ГСТУ 46.049-2003

ГСТУ 46.049-2003 Біологічно активна кормова добавка для птахів. Загальні технічні умови.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З 29.08.2003 N 299 Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.048-2003 "Напівфабрикат протеїновий. Загальні технічні умови" ГСТУ 46.049-2003 "Біологічно активна кормова добавка для птахів. Загальні технічні умови" З метою удосконалення нормативних документів і приведення вимог стандартів до рівня міжнародних Н А К А З У Ю: 1. Затвердити галузеві стандарти України ГСТУ 46.048-2003 "Напівфабрикат протеїновий. Загальні технічні умови" та ГСТУ 46.049-2003 "Біологічно активна кормова добавка для птахів. Загальні технічні умови" що додаються і ввести їх в дію з 15 жовтня 2003 року. 2. Установити що ці стандарти поширюються на всю територію України і застосовуються всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності за погодженням з Міністерством аграрної політики України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Омельяненка Г.Г. Міністр С.Рижук ГСТУ 46.049-2003 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------------ Біологічно активна кормова добавка для птахів Загальні технічні умови ГСТУ 46.049-2003 Міністерство аграрної політики України 2003 ГСТУ 46.049-2003 ПЕРЕДМОВА * 1. РОЗРОБЛЕНО Інститутом ветеринарної медицини УААН ВАТ "Агропромсистема" Науково-виробничим підприємством "Гобор" ДНДКІ ветпрепратів та кормових добавок. ВНЕСЕНО Департаментом науково-технічної політики Мінагрополітики України. 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Мінагрополітики України від 2003 р. N 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ. 4. РОЗРОБНИКИ: Л.М. Борисенко д.с.-г.н. керівник розробки ; А.Ф.Ображей чл.кор. УААН; І.М.Криворучко к.е.н.; Т.Р.Левицький к.вет.н.; В.Г.Борисенко Є.М.Стродубцев В.М.Конюк 5. Зареєстровано Українським науково-дослідним інститутом стандартизації сертифікації та інформатики N --------------- ГСТУ 46.049-2003 ЗМІСТ 1. Галузь використання 2. Нормативні посилання 3. Технічні вимоги 4. Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища 5. Правила приймання 6. Методи контролю 7. Транспортування та зберігання 8. Гарантії виробника ГСТУ 46.049-2003 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 29.08.2003 N 299 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------------ БІОЛОГІЧНО АКТИВНА КОРМОВА ДОБАВКА ДЛЯ ПТАХІВ Загальні технічні умови БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПТИЦ Общие технические условия Чинний від 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на біологічну активну кормову добавку для птахів далі по тексту БАКД яка використовується при виробництві комбікормів і кормосумішей для сільськогосподарської птиці як білково-мінеральна добавка і як засіб адаптогенної дії. Вимоги стандарту є обов'язковими. Вимоги до якості БАКД які забезпечують безпеку для життя птиці і здоров'я населення а також охорону навколишнього природного середовища викладені в пунктах 3.3.2 3.3.3 3.3.4 розділу 3 та розділі 4. БАКД виробляється для реалізації в Україні та постачання на експорт. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В цьому стандарті є посилання на такі стандарти та нормативні документи: ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Производственные процессы. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.028-76 ССВТ Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры мензурки колбы пробирки. Технические условия. ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия. ГОСТ 6709-72 Вода дистилированная. Технические условия. ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия. ГОСТ 13496.15-97 Корма комбикорма комбикормовое сырье. Методы определения сырого жира. ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. ГОСТ 14919-83 Электроплиты электроплитки и жарочные электро-шкафы бытовые. Общие технические условия. ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний. ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия. ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия. ГОСТ 22967-90 Щприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытания. ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка маркировка транспортирование и хранение. Технические условия. ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия. ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения. ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись.Технические условия. ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры. ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Технические условия. ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие ГСТУ технические требования. ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичних элементов. ГОСТ 160-801.397-87 Электропечи лабораторные. ТУ 46.15.292-97 Добавка кормова з лікувально-профілактичною дією "Мінерол". ТУ У 46.15.553-2000 Напівфабрикат полімінеральний. ГСТУ 46.048-2003 Напівфабрикат протеїновий. 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1. БАКД для птахів повинна відповідати вимогам даного стандарту та виготовлятися за технологічною інструкцією затвердженою у встановленому порядку. 3.2. Асортимент. 3.2.1. В залежності від виду використаного основного компонента сировини БАКД для птахів може випускатись під назвою "Біологічно активна кормова добавка для птахів" з додаванням назви відповідного основного компонента. 3.2.2. Позначення при замовленні наприклад "Біологічно активна кормова добавка для птахів" - рибна згідно з ГСТУ 46.049-2003. 3.3. Характеристики БАКД для птахів. 3.3.1. За органолептичними показниками БАКД для птахів повинна відповідати значенням вказаним у таблиці 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------ | Назва | Значення |Метод контролю| | показника | | | |--------------+----------------------------------+--------------| |1. Зовнішній |Сипкий продукт або пластівці або | За 6.1 | |вигляд |гранули | | |--------------+----------------------------------+--------------| |2. Запах |Без затхлого пліснявого та інших | За 6.1 | | |сторонніх запахів але специфічний| | | |для сировини яка використовується| | |--------------+----------------------------------+--------------| |3. Колір |Від світло-коричневого до | За 6.1 | | |темно-коричневого | | |--------------+----------------------------------+--------------| |4. Маса нетто | | За 6.9 | ------------------------------------------------------------------ 3.3.2. За фізико-хімічними показниками БАКД повинна відповідати значенням вказаним у таблиці 2. Таблиця 2 ------------------------------------------------------------------ |Назва показника та одиниця вимірювання |Значення| Метод | | | | контролю | |------------------------------------------+--------+------------| |1. Масова частка вологи % не більше | 12 | За 6.2 | |------------------------------------------+--------+------------| |2. Масова частка протеїну % не менше | 20 | За 6.2 | |------------------------------------------+--------+------------| |3. Масова частка жиру % не більше | 20 | За 6.3 | |------------------------------------------+--------+------------| |4. Кислотне число жиру мгКОН/г не більше| 50 | За 6.4 | ------------------------------------------------------------------ 3.3.3. За вмістом токсичних елементів: свинцю кадмію миш'яку ртуті БАКД повинна відповідати вимогам вказаним в таблиці 3. Таблиця 3 ------------------------------------------------------------------ |Назва показника та одиниця вимірювання | Значення | Метод | | | | контролю | |---------------------------------------+------------+-----------| |Токсичні елементи мг/кг не більше: | | За 6.5 | |---------------------------------------+------------+-----------| |свинцю | 30 0 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |ртуті | 0 1 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |кадмію | 4 0 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |миш'яку | 10 | | |---------------------------------------+------------+-----------| |Токсичність | Не | За 6.6 | | |допускається| | ------------------------------------------------------------------ 3.3.4. За мікробіологічними показниками БАКД повинна відповідати значенням вказаним у