НАПБ Б.05.021-2006

НАПБ Б.05.021-2006 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва А. В. ДАШКЕВИЧ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 11 травня 2006р. №278 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006р. за №608/12482 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень НАПБ Б.05.021-2006 Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 серпня 2007 року N 579 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2007 р. за N 1004/14271 З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 року N 856 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 N 278 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 608/12482 що додаються. 2. Державному департаменту пожежної безпеки Андрієнко В. М. у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику відділу документального забезпечення Департаменту організаційно-контрольної роботи Бахуринській Л. М. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та доведення до відома міністерств інших центральних органів виконавчої влади ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. 4. Начальникам головних управлінь управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі: 4.1. У місячний термін привести у відповідність до цього наказу відповідні документи територіальних органів державного пожежного нагляду що стосуються організації та проведення видачі дозволів на початок роботи підприємств та оренду приміщень. Визначити затвердити оприлюднити відповідно в обласних і місцевих засобах масової інформації та в інтернет-виданнях переліки підприємств об'єктів та приміщень дозволи на початок роботи яких видаються центральним територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду. 4.2. Здійснити до 11 вересня 2007 року в системі службової підготовки вивчення вимог цього наказу з прийняттям заліків. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Державного департаменту пожежної безпеки Андрієнка В. М.   Т. в. о. Міністра  В. Антонець  ПОГОДЖЕНО:     Т. в. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      Г. Білоус    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 серпня 2007 р. N 579 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2007 р. за N 1004/14271  ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 N 278 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 608/12482 1. Пункт 3.1 Інструкції доповнити абзацом четвертим такого змісту: "В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду такий дозвіл може видати територіальний орган державного пожежного нагляду Автономної Республіки Крим області міст Києва та Севастополя" у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим. 2. В абзаці сьомому пункту 3.1 Інструкції після слів "передає його копію" доповнити словами "та відповідну копію експертного висновку протипожежного стану об'єкта". 3. Пункт 3.1 Інструкції доповнити абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим такого змісту: "Якщо підприємство належить до категорії пожежонебезпечних об'єктів воно може започатковувати господарську діяльність за декларативним принципом за умови укладання договору добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі декларативний принцип дійсний строком дії такого договору. Реєстрація декларації відповідності об'єкта об'єктів вимогам законодавства з питань пожежної безпеки проводиться лише за місцем його розташування. Дозвіл не оформлюється: у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва реконструкції реставрації капітального ремонту державною комісією утвореною в установленому порядку; на орендовані торговельні місця кіоски та контейнери якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми що в установленому порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду". У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом шістнадцятим. 4. Абзаци дев'ятий та десятий пункту 3.2 Інструкції викласти у новій редакції та доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим: "Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки. У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки крім тих що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності: договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки; плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання". У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - тридцять першим. 5. Абзац сімнадцятий пункту 3.2 Інструкції виключити у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим. 6. В абзаці вісімнадцятому пункту 3.2 після слів "можливої шкоди" доповнити словами з розділовими знаками " для об'єктів які відносяться до категорії пожежонебезпечних " а після слів "з масовим перебуванням" доповнити словом "людей". 7. Абзаци двадцять перший - двадцять третій пункту 3.2 Інструкції виключити у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять сьомим. 8. В абзаці двадцять другому пункту 3.2 Інструкції слова та цифру "матеріали щодо видачі дозволів із зазначеним терміном дії тимчасові - у наглядових справах до моменту прийняття рішення про продовження терміну його дії але не менше 5 років" виключити. 