………………...... 4.4.1.2.2 Produktionspreis ...................………………………………......... 4.1.3.4.1 Produzentmarkt .......................………………………………........4.1.1.1.4 Protektionismus .......………………………………...................... 4.1.2.1.1 Publizit?t ....................……………………………………............ 4.3.7.2 Qualit?tsgrad ...........................…………………………………... 4.2.4 Qualit?t der Waren .................……………………………........... 4.2.4.1 Rahm Abschoplung ......................……………………………..... 4.3.6.1 Reklame ................................……………………………………. 4.3.7.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.52 Service ..............................…………………………………….... 4.2.1.1 Sicherkeit der Produktion ...............……………………….......... 4.2.4.2 Strategie der aktiven Einwirkung ...................………………….. 4.4.2. l. l Strategie der allm?hlichen Operationsk?rzung . …………........... 4.4.2.1.7 Strategie des differenzierten Marketmgs ...........……………….... 4.4.2.1.4 Strategie der Diversification ....................……………………….. 4.4.2.l.3 Strategie der kleinen Kosten ..................………………………... 4.4.2.1.5 Strategie des Marketmgs ............…………………………........... 4.4.2. l Strategie der vertikalen Integration ...............…………………... 4.4.2.1.2 Strategie der Warengestaltung ..............……………………........ 4.4.2.1.8 strategischer Plan ................………………………………........... 4.4.3.2 T?tigkeit des Marketingsdienstes ....……………………............... 4.4.5.2 technisch-?konomische Hauptwertzahlen ...……………….......... 4.2.6 technische Niveau der Produktion ..............…………………...... 4.2.3 technologiebarkeit der Produktion …………………..................... 4.2.3.3 Ubergabepreise Verrechnungspreise ..........………………........ 4.1.3.4.7 unelastischer Bedarf ................…………………………….......... 4.1.3.1.5 Untarifschranke ..........................………………………………... 4.1.2.1.7 Unterstutzungsstrategie des Absatzniveaus .........……………..... 4.4.2.1.6 Vereinbarkeit der Produktion ....................……….……………… 4.2.3.2 Vereinbarungspreis ..........................……………………………. 4.1.3.4.6 Verk?ufermarkt ...........................……………………………….. 4.1.1.3 Verpackung ............................…………………………………... 4.3.5.7 Verrechnungspreis dem verlustlosen Arbeiten zugrunde .....……. 4.3.6.3 Verteilung auf Ausschlie?ungsrechte ...............……………….... 4.3.4.5 Verteilungsweg ...........................……………………………….. 4.3.2.3 vertikales Marketingssystem ................………………………...... 4.3.4.4 Vertreter .........................……………………………………....... 4.3.4.1 Vorschu? ................................…………………………………... 4.2.10.2 Warenbewegung ....................………………………………........ 4.3.1 Warenpolitik .........................…………………………………..... 4.3.5 Warensortiment .................………………………………............ 4.3.5.2 Warenverzeichnis .......................……………………………….... 4.3.5.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.53 Warenwege ..................………………………………….............. 4.3.2 Warenzeichen ..........…………………………………................... 4.2.7.2 Warezeichen …………………………………............................... 4.3.5.6 Weg des Nulstands ...........……………………………................. 4.3.2.1 Weltmarkt .....................…………………………………............ 4.1.1 Weltniveauproduktion ......…………………………….................. 4.2.2 Zahlungsbedingungen ...............……………………………......... 4.2.10 Zertifizierung der Produktion ....………………………................ 4.2.8 Z?llabgaben .............................………………………………….. 4.1.2.1.4 Z?lle ...........................………………………………………....... 4.1.2.1.3 Z?lltarife ...........................……………………………………..... 4.1.2.1.2 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.54 Алфавітний покажчик англійських термінів Розділ підрозділ accessory collateral channels of distribution .....…………........ 4.3.2.2 advance .....................……………………………………............ 4.2.10.2 advertisement ...........................………………………………….. 4.3.7.1 aesthetic of products .............……………………………............. 4.2.4.4 agent .................................………………………………………. 4.3.4.1 assortment .......................……………………………………........ 4.3.5.2 auction by tender pricing ..........…………………………............. 4.3.6.5 base price .............................…………………………………….. 4.1.3.4.3 basic technical and economic indicies of products ......………...... 4.2.6 broker ............………………………………………..................... 4.3.4.2 buyer's market........................…………………………………..... 4.1.1.2 certification of products ............…………………………............ 4.2.8 channel of distribution .............…………………………............. 4.3.2.3 channels of distribution .................…………………………....... 4.3.2 collection ................................………………………………….. 4.2.10.4 commodity nomenclature ...............…………………………........ 4.3.5.1 compatibility of production ..............………………………......... 4.2.3.2 competitiveness of products ..............………………………....... 4.2.1 concept of marketing .......................………………..…………... 4.4.1.1.1 concentrated marketing ..................…………………………....... 4.4.1.2.1 consumer cost ........................………………………………....... 4.1.3.4.2 consumption ...................…………………………………........... 4.1.3.3 contract price .................…………………………………............ 4.1.3.4.5 cost .................................………………………………………... 4.1.3.4 cost and freight price ..............……………………………........... 4.1.34.10 cost insurance freight price .........………………………............... 4.1.3.4.11 counter planning .........................………………………………... 4.4.3.5 culture and demography factors analysis ............………………... 4.1.2.3 custom house fees ...........................…………………………….. 4.1.2.1.4 customs custom s duty ............…………………………............ 4.1.2.1.3 customs tariff duty rate .................…………………………....... 4.1.2.1.2 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.55 dealer ............................………………………………………..... 4.3.4.6 demand ............................……………………………………….... 4.1.3.1 demand analysis ..........................