таблиці 4. Таблиця 4 ------------------------------------------------------------------ |Назва показника та одиниця вимірювання | Значення | Метод | | | | контролю | |---------------------------------------+------------+-----------| |1. Загальна забрудненість тис. | 500 | За 6.7 | |мікробних тіл в 1 г не більше | | | |---------------------------------------+------------+-----------| |2. Наявність бактерій роду Сальмонела | Не | За 6.8 | | |допускається| | ------------------------------------------------------------------ 3.4. Сировина і компоненти які використовуються для одержання БАКД. 3.4.1. БАКД виготовляють з використанням полімінерального напівфабрикату ТУ У 46.15.553 протеїнового напівфабрикату ГСТУ 46.048 а також білкових компонентів рослинного і тваринного походження за діючою нормативною документацією. 3.4.2. Для виготовлення БАКД можуть бути використані інші компоненти які мають дозвіл для використання в кормах. 3.5. Маркування. 3.5.1. Маркування наносять на кожну пакувальну одиницю де вказують слідуючі дані: назва підприємства-виробника товарний знак при його наявності ; назва продукції; номер партії маса нетто; дата виготовлення; термін і умови зберігання; позначення даних ГСТУ. 3.5.2. Маркування транспортної тари згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знаку "Оберегати від вологи". 3.5.3. Маркування повинно бути виконано українською мовою. 3.5.4. При поставці на експорт маркування проводиться відповідно з договором-контрактом. 3.6. Пакування. 3.6.1. БАКД пакують в мішки за ГОСТ 2226 клапанні або з горловиною зашитою машинним способом або у іншу дозволену для кормової та харчової продукції тару по діючий нормативній документації . 3.6.2. Тара повинна бути цілою міцною чистою без сторонніх запахів. 3.6.3. Маса одного мішка повинна бути не більше 40 кг. 3.6.4. Допускається пакувати БАКД в контейнери типу "Біг-Бег" та інші контейнери по діючий нормативній документації дозволені для кормової та харчової продукції. Загальна маса одного упакованого контейнера повинна бути не більше 1500 кг. 3.6.5. Кожна транспортна одиниця пакування супроводжується настановою по застосуванню затвердженою в установленому порядку. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1. Вимоги безпеки та виробничої санітарії виконуються у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.3.002. 4.2. Виробничі приміщення і лабораторії в яких проводяться роботи з БАКД повинні бути обладнані приточно-витяжною вентиляцією яка забезпечувала б повітря робочої зони у відповідності з ГОСТ 12.1.005. 4.3. Працюючі з БАКД повинні бути забезпечені спеціальним одягом спеціальним взуттям і індивідуальними засобами захисту у відповідності з ГОСТ 27574 ГОСТ 27575 ГОСТ 28507 і ГОСТ 12.4.028. 4.4. В процесі виготовлення та зберігання БАКД не виникає фізико-хімічних змін з виділенням при цьому в навколишнє середовище шкідливих речовин. 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1. БАКД приймають партіями. Партією вважають певну кількість однорідної по якості продукції виготовленої по одній рецептурі і оформленої одним документом про якість. 5.2. Документ про якість повинен містити: назву підприємства-виробника його товарний знак та адресу; прізвище і підпис особи що видала документ про якість; назву продукції її призначення; номер партії; масу нетто партії; кількість одиниць пакування у партії; дату виготовлення продукції; результати контролю за показниками якості; термін придатності і умови зберігання; дату видачі; позначення даних ГСТУ. 5.3. Для визначення відповідності якості БАКД вимогам цих ГСТУ проводять приймально-здаточні та періодичні випробування. 5.4. Приймально-здаточним випробуванням підлягає кожна партія БАКД за органолептичними фізико-хімічними та мікробіологічними показниками якості маркування пакування та маси нетто. 5.5. Контроль за показниками вмісту токсичних елементів та токсичності проводять не менше одного разу на рік. 5.6. При одержанні незадовільних результатів хоча б по одному. показнику проводять повторну перевірку БАКД по цьому ж показнику на подвійній кількості зразків взятих з тієї ж партії. У випадку одержання незадовільних результатів повторної перевірки партію відправляють на промпереробку. 