9. Абзаци двадцять третій - двадцять сьомий пункту 3.2 Інструкції виключити у зв'язку з цим абзац двадцять сьомий вважати абзацом двадцять третім. 10. Інструкцію доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "4. Дії органів державного пожежного нагляду при анулюванні дозволу та при виявленні здійснення господарської діяльності без документів дозвільного характеру. Якщо під час перевірки виявлені факти подання в заяві та документах що додаються до неї недостовірної інформації дозвіл виданий на їх підставі підлягає анулюванню. У такому разі працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах що додаються до неї недостовірної інформації додаток 3 далі - акт на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику власнику або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності. У разі відмови керівника власника або уповноваженої особи суб'єкта господарської діяльності від підписання або отримання акта в ньому робиться відповідна відмітка. Керівник відповідного або вищестоящого органу державного пожежного нагляду на підставі акта виносить постанову про анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень за формою що встановлена Порядком. Підставою для анулювання дозволу на початок роботи та оренду приміщень є також факти порушення правил пожежної безпеки що можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей. Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу та вживаються відповідні заходи реагування в межах наданих повноважень. Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб'єктів господарювання які зареєстровані за декларативним принципом окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки перевіряє достовірність наданої суб'єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У разі виявлення під час перевірки що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства. Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права подати документи на його отримання після усунення виявлених порушень". 11. Пункт 2 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції виключити у зв'язку з цим пункти 3 - 21 додатка 1 уважати пунктами 2 - 20 відповідно. 12. У пункті 4 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції слова "площею торговельного залу" замінити словами "загальною торговою площею". 13. У пункті 5 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції цифри "7000" замінити цифрами "10000". 14. У пункті 8 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції цифри "5000" замінити цифрами "10000". 15. У пункті 13 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції після слів "об'єкти з" доповнити словом "загальною". 16. У пункті 14 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції слова "та об'єкти що будуються з обґрунтованим відхиленням від обов'язкових вимог нормативних документів" замінити словами "та об'єкти експериментального будівництва". 17. У пункті 15 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції цифри "3500" замінити цифрами "5000". 18. Пункт 19 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції викласти у такій редакції: "19. Окремо розташовані будівлі наземних та підземних гаражів автостоянок загальною площею 5000 кв. м та більше". 19. У пункті 20 додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції слово "банки" виключити. 20. В абзаці першому додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції після слів "не зазначених у цьому Переліку у разі" доповнити словом "безпосереднього" а після слів "державного пожежного нагляду" доповнити словами "або надання інших доводів наявності обставин які підтверджують упередженість керівників територіальних і місцевих органів державного пожежного нагляду". 21. В абзаці другому додатка 1 до пункту 3.1 Інструкції після слів "експертиз проектів" доповнити словами з розділовими знаками " проектно-кошторисної документації ". 22. Графи 6 та 8 додатка 2 до пункту 3.2 Інструкції виключити у зв'язку з цим графу 7 уважати графою 6 а графи 9 - 12 уважати графами 7 - 10. 23. У графі 7 додатка 2 до пункту 3.2 Інструкції слово "скасовано" замінити словом "анульовано" а слово "скасування" замінити словом "анулювання". 24. У додатку 3 до пункту 3.2 Інструкції цифри "3.2" замінити цифрою "4".   Начальник Державного департаменту пожежної безпеки МНС України полковник внутрішньої служби      В. М. Андрієнко  1. Загальні положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" "Про пожежну безпеку" та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року №150 далі Порядок . Інструкція визначає умови й організацію видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень далі дозвіл . 2. Визначення понять У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: декларація документ-повідомлення встановленого зразка який подається суб'єктом господарювання дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки для набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру; інші терміни та поняття що вживаються в Інструкції використовуються у значеннях наведених у законах та нормативно-правових актах з питань регуляторної політики пожежної безпеки а також наказах МНС України. 