………………………………... 4.1.3.1.2 demand research ........................……………………………….... 4.1.3.1.1 deflator ................................……………………………………… 4.1.2.2.2.1 discriminatory pricing ......................…………………………….. 4.3.6.4 diversification .............…………………………………................ 4.1.2.5 dumping ...........................……………………………………...... 4.1.3.4.9 early-bid price .................…………………………………............ 4.3.6.2 ecology of products ......……………………………..................... 4.2.4.3 elastic demand ...........................……………………………….... 4.1.3.4.1 elasticity of demand .....................……………………………...... 4.1.3.1.3 embargo ......................……………………………………............ 4.1.2.1.6 exclusive distribution ..............……………………………........... 4.3.4.5 free alongside ship price ..................………….………………….. 4.1.3.4.12 free on board price .......................………………………………... 4.1.3.4.13 functional marketing organization .........……………………......... 4.4.5.3.3 general economic situation analysis ........…………………........... 4.1.2.2 guarantee in international commerce ...........…………………...... 4.2.9 gross national product ...................……………………………..... 4.1.2.2.2 gross social product ............……………………………............... 4.1.2.2.3 import quota ................…………..………………………............. 4.1.2.1.5 interchangeability ......................………………………………..... 4.2.3.1 international standards ..........…………………………….............. 4.2.8.1 letter of credit .................…………………………………............ 4.2.10.3 level of economic efficiency of products ........………………........ 4.2.5 level of quality .........................………………………………...... 4.2.4 Long-term marketing program ……………………...................... 4.4.4.1. l low expenses strategy .....................…………………………….... 4.4.2.1.5 manner of payments ...................……………………….……...... 4.2.10.1 market .............................……………………………………….... 4.1.1.1 market conjuncture .........................………………………………. 4.1.3 market organization ....……………………………….................... 4.4.5.3 market orientation .......................……………………………….... 4.4.2.1.9 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.56 market of pure competition ............................................................ 4.1.1.5 market principle of marketing ......................................................... 4.4.5.3.1 market research .............................................................................. 4.1.2 marketing ....................................................................................... 4.4.1.1 marketing analysis ......................................................................... 4.4.3.1 marketing audit .............................................................................. 4.4.1.2.4 marketing complex ......................................................................... 4.4.1.1.4 marketing management .................................................................. 4.4.1.2 marketing organization by production of commodities ................. 4.4.5.3.2 marketing program ......................................................................... 4.4.4.1 marketing realization ...................................................................... 4.4.1.2.3 marketing service ...........…............................................................. 4.4.5.1 marketing services ........................................................................... 4.4.5.2 marketing structure ......................................................................... 4.4.1.1.2 marketing system ........................................................................... 4.4.1.1.3 modification ................................................................................... 4.3.5.5 movement of goods ........................................................................ 4.3.1 national income .............................................................................. 4.1.2.2.1 negotiated price .............................................................................. 4.1.3.4.6 new product .................................................................................... 4.3.5.4 noninfringement guality of an invent ............................................. 4.2.7 non tariff barrier . ........................................................................... 4.1.2.1.7 offer ................................................................................................ 4.1.3.2 open account ................................................................................... 4.2.10.5 output planning .............................................................................. 4.3.5.3 packing............................................................................................ 4.3.5.7 patent ability ................................................................................... 4.2.7.1 personalsale .................................................................................... 4.3.7.3 political factors analysis ................................................................. 4.1.2.1 potential demand ............................................................................ 4.1.3.1.6 price marketing .............................................................................. 4.3.6 price scissors .................................................................................. 4.1.3.4.8 producer market ............................................................................. 4.1.1.4 productibility .................................................................................. 4.2.3.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.57 production cost .............................................................................. 4.1.3.4.1 promotion ..................................................................................... 4.3.8 promotion planning ....................................................................... 