6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6.1. Визначення зовнішнього вигляду кольору і запаху. 6.1.1. Для визначення зовнішнього вигляду кольору і запаху наважку БАКД з відібраної проби масою 100 г +- 5г розсипають на білу чисту поверхню і розглядають при природньому освітленні. Колір визначають візуально запах - органолептичне. 6.2. Масову частку вологи сирого протеїну визначають згідно вимог ГОСТ 17681. 6.3. Масову частку сирого жиру визначають згідно вимог ГОСТ 13496.15. 6.4. Кислотне число жиру - згідно з ГОСТ 13496.18. Кислотне число жиру визначають також з використанням слідуючої методики: 6.4.1. Апаратура матеріали реактиви. Для проведення дослідження використовують: млинок лабораторний марки ЛМ; сито металічне з отворами діаметром 1 мм; ваги лабораторні за ГОСТ 24104 2-го класу точності з найбільшою границею зважування 200-500 г; гомогенізатор ; знежирений сухий річний пісок; колби конічні ємкістю 100-150 см3 за ГОСТ 25336; колби мірні ємкістю 100 і 1000см3 за ГОСТ 1770; палички скляні; стандарт-титр гідрооксиду калію 0 1 моль/дм3 0 1н розчин або калію гідроокис за ГОСТ 24363; ефір сірчаний або хлороформ технічний за ГОСТ 20015; спирт етиловий ректифікований технічний за ГОСТ 18300; фенолфталеїн тимолфталеїн згідно з нормативною документацією; вода дистильована згідно з ГОСТ 6709. 6.4.1.1. Допускається використання мірного посуду що має такі ж або кращі метрологічні характеристики. 6.4.2. Підготовка до дослідження. 6.4.2.1. Підготовка проб. Із середньої проби відбирають для аналізу не менше 100 г корму який подрібнюють на млинку і просівають через сито з отворами діаметром 1 мм. Підготовлену пробу зберігають в скляній або пластмасовій банці в сухому місці. 6.4.2.2. Приготування розчинів тимолфталеїну та фенолфталеїну з масовою долею 1%. 1 г тимолфталеїну розчиняють в 100 см3 96 %-го етилового спирту. Розчин фенолфталеїну готується аналогічно. 6.4.2.3. Приготування розчину гідроокису калію концентрацією 0 1 моль/дм3. Використовують стандарт - титр гідроокису калію. Вміст ампули кількісно переносять в мірну колбу ємкістю 1000 см3 розчиняють дистильованою водою і доводять до мітки і перемішують. Допускається приготування розчину з гідроокису калію. Беруть 5 611 г гідроокису калію переносять в мірну колбу ємкістю 1000 см3 розчиняють дистильованою водою і доводять до мітки. Коефіцієнт поправки 0 1 моль/дм3 розчину гідроокису калію установлюють по розчину сірчаної кислоти концентрацією 0 05 моль/дм3. Для цього в колбу приливають 20 см3 0 05 моль/дм3 розчину сірчаної кислоти добавляють 2 краплини фенолфталеїну і титрують розчином гідроокису калію до блідно-рожевого кольору. Об'єм розчину гідроокису калію використаний на титрування сірчаної кислоти вираховують як середнє арифметичне трьох визначень. Коефіцієнт поправки /К/ вираховують за формулою: VXK1 К = -------- V1 Де V - об'єм розчину сірчаної кислоти взятий для титрування см3; K1 - коефіцієнт поправки розчину сірчаної кислоти; V1 - об'єм розчину гідроокису калію використаний на титрування 20 см3 розчину сірчаної кислоти см3. 6.4.2.4. Приготування розчину сірчаної кислоти концентрацією 0 05 моль/дм3. Використовують стандарт-титр сірчаної кислоти. Вміст ампули кількісно переносять в мірну колбу ємкістю 1000 см3 після охолодження розчину доводять дистильованою водою до мітки і перемішують. Допускається приготування розчину сірчаної кислоти з концентрованої сірчаної кислоти. В мірну колбу ємкістю 1000 см3 вливають 50-100 см3 дистильованої води потім відміряють 2 8 см3 кислоти густиною 1 83 г/см3 доливають дистильовану воду після охолодження доводять дистильованою водою до мітки перемішують і визначають коефіцієнт поправки. 6.4.2.5. Приготування спирто-ефірної суміші. Змішують 2 частини ефіру і 1 частину спирту перемішують. 