ГСТУ 46.048-2003

ГСТУ 46.048-2003 Напівфабрикат протеїновий. Загальні технічні умови

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ Н А К А З 29.08.2003 N 299 Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.048-2003 "Напівфабрикат протеїновий. Загальні технічні умови" ГСТУ 46.049-2003 "Біологічно активна кормова добавка для птахів. Загальні технічні умови" З метою удосконалення нормативних документів і приведення вимог стандартів до рівня міжнародних Н А К А З У Ю: 1. Затвердити галузеві стандарти України ГСТУ 46.048-2003 "Напівфабрикат протеїновий. Загальні технічні умови" та ГСТУ 46.049-2003 "Біологічно активна кормова добавка для птахів. Загальні технічні умови" що додаються і ввести їх в дію з 15 жовтня 2003 року. 2. Установити що ці стандарти поширюються на всю територію України і застосовуються всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності за погодженням з Міністерством аграрної політики України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Омельяненка Г.Г. Міністр С.Рижук ГСТУ 46.048-2003 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------------ Напівфабрикат протеїновий Загальні технічні умови ГСТУ 46.048-2003 Міністерство аграрної політики України 2003 ГСТУ 46.048-2003 ПЕРЕДМОВА * 1. РОЗРОБЛЕНО Інститутом ветеринарної медицини УААН ЗАТ "Чинбар" Науково-виробничим підприємством "Гобор" ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. ВНЕСЕНО Департаментом науково-технічної політики Мінагрополітики України. 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Мінагрополітики України від 2003 р. N 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ. 4. РОЗРОБНИКИ: Л.М.Борисенко д.с.-г.н. керівник розробки ; А.Ф.Ображей чл.кор. УААН; В.І.Ліщук к.т.н.; Т.Р.Левицький к.вет.н.; Є.М.Стародубцев Л.В.Стрембулевич 5. Зареєстровано Українським науково-дослідним інститутом стандартизації сертифікації та інформатики від N --------------- ГСТУ 46.048-2003 ЗМІСТ 1. Галузь використання 2. Нормативні посилання 3. Технічні вимоги 4. Вимоги безпеки та охорони навколишнього риродного середовища 5. Правила приймання 6. Методи контролю 7. Транспортування та зберігання 8. Вказівки щодо використання 9. Гарантії виробника ГСТУ 46.048-2003 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 29.08.2003 N 299 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------------ НАПІВФАБРИКАТ ПРОТЕЇНОВИЙ Загальні технічні умови ПОЛУФАБРИКАТ ПРОТЕИНОВЫЙ Общие технические условия Чинний від 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт поширюється на напівфабрикат протеїновий який отримують з відходів підприємств які переробляють тваринницьку сировину шляхом механічної або термомеханічної обробки і застосовують для одержання кормових та біологічно активних добавок. Напівфабрикат може також використовуватись як компонент органо-мінеральних добрив. Обов'язкові вимоги до якості напівфабрикату які забезпечують безпечність для здоров'я людини та тварин а також охорону навколишнього природного середовища викладені у пункті 3.3 розділу 3 пункт 5 таблиці 1 та розділі 4. Приклад позначення при замовленні: "Напівфабрикат протеїновий" ГСТУ 46.048-2003. Продукція виготовляється для поставки в Україні та на експорт. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти та нормативні документи: ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Производственные процессы. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.103-83 Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. ГОСТ 450-77 Кальций хлористий технический. ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия. ГОСТ 3956-76 Селикогель технический. Технические условия. ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов. ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия. ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы основные параметры и размеры. ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования. ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. МВВ 081-12\\05-98 Методика виконання вимірювань вмісту кадмію свинцю у водних розчинах інверсійними електрохімічними методами. МВВ 081-12\\03-98 Методика виконання вимірювань вмісту ртуті у водних розчинах інверсійними електрохімічними методами повітря робочої зони. 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 3.1. Напівфабрикат протеїновий повинен відповідати вимогам даного стандарту та виготовлятися згідно з технологічною інструкцією затвердженою у встановленому порядку. 3.2. Сировина яка використовується для одержання напівфабрикату протеїнового - протеїнові відходи шкіряного виробництва а також протеїнові відходи інших підприємств які переробляють рослинницьку тваринницьку та рибну сировину. Змішування відходів різних видів не допускається. 