4.3.1.1 protectionism ................................................................................. 4.1.2.1.1 publicity ....................................................................................... 4.3.7.2 quality of products ........................................................................ 4.2.4.1 reference price .............................................................................. 4.1.3.4.4 retail franchise .............................................................................. 4.3.3.1 retail sale ....................................................................................... 4.3.3 safety of products .......................................................................... 4.2.4.2 sales promotion ............................................................................. 4.3.7 sales strategy ................................................................................. 4.4.2.1.6 segmentation ................................................................................. 4.1.2.4 segment of market ........................................................................ 4.1.2.4.1 seller's market ................................................................................ 4.1.1.3 service ........................................................................................... 4.2.11 short-term marketing program ...................................................... 4.4.4.1.2 skim the cream ............................................................................... 4.3.6.1 standardization of products for export . ........................................ 4.2.8.2 strategic plan ................................................................................. 4.4.3.2 strategy of active influence ........................................................... 4.4.2.1.1 strategy of differential marketing .................................................. 4.4.2.1.4 strategy of diversification ............................................................. 4.4.2.1.3 strategy of gradual operation curtailment ...................................... 4.4.2.1.7 strategy of marketing .................................................................... 4.4.2.1 strategy of product elaboration ...................................................... 4.4.2.1.8 strategy of vertical integration ...................................................... 4.4.2.1.2 technical level of products ............................................................ 4.2.3 test marketing ................................................................................ 4.4.1.2.2 terms of payment .......................................................................... 4.2.10 top-down development .................................................................. 4.4.3.3 trademark ....................................................................................... 4.2.7.2 trade mark ..................................................................................... 4.3.5.6 trade policy ................................................................................... 4.3.5 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.58 transfer prices ................................................................................. 4.1.3.4.7 under elastic demand ...................................................................... 4.1.3.1.5 united marketing program .............................................................. 4.4.4.2 upward plan development .............................................................. 4.4.3.4 vertical marketing system .............................................................. 4.3.4.4 wholesale customer buyer ........................................................... 4.3.4.3 wholesale trade .............................................................................. 4.3.4 without loss pricing ........................................................................ 4.3.6.3 world market .................................................................................. 4.1.1 world standards of products ........................................................... 4.2.2 zero level channel .......................................................................... 4.3.2.1 zone prising .................................................................................... 4.3.6.6 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.59 Алфавітний покажчик французьких термінів Розділ підрозділ Accr?titif. ....................................................................................... 4.2.10.3 activit? du service marketing ........................................................ 4.4.5.2 administration du marketing ......................................................... 4.4.1.2 agent .............................................................................................. 4.3.4.1 analyse des facteurs culturels el demographies ............................ 4.1.2.3 analyse de la situation politique g?n?ral ....................................... 4.1.2.2 analyse de plan du marketing . ...................................................... 4.4.3.1 analyse les facteurs politigue ........................................................ 4.1.2.1 analyse montant de la demande .................................................... 4.1.3.1.2 application du marketing .............................................................. 4.4.1.2.3 assortiment de marchandise .......................................................... 4.3.5.2 avance ........................................................................................... 4.2.10.2 audit marketing ............................................................................. 4.3.7 audit marketing .............................................................................. 4.4.1.2.4 barri?res non tarifaires .................................................................. 4.1.2.1.7 broker ............................................................................................ 