Лист N 013-617-43 від 28.04.2007 р.

Лист N 013-617-43 від 28.04.2007 р. Щодо здійснення перевірок Держнаглядпраці

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ Лист від 28.04.2007 р. N 013-617-43 Щодо здійснення перевірок Держнаглядпраці Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю за дорученням Міністерства праці та соціальної політики України розглянув Ваше звернення та повідомляє таке. 1. Держнаглядпраці та його територіальні державні інспекції праці здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю на підставі законів України. Статтею 259 КЗпП України визначено що нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу. Статтею 35 Закону України "Про оплату праці" зазначено що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють Міністерство праці та його органи. Статтею 27 Закону України "Про відпустки" також зазначено що нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу. Свої повноваження державні інспектори праці Держнаглядпраці та територіальних державних інспекцій праці здійснюють на підставі законів України "Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі" від 08.09.2004 р. N 1985-IV та "Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві" від 08.09.2004 р. N 1986-IV. Повноваження державних інспекторів праці визначені Положенням про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 50. Основним завданням Держнаглядпраці є забезпечення захисту прав працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю крім питань охорони праці . Такий нагляд здійснюється шляхом проведення перевірок підконтрольних суб'єктів. Пунктом 6 зазначеного Положення передбачено що державні інспектори праці мають право безперешкодно в будь-який час без попереднього інформування з пред'явленням службового посвідчення відвідувати для перевірки додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративні і виробничі приміщення роботодавців робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 2. Оскільки законодавчі акти зокрема Закон України "Про відпустки" та розділ V КЗпП України що регулюють питання надання відпусток та їх оплату є складовими законодавства про працю то державні інспектори праці здійснюють контроль за їх дотриманням. 3 4. Відповідно до статті 13 КЗпП України у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих трудових соціально-економічних відносин зокрема щодо режиму роботи тривалістю робочого часу і часу відпочинку. Тобто у колективному договорі встановлюється тривалість щорічної та додаткових відпусток які не можуть бути меншого терміну ніж визначено законодавством. Типові форми документів щодо оформлення працівнику відпустки визначені наказом Міністерства статистики України від 09.10.95 р. N 253 "Про затвердження типових форм первинного обліку". Щодо контролю за виконанням положень колективного договору повідомляємо що відповідно до статті 19 КЗпП України контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами які його уклали у порядку визначеному цим колективним договором. Якщо власник або уповноважений ним орган особа порушив умови колективного договору то саме профспілки що його уклали мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу особі подання про усунення цих порушень яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду. Щодо наявності графіків надання щорічних відпусток повідомляємо що оскільки відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки" черговість надання відпусток визначається графіками які затверджуються власниками підприємств за погодженням з профспілковим комітетом чи іншим органом уповноваженим трудовим колективом на представництво то при проведенні перевірки державний інспектор праці здійснює контроль за дотриманням зазначеної норми. Також під час перевірки державний інспектор праці здійснює контроль за додержанням вимог статті 6 Закону України "Про відпустки" щодо мінімальної тривалості щорічної відпустки розділу III названого Закону щодо надання працівникам додаткових відпусток у зв'язку з навчанням розділу IV щодо надання соціальних відпусток розділу VI щодо надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати. 5. Щодо застосування державними інспекторами праці штрафних санкцій у разі виявлення порушень законодавства про працю. Пунктом 6 Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 50 передбачено що державні інспектори праці мають право давати посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування роботодавців робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування приписи щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення реалізації прав і гарантій працівників які підлягають обов'язковому виконанню з письмовим повідомленням про вжиті заходи у місячний або в інший зазначений у приписі строк та складати у випадках передбачених законом протоколи про адміністративні правопорушення а також розглядати справи про такі правопорушення та накладати адміністративні стягнення згідно із законодавством. Таким чином у разі порушення керівником підприємства установи організації законодавства про працю у т. ч. вимог Закону України "Про відпустки" державним інспектором праці керівнику буде внесено припис на усунення виявленого порушення законодавства про працю та за наявності підстав буде складено та передано до суду протокол про адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 41 КУпАП. По закінченні терміну визначеного у приписі для усунення виявлених порушень виникає право на проведення інспектором праці повторної перевірки виконання припису. У разі невиконання керівником вимог припису державний інспектор праці має право притягнути останнього до адміністративної відповідальності відповідно до статті 1886 КУпАП.   Перший заступник директора Держнаглядпраці заступник Головного державного інспектора праці України        Д. Лях