Положення про Відомчу атестаційну комісію Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

ПОГОДЖЕНО Голова Центральної міжвідомчої атестаційної комісії - начальник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України В. Ф. Стоєцький 10 квітня 2007 року  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства вугільної промисловості України від 11 квітня 2007 р. N 121  Положення про Відомчу атестаційну комісію Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості 1. Загальні положення 1.1. Відомча атестаційна комісія Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості далі - ВАК ЦШ ДВГРС створюється відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників далі - Порядок атестації затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 р. N 201 зареєстрованого в Мін'юсті України 24 липня 2003 р. за N 640/7961 з урахуванням вимог Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію затвердженого наказом МНС України від 17.11.2003 N 441 зареєстрованого в Мін'юсті України 4 грудня 2003 р. за N 1120/8441. 1.2. ВАК ЦШ ДВГРС створюється з метою організації та проведення атестації рятувальників перелік яких наведений у додатку до Положення на здатність до організації та проведення аварійно-рятувальних робіт; підготовки документів щодо атестації ЦШ ДВГРС та підпорядкованих воєнізованих гірничорятувальних загонів далі - ВГРЗ ; координації діяльності атестаційних комісій ВГРЗ забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників. 1.3. Начальник ДВГРС його заступники та члени ВАК ЦШ ДВГРС посади яких віднесені до рятувальників підлягають атестації Центральною міжвідомчою атестаційною комісією далі - ЦМАК . 1.4. ВАК ЦШ ДВГРС у своїй діяльності керується Конституцією України Законом України "Про аварійно-рятувальні служби" Порядком атестації чинними нормативно-правовими актами які регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб рішеннями ЦМАК та цим Положенням. 1.5. Головою ВАК ЦШ ДВГРС призначається перший заступник Міністра вугільної промисловості України. Персональний склад ВАК ЦШ ДВГРС затверджується наказом Мінвуглепрому України. 2. Завдання та функції ВАК ЦШ ДВГРС До завдань та функцій ВАК ЦШ ДВГРС відносяться: 2.1. Проведення первинної чергової та позачергової атестації рятувальників ДВГРС зазначених у додатку до Положення на присвоєння кваліфікаційного звання "рятувальник" "рятувальник 3-го класу" "рятувальник 2-го класу" "рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог. 2.2. Організація атестації рятувальників підготовка документів щодо атестації ЦШ ДВГРС та ВГРЗ. 2.3. Підготовка відповідних документів для проведення первинної чергової та позачергової атестації ВГРЗ та ЦШ ДВГРС і рятувальників на присвоєння їм кваліфікаційного звання "рятувальник вищої категорії". 2.4. Ведення обліку атестованих рятувальників ЦШ ДВГРС. 2.5. Проведення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників визначених ЦМАК. 2.6. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення навчальних програм підготовки рятувальників проведення їх атестації тощо. 3. Права і обов'язки ВАК ЦШ ДВГРС ВАК ЦШ ДВГРС має право: 3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення необхідні для організації та здійснення атестації аварійно-рятувальних служб визначених ЦМАК. Рішення ЦМАК є обов'язковими для виконання ВАК ЦШ ДВГРС. 3.2. У разі делегування з боку ЦМАК повноважень щодо атестації аварійно-рятувальних служб перевіряти на місцях за участю засновника служби відповідність документів поданих аварійно-рятувальною службою на атестацію фактичному стану. 3.3. Позачергово проводити атестацію рятувальників ДВГРС зазначених у додатку до Положення у разі набуття ними відповідних навичок підвищення рівня підготовки відповідної кваліфікації тощо. 3.4. Вносити пропозиції до ЦМАК центральних та місцевих органів виконавчої влади засновників аварійно-рятувальних служб щодо удосконалення атестаційної системи підвищення готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб їх технічного оснащення та профілактичної запобіжної роботи а також професійної підготовки рятувальників. ВАК ЦШ ДВГРС зобов'язана: 3.5. У десятиденний термін передавати до ЦМАК відомості про результати атестації аварійно-рятувальних служб визначених ЦМАК. 3.6. Надавати до ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності. 3.7. Зберігати у встановленому порядку матеріали з атестації аварійно-рятувапьних служб та рятувальників. 3.8. Подавати інформацію щодо атестованих аварійно-рятувальних служб та рятувальників згідно з чинним законодавством. 4. Організація роботи ВАК ЦШ ДВГРС 4.1. Роботу ВАК ЦШ ДВГРС забезпечує загін оперативно-технічного призначення ЦШ ДВГРС. Командир загону оперативно-технічного призначення за посадою є одночасно секретарем ВАК ЦШ ДВГРС. При забезпеченні роботи ВАК ЦШ ДВГРС основними завданнями загону оперативно-технічного призначення є: перевірка повноти та наявності документів що подаються до ВАК ЦШ ДВГРС на атестацію згідно з пунктами 3.3. та 4.9 Порядку атестації; підготовка для ВАК ЦШ ДВГРС матеріалів необхідних для проведення атестації; розробка планів та графіків роботи ВАК ЦШ ДВГРС забезпечення засідання комісії оформлення результатів атестації; виконання інших функції які необхідні для забезпечення діяльності ВАК ЦШ ДВГРС. 4.2. ВАК ЦШ ДВГРС проводить свою роботу за річними планами та графіками затвердженими Мінвуглепромом які доводяться до відома відповідних аварійно-рятувальних служб рятувальників та членів ВАК ЦШ ДВГРС. 4.3. Рятувальник який підлягає атестації повинен бути офіційно повідомлений про термін і місце проведення атестації не менш ніж за 10 днів до проведення атестації. 4.4. ВАК ЦШ ДВГРС на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників і приймає відповідне рішення. При позитивних результатах атестації загін оперативно-технічного призначення ЦШ ДВГРС в 3-денний термін видає документи передбачені Порядком атестації при негативному - в 10-денний термін повідомляє про це аварійно-рятувальну службу та її засновника згідно з Порядком атестації. 