4.3.4.2 calculs le prix sur la base principe sans d?ficitaire ....................... 4.3.6.3 canals de courants ......................................................................... 4.3.2 canal de diffusion .......................................................................... 4.3.2.3 canals de niveau zero ..................................................................... 4.3.2.1 canals indirects de l'avancement marchandise .............................. 4.3.2.2 capacit? de la patente ..................................................................... 4.2.7.1 ciseaux des prix ............................................................................. 4.1.3.4.8' commerce de detail .......…............................................................. 4.3.3 commerce de gros .......................................................................... 4.3.4 compalibilit? de la production ....................................................... 4.2.3.2 comp?titivit? de la production ...................................................... 4.2.1 complexe du marketing ................................................................. 4.4.1.1.4 comple ouvert ............................................................................... 4.2.10.5 concept du marketig ...................................................................... 4.4.1.1.1 Conjoncture du march? de marchandises .................................... 4.1.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.60 consommation ............................................................................... 4.1.3.3 contingent d'importation ............................................................... 4.1.2.1.5 courants ......................................................................................... 4.3.1 dealer ............................................................................................. 4.3 4.6 demande ........................................................................................ 4.1.3.1 demande ?lastique ......................................................................... 4.1.3.1.4 demande non ?lastique ................................................................... 4.1.3.1.5 deflator. ......................................................................................... 4.1.2.2.2. demande potential .......................................................................... 4.1.3.1.6 dislocation le marche ..................................................................... 4.1.2.4 distribution exclusif ....................................................................... 4.3.4.5 diversification ................................................................................ 4.1.2.5 droit de douane .............................................................................. 4.1.2.1.3 dumping ......................................................................................... 4.1.3.4.9 ?cologique de la production ........................................................... 4.2.4.3 elasticit? de la demande ................................................................ 4.1.3.1 3 elaboration du plan d'en bas en haul .............................................. 4.4.3.4 elabora?on du plan d'en haut en bas .............................................. 4.4.3.3 emballage ....................................................................................... 4.3.5.7 embargo …..................................................................................... 4.1.2.1.6 encaissement ................................................................................. 4.2.10.4 enl?vement de la cr?me fraiche ..................................................... 4.3.6.1 esth?tique de la production ............................................................ 4.2.4 4 franchise de detail .......................................................................... 4.3.3.1 fixation du prix discriminatoire ...................................................... 4.3.6.4 fixation du prix sur la base abjudication ferm? …………............. 4.3.6.5 fixation du prix zonales ....................…………………………..... 4.3.6.6 formes des r?glements ...................…………………………........ 4.2.10.1 grossiste ..........................……………………………………....... 4.3.4.3 incitation ? l'?coulement ....………………………….................... 4.3.8 indices principal economique el ecogenique de la production ...... 4.2.6 interreplacement de la production .............……………………..... 4.2.3.1 marhandise nouvelle ......................…………………………….... 4.3.5.4 march?................……………………………………………........ 4.1.1.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.61 march? acheteur ....................………………………………........ 4.1.1.2 march? de concurrence pure .........………………………............ 4.1.1.5 march? mondial ........................………………………………..... 4.1.1 march? producteur .......................……………………………..... 4.1.1.4 march? vendeur .......................………………………………..... 4.1.1.3 marke de commerce ................…………………………….......... 4.3.5.6 marketing .............................…………………………………..... 4.4.1.1 marketing concentre ....................……………………………...... 4.4.1.2.1 marketing d'essai .......................……………………………….... 4.4.1.2.2 marketing du prix ...................…………………………….......... 4.3.6 marque de commerce .............………………………….............. 4.2.7.2 modification ..........................………………………………….... 4.3.5.5 niveau economique de la production .................……………….. 4.2.5 niveau en qualit? .......................……………………………….... 4.2.4 niveau techniquement de la production .............………………... 4.2.3 nomenclature de marchandise ....................…………………….. 4.3.5.1 orientation sur le march? d?bouch? ...............…………………... 4.4.2.1.9 organisation du marketing ...............………………………......... 4.4.5.3 organisation du marketing par la principe marchaud ......……….. 4.4.5.3.1 organisation du marketing par la production de marchandise …... 