3.3. За органолептичними фізико-хімічними показниками та токсичністю напівфабрикат протеїновий повинен відповідати показникам якості вказаним у таблиці 1. Таблиця 1. Показники якості напівфабрикату протеїнового ------------------------------------------------------------------ | Назва показника | Значення | Метод | | | |контролю| |------------------------+------------------------------+--------| |1. Зовнішній вигляд |Характерний для вихідної | За 6.1 | | |сировини без сторонніх | | | |домішок | | |------------------------+------------------------------+--------| |2. Запах |З характерним запахом вихідної| За 6.1 | | |сировини без плісняви та | | | |гнилі | | |------------------------+------------------------------+--------| |3. Колір |Характерний для вихідної | За 6.1 | | |сировини | | |------------------------+------------------------------+--------| |4. Масова частка | 75 0 | За 6.2 | |вологи % не більше | | | |------------------------+------------------------------+--------| |5. Масова частка | | За 6.3 | |токсичних елементів у | | | |перерахунку на суху | | | |речовину мг/кг не | | | |більше | | | |------------------------+------------------------------+--------| |свинцю | 30 0 | | |------------------------+------------------------------+--------| |ртуті | 0 1 | | |------------------------+------------------------------+--------| |кадмію | 4 0 | | |------------------------+------------------------------+--------| |миш'яку | 12 0 | | |------------------------+------------------------------+--------| |6. Торгова маса | | За 6.4 | |------------------------+------------------------------+--------| |7. Маса нетто | | За 6.5 | ------------------------------------------------------------------ 3.4. Маркування 3.4.1. Маркування наносять безпосередньо на споживчу упаковку штампуванням фарбуванням по трафарету або на етикетку яка прикріплюється до пакування будь-яким способом відповідно з вимогами ГОСТ 14192. Маркування вміщує: назву підприємства-виробника адресу його товарний знак; назву продукції марку; номер партії масу нетто; дату виготовлення місяць рік ; умови зберігання; позначення цих ГСТУ. 3.4.2. Транспортне маркування - за ГОСТ 14192. 3.4.3. Маркування повинно бути виконано українською мовою. 3.4.4. При поставці на експорт маркування продукції може проводиться на мові замовника відповідно з договором-контрактом та надписом "Зроблено в Україні". 3.5. Пакування 3.5.1. Напівфабрикат протеїновий пакують в мішки за ГОСТ 2226 клапанні або з горловиною або у іншу дозволену для кормової та харчової продукції тару по діючий нормативній документації дозволеній МОЗ України. 3.5.2. Тара повинна бути цілою міцною чистою без сторонніх запахів. 3.5.3. Маса одного мішка повинна бути не більше 40 кг. 3.5.4. Допускається пакувати напівфабрикат протеїновий в контейнери типу "Біг-Бег" та інші контейнери по діючий нормативній документації дозволені для кормової та харчової продукції МОЗ України. Загальна маса одного пакувального контейнера повинна бути не більше 1500 кг. 3.5.5. Допускається також поставка напівфабрикату навалом. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 4.1. Вимоги безпеки та виробничої санітарії виконуються у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.3.002. 4.2. Виробничі приміщення і лабораторії в яких проводяться роботи з напівфабрикатом повинні бути обладнані приточно-витяжною вентиляцією яка забезпечувала б повітря робочої зони у відповідності з ГОСТ 12.1.005. 4.3. Гранично допустима концентрація пилу напівфабрикату у повітрі згідно з ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/м3. 4.4. Працюючі з напівфабрикатом протеїновим повинні бути забезпечені спеціальним одягом спеціальним взуттям і індивідуальними засобами захисту у відповідності з ГОСТ 12.4.103. 4.5. В процесі експлуатації та зберігання напівфабрикату не виникає деструкції окислення і інших фізико-хімічних змін з виділенням при цьому в природне середовище шкідливих речовин. 5. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 5.1. Напівфабрикат протеїновий приймають партіями по торговій масі. Партією вважають певну кількість однорідної по показникам якості продукції і оформленої одним документом про якість. 5.2. Документ про якість повинен містити: прізвище і підпис особи що видала документ про якість; дату видачі і номер документа про якість; назву підприємства-виробника його товарний знак та адресу; назву продукції; номер партії; масу нетто партії; кількість одиниць пакування у партії; дату виготовлення продукції; результати випробувань; умови зберігання; позначення даних ГСТУ. 5.3. Для визначення відповідності якості напівфабрикату протеїнового вимогам цих ГСТУ проводять приймально-здавальні та періодичні випробування. 5.4. Приймально-здавальним випробуванням підлягає кожна партія напівфабрикату протеїнового за органолептичними показниками масової частки вологи якості маркування пакування торгової маси та маси нетто. 