3. Дії органів державного пожежного нагляду при видачі дозволу 3.1. Органи уповноважені видавати дозвіл Дозвіл видають центральний територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду згідно з компетенцією визначеною пунктом 2 Порядку. Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежо-небезпечних підприємств уведення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих житлових та інших об'єктів згідно з Переліком об'єктів дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду додаток 1 . Переліки підприємств об'єктів та приміщень дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим області міст Києва та Севастополя. Переліки об'єктів та приміщень дозволи на які видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду підлягають обов'язковому оприлюдненню в центральних територіальних та місцевих засобах масової інформації а також подаються адміністратору для розміщення їх на стендах у місцях видачі документів за принципом організаційної єдності разом із роз'ясненнями необхідних вимог та процедур для отримання документів дозвільного характеру. Аналогічні стенди повинні бути розміщені в територіальних та місцевих органах державного пожежного нагляду. Центральний чи територіальний орган державного пожежного нагляду після видачі дозволу передає його копію місцевому органу державного пожежного нагляду в контрольно-наглядову справу щодо даного об'єкта. Власник орендар може розпочати господарську діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди в разі: • якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування крім потенційно небезпечних об'єктів ; • якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів. Декларація відповідності об'єкта об'єктів вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3 Порядку. 3.2. Подача та розгляд документів для одержання дозволу Документи подані власником орендарем безпосередньо дозвільному органу або адміністратором приймаються реєструються та обліковуються відповідним органом державного пожежного нагляду в Журналі реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання додаток 2 далі Журнал . Документи по об'єктах видача дозволу на які належить до компетенції центрального чи територіального органу державного пожежного нагляду подаються власником орендарем безпосередньо до цих органів або адміністратором. Журнал уноситься в номенклатуру справ підрозділу і підлягає реєстрації в журналі обліку журналів з присвоєнням відповідного номера прошнуровується та пронумеровується. Журнал зберігається у відповідального за його ведення працівника або канцелярії підрозділу. Термін зберігання журналу не менше 10 років. Після здійснення реєстрації документів для одержання дозволу в Журналі документи передаються на розгляд керівника органу державного пожежного нагляду або особи яка його заміщає згідно з розподілом функціональних обов'язків. Відповідальний працівник органу державного пожежного нагляду приймає документи на розгляд з відповідною відміткою про їх отримання в Журналі після відповідної резолюції керівника органу. Підставою для видачі дозволу є висновок що оформляється за результатами оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта чи приміщення що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною фізичною особою яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки експертизи . За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії. За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки крім зазначених у пункті 5 Порядку в дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки. Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника орендаря . У разі невиконання зазначених умов орган який видав дозвіл або вищий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати. Якщо оцінка експертиза протипожежного стану підприємства об'єкта чи приміщення для одержання дозволу або продовження його дії здійснювалась органами державного пожежного нагляду то вона прирівнюється до планової перевірки. Якщо під час такої перевірки були виявлені порушення власнику орендарю надаються відповідні письмові приписи на їх усунення. Висновок з оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта чи приміщення іншою юридичною фізичною особою яка має відповідну ліцензію є тільки підставою для видачі документа дозвільного характеру. Висновок з оцінки експертизи протипожежного стану об'єкта є чинним для одержання дозволу протягом трьох місяців з дня її проведення відповідно до пункту 3.3.19 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 №59 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 26.04.2006 за №480/12354. Проведення оцінки експертизи протипожежного стану підприємства об'єкта чи приміщення органом державного пожежного нагляду здійснюється у строки визначені сторонами в договорі. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором документів що є підставою для видачі або подовження дії дозволу приймає рішення про його видачу або про відмову у видачі продовженні у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки що може призвести до виникнення пожежі або перешкод під час її гасіння та евакуації людей. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником або адміністратором зазначених у пункті 3 Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 Порядку або про відмову в його видачі в разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки що може призвести до виникнення пожежі або перешкод під час її гасіння та евакуації людей. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністратору. Підставою відмови в реєстрації декларації є відсутність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди зміни функціонального призначення або перепланування об'єктів та приміщень невідповідність наведеної у декларації інформації або належності об'єкта до вибухо-пожежонебезпечного чи з масовим перебуванням. Після видачі дозволу або реєстрації декларації відповідні відомості заносяться до журналу обліку об'єктів установленого додатком 1 до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду затвердженої наказом МНС України від 06.02.2006 №59 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за №480/12354 і відповідного плану перевірок та заводиться наглядова справа встановленого зразка. Якщо об'єкт орендується і розміщується на території іншого об'єкта матеріали щодо нагляду за таким орендованим об'єктом можуть зберігатися в загальній наглядовій справі. Після взяття об'єкта на облік за декларативним принципом його перевірка проводиться органами державного пожежного нагляду в терміни встановлені чинним законодавством та нормативно-правовими актами МНС України. Орган державного пожежного нагляду під час проведення планових перевірок суб'єктів господарювання які зареєстровані за декларативним принципом окрім питань дотримання законодавства з питань пожежної безпеки перевіряє достовірність наданої суб'єктом господарювання інформації стосовно відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У разі виявлення під час перевірки що провадження господарської діяльності здійснюється без відповідних документів дозвільного характеру або виявлено факти надання суб'єктом господарювання недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки орган державного пожежного нагляду порушує адміністративне провадження відповідно до законодавства. Якщо в ході перевірки виявлені факти подання в заяві та документах що додаються до неї недостовірної інформації дозвіл виданий на їх підставі підлягає анулюванню. У такому випадку працівниками органу державного пожежного нагляду складається акт про встановлення факту подання в заяві та документах що додаються до неї недостовірної інформації додаток 3 далі акт на підставі якого приймається рішення про анулювання дозволу. Копія цього акта вручається керівнику власнику або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності. Про прийняте рішення дозвільний орган протягом двох робочих днів письмово повідомляє суб'єкту господарювання та адміністратору якщо від нього надходили матеріали на отримання дозволу . За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних знань або фахівців щодо заповнення декларації про відповідність його матеріальної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду в разі звернення надають консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника орендаря . Матеріали щодо видачі дозволів без обмеження терміну їх дії та декларації відповідності зберігаються в наглядових справах постійно матеріали щодо видачі дозволів із зазначеним терміном дії тимчасові у наглядових справах до моменту прийняття рішення про продовження терміну його дії але не менше 5 років. За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки крім тих які можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод під час її гасіння та евакуації людей видаються дозволи терміном дії: • центральним органом державного пожежного нагляду до 5 років; • територіальними органами державного пожежного нагляду до 3 років; • місцевими органами державного пожежного нагляду до 2 років. Під час здійснення контролю за дотриманням умов видачі дозволу і виявлення фактів їх порушення органом державного пожежного нагляду приймається рішення про застосування заходів реагування в межах наданих повноважень. Начальник Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Е.М.УЛИНЕЦЬ Додаток 1 до пункту 3.1 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ПЕРЕЛІК об'єктів дозвіл на початок роботи та оренду приміщень яких видається та введення в експлуатацію яких здійснюється центральним органом державного пожежного нагляду 1. Атомні теплові гідро- та гідроакумулюючі електростанції об'єкти їх життєзабезпечення та оренда приміщень технологічних установок і обладнання на них. 2. Об'єкти які охороняються структурними підрозділами МНС України на договірних засадах. 3. П'ятизіркові готелі та готельні комплекси. 4. Театри кіноконцертні зали центри культури та дозвілля клуби та танцювальні зали на 800 місць і більше. 5. Підземні комплекси торговельного та іншого призначення із загальною площею 3500 м2 і більше та або площею торговельного залу 1500 м2 і більше. 