4.4.5.3.2 organisation fonctionelle du marketing .....………………........... 4.4.5.3.3 pabliciti ................……………………………………................. 4.3.7.2 part du march? .......………………………………….................... 4.1.2.4.1 period de la garantie en commerce international ...…………....... 4.2.9 plan strat?gique ......................………………………………....... 4.4.3.2 Panification de courants ............…………………………............ 4.3.1.1 Panification du produits .......................…………………………. 4.3.5.3 politique de marchandise ..................…………………………..... 4.3.5 prix. ............................………………………………………...... 4.1.3.1 prix de base ...............…………………………………................ 4.1.3.4.3 prix de accord .............……………………………….................. 4.1.3.4.6 prix de consommation ..........…………………………................ 4.1.3.4.2 ptix CAP coud assurance fret ....……………………............... 4.1.3.4.11 pгіх C&F co?t et fret .....................………………………….... 4.1.3.4.10 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.62 prix contractuel ...................………………………………........... 4.1.3.4.5 prix de la penetration sur le march? ..............…………………..... 4.3.6.2 prix de production ................…………………………….............. 4.1.3.4.1 prix de r?f?rence ...................………………………………......... 4.1.3.4.4 prix de transfert ..................………………………………........... 4.1.3.4.7 prix FAS franco le long du navire .........…………………......... 4.1.3.4.12 prix FOB franco dord ................…………………………......... 4.1.3.4.13 production au point de vue technique ..............………………….. 4.2.3.3 production du niveaue mondial.................……………………..... 4.2.2 produit materiel brut .................……………………………......... 4.1.2.2-3 produit national brut ................…………………………….......... 4.1.2.2.2 programme du marketing ............…………………………........... 4.4.4.1 programme du marketing a court terme .......………………......... 4.4.4.1.2 programme du marketing a long terme ....………………............. 4.4.4.1.1 programme unifi? du marketing ..................…………………….. 4.4.4.2 proposition offre ........................……………………………..... 4.1.3.2 prospecter marche de marchandises .......…………………........... 4.1.2 protectionnisme ...........................……………………………….. 4.1.2.1.1 pur?t? de la patente .........…………………………….................. 4.2.7 qualite de la production ......…………………………................... 4.2.4.1 recherche de demande ..........…………………………................ 4.1.3.1.1 reclame .................……………………………………................. 4.3.7.1 rencontre planning du marketing ....……………………............... 4.4.3.5 revenu national .........................………………………………..... 4.1.2.2.1 s?curit? de la production ............…………………………............ 4.2.4.2 service ..............……………………………………….................. 4.2.11 service marketing .......................……………………………….... 4.4.5.1 sertification de la production ......………………………............... 4.2.8 standart international .....................…………………………….... 4.2.8.1 standardisation de la production la exportation ....…………........ 4.2.8.2 strategie de ?laboration de marchandise ...............………………. 4.4.2.1.8 strategie de la diversification ...................……………………….. 4.4.2.1.3 strategie de l'integration en amont ........…………………............. 4.4.2.1.2 strategie de l'influence active ...................……………………….. 4.1.2.1.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.63 sfrategie de progressif plier operation ....…………………............ 4.4.2.1.7 sfrategie de grave co?ts ...............…………………………........... 4.4.2.1.5 sfrategie du maintien le niveau de vent ..........………………........ 4.4.2.1.6 strat?gie du marketing ......................…………………………….. 4.4.2.1 sfrategie du marketing diff?rent .....……………………................. 4.4.2.1.4 structure du marketing .......................……………………………. 4.4.1.1.2 systeme vertical du marketing .........………………………........... 4.3.4.4 systeme du marketing ...............…………………………….......... 4.4.1.1.3 tarif de douane .........................…………………………………... 4.1.2.1.2 taxe de douane ..........................………………………………….. 4.1.2.1.4 termes de r?glement .................…………………………….......... 4.2. l .0 vente personnelle .....................………………………………....... 4.3.7.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.64 Алфавітний покажчик російських термінів Розділ підрозділ аванс .............................................................................................. 4.2.10.2 агент ............................................................................................. 4.3.4.1 аккредитив ................................................................................... 4.2.10.3 анализ культурных и демографических факторов ................... 4.1.2.3 анализ плана маркетинга ............................................................. 4.4.3.1 анализ общеэкономической ситуации ....................................... 4.1.2.2 анализ политических факторов ................................................. 4.1.2.1 анализ размеров спроса .............................................................. 4.1.3.1.2 безопасность продукции ............................................................ 4.2.4.2 брокер ........................................................................................... 4.3.4.2 валовой национальный продукт ................................................. 4.1.2.2.2 валовой общественный продукт ................................................. 4.1.2.2.3 вертикальная маркетинговая система ........................................ 4.3.4.4 взаимозаменяемость продукции ................................................ 4.2.3.1 встречное планирование маркетинга ........................................ 4.4.3.5 гарантийный срок в международной торговле ........................ 4.2.9 демпинг цен .............................................................................. 4.1.3.4.9 дефлятор ....................................................................................... 