5.5. Контроль за показниками вміст свинцю кадмію ртуті миш'яку проводять не менше одного разу на рік. 5.6. При одержанні незадовільних результатів проводять повторну перевірку напівфабрикату протеїнового по цьому ж показнику на подвійній кількості зразків взятих з тієї ж партії. У випадку одержання незадовільних результатів повторної перевірки партію відправляють на промпереробку. 6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 6.1. Визначення зовнішнього вигляду кольору і запаху. 6.1.1. Для визначення зовнішнього вигляду кольору і запаху наважку напівфабрикату протеїнового з відібраної проби масою 250 г +- 5 г розкладають на білу чисту поверхню папіру і розглядають при природньому освітленні. Колір визначають візуально. Запах - органолептично. 6.2. Визначення масової частки вологи. 6.2.1. Обладнання матеріали: ваги лабораторні 2-го класу точності згідно з ГОСТ 24104; електрошафа сушильна лабораторна яка забезпечує температуру нагрівання 130 +- 5 град. C згідно з діючого НД дозволеною МОЗ України; ексикатор згідно з ГОСТ 25336 з гранульованим хлористим кальцієм згідно з ГОСТ 450 або силікагелем згідно з ГОСТ 3956; склянки для зважування бюкси згідно з ГОСТ 25336; щипці тигельні згідно з діючою НД дозволеною МОЗ України. 6.2.2. Проведення контролю. У попередньо висушену до постійної маси бюксу поміщають 2-4 г напівфабрикату протеїнового зваженого з точністю до 0 02 г розрівнюють його рівним шаром. Бюксу закривають кришкою і зважують. Відкриту бюксу і кришку від неї поміщають в сушильну шафу нагріту до температури 130 +- 5 град. C і висушують протягом 40 +- 2 хв. Після висушування за допомогою тигельних щипців бюксу закривають кришкою виймають з сушильної шафи і ставлять в ексикатор для охолодження до кімнатної температури. Потім бюксу зважують з точністю до четвертого десяткового знаку. По різниці маси до і після висушування визначають масову частку вологи. Проводять два паралельних визначення. Тривалість кожної сушки відраховують з того моменту коли температура в шафі після розміщення бюксів знову досягне 130 +- 5 град. C. 6.2.3. Обробка результатів контролю Масову частку вологи W у відсотках вираховують за формулою 1: m1 - m2 W = ------------- х 100 1 m1 - m де: m1 - маса бюкси з наважкою до висушування г; m2 - маса бюкси з наважкою після висушування г; m - маса порожньої бюкси г. За результат контролю приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. 6.3. Визначення масової частки токсичних елементів: свинцю кадмію миш'яку і ртуті згідно з ГОСТ ЗО 178 та нормативною документацією [1]. 6.4. Визначення торгової маси проводять згідно формули 2: mн 100 - Wф mт = ------------------- 2 100 - Wк де: mт - торгова маса кг; mн - маса нетто; Wф - фактична волога %; Wк - кондиційна волога % для напівфабриката з шерсті - 10 для напівфабриката з хромової стружки - 50 для напівфабриката з міздри та ін. -75 . 6.5. Масу нетто визначають на терезах по ГОСТ 29329 клас точності -звичайний. 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 7.1. Транспортування напівфабрикату протеїнового проводиться всіма видами транспорту який забезпечує зберігання і якість напівфабрикату за "Правилами перевезення вантажів" що діють на даному виді транспорту. 7.2. Напівфабрикат протеїновий зберігають у сухому провітрюваному приміщенні. 7.3. Термін зберігання напівфабрикату протеїнового з шерсті та хромової стружки - 5 років. Напівфабрикат протеїновий з міздри а також напівфабрикат з інших видів протеїнової сировини повинен бути вивезений відповідно з графіком узгодженим з споживачем і перероблений протягом 1-3 діб. 8. ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 8.1. Напівфабрикат протеїновий використовується споживачем для приготування кормових та біологічно активних добавок у відповідності з існуючим на його підприємстві технологічним регламентом затвердженим у встановленому порядку а також як компонент органо-мінеральних добрив. 8.2. Напівфабрикат протеїновий зберігається при будь-якій температурі навколишнього середовища. 8.3. При неможливості переробки міздрового напівфабрикату а також напівфабрикату з інших видів протеїнової сировини за одну - три доби або для зберігання його на більш тривалий час він повинен бути законсервований: взимку - природнім холодом влітку - вапном в кількості 20 % від маси напівфабрикату. 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 9.1. Підприємство - виробник гарантує відповідність напівфабрикату протеїнового вимогам даного стандарту при дотриманні правил транспортування зберігання та застосування. 9.2. Гарантійний термін зберігання напівфабрикату протеїнового з шерсті та хромової стружки - 5 років напівфабрикату протеїнового з міздри та інших видів протеїнової сировини - 3 доби; законсервованого напівфабрикату - 3 місяці. 1