6. Торговельні торговельно-розважальні комплекси і центри виставкові центри криті ринки об'єкти громадського харчування загальною площею 7000 м2 і більше. 7. Лікувальні заклади санаторії пансіонати будинки відпочинку профілакторії та інші заклади для відпочинку й оздоровлення із загальною кількістю перебування 700 осіб і більше. 8. Склади газу газоконденсату скрапленого газу нафти та нафтопродуктів 1 та 2 категорій та газонафтоперекачу-вальні станції. 9. Склади та бази пожежовибухонебезпечних матеріалів із загальною площею 5000 м2 і більше. 10. Крупні великі та міжнародні вокзали аеропорти морські річні залізничні та ін. . 11. Особливо важливі об'єкти будівництво яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 12. Об'єкти що будуються як виняток за іноземною ліцензією якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами проведення міжнародного конкурсу незалежно від джерел інвестицій та порядку затвердження документації. Закінчення додатка 1 13. Об'єкти які будуються із залученням іноземних кредитів або інвестицій під гарантії Кабінету Міністрів України. 14. Об'єкти з кошторисною вартістю будівництва 100 млн. грн. і більше. 15. Об'єкти на які не встановлені норми та правила і об'єкти що будуються з обґрунтованими відхиленнями від обов'язкових вимог нормативних документів. 16. Вибухопожежонебезпечні об'єкти віднесені до категорій А і Б загальною площею 3500 м2 і більше об'єкти на яких зберігаються використовуються та обертаються у виробничому процесі радіаційне- хімічно- біологічно- бактеріологічнонебезпечні речовини і матеріали площею 3500 м2 і більше. 17. Об'єкти будівлі та приміщення які призначені для виробництва зберігання та утилізації боєприпасів вибухових речовин засобів. 18. Бібліотеки книгосховища архіви незалежно від відомчої належності та форми власності з фондом зберігання від 2 млн. примірників. 19. Музеї пам'ятки архітектурного мистецтва та історії державного значення. 20. Будівлі наземних та підземних гаражів автостоянок загальною площею 2500м2 і більше. 21. Будівлі в яких розміщуються структурні підрозділи установи та підприємства Національного банку України банки. Держпожбезпеки може видавати також дозволи на початок роботи і введення в експлуатацію об'єктів та на оренду приміщень не зазначених у цьому Переліку в разі звернення власників орендарів щодо спірних питань під час їх видачі територіальними і місцевими органами державного пожежного нагляду. Держпожбезпеки має право делегувати права на проведення експертиз проектів та експертної оцінки об'єктів ведення нагляду за будівництвом і контролю за виконанням заходів щодо усунення недоліків викладених в експертному висновку на зазначених у переліку об'єктах прийняття в експлуатацію та видачі дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень територіальним органам державного пожежного нагляду. Додаток 2 до пункту 3.2 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ЖУРНАЛ реєстрації й обліку документів про видачу дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень та реєстрації декларацій суб'єктів господарювання №з/п дата надходження заяви декларації матеріалів від адміністратора суб'єкта господарювання Повне найменування суб'єкта господарювання форма власності місцезнаходження об'єкта Функціональне призначення об'єкта приміщення Наявність страхового поліса цивільної відповідальності його номер та дата видачі повна назва страхової компанії термін дії поліса Реєстраційний номер виданого дозволу декларації дата видачі направлення посадова особа Термін дії дозволу Відмовлено у видачі дозволу реєстрації декларації ; реєстраційний номер посадова особа Здійснення контролю Дата та вихідний номер направлення матеріалів на видачу дозволу за належністю назва органу куди направлено матеріали Дата та вихідний номер повідомлення адміністратора власника орендаря про прийняті рішення Примітка продовження терміну дії дозволу дата прийняття рішення дозвіл скасовано номер та дата винесення постанови посадова особа підстави скасування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Додаток 3 до пункту 3.2 Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень АКТ про встановлення факту подання в заяві та документах що додаються до неї недостовірної інформації " " 200 р. назва населеного пункту / міста Державний інспектор з пожежного нагляду указується назва органу державного пожежного нагляду П.І.В. в ході проведення перевірки назва та адреса розташування суб'єкта господарювання УСТАНОВИВ факти подання в заяві для отримання дозволу на початок роботи від " " 200 р. та документах що додаються до неї недостовірної інформації а саме: здійснюється опис інформації зазначеної в заяві та документах що додаються до неї з одночасним описанням виявлених порушень та розбіжностей з реальним станом на об'єкті Державний інспектор з пожежного нагляду указується назва органу підпис П.І.Б. державного пожежного нагляду Акт отримано: керівник власник суб'єкта господарської діяльності або уповноважена ним особа підпис П.І.Б.