4.1.2.2.2.1 деятельность маркетинговой службы ....................................... 4.4.5.2 диверсификация .......................................................................... 4.1.2.5 дилер.............................................................................................. 4.3.4.6 долгосрочная программа маркетинга ....................................... 4.4.4.1. l единая программа маркетинга ................................................... 4.4.4.2 импортная квота .......................................................................... 4.1.2.1.5 инкассо ......................................................................................... 4.2.10.4 исследование спроса ................................................................... 4.1.3.1.1 исследование товарного рынка ................................................... 4.1.2 канал прямого маркетинга канал нулевого уровня ................. 4.3.2.1 канал распространения ............................................................... 4.3.2.3 каналы товаропродвижения ........................................................ 4.3.2 качество продукции .................................................................... 4.2.4.1 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.65 комплекс маркетинга .................................................................. 4.4.1.1.4 конкурентоспособность продукции ........................................... 4.2.1 концентрированный маркетинг ................................................. 4.4.1.2.1 концепция маркетинга ................................................................ 4.4.1.1.1 конъюнктура товарного рынка .................................................. 4.1.3 косвенные каналы товаропродвижения .................................... 4.3.2.2 краткосрочная программа маркетинга ...................................... 4.4.4.1.2 маркетинг ...................................................................................... 4.4.1.1 маркетинговая ревизия ............................................................... 4.4.1.2.4 маркетинговая служба ................................................................ 4.4.5.1 международные стандарты ........................................................ 4.2.8.1 мировой рынок............................................................................. 4.1.1 модификация ............................................................................... 4.3.5.5 национальный доход ................................................................... 4.1.2.2.1 нетарифные барьеры ................................................................... 4.1.2.1.7 неэластичный спрос .................................................................... 4.1.3.1.5 новый товар ................................................................................. 4.3.5.4 ножницы цен ................................................................................ 4.1.3.4.8 оптовая торговля ......................................................................... 4.3.4 организация маркетинга ............................................................. 4.4.5.3 организация маркетинга по рыночному принципу ................. 4.4.5.3.1 организация маркетинга по товарному производству ............ 4.4.5.3.2 ориентация на рынок сбыта ....................................................... 4.4.2.1.9 оптовик-покупатель .................................................................... 4.3.4.3 основные технико-экономические показатели продукции ..... 4.2.6 открытый счет ............................................................................. 4.2.10.5 паблисити ..................................................................................... 4.3.7.2 патентная чистота ....................................................................... 4.2 7 патентоспособность .................................................................... 4.2.7.1 персональная продажа ................................................................. 4.3.7.3 планирование продукции ........................................................... 4.3.5.3 планирование товаропродвижения ........................................... 4.3.1.1 потенциальный спрос ................................................................. 4.1.3.1.6 потребление ................................................................................. 4.1.3.3 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.66 предложение ................................................................................. 4.1.3.2 применение маркетинга ............................................................... 4.4.1.2.3 пробный маркетинг ...................................................................... 4.4.1.2.2 программа маркетинга ................................................................. 4.3.7 продукция мирового уровня ........................................................ 4.2.2 протекционизм .............................................................................. 4.1.2.1.1 разработка плана сверху вниз ..................................................... 4.4.3.3 разработка плана снизу вверх ..................................................... 4.4.3.4 распределение на правах исключительности ............................ 4.3.4.5 расчет цены на основе принципа безубыточности ................... 4.3.6.3 реклама .......................................................................................... 4.3.7.1 розничная торговля ...................................................................... 4.3.3 розничная франшиза .................................................................... 4.3.3.1 рынок ............................................................................................. 4.1.1.1 рынок чистой конкуренции ........................................................ 4.1.1.3 рынок производителя .................................................................. 4.1.1.4 сегмент рынка .............................................................................. 