4.5. Результати атестації визначаються критеріями готовності аварійно-рятувальної служби відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Мін'юсті України 28.03.2002 за N 309/6597 а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог. Вимоги до порядку перевірки знань правил норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт а також до відповідних вольових та психофізіологічних якостей фізичної працездатності та витривалості професійних знань і навичок рятувальників визначаються навчальними програмами професійної підготовки відповідними статутами і положеннями аварійно-рятувальної служби. 4.6. Серії свідоцтв про атестацію та книжок рятувальника ВАК ЦШ ДВГРС встановлює за погодженням з ЦМАК. 4.7. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів ВАК ЦШ ДВГРС. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії. 4.8. Засідання ВАК ЦШ ДВГРС вважається правомочним якщо на ньому присутні не менше двох третин списочного складу комісії. 4.9. Результати засідання ВАК ЦШ ДВГРС викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації підлягають зберіганню згідно з установленим порядком у загоні оперативно-технічного призначення. Протоколи атестації рятувальників складаються у двох примірниках один з яких зберігається у відділі кадрів в особовій справі рятувальника другий - у секретаря атестаційної комісії. 4.10. Рішення ВАК ЦШ ДВГРС може бути оскаржене в порядку встановленому діючим законодавством. 4.11. ВАК ЦШ ДВГРС взаємодіє з ЦМАК іншими відомчими або територіальними атестаційними комісіями з питань проведення атестації АРС та рятувальників.   Директор Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій    І. Ященко    Додаток до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 11 квітня 2007 р. N 121  СКЛАД відомчої атестаційної комісії Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості ЗЮКОВ Ю. Є. - перший заступник Міністра вугільної промисловості України голова комісії; БРЮХАНОВ О. М. - директор Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості заступник голови комісії; ВОРОНОВ П. С. - перший заступник начальника ЦШ ДВГРС заступник голови комісії; ЯЩЕНКО І. О. - директор Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому; АГЕЄВ В. Г. - директор Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"; БЕЛІКОВ І. Б. - заступник начальника ЦШ ДВГРС з виробничо-профілактичної роботи; ВЕЛИЧКО М. М. - заступник начальника ЦШ ДВГРС з оперативно-медичної роботи; ДМИТРІЄВ Л. В. - інженер з охорони праці ЦШ ДВГРС; ЗІНОВ'ЄВ Ю. А. - заступник начальника ЦШ ДВГРС з оперативно-технічної роботи; ІВАНЕНКО А. Ф. - начальник відділу надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому; КАНІЛОВ С. М. - заступник командира загону оперативно-технічного призначення ЦШ ДВГРС; КОРОБКІН А. Н. - начальник технічного відділу ЦШ ДВГРС; М'ЯСОЄДОВ В. М. - голова об'єднаної профспілки гірничорятувальників України; НІКІФОРОВА О. О. - начальник відділу кадрів та спецобліку ЦШ ДВГРС; ПОДОРОЖКО Р. В. - начальник відділу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України у Донецькій області за згодою ; САВЧЕНКО О. А. - начальник відділу профілактичної роботи та аварійного реагування Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому; СКРИПНІК Ю. Г. - начальник Донецького гірничого округу Держгірпромнагляду України за згодою ; ЧЕРТКОВ В. Р. - начальник управління кадрової політики Мінвуглепрому; ШТОДА О. Є. - командир загону оперативно-технічного призначення ЦШ ДВГРС секретар комісії.   Додаток до п. 2.1 Положення про Відомчу атестаційну комісію ЦШ ДВГРС затвердженого наказом Міністерства вугільної промисловості України від 11 квітня 2007 р. N 121  Перелік посад рятувальників які підлягають атестації ВАК ЦШ ДВГРС 1. Центральний штаб ДВГРС заступник начальника Луганського штабу з оперативної роботи; заступник начальника Луганського штабу з виробничо-профілактичної роботи; заступник командира загону оперативно-технічного призначення; помічник командира загону оперативно-технічного призначення; заступник командира загону оперативно-медичної служби; помічник командира загону оперативно-медичної служби. 2. Воєнізований гірничорятувальний загін ВГРЗ командир загону; перший заступник командира загону; заступники командира загону; помічники командира загону по взводу . МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ від 11 квітня 2007 року N 121 Про затвердження Положення про Відомчу атестаційну комісію Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості та її персонального складу Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.06.2003 р. N 201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.07.2003 р. за N 640/7961 з метою здійснення атестації Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості підпорядкованих воєнізованих гірничорятувальних загонів далі - ВГРЗ та рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт наказую: 1. Затвердити Положення про Відомчу атестаційну комісію Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості далі - ВАК ЦШ ДВГРС погоджене з головою Центральної міжвідомчої атестаційної комісії - начальником Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України що додається. 2. Затвердити персональний склад ВАК ЦШ ДВГРС згідно з додатком. 3. Начальнику ДВГРС Смоланову С. М.: 3.1. Створити відповідні атестаційні комісії у ВГРЗ визначити їх склад функції обов'язки та компетенцію щодо проведення атестації рятувальників. Термін - квітень 2007 року. 3.2. Забезпечити проведення атестації рятувальників Центрального штабу ДВГРС та ВГРЗ з присвоєнням рятувальникам відповідних кваліфікаційних звань. Термін - I півріччя 2007 року. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю. Є.   Міністр  С. Тулуб