6.4.3. Проведення дослідження. При дослідженні корму тваринного походження беруть наважку 5 г. Наважку переносять в стакан гомогенізатора добавляють подвійну кількість знежиреного сухого річкового піску і вливають 60 г ефіро-спиртової суміші 20 г етилового спирту і 40 г сірчаного ефіру включають гомогенізатор протягом 1 хвилини при 750 об/хв. Потім рідинну частину гомогенізата виливають в хімічний стакан ємкістю 100 мл і відстоюють 3 хвилини. В чисту колбу на 150 мл відбирають 40 мл гомогенізата який відстоявся добавляють в залежності від кольору жира декілька краплин відповідного індикатора і швидко титрують 0 1 н розчином єдкого калію до чіткої зміни забарвлення індикатора фенолфталеїну - в рожеве тимолфталеїну - в сине . Обробка результатів: Кислотне число жиру X в мг КОН вираховують за формулою: X = а х К х 5 611 Де 5 611 - масова концентрація гідроокису калію в розчині 0 1 моль/дм3 мг/см3; К - коефіцієнт поправки розчину гідроокису калію; а - кількість 0 1 н розчину гідроокису калію який використано на титрування см3. За остаточний результат приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0 4 мг КОН. 6.5. Визначення токсичних елементів: свинцю кадмію миш'яку і ртуті згідно з ГОСТ 30178 та нормативною документацією [1]. 6.5.1. Підготовку проб та мінералізацію для визначення токсичних елементів проводять згідно ГОСТ 26929. 6.5.2. Свинець кадмій ртуть і миш'як визначаються також рентгено-флуоресцентним методом [2]. 6.6. Визначення токсичності. 6.6.1. Обладнання матеріали тварини: шприц медичний згідно з ГОСТ 22967; крохмаль розчинний згідно з ГОСТ 10163; посуд фарфоровий лабораторний згідно з ГОСТ 9147; миші білі масою 18-20 г. 6.6.2. Проведення контролю. БАКД в кількості 10 +- 1 г ретельно розтирають у фарфоровій ступці переносять у колбу приливають 90 см3 1 % розчину крохмалю і перемішують. Відбирають 5 білих мишей живою масою 18-20 г і вводять через рот 0 5 см3 суспензії з розрахунку 0 05 +- 0 001 г БАКД на мишу. При введенні використовують шприц з ін'єкційною голкою на кінці якої наплавлено олово діаметром до 1 мм. Зразок вводять одноразово. 6.6.3. Обробка результатів контролю. БАКД вважають нетоксичною якщо миші живі при розтині у вбитих мишей не виявлено паталогічннх змін. БАКД вважають токсичною при загибелі мишей. При розтині мишей виявляють геморагічне запалення шлунково-кишкового тракту яке часто супроводжується дегенерацією печінки нирок крововиливами в паренхіматозних органах. При загибелі хоча б однієї миші або виявленні патологоанатомічних змін перевірку повторюють на подвоєній кількості мишей. При отриманні негативних результатів в повторному контролі БАКД бракують. 6.7. Визначення мікробіологічних показників 3.3.4 - згідно з ГОСТ 25311 та нормативною документацією [3]. 6.8. Масу нетто перевіряють зважуванням пакувальної одиниці на вагах з допустимою похибкою не більше +- 0 2%. 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 7.1. Транспортування проводиться у відповідності з ГОСТ 23462 всіма видами транспорту який забезпечує зберігання і якість БАКД за "Правилами перевезення вантажів" що діють на даному виді транспорту. 7.2. БАКД зберігають у сухому провітрюваному приміщенні. 8. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 8.1. Підприємство - виробник гарантує відповідність БАКД вимогам даного стандарту при дотриманні правил транспортування зберігання та застосування. Гарантійний термін зберігання - 6 місяців. Після закінчення гарантійного терміну зберігання проводиться перевірка БАКД за всіма показниками якості і у разі одержання позитивних результатів на відповідність вимогам цих ГСТУ термін дії продовжується на 4 місяці. ГСТУ 46.049-2003 Додаток А БІБЛІОГРАФІЯ 1. Методика виконання вимірювань вмісту кадмію свинцю у водних розчинах інверсійними електрохімічними методами МВВ 081-12/05-98 ртуті - МВВ 081-12/03-98. 2. Методика виконання вимірювань масової частки хімічних елементів рентгено-флуоресцентним методом на спектрометрі енергій рентгенівського випромінювання СЕР-01 виробництва ТОВ "ЕЛВАТЕХ" м. Київ. Сертифікат затвердження в Держаному реєстрі засобів вимірювальної техніки NUA-MI/lp-971-2001 від 6.05.2001 р. 3. "Правила бактериологического исследования кормов" затверджені Головним управлінням ветеринарії Міністерства сільського господарства СРСР 10.7.1975. 1