4.1.2.4.1 сегментация рынка ....................................................................... 4.1.2.4 сервис ............................................................................................ 4.2.1.1 сертификация продукции ........................................................... 4.2.8 система маркетинга ..................................................................... 4.4.1.1.3 совместимость продукции .......................................................... 4.2.3.2 снятие сливок ............................................................................... 4.3.6.1 спрос .............................................................................................. 4.1.3.1 стандартизация продукции для экспорта .................................. 4.2.8.2 стимулирование сбыта ................................................................. 4.3.8 стратегический план ................................................................... 4.4.3.2 стратегия активного воздействия .............................................. 4.4.2.1.1 стратегия вертикальной интеграции .......................................... 4.4.2.1.2 стратегия диверсификации ......................................................... 4.4.2.1.3 стратегия дифференцированного маркетинга ........................... 4.4.2.1.4 стратегия маркетинга .................................................................. 4.4.2.1 стратегия низких издержек ........................................................ 4.4.2.1.5 стратегия поддержания уровня сбыта ....................................... 4.4.2.1.6 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.67 стратегия постепенного сворачивания операций ..................... 4.4.2.1.7 стратегия разработки товара ...................................................... 4.4.2.1.8 структура маркетинга ................................................................. 4.4.1.1.2 таможенные сборы ..................................................................... 4.1.2.1.4 таможенные пошлины ................................................................ 4.1.2.1.3 таможенный тариф ..................................................................... 4.1.2.1.2 технический уровень продукции ............................................... 4.2.3 технологичность продукции ...................................................... 4.2.3.3 торговая марка ............................................................................. 4.3.5.6 товарная политика ...................................................................... 4.3.5 товарная номенклатура ............................................................... 4.3.5.1 товарный ассортимент ................................................................ 4.3.5.2 товарный знак .............................................................................. 4.2.7.9 товаропродвижение ..................................................................... 4.3.1 упаковка ....................................................................................... 4.3.5.7 управление маркетингом ............................................................ 4.4.1.2 уровень экономичности продукции ............................................4.2.5 уровень качества .......................................................................... 4.2.4 условия платежа .......................................................................... 4.2.10 установление дискриминационных цен ................................... 4.3.6.4 установление зональных цен ..................................................... 4.3.6.6 установление цены на основе закрытых торгов ...................... 4.3.6.5 формы расчетов ........................................................................... 4.2.10.1 функциональная организация маркетинга ................................ 4.4.5.3.3 цена ............................................................................................... 4.1.3.4 цена базисная ............................................................................... 4.1.3.4.3 цена договорная ........................................................................... 4.1.3.4.6 цена КАФ ..................................................................................... 4.1.3.4.10 цена контрактная ......................................................................... 4.1.3.4.5 цена потребителя ......................................................................... 4.1.3.4.2 цена производства ........................................................................ 4.1.3.4.1 цена проникновения на рынок .................................................... 4.3.6.2 цена СИФ ..................................................................................... 4.1.3.4.11 цена справочная .......................................................................... 4.1.3.4. ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.68 цена ФОБ ........................................................................................ 4.1.3.4.13 цена ФАС ...................................................................................... 4.1.3.4.12 ценовой маркетинг ....................................................................... 4.3.6 цены трансфертные внутрифирменные .................................... 4.1.3.4.7 экологичность продукции ............................................................ 4.2.4.3 эластичность спроса ..................................................................... 4.1.3.1.3 эластичный спрос .......................................................................... 4.1.3.1.4 эмбарго ......................................................................................... 4.1.2.1.6 эстетичность продукции .............................................................. 4.2.4.4 ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.69 УДК: 339.138/477; 691/006.05 Ключові слова: зарубіжні ринки; конкурентоспроможність; товаропросування; маркетингова діяльність; алфавітний покажчик.